JØRNBOLE 2013.

MØTE 21. DESEMBER.

SOLSNUDA'n!

Da'n i dag e deinn mørkastin, sola hi bærre verri opp i 4 tim å 16 min. om ein kainn stol på YR. Mænn samtidi ein tå de bæsta'n, no bli det bærre løsar å løsar, i mårrå heile 1 min. længer!

FØS'n E PÅ PLASS!

I dag vå FØS'n på plass på sin vanle stol. Ein som itj fekk stol'n sin va HØS'n, deinn va beslaglakt tå Dognassjæfen i Båtferreninga, nåkkå som så ailldeles itj jekk ukommentert ferbi, sælvfølgele te inga nøtt, hainn Lasse va foillsteind døv på det øre. Som du kansji sjer så e stor oppmærksomheit å fokus på Jørnbolprotokåll'n, spesielt strække HØS'n hæls.

Deinn henn saken mått oppklaras, mænn føst så må det kommenteras att FØS'n stikke i ny sjort, berægna på varmar strøk, Gratulere. Så va de saken: Jo, protokåll'n mangla namn på Vinvinnera'n, i deinn period'n FØS'n ha ferriert i Solens Lainn! Alvårle sak de denne, no vart de problem me Årsmeillinga. Å itj vær, æ trudd de va feilplassering tå pænga'n, i pængskrine, koinn HØS'n, tydele letta konstanter. Næmna e lett å kåmmå i hau!

I dag vart vi 12 stykkja attme bile, rætt nåkk e de bærre ti stykkja attme bole no, mænn Gavelsbo'n, som i dag bærre tok sæ ti te ein snåp kaffekåpp, å så kjøpt'n låddkul ætti som dagens jevinst va årets Julakkevitt. Me besje om att de va bærre å kjør te Gavel, me Akkevittflaska, så starta'n ut på levering tå Julvé.

JULHÆLSENG FRÅ AMERIKA!

I Jæsteboka kom de, frå hainn Torstein Lund, Portola Vally, Califårnia, Julhæseng te  HYLLbyggin. Deinn hælsenga TAKKES de ferr!


JuleNisse Fred å Pondus.

I avisån går de hæfti diskusjona om både Jesus å Julnissin, å sekkert aill ainna teng de går an å tru på. Mænn Jørnbolmøtedeltakeran hi aill i hop veti at: "VI TRUR PÅ JULNISS'n"!
Følgele seinnes de i ønske te aill Rørbyggi, i inn å utlainn, ja, te å me te dæmm som hi fløtta på gæli sia tå strømmen:

GO JUL Å I GÅTT NYTT ÅR!

"LANGTISS VERMEILLING"!
Deinn fårmuleringa, som vart skrevvi i referate frå førri møte, hi hainn Knut F. kommentert i Jæsteboka. Nei, Knut, no hi du verri ferr læng bort i frå Hylla, å glømt morsmålé, du kainn trøkt bruk linken, å da kainn du får i verkele Langtiss vermeilling, på heile fæmmåførti dåggå, å der du bur.

JULHÆSENG FRÅ 'n KNUT FØLSTAD!

Ikkje akkurat julestemning på bildane, min fint er det i Kina også.
 
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!
 
Helsing
Anne-Brit & Knut

Om de e nån som synes de e bratt tomti oppi Hellemhaugan/Åsen/Nyborg, så bli de no reine flata, i fårhåill te tomtin i Kina!
(De te litte ti å last ne bldefil'n, mænn de e val å jørrå det.)

Takk Knut!

KAIINSPÆKSJON!

Når møte va slut fekk vi ferklaringa på koffer stol'n ått HØS'n va okkupert tå Dognasfårmainn i Båtferreninga: Fælles inspæksjon tå hærjingan hainns Ivar! Hen studeres steinmur'n som skoill besjytt kaifæste. Der hin Ivar å sjøn i fælleskap rænska opp lakt i jænn grus innpå asfailt'n. Betångangtrepenør ha løysinga klar: De é store fabrikka som steille te betång, så hen må de te ferskaling å betångmur, ska vi bærg kaia å Velbrygga!

Så bars det åver de fine nye kaidække, te uteplass'n neom Velbrygga. (Fotografen står på vei'n ne te Jæstebrygga. Deinn e terættelakt ferr roillestolbrukere.)

Der skoill deinn nye glasrækkværke inspiseras. No e de itj s¨ænkelt å sjå att de e glas, hværken i rækkværke ne not sjø'n, eiller på øverdel'n, mot Ertzgaardbrygga, mænn de e no der.
Tunnur i plankin fainn dæm som årsak te att gommilesta ha smøtti ut tu karmen, no e de vel diskusjon om ansvaré legg på Vællferreninga eiller Båtferreninga. Mænn kjeinne vi bægge rætt så bli saken årna ganske så fort.
I glameilling koinn FØS'n preanter: Gjensidigestiftelsa ha jidd 25 tus'n kronå som skoill gå te BMX bani inni Osbækken, så der bli det jåbbing te vår'n. (Ja, no bli de vel fleir deita me hu Trine.)

AKKEVITTVINNAR'n!

Nå nei, de vart itj nå Akkevitt på Gavelsbo'n. Dagens hovejevinst koinn hainn Lars Aksel, Bulkbilkjørar, ta me sæ heim, mænns Busssjåfør'n utpå Ytterbyn mått nøy sæ me to båksa Iste.

Redaktør'n ønske te slut aill leseran på Rørsia GOD JUL!

Å dæmm e mang: Hitte i år hi de Rørsia hatt 81.801 besøk, som hi sjett på 357.348 sia, ætti 6.322.353 søketræff. I deinn mæst besøkkt månan va de 3.898 unike jæsta.  

Å  så bli de ein stor TAKK å GO JUL te vårres flenke Kaffekokera, røddera å Vaffelkaksteikera! Utan Dåkk så ha de itj verri mule å jænnomfør Jørnbolmøtan:

De bli møt lauda'n i millomjula! Da hi HØS'n bebuda Blautkak, mænns FØS'n hi i jænn einnå ei Akkevittflask te låtterie.

Å så bli det:

MØTE 14. DESEMBER.

Føsst i hælseng frå FØS'n:

Go dag! Hen i Patong hi vi deinn finast da'n sea vi kom hit ferr i vækka sea. Mang å trædve grader både i sjøn åi lufta. I går kveill va vi inni sentrum å besøkt Røkke Lucky bar, som fortsatt vart drevvi tå såmmå dama som ferr 4 år sea, å hu kjeint i jænn ås ...... trivele.
HÆLS AILL KJEINT i frå ås som kose ås i Smilets (å solas) lainn.

(Ja da, deinn meillinga kom oinner førri møte, 7. desæmber, mænn på groinn tå lokalt arrangsjemang, oppi Furulivei'n, vart de itj nå møtedeltakels ferr Redaktør'n, dæffer bli meillinga lakt ut oinner dagens møt.)

IVAR KOM PÅ BESØK!

Det bynne å vårrå groinn te å lur på kolles ferbinnels Gavel's følke hi me verguda'n. I fjol va de hu Berit som hærja me ås, tilear i høst va tanteongin Hilde på besøk, å som prekken å i så komm 'n IVAR, om tossdagskveill'n.

Vi Rørbyggin må vel kainn sei att vi bærga relativt bra frå "Ekstemveret", som de no hi vørtti så populært å kaill det som før heitt "Høststårma". Som vanle hi sjø'n ti me sæ stein å grus å lakt det i frå sæ millom kaia å Ertzgaards butikken. No bli det i jænn tegang på "veigrus" ferr deinn som rødde opp på båtutsætte ått Hylla Marina.
Må itj bli ferbausa om deinn som ho behov ferr veigrus heite IVAR!
Ælles så ha i 120 år gammelt tre på "Førssta", blessi åver einn. Løse va i kårt stoinn bort oppi Hellemshaugan. Det vart oppsærvert følk, frå NTE, oppme Åsakammen, så ætti ein kårt time så va straumen tebake.

I VERKEL LANGTISS VERMEILLING!

Går du inn på deinn henn linken, kainn du sjå kolles veré bli heit te slut'n tå januar! I dag vise vermeillinga att deinn lekst tæmpratur bli - 5 gr. å itj så aillt ferr my snø heiller.
Klekke du litte på de blåmærka ponkta får du både lantissmeilling å detaljan.

STEINBILKJØRAR'n ME NY BIL!

Hainn e itj lite karåt, hainn Olav Ivar når 'n, ratte nybil'n åver Næssflata påvei te Tromdal'n ætti eitt nytt steinlass.
Ny bil hi dæm fått innpå Lænnsmyr'n å.

De va på ti me bilbytte når gammelbil'n ha gått åver 1. mill. km. på smale nårske veia. Ein må vel innrømm att dæmm hi itj my veibreidd disponibel. Hen legg 'n Olav stødi plassert på kaintstripa, som e dækkt tå snø, å hi nættop møtt ein tå 8 kolega som kjøre millom Tromdal'n å Hamna på Ørin/Kælkbærke på Hylla. Når bægge bila'n legg på kaintstripa, så e de akkurat så vitj att speila passere kvart ainner. (Itj rart att speil på vengster sia e deinn mæst omsætt lastebildel'n, i Nårri, nei!)
NÅKKÅ Å TÆNK PÅ: Kvar tur tek ca. 1 tim. Da møte 'n 8 kolega på opptur, 8 kollega på netur, pluss aill ainna trafikk, de bli itj mang menutta de henn guta'n itj må vårrå 100 % på nætt!

På groinn tå deinn store trainnsport mængd'n, så hi Steinbila'n spesialtillatels te å kjør me i totalvækt på heile 70 tonn. Krave te såføra'n e, frå ledelsa, ei idealvækt på 69 tånn, å som di sjer koinn n Olav hatt einnå 650 kg, mænn hainn laste det henn lasse på "aumål" frå ein silo hainn ailler ha lasta nybil'n før, å da må de henne betægnas som "innertier"!

TROMSDAL'n 11. DESÆMBER 2013.

Mått å ta me de henn bilde frå Kælkbruddé, som hi vøksi alvårle my sia hainn  Hylla Kælkværk bynnt å heint kælkstein oppi Tromsdal'n, å så hi dæmm kælkstein 400 m neåver!

KORR BLI DE TÅ AILL STEIN?

Eitt æksæmpel: Deinn henn båt'n "IDSHIP BULKER" e ein tå de støsta'n, om itj deinn støstin, som hi besøkt hamna på Værdal'n. Deinn e 169 m lang å laste heile 30.000 tånn, eiller 600 trailerlass frakta me bilan ått Verdalskalk. Last'n, deinn henn gången, ska te Sør-Amerika, så de e i ættetrakta produkt som bli æksportert frå Værdal'n.

AKADEMISKE JOLBERPLOKKERA!!

Fainn dein henn artikkel'n om resultate tå att skolepolitikken bærre dreie sæ om å få høgst mule utdanning, utan tanka ferr om du kainn låvvå tå utdannelsa seinar i live. Hen kainn kansji FØS'n finn sæ ein jarnbettar, å Austadguta'n ein rørlæggar. Mænn mæst trule så e dæmm foillsteindi ødlakt, me tanke på praktisk arbé.
Styggarti å les aill kommentara oinner!

LÅTTERIKLÅKKA!

Redaktør'n hi fått påpakkning, oppte fleir gång, på att 'n bruke benæmnelsa "Værd'ns ure" om klåkka som stadi står. Rætt namn e LÅTTERIKLÅKKA!
I dag va de HØS'n sin tur te å kåmmå me safti lommentar, om batterié FØS'n sætt inn å skraut tå. Hainn lura på om de va siropp i batterie ætti som klåkka jekk så seint, det var da ailldeles ferr seint å trækk Vinlåtterie, ætti deinn klåkka. Vi får heiller håill ås te Bangkåkk ti, ferr Værd'ns ure de går rætt de! Om vi trække eiller lægg te 6 tim ji sæmmå resultate, så om de e tile mårrå eiller tile kveill ått FØS'n, så hæng vi ås itj opp i de.

EYNNI IDRI!

I år hi Røra fått stor plass i årboka ått Inderøy Mseum og Historilag. Havarie te "Kong Oskar" dækkes åver heile fir siå.

Lorås stein, e itj my dålear, deinn får næst'n 3 siå.
Hen hi du Julegave'n! Du får kjøpt'n på Boinnpris'n, ått 'n Sivert Berg, kårkaill'n på Nerberg, eiller, om du ønske å bestill på Nætt frå Inderøy Museums og Historielag. IMH hi å årets kalender me bilda frå gammel å ny butikka i kommun.

VÆRD'ns ure hi tikka å gått, å de e ti ferr Vinlåddtrækking. 2 min. på 6, Bangkåkk ti, ankomm Bilsællar'n møte, å fekk i hui å hast kjøpt sin 2 låddkulå, kaffe å Vaffelkak, å sætt sæ.
Så va de ti ferr trækking, å kæmm vainn:

Ja da, sælvfølgele vart de Bilsællar'n som koinn ta me i Julpynta vinflask heim. Om de e nån fleir einn redaktør'n som lure på korr mang gång hainn hi vynni, så må vi veint de FØS'ns årsrapport, på Nyåré!

Næste møt bli de sisteførri Jul, å da ferveintes de att FØS'n e på plass, ætti tur'n te Smilets lainn, å da bevelge Akkevitt som hovedpremi!

FORTSATT GO HÆLG!

MØTE 29. NOVEMBER.

HÆLSENG FRÅ FØS'n!

"Go dag! Ei lita varm hælsing frå Smilets lainn. Litte døgnvill einno. Kjæmpefint hen. 28 gr. einno når sola hi gått ne å de heill på å bli mørt..."

Ja, hainn befinn sæ ein eiller ainna plass i Thailainn, å tiss mæssi ein plass millom Røra ti å Bangkåkk ti, som legg 8 tim førri ås. Mænn vi får håp att 'n får justert sæ inn, å heill ås orientert om fårhåilla i Smilets lainn.

ITJ TE Å TRU:

RØRABYGGI PÅ DØBBEL METTSI I INNERØYNINGEN!

Vi Takk hu KINE HEMBRE JACOBSEN, frå Hellemshaugan, frilænse sjornalist i avisa, som kapra føstsia i metta, å skriv om revvy'n ått Litjfæstusa'n!

På ainner mettsia hi FØS'n skifta hatt, å framstår som ledar ferr Hylla Vel. Hainn hi tydelevis fynni ein smart måt ferr å Deit hu Trine Wekseh, frå Gjensidige stiftelsa. De e itj deinn føst gången dæmm opptre i lag, å vise fram sjækk(etrikse) på hoinner tus'n kronå. Mænn når resultate bli i fin å opprusta Hylla Kai, så håpe vi fårhåille vare!

Ja da, NINA vi Takke dæ å, som skreiv om Jørnbole da vi va på Wibe, du får ta dæ ein tur å besøk åss på Brainnstasjon, mænn veint te ætti JUL, når FØS'n e på plass i jænn!

JULA NÆRME SÆ!

De e i aillfaill ærfaringa ått redaktør'n, som opplevve i ferainnring på heimfront'n, kor vakefilla, malarkost å bakarutstyr stadi e i verksomheit, tradisjonan ska håillas!
Ein tradisjon som tydelevis e på tur ut e førjulsyssel'n ått husets mainnlige del. Miksing tå jær, sokker, vatt'n å egenkomponert smakstesættninga, som stadi ska sjækkas å kontrollesas, itj ferr varm. itj ferr kalt, må itj skom åver eiller stopp opp, ska ein få ei veløkka slutprodukt ætti fjort'n dåggå, når det puttra på kokplata, å pippla i Nårgessglase!
Speinninga va stor når %, lokt å itj minst smak vart testa, samenlega millom aktuell meproduseinta. Å itj minst meir å minner velløkka miksinga te Konjakk å Akkevitt. Nei, vi får vel kjøp Julakkevitt på Pole, om de itj bli ein Svænsktur, å standardprodukte der Løytens Linje.

De e jo så my snakk om å ta vare på Tradisjona å kultur, mænn deinn henn kultur sjer ut te å fersvinn frå deinn vanle mainns kjeillar.

JULVERE Å JULSNØ'n!

Jo, da de sjer ut te att de bli Julver i år å! Ailldeles som vi e vant te snø ein dag så, når snø'n e måkkå bort sætt rægne inn. Å så vinn da, ustødi væstaver, ja, ein kainn tru de e årkans styrke i ænkelte kast, når snøskoffli, trampolina å ainna lause jænnstainna flyg jænnom lufta. Nei, de hjølpe itj nåkkå om FN's klimapanel jær de eine vetake ætti de ainner, vere de rå dæmm it me, vi får ta de som det kjæmm, e vi heildi å kjæmm inn i deinn rætte ryttme'n, så får vi Julsnø å gover, me nån få kuldegrader når Jula renges inn.

Bilde ti neom Spællbærge, ætti dagens møt vise att vi kainn veint ås aillt ainna einn sol i hælga, hainn e heiller tsjokk utijænnom Trondheimsfjol'n!

JORDKRUMMING!

I Inderøyningen om fredan va de å i stykkj om jolkromming, mænn itj så aillt ferr ænkelt å ferstå ferr ein me bærre 8 år på skolin. Mænn hi du Exel på PC'n kainn du prøv å søk på Jordkrumming i Google. Der finn du ein  link, frå Levanger kommune som jær utrækkninga ænkel.
Prøvd me avstainn frå såmmårfjøse i Ko'n å te Geitastrand, ein avstainn på ca. 90 km. å fekk da som resultat att kul'n på Trondheimsfjol'n e 168 m.
Ein svært ænkel måt å jørrå de på, sætt bærre inn avstainn i km. å får høgda på kul'n i meter.

