HJØRNBOLE 2011.                                               Te føstsia.

Hjørnbole 28. desember.

Hærleheita me snøfri væga, å oppkjørsli, i Hellemshaugan vart de ein brå slut på i gårkveill å i natt, heile 10-15 cm med hælkramm snø dækt oppkjørsla, å i telægg ha brøytar'n fløtta snøn frå gata å inn i oppkjørsla. Følgele vart redaktør'n så oppti me snømåkåing på førremedda'n å gløm heit tå att de va innkailt te ækstraårdinært Julmøt!
Me snøfræs'n på foill turtal vart purreinkailling i fårm tå SMS itj registrert, mænn ferr å få fjærna deinn halpakka brøytkaint'n i oppkjørls mått manuelt arbé te. Da rengt de iltert nerri bokslomma: TAXIBO'n sto de på Telefon, å de va i lurveleven ut'n like å hør. Så smaill TAXIBO'n inn: Ska du ha Blautkak så må du kåmmå dæ neåver, no sprætte æ deinn sista! Da dæmra de ferr snømåkkåar'n: Hjørnbolmøte va tåglømmt, næst'n katastrofe. De va bærre å avsluutt snømåkkåinga å kommå sæ på møt.

Der satt dæmm, å Redaktør'n fekk klar besje: Du må følli me på Rørsia, der står de nårr de e møt! Åver ein tim ferr sein, no hi følke bynnt ferri heim.

Me i snåpt blekk på bole koinn Redaktør'n fastslå det vektiast:  De va blautkak i jænn, å hi sekkert itj gått glepp tå nå vekti ferr toillprat'n jekk som vanle. FØS'n satt på sin vante plass i ny Thailainnsjort, å me NY Taxfripåsså frå OSL. Deinn ærstatta gammel-påssån, ått pængskrine, som bynnt å vårrå så utsletti at det va stor resiko ferr å mest pængan te Hjørnbole.

Så fekk Redaktør'n irættesættels fer slurv me dateringa tå Solbilde frå Solsnuda'n, deinn da'n va deinn 21. desæmber, mænn de va kansji sålles at Hellemsahaugineran ha kommi længer på kalænder'n vi de ainner, som FØS'n uttald de. (Dato'n e no rætta.)

No va de ti ferr å få pænsa Jængen åver på nå fernufti tanka. Nån tå bilda'n frå samlinga ætti 'n Nikolai Malmo vart seint roint, mænn bortsjett frå 'n Petter, som raskt identifisert bilda'n frå Røra, så va de lite å heint. Hainn bekræfta de opplysningan som hu Andrea ha kommi me, å hainn støtta opp oinner antakelsa'n heinnes Asbjørg om at de kansji va hainn Nikolai, som sto å hoill ti sykkel'n attme Hellem. (Du kjæmm dirækte te bildan hen.) De ainner bildam meint'n koinn vårrå frå Løksdal'n. Å da fertældd 'n at brorin, hainn ODD, ein gång ha verri me 'n Nikolai oppåver te Løkdal'n ferr å heint nån jænstainna, deriblaint ha det verri i æsk me bilda.

No va de itj bærre Redaktør'n som va oppti me snømåkkåing, ein te de mangan som ha fått PurreSMS va hainn Toralf. i tållti'n ha jidd besje om att hainn, hoill på å måkkå snø å syntes de va ferr seint å ta sæ neåver på møte. De ha itj nøtta å låkk me blautkak heiller.

Tridagsgammeldainsfæst'n skoill ha hatt heiller dåle oppmøt, bærre ca. 60 stykkja ha delti. Ingen som va på Hjørnbolmøte ha delti, mænn de spørs om lite oppmøt i dag 10 stykkja, koinn sjyllas Gammeldainsfæst'n.

Ætti som de henne va de sist møte i året 2011 framla FØS'n komplætt å færdi revidert rægnskap:

RÆGNSKAP HJØRNBOLE 2011:

Det hi vørri 518 kaffegjæsta ferrdelt på 48 ordinære møta.
De hi kommi in 25.900kr
Det hi vørti stækt 150 liter vaffelrør.
Utgift te vaffelsteikeran e på totalt 12.000kr
Utgift te husleie Brainnstasjon e 5.000kr
Vi hi kjøpt ny Moccamaster te Brainnstasjon 1.450kr
Ælles hi vi brukt pæng på plastbæger, papptællikka, RØRA-syltety.

Lik æns vart ”Høst-takkefæsten” (Julbole) sponsa…

Det sjer ut som at Jørnbole e eit vældi vekti tetak ættisom de i snitt e 10,7 kailla som møte opp laudagsførrmeddan…(men de e plass te fleir)

Mvh

Roger Austad

FORMAINNØKONOMISJÆF. (FØS’n)

DE FØST MØTE I 2012 BLI LAUDA'N DENN 7. JANUAR.

FRÆDELES GO JUL Å GÅTT NYTT ÅR 2012, TE AILL!

Hjørnbole 17. desember.

I dag e de sist møte førri JUL, å da sto det, i tillægg te Kaffe å Vaffelkak, MÅILTKRÆMM å Kromkak på menny'n. Hussjæfen va utpekt som "sjæfskonditor" (e de itj de som etittel'n på dæmm som årne opp me kræmme'n?) Føyti'n ha 'n fått tak ti på Boinnpris'n, frå Røra Fabrikker kom de spesillaga Måiltkræmmmåiltsyltaty, me lite sokker. Sjæfkonditor'n va låft å få ækt Hessdalmåilt, som FØS'n skoill ha plokka egenheidi, te tåpping, trudd 'n.
Mænn:

Nårr FØS'n kom så va de itj deinn store fine måiltbera, som 'n ha skrøtti så my tå, (de kjæmm vel i hau reaksjon da 'n vart tiltulert ferr næst'n kartplokkar?) hainn ha me sæ stort Rørasyltatyglas me usokkra Hessdalmåiltsyltaty ti. De bekkan opp i Måiltkræmmbåillin, som Sjæfskonditor'n ha dandert å klarjort ferr tåpping me stor å fin Hessdalmåilt. Litte betænkt vart 'n når FØS'n sætt i gång me å rør roint i Måiltkræmbåillin. Bli de itj my Måilt de denne, oinnra 'n? NEI, svårrå FØS'n mænns 'n rota Hessdalmåilt, Røramåilt å Boinnpriskræmm i hop. Måltkræmmen ska vårrå GUL å SUR, søt Måiltkræmm e itj Måiltkræmm, dosert 'n. Vill dæm itj ha så får dæmm vårrå utan!
Så va de klart te særvering:

Hen hi Måiltkræmmbåillin gått deinn føst rund'n, de va ingen som opponert mot Måiltkræmmen å aill fersynt sæ seinar både to å tri gång. Mænn de vart i jænn så my at Taxibo'n å fekk sin del nårr 'n omsider komm innom. Mjølbilkjørar'n, bortme Sneppen, dærimot nækta å e Måiltkræmm, me deinn begroinnels at de e itj va nå gått.

