HJØRNBOLE 2012.

JULJØRNBOL 29. Desæmber.

Løkk me jula !

Ska bærre sei i frå at æ hi bestilt blautkak (lukket valnøtt) te om lauda’n… !

Mvh
Formainn

(FØS'n.)

Å Blautkak det vart de ja, hen går a roint ferr ainner gången, å det sjer ut te at kaka levert tå Marens Bakeri frå ainner sia tå Straumen.

Gått oppmøt å ti ferr i oppsummering tå åre som hi gått. Når de jeill vere så må vi vel bærre ærkjeinn at vi e heildi vi som bur på Rør'n. I aillfaill når 'n hørre kolles de hi verri i ræst'n tå lainne. Bærre så vitj at tæmpen e på minus sia, i Furulivi'n - 12 i per netter, på det værste. No i Jul'n komm de ein 15-20 cm snø, som ein fresk bris lækt sæ litte me, å no går det mot løsar å længer dåggå.

I hæltållti'n i dag, synnda'n, e sola gått i gang me å kåmmå sæ oppåver på himmel'n, de går itj fort: 2,7 grader over horisont'n deinn 22 des. mot 3 grader i dag. Sto opp 1 min. seinar mænn jekk ne 10 min. seinar, så den hi vørti 9 min. længer i løpe tå Jula.

Så i bilde frå Stasjon kor vi kainn sjå at vi i dag hi bær vei, i aillfaill i Furulive'n. Størebo'n som står ferr brøytinga hi jort ein bra jåbb me å håill snø'n bort.

100.000 Kr. te HYLLKAIA!

Frå Gjensidige stiftelsen hi Hylla Vel fått heile hoinner tus'n kronå te å ferbeder fårhåilla ferr einnå meir bruk tå kaia. Pængan ska itj brukas te vedlikehåill, mæn te ainna tetak. Det snakkes da om å jørrå nåkkå på område millom kaihaue å Dampskibsbrygga, og det lagges spesielt vækt på å terættelægg ferr bevægelsehæmma som bruke roillestol å legnanes framkåmstmiddel.
Det snakkes å om å utvid Jæstebrygga å lægg te rætte ferr at roillestolbrukera kainn benøtt sæ tp deinn. Kansji kainn de bli ein brukbar feskplass å. Ætti att fertøyningan ått småbåthamna hi bynnt å gro, sjer de ut te att fesken hi fynni sæ ein ny beitplass, å det e oppsærvert betydele mængda fesk som benøtte sæ tå deinn beitplass'n.

SKARV PÅ HYLLA.

To infløttera som tydelevis sætt pris på att det hi vørti småbåthamn på Hylla e de henn to Skarva'n. Å e det som lokalferskar'n sei så hi dæmm matfate rætt oinner sæ.
Som næmt på ainna plassa på Sia, så bli det foill aktivitet me husbøgging på Rør'n te såmmår'n. i Bjørklia rækne utbøggera'n me å kåmmå i gang i løpe tå vår'n, me de føst rækkehuse. Længer opp e Austadguta'n i foill gang me å bøgg vei te byggefeilte i Åsen/Nyborg. Utsektstomti'n oppme Nyborg bli vel mæst ættespord, å fleir potensiell hubøggera e næmt.

Ælles så hi Rørbyggi'n vørti utan lokal TAXI, ætti att Gavelsbon avslutta TAXI kjøringa. Sjøl om bila'n e oppsærvert me TAXI-skilt så e dæmm itj længert TAXI'a. Fylkeskommun greidd itj å skaff nån ny TAXI drivar, å heiller itj nån te å ta skolkjøringa på bøgd'n, så når spørsmåle kom så sa Gavelsbo'n sæ velli te å fortsætt me skolkjøringa ut skolåret.

ÅRETS SISTE JULAKKEVITT.

I dag slo vinnarløkka te ferr Redaktør'n, føst kom kul nr. tri JAN sto de på á, mænn på årets siste dag så ha 'n klokele kjøp to kula, å på deinn fæmta kom det opp i nam'n på ein som itj va te stæss. Du må lesa de me lita skreft kom det frå Låtterisjæfen: Der sto det Jan!
Ætti som Fru Luna no tydelevis va i goluné vart det anbefalt å kjøp ein LÅTTOkupång te kveill'ns trækkning. De vart jort å me jevinst som resultat fæmti kronå!

HYTTÅRSHÆLSING FRÅ OINNERHÅILLNINGSAVDELINGEN!

Sjå på det henne. E itj Guta'n flenk?

GODT NYTT ÅR!

MØTE 22. desember.

I går va de stort sjett bærre deinn varsla Dommeda'n som vart omtald i media. Følgele sto Rørsias fotograf klar me fotoapparate kl. 12.11, som va det tissponkte kor Mayakalænder'n å live på jol'n skoill vårrå slut.

Mænn klåkka 12.12, ha verri sola på sett apsolutt legste nivå i 2012, å Hylla låg der akkurat som før. Det va bærre å fastslå att værd'n no villa gå mot stadi længer dåggå, såmmår, å itj minst Hjørnbolmøte i mårrå.

I dag ha HØS'n verkele sli te, ein stor båilli me Måiltkræmm ha 'n me sæ te møte, å Gavelsbo'n e tydelevis fernøgd me tilbue når 'n vise framm gosakin. Å som om itj de va nåkk så ha 'n å me sæ 60 års minne som Røra Idrettslag laga te jubileumme i 1994.
Åver 80 sia me svært så interesant ståff, som fertæle om i heilt ainna ti. Ætti som vi no e på vei inn i årets store gave å åverflodsti, kainn de vårrå på sin plass me tebakeblekk, på i ti korr de itj va bærre å fårrå på XXL'n å kjøp sæ utstyr, eiller å bli frakta te å frå arrangsjemang å træning.
Egentle skoill heile minneskrefte verri tejængele ferr aill i hop. Sætt opp imot dagens system så må ein bærre bli imponert å de som vart utrætta, i deinn ti Idrettslage vart starta.

GO JUL!

Frå Hjørnbole seinnes de Julehælsinga, ta utfløtta Rørbyggi å ainna Jæsta på Rørsia, me ønske om i rættele fin Jul og i Gått Nytt År.
Når de jeill Jæsta så bli desember ein rekårdmåna. Te i dag hi 2.523 unike jæsta besøkt Rørsia, å heile 22.588 sia e sjett på.

Å skoill de vårrå nån tå Jæstan som får løst te å busætt sæ, på Røra i sentrum tå Innherred, så bli de no einnele muleheite ta å skaff sæ byggetomt oppi Åsen/Nyborg eiller leilihet attme Bjørklia, i gangavstainn frå Røra stasjon.

Nåkk ein gång GOD JUL!
 

MØTE 15. desember.

Vi hi verri fårhåillsvis heildi me vintervere hitte, mænn teng kainn fort ferainnersæ. Hylla Vel e tile ut me oppfårdringa, te bilbrukeran om å vårrå fernufti, når bil'n ska perkeras. Deinn henn oppfårdringa jeill jo itj bærre Hyllbyggi'n mænn lik my oppi Hellemshaugan å på ræst'n tå bøgda.
Parkere du itj fernufti så kainn du resiker att du, i bæste faill, bærre finn bil'n innbrøytt, å bærre får smak "medisin" sjøl. Vær bli det om itj brøytar'n kjæmm fram i heiletatt. Da får å naboa å ainner, som hi bruk ferr å kåmmå fram store problem på groinn tå Di parkering.
Bærre så de e heilt klart: Sjyll itj på brøytar'n!

Oppfårdringa, frå Hylla Vel, får foill støtte frå i einstæmmi Hjørnbol.

GATLØSA I KOMMUN!

Kæmm som ska betal ferr att gatløsa i kommu'n e teint hi verri eitt aktuelt tema i høst. I de senterale deler av kommun dækkes kåstnan tå kommun. Mænn i perifere strøk så e de Velfereningan som hi ti på sæ utjiftin me utstyr dreft å vedlikehåill, nåkkå som bli, å me go groinn, oppfatta som svært så urættfærdi.
Ei hænveinnels te kommun, om å få dækkt driftskåsna'an, ska ætti røktan å dømm vårrå avsli.
Følgele kjæm det vel i fårslag om at de Velfereningan som itj får dækkt kåstna'an no sle tå gatløsa, ferr å marker messnøyen overfer kommunepolitikeran.

Hjørnbole tok meillinga te ætterættning, mænn e de nån som hi kommentar så bruk jærn Jæsteboka på Rørsia.

Ny historisk gobit i frå 'n Petter:

Husmainnsplass'n på Volhaugen.


De henne, som e skanna frå i hæfte om som e skrevvi tå 'n Henry Mære, å utjidd i 1997, hi jo spesiell interæsse fer fleir tå Hjørnboldeltakera'n, som e høttægera på Volhaugen.

Deinn foillsteindi berættninga om Husmeinn kainn du lesa hen.

HUSBYGGING PÅ HYLLA!

Det henn bilde vise huskassin ætti att aill elemeinta hi kommi på plass. "Takspærrån hi kommi på plass, å ji rom te 35 cm. me isolasjon.

Nån Husmainn kainn vi itj kaill hainn Åsmund Vangstad som bygge sæ nytt hus, å me ein foillsteindi ny byggemåti ferr ås Rørbyggi, ja kansji ferr heile lainne å.
Både hainn Åsmund å kjærringa e jæstfri følk, så ætti møte invitret redaktør'n sæ sjøl på besøk ferr å få bekræftels på infårmasjon frå Hjørnbolmøtedeltakeran.

No i dag 15. desæmber bynne vi å sjå litte meir tå byggenåti'n. Oppå "takspærran" hi det kommi eitt nytt lag me elemeint, finn sløyfa å lækta kjæmm på plass. Utforinga tå yttervæggin sje heiller itj me akkurat små dimmensjona når det ska læggas 25 cm. isolasjon utveindi.

På "lainnsia" hi huse, som e tægna tå arkitæktkontore te 'n Rer Audun Letnes, fått i utfårming som feill inn i bebyggels på Hylla. Frå "sjøsia" får huse ein meir Funkisakti stil, me heile tri etasja, å me flatt tak. Som du sjer på bilde bli de tri store vindu i kvar etasje.
Bygge te vegster e i millertidi "spisebrakk". Mot sjøsia bli fasad'n kledd me platå, som ber står i mot sjøråkke.

Te slut nån bilda som vise innveindi detalja. Bilde te vengster vise trappopgangen i førsre etasje, korr trapprepoe heill på å kjæm på plass. Bilde i metta vise møne å konsruksjonsdetalja i také, mæns bilde te høger vise TV-stua kor det bli stor vindu me utsekt te sjø'n.
Kolles dæmm skoill behainnel væggan va itj bestæmt einnå, mænn Tapet va foillsteindi uaktuelt.

Hainn Åsmund e imponert åver korr gått å nøyakti elemeinta e produsert. Att dæmm går i hop, som Legoklåssa sjølles i føste række att spesialist'n som tængan ut elemeinta ætti hustægningan, frå 'n Per Audun, hi jort ein go å nøyakti jåbb, som elemeitproduseint, i Østerike, seinar i produsert ætti.
Leveringstia imponere så apsolutt. 5 dåggå ætti at fabrikken mottok tægningn, va eleminta klar te å lastas opp på trailer ferr å seinnas te Hylla.
Kansji kainn bøggingsmetod'n samenlegnas me byggemetod'n ått Husmeinner'n, kor jærn tømmerkassin kom føst, derætti bolkleing å ainna detalja.

Pris'n på heile elemeintsætte kom på Kr. 500.000,-.

Vil du våttå litte grainne meir om elemeintproduseint'n kainn du sjå hen.

Familien Vangstad får i aillfaill fin utsekt frå TV-stua.

FORTSATT GOD HÆLG!

MØTE 8. desember.

ROT I ØKONOMIN?

Ætti ein fjort'n dåggås feri, på Afrikakjyst'n:

Nærmar bestæmt på Cap Verde øy'in.


Va FØS'n tebake på sin vante plass, å i foill gang me å sjækk opp økonomi'n. No hævda 'n at det va itj me tanke på att vikarieranes kasserar ha jort nå oinnerslag, mænn hainn ha fynni katastrofal uård'n i plassering tå småpængan, nåkkå som mått oppårnas straks.
Som dei kainn sjå så ha 'n å oppgrdert jevinst'n i Vinlåtterie. I deinn ferbinnels kom 'n me dagens dommeste fårslag: Ska vi ha avstæmming millom Vin å Akkevitt. Kontant svar: Trøngs itj nå avstæmming! FØS'n: Da bli de Akkevitt.

Væll eitt tå hovedæmmnan i dag va modærne:

Husbygging på Hylla.

I slut'n på oktober va gammelhuse te Holden foillsteindi bort. Å deinn nye æger'n, kjeinte som Betongkommstøypar'n frå Øra, hainn Åsmund Vangstad, sætt i gang me bøgging tå nytt hus. Nybøgginga starta frå fjære me nytt nøst å ferstøtningsmur, montering tå groinnmur, aillt stort sjett me ferdilaga elemeint.

Å elemeint bygges å huse ne. Deinn som hi fått de inntrøkke att norsk tretækknokogi legg fræmst i værd'ns klasse, må kansji tænk sæ om. Det henn huskonstruksjon kjæmm i frå Østerrike.

 

Ætti de som vi vart fertældd på møte så e d innsia tå huse som bygges. Isolasjon ska læggas på utveindi. Ein teng kainn vi i millerti fastslå, opphænging tå bilda bli itj nå problem ferr 'n Åsmund. Væggelemeinta består tå tri lag med krysslakt å limt bol som du kainn sjå på bilde te høger. Væggelemeit bli nåkk feil på dæmm, om ein sjer på skråkappinga så tyde deinn på att det e takelemeint.
Deinn henn bygginga må vi følli me på utåver.

Det ainner æmne va Afrikatur'n ått FØS'n:

No skraut'n itj akkurat tå flysælskape dæm brukt, mænn hotælle derimot!! Det fekk desto meir skryt, absolutt det finast hotæll hainn ha budd på nån gång, heile 800 rom. Ha fått Søll-armbåinn, å vart plasert på VIP-avdelingen! Å der kom itj vanle jæsta inn.
"Ålinklusiv", me tri "Julbol" om dag, me stort utvalg tå både Internasjonal å lokal mat.

Mænn de likast va deinn henn inrættningen på romme, å itj nåkk me de. Klåkka 9 kvar mårrå'n kakke de på døra! Da komm de ein ferr å fyll opp i tilfeille at de va drykki tomt!! No va 'n itj å lein som Rørbygg, deinn nyle Pænsjonert Vassrænsar'n va me ferr å hjølp te.

Utom hottælle, korr de egentle va nåkk tå både oinnerhåillning å ainna teng å ta sæ te, så besto øya stort sjett tå sainn, (Sainn å Vainn) ein lainnsby i nerheita, me ein stor feskhall. Næringsgrioinnlage va vel feske å turidme.
Greitt å ha verri der, mænn de bli Tailainn næste gång, va konklusjon.

Vikareranes Vaffelsteikar i dag va hainn Eirik, som levert førsteklasses nyfrisert Vaffla!

Dagens Akkevittvinnar vart Ole-Petter'n. Næste gång låddes de ut 1/2 Akkevitt å Juldekorert vinflask.

MØTE 1. desember.

Kårt frå møte 24. november:

Ja da, redaktør'n erkjeinne att 'n hi verri slapp me å følli opp ætti Hjørnbolmøtan. Å my tå groinn kainn kansji vårrå att FØS'n hi hatt fårfaill på de to sist møtan. Hainn hi verri på feri utom Afrikasjyst'n, nærmar bestæmt Kapp Verde øyan, å hainn seint deinn henn meilling te møte førri lauda'n:

"Kapp Verde 26 gr. no klåkka 09.00. Hen e de kjæmpebra me go mat å gått drekk. Problem me å kåmmå på nætt så de får bli eit bilde ætti vi kjæm heim. De va 2 tim å 10 min. å flyg frå Las palmas... Go Hælg å hæls!"

Meillinga kom klåkka 11.09, å var straks opplessi!

Sjøl om bilde var ti 2. desember får det representer vere som det va på Rør'n i hælga. Det bynnt å bli kalt, ein 6-7 minusgrader, så no stekk vel tålå'n rætt ne ætti som de itj finnes i snøfill som isolasjon. Vi får bærre bit de ti ås att FØS'n levve oinner ainna fårhåill, bærre hør:

"Go dag! No e de bærre 2 heile dåggå ijæn hen på øya. Vi hi hatt eitt kjæmpeopphold. Litte my vind å my skya di sist dåggån, men ein ska itj klag når tæmpraturnlegg på millom 25 å 30 grader. Hæls!"

Meillinga kom klåkka 11.47 å vart straks opplessi. (Da slæpp ferhåpentlevis redaktør'n oppstramming på groinn tå manglanes infårmasjon te lesera'n. FØS'n kom vel heim i dag.)

MALMOBILDA'n.

De kjæm fræmdeles opplysninga om Nik. Malmobilda'n. Seinast frå 'n Einar Wibe å 'n Ola Følstad. Dæm kainn di sjå på "Nik. Malmo sia". Hainn Einar ha å kommentar te i bilde tå 'n Paul Fagervik som dreiv me grøfting attme Wibebutikken. Deinn står på sia me "Andre gamle bilder".
Når æ føst va i gang me Malmobilda'n jær æ i nytt fersjøk på å få nam'n på deinn henn pene ondommen, som står på Hyllkaia. E d nån som dreg kjeinnsel på 'n?

Å så hi vi bilde tå ein kar i Matrosdress, hainn må de da vårrå nån som kjeinne i jænn! Om du itj vill bruk Jæsteboka, så kainn du seinn ein E-post!

TAXIBO'n møtt i dag opp i arbessklea, TAXI unifårmen va borthængt. Årsaka te de va att 'n frå 1. desember slutte me TAXI'n, mænn ska kjør skolonga fram te skolslut te vår'n. Tå deinn groinn e de itj længer muleheit ferr å få tak i TAXI på Rør'n. Løyve hi verri utlyst 2 gång utan att nån, busætt på Rør'n, hi meilt sæ interressert. Ætti som løyve e såkaillt "Bostedsløyve" så ska de vårrå muleheita om nån skoill meill sæ interresert.

På dagens møt vart de te slut heile ått deltakera, å Vinlåtterie jekk følgele me åverskudd, mæns sjølve møte fekk eitt lite oinnerskudd.

Vinvinnar'n i dag vart HØS'n. Hainn sjer litte urvin ut, nåkkå som sjylles i lokalt Julbol på Velbrygga fredagskveill'n. Hainn møtt itj opp te møte, å mått, når de vart oppdaga att hovedjevinst'n mangla, tekaillas ferr å få låst Vinflaska ut frå vinlagre.
Hainn va itj i stainn te å ta te sæ Vaffelkak, å nøkta å betal ferr deinn, (dæffer oinnerskudd) mænn ha me sæ i glas me Røra Jolbersyltaty, som 'n krævd oppjør ferr i fårm tå i Vinlåtterikul, å jammin vainn 'n itj flaska!