FORTSATT GO HÆLG!

MØTE 23. NOVEMBER.

FLEIRBRUKSHALL PÅ RØRA!?

Det sjer ut te at dæmm arbé svært så gått, illsjæli'n, som ønske å få etablert Idrættshall på Røra. Frå i fårslag om ein ænkel plasthall, ferr forbaill ått idrættslage, hi de bailla på så me fleir aktiviteta. Ja, de sjer ut te att de e fleir som oppdage att RØRA, legg i sentrum tå både Innhærred å Stor-Trøndelag, så no sjer de ut te att de kainn bli både Interkommunal å Regional satsing.
De e bærre å applauder å Gratuler Illsjæli'n, me att Fleirbrukshall'n no hi kommi me på Busjættfårslage ått Rådmainn!

Mått ta me de henn bilde ferr å vis korr fint Fleirbrukshall'n bli legganes, mett på bilde, i fårhåill te åffentle kommunikasjon me tåg å buss. Bussan stoppe attme Wibe, å planan e vel att tågstoppen, når Jærnbaneværke får pæng, å ska fløttas dit.

HU HILDE FOR FINT ME ÅS PÅ RØR'n!
Rætt nåkk så vart vi oppi Hellemshaugan utan straum i lite døg'n, så de vart dåle me både løs, TV å sein meddag om laudagskveill'n.
Mænn no kainn resultatr kansji bli gatløs neppå Hellemsflata, som hi liggi heiller mørklakt. Hellemshaugan Vel hi oppegåanes melæmma, som vesst att kraftleverandør'n va ferplekta te å ji i standard ærstatning, på Kr. 600,- om strømmen va bort millom12 å 24 tim, så dæmm teby no bebuera å seinn inn ærstatningskarve mot å få donert minst 50 % som ska brukas te å få på plass de manglanes gatløsa neppå Hellemsflata. Redaktør hi bestæmt sæ ferr å doner 100 %, deinn dan erstatningsbeløpe e utbetaldd, å oppfårdre øvri beboera i Hellemshaugan om å jørrå lik æns. (Kolles du ska jørrå finn du hen.)

PÆNGSLØSING!
De e ailldeles latterle å ferfærdele kolles tafatte politikkera bruke pæng på konsuleinta! Va de 930.000 kronå som var brukt ferrå analyser skolestruktur, nåkkå som vist sæ å vårrå foillsteindi bortkasta.
På Innerøya va de fårslag om å lægg ne Dainseoinnervisninga! Store protæsta førrd te at skoli'n fekk fortsætt. No lure vi egentle på korr mang dainsera som hi jåbb i område, å eventuelt korr mang dainsejåbba som e ledi? Ein teng veit vi, å de e att de e vanskele å få tak ti både ferskalingsnekkera, jarnbettera, snekkera, masjinkjørere, slaktera, påstbu, busssjåføra, bilmekanikkera, elæktrikkere, strømlinjemontøra, konduktøra, tågførera, å ainna nødveindi arbesskraft ferr å håill Nårri i gang. Hi ongdommen vørrti ferr kresin? Eiller får dæmm itj våttå korr vekti de e me følk som sørge ferr att lainne må håillas i ård'n å velikehåillas?

Hi vi fått ein skolepolitikk foillsteindi på ville veia, no står det tomt på de som ein gång va  Yrkesskolin, på Egge, korr mang ein skollei ongdom fekk sin første kontakt me praktisk arbé, å deinn nødveindi teoretisk kunnskap som mått te ferr å bli ein flenk Fagarbeider!

VINVINNAR'n Å FØSVIKAR'n!

FØS'n, som snart dreg te Thailainn på 3 vækkas feri, vart i dag i beit ferr vikar å ansvas-havende, ferr pængskrin å Vinlåddkula. 1. viar'n HØS'n møtt itj å 2. vikar'n, elæktrikker'n, skoill på førjulstur te Krakow. Følgele sto Redaktør'n der me værdisaker'n i hainna, me besje om å lever plastikk påsså'n videre te 1. vikar'n. Sjøl tok FØS'n, som dagens vinnar, me sæ Vinflaska heim.

VEROMSLAG!

Jo da, vi fekk da litte grainne snø aillerede om tissdagnatta, kansji tri centimeter, mænn freda'n rægna deinn bort. Åverraskelsa va heiller stor da vi kom ut ætti møte. snø'n lava ne!
 

GO HÆLG!

MØTE 16. NOVEMBER.

HILDE E PÅ BESØK!

Sjøl om vinnstyrken va vær einn att 'n Petter bærga huva på haue, så va sjø'n både høg å urole son ca. da det skoill vårrå foill flo.

De spruta gått når de støst bølgan træfft lainn på einnin tå kaia, å de sjer ut te att dognasjængen hi jortt sjykkele arbe når dæm snekkra pyntevæggen neom Velbrygga.

Sjøl om det va ruffsåt utpå Hyllbokta, så jær bølgedæmpar'n go jåbb, å båta'n som fræmdeles legg i småbåthana fekk rætt nåkk testa fertøyninga'n.

ÅRETS STORE BEJIVENHEIT!

Redaktør'n, som fåretrækkt å jænnomfør årets siste bobiltur, ha store ferveintninga om i detaljrik oppsummering ætti årets Høsttakkefæst, mænn må innrømm at oppsummeringa va heiller præga tå, ja, ein må vel konkluder me heiller dåle hukåmmels.

 

Viltkåkken snu ryggen te å åverlate, te Sjøla på Elgkroa å vårrå Elgkroa's ansekt. De kainn sjå ut som att de no e Dessær'n som står ferr tur.

Att Ælgsteika, frå Ælgkroa, ha verri Xelent, va de foill eniheit om, mænn de va å de mæst "hainnfaste" tå opplysninga som teflaut ein heiller nyheitshongri skribeint. De va nå diskusjona om tissponkt ferr nårr ænkelte ha avslutta evenemange, mænn når de komm korrigeringa på opp i mot 3 tim, så kainn ein no jørrå sæ nån tanka sjøl. Mænn røddera'n ha vest, ætti eget utsagn stængt dørin i hælv toti'n.

Uten mat å drikke -------! Vel hainn va kansji inn på nå FØS'n når 'n ha tanka om nytt reglemang ferr skåling, te næste fæst! Om 'n va å ferstå rætt, så  fårejekk de my ukonntroller aktiviteta på de område, å da bli de vel å lettar å festå mangel'n på "hainnfast" å pålitle opplysninga.

BÅT'n DIN BÆRGA DEINN LASSE!

Hainn Lasse, som feriere på Kanarihølma'n, ha de sekkert itj så gått, når 'n vesst att båt'n fræmdeles låg i fertøyninga'n. Mænn som det henn bilde vise så legg både småbåtham'n å båta på plass, ætti att hu HIlde reist vidre nolåver.

Ein skoill kansji tru att storteillå'n  på Stasjon vart blessi åvereinn, mænn dæm sto synda'n lik gått som før. Vær va de me kraftlina som fersyne Hellemshaugan. Der bles i tre åver einn med de resultat att Hellemshaugan vart utan straum i omkreng 20 tim.

VINVINNARLØKKA!

I dag va itj Bilsællar'n på møte å de va me stor speinning Vinlåddkulan var dreggi opp tu Såddbøtta, prersis 2 menutt åver 12. Å kæm vainn? Jo, de var 'n Olav (HØS'n) følgele kainn de sjå ut te Vinnarløkka no hi ferfløtta sæ te far å sønn Bragstad, som no hi væksla på å ta me sæ Vinflaska heim.

MØTE 2. NOVEMBER.

På groinn tå kommunikasjonsvekt millom Vaffelsteikera'n kom vi i dag te stængt dør å kaill Vaffelpræss i dag. Mænn FØS'n trøngt itj nå lang betænkningsti finn 'n bestæmt att møte fløttes te Ælgkroa, å vi kainn vel sei tebake te røttene! De va på Nord-Kro de heile starta da Kroa va ny, å (ainna) kvar laudag va arbessdag. Om ein stakk innom Kroa, så satt de bestaindi ei eiller ainn attme Hjørnbole attme inngangsdøra.

Som hen i august å september i 2003, korr onge pene guta e på plass.

Ætti ei ti me sjiftanes drivera oppsto Kroa som Cowbåikro, mænn desværre så vist de sæ att de va så aillt ferlte Cowbåia som innto Kroa, å deinn 13. desæmber 2003 kom de henn lappin opp på døra.
No jekk Hjørnbolmøta'n i omflakkanes ti i møte, Bilsentre, Spiseromme ått Br. Austad, Nervikkaffe'n på Øra, Kroa på Levang, ja, te å me ein tur åver på gæli si tå Straumen, å te COOP kaffe'n, Wibebua å te slut "Bula" på Hylla som stængt i Jula 2006.
Hylla Vel ha da fått hainn om Brainnstasjon, å vi beslutta å prøv å etabler ås der. HØS'n fekk i oppdrag å søk ætti kvalifisert pærsonell te å stå ferr Vaffelpræssing å kaffekoking, nåkkå hainn løktes svært så gått me. 5 Hyllveitjå fekk jåbben på omgang, å utrule nåkk e einnå ein 3-4 stykkja, tå dæm me på lage.

10 års Jubileum!

Ja, da vart de næst'n 10 år sia de sist Hjørnbolmøte som va deinn 6. desæmber 2003. 7. desæmber 2013 e de me ainner ol 10 år å ein dag's Jubileum!! Nåkkå å feir de tru?

DAGENS ELGKRO!

Om Tiur står på Meny'n ått Viltkåkken kainn desværre itj Redaktør'n sei nåkkå om, mænn Ælgrætta e spesialiteta'n på meny'n, nåkkå som deltakera'n på Høsttakkefæst'n ska få te del i.

DAGENS MØTEDELTAKERA!

De vart ailldeles som i gammeltia, det mått sættas i hop årntle langbol ferr å ji plass.

Ja, te å me Vinlåtterisåddbøtta, låddkulån å pængskrine va me på ferføttinga. Når vi fekk i heil Vaffelplat å så my Kaffe vi ønska, å de ferr 50 kronå, så vart de å plass på de vanle busjætte te å invester i låddkul å.

TORALFE'n hi kjøpt sæ ny bil! De vart i dag hoveæmmne på møte. Hainn ha bytta inn deinn 11 år gammel Baleno'n i ein ny Suzuki me firjulstrækk, solsjænnstak å rægndråppå pussera. Mænn de vart læng å veint på nybil'n, som skoill sættas i hop i Ungarn i februar. Så i februar står de ein næst'n ubrukt Baleno, gått knappt 6.000 mil, te salgs på Øra.

RØRA's FINESTE VEI!

Deinn befinn sæ i det nye bolifeilte Åsen-Nyborg. Austadgutan i samarbé me asfailtlæggera å løsmontøra e no i gang me å avslutt jåbben. Litte asfailtlægging står i jænn, mænn no e de bærre å løp å kjøp sæ tomt. Fleir bilda kainn du sjå på sia ferr Åsen boligfelt.

Så må vi itj glømm kæmm som var Vinvinnar'n i dag, hainn Ivar Olav (HØS'n) fekk me sæ vinflaska, å drog på høttur te Sul, der skoill á kåmmå gått me meint'n!

GO HÆLG!

MØTE 20. OKTOBER.

I dag vart vi særver knaillgo Vaffelkak, mænn Jolbersyltatyé, om de koinn kaillas Jolbersyltaty da, fekk jænnomgå. Va itj i einaste Jolber å finn, å glasa va foillsteindi utan etikætta. Innhåille legna mæst på tjokk saft, koinn de vårrå i produkt frå NORA tru? HØS'n, som va innkjøpsansvarle, va itj på plass å koinn svårrå på ka som va i glasa, så vi mått bærre bruk tjokksafta, sjøl om de va oinner stærk tvil.

Mænn omsider dokka FØS'n opp å mått ferklar sæ ferr HØS'n. Hainn koinn beroli ås me att de itj va i NORA produkt, mænn att 'n ha jort i røvarkjøp tå i nytt Røraprodukt, mosa Jolbersyltaty. Sjøl om produkte va belli å innhoill Jolber, så va stæmmningen klar: Vi ska ha sjykkele Jolbersyltaty frå Røra, å da me jænnkjeinnele bér i.

GAVEBUTIKK PÅ STASJON!

Utåver høst'n ha de verri haintværkera i arbé inn på Stasjon. Væggi va revvi å malera sjett i foill gang me oppussing. No jekk de røkta om att de skoill kåmmå ein gavebuttikk, ja de va å snakk om ein lit'n kaffé. Ja, vi får vel sjå ka som dokke opp ætti kvartt.
Aintles e de me ABC-fritid på gammel Samvirkelage, deinn butikken e konkurs. Mænn konkursboe e oppkjøpt tå ein ny drivar, som ska etabler sæ på Sparbu, så husa ståan tom.

THAIMASSASJE PÅ ØVERSALBERR.

Om du går inn på Ainnersia, så kainn du lesa litte meir om det nye tilbue, på Øversalberr. Både kvinner å meinn ønskes vælkåmmen te Tradisjonell Thaimassasje som vil jørrå da foillsteindi ny resturert.

SLUTSÆLLT I BYGGETRINN 1 I BJØRKLIA.

Representant'n ferr utbyggingssælskapé koinn fertæl att no va deinn sist leileheita i første byggetrinn sælt, mænn te kæmm vart de itj sakt nåkkå om.

No kainn ein vel sei att dæmm e på go vei opp tu groinn, å de e stor aktivitet kvar dag.

KÆMM HI REVVI NE HØGDEMARKERINGAN?

 

Hainn kainn itj ha verri heilt gå sjåfør'n som greidd å riv bægge høgdmarkeringan på lokalvei'n oinner jærnbanebrua. Ætti aillt å døm så hi doningen, ka de no e, kommi frå Wibesia å revvi ne markerina fortsætt oinner jærnbanebrua å jaggu hin itj greidd å løfta opp deinn på ainner sia å! Gått jort!

RUNE kom fort me ferklaring, i Jæsteboka: Det sies at det var en betongbil fra Åfjorn som tok høydemarkeringan.

Steinbilkjørar'n: De va ein mørtelbil te Haugan som reiv ne bortme Wibe. Kansje hainn skoill te nybygge te FØS'n?

RUNE kommentere I JÆSTEBOKA:
Betongbilen kjørt til Steinkjer etter å ha rivi ned markeringa,så jeg tror Steinbilkjører'n tar feil!

TAKK te bægge to, å spesielt te Rune som brukt Jæsteboka!!!

VINLÅTTERI'e!

No kjæm Bilsællar'n ferr å heint Vinflaska! Va kommentar'n, ti menutt på tåll, ja, hainn kom ti på tåll siat å! (De va ferræst'n itj Værdnsuré som ha stoppa, mænn Vinlåtteriklåkka!)
FØS'n va snåpt frampå, du ska få kjøp 2 kula, mænn dæmm bli itj lakt i Såddbøtta oinner trækkinga!

HØSTTAKKEFÆST'n!

HØSTTAKKEFÆST 2013!

SÆLVFØLGELE PÅ VÆLLBRYGGA!

FREDAG 8. NOVÆMBER!

Dato'n e no einnele banka! Det såmmå e Meny'n som i år bli Ælgsteik spesial, laga tå Viltkåkken på ÆLGKROA!

FØS'n antyda ein egenandel på KR 100,- nåkkå som vart gokjeinnt!

NO HASTE DE: PÅMEILLING SEINNES FØS'n PÅ E-POST FØRRI 1. NOVEMBER.

VINLÅTTERI'e!

Så de store spørsmåle: Vart de sålles att Bilsællar'n fekk me sæ Vinflaska? Når trækkinga starta presis klåkka tåll, va ætti Låtterisjæfens utsagn å kula'n ått Bilsællar'n i såddbøtta. Nårr de fir føst kula'n va trækkt ut låg Bilsællarkulån fræmdeles i såddbøtta, å Bilsællar'n skoill trækk. Kula kom opp å på deinn sto de LASSE!

GO HÆLG!

 

MØTE 20. OKTOBER.

 

Redaktør'n befainn sæ, i Bobil'n, på ein øde plass som heite Lofsdalen, ein plass millom Idre å Vemmdalen, når det kom meillinga frå møte deinn 20ende. Der ha dæmm tydelevis gassa sæ me lukketvalnøtt i telægg te Vaffelkaka. Meillings frå FØS'n va som følger: "Henne jekk du glipp tå.... Å Bilsællar'n  rest me Vinflaska.... ijænn. Go hælg.)

VOLVO'n ått Steinbilkjørera'n på Hylla hi passert 1 mellion km!
Deinn meillinga kom i frå hainn Olav Ivar, Steinbilkjørar, som tydelavis ha sitti me kalkulator'n å kommi fram te de vart ca. 20.000 tura millom Tromdal'n å Hylla, (ja, nån tura bærre te hamna på Ørin ha det å verri.) 920.000 tånn me stein va fløtta. 500.000 liter diesel, 180 dækk å 2 girbåksa ha gått me oinner veis.
Som prekken åver i'n, så han å hatt me sæ ein frå NRK, som ha filma på ein tå tura'n, så no va 'n kjendis på TV.

MØTE 12. OKTOBER.

På førri møte va de hainn som ha hatt ansvar ferr pængskrine som fekk åverhøvling tå FØS'n, i dag fekk FØS'n de glatte lag, hainn ha itj sørga ferr att de va nåkk papptællikka tejængele, mænn værst va de vel at Værd'ns-ure fræmdele sto på groinn tå manglanes batteri. Toralfe'n reste på haue, når 'n får resærveløysningen i hainna, mænn aksæptere papirsærviætt te slut. Att Værd'ns-uret fræmdeles itj hi fått nødveindi drivkraft nærme sæ skandale, å e itj uré i gang te næste møt, kainn de bli aktuelt å nesætt ein hainnlekrafti aksjonskommite. (De må teføyas att ingen tå de aktuell pærsonan va te stæss.)

