ÅSEN - NYBORG BOLIGFELT, RØRA.

12. JANUAR 2017.

Redaktør'n må bærre ji hu Vigdis bortti Rättvik rætt, hainn hi verri slapp me å vis bilda frå Nyborg-Åsen. Når du roinne svengen på Smihaugen e det henne du sjer, færdi å innfløtta bolia, å ein oinner bygging.

Eitt åversektbilde vise att de fræmdeles finnes ledi tomti, me fin utsekt te deinn innerst del'n tå Trondheimsfjol'n.

Funkis stil, va de vel det henn kailltes i 1920-30 åra, da Funkis'n på Hylla vart bøggd. Frå Wikipedia: "Stilen slo igjennom i 1920-årene her hjemme og ble populært kalt funkis. Ordet «funkis» er lånt fra svensk (skal ikke uttales «fønkis») og ble en tid regnet for å være vulgært, men brukes i dag vel så mye som begrepet det kommer fra."
Husbankhus stil'n, frå 1960-70 e tydelevis avlæggs, å ikke gangbar i de 20 århundre. De bli vel itj nå saltak å 22,5 gr. takvenkel i Nyborg/Åsen boligfeilt ----, mænn deinn som levvi får sjå.

4. MAI BYGGES DET I ÅSA!

Saltak, me 22,5 gr. takvinkel, e tydelevis itj aktuelt i 2016. Bli speinnanes å sjå de einnele resultate.

HEN GÅR DE OINNA!

12. desember! På ein knap måna hi de kommi opp to hus!

DE SJE MYKKJY NO!

14. november hi de føst husé næst fått på plass ytterklean, å vi kainn bærre spekuler på utsekt'n dæmm får frå uteplass'n på stutaké! Husægar'n håpe å koinn fløtt inn te JUL!

Vi kainn å sjå att ferr de næste to husa så e my tå betångarbé no jort. I telægg e dæmm gått i gang me einnå eitt hus attme Nyborg.

BÆSTE TOMTA I BY'n?

Å da tænke redaktør'n på deinn groinnmur'n som kjæmm opp, på øverdel'n tå gårstomta te gamle Åsen gård. Deinn hi vældi fin utsekt, om itj huse neom bli fer høgt, å legg lunt te. Vi sjer å at de e planert ferr i nytt hus neom vein, det bli vel omtreint der gammelfjøse sto.

DE BYNNE Å LEGN PÅ HUS!

28. oktober 2015. Føst huse bynne å legn på hus, samtidi e to groinnmura oinner arbé.

FØST GROINNMUR'n E OINNER STØYPING!

13. august kainn vi sjå att deinn føst groinnmur'n e gått i gang, mænns Austadgutan e i foill gang me å klarjørrå næste tomt. Utrule mykkjy sprængståff bli brukt, å stor mængda åverskuddsmassa ska fraktas bort.

AUSTAGUTA'n HI STARTA TOMTGRÅVÅING!

Austadgut'n Ola Løseth, som sett bakom spakan i gravemasjina, hainn e sønn te Stein Vidar Løseth som jol redaktør'n oppmærksom på at "No e Austadguta'n i foill gang me å gråvvå føst tomta oppme Nyborg". Ei stor heinnels, som hainn meint må inn på Rørsia, å TAKK fer meillinga Stein Vidar.
Når fotografen ankom, utpå ættemedda'n, 11. mai 2015, va aillerede deinn føst tomta rænska ne te fjelle, å Olis'n, Ole Morten Olsen, i foill gang me å mærk opp ferr sprænging.

Hen ska det byggas ein 5-6 enebolia tå ØRA Boligutvikling, på Verdaløra. De henn bilde e "rappa" frå Fjæsboka dæmmes, å vise modærne å speinnanes bolia. Løp å kjøp. (Itj lætt dæ lur tå bilde, det hi ein bue som e langt oinna verkeleheita!! Sjå litte på karte længer ne.)

Da får du i hus me Panaroma utsekt, som du ska leit læng ætti ferr å finn nå legnanes. Frå Indre Trondheimsfjol, Gavelsmarka, te Værrafjella. (No e bægge bildan oppom Panoramabilda å åverdrevvi bua. Vei'n svenge heiller innåver.)

Dæffer e de henn bilde me ferr å korriger litte grainn.

Klart for å start bygging!