DEINN NYE "HYLLA SKYLINE"!

Deinn henn vækka hi de sjedd store teng i Utgal'n, fjøse e revvi, opphøggi te flis å bortkjørdd. De va ein lit'n konkurranse om å finn feil på i bilde, tå Hylla sjett frå Hellemshaugan, om tissda'n.
Seint på kveill'n kom de inlægg i Jæsteboka, frå avkåmme ætti FØS'n, hainn såg at Fjøse va bort. FØS'n ha å lagt inn i meilling, mænn deinn kom itj opp. I ættiti vise de sæ att meillinga hains innhoill i krav om premiering, nåkkå som kainn vårrå årsak te at meillinga itj komm inn. Hainn Roy, Datatæknisk sjæf, hi næmmele lakt inn Spamfilter som plokke ut suspækte meillinga. Det hi sekkert greppi inn i det henn tilfeille.
(Te orientering så får Redaktør'n meilling om å sjækk meillinga'n, som kjæmm i Jæsteboka, finn dæm bli synle. Dæffer kainn de ta litte ti finn du får sjå meillinga di.)

E DE NÅN SOM SJER PÅ RØRSIA?

De spørsmåle dokke opp rætt som de e. I oktober årna datasjæfen opp me Statistikk som vist at Rørsia, i oktober hi hatt besøk tå 1766 unike gjester, som ha sjett på 3.539 sia. I dag e de, ferr desember, registrert 1026 unike gjester. Deinn jæst'n som hi sjett på flest sia, hitte i desæmber, befinn sæ i USA. Mænn korr de vises itj.
28 søkemotora hi fatta interæsse fer Rørsia. Nr. 1 e BaiDu, rangsjert som værdens mæst populære Internettside, førri GOOGLE. som e nr. 2. Bægge to hi verri innom, sekkert ferr å sjå om de e nå nytt på Hjørnbolsia, i dag, deinn 18. des.
Lure på om Kinesera'n festår dialækt'n?

 

JULMØT 4. JULEDAG, KLÅKKA ØLLØV!

HØS'n hi lætt Vaffelsteikar'n få fri i Jul'n, mænn de bli Julmøt læll. Kaffe koke vi sjøl å de e låv å ha mebrakt te kaffen. Inga begreinsning var sætt på typen, så hen e speinne både breitt å speinnanes.


GOD JUL TE AILL LESERA'n!

Hjørnbole 10. desember.

"I dag vart møte åpne me opplesing tå SMS meilling frå Fårmainnøkonomisjæfen:

"Go dag te dåkk høgt oppi nord!
No e de sist havbade å deinn sistmassasjen tatt ferr den henn gongen. I mårråtile 04.10 kjæm bussen å hente ås å vi hi ein 11,5 times flytur frammom ås.
Måndagsmårrån e de tebake te de vante. Men de e vesst snat Jul i følge kalendern, verke itj sålles hen me millom 30 å 40 gr.
Hæls te aill på Jørnbole i frå ås i hærlie Thailand.
"

NY VAFFELSTEIKAR.

Utan Vaffelsteikar ha de verri umule å hylli Hjørnbolmøtan. Ferr føst gången, sia vi starta opp, på Brainnstasjon, kom de inn ein ny. Vetjån væks da opp å bynne å få interræsse ferr ønger guta, så vi må vel ferveint att fleir ætti kvart finn sæ ainna oppgava om laudags førremeddan.
Polfarer Toralf hi testa Vafflan, å rapportere resultate: Gokjeint! Te ein speint fagder. (Jo da, hainn rakk Polé, i Åre!)

VI BRUKE SEKKERHEITSBEILTE!

De sist vækka hi de verri fleir uheil på groinn tå at vinter'n, vældi åveraskanes hi sli te. Tæmpratur roint 0 grader å bitte litte grainne snø skape glatte veia, å nån gång skje føreferainnringan brått å uveinta. Ætti som Hjørnbole hi fleir tonbilsjåføra blaint sæ, så fekk vi tenærma føstehainnsopplysninga om to utferkjøringa me vogntog. De ein va semeintbulkbil'n som veita oppi Kvam. Hainn tok me sæ fleirfåldi meter me rækkværk, finn 'n veilta utom vein å "hægt opp" førarhuse, opp ne, på rækkværke. Sjåfør'n, som BRUKT sekkerhetsbeilte, hang fast i det, mæns førarhuse på passasjerplass'n va tenærma knust.
De ainner tilfeille va me ein tå steinbilan, på Næssflat, korr sjåføran vest at de va glatt. Strøbil va ættelyst, mænn ha brukt 2 tim på å kåmm sæ på plass, å itj ha 'n verri nå fernøgd me å bli plaga ut på jåbb heiller. Nei, de va asjelli ber mæns Jørsta'n ha ansvar ferr strøinga, koinn Steinbilkjørar'n fertæl. Hainn va gla fer at vi rengt å på plass straks. Mænn på tråss tå at Steinbilkjøreran va klar åver de dåle føre sjedd de utferkjøring me eitt tå vogntåga. Hen å hång sjåfør'n fast i sekkerheitsbeilte. Rætt nåkk ha 'n proble me å kåmmå sæ laus, men hainn å ha hælsa i behåill. Konklusjon vårres va samstæmt: BRUK SEKKERHEITSBEILTE!! Å te dæmm som frædeles tru at dæmm kainn håpp ut/baki køya eiller tru dæm kainn håillsæ fast i ratte hi vi bærre eitt ol: TÅSKA!