No får di ha i fin førhjulsti, ætti som det i lpe tå da'n i dag 3.12, hi kommi i par tri sankti me snø, å så hi det vørti svinkalt 10 - 12 minus.

MØTE 17. november.

NY E6 JÆNNOM RØRA?

Veiytbøgging e nå som fænge Hjørnbole, å bli ofte eitt tå æmnan på møta'n. Ja, te å me i eget fårslag ferr vei å jærnbane jænnom RØRA hi vi levert.

Når deiin henn annos'n sto i lokalbla'n, førri hælga, vart vi sælvfølgele svært så intressert. No skoill vi verkele få vått liit konkret om planan, trudd vi.

Ein tå representanta'n ferr oppsettera'n i område ønska vælkåmmen å åverlætt ole te Olførar'n i Steinkjer B, A. Gram. Hainn prata å prati i kjeint politikerstil, utan att 'n nån gång kom te påænge. Mænn litte grainn koinn ein mærk sæ:

Når lokalpolitikeran ha brengt inn muleheita ferr å finansier Jærnbaneutbøgging me bompæng frå BILTRAFIKKEN, da ha døra åpna sæ på gløtt. Nån tal fæsta sæ å:
Anbefalt utbøgging ta vei å jærnbane villa kåst omkreng 25 milliarda. Da villa vi få ein hælvgo vei, me vækselvis 2-1 feilts vei millom Sjørdal'n å Steinkjer.
Millom 60 å 80 % skoill da dækkas me bompæng. Aillså bilistan skoill betal millom 15 å 20 melliarda sjøl.
Ein foillværdi 4 feilt motorvei millom Sjørdal'n å Steinkjer villa kåmm sæ på 16.5 milliarda!!

Kainn itj sei at ledar'n i styringsgruppa vist nån imponeranes profil i si redejørels, mænn hainn vist i oppsætt som sa att bærre 11% tå pærsontrafikken millom Steinkjer å Trøndheim fårejekk me tåg, 13 % me buss å ræstn me personbil. Så hainn va reidd ferr att i utbægging tå jærnban koinn trækk ne deinn samfunnsøkonomiske jevinst'n!

Ein kommentar frå gammelrådmainn på Verdal koinn å fertæl att trainnsport me jærnban va næst null, bærre eitt å ainn kælktåge frå Verdalskælk, å eitt å ainn tømmertåge te Fiborg.
Aill godståga som passere e bærre på jænnomreis!! Itj ein Container bli lasta på eiller tå i tåg i Nord-Trøndelag.

PRØVE POLITIKERA'n Å LUR ÅS?

De mæste tå infårmasjon syntes å gå på å finn så my problem som mule, så skoill dæmm utredas, vurderas, ut på høring, vurderas, tepassas å så videre. Må de brukas litte dørkajoj, eiller finn dæmm ein gammel pilspiss, ein pessmaur, ein måssådått, eiller eitt eiller ainna som de kainn protesteras på, så e de nåkk tå årganisasjona som e velli te å før ein langvara kamp på dæmmes vægne.
Representanta'n frå Veivæsne meint att veibygging vart det itjnå tå førri 2022! Mænn der komm gammelrådmainn på banin i jænn: Hainn ha veeri me på 2 store vægprosjækt i Statle resji, å bægge ha de ti 30 år å få realisert.

Hainn frå Veivæsne som skoill orienter om E6 planan, ha egentle ingen teng å fertæl, kansji koinn E6 kåmmå ut i nerhait'n tå der såmmårfjøse i Ko'n ein gång sto.
Deinn ainner representant'n, frå Veivæsne snakka mæst om mettrækkværk, å ha fått klar besje om att problemponkta som Vinnekrysse, brua åver Værdalsælva, Flæskhuskrysse å legnanes plassa, de skoill'n itj bry sæ me. Så hainn satt der å tægna mettrækkværk, å fårbikjøringsfeilt. Mænn så va det i Ramsaronråde sørom Værdalsælva, de område va tydelevis hælliar einn både kyr'n i India å profet'n å nå innfløttera.

Konseptvalgutredning for transportlosning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Finn du hen.

VEIBYRÅKRATI I SÆRKLASSE!

Ein kainn vel, ætti møte konkluder me att Norge fræmdeles vill inneha føsteplass'n i veibyråkrati, bærre sjå litte på det henne:

Artikkel'n bli stør om du klekke på 'n.

E6 Levanger - Verdal åverkvalifiser te 4-feilts vei!
Olførera'n i Værdal'n å på Levanger pekt på det som, i telægg te E6 jænnom Koabjørga, é utfårdringa på E6'n, næmmele trafikken millom Værdal å Mule/Levanger. Der e det så my trafikk att strækkningen é åverkvalifisert som 4 feilts vei! Mænn itjnå sjer!

REDAKTØR'ms våte drømm!

Einn om vi ha ein Veisjæf (Samfærdelsminister) som koinn sei: Bygg vei som e tepassa framtia, sålles att vi åverlate te ættikåmmeran ein vei som e funksjonell. Lætt fagfølk på veibøgging bestæmm kor vei'n ska gå! Ta roblema når dæmm kjæmm, lætt arkeologa'n leit ætii kvart som vei'n bygges, finn dæm nå så lætt dæm få ti te å dokumeinter. Skoill de gå me nån kvadrarmeter dørkajol, dørk opp tilsvaranes areal, som erstatning. Står de i hus i vei'n så fløtt eiller riv det! Å skoill de dokk opp i føggelreir, i pessmaurtuv så lætt natur'n sjøl årn opp i det. Vårres øverste Hærre å mester bry sæ itj om sånn bagatell hainn heiller, når sætt i gang me annlæggsarbé, som flom å ras.

Ja, når Samfærdselsminister'n føst e næmt så må verkele lur på ka hu meint da hu va oppi Namdal'n. Da uttalda at olførera'n i Namndal'n no mått bestæmm sæ ferr ka dæmm villa me E6'n.
Åver E6'n som e ei nasjonal trainnsportår! De dommast spørsmåle æ nån gång hi hørdd! E d nån som ska bestæmm sæ ferr E6'n, så må de da vårrå Samfærdselsminister'n, deinn vei'n e lik vekti ferr følke oppi Finnmark, Lofot'n, Helgeland, Rogaland, som ferr lokalbfolkningen. E6'n ska vårrå rask å sekker ferr aill veitransport, som ska gå på ein hovedvei me høg samfunnsvektiheit. Olførera'n kainn sørg ferr att lokalbefølkningen kjæmm sæ trøkt å sekkert fram, i sett nærområde.

Bærre lese nån tanka om resultate tå lokalt styrd veibygging hen. Resultate sjer vi å på Steinkjer, å no i Harran!

Ka om Veisjæf O. K. Fuglem fekk i oppdrag å start opp planlægging å veibygging korr krave va raskest å sekrast vei. Raskast mule færdi.
Veibygginga koinn utførs tå ferr æksæmpel Spanske veibyggera, som no mangle oppdrag på groinn tå deinn økonomisk krisa. Det ha verri de som kailles vinn - vinn løysning.

HJØRNBOLETS PLANFÅRSLAG!

Ætti som de itj komm fram så vældi my om planan på møte minne vi om vårres fårslag frå i fjol høst. Bøgg jærnban i tunnel å kjør tåg i opp i mot 200 km timin millom Steinkjer å Værdal'n. Bruk gammeljærnban te lokalvei, sålles at Gavelsbo'n å aill ainner taktorkailla kjæmm sæ på Øra utan å innom E6'n, flat å fin sykkelvei bli det å.
Når jærnban e bort legg det klart ferr å ji E6'n nødveindi utvidel jænnom Koabjørga. Dørkajola som går me består ferr det mæste tå dåle leirjol, så deinn kainn sekkert ærstattas me nydørking einn eiller ainna plass'n på bøgd'n eiller utåver Innerøya.
Væll, vi ska itj vårrå kravstor, eitt planfritt kryss, mot Fosenvein kainn vi nåkk klar ås me.

Te slut spør æ på nytt:

PRØVE POLITIKERA'n Å LUR ÅS?

Ska det byggas ferr framtia, me hælvgo løysninga, som politikera'n fåresle. Eiller ska vi bilistan sjøl bøgg ein foillværdi vei millom Sjørdal'n å Steinkjer. Det kainn heinn vi spare pæng på det, meir effæktiv, meir miljøvænnele å kansji minner bompæng å betal!
Så må Jærnban sjøl bevis att deinn e samfunnsøkonomisk gunsti å bøgg ut, ferr stat'n sine pæng? De vill bety 0,00 kronå frå bilistan.

Hi du kommentar å meininga bruk Jæsteboka!

Te slut ønskes FØS'n GO TUR te Cape Verde øyan! Vi håpe på å bli orientert på deinn nye Smattelefo'n!

HØSTTAKKEFÆST 9. NOVEMBER.

Når klåkka va sju va næst'n aill de 16 påmeilte på plass. Vælkomstdrink, á la Fårmainn, vart særvert å veintetia, te mat'n kom vart tydelevis kårta me goe historia.

Årets Matleverandør: Villmarkskåkken, på ELGKROA, kom me rykanes varm Julmat!

Å de hæfta itj finn matkø'n va på plass. Rebb, medisterkak å pøls, svesker å æppel, Typpersyltaty, sprøstækt svol, gulrot å saus vart særvert, mænn ein lit'n detalj vart ætterlyst Rebbfeitte!

Mænn deinn saken såg itj ut te å reduser matløst'n.

Så va de ti ferr å skål: Føst ferr Viltkåkken, som åpna fæst'n me ein kårt sångsnutt, om vakre å trivele Hylla, inte nån fainn på å lægg ut i flytebrygg! Allmen applaus ferr de goe påænge te slut! Ein tå skålinga'n jekk me hælsenga te hainn Knut oppi Vadsø!

Det hoill itj me ein pekfenger når Xpresideint'n, i ein lokal Akkevittklubb, presantert årets dessær. "Norwegian Coffi", deinn va sælvfølgele blainn på Akkevitt! Mæn det vektiast: Sugerøre skoill itj brukas, "Norwegian Coffi" skoill drekkas jænnom kræmmen, mænn de va låv å sitti i jænn me kræmm i Bart'n, deinn koinn sleikas bort, som ein "gosmak" ætti slurken.

Stæmmingen ha bærre ein vei å gå: Oppåver! Rune Bildeleækspært å Feisbookdelar demonstrert, ferr Fårmainn kolles ein delt bilda på Feisbook.

Samtalan jekk livlem mænn fårmainn mått lik vel ty te Mobil'n!

Så vart de laudagsmøt korr va 50 % møtt opp, te oppsummering å opprødding på Velbrygga, korr de hennan låg:

Nån som sakne brilla'n? Dæmm legg på kjøkkene på Velbrygga!

MØTE 27. oktober.

Oppdrage me å skaff ny Vaffelpræss ha HØS'n ti på alvår. Føst ha 'n verri på Jærnia på Steinkjer ferr å benøtt sæ tå reklametilbue om 500 kronå i innbyttepris på gammeljarne. Der ha 'n itj løkkas, tilbue va utgått på dato. Reiddninga ha vørtti Elkjøpbutikken. (Mått vel prøv ein ny leverandør, me nye garantimuleheiti, ætti som hainn Hugo på Xkspærtbutikken, på Straumen, itj villa ji garanti på Vaffepræss ått Hjørnbole meir.) På Elkjøpbutikken ha 'n vørti anbefalt å kjøp Wilfa som ætti reklamen skoill vårrå "Bæst i Test".
Ætti føst seikinga koinn vi konstanter att nypræssa verka ætti fårutsættningan, å stækt jamnt på bægge si.

Me heile fjort'n Vaffeletera på plass så jekk Vaffelkaka oinna som vermt kveitbrø, å HØS'n, som komm ætti att dilde va ti, mått start opp Nypræssa ferr å steik opp deinn ræsteranes Vaffelrøra. Føst fainn 'n ut at Nypræssa va våildele træg, mænn ætti i timenutt ferainnra tonin sæ te fernøgd kommentar, å hainn ferlangt kontant oppjør ferr utlægg på 500 kr. Å nei, Vaffelpræssa kåste vel bærre 499, deinn meint FØS'n. Ja, hu jol de, mænn æ ska ha i kron ferr kjøring, kom de frå HØS'n, å sålles vart de vel.

VINTER Å VINTERTI!

Om tossda'n kom deinn føst snø'n å la bøgda kvit, sjøl om itj bonan va færdi me å lægg åkran svart, no bli vel itj snø'n leggan så dæm får vel muleheita te å foillfør pløyinga åver hælga. Heiller itj aillt kåinne på bøgd'n va trøska, innpå Finesvåill'n hi de stått i stortrøsk å veinta på kåinnvinn i fleir dåggå, mænn i dag ga trøskar'n opp å heita heim utstyre, så der bli vel kåinnåker'n stå'an utrødka. Ælles så hi itj snø'n laga nå vesentle problem på Rør'n.
Sist hælga i oktober må klåkka å stillas te vinterti. Klåkka tri natt te synnda'n, bli klåkka plussele to, me de rusultat att de bli løsar om mårrå'n, mænn mørkar om kveill'n.

HØSTTAKKEFÆST'n!

No ha FÅRMAINN de klart: Elgkroa levere tradisjonell Julmat, å de bli særvert 2 gång!! Så dærme e deinn saka klar. Høvele drekk skoill de å bli ei rå me. Tissponkte vart fastsætt te klåkka 19.00, å da startes det opp me ein tradisjonell vælkåmstdrekk. Ferr hainn Dag elæktriker, koinn de bli travelt ætti som att 'n kom frå Oslo te Værnes me flye kl. 17.15.
16 stykkja va påmeilt å de e plass te fleir! Utfløtta Rørbyggi e spesielt vælkåmmen, ferøvri i de fleir tilfeildi Hjørboldeltakera som e kvalifisert, de e bærre å meill sæ på me ein E-påst te FØS'n hen!

DE VART VINLÅTTERI I DAG Å.

Ætti som de vart stort åverskudd på Vinlåtterie på førri møté va de ferveinta i oppgrdering tå jevinst'n te Akkevitt deinn henn gången. Mænn som di sjer på bilde oppom hen, så va de deinn tradisjonelle bonkått Vinflaska i dag å. Dagen vinnar: Føstefilar Karl I.
 

GOD HÆLG!

MØTE 20. oktober.

I dag skriv vi 20. oktober, å de e ein fin høstdag å de e foill fart på høstpløyinga, som snart lægg bøgda svart. Me store traktora å veinnploga går de oinna, mænn ein som legg litte ætti på deinn front'n e Gavelsbo'n, som frædeles pløye me gammelplogen å må kjør meir einn hælvpart'n me ploge'n i lufta.
Når 'n ankomm hjørnbolmøte fekk 'n påtale ferr lite miljøvænnle pløying å anbefalt å skaff sæ veinnplog. Nei, plogen e go nåkk deinn meint'n, mænn de e vær att å må sitti sjeivt å samtidi vri haué. Einnå i argumeint ferr veinnplog, da får du væksla på rætningan å oinngår einsidi belastning. Mænn respons'n va heiller laber, plogen klara sæ vel hainn---.

KLAGE FRÅ VAFFELSTEIKAR'n!
Fårmainn fekk i dag åverbrengt klage frå Vaffelsteikar'n. Wilfa vaffelpræssa ha slutta å bli varm på øversia, følgele mått Vaffelsteikan fåreta snuing tå Vaffelæmne, når de va hælstækt. Vart itj de jort villa vi få svartbreint Vaffel på ei si å dåle stækt Vaffel på deinn ainner sia. Mærkele korr dåle Vaffepræssån hi vørti, meint FØS'n, som meint Vaffelpræssa va bærr i hælvår. Nøtta itj å fårrå ått 'n Hugo ¨på Xkspærtbuttikken på straumen, haiin ha som prinsipp å avvis aill reklamasjona. Så deinn sist gången ha FØS'n fått besje om att de va sist gången hainn oinner stærk tvil ha fått reklamert på Vaffelpræssa.
Hemm gången mått vi prøv ein ainn leverandør! No vist de sæ att ein vakkin reklameavislesar ha mærka sæ att Jærnia reklamert me at dæmm tok både steikpainna å Vaffelpræsså i innbytte te fast pris. I Vaffelpræss skoill vest vårrå val 500 kronå, følgele fekk HØS'n i oppdrag å fårrå te Steinkjer ferr å bytt inn gammelpræssa. Ska bli speinnanes å sjå ka resultate bli.

NAMN PÅ NYE VEIA OPPI ÅSA/NYBORG!
I fersjøk på å engasjer møtelyd'n i oppfårdringa frå hainn Rennan, på kommun, om å kåmm me fårslag på nye veinamn vækkt itj deinn store engasjemange. Redaktør'n dresta sæ te å fåreslå at vei'n frå Steindal'n te Nyborg koinn kaillas opp atti hainn Peter Kjelås, som ått Åsen på 18-1900 tale, å ha markert sæ som lærar å klåkkar, AiIllså Peter Kjelås vei'n, så koinn område der husa i Åsaen låg få benæmelsa Åsen, å område på Nyborg få det naturle namne Nyborg, ut'n att veibenæmnesa vart brukt.
FØS'n avslo fårslage, me deinn begroinnels at vei'n frå Steinsdal'n bestaindi ha heitt Åsavei'n, å dærme va deinn saka færdi debattert.

PÅMEILLING TE HØSTTAKKEFÆST'n.
Me heil 16 pærsona på plass fainn FØS'n de på sin plass å fåreta påmeilling ta det stoe evenemange. De vektiast spørsmåle som kom frå potensielle deltakera va kårt å kontant: Kæmm levere mat'n?  Nårr svar på spørsmåle va at Kroa va einast aktuell leveandør, på bøgda, vart de som regel klart me påmeilling, at de vart tradisjonell Julmat verka å vårrå tå minner vektiheit.

200 hoinner kronå i åverskudd på Vinlåtterié i dag, koinn FØS'n opplys, i de hainn sætt i gang trækkinga. Da må de vårrå Akkevitt næste gång, 2 flaskå, krævd HØS'n som ha vynni vinflaska førri gången. Nå nei, de får klar sæ me i hælv va svaré. frå Låtterisjæfen.
Vinnar'n i dag vart 'n Harald, som no satt me to Vinlåtteriflaska.

GO HÆLG!

MØTE 6. oktober.

I dag meint 'n Petter att de va på ti me ferøngels i møtekollektive. Følgel ha 'n invitert me sæ barnebarn å oldebarné Trygve. No kainn vi vel itj ræk'n me att dæmm bli nån kjettgåan jæsta, atti som dæm hi fløtta frå Sparbu'n å te Ringsaker. Hainn Trygve sætt pris på Vaffelkaka, mænn syntes vel æmnan på møte va heiller uintresang, å konsentrert sæ heiller om spælldings'n.