HASTEMEILLING FRÅ HØS'n!

HØS'n ferstår tydelevis i hint! Kl. 19:04, 13. okt. kom de meilling om att oppdrag va utført, å de henn bilde tå tikkanes(?) værd'ns-ur! Gått jåbba!

HØSTSTÆMMNING!

Gavelsbo'n va heiller itj på plass i dag, hainn va ein tå dæmm som va i gang me å jørrå Røra svart finn vinter'n meille sæ. Høstpløyinga går utrule fort Utgalseinnan å Brattsvee vart pløgdt me to traktora me veinnploga, å oinnajort på ein laaang dag, Gavelsbo'n dærimot hi fræmdeles me einveisplog, å får bærre 50 % verkningsgrad på kjøringa i sneibakkan.

KAIDOGNA!

Dognasjængen på kaia va å i dag i foillt arbé, no va det rækkværk i kombinasjon me levægg som skoill på plass. Invitasjon te påsjønnels me kaffé å Vaffelkak ha dæm itj ti te å bry sæ om.

NY DATO:

HØSTTAKKEFÆST 2013!

SÆLVFØLGELE PÅ VÆLLBRYGGA!

FREDAG 8. NOVÆMBER!

Aill som hi løst te å delta inviteres, så fræmmt at dæm hi delti på Hjørnbolmøta einn eiller ainna gång.

AINNER KAIN SØK OM Å FÅ DELTA!

PÅMEILLING (SØKNA) SEINNES FØS'n PÅ E-POST FØRRI 1. NOVEMBER.

I løpe tå vækka som ha gått ha det dokka opp fleir "stæmmnekollisjona", som jol att de vektiast pærsonan i arrangsjemangkomite'n itj koinn møt.

Uta'n FØS'n å Fæstsjæf, går de itj an å arrangsjer, følgele må dato'n ferrainnras te deinn


8 i 11.2013.

DÆRMé BASTA!

No e de bærre å bestill flybillætta eiller jørrå bil'n klar te tur. Vilt-Kåkken på Ælgkroa hi låft ut å still me ein speinnanes spesilalrætt basert på ÆLG, å kansji får vi sjå 'n i aksjon utom vindua å!

NYE GAMMELBILDA!

1. eiller 17. mai tog? Men når kan dette være?

Bilde er merket: Her begynner Trønderfrukt.

CASE'n i Grainnan, va ei stoinn eitt begrep det sto respækt tå, hen i skolåinn!

De var en gang for lenge senn!

Rørsia hi fått tegang te fotoalbum etter Jon Hollås, å der e de mang gobita å finn! De henn æksæmpla é bærre start'n, meir kjæmm, mænn hi du kommentar så bruk Jæsteboka!

VINNVINNAR!

På tråss tå at Værd'ns-ure sto vart de i dag å trækkt ut ein Vinvinnar klåkka 12:00, å vinnar'n vart hainn Petter, som øyeblekkele donert flaska te vaskejølpa si!

MØTE 5. OKTOBER.

Ferr ænkelte e de obligatorisk me inspæksjon tå kaia førri møte starte. Å ein må bærre lætt sæ imponer åver Dognasjængen, som hi jort ein enårm jåbb utåver høst'n. Ingen tvil om att Hylla Kai må bli ei tå det mæst attraktiv småbåthamni'n i Indre Trondheimsfjord. Hen bli aillt terættelakt, å ferr deinn som e bevægelseshæmma å kansji sett i roillestol. Om Hylla Marina får jænnomførrd planan, som inneber att bølgebryter'n venkles inn mot kaia, å fersynes me i 3 meter breitt kaidække, bli det både jæstebrygg å feslplassa tejængele. Ein kainn itj sjønn ainna einn at Gjensidigestiftelsen må vårrå særdeles fernøgd me deinn måtin pængbidrage dæmmes e brukt.

ROT I PÆNGSKRINE!

I likheit me Redaktør'n, ha FÅRMAINNØKONOMISJÆFEN (FØS'n) hatt fårfaill på de tri sist møta'n. Nårr FØS'n åpna plastikkpåsså'n me låddkula å PÆNGSKRIN, fekk 'n sæ i stor åverraskels: "Sjå hen, foill uård'n i pænga'n, de må da gå an å ha ård'n på pængan, hen legg dæ i eitt einaste rot!" Utbrudde fekk fleir te fatt intræsse ferr pængskrine, å spesielt dongin me papirpæng, (FØS'n la ne fotoferbu, så deinn kainn itj visas.) noe e de på ti me å få brukt opp nå tå pængan, koffer itj bestæmm tissponkt ferr høsttakkefæst'n!
Kalænder'n komm på bole, dato'n mått bestæmmas lik æns matleverandør å meny, å itj minst tebehør.
Skoill mat'n hainnlas inn på bøgd'n, eiller frå MENY eiller nå tå de ainner matleverandøra'n. Skoill de vårrå Julmat, som i fjol? Gavelsbo'n va itj fernøgd me rebba, frå Ælgkroa, deinn vart særvert utan svol. Att deinn vart levert sprø i fin, separat, va itj gått nåkk! Saksbehainnlinga tok ti, mænn konklusjon vart klar: Viltkåkken på Ælgkroa bli deinn som levere mat'n, å vi går ferr ein ÆLGRÆTT!!

ÆksPresideint'n, i ein luguber Akkevittferening, kom me fårslag på ein ny Akkevitt komponert tå ein kjeintt TVkåkk, mænn utan 100 % tesluttning. TVkåkke'n e ein kvalmfesk, så deinn Akkevitt'n e sekkert itj nå go, mænn årets JULAKKEVITT må vi ha, å sælvfølgele ØL.

Konklusjon:

HØSTTAKKEFÆST 2013!

SÆLVFØLGELE PÅ VÆLLBRYGGA!

FREDAG 15. NOVÆMBER!

Aill som hi løst te å delta inviteres, så fræmmt at dæm hi delti på Hjørnbolmøta einn eiller ainna gång.

AINNER KAIN SØK OM Å FÅ DELTA!

PÅMEILLING (SØKNA) SEINNES FØS'n PÅ E-POST FØRRI 1. NOVEMBER.

KA HI SJEDD PÅ BØGD'n?

Ferr ein Redaktør som hi verri oppti på Bobilfront', va de behov ferr oppdatering, å inntrøkke ætti møte va att de deinn sist tia ha verri omfattanes salg å kjøp tå bolia på bøgd'n. Nån ha sælt, ferr å fløtt ut eiller inn i leiliheit i Bjørklivei'n. Ainner ha kjøpt ferr å få plass te å bøgg garasje ått Bobil'n. Mænn de kom å fløttanes følk te Røra.

Oppi Bjørklivein e mainnskap frå Austad Maskin i foill gang me å klarjørrå tomt ferr føst byggetrinn på 8 leileheita, korr 2 stk. einnå e tejængele. Heile 5000 kubikkmeter me stein hi kommi på plass, å du kainn sjå konturan te de som ska bli bankætta ferr rækkehuse. Hen kjæm huse høgt å fritt.

ÅSEN NYBORG.

Oppme Nyborg hi gut'n fråAustad Maskinstasjon no kommi te veis einni, me veibøgging å ainna infrastruktur, som vatt'n, kloakk, strømm å breibainn på fiber. Når skogen bli høggi vill de åp'n sæ ein utsekt som e ein tå de finestan i Trøndelg. I dag sjer ein knapt te Gavel, mænn ein kainn så vitj sjimt husa i Hellemshaugan.

Kartutsnett frå Norgeskartet, på Nætt, som vise beleggenheita, går du dit, skøe på Røra, tettsted, å some inn, får du å tomtnommra på de nye tomti'n.

Dagens vinnar tå vinflaska: Ein travel buss-sjåfør frå Ytterby'n, som bærre så vitj ha tia te ein kåpp kaffe. Mænn de va lønnsåmt me to lådd, så å få trækkt ut ei som dein føst kula, så ha 'n ei i jænn te nr. 5.

Møte vart hæva å deltakeran bega sæ ne te de nye fine båtrampa, korr de va:

TI FERR Å LAINNSÆTT BÅT'n!

De e itj å jørrå me, oktober'n hi kommi, å de e på tia å få båt'n på lainn! Hainn Kjell Ystgård hi engasjert heile famili'n, å me go styring frå taugmainnskap, hi båt'n no kommi på plass på båthængar'n. No e de bærre å veint ta att vattne hi rynni ut fra Tronheimfjol'n, finn næste etappe jænnom Hylla kainn start.

TI FERR VINTERDÆKK!

De e itj bærre båtægera som må bynn å bu sæ på ainna ver å førefårhåill. Tia hi kommi ferr å sætt på agna hjul ferr vintersesången. De e inga hæmmeleheit att Redaktør'n e ein svoren piggfripatriot, ætti meir einn 30 års ærfaring me piggfrie dækk.

Studer deinn henn tabell'n, å vurder dett behov finn du kjøpe dækk!

Mænn de ska å seias at på blaut blankis hi piggdækk ein fårdel, mænn så e kjærnespørsmåle: Korr my kjøre du oinner sånne fårhåill? Ailler? Minner einn 10 min. ferr sesången? Kansi bærre 10 km. som du kansji heiller itj trøng å kjør? Koffer skan ein da slit me Piggstøy å unødveindi vægslittasje, fastsettanes asfailt, på bil'n, på groinn tå asfailtpartikkla som kastes opp tå Piggdækka?

Å huss på Piggdækktesta'n bli fåreti me nye dækk! Ka om piggdækka hi gått ein sesång eller 5? På deinn 5. sesången e det kvalitet'n vise sæ! Dæffer e de bærre eitt valg ferr Redaktør'n!

GO HÆLG!

MØTE 7. SEPTEMBER.

Hainn Toralf Letnes å 'n Roar Stubbe tok sæ ti te å inspiser de nye kaidække som lægges på dogna tå dognasvelli Hyllbyggi, førri dæm bega sæ te Brainnstasjon å dagens Jørnbolmøt.

EIRIK VAFFELSTEIKAR!

Ætti å ha gått ætti golokta, frå nystækt Vaffelkak, ankom vi Brainnstasjon da de va 3 minutt i jænn te åffisiell møtestart. Å som du kainn sjå så e de itj nåkkå larv me dagens Vaffelsteikar, som friser Vaffla'n, me saks, finn Vaffelfate sættes på bole. Hainn fekk å skryt ferr velsmakanes å go Vaffel, hi vel fått nån tips frå søster Camilla, som hi gått tak på ka som ska te ferr å steill te Vaffelrør som gi Go Vaffelkak.

HØSTNS PUB-QUIZ KVEILLA HI STARTA!

Om de e på groinn tå manglanes reklame på Rørsia ska vårrå usakt, mænn Fårmainn Roger koinn rapporter om lite oppmøt på høstn's føste PUB-QUIZ kveill, bærre 4 lag ha stilt te "start", mænn når de ha kommi fleir deltakera te PUB-kveill'n så hørdes 'n fernøgd ut.

SILD Å MAKRELLFESKE på Hyllbokta!

Hainn Dag elæktrikker ha sætt sillgarn i natt å fått både Sill å Makrell, Makrell va tå høvele bra størrels, omkreng hælmeter'n om ein ska lægg armbevægelsa'n ått garnfeskar'n te groinn. Sjøl om att'n sjøl itj åt Makrell så va de itj nødveindi å hiv 'n ått Måsi'n, både hainn Toralf å 'n Roar meillt sæ som avtakera.

VEKTI MEILLING: ÆKSTRAÅRDINÆRT ÅRSMØT I BÅTFERRENINGA!

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte i Røra båtforening fredag 20 september kl 19.00 på velbrygga, Hyllavegen 72. Sjå meir på heimsia te Hylla Marina.

Om de e Taugrækkværke som ska behainnlas ska vårrå usakt, mænn du studere bilde kainn de sjå ut som buen på tauge einnå itj e bestæmt. Kainn de vårrå sålles at Dognassjæfen hi ferlangt Årsmøtebehainnling på saka.

Eiller e de planan om å ender rættningen på bølgebryter'n. De snakkes om att deinn ska venklas inn mot Flytebrygga, å fersynas me gangvei, nåkkå som jær att bølgedæmpar'n kainn bruksa både som jæstebrygg å feskplass.

Jo da, de sjer da verkele teng i teknytning te HYLLA MARINA å VELBRYGGA, å de sjylles ikke minst eitt unikt gått samarbeisklima millom Båtferreningen å Hylla Vel.

RØRA's FINESTE NATURSTEINMUR?

Deinn kainn du studer i svengen i Bjørklivein, kor de i løpe tå august'n hi verri proffe steinlæggera i arbé. Prisåverslag presangtert ferr/tå Jørnbole 100 - 250.000 kronå.

INDIAN SUMMER!

E vel de som dække veré som vi oppleve no om dåggå'n, tæmpratura åver 20 grader, egentle aillt ferr vart te Typperplokking, meint 'n Nils som ha plokka sæ 10 liter på i snauhøgg ein plass neom Læksetvein, å ætti møte skoill'n på såmmå plass'n ferr å plokk Blåber.
Goveré kjæm å gått me ferr kåinnbønner'n, som no trøske ferr foill masjin.

P.S: Ta ein ny kjik på Malmobilda'n!

Kainn de ferr æksæmpel vårrå hainn Johannes Engan som står på kaia? (227) Kæmm står me sykkel'n (242) Å korr e bilde 259 ti å kæmm e pærsonan?

GO HÆLG, å nyt goveré mænns de e hen!

MØTE 24. AUGUST.

De va me ein vess speinning Redaktør'n ankomm Hjørbolmøte i dag, de va jo næst'n 1 1/2 måna sia sist 'n ha vist sæ. Som veita kom de komentar om lit'n aktivitet på Rørsia, å de mått bærre Redaktør'n bit ti sæ, å låvvå bot å bedring, i aillfaill når Bobilsesången trappes ne.
Ein ainn kar som syntes de va bra att feritia bynnt å vårrå åver va FØS'n som ha registrert lite oppmøt å jænnomgåanes oinnerskudd på de flæst møta'n i deinn mæst hæktisk feritia, å hainn ha verri ængstele ferr økonoimi'n. me tanke på årets Høsttakkefæst. Mænn i dag va 'n storle fernøgd me både oppmøt å økonomisk utsekti.

Ferr ein som ha hatt i længer fråfaill, så va de me store ferveintninga, te oppdatering om store heinnelsi på bøgd'n, ein sætt se attme bolé. På dagens T-A framsi va de stort oppslag om ein Innerøyning som ha vørti stoppa på Flæskhus på groinn tå råkjøring, fart'n ha verri så høg att Polis'n villa ha tak førarkorté. Når dæmm ha stoppa råkjørar'n, så vist de sæ att 'n å va både rusa å mangla førarkorté Polis'n så jærn skoill ha tak ti. Nei, de va ingen som vest nå, å konklusjon vart klar: Sekkert ein frå ainner sia Straubrua.(Nåkkå som i henn tillfeille vart på deinn rætte sia tå brua.)

Ælles koinn ein registrer at 'n Harald, som bur nert Jærban, gledd sæ te att vinter'n komm. Årsaka va tutinga frå tåga på groinn tå avlingsvei'n åver spore neom 'n, vækkt om natta. No va de på ti å fjær'n åvergangen, ferr vinter'n, å få slut på tutinga meint 'n.

Ælles så va de litte orientering om kåinnhøsting å røkta om i ny trøsk, bøgging oppi "Bjørklisvengen", som skoill start oppme de føst 8 leileheitin, så fort det vart i ledi gravemasjin på bøgd'n. (Fræmdeles 2 ledi.) Å de bli de vel ætti kvart som aktivitet'n oppi Åsen boligfeilt trappes ned. Å itj minst vart eitt lite fly, som stadi oppsærveres i luftromme, åver Røra kommentert.

Stor aktivitet på Svarva Airport, kor hainn Geir Arthur opperert me eget fly. Redaktør'n vart ferr sein te å få kontakt me lufthamnsjæfen ætti som att 'n starta ut på ny flytur. Mænn håpe om å få vårrå me på ein flytur, i gått fotover, ein gång.

DAGENS VINVINNAR!

Dagens høydepunkt va trækkinga tå Vinflaska, deinn henn gången kvalitetsvin frå Italia! Som bilde vise så vart de hainn Toralf som stakk tå me jevinst'n. Fersjekti som 'n Toralf e så mått jevinst jømmas bort på tur heim. Tebue om Polpåsså vart kontant avvist, så Boinnpris påsså'n fekk jørrå nøtta, sjøl om de å koinn skap feroinnring, om nån såg 'n på tur heim. De va vel føst gången att 'n Toralf ha ein Boinnprispåsså i hainna.

I Govere vart møte avslutta, å ænkelte la vei' ne på Kaia:

AKTIVITET PÅ KAI'a!

Som GODE naboa, så e samarbé millom Hylla Vel og Hylla Marina svært så nert å gått. Eitt stort økonomisk bidrag, frå Gjensidigestiftelsen å itj minst frå årets Hylladag, hi resultert i ei krafti oppgradering både på Kaia å nerområde. Millom Ertzgårdbrygga å velbrygga hi det kommi på plass ein krafti betongkainnt, donert frå Speinncon på Verdal'n, innlagt nekjøringsramp ferr småbåta.
På bilde te vengster e Dognasjæfen ferr Marina'n i fagle diskusjon om framtidi belysning å utfårming tå rækkværke me sakkyndi medlæmma.
På de ainner bilde hi dæm ferfløtta sæ te kaia, korr Fårmainn i Hylla Vel, som klokele hi ti på sæ reiddningsvæst, oinner eitt samarbeismøt me sete på å fortsætt oppgraderinga på kaia, som ætti kvart ska få roillestoltekåmst te Jæstebrygga. Pæla'n e aillerede på plass, som du sjer, utom kaia.