SJOKOLADERASJONERING!

Deinn henn artikkel'n sto på trøkk i INDERØYNINGEN i går å fekk fram endel minna ått ås som baks opp me rasjoneringskort på de mæste. Det henne fainn æ på Google:

"Med krigen (2. verdenskrig, som for Norges vedkommende startet med tyskernes okkupasjon 9. april 1940), ble det vareknapphet, og det meste ble rasjonert. I kommunene ble opprettet forsyningsnevnder, som bl.a. sto for tildeling av rasjoneringskort. Hver husstand /familie fikk kort for hvert familiemedlem. Kortene hadde merker med gyldighetsdato, og for å få kjøpt den aktuelle varen, måtte den bak disken klippe av merker med gyldig dato. Butikkinnehaverne kunne når som helst bli pålagt å legge frem sin beholdning fraklipte merker, og man var ille ute om den ikke stemte med vareomsetningen. Det var strengt forbudt både å la noen få kjøpe varer på merker som ennå ikke var gyldige ifølge dato og å ta imot løse merker.
En ting var rasjonering, en annen at etter som krigen dro ut, var mange varer ikke å oppdrive. Kaffe var naturlig nok det som først forsvant. I stedet var det noe som kaltes kaffeerstatning. I perioder fantes det heller ikke smør, margarin el.l. i butikkene. Tran var alltid å få fatt i, og noen brukte tran til steking. Det både luktet og smakte fælt, så de fleste foretrakk vel å koke maten. Til ”smørelse”på brødet brukte noen (som hadde røde merker) hvetemelsgrøt, andre (som hadde tilgang på flesk) fleskefett. Lys sirup fantes ikke, men vi fikk kjøpt noe helt mørkt som kaltes bakesirup (mon det var melasse?). Jeg husker det ble bakt mye potetkaker hjemme hos oss. Uten smør og med liten tilgang på sukker var ikke de så attraktive, men med svart sirup på syntes vi de var gode. Vi hadde sikkert også behov for noe søtt. F.eks. fantes ingen form for sjokolade eller sukkervarer i butikkene. Men mot slutten av krigen hørte vi om noen som solgte hjemmelaget drops mot sukkermerker. Noe som ellers manglet totalt, var sydfrukter. Unger som var små ved krigsutbruddet eller kom til under krigen, hadde sett hverken bananer, appelsiner, fiken, dadler, valnøtter, paranøtter, svisker, rosiner før importen kom i gang igjen etter krigen. Hverken rasjonering eller vareknapphet tok slutt i og med freden, 8. mai 1945. Men alt bedret seg etterhvert. Det som var lengst rasjonert, var kaffe og sukker - til 1951 eller –52."

Kansji nåkkå å tænk på når de no skrikes opp om mangel på Meirismør å kansji Julrebb, mænns butikkhyllån e foill tå goe alternativ te smøre, å rebba går på bellisalg, som såkailt låkkevare. Sjøl opplevd æ rasjoneringstia som "Sokkerongi", i baksete på Dråsja ått farin min. De va jærn me i par småonga på hainnelstura'n te Duved / Åre ferr å kjøp sokker, de jekk 10 kg. sokker på ongan å. På tur heim va de foill visitasjon tå Tolleran på Ådalsvollen. Deinn rasjoneringa som vara længst va rasjonering tå bila. Deinn vara vel te 1961. Om ein skoill kjøp ny bil så mått de søkas om kjøpetilatels, å de va vekti pærsona, me vekti oppgav som fekk kjøpetilatels. Ferræst'n deinn føst Banan fekk æ smak ætti ein Svænsktur, å da va æ kansji ein 4-5 år.

DEINN NERE HISTORIE!

Te slut i dag te æ me litte reklame ferr RØRABOKA hainns Arne Ofstad, som no e færdi.

Næste møt 17. desæmber e de siste førri JUL, da ferveinte vi foill reiseorientering frå FØS'n!

GOD HÆLG!

Hjørnbole 3. desember.

I dag vart møte åpne me ei meilling frå Fårmainnøkonomisjæfen:

Hen kjem ei lita helsing fra Kata Beach i Thailand. De mangle sa jevli mang tasta pa tastature. Vi hi e kjempefint me 35gr i sola og 30gr i sjoen, no kl 0930 lokal ti (6 tim tilear). Sjer me ferrskrekkels at de e store problemer me pengan , men kassen e vertfaill overlevert...
No e de ti ferr smorning og bading igjen, kansje ein Singha eller ein Chang (beer). I ettermiddag ska vi treff ein gammel Hyllbygg, Willy Weie me frue. Vi traff dem paa Gardermoen ferr ei vekka sea (verden e itj saa stor...) Di faar kos daakk me vaffel me røraber. Ska hels fra Solrunn, Inger og Kristian.

 

Gammel Hyllbyggi på resturang Phileas Fogg, å på tur i lokaltaxi å kaillt Tuk-Tuk, vestnåkk ætti lyd'n. Nåkkå ferr Taxibo'n? Spør dæmm.

Som ein kommentar, ter meillinga, så kainn vi fersekker FØS'n om at de e foill kontråll på pængskrine. Vikar'n hi kommi sæ i fårm i jænn å va på plass.Vaffelsteikeran både i dag å førri lauda'n hi fått si velfertjente honorar utbetald, å at å dagens møt jekk me åverskudd. Ja, vi spandert, som vanle, kaffe å Vaffel på Dognasjængen, som i dag sætt opp Jultre å klarjol ferr vinter'n. De e bærre å slapp av me SOL, ØL å aill ainna goder du mått kåmm åver!

Væll, vi mesta ein Vaffeletar, mænn de va ætti at 'n ha betald. Årsak: Plussele smaill døra opp å hainn Lars Aksel, Bulkbilkjørar stårma rætt botått Toralf'en: "Ska du vårrå me te Åre?" Toralf'en vart så ferfjamsa att 'n øyeblekkele levert Meillinga, frå FØS'n, som 'n satt å studert, te Bulkbilsjåfør'n. Så stårma bægge, utan å hør krave om å lægg i jænn meillinga, ut jænnom døra. Va vest knapt om ti te Pole i Åre stængt.
Ætti nån menutt rengt telefon me besje om at meilling villa vårrå på plass på næste møt. Krav om øyeblekkele tebakelevering vart itj ættikommi, dæmm ha de tydelevis travelt Polfareran.