HØSTTAKKEFÆST PÅ VELBRYGGA.

Att de noe står i bilde tå Ælgkroa, sjylles bærre at Hjørnbole mått skaff sæ ein ny lokal matleverandør, te årets stor evenemang: Høsttakkefæst'n på Velbrygga.
Ætti ein kårt å effæktiv saksbehainnling kom vi einstæmmi fram te att Høsttakkefæst'n bli arrangsjert:

Fredag deinn 9'an novæmber å starte presis kl. 19.00.

Da bli det særvert:
Vælkomstdrink A la Fårmainn.
Julmat levert frå ELGKROA!
Akkevitt
Ass. utvalg tå Vin, me å utan alkohol.
Øl me å utan alkohol.
Brus å Vatt'n.

Kansji får vi litte oinnerhållning frå Elgkrokåkken, som hen.

Ætti som FØS'n no hi bøggd opp ein kapitalbase, som e så stor att de finnes itj seddla som e så stor att hainn itj klare å veksel dæm, så vill ein eventuell egenandel bli behagele lit'n.

HØST!

Akkurat no e vi inn i deinn mæst fargerik tia på åre, bærre så synn at deinn e kårt å går åver i vinter. Det sjer ut te att aillt kåinne på bøgd'n no e i hus, eiller kansji på ein traktortelhængar på vei te Værdal'n. I aillfaill sjer det sålles ut på veia'n, å itj aill traktorkjørera'n e tå de hænsynfoille slage å feheill sæ te Trafikkreglan som sei at deinn som kjøre seinar einn deinn normale trafikken ska slæpp trafikken ferbi å om nødveindi kjør ut te sies å stopp.

Å stopp det jol i aillfaill itj deinn henn kar'n, som vart i jænnti attme E6 brua, åver Værdalsælva. Hainn svengt itj ut på ein einaste plass, å når'n passert muleheita attme YX'n så ha kø så langt de va mule å sjå. Hainn såg vel itj my bakåver, me ein flagranes presæning å dåle justert speil, mænn som kånge på vei'n ha'n vel heiller itj behov ferr det.

VASSLEKKASJE ATTME SKOLI'N.

De va varsla spyling tå vassledningan, frå i går kveill, mænn det ferveinta sjitvattne vart itj å sjå. De e jo itj så læng sia de vart fåreti rænsing oppi rænseanlægge me deinn følge att vi fekk raufarga vatt'n. Mænn no, oinner spylinga, va de minimalt me sjit, om de i heletatt va nå.
Ferklaringa ha Vaktmester'n, akkurat nårr Vassrænseran hoill på me de sist sjækken ha vassferbruke plussele steggi te utænkele nivå, å sekkerheitventik ha stængt. Mænn svare ha dæmm fått rlativt fort, det va brudd på hovedledningen attme skolin, å de rainn vatt'n i bægge væggrøfti'n å inn på E6'n.
Årsaka va i tynn sprekk ti støypjansledningen te Børgin, ein tynn stråle ha så skerri i spor ti hovedledningen som plussele sprakk å ailt vattne i hovedledningen millom Kvekilberget å Røflovattne rainn ut.
No va de greitt at Vasstanken på Kverkilberget va oppfylt. Ætti ca. 1 tim va nødveindi veintil stængt å åpna sålles att de flestan fekk tebake vatne.

VINVINNAR!

Einnele slo de te ferr Redaktør'n, nårr Toralf'en trækkt ut kul nr. 5 så sto det Jan på kula. No spørs de om 'n hi råa te å drekk opp så dyr vin, mænn ein får trøst sæ me att aill gångan ein itj vinn så støtte ein opp om ein go sak: HØSTTAKKEFÆST'n.

FORTSATT GO HÆLG!

MØTE 15. september.
Dato'n rætta ætti påpakkning frå Fårmainn, sjå Jæsteboka.

Fotografen hi tydelevis lætt sæ inspirer tå oppmerksomheita som "nakingbilda'n" hi fått, ti bakant, me gosaker'n bort frå fotografen. No e det vel lik gått att de henn karran e foillt påkledd, når dænm e på inspæksjon tå småbåthamna.

Fårmainn Roger's eldorado!

Nårr Fårmainn hi hatt fårfaill, å itj hi verri på arransjemang med Akkevittklubben hi 'n som åftast befynni sæ oppi UFO-dal'n, Hessdal'n.  I dag kom de hælsing frå'n, korr det henn bilde va melakt.
"Høst over Øyongen... Go Dag! Sist hælga oppi Hessdal'n ferr i år. I mårrå pakke vi i hop å te me vgna heim te vinterlagring oppi Utgarn. Go helg!"

Ja, de e bærre å ta me vogna heim Roger. No hi de vørti både vægga å tak på nylåvi'n.

TORALF's VEI!

De sist åra hi gålsvei'n hainn's Toralf , lidd såmm sjæbne som de øvrie veinatt i lainne, spora hi bærre vørti jupar å jupar. Te slut nækta Taxibo'n å kjør'n opp på trappa, Toyota'n tok nerri me oinnersteille. Følgele mått de utbedring te, mænn i motsættning te styranes årgana så vist 'n Toralf hainnlekraft å sætt i gang utbedring. Føst kom de gravemajin å nødveindi utstyr frå Austadguta'n. Gammel asfailt å dåle massa vart fjæra å nytt kjørd på finn jåbben vart avslutt me att Veidække komm å la ny asfailt.

SÅDD-KOMEDI!

Klekk på bilde så får du historia!

Deinn sist vækka hi Sådd-debatt'n rasa ferr foilt i aviså'n. De va nån som oppdaga att REMA-general ha blainna inn kjokklingkjøtt i såddé! Te å me kjendiskåkken, hainn Hellstrøm kom på banin å antyda at de å kaill SÅDD me kjokling ferr SÅDD de va reine majestetsfernærmelsa!!
Å Hjørnbole, vi e itj nå minner fernærma, noe heite de Inderøysodd, mænn opprinnele så e sådde Jonas-sådd å utvekla i Utgal'n. I følge hainn Petter så va Kristine "Svenstu" Austad ein tå bidragsytera'n, da hainn Jonas Pedersen utvekla såddkoking te "Industriprodukt" på slut'n tå 1930 åra. Jonas starta opp me slakteri å kjøttferedling i lokala som låg i driftsbyggningen, som vart revvi i såmmåt, i Utgal'n. Ætti kvart auka verksomheit så my at behove ferr både støt å meir moderne lokaliteta meilt sæ. Røra kommune så sæ itj i stainn te å skaff nødveindi tomtareal, så hainn Jonas fløtta dæffer bedrefte frå Røra å te Straumen.
Jonas-sådd vart levert på bestilling, å når det vart heinta, så vart kjøtte, (som va færdi kokt) båilla'n å såddsøe levert i fersjelli embalasje. Ingrediensan vart så oppvarma i lag, umiddelbart førri særvering. No skoill itj såddé kok, mænn bærre trækk, sålles att aill smaken kom te sin rætt. Potet å gulrot vart å kokt å særvert kvar fer sæ å lagt oppi såddtælikken te slut.
Å kok gulrot, i lag me sådde, e ferr ækt såddælskera rækna som, ja, majestetsfernærmels. Så når ein les at kjøttsupa som levers, frå Terina, innheill gulrotækstrakt, så kainn ein heiller itj kaill de produkte ferr sådd.

P.S.: De va 'n Harald som vainn Vinflaska. Redaktør'n må fræmdeles kjøp pappvin på Polé eiller Systembolage.

Så i tips frå Steinbilkjørar'n , om du vill våttå litte om Flytrafikken går du HIT.
Vill du våttå meir om Himmelen åver ås, går du hit.

MØTE 8. september.

Deinn sist vækka hi de verri i ufysele vér, me ræg'n å te dels stårm. Polakka'n som heill på å sætt opp nylåvin i Utgal'n, hi lik vel greidd å få på plass ein stor del tå væggplata'n, mænn te slut mått dæmm ta sæ ein pause. Småbåthamna hi å vørti sætt på prøve å det sjer ut te att både bølgedæmpar, bryggå å båta hi reddi stårmen tå på ein go måti. Væll, litte hjølp tå påpassele båtægera mått de te, da itj aill fertøyningan va stærk nåkk.

Hovedsaka i dag vart å få tepassa Hjørnbole sin "Høstakke fæst", te aill ainna fæstleheita å ainna pærsonle fårhåill, som syd'n tura å privat arrangsjemang, som både la beslag på Velbrygga å ferhinnra følk i å delta.
Me Mønsåskainn, på utvidelsa tå Velbrygga, Fæstusrevy på Samfunnshuse, så såg de ut te at septæmber å my tå oktober aillerede va oppti.

Å hainn Knut oppi Vadsø, som no må sjå på kalænder'n, å finn nån datoa som kainn pass. De såmmå jeill aill Rørbyggi som ein eiller ainna gången hi delti på Hjørbolmøta'n, som ferr æksæmpel 'n Lornts nerri Børgin å 'n Rolf Kristian på Hadelainn.

Fårmainn opplyst at de va nåkk pæng i skrine te ØL å AKKEVITT, mænn vi mått vel rækn me å betal litte ferr mat'n, som hainn fekk i oppdrag tå møtedeltaker'n om å prøv å få levert frå Ælgkroa.
Ætti my fram å tebake, så kainn de sjå ut te att tissponkte nærme sæ Julbolseången, ailtså roint månassjifte oktober/ novæmber.

Jo da, det sjer ut te å bli ein travel høst!

DAGENS VINVINNAR: FÅRMAINN!

Hainn Bernte, på Hellem, hi itj verri nån jamn møtedeltakar ætti vi fløtta frå Wibe å te Brainnstasjon, mænn i dag va de så absolutt itj trøskvér, så hainn benøtta anledningen te å få sæ Kaffe å Vaffelkak. Å itj minst så ha 'n te hænsekt å kjøp låddkul på Vinflaska.
Når de va ti ferr å trækk ut vinnarkula, nr. 5, så bestæmt Låtterisjæfen at de va deinn sjeill'n jæst'n som skoill utfør deinn vekti hainnlinga!

Du trøng itj å jett på kæmm som vart vinnar'n, på Låddkula sto de "Roger"! Messtanke'n om manipulasjon vart øyeblekkele vækt, å kontant avvist. Mænn nårr ein studere bilde, førri trækkinga sjedd, så kainn ein sjå  i lurt glis, å att hainna te trækkningssjæfen tydelevis fårete sæ eitt eiller ainna me låddkula'n!
Væll vi sei itj meir om deinn saka, å kjøpe vin vi trøng på Pole!

GO HÆLG!

MØTE 1. september.

Jaggu vart æ åverraska sjøl å, itj i ol om møta'n på Hjørnbole sia 21. juli, må vel næst sei at de nærme sæ skandale. Att lokalavisa Inderøyningen tok trivækka feri, e no ein teng, mænn att redaktør'n koinn telat sæ å ta heile fæm vækka ----! Jo da, reaksjonan hi da kommi frå fleir, så no må redaktør'n ta sæ samen.
Hainn e innpå nå hainn Torstein, som seinnt mæ ein E-påst:

"Den nye bobilen ser ut som det var en god bruk av penger. Har ikke hatt oppdatering på en lang tid på Rørsiden."
Mvh
Torstein.

Redaktør'n må bærre inrømm at "Tater'n" vakna, å lauparløsta steig. De sist dryge 14 dåggån hi gått me te Blåtur, kjyst'n tå Sørsværri, me ein avstekkar te Købe'n, å sånt te ti, mænn fint ver de ha vi.

Følgele va de me stor ferveintning å håp om oppdatering tå store heinnels på Rør'n i løpe tå august'n, mænn æ må sei æ vart heiller skuffa, deinn støst bejivenheita verka å vårrå at sæggelbåtægar'n utpå Ytterby'n no ha sætt sæggel:

Hen gli 'n sakte, lydlaust å miljøvænnle utåver Hyllbokta.

No vist de sæ ætti kvart at de va fleir einn redaktør'n som ha feriert, fårmainn ha verri på tur me ein tilear omtald Akkevittklubb. Dæmm ha, ætti fårmainn's utsagn verri på Kulturtur te Akkevittn's heimbøgd Løyt'n, korr dæm ha åververri i teateroppsætting om Akkevitt'n. Ein dag ha Klubbmedlæmma'n sætt tå te seilas me Mjøsas kvite Svane, å kaillt "Skibladner". Mænn te stor skuffels, ferr jængen, så fekk dæm itj særvert Akkevitt om bol, nåkkå som resultert i att dæmm ha "mønstra tå" på Lillehammer å ti Maxitaxi tebake te Hamar, korr dæm låg på Hotell. Om dæmm særvert Akkevitt der fekk vi itj rede på, mænn totalt så ha tur'n verri velløkka.

HELLEMSHAUGAN UTBØGGING, eiller ka namne no é.

Planan om bøgging tå fleirmainnsboli på kåinnåker'n, millom Musum å Furuliveikrysse, bynne no å bli realitet. 8 leileheita me 2 eiller 3 såverom i 2 etasja e no oinner utrednig, å prissætting. My interæsse e aillerede registrert, så no må utbøggera'n få på plass pris på hærleheita, som ska bli foillt å heilt ægd tå dæmm som ønske å  kjøp sæ boli. Pris me garasje antydes te å bli millom 2 å 3 mill.

Br. Austad på oppdrag i Saltdal.

Galleri Per og Kajsa (Foto: Grafikk: LPO Arkitekter)

Slik blir Galleri Per og Kajsa Klekke du på linken kainn du sjå ka oppdrage går ut på.

Br. Austad ska utfør nødveindi groinnarbé å støyping, finn Byggmestra'n på Ør'n fortsætt me trearbé. Nån får sekkert føl vinter'n atti som jåbben ska vårrå færdi i mars.

VINLÅTTERI'E!

Det va tægn te høg stæmning, når fårmainn ærklært at de va ti ferr dagen trækking tå Vinflaske, kul nnr. 5 som vanle? Ingen protestert å på deinn 5. kula sto det Olav (Steinbilkjørar). Redaktør'n må nåkk ein gång stol på Polé, som vinleverandør. (Væll akkurat i dag så heill de me ræsta'n ætti Svænsktur'n, så de e ingen nød oppi Hellemshaugan.)
Vinnera som itj hi verri åfentlejort: 28. juli Dag (Elæktrikker), 4. august Dag (Elæktrikker), 11. august Roar (Pænsjonert Steinbilkjørar), 18. juli Inge (Bilsællar), 25. juli Inge (Bilsællar).

MØTE 21. juli.

Te ære ferr aill ferieranes Rørbyggi bli de i dag eitt åversektsbilde, ti frå Gammelgål'n på Gavel. Juliveré e no stort sjett som Juliver ska vårrå i Trøndelag. Hælvsurt me rægbskuri eitt å ainna solglemte, å ein å ainn da'n me gått å fint ver å. Mænn badveré det lætt veintpå sæ. Kåinnåkra'n står fint å ein kainn sjå at de sjer i ferainnring ætti som deinn reine grønnfargen går i rætning tå gult.
Feristæmmning va de på dagens møt å, FØS'n å HØS'n va bægge bortreist, mænn pængskrine å ansvare ferr møteledelsa va åverlætt 'n Toralf. I frøkt ferr oinnerskudd, på Vinlåtterie, vart salge tå Låddkula sætt på veint, det mått jo sællas minst 5 kula, skoill trækning koinn fåregå ætti fastsætt rættningslinå, nøtte itj å trækk 5 kulå, me bærre 4 i trækkningskåla. Mænn einnele dokka Bilsællar'n opp, å antale va sekra. De vart jort fersjøk på å nækt 'n å kjøp meir einn ei Låddkul, mænn deinn aksjon løkkas itj, hainn sekra sæ som vanle to kula. Mænn trækkinga sto på veint i håp om att fleir skoill sjå innom.
I dag ha det jo verri i verkele storsak å diskutert, næmmele fårslag om å kræv inn Bopæng frå trafikkainta'n på E6'n, ferr å bøgg ut Jærnba'n millom Steinkjer å Trondheim. Fårslage får i aillfaill itj nå applaus frå redaktør'n. Trøsta får vårra at fårslage vart framlakt 4 dåggå førri at hu Marit frå Skatval vart utnæmt te Samfærdselsminister. Om ein les "Programærklæringa" hu ha i T-A, så kainn de sjå ut te at nu e velli te i sjå på bygging tå veia å jærnbane som investering i framtia, å itj i stor utjift som rejæringsjæfen hævde. Det kainn da itj vårrå sålles at veitrafikkaintan ska betal ferr dræfta tå lainne, mænns Rjæringa spælle på ein usekker børs. De bli litte tå ein arve te kåmmånes generasjona: Eitt lainn i foillsteindi fårfaill, ut'n oljepæng, mænn me ein haug værdilaus papir, å kansji nån ferfylli å værdilaus eiendomma, roint om i værd'n. Å så snakke statsminister'n om å spar strømm, hainn me i strømmrægning på 400 tus'n kronå!!
Redaktør'n seint ut spørsmål om: Plass, ver å stæmmning, te nån ferieranes Hjørnbolmedlæmma. Frå FØS'n kom svare relatift fort: Hessdalen..delvis skya me sol...bynt å rægn ferr 3min sea... 14 gr. I natt va de 2,8 gr... Vi hi de bra kyllingvænga øl å akevitt te lønsj... Ska snart te me meddag: svinefile, stækt potet å grønnsaker, Rørosakevitt å øl event. røvin.. (Smilefjæs) GOD HÆLG.
Frå de ainner to'an hi itj svar kommi --- einda.
Att de e Agurkti ferr fleir media einn Rørsia, kainn ein sjå i avisa'n, å da særle Trønderavisa! Hen om da'n va føstsia fyllt å ein stor tægna rægndråppå, å ein skoill tru at de va stor katastrofe på gang! Når de jeill vere i Trøndelag så e de vel ailldeles som normalt, å aildeles som ferveinta. Julimån e ein særdeles dåle ferimåna i Trøndelag. Å så va det flye som anjibele hoill på å kræsj me kåinnsilo'n på Steinkjer. De fekk "kjærringån" som satt i kantina te storoppslag tå! Ska bli intressankt å sjå ka granskinga vise.

Ætti som Hjørnbolets øverste myndiheit feriert mått vi i dag heint inn ein frittståanes Låtterisjæf. Svært så fernøgd såg 'n ut da hainn trækt ut Bilsællar'n som vinnar tå dagens Vinflask.
Ælles så mått vi i dag fastslå att de me 7 betalanes vart i lite oinnerskudd.  

Fortsatt GO FERI te ferista'n, å GO HÆLG TE dæmm som nyte Juliveré heim!


MØTE 14. juli.

Mæns redaktør'n låg å såv (etti nattarbé) oimmer møte deinn sjua'n, ha det kommi meilling frå FØS'n, som å ha fårfaill. Va, ætti eget utsag'n, på traningstur te kåmmånes feri. De va vel såkailt høydetræning hainn va ut på ætti som at det henn bilde kom inn på mobil'n.