Bildet er tatt, 1.10.2014, på oversiden av felt B, og tomtene nr. 3 - 4. Når veiene nå er ferdige får en muligheten til vurdere tomtens beliggenhet, og vurdere utsikt, vær og solforhold. Det ryktes at den første tomten er solgt.

Begge bildene er tatt på oversiden av tomt nr. 15.

Bildene er tatt fra snuplassen ved tomt 26. Både parkeringsplassen og snuplassen er flyttet til motsatt side av veien, i forhold til den første planen.

Bildene er tatt fra tomt nr. 27. Her må vel vedhoggeren ta ett tak, om boligene, på nersia av veien, skal få nyte utsikten mot Hylla og fjorden.

Skole og jernbane/buss er bare ett kvarters rask spasertur unn. Ett par tre minutter til så er du på barnehage og idrettsanlegg.

NO NÆRME DET SÆ ASFAILTERING.

1. oktober legg veia'n klar te å få deinn sist finpuss'n å justering, finn asfailt'n ska på plass.

Vei'n på bildan e deinn som går længst utåver, å slutte oppom øverst husa i Hellemshaugan.

De må nåkk høggas ein go del ødder, finn utsekt'n kainn nytas foillt ut.

ÅSEN BOLIGFELT SALGSTART!

SITUASJONSRAPPORT 24.08.2013.

Det mæste tå veiarbé bynne no å vårrå klart ferr lægging tå de sist gruslage finn Asfailtlæggera'n slæpp te, nåkkå som ska sje i slut'n tå oktober. No pågår de lægging tå nødveindi før ferr strømm å Fiberkabel, fram te de ænkelte tomti'n, å itj minst gatløs å finpussing å opprødding. Ja, deinn som hi bøgd hus hi vel ærfart kor seint de mang gång går me lesting å finpuss fin de e klart te infløtting.

På de henn bilda'n vises grøfte korr rørin ferr kabla å fiber lægges te tomti'n attme Nyborg. Tomti'n hen får trule deinn finast utsekt'n langs heile Trondheimfjol'n, så løp å kjøp! Føstin får finast tomta.

Mænn ein ska heiller itj ferakt utsekt'n frå det tomti'n som bli legganes der gammle Åsen gård låg. Dæmm sjer jo både te både Levangsnæsse, Forbordfjellet å itj minst te Gavel.

HELIKOPTERBILDER 15.06.13.

NYE VEINAMN i ÅSEN NYBORG BOLIGFELT.

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Nye veg-/områdenavn i Inderøy

«Utvalg for lokale stedsnavn» har i møte 18.04.2013 vedtatt følgende nye veg-/områdenavn. Vedtak i medhold av «Lov om stadnamn». Klageadgang iht. §10 i «Lov om stadnamn».

Vegnavn i Åsen boligfelt på Røra; Åsavegen (hovedvegen fra Floåsvegen), Smihaugvegen og Nyborgvegen.

 

Endelig skjer det noe stort i kommunal regi, på RØRA, det er vel over 30 år siden det var kommunal tilrettelegging av boligfelt med litt størrelse.

 Det kommer ett boligfelt i området Åsen - Nyborg. Ja, te å me Gatlys bli det, frå start'n!
Bildet viser området mot B4 til B7. Tatt fra B1.


PLANKART ÅSEN/NYBORG BOLIGFELT.

Utsikt'n blir storslagen fra området hvor husene i Åsen en gang låg. Men den blir nok ikke mindre storslagen for tomtene i område B6.

Veien som nå går til Nyborg er regulert til gang og sykkelvei, så det blr ingen gjennomkjøring mot Åsalia/Hellemshaugan. Det siste bildet er tatt i det nordøstre hjørnet av boligfeltet.

AUSTADGUTA'n E I GANG ME INFRASTRUKTUR'n.

3. desember e Austadguta'n gått i gang me skogrødding på deinn nye vægtrasjeen til Åsen bolifeilt.

Hainn fekk itj utlevert hjælm å motorsag, hainn som skoill fåreta skogrøddinga nei. Bærre gravemasjin me hydraulisk saks duge, så de går oinna så snørøyken fyk!

Te å sammel i hop så brukes ein innleidd lastbærar. Når 'n sjer på breidda på høggstgata så kainn ein tru att det ska bli firfeilts vei botåver hen.