JULTEILLMONTØRA!

Æ veit itj om de e Olis'n som e sjæf ferr Julteillmontøran, mænn det kainn sjå ut te at hainn i aillfaill hi ti ansvare fer att Julteilla bli ståanes rætt. 

KOLLES BLI DE ME KRODRÆFTA?

Hainn Benjamin, som sørga ferr å få i gang Kroa ætti mang års dreft, sælt i vår rættihetan te ei ny ægar, som ha "metaller og meir" som ferrætningsområde. Å driv Kro va tydelevis itj lønsåmt fer tile i høst va plussele Kro stængt, å plakat me besje om ny ægar som skoill åp'n 1. november, så ny dato 1. desember å no i dag står de 15. desember.
No e de store spørsmåle: Kæm bli de nye drivera'n, å bli de åpning te Jul?

VERÉ!

Pluss minus 0 grade å væksling millom snø å rægn, å sælvfølge fekk vi besøk tå småsøstrin heinnes Berit. Bortsjett frå nøste, som vart løfta tå pællera'n, ferf n'te gång, ein båt som dreiv i lainn atme Hyllberge å nån rasert gangveibryggå nerri Børgin, så e de itj registrert nån store skada. De e eniheit om at ingen sakne sjifør å snømåkkåing, mænn e fernøgd me at vinter'n lætt veint på sæ.

HISTORI'n OM MELEN.


(Klekk på bilde. Mule du må jørrå de 2 gång.)

Eitt lite hæfte, på 17 sia, me litte grainne tå historin om Melen, frå 1850 - 2010, vart oppdaga på Brainnstasjon. Deinn skoill jærn ha verri publisert på Rørsi. Mænn finn de kainn jørrås så håpe redaktør'n på gokjeinning, å tillatels frå dæmm som hi laga hæfte.
Som ein smakbit får di sjå på det henn bilde, kor de å e i bilde frå "Historiske Hylla" som 'n Knut Følstad hi bidreggi me.

E de nån tå leseran som kainn bidra me å årn tillatels, eiller kjeinne skribeintan? Ta kontakt.

GO FØRHJULSHÆLG!

Hjørnbole 26. november.

HU "BERIT" VA FÅRHÅILLSVIS ROLE!

Oppme syltatyfabrikken ska de byggas nytt fryseri. Gran & Ekran AS i i foill gang me groinnarbe, støpt bankætta om freda'n. Der ha hu Berit hærja me sekringsgaln både mot Jærnban å mot E6.

På Hylla koinn 'n Roald Austad fernøgd konstanter at hu "Berit" lang i  frå ha verri så gæli som fårhåinnsmeillingan koinn tyd på. Både brygga¨å flytebrygga ha bærga. Rætt nåkk ha sjø'n verri poinni bjelkan på brygga, å bølgan ha dreggi me sæ litte stein å rask inn på Gålsplass'n, mænn de va bærre småtteri, nån plass mått da hu "Berit" få kvett sæ me enærsjin meint 'n. De skoill ha verri vær i 1933, da ha, ætti de gammelkailla'n ha fertæld, sjø'n ha stått åver gølve på Austadbrygga.

Ein som sekkert itj e lik fernøgd me hu "Berit" e nåkk nøstægar'n på Hernæssa. Når de hi verri storsjøtt tilear så hi nøste hainns, fleir gång, løfta sæ tå pælan å stått litte sjeiv. Mænn hu "Berit" sørga ferr å løft nøste heilt tå pælan å fløtta de me sæ i gått stykj innåver. Som ein kainn sjå på de metter bilde så hi sjøn verri asjelle høger på nattfloa einn deinn e hen.
Det sjer å ut te att de e behov ferr nye nøstporta ferr ænkelte.

Heiller itj i Børgin hi dæm sløppi oinna høg sjø. Høttægeran langs Roelslainne hi bøggd sæ lange brygga. Mænn de kainn sjå ut som at ein tå dæmm trøng høgstævli i dag. Ja, de e Raufossen du sjer i bakgroinn. Når de henn bilde vart ti så ha strømmen fræmdelsel go fart inn i Børgin, så de spørs om de te slut vart lite fribol, på deinn ainner brygga å.

Klåkka hælvølløv kom de meilling frå Fårmainnøkonomisjæfen (FØS'n), som satt på Gardermoen å drakk ØL, å veinta på flye te Tailainn, som skoill gå kl. 12.55. Hainn ønska ås aill "GO HÆLG!" Nåkkå som vart åverbrengt møtedeltakeran. (Mænn registrert dæmm de tru?)
Att FØS'n prioritert øldrekking, å Tailainntur meførd nån oppstartproblem. Pængskrine mangla, å Vaffelsteikar'n mått fårrå utan å få oppjør, seinn lønna me fari'n vart løsninga. Møte starta me sjølbetjent betaling tå møtegebyre, å pængan plassert på Økonomisjæfsplass'n. Ætti kvart vist de sæ att vikarieranes Økonomisjæf følt sæ indisponert, å smettefale. Følgele vart pængskrine åverlevert te vikarieranes vikarøkonomisjæf Dag elæktriker utpå gårsplassn, mæns vikar'n tussla heim.

Jørgen Nordberg, deinn nye ægar'n tå Enganhuset, busssjåfør'n jømme sæ, å borterst Ivar Kalseth (Gavelsbo'n alias Taxibo'n)

I dag dokka de opp ein go å gammel Hyllbygg, hainn Jørgen Nordberg. (Kæm skoill tru at hainn é 1936 modell.) I ferbinnels me barndåp så ha 'n ti tur frå Kristiansund, å mått naturlevis delta på Hjørnbolmøte. Jørgen reist, som mang frå Hylla, i ong ailler, te Tigerstaden Oslo ferr å skaff sæ arbé. Føst så va de Spikerverket, så vart de sveisar på skipsverft. I 1973 syntes hainn Jørgen at det vert ferr my innvandrera i Oslo, å fløtta te Kristiansund, kor hainn fortsætt å jobb på skipsverft, heilt te hainn vart Pensjonist.
Jo da hainn ha da mærka hu Berit på tur me hurtibåt'n frå Kristiansund te Trondheim, spesielt da dæm ha fått sjøn på tvers på strækningen om Smøla, da ha katamaran roilla gått.