Når de kom bilde frå Dalsnibba, så vækkt de minna. Redaktør'n besøkt plass'n i 1966, i ein svart Volvo PV. Vei'n va itj deinn gången tepassa buss, å kruspassasjra'n vart trainsportert oppåver i pærsonbila, å amerikanske "flak" va tydelevis mæst populær, mænn både Mercedes å Volga va representert. Vi va der tile i juni, å va muligens bil nr. 222 de åré. Veiavgifta va 8 kronå, ein betydele sum ætti som timlønna deinn gången låg på millom 6-7 kronå.

Sjøl om FØS'n (Fårmainnøkonomisjæfen) va på feritræning, vart både møte å Vinlåtterie avvekla på vanle måti. Mænn ka som va årsaken te att Vinlåtterivinnar'n vart avspist me i tom Viflask får vårrå usakt. Ha HØS'n (Husøkonomsjæfen) som ha fått ansvare ferr både pængbehåillning å Vinlåtterijevinst, fersjynt sæ tå innhæåille, eiller?

Så te dagens møt.

De vart foilt attme bole i dag, te å me Taxibo'n ha ti sæ ti te å stekk innom ferr å delta i Vinlåtterie, kor jevinst'n i dag va i lærk me Løyt'ns såmmårakkevitt. FØS'n va på plass ætti feritræningstur'n, å styra låddsalge me hal, å økonomisk hainn. Me ein jevinstværdi på heile 270 krona, så i dag ønskan att de vart investert i to lådd. Å itj nåkk me de, hainn ha fått me sæ att de ha verri fårslag om å ji deinn som vart trækkt ut, muleheit te å kjøp kula tebake i såddbøtta. De fårslage gokjeint 'n, å sætt pris'n te 40 kronå.
Som fårmainn i Hylla Vel, så ha 'n kommi heim frå feritræninga te i svært så trivele brev. Fylkesnainn ha fynni oppgraderinga tå Velbrygga værdi te å bli tedelt Kulturmiddla! Heile NOK 218.000, skoill Hylla Vel få. Når åverskudde frå Tysslainnkonsært'n å Hyllada'n te sammen å va vel NOK 100.000, så erklært 'n at, no va de pæng på bok i jænn. Fekk vel kjøp inn ein kassi Pils, tak å Raumala bolkleing, te Brainnstasjon, å sætt i gang Dognasjængen me å renover deinn.

Skrik å skrål va de plussele utom døra, utdrekkingslag sjø! Vi prøvd å låkk me Vaffelkak å Rørasyltaty, mæ me skralt resultat. Deinn kåmmånes brura va så vitj innom døra, mænn trækt sæ fort tebake. Kansji vart a reidd hu skoill ha fynni sæ feil kaillæmn, når á såg de staute karra'n som åpenbara sæ ferr á.

AKKEVITTKRISE PÅ SKIFER HOTELL, OPPDAL.

På trænigsferitur'n ha FØS'n å CO bestæmt sæ ferr å lægg avsluttningsfeiringa te de nye hotællé ått 'n Arthur å 'n Kjell Inge, på Oppdal. FØS'n, som e avgått Presideint, i en minner Akkevittklubb, ha finn dæm skreiv sæ inn fått bekræftels på att hotællets Akkevittbehåillning va både brei å stor.
Når'n sælskape omsider, nydusja å strigla, sætt sæ te bords ferr å nyt Edle dråper å meddag kom sainnheita ferr ein dag: Hotælle va tom fer Akkevitt tå de bæst sårta'n, bærre i flask me Gilde Taffel ha kener'n klardd å fynni. I nød'n drekk sjøl ein Presideint Taffelakkevitt, så når sælskape va åver, koinn de fastslåas att SKIFER HOTELL va foillsteindi tomt ferr Akkevitt.
No vurderes det å seinn ein klage te 'n Arthur å 'n Kjell Inge på heinnelsa, som resultert i i mesløkka avsluttning på Træningsferitur'n.

VINLÅTTERI.

Presis klåkka 12.00 va de ti fer trækking i Vinlåtterie. FØS'n va tydele speint på om muleheita te jænnkjøp tå låddkula villa bli brukt, mænn deinn ein kula ætti deinn ainner vart trækt ut, når deinn sist kula'n, ått Bilsællar'n, vart trækt ut som kul nr. 4, va 'n straks frampå, om jænnkjøp, mæn resultate vart negativt. På deinn 5. kula kom dagens vinnar å det vart 'n:

Petter som koinn ta me sæ Såmmårakkevitt'n heim. FØS'n koinn ætti tækkinga fernøgd fastslå at de vart i åverskudd på Vinlåtterie på 90 kronå i dag.

HYLLA MARINA.

Ætti møte va de befaring på Hylla Marina, korr de no bynt å fyllas opp me båta. De ha å kommi på plass ein sæggelbåt, som itj va stør einn att 'n koinn liggi i Marinan. Deinn va på tur ut, mænn deinn jekk ut ferr motorkraft, mænn ætti kvart vart Fokka sætt, mæns storsæggle låg gått inpakka.
De va stor einiheit om at Marinan va i berikels fer Hylla. De va no opprødda på Hyllbokta, kor båta'n ha liggi spredd utåver. Fleir ha fått muleheita te å skaff sæ båt, som koinn liggi trøkkt å beskytta, samtidi som de va lettvint å kåmmå sæ ut.
Naboá som ha frøkta ferr støy å slammer frå brygga'n mått ærkjeinn at dæm va utrule still. Heiller itj va de registrert nån stor biltrafikk, mæstapart'n tå båta'n låg ferr de mæste ubrukt, mænn sekkert kjækk å ha.
Skoill de no fervill sæ ein fræmmen båtturist inn på Hyllbokta så legg Jæstbrygga klar te å ta i mot både 2 å 3 båta! Vælkåmmen te Hylla Marina kainn ein vel å sei.

TE SLUT EITT KLENODIUM!

En førnøyd Terje Arnevik, på årets første tur på BMW'n frå 1938.

GOD HÆLG Å FERI!

MØTE 30. juni.

På sist da'n i juni skoill vi egentle vårrå i foill gang me såmmår'n, mænn varmin vill leksom itj slå te ferr foilt. Sola kjike rætt nåkk fram, mæn e vældi ustabil, rætt som hu sjin, så kjæm de nån rægndråppåa, mænn itj så my att de jær nå mån ått jolbrukeran.

De vises tydele på kåinnåkran at de hi verri lite foktiheit, åkra'n e heiller tynn å å leirhaugan vises gått. Kansji lik bra att de hi verri ein heiller kjøli fårsåmmår.
Åker'n neom stasjon, sjer i millerti ganske frodi ut, mænn hi ætti kvart vørti utrule stripåt. Så smalt utstyr, som breidda på stripå'n, hi itj vørti oppsærvert i bruk oinner våråinna, så hen må de vårrå ainna årsaka. I ækspærtuttalels, frå Gavelsbon, antyde att de hi nåkkå me kunstjøssling å jørrå. Kansji kainn nån tå lesera'n kåmmå me svare?
Me båttræff på Våjen, skoill 'n kansji tru at Hylla Marina va tømt ferr båta, mænn einnå i ølløvti'n så låg de flæst båte'n på plass, mænn ein å ainn kastaa låss, å reist utåver da'n.

FØS'n ha fårfaill, va vel oppi UFO-dal'n, å HØS'n ha vørti betrudd ansvare ferr pængan. Ætti å ha vurdert papirpænghaugen konkludert 'n me at: "De e pæng nåkk te nytt tak på Brainnstasjon!" Nåkkå som straks utløyst krav om at finansiering tå tak, itj mått vårrå på bekåstning tå Høsttakkefæst'n!

Store heinnelsa vart itj næmt, ainna einn nån kommentar om i mønsåskainn oppå Volhaugen. Der ha de verri samla ein 40-50 pærson som ha vørti traktert me uhårvele mængda me mat å drekk. Te å me i "Rørosku" ha dokka opp å stått ferr oinnerhåillninga. På spørsmål om referent'n ha vørti åverstadi, å sjett syner va svare:"Æ tru itj de nei."

Når de jeill Vinlåtterie, så står fræmdeles Redaktør'n, å nån te utan, jevinst. Trækkningsreglan sei at de e kul nr. 5 som vinn Vinflaska, å når kula ått Redaktør'n vart trækt ut som nr. 2, så kom de fårslag, frå HØS'n, om at lådd kula koinn "kjøpas fri" å læggas tebake. Mænn atti som att FØS'n itj va på plass vart itj fårslage realitetsbehainnla, mænn veti åverseint te næste møt.
Bilsællar'n, som e fast kjøpar tå 2 kula, fekk atti att 3 kula va trækt redusert vinnarsjangs'n te null prosønt. På vinnarkula sto de Olav, mænn så vist de sæ att namne te kjærring va skrevvi me kulpænn, så deinn henn gången va de hu TONE som koinn åp'n jevinst'n!

Møte vart å orientert om at FØS'n å HØS'n ha ti i sjæfsavjørels, førri Hyllada'n, å bevelga 2 gavekort, på meddag te 2 pærsona, på Ælgkroa som jevinst på Hyllada'n.

Vinnera på Hyllada'n:

Klåkka tåll vart møte hæva, å dagens inntækt var bokførrd me Kr. 650,-. GO HÆLG!

MØTE 23. juni.

My hi fåregått på Rør'n sia bredaktør'n va på Hjørnbolmøt, fæst me Tysslainn, kor FØS'n antyda att de skoill kåmmå både bilda å referat, å itj minst Hylladag. Skoill jærn ha hatt bistainn, sålles at Rørbyggi roint om i værd'n kainn bli oppdatert.
Sjøl hi redaktør'n verri på Bobiltur-roinntur.

Må vel kainn sei at det va ein intrøksfaill tur me mang fine opplevelsa. Får tænk på om det ska kåmm i ega "si", med litte meir orientering. (Eiller ka ønske leseran?)

På tur'n va vi innom hainn Willy, som hælse te kjeinte, å beklage att de itj vart nån tur te Hyllada'n i år heiller. Mænn Hylla e no likast plass'n på jol, mein 'n fræmdelses å vurder å skaff sæ båtplass i småbåthamna.

GAVELBO'n E GANG ME HØYÅINNA!

Grasé hi i aillfaill vøksi i løpe tå nærmar trivækka, å deinn 21. starta Gavelsbo'n opp slåmasjina, bilde vart ti i går, når 'n va i gang me roinnbaillpræssa. I løpe tå natta hi bailla'n vørti præssa, å no ætti møte va dæm fin oppstabla, så vi får vel gokjeinn de som gyldi groinn te fårfaill på møte i dag.
Når det jeill kånnåkran så sjin einnå leirrabban gått i jænnom, hi vel verri ferr tørt å kalt.

Vi ska itj skryt tå oppmøte i dag, bærre 8 stykkja + i par damer som dreiv å fårberedd St. feiring på Velbrygga. Mænn FØS'n va fernøgd ætti som de vart ballanse i rægnskape. Vinflaska vart trækt aillerede klåkka hælv tåll, å vinnar'n vart som vanle: Bilsællar'n, utrule korr de auke vinnarløkka når 'n kjøpe to lådd, de henne va treddi gången på ra, att hainn koinn ta me vinflaska heim!

Møte vart hæva kvart på tåll! Gover me åver 20 grader!

GO HÆLG, no dreg Redaktør'n på kårt bobiltur i hælga.

MØTE 2. juni.

I dag hi vi kommi te junimå'n, å ein skoill tru at såmmår'n villa vis sæ. Mænn nei da, Gavelsbo'n koinn rapporter at de ha verri takras på Gavel i går, å at de ha snødd både i Røflo'n å på Lækset. (nei, hainn va itj på møte, mænn læll ---.)

Vi va å i par optimista som stilt i bærre sjorta, me oppbrætta arma, nåkkå som resultert i krav om at døra ut mått vårrå stængt.

"SILVER MOON."

I dag fekk vi ferklaring på deinn stooré sæggelbåt'n, "Silver Moon" som låg oppankra attme Hylla Marina. Båt'n tehøre ein nyinnfløtta Hyllbygg, å hi vørti sæggla frå Caribi'n, å te Hylla. Sæggelbåt'n e så stor, ca. 15 m lang å 6 m brei, at hainn kainn itj liggi i sjølve Marina'n.

TERJE TYSLAINN på HYLLA ARENA.

I dag va både FØS'n å HØS'n på plass, ætti som att FØS'n å e Fårmainn i Hylla Vel vart de i brei orientering om næste hælgs stor evenemang, Terje Tyslainn på Hylla Arena, i evenemang som kræve groindi fårberedels. Det ska på plass i stor Dassvågn, som leies frå Steinkjer kommune, så de lisse dasse må vik plass. Store mængda me mat å drekke ska vårrå tiljængele. 1200 liter ØL, me nødveindi tappestasjona skoill kåmm på plass.
Brainnstasjon skoill vaskas, å ny gardina skoill hængas opp. Hainn Terje å mainnskape skoill disponer Brainnstasjon te "Back Stage" område, eiller va det "Green room", ætti som at dørin va Grønn. HØS'n nøtta anledningen te å kræv nye døri me meir nøytral farga, å itj minst årntle lås. Hainn meint att Hylla Vel ha råa te de inkjøpe, nåkkå Velfårmainn itj umiddelbart va eni i.
Ja, dæm va vel ferr jænnomsekti de gardinan som faintes vart de næmt, samtidi som hysterie roint POP-idole som besøkt Operataké var kommentert. Kansji villa hainn Terje ha såmmå verkninga på damerne på Hylla å, så de koinn vel vårrå nødveindi me litte kjøkker å ujænnomsekti gardina.

FLEIRBRUKSHALL'n PÅ LÆNSMYRA.

Når anmodninga kom, om støtte te Fleirbrukshall'n, så va Hjørnbole, me FØS'n på plass, i dag beslutningsdøkti. Fårslage om å invelg støtte te prosjækte vart umiddelbart endra te at Hjørnbole ga tesagn om støtte, når planan vart realitet. Vi fekk å våttå att Røra Taekwondo Klubb va i gang me å realiser tankan om ein egen træningshall, som skoill sættas opp i teknytning te skolin.
Hjørnbole synes svært gått om bægge prosjækta å håpe at bægge to kainn lætt sæ jænnomfør. Itjnå e umule bærre de rætte pærsonan går frmmom å årne opp.

G.P.P.

Oppmøte i dag va å præga tå at teng sjedd, bærre 8 stykkja i dag,å da tænke vi på Vømmølopptåg i Vømmøldal'n. I løpe tå gårkveill'n å førremedda'n va de oppsærvert utrule mang mærkele kjørty på vei i rættning Vømmøldal'n, mang tå dæm satsa antagele på at kontrållmyndiheita'n eint'n va ut i streik eiller ha ti hælgafri.
Å så va de stort flystæmm'n utpå Ørlainne, nåkkå som ænkelte ha fått i fårvarsel på i går ættemeddag. Dæmm som va snåp te å ræk'n ha oppsærvert ein flåkk på 13 fly å deriblaint 2 store bombefly, i Grågåsfårmasjon. De va deinn fårmasjon som resultert i deinn mærkele parkeringa i "Skrytgata" i går ættemeddag. (Sjå framsia.)
Ein ha i millerti jyldi fårfaill, hainn Roar x steinbilsjåfør, hainn ha døtti ne tu ståggå'n, å skadd sæ i knea. No villa 'n bli roillestolbrukar i 6 vækka framåver, koinn informerte kjelda fertæl.

DAGENS VINLÅTTERI.

Deinn bonkått vinflaska vart i dag meti heim tå Bilsællar'n, som me sine tå Vinlåddkule ha 20 % sjangse tå å vinn Vinflaska. Redaktør'n e no i deinn stilling at hainn vurdere å heiller kjøp Vin på Polé på Værdal'n, mænn så va de no å skaff pæng te å støtt bygging tå Fleirbrukshall da!
 

GO HÆLG!

 

MØTE 26. mai.

Vi får åp'n me ein smilanes Vaffelsteikar, i foill aktivitet me Vaffelpræss å kaffetraktar. Ros ferr lett å velsmakanes Vaffel!

Att de itj kom nå frå de førri møte må Redaktør'n ta på sæ sjylla ferr, da va'n på Bobiltur på Fosen.

Det vart ein fin tur i gått vér, starta fredagsættemedda'n, åvernatt på cæmpingeni Åfjol'n, besøkt Stokkøya, Linesøya å Harbakk.

 

Føst i parti tå vei'n ut te Stokkøya, kor brua te Linesøya vises i bakgroinn. Så hotelldel'n tå det my omtald turistsentre. På det sist bilde e de ein bit tå vei'n ut te Harbakk.

Ætti å ha studert natur å dyreliv, vart de villcæmping, i lag me Kummernes'an, på i kaia i område.

På deinn treddi da'n jekk tur'n om Roan, Osen å Vingsand. Om vei'n ut te Roan e de bærre ein teng å sei: Deinn e val avstekkar'n! De må ha verri flenke Politikera å itj minst flenke veibøggera som sørga ferr att vei'n vart bøgd.
Vi fekk ein "støkk" da vi roinna svengen å kom inn på føst brua i Osen, korr deinn henn båt'n såg ut te å ha tænkt sæ oinner brua. Mænn vi fekk våtta att båt'n låg å lasta fesk frå i anlægg på ainner sia brua. Fesken fekk dæmm lever i jænnom ein rørledning.
Tur'n kainn så absolutt anbefalas, de e i kjæmpemæssi naturopplevels, om ein tek sæ go ti å bruke ein kveill fer å kåmmå sæ te Cæmpingen i Åfjol'n, (sjækk at de e plass) bruke ein dag på område Stokkøya, å jærn ein tur opp i Harbakkhula. (ta eitt søk på Google.)

MÆNN så må vi te møte. Pinsaft'n å lite oppmøt. Føs'n va oppi Ufodal'n, å HØS'n va vel på høtta oppi Sul. Hainn Dag Elæktriker ha fått ansvare ferr pængan, mænn fekk ein role dag. Me bærre ein sju - ått stykkja på plass va de knapt at dagens møt bar sæ.

Redaktør'n ha store planer om støtteaksjon ferr Fleirbrukshall'n, som planlægges innpå Lænsmyra, å villa bevilg i betydele beløp, mænn når FØS'n va bort så va itj møte besluttningsdøkti på i så stor økonoimiske sak. Deinn saka mått dæffer utsættas, mæn de va registrert at Innnerøyningan va i foill gang me å fersjøk å præss kommun te å bøgg einnå ein idrættshall på deinn gæli sia tå Straumen, dæm e vel reidd ferr att kommun ska støtt planan ått Rørbyggin.

LES OM MILJØBLØFFEN EL-BIL hen!

I sta'n ferr å kjør El-bil, i Norge, kainn bruken tå kølkraft reduseras om strømmen i stan seinnes te Europpa.