Om lauda'n deinn 8. desæmber e saksa utbytta me i meir normalt utstyr, å utgråvvåing ta veikrysse mot Floåsvei'n hi starta. Sjer du gått ætti på bilde kainn du sjå vei'n mot Steina  millom Granin te høger.

STATUS 18. desember.

Gavelsbo'n lura fælt på ka Austadguten hoill på me oppom steeinbruddé ått Basko. Det ha kommi ein ny vei på øversia tå brudde.
Svare vist sæ å vårrå millomlagring tå åverskuddsmasse frå veianlægge te de nye bolifeilte. Plassering va hænnsektsmæssi me tanke på at steinbrudde ein gång villa bli avslutta, mænn når de va de ingen som vest nåkkå om.

Bilde te vengster vise korr my massa som må bort, finn det kainn bøggas vei å nødveindi ainna infrastruktur, e itj de de heite, ailt som må vårrå på plass i eitt modærne bolifeilt anno 2012.
Kunstværke te høger e vel signert Stig Green. Hydraulsaksa hi måtta kapitulert åverferr grope trestamma, å da vart kunstværke ståa'n, ferr i stoinn.

STEINSDAL'n 11.01.13.

Guta'n ått Austadguta'n jær ein go jåbb, der dæmm e i gang me å utfårm det nye veikrysse i Steinsdal'n.

Får håp att planlæggera'n hi tænkt på sektlina, ferr deinn som kjæmm i frå Åsen å ska inn på Floåsvei'n. Greitt att de må stoppas, ferr å sjå, mænn da bør itj "nassin" vårrå utpå vei'n.

"BEFARING" 09.02.13.

No bynne tåkjøringa i Steinsdal'n å få si einnele utfårming.

I område førri svengen mot Smihaugen fåregår det utsjøting tå fjell.

På Nyborgsia tå Smehaugen legg resultate tå de sprænginga'n som aillerede e jort. I annlæggsperiod'n vill det bli ein eltrafikk jænnom bolifeilte Hellemshauga'n, mænn når deinn nye vei'n e færdi vil "Nyborgvei'n", opp frå Hellemshaugan, bli fri ferr motorisert kjørty, å bli ein rein gang å sykkelvei.

9. MARS 2013. 

På Jørnbolmøte i dag kom det krav om att Rørsia mått oppdater sæ på utbøgginga sålles att dæmm neppå Hylla å vart orientert. Når FØS'n ji besje e de bærre å følli opp. Følgele va de bærre å snør på sko'n å beji sæ i væg.

De henn to bilda'n e ti i de område der tomti'n nerest Nyborg vil kåmmå. Vi kainn sjå litte kolles veiføringa bli, åver Smihaugen å ferbi Blåveisberget finn vein svenge utåver å i rættning mot øversia på Hellemshaugan, å ein sjer åver Inderøya å mot Værrafjella.

Sjøl om de e laudag så går de ei gravemasjin. Bakom spakan på deinn sett 'n Ole Morten Olsen, kjeinnt som Olis'n, som e annlæggsbas, rørlæggar stekkar å trur æ hovedansvarle ferr framdræfta på anlægge. No e 'n i gang me å fårbered sæ på oppgavan som ska jørrås om månda'n, å da ha 'n behov fer å sjækk både kjøkkelsa på speiken, 59-60 cm, å korr jupt det va neppå fjelle. Resultate hørdes ut ta att de hen bli fundameintering på fjell.
På bilde te høger sjer vi korr langt "veitrauge" hi kommi, å deinn vil gå videre ennå 170 m, å da vill'n einn oppom de øverst husa i Hellemshaugan. Du får sjå litte på karte øverst.

Hen kjæmm vei'n på bilde te vengster frå Steindal'n å inn mot Smihaugen, å går videre på nersia tå Blåveisberget.

Når redaktør'n hoill på å "kjæmpa" sæ åver deinn sist steinhaugen, som ska sjøtas bort finn veitrase'n hi fått si einnele føring, sto Olis'n der i foill gang me å sjækk att veiføring å nivå stæmmt, me planan. De sist bilde vise veiføringa, ætti tåkjøringa i Steindal'n å mot tåppen på "håppbakkin".

Tåkjøringa i Steinsdal bli både flat å brei. Olis'n koinn fertæl att veibreidda vill bli 6-6.5 meter, mænn utan gang/sykkelvei. Frå Steindal'n å te einnin på vei'n bli det ganske nøyakti 1 km.