My jåbb e aillerede jort å område utom Velbrygga e krafti utvida.

KRABBFESKERA PÅ HYLLKAIA!

 

På ein Goversdag, som i dag, e Hyllkaia eitt eldorado ferr deinn øngre garde, sjøl om tæpratur'n, i sjø'n, itj akkurat innbau te bading, så finn stakkalonga'n altis på nå å trøy sæ me. I dag va de fanging tå Krebbi som sto på programme, å ein ståilt faangstmainn vise rfram dela tå fangst'n. Eitt fersjøk på å åverlever Krabbi'n te ein tydelevis sjeptisk kompis, må ein vel sei faillt i fesk. Om fangstæ skoill etas? Nei, mænn kansji koinn Krabbi'n læggas i sænga te à mamma, eiller va de søster?

I Aillfaill ønskes GO HÆLG!

MØTE 13. JULI.

I dag får vi start me ein presangtasjon tå dagens møtedeltakera, å vi bynne fræmst på høgersia me 'n Harald Glimstad, så 'n Knut J. Norum (Bussægar), i tommstol'n sett fotografen, så Dognasjæfen i Båt ferreninga Lasse Austad, å bortest Fårmainn Roger Austad, i foill gang me Vinlåtterikulsåddbøtta. Fræmst på vengstersia sett ein smilanes Bilsællar Inge M. Johansen, så vårres Nestor Petter Austad som stadi kjæmm me Gobita frå gammeltia. Så deinn aktive Bussturst'n hainn Toralf Letnes, næste e deinn aktive Vaktmester'n på skoli'n å Samfunnshuse 'n Bjarne Sjøvold, så Elektorepratør Ole P. Nesset å te slut Æresmedlæmm å Bollebaker Grethe Austad, som i dag ha lakt trimtur'n ferbi Brainnstasjon, å vart invitert inn på Kaffe å Vaffelkak.

HISTORISK GOBITA FRÅ 'n PETTER.

Hainn Petter kom me fleir bilda, som e ti tå hainn Johan Ferstad. Det henne oinner lasting tå ænglainnssbåt'n, "Leda", på Eggebogen i Steinkjer, i januar 1940. "Leda" skoill da frakt soldata å utstyr oppåver te Narvik å Bjørnefjell, korr dæmm skoill på nøytralitetsvakt.

Hainn Petter va itj sekker, mænn de kainn vårrå ein Austad i metta.

Hen kainn de vel vårrå teknytneng te Røra?

Hainn Petter hi fått lånt bilda frå Johan Ferstad' jennlevende ektefelle Åshild, som Takkes ferr å ha ti vare på bilan, som e 63 år!
Skoill akkurat DU ha nå å fertæl om bilda'n å pærsonan, ta kontakt.

ALDERSHEIM PÅ STRAUMEN 1918 - 1988.

Inga åveraskels att 'n Petter ha me sæ deinn boka. Sjøl om Gammelheimen vart fløtta frå Grinberg å på gæli si å Straumen, så står det så my interresankt å lesa om kommuneasamarbeid, planlægging, arbeidsfårhåill osv. att boka bør ha stor interæsse fer leseran tå Rørsia.

SOM DE HENNE:

Lægg mærke te ponkt nr. 5, likestillinga va nåkk på sett bæste på deinn tia. Det va ailldeles naturle att me kjønnsdelig, å oppgava i fårhåill te nearva egenskapa.

ARBEIDTID!

ARBEIDSOPPGAVA.

BIDRAG FRÅ AMERIKA.

Ætti SSB sin pengeverdikalkulator finn ein att storbeløpe på 278,81 kr i 1911 tilsvarte 15264,85 kr i 2012.

Kapitle om finansiering vise stor interæsse på ainner sia Dammen, å utfløttera'n e svært aktiv me å seinn åver pæng.

PDF-BOK.

Hi jort i fersjøk på å få tak i ei tå skribeintan, tå boka, ferr å søk om tilatels te å lægga boka ut som PDF-bok, mænn itj løkkas. Dæffer satse æ på tiljivels, i stan ferr tilatels.
Heile boka kainn du lesa hen. Å så må husets Tenåringer pålæggas å lesa boka.

GOD HÆLG!

MØTE 6. JULI.

De kainn sjå ut som att Sjornalist'n ailldeles hi glømt tå å oppdater Rørsia. Hainn hi jo låft ut å lægg ut flybildan, som vart ti på Hyllada'n, å snakk om att de skoill kommå litte grainne om årts første langtur, i Bobil'n. Mænn itjnå sjer!! Følgele fekk 'n oppstramming på dagens Hjørnbolmøt, både tå Fårmainn å Bilsællar'n, som ætterlyst innlægg sett, å bilda frå Stjærnebil træffe, som ha verri på Bilsentre 15. juni. Der koinn sjornalist'n kåmme me i brukbar oinnsjyllning, hainn ha itj motti hværken bilda eiller nå ainna frå 'n.
Årsaka te de vist så å vårrå ferr mang bilda i E-påst'n, som følgele itj vart levert.

No e deinn sak på plass, på Frammsia, så no må Bilsællar'n vårrå fernøgd.

Sjøl om sjornalist'n va på møte 22. juni, så hi'n itj kommi me nå referat. Mænn  vi fekk besøk tå nån blie veitja, ei tå dæm ha fått sæ ny T-sjort me reklame ferr Volvo lastebil me påskrefta: "Æ ska kjør Volvo nårr æ bli stor." Besøke vart belønna me nystækt Vaffelkak.
Ælles så ha Bilsællar'n fårfaill på møte, så de va mule ferr nån ainn å vinn Viflaska.

DAGENS MØT.

Store teng sje når Hylla Vel å Båtferreningen samarbé. Utsættingsrampa ferr båta hi fått slisekker åverflar å de både støypes å snekkres ferr å jørrå område attme kaia trivele å brukarvænnle. Brainnstasjon hi fått ny murpuss i rau farge. Påføringa tå deinn va spesialarbé å bortsætt te fagfølk på område. Mænn i følge Fårmainn så va det vesst itj aill som sætt pris på farga. Når Elæktrikker'n ha fått besje om att no va det klart te å monter utlampå'n, ha svare komm fort: "Nei, æ sætt itj opp nå utlampå finn Brainnstasjon hi få ny maling!" Nå va Fårmainn i beit ferr Utlampmontør!

STORSJØ-CUPP!

Oinner møte komm de inn meillinga om goe resultat ferr lag frå Røra, eitt lag ha vesstnåkk vørti nr. 2, i sin klasse. Kæmm som ha sli dæmm? Jo, eitt lag frå Innerøya!!! Mænn på det lage va de no spællera frå RØRA! Så da så. (Skoill jær'n ha fått oppdatering å bilda, frå pålitle håill i deinn saka.)

ÅRSVÆKST'n!

Sjøl om Gavelsbo'n koinn rapporter om heiller dåle grasavlinga, ætti føst slått'n, så sjer det brukbart ut ferr kåimmbona'n. Både Bygg å Kveitåka står fint åver heile bøggda. Så vi får håp att styggrægne går oppijænnom Værdal'n eiller inn jænnom Skarnsoinne, nåkkå som atti gammel vertæg'n ji fin såmmår i hjærte på Innhærred, RØRA!

RÆKKEHUS I BJØRKLIVEI'n!

Reguleringsplan ferr utbøgginga tå rækkehus i Bjørklivein va no gokjeinnt i kommun. Søkna om byggetilatels va oinner behainnling, å utbyggera'n rækkna me å kåmmå i gang straks åver feri'n. No va det bærre 2 leileheita i jænn tå det 8'an som ska bøggas i første byggetrinn.

DAGENS VINVINNAR!

Sælvfølgele Bilsællar'n!

GOD HÆLG!

MØTE 25. mai.

Redaktør'n hi hatt fårfaill på fleir møta no i mai. Årsaken e att sesången, i Bobil'n, no hi starta, å oppsammla lauperløst hi sli te ferr foilt, følgele så e muleheit ferr att de bli heiller dåle me referat frå Hjørbolmøtan utåver såmmår'n.

Ei trist, å itj minst åveraskanes meilling nådd åss utåver da'n deinn 16. mai. Roald Austad ha sjøl vælld å avslutt eitt aktivt liv, groinn te de vil vel fer allti ferbli uferståele, fer både kjeinte å kjære.

Sakshaugkjerka var fullsatt, te siste plass, da minnehøytidleheita starta. Inderøy's nye, og onge, præst, hoill ein minnetale som va foill tå visdom, å tanka om deinn verkeleheit som så hart ha rammet familie, arbeidskolleger, vænner, ja, heile kontaktnettet til Roald. Oddvar Fossum fremførte, med stor følsomheit,  sanger fra bla. DDE, som ga grunn til stille ettertanke.

Vi lyser fred over minnet til Roald!

GRETHE BÅILLEBAKER!

Te stor åverraskels, å ailldeles uveinta, dokk hu Grethe Austad opp me eitt stort fat me varme å nystækt båilla. Me aner tebake te ein kjeinnt bakar neppå Øra, va de ingen tvil om kvalitet'n, Nervikbåilla tå bæste sårt!! Ja, de e inga åverdrivels å sei att båilla'n fersvainn som varmt kveitbrø! Ei antydning om at vi kansji mått invester i båillebakaromn, vart kontan avsli tå FØS'n me begroinnels: "Hu hi da tydelevis steikom'n heim!" Mænn hu e  svært vællkåmmen, me nystækt båilla, seinar å.
(Nei, da Vaffelsteikera, ingen groinn te å gruv ferr å mest jåbben, utan Vaffelsteikera, itjnå Hjørnbolmøt.)

Sagblakvæssar'n va itj te stæss i dag, nåkkå som ætti kvart ga groinn te spekulasjona. Nån mårrånsføggla ha aillerede lessi avisa, å sjett om i heinnels utti Flatanger. Ein utabødes kar, i fætiåra ha ferri å døtti ne i fjellskreint, hainn skoill ha vørt lettar skadd, va heinta tå Luftambulans'n å fløggi te St. Olav i Trondheim. Aillt som sto koinn gått stæmm me Sagblakvæssar'n, som ha skaffa sæ ferbinnels utti Flatanger.
Mænn når Steinbilkjørar'n omsider kom så fekk vi hør att Sagblakvæssar'n, va oppti me ainna teng einn klattring i fjellskreinti utti Flatanger, hainn ha derimot verri på husbefaring.

LÅTTERIKRØLL!

FØS/Låtterisjfen ha verri på tur oppi UFO-dal'n førri lauda'n, å ansvare ferr pængskrine vå åverti tå'n Dag elæktrikker. I dag va'n heiller seint ut å Elæktrikker'n mått i jænn ta Pængansvare, hainn krævd inn både kaffepæng å låddkulpæng, mænn utan å åverfør låddkulån frå lagerskåla te TrækkningSåddbøtta samtidi. Når trækkinga skoill jænnomføras mått Låtterikontråll'n tre te, ferr å få på plass de nødveindi antal Vinlåddkulå.
Ætti som att Bilsællar'n va fråvårrånes i dag va de fleir som ansåg muleheitan te å få me sæ Vinflaska heim som stor.
Når vinlåddkul nr. 5 vart løfta ut frå Såddbøtta så sto de i jænn DAG på kula, lik ænns som de sto førri lauda'n! Kommentar: "E de sålles att du heill på å samle inn te 50 årsda'n heinnes Heidi?"

REDAKTØR'n PÅ TUR!

Når de henne skrives befinn Redaktør'n sæ på SÆBØ Camping i Øvre Eidfjord, nederst i Måbødal'n. Ein Campingplass korr kårttidsturist'n får de bæst plassan. Område nærmest vattne e fårbehylli teilturista, så kjæm bobila å Campingvågni. Fastvågnin e plassert gått opp på plass'n, å e så absolutt i minnertal, ca 20 fastplassa mott 100 "frie plassa." Ein kårt spasertur oinna plass'n legg Hardanger Natursenter me fine, å tedels låvvånes utstillinga.

Mænn helikopter filmen, fotografert me spesialkamera'e hainns Ivo Caprino, e næst'n groinn nåkk te å ta tur'n på 670 km frå Røra.  Følelsa tå å flyg helikopter, opp å ne stupbratte fjellsia, åver Haranger å opp jænnom Måbødal'n te Vøringsfossen, må bærre opplevvas, Spektakulært!!
(Filmen vises på 5 skjerma samtidi, så bilde e itj i foill breidd.)

MØTE 27. april.

 

I dag starta vi me å åverbgeng hællsenga frå Hyllbyggi, som opphoill sæ utom bøgda. Føst frå X Flykaptein Willy Sem, som hi fått sæ leileheit på i omsårgsenter på Rykkin. Der bli 'n ti gått vare på på aill vis. Når vi (Redaktør'n å Kjærringa) ankomm ha 'n akkurat kommi på leileheita ætti dagens trimmøkt, mænn hainn va itj meir utsletti einn att vi fekk ein demonstrasjon tå øvelsa'n.
Oinner besøke vist vi bilda frå tur'n te Fuerteventur, mænn det va når bilda frå Hylla å Røra ferøvri, hainn verkele vakna. De va ingen tvil om att i besøk på bøgda sto høgt på ønskelesta. Mænn hainn Willy ha ei sigaræsk me bilda, mang frå Rør'n, mænn å frå ainna plassa hainn ha verri på, hen e de tri æksæmpla:

No 1. synnda'n i Adveint vart det behov ferr reparasjon på dinn henn sia, å da nøtte æ anledningen te kåmmå me namna på føst bilde: Truls Ertzgaard og Nils Kolstad. I metta Torstein Lund. På sist bilde kjeinne æ bærre 'n Willy, me tåpphuv.

Mang kjeinte pærson hen, mænn leseran utfårdres te å kåmmå me namn og plassa korr bilda'n e ti.Kjæm fleir ætti kvart, mænn da på Andre gammle bilder.

Så e de vel nån som hi lura på ka VOSAN vempell'n, jær attme 'n Willy. Mænn deinn sto itj der sjø, deinn kom som i meilling frå FØS'n, som freda'n ha vørrti oppsærvert som sjåfør i ein Minibuss frå Steinkjerbuss, å hen e meillinga:
"Rørostur me Akevittklubben VOSAN. (Verdal og Omegns Selskap for Akevittens Nydelse) Go hælg!"

NYINVESTERING!

Vi kainn berolige FØS'n me att aillt va oinner foill kontroll, sjøl om hainn ha fårfaill på groinn tå deinn årle Rørostur'n, i lag me, ja, ka ska vi sei? Kansji i heiller lugubert sællskap, mænn atti som att 'n ha ti på sæ sjåførjåbben, ræknne vi me att 'n hoill sæ så nån loinde i sjinné.

HØS'n hainn ha foill kontroll på Dagsård'n, å me ått foillt betalanes deltakera vart de åverskudd i dag å. Ætti som møta'n attme Jørnbolé, føles tå leserea åver heile verd'n, så ha HØS'n gått te innkjøp tå i såkaillt værdensur.

No kainn vi følli me på roint omm i værd'n. Hainn Torstein, borti Califårnia, legg sekkert å søv, mæns eventulle Rørbyggi, borti Tailainn, einnå hi litte solingsti i jænn tå da'n. Hainn rækna me att gokjeinning frå Akevittælsar'n, utan problem da pris'n på Biltema bærre va ti kronå.

VINLÅTTERI!

I dag tok vinnarløkka ått Bilsællar'n einnele slut, å Førstefilar å sagblakvæssar'n, koinn fernøgd ta me sæ jevinst'n hei. Ingen fara kommenter hainn Toralf: Æ drekk itj POFF, så denn flaska ska'n få ha i fre!

Ætti som det va my lite rosanes omtale tå veimærkinga i ferbinnels me utbedringa, tå Koatunnel'n, så tok Sjornalist'n sæ ein runde ferr å sjå på fårhåilla.

UTBEDRING TÅ KOA TUNNEL'n.

Einnele skoill det skje Koatunnel'n  skoill utbedras, å få ei høgd som det sømme sæ på E 6'n. Klåkka 06.00: i mårrest skoill E6'n stangas, å utfræsing tå gammel asfaillt å bærelag start opp. Stor va ferroinnrenga når trafikken i Salbergdal'n, på førremaddan va lik stor, som på ein vanle laudag. Ha de sjedd nå sålles att utbedringa itj ha starta tru?

Nårr Redaktør'n kom på dagens møt kom ferklaring: HØS'n, som ha go tsekt te både E6'n Campingen ha oppsærvert stor trafikk ætti vei'n te Koa Camping, å ha i stoinn lura på om det va opprætta omkjøring ætti deinn gamle Riksvei 50. Mænn så ha det kommi ein semitrailer, hainn fekk problem hainn. Mått snu uttme resepsjonsbyggé, å der va de dåle me plass, samtidi som det stadi komm nye personbila, som å mått snu. Mænn ka va ferklaringa? Veivæsne ha jo varsla att omkjøringsvei'n, jænnom Læksdal'n skoill vårrå gått mærka.

KATASTROFAL DÅRLE MÆRKING TÅ OMKJØRINGSVEI'n!

Son vart dæmm som kom fætti RV  755 frå Fosen. E 6 stæng,t 2 km framme. Omkjøring skiltet. Dætt  va Dætt! Itj nåkkå om de e mot Nol eiller Sør. Mænn ætti som att omkjøringsvei'n skoill vårrå mærka længer fram, så fekk ein vel opplysniga længer fram. Dæmm som skoill i rættning Sør, forsætt sælvfølgele vider. De jekk jo bila i bægge rættniga!