Ein tydele fernøgd vinnar tå Vinflaska, de va jammin på tide meint 'n Harald. Bilsællar'n, som sørga ferr balanse i dagen lotteri, (kjøpt 2 låddkula) sjer itj akkurat messfernøgd ut hainn heiller.

MØTE 12. mai.     

VI vill ha tebake påstnommra vårres!

       

I dag vart saka om å få tebake de gammle påstnomra tåppsaka på møte. Det va ingen som kom i hau når dæm fersvainn frå adræsselesta. Skilte 7673 HYLLA, ha i aillfaill stått på væggen te Austadbutikken, mænn når de fersvainn va uvestt. Ferr 7672 RØRA så e dokumeitasjon grei i å me at det finnes, på nætt, muleheita te å få tak i konfelutt me sistedagstæmpel.

Å få tebake bægge adræssa'n e kansji eitt ferr stort krav, mænn att 7672 RØRA i jænn kainn taas ibruk skoill vårrå ei grei sak. Påstværke e stidi på jakt ætti ferænklinga i prossæss'n, sei dæm når det inføres fleir påstnommer på Værdal'n å Steinkjer, f. eks. Følgele så koill ein tru at det villa bli ein stor rasjonaliseringsjevinst, om påstværke innførdd 7672 Røra, ferr heile område Røra, som e groindi å gått historisk dokumeintert:

KAVALERIKART.

De henn karte e itj tå nyar dato, mænn vise klart å greitt korr Røra é. Att Præst'n, i Sakshaugkjerka greidd å tusk te så kjerkskatt, som egentle skoill betalas te Salbergkjerka, å dærme ein del tå de opprinnele Røra, på deinn tia att Røra vart egenkomune, hi egentle lit'n betydning

.

Når det i tillægg finnes dokumeintasjon, som går heilt tebake te 1200 tale, så skoill saka vårrå tæmmele ænkel å grei, påstværke må jænnopprætt 7672 RØRA, å lætt de jeill ferr heile RØRA.

SYNSPONKT? Bruk Jæsteboka!

HYLLA MARINA.

De flesta'n som hi kjøpt sæ båtplass hi tydelevis tongt ferr å avslutt medlæmskape i Hagebåtferreninga, bærre fir løstfarty i kommi på plass. FØS'n som kom heim me nybåt i Påskhælti'n, koinn i millerti vis tå boinnståffsvart heinner, som dokumeintasjon på at sjøsætting no va nert fåreståanes. Ein ainn aktiv medlæmm i Hagebåtferrennga, hainn Lasse dognasjæf, ærklært sæ klar ætti my stress me utlægging å klarjørråing tå marina'n. De skoill på plass løs å strøm, vat'n å låst port som sekring tå marina'n. De siste bli sekkert itj så populært ått onga'n, som no ha fått sæ ein fin å go feskarplass, korr det skoill vårrå feska bøttvis tå fesk.

DAGENS REPLIKK!

Toralfe'n te 'n Roar, kaill'n heinnes Astri som vart settanes fast i kælkgråtta: "Du vart vel gla når du fekk heim á Astri i livé?" Svare kom kårt å kontant: "Tru du ja!"

VINLÅTTERIE!

Ætti de stor åverskudde, på førri møte, slo føs'n te me døbbling tå jevinstmængd'n. Ei bonkåt flask me Rauvin, å ei flask me nåkka som 'n kaillt Værrandavin, deinn skoill vårrå både søt å kvit. No vist de sæ att de mangla nån faste, Bilsællar'n va i Oslo på Militær Tattoo, HØS å steinbilkjørar Olav, i Oslo på Ankægg å Yrkessbilmæss, å de va vel dæm skom skoill ha sekra åverskudde, ferr Gavelsbo'n, som va oppsærvert i gang me kunstjøsselspre-ing på beitlainne, kjøpt itj lådd læll. Hainn ha vel fynni ut at de va belliar å kjøp vin på Polé, einn å sats på låddsalge ått FØS'n. De bynne redaktør å å bli klar åver. Det jølpe itj å få kule uttrækkt som nommer ein, når de e kul nr. 5 som vinn! I dag vart de hainn Roar som vainn Rauvin, å 'n Petter fekk me sæ værrandavin.

GO HÆLG!

MØTE 5. mai.

Klåkka é bærre kvart åver ølløv, å de e smekkføoilt attme bolé. Litte jømt, med rau huv, finn vi hainn Bjørn Følstad, mænns 'n Petter å 'n Betångentreprenør Kjell Gran tydelevis ei go dialåg. Finn møte va slut ha det verri heile 17 stykkja innom, å FØS'n va i svært så gått humør,  me i stort åverskudd på da'n.
Me så mang møtedeltakera i gang me ulik æmna va de vanskele å få tak i nån rau trå. Eitt fersjøk på å lådd stæmningen, i fårhåill te deinn ny sången ått 'n Rotmo, var bærre delvis veløkka, det løkkas bærre å få kontakt i område roint FØS'n, som erklært att vi ha vel i likheit me 'n Rotmo, de mæste tå karriere'n bakom ås. Sålles koinn vi lætt'n få aill vårre støtte, hainn e no tråss aillt inn på nå, mænn å kaill'n rasist å fervis'n frå Teatre i Trondheim e no i drygin.

BLÅTUR'n!

Reiserut på GOOGLE kart. Deinn henn gången vart GOOGLE brukt ferr å finn ut korr vi ha verri. Om du itj hi prøvd systemé så anbefales de å prøv. Tek du ferr æksæmpel tak ti deinn Gule kaill'n, me musa, å dreg 'n ne på karté så får du bilda tå vei', å de e bærre å snu bilde 360 grader.

Ætti som att Redaktør'n ha stor problem me å finn deinn Rau trå'n i dag, så kjæm de i kårt orientering om Blåtur'n som plussele starta ætti førri møte. Vermeilling som sa at tæmpratur'n låg 2 grader høger i Ytter-Namdal'n einn på Hitra resultert i at vi brått la tur'n nolåver.
De bars om Namsos te Salsnes, korr de legg i Kro. Mænn de vart itj nå meddag der, Anlæggsområde, Adgang ferbudt! Sto det på i sjilt frå Austad Maskinstasjon, som e i gang me å bygg Småbåthamn der. Kjeintfølk, på plass'n, meint at de va mat å få på fergekroa på Lund. Der va de stængt, ferja ha nættop gått, mænn me fin parkering å mat i kjøleskape, så vart de åvernatting.

Klåkka hælv ølløv da'n ætti kom ferja å tok ås åver te Hofles. Kårt ætti Hofles finn du Kvistrø Camping, som e i alternativ me høtta/leiliheita. Tur'n jekk utom Abelvær, fleir muleheita ferr villcamping, åver Marøya å te Rørvik, korr det mæste va stængt, f.eks. Norveg kystkultursenter, mænn MIX-kjåsken va opp, å kjøleskape vart komplættert. Videre om Ottersøya, te Torstad, kor det va nån store Jættegryta, som vi itj fekk sjett på groinn tå at sti'n itj va mærka. Så innom Eidshaug, Måneset å Bogen finn vi kom te Gutvik å ferja over te Leka. Åvernatting fainn vi på Leka Motell og Camping.

På LMC fekk vi parkeringsplass, me Panoramautsekt. Hen te Heilhornet, Gutvik å Hurtigruta, som passer på kveill'n.

 

Sist på april ha itj Leka vakna heilt frå vinterdvale'n, infårmasjon på de mang turstia'n ha itj kommi på plass, bløytt va de å, så vi brukt bil'n på ein roinntur på øya, å vi passert mang intressang plassa, som hen markeringa tå Ørnerovet. Deinn raue prekken vise korr hu Svanhild vart fynni.

STEINSENTRET!

Ein teng slo mæ: Ingen skoill ha gått ut fra Ongdomskolin, utan ein dag på Steeinsentre på Leka. Sælvfølgel mått dæm da ha hatt me sæ ein kunnskapsrik person som koinn fertæl om fårhistoria te deinn Jola vi går på. Vesst du fer æksæmpel at når du e på Leka så går du på ein bit tå Amerika? Æ vesst de i aillfaill itj finn æ besøkt steinsentret, som legg på Leka Camping.
Fosil'n te høger e ein tå mang, å e ca. 20 cm i dimeter.

Teng vi ikke fekk me ås va Solsemshula, Geologistien, Herlaugshaugen å turstia, mænn vi ska tebake!
På heimtur'n for vi om Foldereid, Høylandet, Snåsa, meddag på Bølabua, finn vi va heim ætti ein tur på nærmar 60 mil, ein tur som kainn anbefalas på det varmest, mænn start om freda'n, om du ska følli løpa vårres.

BÅTPRAT.

Hylla Marina no e gokjeint å klar te "innfløtting". Hainn Morten, som vart førstemainn, meint at de villa kåmmå på plass fleir båta i løpe tå kveill'n, mænn der tok 'n feil, hainn va fræmdeles ålein, når møte vart avslutta.Hen e de vel aktive medlæmma i "Hage-båtfereninga" som e planlæggingsfas'n ferr endring tå medlæmmskap.

Vinnar tå Vinflaska, i dag, vart 'n Bjarne Vaktmester. Me stort åverskudd, på dagens utlåddning, vart det stilt krav om døbling tå jevinsttale alternativt Akkevitt som Vinlåtterijevinst.

Fortsatt GO HÆLG!

MØTE 28. april.

De finns ein å ainna sprek Vædalingen å, ein tå dæmm e hainn Eystein Ness, som hi seinn i par bilda som 'n hi ti oppi Koabærga. No hi 'n løst te å våttå ka det henne e ferr nåkkå, å kolles de hi kommi dit.
Vi hi jo hørdd snakk om både O-stol'n å sværde åt 'n Olav deinn Hæælige, mænn historia bakom de henn jænstainnan bynne no å bli Histori som må dokumeinteras. Både Hjørnbole å lesera'n på Rørsia må da koinn hjølp 'n Eystein me svar? Minne i jænn om at både Jæsteboka å E-påst e gått ægna te de, ælles så bli det hovedoppgaven på møte om lauda'n!
(Lakt ut å skrevvi deinn 26. april.)

KÅRSSé attme O-stol'n!

De må innrømmas at de va itj stor hjølp å få frå møtedeltakera'n. I antydning om at dæm ha vel utj verri så my ut på trimtura, at dæm ha sjett kårssé, fekk hardirranes reaksjon frå ein to tri stykkja, som påsto å ha verri oppme O-stol'n.

Litte neom O-stol'n finn, deinn som tek sæ oppåver Øystein's vei, de henn sværde å sjålle. Mænn kæmm so e mestra ferr de kulturelle innslage vart ståanes uløyst, mænn de va ingen som trudd nå på at de va Olav deinn Hællié, som ha glømt i jænn de i 1030. Hainn kom da heiller itj inn Trondheimfjol'n, mænn neåver Inndal'n, å karra'n som kom inn Trondheimsfjol'n va vel itj dæmm som bar Kårssé høgast.
Hjørnbole sjøl klare tydelevis itj å løys deinn henn sak å søke dæffer hjølp frå lesera'n!!

No kainn du lesa ein lit'n bit tå histori'n bakom hen!

HYLLA MARINA!

Einnele kainn flytbrygga inspiseras, å det sjer ut te å vårrå i byggværk som kainn vårrå te gle ferr fleir einn båtægera'n. No står de bærre i jænn å få godkjeint byggemeilling å "innfløttingstillatels" finn deinn føst båt'n kjæmm på plass. No ska teng "gå sæ te" i vækkas ti, så kjæmm mainnskape frå leverandør'n tebake å fårete de sist finjusteringa'n, så de passe bra me litte "rufsått" ver no i langhælga.Det vart stillt spørsmål ått FØS'n som å i kraft tå å vårrå Fårmainn i Hylla Vel, om de va bestilt døri, om størrels å kor døri'n skoill monteras. Svare va vel heille oillint, men ein koinn ferst é sålles att de nødveindi tengan skoill vårrå på plass te fæst'n!

Vinflaska vart i dag vynni tå hu Siv Tone, mænns Redaktør'n å fleir te må sats på Polé!

GO HÆLG!

(No bli de Blåbobiltur.)

MØTE 21. april.

Bærre vffelsteikarvikar Dag, va på plass inn i møtelokale, mænn på kaia sto følke, me ryggen te, å de va itj deinn fine reparasjon, ætti hærjingan heinnes Dagmar dæmm va mæst oppti tå.

Litte længer ut mot kaia vart årsaken te interæss'n synle. Flytebrygga hoill på å vart movert på plass. Dæmm hi jort ein stor jåbb, guta'n frå Kongensvoll. Sjøl om det hi bless å sjø'n hi verri urole, så hi dæmm montert ferdi både bølgedæmpar'n å "hæstskon" som tjær flytebrygga. Aillerde no, finn brygga va kommi heilt på plass, koinn ein sjå at det frie å åpne område på Hyllboka villa bli betydele stør. Rætt nåkk så meint "Storfeskar'n", som i fleir hælgi ha budd i teilt, å feska frå kaia ått feskplass'n hains ha vørti dålear på groinn tå de va mang fertøyninga å sætt fast ti. Mænn om 'n tok kontakt me ledelsa, på Kælkværke, så fekk 'n sekker både tillates å nødveindi sekkerheitsinfårmasjon, sålles att 'n koinn fesk frå Kælkværkaia.

De vart foillt på i møtelokale, når de i telægg te gått oppmøt, ca 16 mainn, å skoill vårrå plass te guta'n frå Kongensvoll, som skoill ha matpause. Mænn kombinasjon verka foillsteindi upåklagele, å ænkelte ha ein fot i bægge leira'n, mænn fer Hjørbole va saka klar: Deinn som deltok på Dogna skoill ha gratis kaffe å Vaffelkak.

Litte problematisk vart de ått FØS'n, som ei stoinn foillsteindi mesta åversekt'n, nårr Dogsnasdeltakera, itj skoill betal ferr kaffe å Vaffel, mænn skoill ha Vinlåddkul. Så fervirra va 'n. ei stoinn, att 'n mått få hjølp tå Låttritilsyné. Sjækking å døbbelsjækking, tå både kassabok å låddkula mått te, mænn omsider fainn dæmm feil'n. Redaktør'n ha betald ein gång, mænn va oppførdd i kassaboka 2 gång. (HØS'n sjer ferræst'n foillsteindi uintersser ut.)

70 ÅRSKALAS!

Hainn Toralf Letnes skoill i kveill ha stort kalas på Velbrygga, så hainn ha meillt fårfaill te dagens møt. Det skoill tydlevis itj stå på særveringa, både mat å drekkvara i aille fårmi vart berri på plass. No får vi vel foillsteindi referat frå feiringa på næste møt, får vi tru.

Ælles så kainn de fastslåas, sjål om de komm nysnø på Kverkilberge å på Lekset, at såmmår'n nærme sæ. Ætti ein vinter me utrule my strøing, leg'ne, veian i bolifeilt meir på grusveie, einn asfailtveia, mæn no fårgår det kosting roint om, så boligata'n bli vel færdi kosta te 1. mai. Oppi Salbergsgreinna så e vårpløyinga i foill gang, mænn deinn støst bejivenheita utom Hjørnbolmøte, montering tå Marina va åpen Sag og Høveldag på Stenstad. Der hi fjøs, låvi, grassilo å fraukjeillar fått nye oppgava, som hovedbøle ferr LOGOSOL trebearbeidings  verktøy og utstyr.
Veit aill ka som finnes på Stenstad? Ein smakbit kainn du få hen. Vesst du att de fainns minst eitt produkt, evert frå Stenstad, i kvar einaste kommune i Norge? Itj, de nei, mænn du e itj å lein, æ vart åverraska æ å. Vill du våtte meir må du sjå på Logosol.no

I dag fekk 'n Petter ta me sæ Vinflaska heim!

GO HÆLG!

MØTE 14. april.

Da'n i dag skoill leksom vårrå deinn føst såmmårda'n, mænn me nylagt is på Hyllbokta, så va de itj nån stor såmmåstæmning. I går va Hyllfjæra'n foill tå beitanes gås, mænn no ha gåsa ferløtta sæte kåinnåkran i nabolage. Mænn sola sjein, å snø'n e nåkk ein gåmg på retur, bærre nån snøflækka å sjå oppme Kverkilberget. De kvite vi sjer ått Gavelsbo'n e itj snø, mænn foille vesækki.

Redaktør'n ha skofta de to sist møta'n, å mått redejørrå om groinn. Å de va att deinn nyinkjøt bobil'n skoill testas. Meillinga om sol å gover, me tæmpratur gått åver 20 gr., på Østlainne fresta, så Påsktur'n vart lakt søråvver. Som vanle vart tur'n lagt åver Tydal'n. Mænn på groinn tå flom på RV 3, vart vei'n åver Tydal'n brukt te omkjøringsvei ferr tongtafikken. Det ha resutert i ei utferkjøring vi fekk på radion hør at vei'n åver fjelle va millertidi stængt. Følgele vart fe stopp ferr meddag på Væktarstu i 4 ti'n, å vi fekk opplyst at vei'n villa bli åpna om 2 tim. Deinn meillinga ha verri lik æns sia kl. hælv tåll, å fortsætt på såmmå måtin utåver kveill'n, så vi tok i mot tilbué om strøm å parkeringsplass på Væktarstu.

Væll Cæmpinglive fekk ein hustri start, i aillfaill når vi vakna om mårrå'n å såg ka Vårhærre ha hyylli på me om natta. Så drog vi på Harryhainnel te Charlottenberg. EU-prisan låkka ås lik my som Lainnbruksminister'n. Ætti Harryhainnel'n skoill de store Svenske skoger utforskes å Pioner's oppskrytte navigasjonsystem utfårskes. Det einast namne som va kjeint va Bengtforss, å det vart inntasta. Så starta vi på Blåtur, å me i Pioner-kjærring, som itj vest fersjæl på høger å vengster, så vart tur'n verkele Blå, me åvernatting attme ein tømmerloinn i de Svenske skoger. Kontrastan va stor te deinn førri åvernattinga. Mænn vi fekk sjett mykjji skog, å kom omsider te Bengtforss, som verka svært så utdødd, mænn me beleggenheit attme Dalsland kanal, så e de ein besøksværdi plass på såmmårs ti.

BRISSLINGFISKE PÅ HYLLBOKTA.

Vi va å innom 'n Willy Sem, på Rykkin, korr de henn bilde hong på væggen. Willy va i fin fårm, å hælse te Rørbyggi å gamle kjeinte. E de nån som veit når bilde kainn vårrå ti? Bruk Jæsteboka.

Frå Jæsteboka:
Brislingfeskinga hos'n Willy e nok tå ganske ny dato. Iallfall læng ætte at æ fløtta. Det er mange ting som tyde på det.
Ertzgaardsbrygga - pumpehuset neom Enganbakkin - huset til Leif Solberg utbygd/flytta - grillstua/?? nedi fjæra
Mein forresten æ hi sett bildet før, muligens i TA.
Så kom de ein bekræftanes E-post:

Bildet hos Willy var i Trønder-Avisa 15.10.98 og antatt på sistesida.
Æ hi kløpt det ut å hi det framom mæ no.
Mvh
Knut Følstad.