Heile 14 stykkja møtt opp i dag. Ein ska itj sjå bort frå de faktum at de e oinner ein måna te Jul, å at heimle julefårberedelsa e i foill gang. Ærfaringsmæssi så e de da gunsti å håill ein låg profil, i heimen, om husfre'n ska bevaras. Dæmm som hi søkt teflukt i dag e:

Næstor Petter Brakstad, Bilsællar'n hainn Inge M. Johansen, X steinbilsjåfør Roar Stubbe, så te slut på de føst bilde, pensjonert Akerarbeider, hainn Harald Glimstad, som tydelevis e sjeptisk te de næstemaimm X Sekuritasvækter Toralf Letnes berætte. Så ein utfløtta Hyllbygg, Jon Holden som bur på Sparbu, å jåbbe i gravemasjnbransjen. Så ein Austadgut, hainn Stig Green, som vi no håpe kainn bli ein fast møtedeltakar. Hainn hi tydelevis nån Pauliol å fertæl X Førstefilar no ppåtråppanes Vaktmester Karl Ivar Letnes. Så  Vikareranes Vikar fer Økonomisjæfen å Elæktriker Dag Austad, som fekk ansvare fer pængskrine. Så te slut Pensjonist å Redaktør'n Jan Salberg. De kainn sjåut te at de e åvervækt tå Pænsjonista, så de e bra at de kjæm inn nån ønger Vaffeletera. Vi får håp at Julstria føre te at fleir oppdage fårdel'n me Hjørnbolmøta å lægg tur'n hit om laudåggån ferr å få kaffe å vaffelkak.

GO Å FREDELE FØRJULSTI!
 

HØSTTAKKEFÆST'n freda'n deinn 4. novæmber.

Klåkka 19.00 PRESIS! Om ein ska få me sæ appetittvækkarn.

Deinn oppfårdringa såg de ut te att ha gått inn me foill kraft, presis klåkka klåkka sju ha 5 mainn fynni sæ plass attme Hjørnbole mæns 8 mainn bænka attme langvæggen. Ailldeles som på gamle Folkets Hus i gammeltia, mangle bærre vetjan på ainner væggen.

Klåkka nærma sæ 10 åver sju da Gavelsbo'n ankomm. Hainn kom me Røra Taxi, å koinn ferklar fersjænkelsa me att hainn ha hatt Taxameterkurs, me vikarsjåfår Mr. Bean. (Somm du sjer så e damesia skuffanes tom.)
I hælv ått tin sprætt plussele døra opp å i kvinnfølk kjæmm inn. Itj nå minner plussele spreng FØS'n bort te Dama: "Du skoill da itj kåmm finn klåkka ni!" Mænn så vart de bærre lågmeilt prat å omkrenghåilling???????
Da vakne ein på langvæggen: Va de Strippar'n som kom? Hi 'n løkkas me å få tak på strippar, som i åverraskel? Mænn Strippestånga mangle jo. Nei, de e itj nå problem ferr ein betångantrprenør, hainn hi sekkert i ferkalingstøtt tejængele.
Ein må bærre sei at hummøre va krafti stiganes, å de va itj bærre på groinn tå appetittvækkar'n nei.

KLART BÓL!

Vi fekk go ti te tankeverksomheit, mænns FØS'n, akkedert me dama. Lura sæ ut i lag me jol'n å, kansji itj så rart de om programme ferr kveill'n skoill diskuteras.
Speint va fersamlinga når 'n omsider komm inn, å bynnt å berætt: Nei, de va itj nån strippar nei. Bærre ei tå nabodama'n, som følt sæ anntasta tå ein laushoinn. Hainn e tå blainningsrase å itj tå dæmm som sjer vænnele ut heiller. Så når 'n iutgangsponkte e reidd hoinna, så e de utrivele å træff ein sånn skapning. Mænn vi fekk tak i hoinnægar'n, så ne e dama på trøgg vei heim.

Julmat!

De va så tanka'n jekk tebake Skjold, 1963 å matkø, når de va klart te særvering.

De hæfta itj, varm mat ska etas mænns 'n e varm! E tydelevis tanken.

Hainn e tydele fernøgd HØS'n: Ækt Julrebb me sjykkele flæskrainn, medisterkak, Ulf's egenproduserte Hyllapøls, 80 % svinekjøtt å karve frå RÆTT sia tå Straumen, medisterkak, 2 såeta surkål å sælvfølgele potet, suas, typpersyltaty å sennepp. Klart att de må vårrå Akkevitt å Øl når sånn mat ska fertæras.

X AKKEVITT PRESIDEINT.

Hainn kainn sjå litte mollefonken ut, X Akkevitt Presideint'n, der 'n sett bakom Akkevittflaskån. Mænn de spørs heiller om de e tanken på kjøkkentjenest hainn tænke på. Me særtifikat, på oppvasmasjin, bli 'n sjæf på kjøkkene å, så hen går de oinna. Tydele fernøgd sjer de ut te att 'n e, når 'n sjække att flaska e tomm, finn hu går te evi jænnvinning.

   

Ætti i gått målti må de magam roas ne å teføras nødveindi stabiliseranes ståffå. Prat'n å mimring om gode gammle dager tok de mæste tå kveill'n. Å feir vere vi hi hatt i Høst me ein Høsttakkefæst va så apsolutt på sin plass å ga go groinn ferr de flæst skålinga'n.

   

Bildan få stå som bevis på ein trivele å minnerik kveill. Hainn Knut oppi Vadsø får i år klar sæ me å sjå på bilda, mænn e røkta'n som kom fram rætt, så satse 'n på å bli Trønder i jænn. Når klåkka va ti åver hælv eitt ha FØS'n kofte på å va klar te å bevæg sæ heimåver. Som sæ hør å bør, på Hylla, så: E de løs, e de fæst! De ha tydelevis ein tå naboa'n, Formelkjørar'n, oppdaga å stakk innom, nåkkå 'n Lars Bulkbilsjåfør sætt pris på. Me Karskkåppen i hainna samla sjåføra'n sæ på Boleinnin, tydelevis fer ein fagprat.