 

Rætt utom Texaco'n sto de i nytt skilt, me såmmå meilling! Ætti som att tåkjøringa, mot Hylla, heiller itj ha nå mærking, som omkjøringsvei, så va de naturle å fortsætt videre, sjøl om de no å sto i sjilt me stængt, mett på vei'n, å de vart jort! De kjæn  æ å da ein trailer, så da må æ koinn fortsætt, tænkt sekkert såfør'n i personbil'n.

No ska de seias att spærreskilte omsider vart fløtta, frå nekjøringa te Koa Camping, korr de sto frå mårrå'n å utåver førremedda'n. Så da fekk følk søk rå på Texaco'n, som koinn fertæl om både sint å frustrert sjåføra!

Redaktør'n snakka me fleir trailersjåføra, som ha passeret Steinkjer, ut'n å ha sjett nån teng om omkjøringsvei. Ja, sjøl Gavelsbo'n ha passert roinnkjøringa i Figga, å bærre registrert nåkkå hainn kaillt: "I flagg plasert mett i roinnkjøring."

KONKLUSJON: Ein utrule dårle plan, ferr sjilting, som e jort tå Vægvæsne.

Sjå ka Adressa skriv.

GO HÆLG!

MØTE 13. april.

Meilling, me bilde, kom frå FØS'n: "Hen e de 8 å go Vaffel :) Hæls!" Å de va aillt hainn tydelevis ha å fertæl frå møte. Itj nå om kæmm som vainn Vinflaska, mænn ætti som att Bilsællar'n mangle så ska de itj ferroinn mæ om det vart FØS'n sjøl.

RAPPORT FRÅ REDAKTØR'n.

Redaktør'n, som ha reist på utvida hælgabesøk, te Nittedal'n, vart vækkt klåkka 6 tissdagsmårrån, me besje om at no skoill de kjøras te Gardermoen, TAXI'n kom om ein hælv tim. På Gardermoen vart flybillætt me destinasjon Fuerteventura åverlevert. Utpå ættemedda'n vart vi innlåsjert på Hotell Las Marismar, i Corralejo, nol på øya. Sjer di gått på bilde så sett de to  damer, på kvar si si tå ein palme, utom romme vårres.

Utom å sjækk ut div. særvsringplassa så hi det verri såkailte late dåggå. Mænn vi hi da verri på ein øytur, å fått studer lainnskape som verke nåkk så karri stein å grus, itj 'n vasspytt å sjå. Hen gått representert!

På tur'n besøkt vi ein AloeVera fabrikk finn vi va på grottebesøk i nerheita tå ein lit'n plass Ajuy. Der fekk Redaktør'n særvert stedets "Grande Cervesa".

På vei'n ut te gråtta pasert vi de lokale Kælkværke. 2 sjaktomna, høggi ut i fjelle. Prosuksjon ha vørrti avslutta på 1960 tallet. Sekkert utkomkurert tå meir modærne produksjonsmetoda.

Seinar va det besøk på ein lokal Jeitgål, korr vi fekk særvert Jeitost frå Værdensmester'n i Jeitostproduksjon.

AloeVera å Jeitost står ferr 20 % tå inntækktin på Fuerteventura, å ræst'n kjæmm frå turistnæringa. På øya e d ca. 80 tus'n inbyggera å næst'n 100 tus'n jeiter, som vi lure fælt på ka dæmm levve tu, itj ein grastust å næst'n itj nå ainna vegetasjon heiller..

GO HÆLG!

MØTE 6. april.

I dag va det i føste omgang oppsummering, ætti Påska, å de vist sæ att aill i hop ha åverlevd utan men å skada. Som bilde vise så e de my som mangle på att Gavelsbo'n kainn start opp me våråinna, så hainn e mæst besjætia me fårbered ve te deinn kåmmånes vinter'n.

Sjøl om de mæste tå snæ'n hi fersvinni innåver Flata, så hi nattkjølldda sørga ferr at de e umule å sætt i gang me nå som legne på våråinnsarbé.

I dag vart de smekkkfoillt attme bole, heile 15 stykkja møtt opp, å me minst 7 fersjelli samtaleæmna samtidi så fekk redaktør'n problem må sjækk ut ka som va vekti. Mænn ein teng fekk 'n me sæ: No skoill Samfærdelsminister'n utant Skattval sætt i gaang me å elæktrisifiser Trønderba'n, Ja, de e tydele att de e valgår: Tunnel jænnom Stadtlainne, Færjefri E 39, på væstlainne, modærniserinng tå Meråkerban, ja du store værd'n korr my svært som no ska utrættas. Mænn de heile koke vel ne te einnå meir Konsuleintutredninga, å te slut så bli de ingen teng. Ein må verkele spekuler når Veivæsne bruke meir pæng på konsuleinta einn på asfailt! Jo da, ein må vel kainn sei att pænga'n brukes (u)fernufti,

De som sjer no kainn bærre kaillas VALGFLÆSK tå deinn ailler feitast gris'n. Å meir kainn vi vel  ferveint ås frammåver, mot Valge te høst'n. I Stat'n e de ætti de VG skriv åver 1000 PR-rådjivera, så ein kainn vel ræk'n me att ein go del tå dæmm e betaldd me skattpængan vårres, e engasjer ferr å fertæl korr flenk stat'n, å itj minst rejæringa e.
Heilt latterle bli de når de resultere i sånne resultat, som det som kom fram i kommentarfeilte på VG'n: Det morsomste var når Stoltenberg sa at han ble svett bare han så en brøk da han gikk på skolen. Han var instruert til å si det fra rådgiverne sine fordi det ville skape sympati i viktige målgrupper som ikke er så flinke i matte. Sannheten er at Stoltenberg var nerd på skolen og ikke hadde problemer med matten. Han valgte senere studier der matte er sentralt.

9. april 1940.

Deinn 9an e d 43 år  73 år (Rætta ætti påpakkning frå FØS'n.) sia deinn ainner Værdnskrigen braut ut. Hainn Petter mintes att di ha verri ein heiller dyster dag på Hylla deinn da'n, ætti som 4 Hyllbyggi va på nøytralitetsvakt oppi Narvik. Kampan i Narvik resultert som kjeint i 1 drept og 2 såra Hyllbyggi. Mænn de kainn d lesas meir om på KRIGSMINNER.

TI FERR TRÆKKING TÅ VINLÅTTERIé!

Hainn va svært så fernøgd FØS'n i dag nårr'n ætti kvart registrert svært så gått oppmøt. I de aublekke 10 ddeltakera va på plass vart Vinflaska utbytta me Akkevitt. Mænn når Bilsællar'n kom som nommer 15, så kom Vinflaska fram på bolé i jænn. Deinn "bortkåmne sånen" mått tydelevis feiras, sjøl om det vart i lite oinnerskudd på konto'n te Kjerkstu.

Nårr klåkka v 1 minutt på tåll, kom FØS'n fram me såddbøtta me låddkulan, heile fæmt'n kulå befainn sæ i bøtta. Tå ( dæmm va de 2 de va skrevvi INGE (Bilsællar'n) på.

Dåle kvalitet, på bilde, sjylles att fotografen mått ta i bruk ein nødløysning, mobilkamera tå eiller modæll, me sletti lins.

Føst va de trækking tå Vinflaska, ætti fastsætt prosedyre så skoill vinnar'n kåras på kul nr. 5. Å ka tru di de sto på kula? Sælvfølge, Bilsællar'n va på plass ætti 2 månas fråvær, å da sto de sælvfølgele INGE på kula.

Så skoill Akkevitt'n trækkas, å aill kulån skoill tebakers i Såddbøtta. Ny runde me stor speinning. På kul nr. 4 sto d i jænn, ja, du hi rætt INGE. I lettelssens sokk jekk jænnom fersamloing, no vart d ei muleheit ferr nån ainn å. Da kommentert Låttterisjæfe'n: Itj vårrå ferr trøgg, hainn hi 2 kula, i det hainn åverlot, som vanle, te vinnar'n tå Vinflaska å trækk ut næste vinnar.

Når trækkar'n omsider tok sæ mot, te å  vis fram kula, så stod d INGE i jænn! Slå deinn!

GOD HÆLG!

MØTE 23. mars.

De vart "stinn brakk" i dag me heile 13 mainn attme bolé. Toralf'en ha kommi sæ ætt tur'n te de gammle østblåkklainna. Gavelsbo'n sjer litte sturi'n ut, nåkkå som kainn vårrå ættiverkninga ætti de førri møte. Da ha de verri bærre 5 møtedeltakera, nåkkå som førdd te problem ferr å få avvekla Vinlåtterie, som krævd 5 kula i såddbøtta, finn trækkninga koinn sje.
Ætti sigende ha da Gavelsbo'n vørrti reiddninga, når 'n, ætti stærtt præss, ha investert i ei Vinlåddkul. Me 5 kula i såddbøtta ha stæmmninga verri stiganes ætti kvart som trækkinga skrei framm, me to kula i jænn, skoill Gavelsbo'n ha hatt store ferveintninga te avkastning på investeringa, mænn deinn gång ei, på kul nr. 4 sto det Ivar, å kampen om Vinflaska va tapt. Trøsta får vel vårrå att åverdkudde på låtterie e veti donert te Kjerkstu, når deinn ein gång sætt i gang fårmell innsamling.
Deinn skarpe lesar'n hi vel sjett att de i dag står i hælvflask me "Gammel Oppland", hælveis jømmt bakom såddbøtta. Vi nærme jo ås Påsk, å FØS'n hi følgele veti å auk kvalitet'n på Vinlåtterijevinst'n.

Møtedeltakera'n vist i dag stor interæsse når de jaill å få opplysninga om busstur'n som Toralfe'n ha verri ut på. På sist møte finn 'n reist vart de jettninga om kolles hotell hainn skoill bu på i Praha, å U Prince, vart næmt. No skoill vi einnele få bekræfta antakels. Mænn der vart de foillsteindi bom: Vi budd på i hotæll i gammelby'n! Mænn namne nei. Så ha'n hatt åvernatting i Dredsen. Namne? Det va i fint hotæll. Så ha 'n budd på hotæll i Berlin. Ka heitt de? De va høgt, æ budd i 36' etasje! Å så va vi på SKODA fabrikken, de va nærmest som ein storby, me gatkryss me løsregulering å 20.000 arbeidera. Nei, dæmm ha itj fåtta sjett på bilproduksjon, mænn motor å girbåksproduksjon, 2000 motora å 2.5000 girbåkas om dag va imponeranes, myttjy robota sjø. Å så ha 'n verri på Skodamuseume å sjett de føst produkte, ein sykkel, Skoda'n tå såmmå type som deinn hainn Petter Letnes ha å stått der. De va stort sjedd de vi fekk uttu 'n, mænn på spørsmål omm kolles buss hainn ha rest me, så va svare kontant Brustad buss.

LENNSMYRA NÆRINGSOMRÅDE.

På ættijulsvinter'n hi det verri stor trafikk tå lastebila både jænnom Steinsdal'n å Hellemshaugan. Hen vises resultate tå det. Austadguta'n, som kjøpt ein go del tå Hellemsgål'n, når deinn vart sællt ferr å gi plass te utvidels på Røra Fabrikker, e gått i gang me å klarjørrå område, ferr etablering tå næringsverksomheit. Gått åver 40 mål bli ætti kvart tejængele. Vil du sjå fleir bilda så kainn du prøv dæ hen.
Store lastebila jænnom eitt bloifeilt e jo i fræmmedlegeme, mænn sjåføra'n ska ha aill ros ferr fin, fernufti å role kjøring, som gått kainn vårrå i æksæmpel fer lokale sjåføra, å itj minst travle småbar'nmødre.

OPPGRADERING PÅ KRO'a!

De e jaggu på ti å ji ros te driver'an på Elgkroa, Anne og Otto, som no e i gang me både opp pussing å nyprofilering. Dæmm e gått i gang me arbé, mænn mykkjy står ferr tur, utveindi profilering å opp pussing i jæsteområde e jort å no står kjøkken å særverings område ferr tur. GOD MAT står det på ELGKROsjilté, å de kainn 'n Petter å fleir te skriv oinner på att de e, itj standard veikromat mænn GOD NÅRSK mat. Ætti kvart vil vi få sjå å ærfar einnå meir ka VILTKÅKKEN e go ferr, å da vill'n tre litte længer fram i løsé, å itj jømm sæ bakon kjøkkenvæggen.
Foillsteindi oppgradering hi dæmm som mål å vårrå færdi me te såmmårtrafikken sætt inn.
Ferræst'n så e 'n Otto på jakt ætti oppskrefta te de opprinnele Jonasådde, eille kansji aille bæst oppskrefta heinnes Kristine Svennstu'n. E de nån som hi anels eiller tanka om kreng æktt Rørasådd så ta ein prat me Otto. Som kjeinnt mange tanker små, gir te slut gått ----Røra sådd!

ELGKROA E ÅPEN KVAR DAG I PÅSKA, KL. 11.00 - 18.00.

RØRADA'n 20. APRIL.

Sjøl om itj Rørsia hi motti nå åffisielt om deinn kåmmånes Rørada'n, så kjæm de eitt å ainn "drypp" som fanges opp, som orienteringa om Flerbrukshall.

Det som i fjol koinn sjå ut som lause tanka om einn letthall, sjer no ut te å ha bailla på sæ te å bli eitt kjæmpeprosjækt me støtte frå storsamfunne.
Som så åft sakt: Røra legg i sentrum tå Innherred å me di bæste kommunikasjonan. Vi hi store områda tejængele å sekkert te ein go pris. Så de å planlægg, på deinn måtin Prosjæktgruppa ferr fleirbrukshall på Røra, nå jær e bærre GENIALT!!
Klare no Steinkjerbygg å Levangsbygg å lægg aill lokalpatrioisme dauu, å samarbe me Rørbyggi'n, så kainn de henne verkele sætt Innherred på karte.
LØKKE TE!

DAGEN STORE EVENEMASNG!

Sjøl om 'n Harald va snåp te å ærklær dagens trækkning ferr åver, når kula hainns vart trækkt ut som nommer fir, så greidd 'n itj å åverlest Låtterisjæfe'n, hain koinn tydelevis talrækka opp te fæm, å fortsætt te deinn fæmt kula. Å da sto de NILS.

PÅSKLAUDA'n.

HØS'n oplyst att ingen Vaffelsteikar e engasjert, mænn de ha jo sjedd før att det ha vørtti avvekla såkaillt STØNT-møta, på kårt varsel. I tilfeille det sjer må deinn som sætt i gang ji varsel på SMS.

Eiller kansi einnå ber avvekkel møte på ELLGKROA, som i gammeltia, ELGKROA åpne kl. 11.00.

GOD PÅSK!

MØTE 9. mars.

Å nei da, de e itj nødveindi å ha me egen stol te Jørnbolmøta'n. Mænn nårr Vaktmester'n hen kjæmm bårrån på ein stol, så e de på groinn tå att 'n fekk i oppdrag, tå HØS'n, å sætt inn manglanes skruva, ætti att FØS'n ha brukt næst'n aill skruva'n, frå stol'n, te reparasjon tå de ainner stola'n innpå Brainnstasjon. (Historia førri, om manglanes oppdragsoppfyllesls frå HØS'n å klassefæst'n ått FØS'n kjeinn di no.)

Natta te i dag hi verri  kaldræli, i følli gradståkkrn ferr Røros, omkreng - 10 grader. På Hyllbokta hi det lakt sæ i uranes tynn islag, tå deinn typen som effæktift sker sæ inn i trebåta, me det te føllli at båt'n kainn gå ne, nåkkå som å hi sjedd me i par fjolfeskera. Mænn plastikksjarken ått Føstefilar å håbbifeskar Karl I, sjer ut te å leggi trøkkt inni småbåthamna, å de verka heiller itj te at ægar'n ha nå bekjymmringa ferr båt'n.

INNERØYSÅDDÉ.

I lokalblaé, ferr Innerøyninga'n les vi att de hi verri meir einn ein ferrdøbling tå salge ætti deinn omfattanes omtalen sådd hi fått i deinn seinar ti.
Mænn no lure vi på att masseproduksjon bynne å gå utåver kvalitet'n, ætti det som hi vørti refferert så hi ein ihuga såddælskar, å seinnt klage, te såddproduseint'n på Innerøya, om att sådde itj længer heill mål ætti, de mangle både smak å deinn ækte Jonas konsisteint'n, som va bøggd på oppskrefta ått lokalkåkka'n på Rør'n, som hu Kristine Svennstu'n Austad, som va ei tå de fræmst såddkokera'n. Ane vi hen resultate tå innflytels frå Innerøykåkka som så åft næmmnes.
No var det anbefalt å kjøp såddé færskt, utpå slakteriutsalge, de skoill ha ein høger kvalitet einn frøssisådde som sælles i butikkan. LØP Å KJØP, sjøl om du må åver brua.

HISTORISK TEBAKEBLEKK.

Aillt snakke om sådd å såddkokera ha brengt 'n Petter i fertælingshummør, å tebake te SanktHans feiringa i 1935.
Da va ongdommen samla på ein plass i millom Stenstadgålan, korr de va telaga i alvårle stort bål, me i tjæratyn'n på tåppen. Fæst'n utvekla sæ løsti me dains te musikk frå sveivegrammofon hainns Oddmund Helberg. Båle brainn gått å te slut rausa det i hop me det resultat att i brinnanes tjæratynn roilla neåver bakkin, å te slut soppa brinnanes i ein gammel sjigal. Brainn i sjigal'n vart stoppe me att glal'n vart revvi på bagge siån, tå deinn brinnanes tjæratynna.