TAKK Knut, de va itj åverraskanes at svare kom frå dæ!

 

PETTER's historiske tilbakeblikk.

Vi på Hjørnbole e gått kjeint me att 'n Petter sett inn me my historisk å vekti kunnskap som de e vekti å ta vare på. Freda'n deinn 4. april ha hu Nina Fossum ein artikkel åver 3 si'å i Inderøyningen, deinn kainn du lesa hen.

Brislingfiske rundt 1950.

Artikkel'n va å ledsaga tå fleir bilda, som ferøvri e å finn på bl. a. "Historiske Hylla" å Gamle bilder.
No va itj 'n Petter heilt fernøgd, å bruk 3 si'å på hainn va unødveindi meint 'n, mænn der fekk 'n motbør. "Hjørnbole" va unisont eni om at hu Nina ha skrevvi ein vekti å go artikkel.
På spørsmål om 'n Petter koinn kåmmå i hau deinn føst 10 øringe'n hainn ha tjent, så va svare: De va heile 2 øre! Å det fekk vi når vi bar på plass kassa'n ått kvinnfølka som pakka Sikori, på Sikorifabrikken. De va vel itj lønn akkurat mænn nåkkå dæm "stakk" te ås som takk ferr hjølpa. Me 2 øringen i lomma va vi rik å de bars rætt botåver ått 'n kjøpmainn Lund, som ha de belliast gåtta'n!

FØRSTEFILAR'n ME NY VASKEMASJIN!

I kåstbar erfaring: Om de va oinner føst vasken, ska vårrå usakt, mænn oinner vasking tå arbessklea ha Førstefilaræ'n jort i vekti ærfarin, som 'n villa del me fleir. Oinner ein pågåanes vaskeoperasjon ha de kommi stygge lyda å einnå styggar lokt frå nymasjina. Følgele ha 'n ti ein telefon te COOP Elektro som ha levert produkte å anmoda om hjølp. Mænn på GOOP'en va de inga hjølp å få, hainn mått hænveinn sæ te i Serviceverkste på Steinkjer, som seint ut ein Service mainn.
Servicemainn ha kommi, åpna i lita luk på vaskemasjina å fynni ein lit'n dykkert-spiker. Du må tømm lommå'n finn du vaske klea'n, va rå'e. Deinn henn spiker'n går itj på nå Garanti, å kåste dæ 750 kronå!
På spørsmål om ka pris'n ha verri om de ha verri eintritomms-spiker ha 'n itj fått nå svar.

Te deinn som sakne bilde tå Småbåthamna, så vart de inga montering førri Påsk. Uvér jol at leverandør'n, i Snillfjol'n, itj villa start opp slæpe, som va ca. 300 m langt, mænn heill vere så kjæm utstyre te vækka'n, å da bli de montering.

Stæmmningen va go, heile 14 møtedeltakera. Fårslag om at trækkinga tå vinflaska stoppa på kula te Redaktør'n vart nestæmt. Vinnar på kul nr. 5 vart 'n Lasse.

Te slut minne vi på om vektiheita tå å gi støtte te bygging tå Fleirbrukshall på RØRA i sentrum tå Innherred:

VIS DIN STØTTE ME Å SKRIV UT SKJEMAé, FYLL INN Å LEVER DE SOM POST, E-POST EILLER PÅ BUNNPRIS!

GOD HELG!
 

MØTE 24. mars.

På da'n førri da'n vart møte sætt utan att FØS'n va på plass. Hainn dag Elæktriker va på plass som fungeranes økonomiansvarle å vinlåtterisjæf, så jåbben va i goe heinner. Årsak te att FØS'n mangla va att'n skoill te Tønsberg ferr å heint sæ båt. Presis 18 menutt åver ølløv ankom deinn henn meillinga:
"Go dag! Sol å knaillblå himmel....... de va 20 gr hen i Drammen når vi kom neåver kl. 16.30 i går. Bli sekkert de i dag å. På vei te Tønsberg no på båtheinting. Det kjæm bilde... Hæls gjængen!"

No kom itj bilde akkurat mænns vi hoill på me møte, så det vart mang kommentar, om årsaka. Det e vel ein opprøsta hængar me dåle dækk å hjullager, å båt'n e vel heiller itj nåkkå som 'n vil vis tå. Hainn skoill no fer længst ha kommi sæ frå Drammen te Tønsbærg, de e jo itj så lang bit'n.
Væll, når bilde omsider kom så sjer det ut te att aill skeppsis e jort te skamme. Både båt å telhængar sjer da svært så bra ut.
Mænn så kom de store spørsmåle: Bli de nå småbåthamn i de heletatt? De røktes at stadi ny innsigelsa kjæmm, å att de hi kommi stoppårdre frå Fylkesmainn. Nån sei at bryggån kainn læggas ut mænn at dæmm itj kainn påsættas utleggera. Heila saka sjer no ut te å vårrå ein einaste stor farsé, me i innhåill som bærre ein Kåkk jkainn få te. No e de stri om kor eiendommsgreinsa'n går, e de mefjols, ætti mettlinjeprinsippe, eiller e det ætti gammelmetod'n, så langt ut som ein hæst, på deinn normal lågvainnstainn, kainn gå, finn vatne tek opp i buken?

No e itj sånne stridiheita nå nytt, saken e te å me bahainnla i Høyesterætt som kom fast te det henne:

Lagmannsretten kom derimot til at de aktuelle eiendommene har grense mot sjø på to meters dyp ved middels lav vannstand. Eierne anket saken videre inn for Høyesterett.
Det ble for Høyesterett anført at Spellsundet i sin helhet er undergitt privat eiendomsrett, og at grensen går midt i sundet. Det ble anført at tometersgrensen ikke er absolutt, slik at dersom tometersregelen eller marbakkeregelen ikke er anvendelig, må grensen fastsettes slik at eieren får noenlunde den samme råderett som marbakkegrensen vanligvis gir. Hvorvidt grunneierens strandrett var krenket ved anleggelsen av småbåthavnen, var ikke et tema i nærværende sak.
Høyesterett fant at det ikke var holdepunkter for at det er etablert en festnet rettsoppfatning på stedet om at Spellsundet er underlagt privat eiendomsrett. Da det ikke er noen marbakke i Spellsundet, må grensene for strandeiendommene fastsettes ut ifra tometersregelen. Ved brådyp som i nærværende sak, kan dette innebære at strandeieren får liten eller ingen eiendomsrett i sjøen. Høyesterett slår imidlertid fast at det ikke eksisterer en supplerende, ulovfestet regel om eiendomsrett i sjøen ved brådyp. Det er en lovgiveroppgave å avgjøre om det skal innføres en generell regel om grensedragning ved brådyp, og å fastsette det nærmere innholdet av en eventuell regel.

Dommen bidrar således til å avklare hvor eiendoms- grensen mot sjø går ved brådyp - også her gjelder tometersregelen, selv om dette kan innebære at strandeieren ikke får noen eiendomsrett i sjøen.
Heile saken kainn du lesa om hen.

Vi får håp at saka løyse sæ, å att fernuft'n seire, sålles at båtfølke einnele kainn få muleheita te ein trøgg å sekker plass å lægg båta'n sin. Å itj minst bli det behov ferr i stor Jæstehamn når 'n

TERJE TYSLAND KJÆM TE HYLLA.Det e næst'n itj te å tru! Føst da'n tå Innerøyfæst'n, freda'n 8. juni kjem det storbesøk te Hylla. De bli travelt å FØS'n, som å e fårmainn i Hylla Vel, når det ska arrangsjeras Hylladag deinn 16. juni. Mænn me goe hjølpere så går aillt bra.

7672 RØRA.

Påst'n ska nåkk ein gång ferainner på påstnommra. Steinkjer deles opp i fleir nommer, mæn deinn vektiast nommre va itj næmt, næmmele 7672 RØRA, å heiller itj va 7673 Hylla me på lesta åver nye påstnommer som skoill taas i bruk. No kainn de sælvfølgele vårrå vanskele å få delt opp Røra på to påstnommer, mænn å få tebake 7672 RØRA skoill vårrå ein sælvfølge. Å ska 'n ferstå uttalelsa'n frå i berøkta politisk parti (Ætti de sist diktarur heinnelsan i partie, så e de groinn te aksæpter samenlegninga me lainn me Diktatorisk styresætt.) Ætti det som uttales Inderøyningen 23. mars, så e itj Røra ein del tå Innerøy kommune, ætti som dæm uttale det må bli tilbingertjeneste til passet togavganger på Røra sålles att følk kjæm sæ te å frå kommun utan p bruk egen bil.

Te slu kainn vi berolige FØS'n me at Vinlåtterie jekk me åverskudd i dag å. Vinnar'n vart HØS'n:

Hainn vart uttrækkt på Vinlåddkul nr. 5.

GOD HÆLG!

KOMMENTAR FRA ULF AAS:

Referatet på Rørsia mangler rot i virkeligheten, historien er som følger: Komunen har gitt byggetilatelse på feil grunnlag, kart, tegninger og målestokk var feil/manglet.
Byggeforkriftene var ikke fulgt, derfor ga fylkesmannen øyeblikkelig stoppordre og beskjed om at ny byggesøknadsprosess må settes i gang til Inderøy kommune og tiltakshaver.
 
Ønsker du flere opplysninger kan du ringe meg.
Ulf Aas
97563738

 

MØTE 17. mars.

Nårr de hemme skrives så hi årets Håpp Kånge einnele vørti kåra! Sjøl om 'n e i frå Steinkjer så får foill honør frå Hjørnbole, som synes at Anders Bardal e ein værdi vinnar, som bevise att hartt å målbevist arbé åver mang år ji resultat. GRATULERE!

PÆNGPROBLEM!

I dag ha FØS'n alvårle pængproblem, næst'n bærre storpæng som kassabehåillning. Det resultert i at lommån ått Jæsta'n mått tømmas ferr småpæng, eiller at oppjør mått sje me naturalia. HØS'n kom me ein pakke papptællika å ferlangt å få i Låddkul, sjøl om pakken ha kåsta bærre 19 kronå. Å så vist de sæ at i par stykjja bærre greidd å reis bærre 19 kronå te lååddkulkapital. Følgele resikert'n å gå 3 kronå i oinnerskudd på Spesialvinlåtterie. Problema vart ætti kvart så stor at 'n Dag elæktriker å assisterende pængsjæf te slut sto å beit næggla. Mænn så dokka hainn Lars Aksel, bulkbilkjørar opp å reidda situasjon, itj bærre sørga 'n ferr balanse i låtterirægnskape, mænn hainn va å så kapitalstærk att 'n dækkt inn de tri manglanes kronån å.
No veita vi bærre på att Gavelsbo'n skoill kåmmå å kjøp i Låddkul, da villa overskudde å vårrå sekra. Mænn tia jekk å trækkningstissponkte kl. 12.00.00 va passert mått trækkinga fåregå. Trækkningsregel'n vart bestæmt te att vinnar'n kom på Låddkul nr. 5. Låddkulbøtta vart seint roint å de fir føst Låddkula'n vart trækkt ut. Når tur'n te vinnarkula kom, åverrtok FØS'n sjøl ansvare, rota gått roint i Låddkula'n, å trækkt ut SI EGA KUL! (Fersjekti mommling: leitt 'n ætti i kul me tægnestift tru?)

DOGNA PÅ SMÅBÅTHAMNA!

Mænns vi på Hjørnbole sett å kose ås me Kaffe å Vaffelkak, så e dognasjængen i gang me å fårbered motering tå deinn nye småbåthamna. "Hamnevæsne i gang me å fjærn de gammle utlægga som kjøm i vei'n ferr de nye bryggan. Betånglådd på 1500 kg ska læggas ut som ferankring. I telægg e de præssa ne 4 metar lange stålrør som ska funger som lainnfertøyning.
Ætti de Dognasgutan fertæle så ska de vårrå gått håp om at småbåthana ska vårrå færdi montert i løpe tå litjvækka førri Påsk.

DET SKA BØGGAS VASSTANK PÅ FLAGET.

På Flaget  ska de bøggas i stort resærvelager ferr vat'n. 2 melliona liter me vatt'n ska bassænge ha plass te, i tilfeille da skoill sje eitt eiller ainna me teførsla frå Røflovattne. Ætti de som røktes så planlægg hainn Kristian vassrænsar å Pænsjoner sæ, å da vill vel kommun sekkersæ nåkk resærvevatt'n, om de bli nå problem oppi rænseanlægge. (De kjæm vel i hau kolles det jekk førri gången Vassrænsar'n va på feri i Thailainn.)

Ælles så kom det, på tampen, nån kommentar om at Austadgute'n heill på å kjøre leir frå gæli sia tå straumen å te Lænnsmyra. Nån syntes det va bra att vi Rørbyggin koinn få nå nøtti frå deinn sia, mænns ainner va bekjymmra ferr fårurænsinga.

Redaktør'n hi registrert mang som hi syntes registre i deinn nye "Røraboka" HEIM og FOLK e arbessåmt å finn fram ti. Spesielt fer deinn som itj e lokalkjeint, me teiga å gålsnamn. Tå deinn groinn hi 'n laga to nye alfabetisk register, eitt på fårnamn å eitt på ættinamn. Bægge to legg tejængele på føstsia, så det e bærre å skriv dæm ut. Får du problem så e de bærre å ta kontakt.

GO HÆLG!

MØTE 10. mars.

I dag va de rætt nok isfritt på Hyllboka, mænn vårstæmmningen lætt veint på sæ. Væstaver, rægn, sludd me ei å ainna haggelskura sætt sett præg på veré. Når sjø'n i telægg e både høg å grop så e de itj nå løstele fårhåill ått dognasjængen som ska jørrå nødveindi fårberedelsa, førri utstyre ska monteras. Ein hælvblaut, å sekkert småfrøssin, kar vart oppsærvert mænns nistudert tommståkken, va vel nån mål som skoill på plass. Mænn ein luring fainn ut at på Hjørnbolmøte så fekk 'n arbessmuleheita, i varm å tør omjivelsa, nårr 'n skoill tægn opp nå deltalja i ferbinnels me adkåmst'n te båtplassa'n. Å så fekk 'n kaffe å Vaffel -----!

Ælles så va 'n Petter på plass, ætti høgdeopphåille i Mosvika. Jo da, "hotælle" legg høger einn boli'n hainns på Ytterby'n. Me 'n Petter på plass vart de sælvfølgele snakk om teng frå gammeltia, i førri århoinnere å århoinnere førri det. Blaint ainna om i Jækt som jekk sæ så langt opp, innpå leira att hu vart demontert å brukt te uthusbøgging. De va nån gång på 1800 talet. På 1960 tale va det ein båt som ha fått problem attme Hyllkaia. Hainn mått ha hjølp ta slæpebåt ferr å kåmmå sæ laus. Det skoill ha verri neskrevvi nåkkå om det henne meintt 'n Petter. Kansji i hint te redaktør'n, vi får sjå.

Vi kainn å fastslå at det går dårle me ænkelte Mosvikinga, ætti att kommun vart innlæmma i Innerøya, i aillfaill me 'n Petter sjireinnar, som no hi slutta å konkurrer me storreinnera, mænn delte lokalt, å bli 'n sli nerri stævli'n, tå amatøra'n.


Vi Rørbyggi får gle ås åver at deinn nye Olførar'n, frå Sandvollsn, hi oppdaga korr smøraué på Innherred legg. Freda'n 9. mars ha Trønder_Avisa deinn henn artikkel'n på trøkk, ætti att Olførar, Rådmainn å fårmainnskap ha verri på besøk på Røra.

MÆNN DE SJE DA NÅ AILLEREDE.

Mænn de sjer da tæng ælles å. Gran & Ekran hi i sein høst'n å vinter'n verri i foilt arbé på Fabrikken. Ætti att dæmm kjøpt Hellem sætt dæm i gang me å bøgg nytt fryseri. Bilde vart ti på slut'n tå februar, å når det henne skriver hi det kommi tak på bøgge.
På bilde te høger e de bygging innpå Industriområde på Lænsmyra. Der bygge Gran & Ekran ått sæ sjøl: Ny produksjonshall te ca. 10 melliona kronå.

I dag vart vi 13 stykkja som møtt opp. Vinflaska vart vynni på kul nr. 5. Vinnar'n, Ole-Petter'n, vainn akurat å kjøp lådd, komm inn døra i de aublekke trækkinga skoill start. Næste gång låfft låtterisjæfe'n at de skoill bli oppgradering tå jevinst'n, da kjøpe vel Gavelsbo'n lådd å.

MØTE 3. mars.

Mars ska leksom vårrå deinn føst vårmåna'n, mænn i dag låg de IS på Hyllbokta. Årsaken e sekkert at det hi verri ein go del rægn de sist dåggån, sålles at færsvatne hi lakt sæ som i tynn hinn oppå sailtvatne. Når da tæmpen søkk te ein 5-7 grader minus så frys hinna te is utrule fort.
Ælles så kainn vi me stor sekkerheit fastslå att vinter noe e på vikanes front å at moder jol kle tå sæ snøn i kjike fram på stadi stør områda. Ja, snart kainn snøskoffla sjiftas ut me plænriva å kost'n. Kost ja, dæmm hi ein stor oppgave frammom sæ dæm som hi strødd væga'n i vinter, no når snø å is fersvinn framstør sjøl de asfaitert gata'n som grusvæga.

FØS'n E PÅ PLASS!

Så va FØS'n i jænn på plass! Lægg mærke te at 'n hi på sæ kårtarma Thailainnsjort! Vess de studere bilde gått, så kainn de sjå i hælv Akkevittflask på boleinni'n. (Ska itj feroinner om at de e ræsta ætti smørtur'n.) No hi det verri så my mobbing, om Vinlåtterijevinst'n, att æ mått jørrå nåkkå kommentert 'n. Å de ska itj stekkas oinner ein stol: Altærnative te kulturelt korrækt rauvin, vist sæ å vårrå ei sjenistrek. Gavelsbo'n meillt sæ øyeblekkele som låddkjøpar, nåkkå som skapa problem ferr låddkulsællar'n. Påssån me resærve låddkula va plussele bort! De é dæffer at 'n sjer så sjenert ut, hainn e itj sjenert på groinn tå oppmærksomheita frå Gavelsbo'n, mænn hainn leite ætti plastikkpåsså'n me ubrukt låddkula. No fainn 'n dæmm omsider oinner nabostol'n, å dærme fekk redaktør'n skylla ferr å ha jømmt dæmm. Mænn omsider var det låddkul på Gavelsbo'n å.

MEIR GAMMELBILDA!

Nik. Malmo bilda'n ji stadi resultat, namn å bakgroinnshistoria føye sæ te, å nye bilda dokke opp. Hainn Nils Løset kom me de henn bild som e frå 1940, å vise gått kjeinte pærsona. Mænn kæmm de e å ka e de som bygge? Væll kåmm me de du veit i Jæsteboka!