Hjørnbole 5. novæmber.

Vart avvekla te normal ti å me stort oppmøt, fæst'n ha tydelevis itj ti ferr hart på. Dæmm som itj va på plass va oppsærvert på ein eiller ainna måtin. Ætti som møte stort sjett va oppsummering tå de som står oppom e de itj meir å sei om deinn saka.

FRÆMDELES GO HØST!

Hjørnbole 29. oktober.

Hovedsaka i dag va sælvfølgele "Høsttakkefæst'n". Meny'n vart spikra på førri møte, no skoill de ta-as opp mainntal å binnanes påmeilling. FØS'n tok i bruk SMS å fekk positivt svar frå dæmm som itj va på plass. I protokåll'n fekk 'n notert ein 15 -16 namn, å hainn skoill sørg ferr å bestill ækt Julmat frå 'n Ulf Kåkk. Om de skoill kåmmå te nån ætttisløngera så ska dæmm bli sjykkele mætt, dæmm å. De vart i aillfaill nåkk i fjol.

NYE VEI OG JERNBANELØSNINGER VED RØRA.

HJØRNBOLETS INOVATIVE OG FRATIDSRETTEDE FORSLAG TIL Forbedring av:

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane

Trondheim – Steinkjer.

Etter Hjørnbolets mening er Kompetanseutvalgets utredning lite fremtidsrettet. Det brukes mye ressurser på minimale forbedringer.
Hjørnbolet har derfor kostet støvet av våre gamle forslag, som tilpasses moderne tider.

HOVEDFORSLAG JERNBANE.

Nytt jernbanespor, for høyhastighets tog, bygges fra Semslia, kommer ut ved Bergsaunet, går inn i ny tunnel ved Berg øvre og kommer fram ved Vollan og kobles sammen med eksisterende spor på Rambergsmyra.
Røra stasjon kommer følgelig bort, men god kollektiv tilbringertjeneste med Buss, alternativt Taxi, MaxiTaxi etableres fra Mosvik, via Straumen, Røra. til Verdal stasjon. Med Verdal eller Levanger som kryssings punkt for togene, kan bussen nesten umiddelbart returnere, uten vesentlig ventetid for passasjerene. Dette gi en effektiv og kraftig forbedring av kollektivtilbudet for innbyggerne i Inderøy kommune.

ALTERNATIVT FORSLAG JERNBANE.
Røra stasjon flyttes.

Jernbanen legges i tunnel fra Semslia og kommer ut under Gjellsås. Her anlegges den omtalte RØRA KNUTEPUNKT stasjon, for Fosen, Inderøy, Sparbu og Røra. Videre inn i tunnel, under eksisterende E6 ved Berg, som kommer fram ved Vollan og kobles sammen med eksisterende spor.

Begge løsninger kan bygges ferdig uten noen form for endring/omlegging av verken Jernbane eller E6.

FRAMTIDIG E6 FRA SEMSLIA TIL VOLLAN.

Når ny Jernbanetrase er tatt i bruk er en av Norges fineste veistrekninger, med utsikt til Norges lengste rette fjordstrekning, klar for å moderniseres.
Men først er overskuddsmasser fra Jernbanebyggingen brukt til å bygge ny og moderne firefelts vei fra Lorås til Salbergsdalen. På denne strekningen etableres to terrengtilpassa planfrie kryss. Ett ved Lorås, hvor veien (755) fra Fosen kommer. Her kobles også gamle E6, som blir lokalvei for Røra til. Denne går til det nye terrengtilpassede planfrie krysset, i Salbergsdalen (eller i Hita) hvor også den ”Gyldne omvei” og lokalveien til Hylla kobles til den nye E6.
Vei trassen mellom Lorås å Vollan kan legges i tunnel under Lunnan, eller i dagen, over Loråshøgda, med akseptable stigningsforhold og kobles sammen med eksisterende E6 ved Røskje, hvor den går over den nye jernbanen.
Denne trassen kan bygges uten å forstyrre trafikk på verken Jernbane eller E6, under forutsettning av at en kryssningsfri anleggsvei bygges.
Nå jernbanen ikke lenger legger begrensninger på veibygging, i Koabjørga, kan eksisterende E6 utbygges til 4 felts vei.

GAMMELT JERNBANESPOR FRA RAMBERGSMYRA TIL SEMSLIA.

Fra Rambergsmyra kan sporet bli en aksklusiv gang og sykkelvei, fram den nye jernbanebrua på Røra. Fra Jernbanebrua må eksisterende jernbanespor brukes som kombinert lokal vei til Verdal. (Traktorer kan ikke bruke E6, så Gavelsbo'n må he i muleheit te å kjør på Øra me ve.)
Veien må derfor bygges slik at både kjørende, syklende og gående kan ferdes trygt sammen.

NYE BOLIG OG NÆRINGS OMRÅDER.

Langs det gamle jernbanesporet åpner det seg nye muligheter for sårt tiltrengte boliger. Området i Koahalla peker seg ut som en Perle i så henseende. Med godt utbygget kollektiv tilbringertjeneste vil beboere på Røra ligge i ”gangavstand” fra attraktive jobber, være seg Verdal, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim. Å så Værnes flyplass.

I sentrum på Røra frigis det store områder som bør bli attraktive for næringsutvikling.
Det har vert lansert planer om oppfylling av Koafjæra. Her er de vel grunnforholdene som vil avgjøre om eventuell overskuddsmasse kan brukes. Om så er tilfelle må muligheten for å legge ny E6 her vurderes.

 RASTEPLASS.

Veifarende, ikke minst de som arbeider i transportsektoren, som har lovpålagte pauser og hviletider, trenger ett sted hvor hvil og pauser kan tas. En rasteplass, med utvidede servicetilbud, bør etableres på denne strekningen. Gjerne da i tilknytning til planfri krysning, slik at begge retninger kan betjenes. Men må ligge ett stykke unna boligområder.
Ett slik døgnåpent servicetilbud vil kunne legges ved Hernæssa, i tilfelle Koafjæra kan oppfylles og planfritt kryss sør kan legges i området.