Sveivgrammofon ått 'n Odmund va mettponkte i mang ein fæst deinn, mænn i 1943 vart'n beslaglakt tå Statspolitié. De va i deinn tia fårbud mot å arrangsjer sammenkåmsta, å spesielt fæsta. Mænn ongdommen på Rør'n va heildi å fekk låv te å bruk ferdjelli romm på gålan roint om på bøgd'n.
Deinn henn gången va de stbburslåfte på ein tå Ystadgåla'n som va stilt te disposisjon. Fæst'n va i foill gang, me musikk frå sveivegrammofon, da Statspolitié dokka opp, muligens som i resultat tå tysting, nåkkå som Rinnanbanden va kjeint ferr.
Fæst'n var stoppa, sveivegrammofon beslaglakt å i bot på 200 kr. som resultat.
Når bil'n ått Statspolitie ferlot Ystad va de ein ubetænksom ongdom som ha kasta ein stein ætti bil'n, mænn heidivis så ha 'n bomma.
Va de du Petter? "Nei, æ va itj der akkurat da, ferr æ va, i lag me ein ainn kar, nerri nauste hainns Aksel Ness, ferr å heint ein donk me rausprit som sto der."
Artikkel i Aftenposten om Gestapo, som de e værd å lesa.

UTBØGGING OPPI ÅSA/NYBORG.

I dag fekk Redaktør'n i jænn påpakkning frå FØS'n. På ein eiller ainna plass'n på Rørsia ha Redaktør'n brukt namne Smehaugen. Deinn betænelsa va foillsteindi feil, ferr deinn som va oppvøksi oppme SMIHAUGEN, koinn FØS'n fertæl. Å ferræst'n så kainn du ha dæ ut å ta nån bilda så vi kainn få sjå kolles utbøgginga går.
Redaktør'n te irættesættelsa te ættirættning, å låvvå ut å bruk de rætte namne i framtia.

Kravé frå FØS'n ska bli utførrd. Det henn bilde e ti neom Nyborg å vise litte tå Blåveisbærge å nyvei'n bortme SMIHAUGEN. Om Blåveisbærge går de i histori om ein kaill, som ha verri oppme der å brukt kjæft på ein tå masjinkjørera'n, ferr di att 'n ha rasert nån freda Blåveisi. Ja, de e itj bærre på de store veiprosjækta dæm hi problem me værna teng. Mænn ein må vel sei at heinnels kainn sammenlegnas me å sjøt på pianist'n, å sei vel meir omm kaill'n einn masjinkjørar'n som uferrsjølt vartt åverhevla.
No kainn æ trøst FØS'n me att de kjæmm meir om veibøgginga på sia om Åsen Boligfeilt ætti kvart.

Te slut vart de veti å ønsk 'n Torlf GO TUR, te Praha! Skoill 'n itj bu på de henn hotælle tru?
 

FORTSATT GO HÆLG!

MØTE 2. mars.

Finn vermainn jol sæ færdi me februar'n, tok 'n sæ ti te å fjærn de mæste tå snø, så de hi rægna meir å minner u heil vækka. Mænn hainn ha å i ainna ver på lager. Utpå kjyst'n va det stårm, så krafti att Hurtiruta vart legganes verfast i Trondheim, å Harryturista, te Åre, fauk inn på Skalstufjelle. I følge avisån, så ha dæmm ti sæ ferbi vægbommen, som tesa att Skalstufjelle va stængt.
Mænn innpå Hyllbokta va det relativt brukbart, sjøl om bølgån va omkreng meter'n så hi vi sjett de my vær.

Mænn uansjett så e det gått å kåmmå sæ inn på Brainnstasjon te dækka bol:

I bol som i dag va pådækkt me fint arrangsjert Vaffelkakfat, å itj minst syltatye, i skåli, nåkkå som Vaffelsteikar'n Eirik fekk mykkjy skryt ferr. Twistskåla vill Fårmainn i Hylla Vel dærimot ha æra ferr. De va ræsta ætti Årsmøte i Vællfereninga i går, korr 'n i jænn ha fått foill tilit ferr ein ny periode.
Referat, frå årsmøte, de skoill utlæggas, på Rørsia, nårr de va klart, mænn de mått vårrå på i ega si ferr Hylla Vel, va krave.

Mænn bilde vise itj bærre Vaffelkak å syltatyskåli, mænn å ein kar som så apsolutt itj e tå dæmm som ji mæst hyllest ått Værdnsmester'n frå Måssvika. Karåtsjit meint 'n. Mænn der fekk 'n motstainn tå de flestan, som meint att hainn tærga svænskan på ein tåpp måti, å så va 'n no go te å gå på sji da. Mænn når konklusjon va: Du sjer vel itj på Sirkus Nortug heiller du! Da mått'n innrøm: Når ræst'n tå fimilien såg på så va de itj så lett å oinngå de læll.
 

ÆTTERLYSNING!!

Deinn henn kar'n, Bilsællar'n, hi itj verri på møt på ailler så læng.
Mænn de vart heiller itj lakt sjul på att de va te fårdel, ferr fleir, att storvinnar'n, i Vinlåtterie, va bort. No va det fleir som ha fått muleheit te å ta me sæ Vinflaska heim.

BILSÆLLAR'n hi meillt sæ! Å hainn åpne me å lur på om de va sætt nå beløp ferr å kåmmå me opplysninga, mænn på tråss tå negativt svar på det kom ferklaring: Fravære sjylles att 'n hi verri på vinterferi i Åre, å Supporteroppdrag ferr hainnbaillvetja  famili'n.

E MYSOST å NAMDALSGOMMI DOPINGMIDDEL?

Om itj sjornalist'n husse på ailldeles feil, va både Mysost å Namdalsgommi, fast pålægg å kraftkjilde ått sjiløpera'n tilear, da Tyldum, Estil å Dæli'n va på sett bæste.
No vise de sæ att ein svænske hi sjett på gammel testresultat å fynni ut att sjiløpera'n hi hatt ferr gått blo. Spørsmåle e om Jørnbole bør invester ti ein Mysost å seinn ått svænske'n sålles att 'n kainn test ut om de e Mysost'n som å årsaken.

EI ARTIKKEL VÆRD Å LESA.
Les deinn hen!!

JÆSTEBOKA.

FØS'n fertælld at hainn itj fekk te å seinn meilling på Jæsteboka. Fekk itj gokeint kod'n hainn la inn. E de fleir som i såmmå probleme? Sein da ein E-post, sålles at saka kainn taas opp me Datatæknisk sjæf.

MUSIKKGARASJ'n på FLAGET!

De kainn å vårrå på sin plass jørrå oppmærksom på att på Flaget, på Røra, så legg de ein kuturleverandør, næmmele Musikkgaras'n. De flestan hi vel verri bort nån produksjona der i frå, som ein kjeint Pænsjonert sjømainn hi delti på, både som sångar å låtskrivar.
No kjæmm de stadi vækk produksjona signert Musikkgaras'n å dæmm lægges ut på You Tube.
Hi du løst te å hør så prøv dæ hen: Musikkgarasj'n eille odgrowe.

(I Explorer kjæmm det opp ein advarsel om att innholdet ikke kan vise i ramme. Da klekke du på lina korr det står: Åpne i nytt vindu, å du kjæmm fram te You Tub sia. I Firefox sjer d)

BOLIFEILT UTBØGGING.

I deinn sist tie hi de verri jamt me sprænging på deinn nye vei'n te Åsen/Nyborg bolifeilt. Smeilla'n hi mærkas gått, heilt ne te Furulivei'n, mænn Fårmainn Olis'n ga go orientering finn sprænginga'n starta, så det hi itj verri de store åverraslkelsan. De e heiller itj vørti rapportert om nå uheill heiller.
My tå de utspængt/utgrevvi massan hamne neppå Lænsmyra, å vill ferhåpentlevis mefør at de bli i attraktivt industriområde.
Ein teng sjer vi aillerde no, vei'n bli både brei å utan store stigning.
Når de jeill rækkehusleileheita'n nerri Bjørklia, så e reguleringsplan på kommun ferr einele gokjeinning, å når gokjeinning fårelegg vil de straks bli søkt om byggetillatels.

VINVINNAR'n!

Ætti som at Bilsællar'n i dag å ha fravær va de fleir som såg muleheit ferr å ta me sæ Vinflaska heim. Ja, te å me Gavelsbo'n investert i låddkul ferr, ætti de hainn sa sjøl, få tak i jøbbersgave te Vaktmester'n, som fyllt år om månda'n.
Vinkultrækkinga starta som vanle me å trækk ut fir Vinlåddkula, som itj ga jevinst. Når deinn sist Vinlåddkula sto ferr tur proklamert FØS'n: Deinn trække Æ, ferr de va Æ som vainn sist.
Å kæmm trur du de va sett namn som pryda kula? Ja, du fekk rætt ROGER sto det! FØS'n si Vinlåddkul, no i jænn. Va itj kula litte minner, å rota'n itj litte ferr læng finn 'n trækkt?
No va messtanken vækkt, va de i Dopa kul? Jekk de an å seinn Vinlåddkulan te Norsk Tipping ferr kontråll?

Utvekle dramae sæ eiller ----? Følli me næste vækka!

FORTSATT GO HÆLG!

MØTE 23. februar.

I dag får vi start me ein presangtasjon tå møtedeltakeran: Vi starte me Gavelsbo'n Ivar Kalseth, så deinn brunastin, nættopp heimkommi frå Tailainn, Vaktmester me stor V,Bjarne Sjøvold. Jømt bakom hainn sett heile bøgdas Elektrikker Dag Austad, så ein tilear Steinbilkjørar Roar Stubbe, så ein heroisk berømt søppelkassitrainsportør, Toralf Letnes. På boleinnin sett, ferøvri på ein usekker stol, steinbilkjørar å HØS Olav Ivar Bragstad. Så bynne vi innerst på vindussia tå bole: Betångantreprenør, X/ Akkevitt presideint, Velfårmainn å FØS Roger Austad, så Containerkrankjørar Lasse Austad, Bussægar å aktiv vehøggar Knut J. Norum, Førstefilar å Sagblakvæssar Karl Ivar Letnes, videre Akerpænsjonist Harald Glimstad å te slut Næstor Petter Bragstad.

KORRIGERING: God dag! Prøvd mæ på jæsteboka, men villa itj send meldinga. Feil på presangtasjon tå møtedeltakeran. Kansji redaktør'n må invester i ny brilla? Førstefilar å Sagblakvæssar Letnes hi vørti te bussægar Norum ---.
Hilsen FØS'n.

Redaktør'n beklage! De bæst brilla'n legg i jænn på i dass, i Geiranger, så gammelbrilla'n duge tydelevis itj. Får vel ta me mæ aua'n ått 'n Optiker Stornes, neppå Gammelmeirié, å kjøp mæ ny.

STOLREPARATØR.

Når de vart anntyda att HØS'n satt på ein usekker stol så va de begroinna me att 'n, fer fjort'n dåggå sia, påtok sæ jåbben me å skruv i hop stola'n, sålles att dæmm skoill vårrå sekker te skoltræffe som FØS'n skoill arrangsjer førri lauda'n.
Nårr FØS'n ha sjækka stola'n freda'n, førri skoltræffe, så vist de sæ att stolan va lik vaklanes, å me ein del manglanes skruva. Følgele ha FØS'n sætt i gang opperasjon stolsekring, på ega hainn. Opprådd på groinn tå manglanes skruva va'n så absolutt itj. Me bærre ni klassekamerata så vart manglanes skruva heinta frå deinn stol'n som HØS'n no satt på, sekkert plassert på plass'n hainns i håp om sammenbrudd i konstruksjon, å ein anllednig te å påfør HØS'n i høvele straff ferr manglanes effæktivitet.
Mænn stol'n deinn hoill deinn, å FØS'n mått nøy sæ me ein muntle reprimande. HØS'n fersvårrå sæ att hainn ha verri utan nøkkla te Brainnstasjon, å heiller itj ha rætt værktye, nåkkå de i millerti vist sæ att Vaktmester'n ha i sørvisbil'n sin. Når de vist sæ att Vaktmester'n å ha passanes skruva delegert HØS'n heile jåbben, te Vaktmester'n.

Hainn ha verri uheildi må klevalge Roar'n i dag. ( Passe du itj på finn du slæppe ut 'n Astri?)
Å still me sjort, tydelevis teægna på uredele måti kainn da itj vårrå nå lurt trækk, de såg de ut te att 'n sjønt nårr fotografen regga sæ te. Mænn ein glepp, på armføringa, åpna heile utstillingsvindué, å avsløra att deinn rættsmæssi ægar'n va Polis. Stygg sak, som 'n Toralf tydelevis vill håill avstainn te.

ÆKSTRAJEVINST?

Deinn henn flaska, me Såmmårakkevitt, plassert i lag me eitt høvele Akkevitt glas vart i dag hovedæmmne. Plassert frammom ein XPresideint i ein, ska vi sei hælvluguber, Akkevittklubb, å så vitj åpna ga groinn te hæfti spekulasjona. Messtanken om att XPresideint va deinn som ha fersjynt sæ vart krafti tebakevist tå FØS'n, å hainn mått vi tru på. Så komm de fårslag om att de koinn, å burd vårrå, trøstejevinst ått deinn so vart føst uttrækkt i Vinlåtterie. Mænn Klart svar vart itj jidd, følgele sto Såmmårakkevitt'n der te feroinnring oinner heile møte.

VEIVEDLIKEHÅILL!

Æksæmpel på veivedlikehåill, i vårres fattie nabolainn! Nærmar bestæmt Skalstufjellet. E de itj i flått syn! Hen e de itj brukt i gramm sailt, mænn go gammeldags hevling å brøyting. Sjøl om de e isbru, så e vei'n trøggar å sekkrar einn sailtveian.

Utrule, mænn no e de nån som hi oppdaga att manglanes veivedlikehåill kåste. No e ættislæpe kommi opp i svimlanes 55 melliarda bærre på de veia'n som lainne's fylka hi ansvare ferr. Snakke om smart Statsapparat, kvette sæ me ansvare ferr det vektiast groinnlage ferr busætting i utkaintnårge. Innsparaingan hi dæmm brukte å  lætt lokalbyråkratie, i Oslogryta, væks te historisk størrels. Jo da, litte grainn væks byråkratie i lokalhovesta'an å. Som ferr æksæmpel rådyrfervailtninga korr de eine Byråkratavdelinga mærke dyr, å deinn ainner sjøt dæm.

MEIR HUSBØGGING PÅ YTTERBY'n.

På ainner sia tå vei'n, ferr elemeinthuset, hi de i løpr tå høst'/vinter'n å kommi opp i nytt hus. De e barnebarné hainns Birger Sjøvold, hainn Bård Gunnar, som står ferr bygging på "gammelmåti'n", me reisværk, å tradisjonell håmmår å spiker.

HUSKER DU:

ÅVERLÅTTERIKOMMISJON.

Umiddelbart førri Vinlåtteritrækkinga skoill start vart de messtanke om uregelmassiheit i antall vinlåddkula i Inneøysåddbøtta. Følgele mått Åverlåtterikommisjon i aksjon, å to manglanes låddkula vart oppdaga. Nærr dæmm omsider komm på plass vart Låddtrækking fåreti, ætti fårskreftsmæssi å ansvarle prosedyre. Vart de trøsteAkkevittjevinst på deinn føst utrækkt kula? Neeiii! Håpe om trøstejevinst vart knust te gangs, da ein frå Åverlåtteri-kommisjon tok me sæ flaska, anjiveli ferr å åverlevera te rættsmæssi ægar.

Dagens Vinvinnar: Roger. Redaktør'n, å fleir mehainn, får stol på Systemet i Åre!

GOD HÆLG!
 

MØTE 16. februar.

Reprimande ått redaktør'n!

Redaktør'n ha knappt kommi innom døra da Toralf'en fyrt tå spørsmåle: "Hi du verri på tur? Jørnbolsia hi itj vørti oppdatert ætti sist møte!"
Følgele mått redaktør'n kåmmå me i ferklaring: Ferr de føste så hi møte deltakera'n vørrti tamm, te å ta opp verkele vekti saki, no går e mæst på SPP (sjennerell pess prat) som itj hi nån intræsse ferr værdn's øvrie befølkning, så hi redaksjon fåreti oppgradering på de tækniske utstyre, nåkkå som sælvfølgele hi ti ein go del tå kapasitet'n åyy både Redaktør'n å Datatæknisk sjæf. Aillt e jort me tanke på kåmmånes Bobilsesång, korr Redaktør'n sansynlevis vill befinn sæ roint omm i vårres finne lainn. Da må de jo seinnas reportasje på Rørsia. (De minne mæ på om at Svænsktur'n einnå itj e avslutta.)
Ferklaringa vart tydelevis mænn oinner stærk, tivil aksæptert.

TORSDAGSKLUBBEN!

I håp om å koinn tefør Nik. Malmo bildan nån nye namn, vart Torsdagsklubben på Dampskipsbrygga avlagt i besøk. Møtan te Torsdagsklubben fåregår som namne sei om tossdåggå'n, starte presis klåkka ti, me Kaffe å Vaffelkak, kvinnfølka hi sælvfølgele me sæ hainnarbé, mænn på bole ått kailla'n, finns de it spor ætti de minste fysisk aktivitet.