Mænn einnå vektiar bli de henné:

Eitt tå bilda'n hainns Nik. Malmo e ti på Jalé, (Johanna Brun / Ø. Gregesen.) Edvard Raaen va morfar te 'n Nils, så hainn sett på aill opplysningan, å ein stor pærm me fakta. Fåreløbi så får de nøy dåkk me det henn dokomeinte, som vise at Edvard Raaen dreiv smeferrettning på Sjånnåvåill'n, på Røra, ætti at 'n fløtta hit i frå Namsos i 1927. Arild e deinn sønn som busætt sæ på Bangsund, å starta smeferretning der.
Deinn øvri dokumeitasjon kjæmm ætti kvar oinner bilde på Nik. Malmo sia.

SMÅBÅTHAMNA.

I dag va dognasjængen i foillt arbé me å klargjørrå ferr montering tå bryggå'n ått småbåthamna. Ailt tå utlægg i område skoill fjærnas sålles att montøra'n frå leverandør ha klart farvann, når monteringa starta. Nårr dæm kom så skoill monteringa fåregå rasjonelt å effæktift, å småbåthamna skoill vårrå klar te Påsk.
Jo da, Dognasjænge'n vart invitert på kaffe å Vaffel, mænn ingen kom! (Vi veit vel kansji kofferr, mænn ----------.) Invitajon står fræmdeles ve lag, Hjørnbole stille opp me KAFFE Å VAFFELKAK me ækt Rørasyltaty! Hørres de itj gått ut?

FØRSTEFILAR'n BLI SJÆF!

Te slut, eiller næst'n te slut te vi me ein artikkel som sto i Innherreds Folkeblad i dag:

Einnele bli de i jænn muleheita fer bonkailla, veproduseinta, håbbysnekker ainna følk som hi fått behov ferr å rætt opp å kvæss i ødelakt sagbla eiller i skammferri heveltainn!

Hjørnbole ønske Førstefilar'n løkke te i deinn nye jåbben!

VINLÅTTERIé!

Som tilear næmt, så ha Vinlåtterie i dag fått i krafti oppgradering korr sjøl Gavelsbo'n kjøpt sæ låddkul. Nåkk ein gång vart de spørsmål om trækkingsmetode, å redaktør'n fårslo nåkk ein gång att vinnar'n skoill trækkas ut på kul nr. 5. Nei, de bli ferr vanskele konkludert trækkningssjæfen, vi bruke nr. 1. (Hin itj lerdd talrækka tru?) Væll kul nr. 1 vart trækkt ut å deinn som koinn glømm tå å ta me sæ deinn oppgradert vinflaskka var bussægar'n utpå Ytterby'n! (Ja, da vi mått seinn ut ein ordonans me flaska når 'n jekk heim.)
Ælles så vart de gått oppmøt, 12 - 14 stykkja, sjøl om Dognasjængen itj mottok tilbue om særvering.

Møte 25. februar.

Deinn henn vækka hi de verri vinterferi på skola'n. Bilsællar'n ha næmt Åre som mål, FØS'n va på smøretur te Værd'nmesterskap i skiflyging i Vikersun, hainn Petter va på fysioterapibehailing utti Mosvika å så va de vel nån som brukt høttå'n sin å, så i dag ha 'n Dag elektriker fått ansvare ferr Pængskrine å Jonassåddbøtta me Vinlåtterikula'n, mæns Gavelsbo'n ha åverti plass'n ått FØS'n.
Vere va bra sola kjæmpa me snø'n, å brengt 'n ætikvart åver flytanes å rinnanes testainn.

EITT HISTORISK MØT!

Å me de meines deitj at møte i sæ sjøl bli så alvårle historiskt, mænn de e vel bilda'n hainns Nikolai Malmo som hi vækkt opp interæss'n ferr gammelti, tile i de førri århoinnere.

Hainn Karl Ivar Letnes ha me sæ fleir bilda frå Krokhaugen å åttiårsfeiringa te hu Anna Lovise Letnes i 1947. De henne e antagele de sist bilde som e ti tå Krokhaugen. De kainn sjå ut te att rivinga e i gang, ætti som det mangle ein del tå takplata'n på uthuse. På Kælkværke sjer vi tåppen tå kælkom'nan. Finn kælkbrytinga vart avslutta åt Kælkbrudde sæ ferbi Krokhaugen.
Mænn de va itj bærre hainn Karl I. som kom me gobita. Ferr føst gången så komm hainn Iver Ingul innom Hjørnbole, itj i føste omgang ferr å smak på Vaffelkaka, mænn hainn ha me sæ en go del historisk ståff. Eitt bilde frå Asphaugen skole da hu bla. Ingrid Kalseth, Margrethe Stenstad å 'n Hildor Glimstad jekk på skolin, å eitt bilde frå Bedehusetrappa me de årets Konfimanta, korr å hu de såmmå personan e me. No sjer de ut te att det dokke opp så mang gammel bilda, att de bli nødveindi me i ny si me andre gamle bilder. Mænn føst ska bilda'n scannas å behainnlas, mænn dæm kjæmm ætti kvart.
Ennå ein kar som kom som føstegångsbesøkanes. De va hainn Nils Løset, som kom me opplysninga te Malmobilda'n. Hainn kom me namne på morfar Edvard Raaen som e avbilda på "Jale". Sjå oinner de bilde nr. 929.84. Hainn fertæld att hainn Edvard seinar kjøpt "Sjånnåvåill'n" å starta smeværkste der. Mænn korr legg deinn? Lægg svar i Jæsteboka!

KA DRIV FØS'n ME?
Ja
, sjøl om FØS'n e på smøretur så tek vi de som eim sælvfølge at 'n representer Hjørnbolé på ein go måti, å samtidi heill ås orientert om VM i skiflyging. Vi veint å veinta, i hæleittti'n vart de beslutta å seinn 'n i spørsmål om kolles de sto te me deinn fysiske/sykiske tilstainn.
Mænn itjnå svar komm straks, så vi starta avroinninga tå møte. Vinlåtterie bli trækk ætti standard metode å deinn føst kule resutere i at Seimntbulkkjørar Lars Aksel bli vinnar'n. No ha vinnar ferlatt møte så Toralfen bli betrudd åverbrenginga tå Jevinst'n.
Vi koinn oppsummer me at  dagens møt å Vinlåtterie jeg i Ballanse +. Totalt ha 10 stykkja verri innom, å vi oppfårdrefleit å følli æksæmple te 'n Nils å 'n Iver. Lægg tur'n innom Brainnstasjon om laudåggå'n, vi starte opp i ølløvti'n.

ÆTTISKREFT!
Klåkka ca. ti å¨sæks, på slut'n tå ainneromgangen, kom de omsider meilling frå FØS'n: "Hainn e F--- mæ stooor ja. Ska tru om de bli hopping? Mæn vi har e vældi bra i VIP-telte------! Å så va de me i bilde tå ein håppbakki utan følk.
Svar vart øyeblekkele, kl. 17.52, seint: "Te orientering så e dæmm snat færdi me omgang 2. Kåmm dæ ut i bakkin"
I stoinn seinar kom de i MMS meilling, tå i UNICON-skilt ti neant. (Frå oinner bole kansji------?)

FRÅ FØS'n:

Æ føle æ må kommenter redaktørens frimodige skriverier.
Rapport om hoppreinne koinn itj seinnes oinner jørnbolets vaffeltræff ferdi at reinne itj starta feinn om ættmeddan...
Dåle mobildækning jol at mellinga itj nådd fram te redaktørn feinn læng ætti a vart seinnt....
Bilde tå ein hoppbakki uten følk skylles at publikum itj står oppi bakkin, men neppå flata...
Det ainner bilde æ seinnt symbolisere dagens længste hopp , 244,5 meter....
Aillt hi ei natule ferrklaring... så da så..
.

Redaktør'n te ferklaringa te ætterættning!

Te slut så kainn di spekuler på kæmm de henne e.  Fasit'n é på sia me andre gamle bilder.

GOD HÆLG!

Møte 18. februar.

VINLÅTTERIé I FARE?

Ætti å ha lessi om ulåvle Ølreklame å slaidda ølglas vækkt bilde tå uslaidda Vinflaska, på Nættavisa te Aftenposten, interæss'n.
Oinner bilde tå vinflaska'n sto de me store bokstava:

"Stoppet ulovlig lotteri hos Fylkesmannen i Oslo"

Føst tank'in va sælvfølgele: E Vinlåtterie te Hjørnbole å ulåvle? Redaktør'n ska innrømm at de for nåkkå iskalt i jænnom haué, kansji ha Gavelsbo'n rætt, når 'n advara mot å skriv om Vinlåtteri'e. Artikkel'n mått studeras, å ætti kvart kom hautæmpen tebake, når de sto å lesa

Alkohollovens § 8-6. Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie
Det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, og å la dette skje.
Forbudet er likevel ikke til hinder for bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie i privat sammenheng.

Mænn ka e privat sammenhæng? De ha dæmm tydelevis hatt problem me å finn ut, Alkoholjuristan i Hælsedirektoratet. Mænn te slut ha dæmm fynni ut ka loven sa: Et kor, en syklubb eller et kontor på en arbeidsplass må kunne ha et vinlotteri uten at det rammes av forbudet, står det å lese i Odelstingsproposisjon nr. 7 (1996-97).

Kainn vi da på bakgroinn tå det denne fastslå at Vinlåtterie, te Hjørnbole, e låvlé, eille bli vi nødd te å bynn å søng eiller sy? Mænn i dag jekk i aillfaill Vinlåtterie som vanle. Eitt fersjøk på å lanser kul nr. 5, som vinnar, faill itj i smak te FØS'n, som kontant avvist fårslage, å sætt i gang trækkinga ætti Tommymetod'n. Når deinn sist kula vart ti opp tu Jonassåddbøtte koinn hainn Dag elæktriker, erklæras som dei heildie, å låvle, vinnar tå Vinflaska. Ætti som att hu Heidi, hainns Dag, å heiller itj Gavelsbo'n itj drekk rauvin, vart de framsætt ønska om kvitvin eiller Akkevitt, som altæernativ. Kæmm de va som ha kul nr 5? Jo de va sælfølgele Bilsællar'n!

BILDE FRÅ FLAGET!

Toralf Letnes ha go kjeinnskap te de henn bilde. Husa låg heiltt attme Flagvei'n, i krysse me vei'n åver Flagmarka.
Fræmst står Maren, Torlaug, Henry Helberg. Bak Ingrid Helberg Vådal, Margit og Kåre Lorentsen, på besøk fra Trondheim.
Henry fløtta te Steinkjer, å ha Dampsaga som sin arbessplass.
Bilde e ti roint 1950, å husa vart revvi mot mett'n tå 1950 talé, ætti att hainn Oddmund Helberg ha bøggd nytt hus på ainner sia vei'n.

I HUSMANNSOGA FERR RØRA, skrevvi tå 'n Andreas Ystad står de om plass'n:


HUSMAINNSPLASSA PÅ RØRA I 1701.

I såmmå boka finn ein å åversekt åver Husmainnsplassa heilt tebake te 1600 talé. Nåkk ein gång får vi dokumeitasjon på att deinn del'n tå Inderøy kommune som heite Røra, omfatte ailt på deinn rætt sia  tå straumen. Dæffer bli det rætt att 'n Lornts kaille bedrefta Røra Mek. Verksted å att Sund Følkehøgskole legg på Røra, å att 'n Willy Sundfær, som kom me bilde tå Jørnplass'n, kaille sæ Rørbygg, å dærme å hi absolutt møterætt attme Hjørnbole.

HUNDHAUGEN.

De e utrule ka eitt bilde kainn resulter i. Mang ein gång hi spørsmåle dokka opp: Heite de Oinnhaugan eiller Hoinnhaugan? Einnel kainn i aillfaill redaktør fastslå, att bakkan opp i mot Flaget heite Hundhaugan, eiller Hoinnhaugan.
Namne kjæm i frå ein husmainnsplass oinner Følstad (Førrsta) som låg opp i mot Stenstadjola. Kansji e de i område korr deinn udørka haugen legg i dag.

HUSMAINNSKONTRAKT FRÅ ØVER-LORÅS.


Bak på kontrakt'n står de skrevvi "Carl Håvens kontrakt, som er tilintetjort 1ste januar 1895."
Kontrakt'n omhainnel Håvan, (Sundland) Ætti de som står i Husmainnssoga så sjylles oppsigelsa att Håvan vart sællt/sjølægan i 1894.

GOD HÆLG!

Møte 11. februar.

Vinlotteri'e videreutvekles!

Redaktør'n skofta førri møte, å fekk dæffer itj me sæ at de tækniske utstyre stadi ferbedres. No e de slut på pappirlappa å trækkningskål. FØS'n ha kjøpt inn svart tusj, å ein stor mængde me me trekula å i Jonas Pedersen såddbøtt, som e svart å ujænnomsekti. Tussj'n brukt 'n te å skriv namne te låddkjøpar'n, på trekula. (Bilsællar'n ha sælvfølgele investert i to kula.) Når møte starta bli aill kula'n tømmt ut tu Jonassåddbøtta å plassert på ein tå papptællika'n. Ætti kvart som de bli sælt trekule, kontrolleres namne, på kula, finn kula oinner nøye kontåll lægge oppi i Jonassåddbøtta.
Mæn så vart de diskusjon oinner trækkinga, som fårejekk ætti Tommymetod'n. Steinbilkjørar'n vart trækkt ut føst, å villa bruk deinn gammel trækkningsmåtin, da va hainn vinnar tå Vinflaska! Utspælle vart øyeblekkele nestæmt, å trækkinga jekk videre, omtreint hælveis vart ei tå kula'n ått Bilsællar'n trækt ut, å vinnarsjangsan stæt redusert. Mænn ætti som prossæss'n jekk vidre auka vinnarsjangs'n te heile 50 %, når de va to kula i jænn, å heilt te 100 % når næst sist kula vart trækkt. Det lønne sæ me 2 kula kommentert FØS'n, som nå så store inntæktmuleheita, om 'n fekk fleir te å invester i 2 kula.
No vart de diskusjon om trækningsmetode, i jænn. Steinbilkjørar'n, som to gång ha vørti trækkt ut føst, villa tebake te standardmetod'n, mænns de å kom fårslag om at i villkårle kul koinn ærklaras som vinnar, mænn nommre i rækka mått vårrå klart finn trækkinga starte.

NYTT GAMMELT BILDE!

Frå hainn Willy Sundfær kom det henn bilde, som e frå Røra. Willy, som bur på rætt sia tå Straumen, næmmele på Sundsnæsse, fertæld at 'n no rækna sæ som Rørbygg. Hainn ha kommi åver de henn bilde å lura på om de va nåkkå ferr Rørsia. Finn vi avsløre korr bilde e i frå, så lætt vi lesera'n få ei muleheit te å funder litte grainn. Hi Du nån opplysnings bruk Jæsteboka eiller seinn ein
E-post. (Jeill itj møtedeltakeran i dag, dæmm veit de.)

HÆLSENG FRÅ RØRBYGGI PÅ FERI.

Oinner møte kom de fleir hælsenga frå Vaktmester'n å ainna Rørbyggi, som feriere i Thailainn. Badetæmpratur på 30 gr. Sol frå sjyfri himmel å 36 gr. va næmt. Ska heiller itj glømm opplysninga om strainstola, Parplydrinka, manikyr å Thaimassasje!
Jo da, de e nån som hi de, mænn de e no velfertjent!
Vi får vel bærre minn om att det snø hen å att de kainn bli my snømåkkåing nær dæm kjæm heim.

FRAMTIDSPLANI FERR RØRA.

Redaktør'n hørre stadi hænntydninga om at det e arbé i gang med plana ferr Røra knutepontsenter. Stor plane om å bøgg ut ca. 300 mål tå Hellemsjola/Lænnsmyra, me butikksenter, omlasting/sjifteområde ferr Jærnba'n. Ska vest vårrå svært så aktuelt ferr Fosen-område. i løpe tå ein 20 årsperiode, 500 nye bolia i område Åsen - Nyborg. Kårt avstainn, sykkelavstainn, te "Lyntåg" te Stjørdal/Trondheim e eitt tå argumeinta, å itj minst kårt avstainn te friområda.
De denn planan sjer ut te å kåmmå i konflekt me planan ått Hjørnbole, korr vi ønska å frijørrå sentrumsområde på Røra ferr tågtrafikk å heiller sats på tebrengartjenest få heile Inderøya, me buss te Værdal'n.

På plan te Hjørnbole hi vi ein alternativ løsning me RØRA Knuteponktstasjon, neom Gjellsås'n, mænn det sjer ut te at vi må juster planan litte grainne å slæpp ut tåge i Hellemsbakki'n.
Jau da, utfårdringa'n tek vi på strak arm!

REKRUTTERING!

I dag komm de ein ståilt Bæstefar, som va betrudd oppgaven me å pass på øngst greina på stammin. Gotongin vist sæ å vårrå ein svært så habil Vaffeletar, som å vist stor interæsse ferr kaffekåppen. Både Vaffeletaing å banpass jekk greitt i lang stoinn, mænn plussele spratt døra opp! (Ei lite jænnomtænkt parkering tå banvågna, på trappa, avslørd kor Bæstemorongin befainn sæ.)
De henne e itj nån plass ferr å oppdra ongin! Komm de me tydele adræsse te både Banpassar'n å møtelyd'n.
Stilt vart de, i stoinn, te FØS'n greidd å tænk sæ om. Hainn tebau kaffe å Vaffel kak, å itj muleheita te å kjøp sæ Vinlåtterilåddkul, te deinn nyankommi Bæstemor-smeilla. No va Vinflaska, heiller lite strategisk, plassert frammom Bilsællar'n. De hi vel jærn trækkt, tænka æ? FØS'n va velvelliheita sjøl hainn: Ja de hi vi, mænn låddkul ska du få kjøp sjø! Tebue om låddkul var tåsli, mænn Kaffe å Vaffel vart motti.
Ætti å ha  smakt på Vaffelkaka, vurdert  omjivelsa å miljø, såg de ut te at Bæstemora roa sæ å fainn sæ te rætte. Så trivele va de me Damebesøk att, FØS'n, sjøl om de redusert intæktsmuleheita'n, proklamert at Damer bestaindi villa bli særvert GRATIS kaffe å Vaffel. Bæstemora på si si kvettert me å teby Hjørnble ansvare ferr Bæstemorongin, frå klåkka sæks om mårrå'n, næste gång hu skoill ha ansvare ferr Banpasse. (De va ingen som meilt sæ te jåbben.)

GOD HÆLG, å itj gløm tå å seinn tips om Malmobilda'n!
 

Møte 28. januar.