FINANSIERING!

Hjørbole mein att prosjækte kainn bøggas utan bompæng, å belastning tå veibusjætte. I valgkampen kom de i fårslag frå Gammel FRP'ern som bur i Spania. Lætt spanjolan kåmmå å bygg væga! De vart itj så gått imotti, ætti som at'n villa att spanjolan skoill arbé ætti spansk tariff.
Att spanjolan kainn å bøgg væga det e de ingen tvil om, spesielt tunnela. Når de i tillægg e stor arbesslediheit, å lainne e på konkurs'n rainn så kainn Nårri tre te me både arbé å pæng. Hainn Solheim fer jo roint i værd'n å dele ut bistainnspæng, no hi 'n verkele sjangs'n te å ji spanjolan bistainnspæng, å samtidi få  bøggd modærne jærnbane å vei hen på Rør'n.
Itj behøve spanjolan å bu dåle heiller. Dæmm jamre sæ om dåle ti dæm som driv me store crusbåta å. Det finns sekkert ein eiller ainna båt'n som kainn  oppankras på Hyllbokta å funger som bolirigg.

E de nån som hi nå synsponkt, så bruk jæsteboka!
Nån fleir teng om Ælgjakta, inni Bergsreinna, e de å på føstsia.

GO HÆLG!

 

Hjørnbole 22. oktober.

Gått oppmøt vart de i dag, heile 14 mainn å 3 rekrutta va innom i løpe tå møtetia. FØS'n ha kommi sæ velbærga heim i frå Røros, å ha i jænn ti kontråll åver Protokåll å pængskrin.
Hovedæmne i dag vart sælvfølgele de store evenemange som ska arransjeras Fredagskveill'n deinn 4. okrober kl. 19.00 presis. På kultur/oinnerhåillningsfront'n de itjnå på programmme einnå. Ein potensiell Enterteiner, oppant Haugan, koinn ha verri aktuell. På reportoare hainns står sång, musikk, goeå minner go historia. Hainn hi i de siste lansert 2 singel CD'a, ein om live ein synndagsmårrå å ein protæstsång, som bægge e gått imotti. I følge FØS'n så ha verri åverkvalifisert te å oinnerhåill, mænn så vist de sæ at 'n skoill te Spania på féri. Dærme va de heiller blankt på kulturfront'n.
På matfront'n derimot så ha'n fleir alternativ kaillbol å Julmat frå 'n Ulf Kåkk. Hainn Ulf ha tebøddi såmmå matopplægge som de vi ha i fjol, te go pris. Valge va dærme ænkelt å greitt: De bli varm JULMAT frå 'n Ulf me Akkevitt å ØL. Vin bli de vel å ein årning på, å sælvfølgele fleir sårta alkoholfritt drekke, ferr æksæmpel Rau saft frå RØRA å kaillvat'n frå Røflovattne.

De va ingen som ha registrert nå stort Ælgfaill inni Bergsgreinna, så vi får dærme hi de itj kommi nå svar på ka dæmm skaut på førri lauda'n. I ainna Evenemang va registrert, å de va så stort at de te å me va vist på TV, Vømmølfæst på Øvre. Der va de stort oppbud i ferbinnels me hu "Bonderomantikk Linda". Hu klard sæ itj me å få tri friera te gåls, mænn ba inn både naboa å kjeinte te bli kjeint fæst. I de dæmm slutta filminga, såg de ut te at de va Vømmølfæst tå bæste slag. (Kansji dæffer dæm sluta å.)

Bilprat vart de å i dag. Taxibo'n ha oppdag at privatbil'n mangla bakløs, mænn ha kjøreløs fram. Da komm fagkunnskapen ått Bilsællar'n te sin rætt. Hainn står på Automatikk. Nei, de e manuelt gir! Løsbrytar'n sælvfølgele, hi du itj nån posisjon korr de står Automatikk? Da va fervirringa foillsteindi, i stoinn. Hi speil som bleinne ne automatisk, ja. Å så e de ein plass på frontruta korr de vart påsætt ein svart teip ein gång, da lyst bakløsa.
Modærne bila hi datastyrd kjøreløs sjø. EU regla kræv itj at bakløsa ska lys samtidi, mænn ska teinnas i tunnela ferr æksæmpel. He e de ein konflikt ætti som at Norske regla kræv at bakløsa lyse i lag me kjøreløsa.
Diskusjon va både oppklaranes å fervirranes. På bil'n åt redaktør'n e de kjøreløs, utan bakløs, mænn teinne bakløsa automatisk? Må vel kryp te kårsé, lesa instruksjonsbok å test ut!
De henne må vel bekræft at Hjørnbolmøte e både vekti å oppløsanes!!

REISELØST!

Att FØS'n hi stor reisløst e inga hæmmeleheit, tura te UFO dal'n, Røros, båttura te både Moskva å Svartehave hi vi hørd om. No skoill 'n ut på lantur, det såmmå skoill å Vaktmester'n, bægge te Tailainn, me fly! Ein me carterfly, ein me rutefly. Både beinplass setplassering vart diskutert. På langtura e de itj så værst på carter heiller, meint carterturist'n. på lanturfly e de 2-4-2 setplassering, så ein slæpp å plag meir einn ein, når'n ska ut på do. Fekk 'n løst te å trimm så koinn ein går roinntur i stan ferr att å fram.
Vi får øns dæmm GO TUR, å håp på mang meillinga i Jæsteboka! Mænn føst e de HØSTTAKKEFÆST!

Vi møtes næste laudag å, te i oppløsanes stoinn.
 

Hjørnbole 15. oktober.

HÆLSENG FRÅ FØS'n:

"Hælsing te Hjørnbolefrå Røros. Bilde e tatt oppi Stuggudalen. Snøfør ætti veia oppå fjelle."