Mænn Bingo'n deinn e dæmm me på aill i hop. Me løfte om Syd'ntur, som jevinst, jekk redaktør'n te anskaffel tå to Bingobrætt å ga sæ me i spælle. Anna, Bingosjæf, starta me trækkinga tå nommerlappa, mænn no va de tydelevis i komplått ferr mænns kaillan bærre satt tenærma uverksom i tåkryssinga, va de stadi vækk å hør fersjekti "Bingo" frå de ainner bole. Nårr føst kaill'n einnele koinn rapporter: Foill lin, ha kvinnfølka nættopp avvekla lin nr. 3. å sålle fortsætt de, te foillt brætt å foill BINGO. Aillt hamna på kvinnfølkbole, mænn vart de Syd'ntur på nån? Eiller va deinn bærre reklame?

Nik. Malmobildan.

Blaint bilda'n va det nån som koinn knytas te Hylla å Hyllkaia. Nildan vart vist på deinn nye 55" TV'n som Fårmaimm, i Hylla Vel, ha kjøpt inn. Bildekvalitet'n vist sæ å vårr svært så go, så det va me stor ferveintning bildan vart framvist.

Bide te vengster han hainn Einar Wibe kommi me i fårslag på ein Jule å ein Bragstad. Torsdagsklubben kom, svært tvilanes fram te: Jørgen Jule, tv og Anton Bragstad.
På bilde te høger kom de fårslag om Aksel Ness, mænn ingen va sekker.

Heiller itj de henn to bildan va de nån som koinn sei nåkkå om. Båta'n bakom koinn de å ha verri intressakt å fått vesta litte om.

Me heile 160 bilda å vis, så villa ein foill jænnomgang lett ha ti bortti 3 tim, så ætti ca. ein tim vart seans'n avslutta, utan de store resultate. Mænn håpe e att nån, på nytt fatte interæsse å kainn kåmmå me nån opplysninga.

E de nån som kainn sei nå om de henn to bildan. Det te vegster kainn vårrå ti på Jale, å de ainnere lure redaktør'n om e frå Bjørklia.

KJERKSTU.

De føst tægningan tå deinn nye Kjerkstu e no åffentlejort. Fåreløbi prisanslag legg på ca. 3 mill. krono. Om deinn klausulbelakte øremærka gaven, gi ein go start så e de langt i jænn te foill finansiering.
Frå Jørnbole kom de fårslag om att åverskudde frå Vinlåtterie skoill gå te Kjerkstu, å de va foill eniheit om att Jørnbole skoill støtt opp ætti æmne. Mænn sjøl me de bedrage mangle det betydele mykkjy pæng, så oppfårdringa om å støtt opp om prosjækt Kjerkstu gåt te bedrefti, lag, fereninga å itj minst privatpærsona.
Rørsia hi jidd Kjerkstu ei ega si, å der kjæm de meir ståff så fort de e tiljængele.

HEDER TE VAFFELSTEIKERAN.

I dag ha hu Camilla fått me sæ hainn Emil, som assisteranrs Vaffelsteikar. Om de va hainn Emil som va årsaken, ska vårrå usakt, mænn Vaffelkaka fekk tærningkast 6+! Når hu Camilla å får skryt ferr både rødding å vasking, så bli konklusjon: I steike bra Kjærringæmn!

VINVINNAR'n i dag vart 'n Lasse.

Fortsatt GO HÆLG!
(No må du vårrå fernøgd Toralf, kl. 14.23 synnda'n.)

MØTE 2. februar.

Så hi vi gått in i februar, å ferhåpentlevis vill vi få litte millar ver. Januar'n sluta me millar ver, men så fekk vi ein go del snø, ein ti fæmt'n canktimeter, så snøskoffla mått fram.
På Brainnstasjon va de heiller dåle me ægna reskap, te snømåkkåing, så HusØkonomiSjæf Olav Ivar ha ti sæ friheita te å anskaff i splitter ny snøskoffel, te heile hoinneråniåtrædve kronå. Deinn ha 'n brukt te åmåkkå rein inngangen aillerede klåkka ti, å mått heim å kvil.
Dæffer va 'n litte seinte å møt opp, va sekkert nærvøs ferr kolles det økonomiske millomværé, me FØS'n villa einn, når 'n i telægg te snøskoffel å ha kjøpt inn både papptællikka å Rørasyltati. Ætti att kaffe å Vaffelavjifta, å ei Låddkul va jort opp, sto HØS'n i jænn me i krav te FØS'n på hoinnerfirpfæmti kronå. Da får du utbetaldd hoinneråfæmti kronå akkurat! Må plut litte me dæ, va kommentar'n frå FØS'n å saka va dærme lokka.

OPPSUMMERING!

Itj uveinta vart de i oppsummering, ætti deinn my omtald Akkevitt å Rakfesk testeillninga på Bedehuse i Volhaugen/Minsås. De ha vesstnåkk døtti i frå nån tå de tilear deltakeran, så arrangsjemange ha fåregått attme to åttmainsbol som va samensætt. Der ha de verri Fesk, øl å ei flask Akkevitt, på kvart bol.
Kverill'n ha utvekla sæ som ein sånn kveill vanlevis jær, FØS'n vårres va som kjeint Presideint,  å no X, i deinn suspækte Akkevittklubben i ein periode, å ha vestnåkk sitti å stura, på boleinnin, når e Presideint me 2X ha kommi å sætt sæ attme 'n. Smake itj Akkevitt'n, æ sjer itj att de krompe nå i Akkevittglase, va kommentar'n som kom frå hainn me 2X'a. Jo da, hainn jol da det. Mænn så vist det sæ att hainn satt å drakk O.P. Anderson, ein Svænsk variant, vestnåkk lags te tå kkåinn, å itj tå Potet, som årntle Akkevitt skoill testeillas tå.
På bole hainns Harald ha de, ætti uttalesa'n, vørti tomt ferr Akkevitt, å hainn ha fynni sæ ei uåpna flask. Mænn deinn ha kommi bort, utan att hainn ha ainna ferklaring einn att nån mått ha ti flaska. No e de itj ailldeles uvanle, att i i uåpna flask bli tom, når hu bli sætt fram, sjøl om kårka e på, når flaska kjæmm på bole, så innhåille kainn vel ha verka på hukåmmelsa, utan at de vart kommentert nå videre.
Fesken va i aillfaill Go, meint 'n Harald, å så komm vi ås heim i rætt ti, me Pirattaxi, ætti som att Gavelsbo'n itj villa still opp på svartkjøring, me minibuss'n. Testeillninga va, ferr Rørbyggin, slut aillerede klåkka hælvtåll!
Bynne guta'n å bli gammel tru?

ÆTTERLYSNING!

Fjolfeskar Karl Ivar på vei te fast groinn, ætti å ha sjækka fertøyninga'n på sjarken.

I gått stykkj ut i møte var Føstefilar å Fjolfeskar'n ættelyst, ætti som att 'n itj dokka opp på møte. Mænn deinn sak fekk fort si ferklaring. Ein Gul bil ha vørti oppsærvert innpå Boinnpris'n om freda'n, så de att hainn itj kom på dagens møt koinn ha si naturle, å biolågisk ferklaring. Hainn va i aillfaill itj i Flatanger.
Anntagelsa fekk si ferklaring ætti møte, jfr. bilde oppom, som vise ein rakrygga kar på vei te fast lainn å -----!

NATURVÆRN!

De hi vørti registrert aukanes aktivitet frå Naturværnera'n. På Værdal'n e dæmm svært så aktiv ætti att dæmm hi fått ny fårkvinne. Protestere no på aillt i hop, kælkbrudd i Tromsdal, Vinnkratutbøgging å veibøgging.
år det jeill modærnisering tå veie så e dæmm foillsteindi ferskrudd, trur vesst att trafikken vill auk lik my som veia'n ferbedres. Att ber veia vil reduser utslæppa frå kjørtya me ein 10-20 % sjer dæmm heilt bort i frå. Det vart referert te i uttalels om at de mått te 30.000 El-bila ferr å oppvåggå meirutslæppa frå auka trafikk.
Ja, Ja, å så e dæmm mot kraftutbøgging, både vat'n å vinn. Korr ska så EL-bænsin kåmm i frå da? Jo da, deinn unødveindi El-bænsin dækkas tå kølkraft frå Europa! Når 'n i tilægg kainn lesa att ein lit'n EL-bil som kjøres på EL-bænsin, frå kølkraft, hi i fårbruk som tilsvare 0.63 liter pr. mil, så e det lett å ferstå att diesel FIAT'n ått redaktør'n, som i jænnomsnett bruke 0,5 liter pr. milø e ein meir miljøvænnele bil einn EL-bil'n.

Me foill einstæmmiheit erklært Jørnbole sæ som NATURVÆRNAR motstainnera.

No ska dæmm jaggu vær'n tohoinner år gammel skog å! Lure på kolles dæmm ska jørrå det, vill dæmm itj att skogen ska bli gammlar, eiller? Tohoinnerårskogen kainn da vel itj vårrå, kvar år kjæmm de da te stadi nye trte som fylle to hoinner år, å sålles hi de verri si tohoinnerår atti att Istia va åver å skogen bynnt å væks i jænn.
Finnes de i naturvænnle sprøytmiddel mot Naturværnera å aillt sprøyte dæmm hi ferr sæ?
Lætt ås få våttå det! Så kainn du søk litte alternativ kunnskap hen.

STOLSAMMEBRUDD!

HØS'n på usekker stol.

I de ein tå møtedeltakeran reist så frå stol'n, syntes 'n att stol verka låddålaus. ætti ei nærmar oinnersjøkels vit detsæ at fleir tå skruvan, som hoill stol'n i hop va laus. Som naturle va, å i følge HMS-reglemange, mått de sættas i gang i groindi oinnersjøkels tå rast'n tå stolan, me det resultat at fleir, ja te å me manglanes skruva vart oppdaga.
FØS'n konkludert me, att sjøl om stolan kom i frå kaffen på Samvirkelage på Ør'n, så annsåg 'n de som lite kjenle å gå te reklamasjonsak mot COOP sjæf Unni, på Ytterby'n.
HØS'n fekk umiddelbart bevelga pæng te innkjøp tå de nødveindi antal skruva, å ansvare ferr å få sætt stola'n i fersvale å brukbar stainn. Værkty må du skaff dæ sjøl! Va besje'n.

OPPRØDDINGSAKSJON!

No ha FØS'n verkele kommi i HMS.modus, å oppdage ein dongi me pappæska, som va stabla borti det eine jørne. De denne hørre vel Hylla Væll te, mænn ska da itj stå bortti jørne den. Det må da gå an å rødd opp!
Hen ska vi håill klassefæst! Me 9 stykkja, om aill kjæm, bli sjøl Dampskipsbrygga litte ferr stor, så vi ska ha klassefæst'n hen.

Følgele hæva FØS'n møte, å innto possisjon som Fårmainn i Hylla Vel. De to'an som va medlæmma i Vællé, vart øyeblekkele sætt i gang me å rødd opp! Der va de plastikkbæger, jultre, jultrepynt å fakkla som itj villa brinn å mykkji ainna å ta tak ti. Ein tom ølkassi te ein værdi tå seist'n kronå vart de veti skoill levares in på Boinnpris'n.

HÆLSENG FRÅ THAILAINN.

Bjarne hi vørti Gourmetkar i Patong!

Hilsen t Rørsia frå Sjøvold, Iversen og Kummernes i Thailand.

Sjer ut te att sola hi verka på Vaktmester'n.

BEGREPSFORVIRRING?

En sann gourmet har inngående kunnskap om råvarer, krydder, tilberedning av mat, smakskombinasjoner, anretning og presentasjon av retter.

En gourmand er en person som har stor glede av mat, en person som er, til overmål, i forbruket av mat og drikke, en grådig eller skrubbsulten eter og drikker.

Forklaringa'n e heinta frå Wikepedia, ka passe bæst på Vaktmester'n?

VINVINNAR'n i dag vart 'n Roar, x steinbilkjørar.

Kod'n e knækkt no kainn du sjå Jørnbolets Sjippendales i foillskjerm hen!

MØTE 26. januar.

Hei Jan og godt nytt år.
 
Æ prøvd mæ på heimesida, men æ fekk itj koden te å pass.
 
"Kor bli e tå referat frå hjørnbole??"
Ref bilde frå Utøya/Våjen.
Meine at det legne lite på Forbruksforeninga. Der va vel inlastinga på baksia og front mot sjøsia.
Vage minna frå da vi gutongan brukt å sitti på me'n Svein (Næss) på "æggturan"."
Men vess d e der kan det vårrå Sivert Berg (gift med Gunvor frå "Sentralen") som va bestyrar der i mang år.
 
Hælsing
Knut

Må vel innrømm att æ synes du e tile ut, synndagskveill'n kl. 22.51, me å ætterlys referat frå Jørnbolmøte i går. Redaktør'n e jo Pænsjonist å hi de skrækkele travelt me å fårrå roint å drekk kaffe å hæft bort følk heile vækka, så synnda'n må 'n dæffer kvil sæ.
Mænn no hi det vørti arbessdag, å no jær i fersjøk på å konstruer i referat. Ja, æ må konstruer ferr kailla'n hi vørti så lite engsjert i teng som verkelle betyr nå. På de sist møta'n hi hovedæmmne ått FØS'n å 'n Harald verri årets store evenemang, ferr dæmm, (å da heill æ Høsttakkefæst'n ått Jørnbole utom), deinn årle Rakfesk å Akkevitt samlinga, som ein Byggmester på Øra, arrangsjere på Bedehusé i Sjøbøgda. No på møte va de store spørsmåle kolles dæmm skoill kåmmå sæ heim. Som kjeint hi Gavelsbo'n avslutta TAXI kjøringa, mænn ætti som Minibuss'n fræmdeles e i dræft me kontraktskjøring ferr Lenes, så jol dæmm i ferjøk på å engaser 'n te i svartkjøringsoppdrag. Mænn fekk kontant å blankt avslag: Æ kjøre itj svart, å så hi æ kjørd på nåkk foillkailla.

NY VÆGG TE VÆGG TV.

FØS'n på Jørnbole, å Fårmainn i Hylla Vel kainn ein vel trøkkt sei itj hi de egensapan som ska te ferr å bli hverken Statsminister eiller Statsråd. Hainn e så aillt ferr effæktiv å hainnlekrafti. Li itj tå besluttningsvægring deinn kar'n nei.
På sist styremøte i Hylla Vel så ha 'n fått i oppdrag å oinnersjøk pris på ny TV å ny oppvaskmasjin. Hainn ha reist åver Straumbrua!! te 'n Hugo på Xspærtbutikken. Hainn Hugo, som vesstnåkk driv deinn einast Xspært butikken me åverskudd, ha vørti ailldeles åvervelda, når 'n fekk anledning te å sæll TV på Rør'n.
Føst ein groindi analyse tå fårhåilla der TV'n skoill brukas. Anbefalinga va stærk å klar einn 55" 3 D LED TV me heil 400 Hz! Ka 400 Hz betyr vesst itj Fårmainn ka va, å mått lit på att Xspært'n vestt ka 'n snakka om. Ætti kårt mænn intæns prisferrhainnlinga vart TV'n Hylla Vel sin eiendom, å de uta'n att saka va slutbehainnla tå styre i Hylla Vel.
Mænn TV'n koinn itj stå i æska, så hainn Terje Relacom instalatør, vart utkommandert på dognasarbé, å de sjedd oinner Jørnbolmøte, å va akkurat færdi te å sjå att Måssvikingen vainn dagen sjireinn.

KRAVSTOR SMÅFØGGEL?Førri Jul jekk de ein stor annonsekampanje på Rørsia korr de vart anbefalt å kjøp føgglelbainn. Deinn som kjøpt føggelbainn villa støtt både Håinnmusikken å Småføggel'n. Følgele jekk å Redaktør'n te innkjøp tå næmte produkt, Håinnmusikken fekk sett, mænn småføggel'n vill tydelevis itj ha sett. No hi føggelbainne hyngi på utstilling i åver ein måna, å hi itj hatt besøk tå ein einaste småføggel, bærre 4 små Kråkå, eiller e de Kaie dæmm heite. Dæmm va innom ein dag i førri vækka, mænn ætti å ha fått besje om at føggelbainne va berægna på såføggel for dæmm, å hi itj vist sæ ættipå.
No lure æ på om vanle hager hi vørti ferr dåle mat ått småføggel'n? Hi 'n vørtti bortsjæmt me færdimat frå Fælleskjøpe? Eiller e de nå feil me sjølve døggelbainne? Hi jo lessi om att feilakti lagring kainn før te att småføggel'n itj vill ha mat'n.
Ferræst'n så hørrd æ ein på radio'n, som å va ferbainna på utakknæmmele småføggel. Hainn ha vestnåkk investert i aill mule føggelmatera, føggelmattype, ja, te å me lerd sæ føggelspråk, ut'n å ha fått besøk tå ein einaste småføggel. Hainn vesst de va feil å vårrå ferbaimma på deinn som va minner, mænn haii va d læll.

Æ tru itj de hi nån hænnsekt å ta opp de henn æmne på Jørnbole, så e de nån som hi tanka omkreng føggrlbainn problemé, må di bruk E-post, da Jæsteboka kainn vårrå vanskele i få skrevvi ti. Sjøl hi å prøvd tri fersjelli nættlesera, å på ingen tå dæmm kjæmm komentarfeilte opp. E de nån som veit koffer så skoill æ jørn ha vessta de. Rørsia's Datatækniske sjæf e å orientert om problema så vi får håp på bedring.

IS'n PÅ HYLLBOKTA!

Son ska 'n vel egentle itj ta bilda, rætt i mot Sola, mænn æ jo d lææl!

Ætti ein længer periode, me mang minusgrader å gunsti fårhåill ferr å islægg Hyllbokta, så må ein vel koinn sei at de bebuda problema, som Hylla Marina skoill fårårsak, itj hi sli te. Deinn is'n som hi lakt sæ hi vørti brøtti opp tå flo å fjæra, å hi eint'n smeilta, på Hyllbokta eiller reist ut fjol'n, på feillan sjø.