Stinn "brakk" i dag å, heile fæmt'n stykkja va innom ferr å få i velferkjent fristoinn frå hælgavask å ainna styr på heimfront'n. Deinn apsolutt støst bejivenheita i dag va att FØS'n stilt i langarma Thailainnsjort, me oppbrætta arma.
Deinn næst støst bejivenheita, va innføring tå nyutvekla trækkningsmetode, oinner trækkinga tå Vinflaska. Att ein pærson skoill trækk ut ein vinnar jekk ailt ferr fort, å va egentle lite engasjeranes. Hainn Trond, (håpe namne vart rætt) som hi fløtta inn i Enganhusé hi lang å brei ærfaring me avansert Datautstyr. Hainn stilt sin kompetanse, gratis å franko, te disposisjon ferr å utvekkel ein ny inovativ å avansert trækkningsmetode. Deinn skoill utprøvas i dag!
Mænn på Hjørnbole tek vi vare på tradisjonan å deinn atablert metod'n, me å skriv namne på låddkjøpar'n, på ein solid å slitestærk papirlappi, vart behylli. Slitestærk må lappin vårrå, når'n ska brukas så læng låddkjøpar'n e låddkjøpar. Millom møtan e oppbevaringa, tå namnlappan oinnerjitt stærke sekkerheittetak, oppbevart i Tållfriplastikkpåsså'n oinner åvervåking tå FØS'n.
Når møte starte å låddkjøpera'n hainnle lådd på Vinflaska, lægges namnlappa'n opp i trækkningskåla, ein ætti ein. Kapitalstærke låddkjøpera, som Bilsællar'n, kainn, fer å auk vinnasjangsan, kjøp to eiller fleir lådd. (Nåkkå som hi jidd resultat ætti som att Bilsællar'n to gång på ra hi vunni flaska.) Mot slut'n tå møte, når de ætti statistisk berægninga, kainn antaas at de itj kjæm fleir låddkjøpera, fåretaes trækkinga. Da kjæmm deinn nye metod'n te annveinnels: Skåla, me aill namnlappa'n seinnes så roint, ein tillfeildi møtedeltakar, trække ut ein tillfeildi namnlappi. Deinn namlappin e itj namne på vinnar'n nei, mænn låddkjøparnamne som e trækt ut hi mesta muleheita te å delta i deinn videre kampen om Vinflaska. Lådde seinnes så tebake te FØS'n, som no hi ti på sæ hatt'n som Låtterisjæf. Hainn lægg dein uttrækkt namlappin tebake i sekerheitsplastikkpåsså'n, sålles att mamnlappin e klart te å bli sællt på næste møt. Når namlappin e trøkt på plass i sekkerheitsplastikkpåsså'n, går skåla me namlaapa'n  videre te næste tilfeildi låddkjøpar som som trække ut ein ny namnlappi, som seinnes, å så videre, på såmmå måton som deinn føst namlappin. Sålle fåregår trækkinga heilt te de e bærre ein namlappi i jænn i skåla, å da e de deinn låddkjøpar'n, som får lessi opp namesett som e vinnar tå Vinflaska.
Som de sekker sjønne så vil deinn nye Vinflasktrækkningsmåtin ta ti, å de kainn sælvfølgele kåmmå ein fersjænka møtedeltakar, å potensiell Vinflaklåddkjøpar både ætti å oinner trækkinga. Mænn der vises det stor rausheit, lådd te dagens Vinflasklåtteri kainn sælvfølgele kjøpas, både oinner å ætti Vinflasklåtteritrækkinga.
Mænn hen støte vi på i Vinlåtteritæknisk utfårdring, kainn de læggas Vinlåtterilåddnamnlappa opp i Vinlåtteritrækkningskåla ætti att trækkinga hi starta? Ein kainn sjå ferr sæ store konflekta om ein Vinlåtterilåddkjøpar skoill kræv å få kjøpt nytt lådd, når de legg i jænn bærre ein Vinlåtterinamnlappi i jænn oppi Vinlåtteritrækkningskåla, å Vinlåtterilåddkjøpar'n aillerede ni bynt å feira!
Hen må det kåmmå nøyakti regla å fårskrefti!!

FERISTÆMNING!

 

Når FØS'n satt der i Thailainnsjorta å berætta om belli ditt, å belli datt å itj minst varm badevatt'n, hainn ha tydelevis slutta å bada i vat'n oinner kråppstæmpratur, å vørti ein stor fann tå Thailainn å Thailainnkultur. Tydelevis ha deinn rosanes omtalen påverka Vaktmester'n vårres. Hainn proklamet at når vi va i gang me næste møt så villa hainn sitti på i strainn eiller ein bar, kansji heilst bægge delan, borti Thailainn. Tek vi tissfersjæl'n i betraktning så bli 'n vel heilst å finn på ein tå bara'n oppi sentrum, om 'n itj legg utsli, å søv på romme, ætti e lang reis, å strainnliv tilear på da'n. Vi får sjå om 'n e så pass at 'n seinn å ein situasjonsrapport.
Vi ønska hainn å kjærringa GO TUR!

VINLÅTTERITRÆKKING!

Omsider kom tia ferr deinn store å nyutvrkla Vinlåtteritrækkinga. Skåla va oppfyllt me Vinlåtterinamnlappa, oppmøtestatistikk å vinlåtterikjøparstatistikk va jænnomgått å vurdert på kryss å tværss. Vinløtterisjæfen proklamert: NO TRÆKKE VI VINFLASKA!
HØS'n, som tradisjonelt sjett, sett nærmast vart føstemainn ut te å trækk dein føst Vinlåtterinamnlappin. Hainn trækkt ut sæ sjøl, de såmm å sjedd me de to næstan å, så vart de litte variasjon te de va tri lappa i jænn! Kjøpar tå to tå de jænnvårrånes namnlappan va BILSÆLLAR'n, som fort rækna ut at muleheitan hainns te å vinn deinn treddi Vinflaska va heile 66,667 %. Treddi sist namlappin vart trækkt ut å resultert i att vinnarsjangs'n brått va reduser te 50%! Speinninga steig naturlevis ått x/Sekutitasvæktar'n hainn Toralf, som einnå itj va uttrækkt. På næst sist lappin sto de: Inge å vinnarsjangsan te Bilsællar'n va redusert, te NULL %.
Sist Vinlåtterinamnlappin må trækkas å kontrolleras, så vart 'n Toralf utropt som vinnar tå deinn føst Vinflaska ætti deinn innovative å framtissrætta Vinlåtteritrækkningsmetod'n!
Når 'n omsider komm sæ, ætti å ha motti jevinst'nkom de fersjekti: "Æ tru æ må lætta stå hen te de bli bærrt! Kainn itj resiker å dætt på de glatte føre!"

HA I GO VÆKKA!

Møte 21. januar.

På møte førri lauda'n jekk diskusjonan høgt om dåle brøyting å vanskele kjørefårhåill. No hi vi hatt i vækka me fint ver, ut'n nå særle nebør å tæmperatur'n hi fer de mæsta liggi så vitj oinner null. På E6 hi det vørti bar å tør vei, så det hi verri rættele trivel å slæpp å kjør i sailtsørpa. Mænn på tur ne ijænnom Salbersdal'n sjer æ ein tå brøytbilan, å hainn spre sailtoppløysning!! Kainn de vårrå nødveindi? Rætt nåkk bles de litte grainne, å på utsætt plassa fyk de litte snå innpå vei'n, mænn å spre sailtlaka, på tør vei, FY!

STORFESKAR'n E PÅ PLASS!


(Arkivbilde frå i fjol.)

Storfeskar'n hi i jænn innti Hyllkaia på jakt ætti storfesken. Mænn i dag skraut'n itj tå resultate, hainn ha fått nån småseia, å nån silli, som 'n tebau å ji bort, om de va nån som ha løst på. De va hustri utpå kaia i dag, så hainn takka ja te både vart hua, kaffe å Vaffel.

FØLKE BYNNE Å VÅRRÅ I FERISTÆMMNING!

 

Hitra, Frøya, Mausundvær vart stært anbefalt tå dæm som ha verri på besøk i område, spesielt fekk Mausundvær positiv omtale å ein del historia vart berætt. Ferr redaktør'n så e væst ferr Kyrkesæterøra foillsteindi ukjeint område, å 'n mått dæffer på nætt fer å finn nån bilde frå plassan. Sjøl om Finnmark, ætti ein storfin tur i fjolsåmmår, står øverst på lesta, så hi omtalen de "nære øyrike" fekk så absolutt vækkt nysjærriheita, mænn ein ska itj glømm Saga- å månelainnskapsøya Leka heiller.

INNVANDRINGSPOLITIKK!

To saka hi vi lakt spesielt mætke te deinn henn vækka: Hainn Mrav hi einnele, ætti 5 års kamp einnele fått låv te å bu li lag me kjærringa å ongin sin. Hen e de ein familie som verkele hi stått på fer i kåmmå inn i de nårske samfunne. Ætti lang å mærkværdi tå søknan om familejænnfereningbehainnling tå UDI vart søknan omsider gokjeinnt, å gått e de.
Mænn karra som hainn Mulla Krekar å itj minst muslimen Arfan Bhatti, som stor ferr ein demonstrasjon mot Nårri. Sælvfølgele fekk 'n stor omtale båse på TV å i Avisa, å advokat'n hainns sto fram å fesvårrå kråppen, me att hainn bærre benøtta sæ tå deinn nårske ytringsfriheita.
Mænn når 'n står fram på deinn måtin kainn i aillfaill Redaktør'n sei sæ eni me kar'n som la ut deinn henn kommentar'n i ættikaint tå ein artikkel i ei eiller ainna Nættavis:

En enegelsktalende statsminister sa for ikke lenge side noe vår regjeringssjef også burde hatt mot nok til å si:
”Dette er VÅR nasjon, VÅRT land og vi har VÅR måte å leve på. Vi vil gi alle, også innvandrere muligheten til å nyte godt av alt dette. Men dersom du er en innvandrer som klager, syter og geberder deg over VÅRT flagg, VÅR ed, VÅR kristne tro eller VÅR måte å leve på, vil jeg på det sterkeste oppfordre deg til å benytte deg av en annen rettighet, og det er retten til å forlate landet. Dersom du ikke liker deg her, så DRA. Vi tvang deg ikke til å komme. Du søkte deg hit"..

FLEIR NIK. MALMO BILDA!

Som ein smakbit får du de henn to bilda'n, som bægge e tå svært go kvalitet. Litte spesiell bolkleing på huse te vegster, så hen må det da vårrå nån som kjeinne sæ i jænn. Går'n å bakgroinn verke å kjeint, mænn e vel bort no. Sjå aill bilda'n hen.

Vi var te slut fjort'n stykkja på møte i dag. Låtterijevinst'n reist i dag, som på førri lauda'n, Bilsællar'n me. Lønne sæ å kjøp to lådd sjø, va kommentar'n. Mænn vinn 'n næste gång å, så beslaglægges Vinflaska å tømmes! Nei, itj i vasken nei!!

Møte 14. januar.

Einnå i ny Thailainnsjort koinn FØS'n vis tå! Kårtarma sjøl om de e foill vinter utom dørin. Dagens jevinst e på plass, bli de Bussægar'n som tek'en me sæ heim i dag å?
Ækstrainntækta, ka ska deinn brukas te? Spørsmåle vart reist, å de kom fårslag om å kjøp ein kvadratmeter, på Fotokulturhuse, i nabolage te Røra Mek. Verksted.  Det legg jo på deinn rætte sia tå Straumen, altså på det opprinnele Røra. Ein kvadratmeter borti eitt Hjør'n, sponsa tå Hjørbole mått da vårra i grei markering.
Mænn fårslage vart, sjøl om FØS'n me næst'n nytt, å avansert fotografiapparat e ein potensiell kursdeltakar, kontat avsli. Pængan kainn brukas te såmmårblot.

KLART FERR HYSFESKE!

De dokke stadi opp gobita frå gammeldåggån. Bussægar'n ha, onner opprødding, fynni i gammelt avisutkløpp frå Hylla på deinn tia att Hylbyggin heinta ein del tå mat'n uttpå Hyllbokta.

MEIR GAMMELTI.

De henn bilda'n, å fleir te kom HØS'n me i dag. Bilde te vengster e deinn sist melkbil'n som 'n Ludvik Letnes kjøpt, å de mått vel vårrå føst på 50 tale. Platt'n vart laga i innpå Flata korr Sme Andreas Stornes sto ferr jarnarbé å 'n Petter Letnes trearbé.
På de ainner bilde e det vel båt'n hainns Paul Erling Austad, som løftes me deinn nye Moelvenkrana, som Brødrene Austad kjøpt ny i 1985. Veitrainnsport'n e de Austad Maskinstasjon som utføre. (Aill bilda'n lægges ut på Rørabilder.)

VÆGSKRÅPA HI VERRI PÅ BESØK!

De hi itj verri ænkelt å ferr traktorbrøyteran deinn sist vækka, må vel kansji ærkjeinn at traktorutstyré itj klare å hammel opp me nekjørdd kramsnø. Deinn sist vækka hi de verri dirækte utrivel fårhåiil på veian, itj bærre langs lia mænn på de flest veian i lainne, ska 'n dømm ætti oppslaga i massemedia. Stor va dæffer åverraskelsa på tur te møte i dag, Flagvei'n va nyhevla!!
Trailersjåføran hi ferræst kåra strækkningen millom Asphaugen å Vegset te deinn dåleast brøytt bit'n tå E6 i heile Norge.

TE SLUT.

Gått oppmøt i dag å, 14 stykkja på plass. De va stille på Doggnasfront'n, de va vel bærre i "blaff" ferr å rest tå sæ nå Julstæmmning som fekk ut følke førri lauda'n, kainn da itj tru at de va mangel på servering som årsake stillheita.
Dagen vinnar vart som de sjer Bilsællar'n.

NIC. MALMO BILDER.

På bægge bildan som vart lakt ut på førri møte var det resultat. No kjæm det to nye, eitt frå Hyllkaia å eitt inant Lænnsmyra. Ræst'n tå Malmobidan finn du hen. Veit du nåkkå så seinn ein E-påst hit. Eiller skriv i Jæsteboka.

Føst møte 7. januar.

Nytt år, nye intæktskilda.

FårmainnØkonomiSjæfen stilt i dag i einnå i ny spesialsydd Thailainnsjort, å de vist sæ fort att 'n å ha ainna nytt å kåmmå me, Vinlåtteri! På sist møte, i millomjul'n ha 'n nøtta muleheita, (rækna vel me at møtedeltakeran va lett (å) påverk(a), når'n fræmma fårslag om å innfør ein ny intæktskilde. Ingen reduksjon på deinn faste møteavjifta, mænn i ny tillæggsavjift. No va de ingen som protestert, å låddsalge jekk upåklagele, kansji bli de ei å ainna Konjakkflaska innimillom, meint 'n? Konjakk? Det mått vårrå messfersnakkels, frå Ækspresideint'n i Akkevittklubben, hainn kainn da itj mein at vi ska drekk utalinns vara.

STARTPROBLEM.
Låst dør, kalt Vaffeljarn å ubrukt kaffetraktar møtt FØS'n når 'n kom i dag. Ein gloheit telefon var øyeblekkele ti te Vaffelsteikarsjæfen, HØS'n, Hi du itj jidd Vaffelsteikar'n besje om at de e møt i dag? Svare ha verri heiller utydele, mænn hainn tok umiddelbart ansvar å sætt i gang produksjon tå Vaffelrør, mænns ainner starta opp Vaffelpræssa å kaffetraktar'n.

De jekk itj lang tia, så va HØS'n på plass me Vaffelrøra, å me kyndi hjølp tå Busskjørar'n utpå Ytterby'n, vart Vaffelpræssa kontrollert å produksjonsprosæss'n starta.

Ska sei at hen jekk de oinna! Når Vaffla vart ærklært ferdi sto "Servitør'n" klar å de bars rætt frå Vaffeljarne å bort te speint å Vaffelhongri møtedeltakera. Ætti kvart som smaksprøvan vart vurdert å testa, å grondier jæres itj Akkevittestinga heiller, komm dommen: "No hi du lakt leste høgt, (om de ska jias telæggspåæng ferr varm Vaffel, eiller om det ska jias trækk, får vi sætt ne ein komite te å utred) mænn deinn henn Vaffla får i aillfaill 11 på ein skala te 10!

No va det itj bærre Vaffla som jekk oinna, kaffekokar'n kom fort på ættiskudd, mænn i travelheit så jekk de val fort i svangan, koking utan kaffefilter vart prøvd! Itj heil veløkka va det.

ÅRETS STORE UTFORDRING!

Bilde nr. 929.86 Bilde nr. 929.87

Nån namn på pærsonan hi kommi på plass, sjå hen, heilt nederst.

Deinn støst utfådringa ferr Hjørnbole, i 2012, sjer ut te å bli bilda'n som hainn Nikolai Malmo hi ti. Hen stille gutongan attme Hjørbole svakt, å vi må ty te ækstærn hjølp. Lærinna ått ein go del tå ås, hu Andrea Wibe Hjelde, Asbjørg Austli Aabakken å 'n Petter Bragstad, næstor atme Hjørbole, hi aillerde kommi me sine bidrag. No ønske vi å engasjer fleir, som hainn Anton Austad, Rolf Austad å 'n Iver Ingul, sætt dæmm sæ ne i lag me sine æktefeilla så e de nødd te å bli resultat.
De to bilda'n åver e i aillfaill frå Stasjonsområde, så hen må de vårrå nån, som kjeinne i jænn nån vill æ tru. Fleir bilda finn du hen!
E de nån tå leserean som kainn fertæl nån teng om bildan, så lægg bidrage inn i Jæsteboka eiller seinn ein E-post. Skriv da inn nommre på bilde du kommentere.

NY KÅRSTU PÅ NERSALBERG.

De bli i prækti kårstu NerSalbersbo'n kainn fløtt i ti utpå såmmår'n. Snekkera'n hi stått på utåver høst'n å førrijulsvinter'n, så no e huse kjett å de e foillfart innveindi.

FØRSTE BYGGETRINN PÅ SMÅBÅTHANA!


Småbåthamnbyggera: Jan Terje Ertzgård, Kjell Lindsetmo, Terje Austad, Vidar Austad.

Deinn henn konstruksjon representer start'n på bygginga tå småbåthamna å fekk beskrivelsa Byggetrinn 1. De skoill bli lainnfæste ferr gangvei'n ne te flytebryggan. No synes konstruksjon å framstå som heiller svak, mænn dæmm veita bærre på att fjæra skoill kåmm, da skoill de monteras krafti avstivera. Når de fåregår Dognasarbé hi de verri vanle at Hjørnbole hi spandert kaffe å vaffel, mænn i dag svekte de, nåkkå Redaktør'n, på vægne tå Hjørnbole, fainn å mått beklag.
Når de jaill framdrefte så skoill Småbåthamna vårrå på plass førri PÅSK!

Heile 14 deltakera på møte å jevinst'n tok bussægar'n på Ytterby'n me sæ heim.

 NÆSTE LAUDAG BLI DE KAFFE Å VAFFEL PÅ DOGNASJÆNGEN.

VAKTLEST, FERR VAFFELSTEIKERAN I 2012!