REKKEHUS I BJØRKLIA.

FØS'n e å engasjert i rækkehusprosjækte i Bjørklia. No koinn 'n omsider fertæl ås litte grainn om ka hærleheita kåste. Roint omkreng 2,5 melliona kronå! E de Gullferjylt krana me da? Nei, ska du ha de må du betal sjøl! Va svaré.

Uhårvele te pris mænn! Redaktør'n bøggd i 1972, å komm i frå det me i lån på Kr. 80.000.  Fagarbeiderlønna låg deinn gången på ca. Kr. 25.000 i året. Ingen sjønnt kolles vi skoill klar å fersvårrå i sånt lån, dæmm som ha bøggd ein 2-4 år tilear klard sæ me det hælve, å resta på haue.
Egeninsats'n va deinn gången svært så høg, me mykkjy hjølp frå vænner å familie, me både arbe å itj minst tømmer. Maks. lån, i Husbanken va vel maks. 84.000 kr. Så det va itj ænkelt å kjøp nøkkelfærdi, som kansji kom sæ på det døbbelte, eiller ca. 6-7 gång fagarbeiderlønna.

Bærre litte grainne te ættertanke. I dag kåste vel i frittlegganes hus 10-12 gång fagarbiderlønna, itj rart att de må 2 lønni te ferr å klar sæ.

JØRNBOLETS SJIPPEDALS.

Sjøl om Jørnbolets sjippendals itj kainn konkurrer me Våjagut'n, som fekk 1,3 millon "Likes" på bilde sett, så jær dæmm det gått som oinnerhåillera på nætt. Heile 126 gång e video'n lasta ne! Di e flenk guta!

De bli ailldeles feil å sei GO HÆLG, no måndags ættemedda'n, mænn ha i Go Vækka framåver, te vi får februar! Deinn kjæmm jo aillerede på Fredda'n!

MØTE 19. januar.

ÆTTERLYSNING!

Deinn henn ætterlysninga e så vekti att deinn kjæmm absolutt føst i møtereferate. Skoill nån ha sjett kattflisa så må de reng ægar'n tværrtt!

JULTRVE'n.

På de førri møte vart de ein hæfti konfrontasjon millom Fårmainn i Hylla Væll å Steinbilkjørar'n. Saka starta pent å pyntele me att Steinbilkjørar'n fekk Ros frå Vællfårmainn ferr at 'n ha fått fjærna Jultreé, mænn Ros'n vart oppførdd me i spårsmål om ka som skoill jørrås me Jultreve'n. Da svårrå Steinbilkjørar'n, som saint va, deinn hi æ tænkt å ti me mæ heim å eill opp 'n. Da vakna Vællfårmainn: Hi du donnert Jultreé tæ Vællé så kainn du da itj bærre kræv Jultreve'n sjøl. Det vart ein kårt mænn hæfti meiningsutvekling, som fort ebba ut å bægge ga sæ. No, ei vækka seinar legg bærre Jultreve'n der, å evel egentle de dæmm kaille hærrelaus.

PUB QUIZ, UTAN PLAKAT PÅ RØRSIA!

Annonsesjæfe'n, på Rørsia, oinnras på koffer de itj ha kommi nå hænnveinnels om bekjeitjørråing tå deinn store kulturbejivenheita PUB QUIS, på Vælbrygga. (No heite de vel Dampskipsbrygga)
Vællfårmainn svårrå, svart så aumjuk, hainn ha rætt å slætt glømt tå de. ræfs ha 'n å fått tå deltakeran på PUB QUIZ å. Mænn de sto da plakata roint om i bolifeilta, å dæmm mått da vel følk koinn lesa.

Mænn ka jølpe de me ein bitte lit'n plakat på i trestativ, nårr 'n ska konkurrer om oppmærksomhaita te følk som sjer sånne monsterplakata. (Ferræst'n så sjæmme løftstroppa på tåppen ut plakat'n.)

OINNERHÅILLNINGSKRÆFTER!

Som Nyttårshælsen så stilt deinn kreative del tå Jørnbolmedlæmman me i Dainseoppvisning me stor fart. Mænn så vist det sæ att innhåille vart litt ferr stærtt å ænkelte sensurårgana, å video'n var svartslaidda! Mænn ætti lang å diplomatisk ferrhainnlinga, me sensurmyndiheita, hi de løkkas Rørsia å få låv te å vis oppvisninga tå "Jørnbolets Cippeideils". Håll sjarte sjæli oinna! (Bruk tebakepil'n ferr å ta dæ tebake.)

ÅVERSKUDD I DAG Å!!

Trækkinga tå Vinflaska å revisjon tå rægnskapé e jort så FØS'n innte ein "laid back" posisjon når rægnskapsresultate ferkjynnes. 50 Kr. på Vaffel/kaffe konto'n å 40 Kr. vinlåtterikonton sei 'n sæ svar så fernøgd me. Samtidi fertæle 'n, som Fårmainn i Hylla Væll, at hainn hi kjøpt inn einn 55" T.V., å i ny kåppvaskemasjin te, Va det Dampskipsbrygga, så når deinn e på plass e de baærre Mattilsyne kjæmm på inspæksjon.
Dagens Vinvinnar vart Bulkbilkjørar Lars Aksel.

GOD HÆLG!

MØTE 12. januar.

Toralf's lange fall.

Bilde tatt av Jørnbolets fotograf Sjnaps Sjott.

Redaktør'n va litte seint ut i dag, å fekk itj me sæ deinn føst delt tå fertæling om Torals lange fall. Mænn de hainnla tydelevis om att veiutbedring itj bestaindi føre te nå gått.
Som deinn einastin på Rør'n ha 'n Toralf varmekabla i kjørspora på gårsvei'n, nåkkå som åver lang til resultert i "lainnhæving" i millom spora. Te slut førrd lainnhævings at Toyota'n, ått Taxibo'n, subba nerri på metta, når 'n Toralf skoill heim ætti løsti lag. Te slut vart de så gæli, i fjolvinter, att Taxibo'n trua me kjørenækt om itj gårsvein vart utbedra.
No e 'n Toralf utrule my meir besluttningsdøkti einn dagens politikera. Hainn bestilt Austadgute'n te å jørrå nødveindi annlæggsarbé. Dæmm stiilt me gravemasjin å trainnsportutstur, jærna ganmmelvei'n me asfailt å varmkabla, å te slut komm Veidække me utstyre sett å la på ny asfailt.
Da skoill'n vel tru att aillt va bærre såre vel, mænn sålles va de itj, når søppeldonken skoill fraktas neåt vei'n. Om 'n Toralf ha glømm tå at 'n itj længer ha varmkabla ska vårrå usakt, mænn asfailt'n va glatt å 'n Toralf datt. Sægla neåver bakkin me kurs inn på Flagvei'n korr ein tå de 70 tånns Steinbila'n va på tur te Kælkværke me stein.
Om ein ska telat sæ å dømm ætti avsluttninga tå histori'n, attme Jørnbole, så skoill de ha verri stør fare ferr att Steinbilsjåfør'n flira sæ i jel, einn att 'n Toralf skoill ha vørrti åverkjørd. Heinnels skoill ha resultert i att de ha kommi opp ein stor plakat me "Advarsel om sægglanes kaill, me søppeldonk, frå Toralf's vei." Redaktør'n villa følgele ha dokumeitasjon, på plakat'n, mænn da trækkt fertælar'n sæ, de va kansji itj nån plakat læll.

POLITIKKERNES VEIBYGGING.

Norge: 10 år. Albania: 1 år.

I Norge bruker vi ca. 10 år på å planlegge en ny motorvei, før byggestart. Albania har lagt seg på ett år og praktiserer planlegging og bygging parallelt.

Slik lyder innledningen på Veivesenets rapport i Vegen og vi:

«Før anleggsstart på motorveien mellom Albania og Kosovo ble det gjort en mulighetsstudie som plasserte veien grovt i terrenget. Så startet byggingen, mens detaljplanleggingen og bygging foregikk parallelt. 3700 arbeidere jobbet tre skift 24 timer i døgnet og gjorde strekningen på 120 km ferdig på 2,5 år.»

Et motorveistykke på 12 mil mellom Durres og grensen til Kosovo tok 2,5 år å bygge. Veien, som går gjennom stupbratt fjellterreng, holder høy kvalitet.

Veien har 5,6 km med helstøpte tunnelløp, 30 broer på opptil 380 meter og med pilarer på opptil 85 meter.

(Æ tænke me græmmels på veibygginga attme Sjørdal'n, kor det bygges ein kårt bit, på ein to tri km. å de tek to år, ÆTTI årvis me utredninga!)

De som står oppaferr hen e kopiert ut i fra i avis som heite Aftenposten. Artikkel'n går rætt inn ått redaktør'ns våte drøm: Bøgg vei der vei'n ska bøggas, hen hi dæmm sekkert itj hatt de minste problem me Naturværnera, lokalpolitikerea eiller partifella som itj vil ha vei'n på sin eiendom.
Om ein les litte meir i artikkel'n å ainna teknøtti omtale så finn ein att snakkmasjina frå Skatval e ut å bortferklare i kjeinnt stil, å meir får vi vel hør i frå snakkmasjina no som valgkampen e i gang.
Trøndera'n meint at når vi no fekk samfærdselsminister frå Trøndelag villa teng sje, mænn vi kainn vel ittj veint ås ainn einn snakk, snakk, nye utredninga, snakk, protæsta frå Naturværnera, som hi fynni ein måssådått eiller sjett i føggelreir, som dæm å sekkert finn på aill ainna områda kor teng planlægges bøgd. Ska itj feroinner mæ om 'n får rætt, æks rådmainn på Værdal'n, som meint att de villa gå 30 år finn de vart nån ny vei jænnom Koabjørga.

NO GÅR DET VERKELE MOT LØSAR TI.

De henn bilde vart rætt nåkk ti om synndan deinn 13. å de vise att sola no e på Gavel i titia. Da'n hi auka me over ein tim si solsnu, å sætt no verkele fart mot løsar ti. Dan auke no me va 6. min. i døgne.
Som de å sjer så e de itj my snø å sjå, tæmpen legg på omkreng 5 minusgrader, nåkkå som e gunsti ferr å lægg is på Hyllbokta, så no bli de speinnanes å sjå ka som sjer i område roint deinn nye Hylla Marina. Såmmå vere ei meilt i to-tri vækka framåver!!

Forsatt GOD VINTER!

NYTTÅRSMØTE 5. Januar.

Redaktør'n benøtte anledningen te å ønska lesera'n i gått NYTT ÅR! Me det henn Nyttårsbilde som vart ti 5 sek. åver klåkka 12. Hyllbyggin starta tile me feiringa å va vel tom ferr fyrværkeri akkurat i det att det nye åré va på plass, de va i aillfaill my meir i luft'n i menutta førri Nyåré va på plass.

10 ÅR PÅ NÆTT.

Historisk tebakeblekk!

23. august 2003 va de deinn føst gången "Jørnbole" va på nætt, mænn historin går my længer tebake, me ufårmell samlinga i Caltex stasjon, som 'n Paul Erling Austad åpna i 1965. På laudåggån va det service å velikehåill  på kjørty, både trailera'n te 'n Aksel Næss, å egne kjørty trøngt smøring å vedlikehåill på i heilt ainna nivå einn i dag, å så koinn ein jørrå my sjøl, samtidi som værktyé å kompetans'n ått 'n Paul Erling va go å ha, om de dokko opp "uløysele" problem. Å så ha 'n Paul Erling i brukbart lager me nødveindi føstehjølpsdela på lager, å itj minst tegang te kaffé.
Om de va deinn store på gangen, ætti kaffé som va åraken, da hainn Paul Erlig å Co. bestæmt sæ ferr å bøgg Veikro, ska vårrå usakt. Mænn i 1967 va Kroa færdi å drefta bortsætt te i sællskap som heitt Nor-Kro.

På Hjørnbole attme inngangsdøre fainn ein, spesielt om laudåggå'n, bestaindi ein eiller ainn å drekk kaffe å prat "sjit" me. De henn bilde vart ti ein laudag i 2003, å e kansji nån tå de sist bilda'n frå møtan på Kroa. 13. desæmber vart vi møtt me ein plakat korr det sto att Kroa va stængt innte videre.
De resulterti ei omflakkanes ti ferr Hjørnbolmøtan, Bilhall'n ått 'n Inge Bilsællae, Kroa på Levanger, Nervikkaffe'n på Værdal'n, ja te å åver Straumbrua te COOP kaffen for vi ferr å avhåill møta'n. Mænn i mars 2004 fløtta vi inn på deinn reåpna butikken på Wibe.Frå Hjørnbolé på Wibe koinn vil ha foill åversekt åver bygginga ta deinn nye E6'n som hu Torild Skogsholm greidd å start opp. Seinar vart hu, me go groinn Æreaborger på Røra.

Mænn E6 bøgginga skapt store problem ferr ein nyoppstarta butikk, så i oktober 2005 mått vi på nytt fløtt på ås. Da vart vi vel imotti på "Bula" på Hylla, som ha fått ny drivar å nytt namn PUB 66.

På PUB 66 vart vi vårrå'n ut 2006, te PUB'en vart avslutta å Fårmainn delt ut blomster te drivar'n.

Dærme sto vi på nytt fast møteplass å vi jekk inn i 2007 me usekker framti.

"Brainnstasjon va å næmt som i alternativ, mæn der va de å livlaust, bærre jultreé som sto fer faill. Da vibrert de nerri lomma, SMS frå a Siv Tone: "Tek me kaiil'n te Nervikkafén. Seinn følke dit!" Steinbilkjørar'n va tydelevis itj te å ha i hus, så a Siv Tone tydd te i nødløsning."

Frå det historike møte på Nervikkaffen, på Øra, korr vetak om å etabler ås på Brainnstasjon vart ti.

"Mæn vi ha vektiar teng å drøft. Det mått finnas ein ny møteplass fér Hjørnbole. Steinbilkjørar'n ha oinnersjøkt muleheita'n. Vællbrygga, Brainnstasjon å fleirbukshuse åt Skåttthyllklubben va tejængele. No mangla vi bærre Vaffelkaksteikar me kompetanse på kaffekoking.
Det nærme sæ jo vår å såmmår. Da ska de vårrå skoltura, fotbaillturneringa, skåtthylltura å mykkjy ainna som trøng finansiering. I Innerøyning les vi om flskinnsamling fer å skaff pæng. Da må de da vårr i gått alternativ å meill sæ som Vaffelsteikar å kaffekokar fer Hjørnbole. Vi e velli te å betal vanle kaffepris fer Vaffelkak å kaffé, åt a Lena betydd det førti kronå fer to Vaffelhjart med brunost å så my kaffé vi ønska. E Vaffla go så kainn de bli sællt fleir, å da te foill pris. Om ein sjer på jænnomsnettsoppmøte så kainn ein jørrå ein tri-fir hoinner kronå på ein par tim millom ølløv å eitt på ein laudag, de bli pæng tå slekt!!!
Redaktør'n fekk dærme pålægg om å annonser ætti Vaffelkaksteikar, på føstsia.
Te næste møt fekk 'n Olav Steinbilkjørar ansvare fer å skaff lokal, jærn i Brainnstasjon te klåkka tåll, sålles at vi kainn behainnel søkna a, å ansætt Vaffelkaksteikar. Særveringa rækne vi me kainn bli Pulverkaffe, å Pepperkak, som Boinnpris'n kansji sæll på bellisalg no ætti Jul. Deinn som no e i besettels tå Sokkerbitæska må breng me deinn te møte.
 

NÆSTE MØT: BRAINNSTASJON KLÅKKA TÅLL 27. januar!"

Vi må vel ha låv te å vårrå liit ståilt tå ås sjøl som klard, me svært så go jølp tå vårres flenke Vaffelsteikera, å håill i gang laudagsmøta'n. Vaffelsteikera'n årne opp førri møta'n, me nykokt kaffe å nystækt Vaffel, å itj minst vekti dæmm rødde opp ætti møta'n!
No småveitja'n, som starta vørti pærfækte kjærringæmn!

STOR TAKK Å MYKKJI ROS TE VAFFELSTEIKERA'n!

FØS'ns ÅRSMEILLING!

FØS'n la framm foillsteindi årsmeilling ferr åre 2012. Ætti ein aktiv debatt mått 'n ferainner antal liter Vaffelrør frå 200 liter te 150 liter. Når det jaill vinnera tå Vinflaska så e de ein tydele sjeivheit i ferdelinga. Følgele kom de antydninga om at Vinlåtterisjæfen mått ta ein alvårsprat me Fru Fortuna å anmod om att hu sørg ferr i jamnar ferdeling ti Vinflaskån frammåver.

SØKNAD OM MEDLÆMMSKAP!?

Møtedeltakera'n ha mærka sæ i innlægg, i Jæsteboka, me Nyttårshælseng, å ein mule søkna om å delta i ein unæmnele ferrening. Te d inlægge e de bærre å sei at skribeint'n tydelevis itj kjeinne testainn te møtedeltakera'n, eiller så seinn 'n søknan te foillsteindi feil forum.
Mænn ønske du som, skriv inlægge, å delta på møta'n på Brainnstasjon om laudåggå'n så e de bærre å møt opp! Som føstegangs møtedeltaker så spandere vi GRATIS KAFFE Å VAFFELKAK me RØRA Syltaty. Å du kainn ha ti dæ så my du bærre klare!! Mænn vil du delta i Vinlåtterie så kåste kvar kul 20 kronå.

Vinflaska vart i dag vynni tå 'n Petter.
 

Fortsatt GÅTT NYTT ÅR!