Ætti som FØS'n ha fårfaill va pængskrin å ansvare fer pænginkrævinga åverti tå HØS'n. Hainn sjikka jåbben gått, mænn ha de travelt ætti som hainns bedre hælvdel satt klar ferr å fårrå på høttur. Mænn hainn ha de itj travlear einn att 'n uniddelbart snudd i døra, åpna Pængskrine å krævd inn kaffepånga'n, da Gavelsbon ankomm litte åver tåll. Som kjeint e Gavelsbon å ein aktiv Bjørkveproduseint me kunda åver store dela tå Innhærred. No komm 'n frå velevering neppå Værdal'n, å va både kaffetøst å Vaffelhongri.

Som tilear næmt, så hi vi verri stærtt plaga tå lågkvalitets syltaty å fæmmen mærka, i kjøleskape. I dag va i millerti kjøleskape fyllt tå ækt RØRA syltaty. Te å me i nye glas, som no e tepassa længda på tesjei'in vårres. (Meir om de seinar.) På førri møte fekk HØS'n besje frå FØS'n, om att Bræmbersyltaty behøvd 'n itj å kjøp inn, ferr de va de ingen som åt. Mænn ka sjedd, i dag vart Bræmbersyltaty ætterlyst. Da koinn HØS'n opplys att de fainns både RØRA Bois'nber å Aprikossyltaty tejængele. Aprikossyltatye ha 'n ferræst'n kjøpt inn tå egen pæng, som i fersjøk. Hainn syntes sjøl de va gått, å meint att fleir mått få prøvsmak.

HOMMERFESKE PÅ HYLLBOKTA!

Hommerfeske i i jænn i gang på Hyllbokta, å de rapporteres om stor å fin Hommer. X/Førstefilar å Håbbyfeskar'n, som vi trudd ha gått i opplag, vist sæ å ha einnå ein båt å koinn i dag oppsærveras i foill aktivitet. Mænn å kåmm inn å avlægg rapport om fangst'n de jol 'n itj nei. Vi får vel gi 'n i skråp fer de på næste møt. Kansji må 'n få i oppdrag å still me ein færrætt tå Hommer på årets store befivenheit: Høsttakkefæst'n om freda'n deinn 4. novæmber.

FARTSGREINS 70 KM FRÅ FLÆSKHUS TE MÆRE.

Tossda'n va Veidækkegutan i foill gang me å sætt opp nye fartsgreinsjilt, millom Røra å Mære. Førri vækka va de strækkninga frå Hamnekrysse te Bjørga som vart 80 å 70 greins. Ja, værd'n går framåver i fattie Norge!
No hi vi vel itj låv te å passer 70 finn vi kjæmm ut på dåle veia Nolom Steinkjer, i Inner å Ytternamdal. De e i aillfaill itj store strækningan millom Steinkjer å Trondheim. Me de henn tetaka bli de vel slut på hælgauløkkån!

FATTILAINNE!

Å fattier bli vi, vel ætti lvart som "papirfermuen brinn" opp. Da får ættikåmmeran åverta eitt lainn i ferfaill, utan væga, jærnbane, skola, sykeheima, sykehus, kjerka, åffentle bøgg å itj minst bedrefti som e konkurranseutsætt, å på groinn tå aillt ferr store driftskåstna kansji må lægg ne eiller fløtt produksjon ut tu lainne. Da sett vi vel i jænn me bærre høgtlønna, ansvarslaus politikera, byråkrata å papirfløttera. Lure på ka dæmm ska låvvå tå når arbesskrafta ut i de private næringsliv, som betale lønna dæmmes, e utan arbe å inntækt. Æ bærre spør: Kor mang unøtti åffentle ansatt, papirfløttera me ansvarsvægring, finns de hen i lainne. Ha dæmm verri velli te å ta ansvar ha nåkk saksbehainnling ått både NAV, å ainna åffentle myndiheiti verri asjelle kårtar. Æ tænke på lastebilsjåfør'n som vill ut i arbé. Hainn hi aill papira på plass, mænn mangle ein saksbehainnlar som e velli te å ta ansvar. De såmmå kainn ein vel sei om saksbehailinga, ferr småbåthamna på Hylla. Deinn einast saksbehainnlar'n som kainn skriv oinner e SJUKMEILT.

DE GÅR TYDELEVIS MOT VINTER!

Som ein kainn få intrøkk tå, ætti bilde som FØS'n seinnt, så e itj vinter'n langt oinna. Følgele vart dækk å dækkutrustning i hovedtema i dag. Piggdækk eiller Piggfritt. Jo, da de meiningan e fastlåst, så deinn diskusjon synes heiller meiningslaus. Mænn dækkvalitet å pris det vart i stort område. Einn ha fått tebu frå Bilferhainnlar'n om komplætte vinterhjul, ca. 18.000 kronå, fer fir hjul på Alufælg. Ein ainn eit legannes til 12.000 krona. Frå fersjelli seriøse dækkferhainnlera, på Verdal'n å Steinkjer ha bægge fått tak i dækk te hælve pris'n. Jo da, Bilferhainnlar'n sæll såkaillt Originalfælga, mænn læll da!
Ein teng vart vi i millerti eni om belli dækk bli som regel dyrt! Redaktør'n ha erfaring frå både Koreansk dækk å stævli, rætt nåkk ferr mang år sia, ferr dækka heilt sia PV tia. Da vart de kjøpt dækk tå 'n Nøss innpå Steinkjer (Agentur). Dæmm hoikk it meir einn ein 7-8.000 km finn kård'n dokka opp i da'n. Så va de ein måiltur, mangla stævli, mænn 'n Paul Erling på Caltex'n ha Koreansk stævli te ein svært så go pris. Stævlin vart kjøpt, å kveillstur'n te Måilterrænge oppi Sandvika va reidda. Ætti ein ca. 3 tim skoill ein lit'n bækk passeras. Vart blaut på fotan sjø! Solan va foillsteindi utsletti! Dyrest stævlin æ hi kjøpt nån gång!

AINNA ÆRFARINGA ME DÆKK!

Blainning tå dækktypa e itj bra. Ein som ha "lura" sæ te å sætt på to Piggfri dækk fram, i lag me såmmårdakk bak opplevd at bil vart ustabil å sporsøkanes. De e på groinn tå de ulike egenskapan te såmmår å vinterhjul. Mænn hi bil'n vørti ustabil å kjør, å du hi kansji bytta bærre 2 dækk? Jo da, de e såmmå mærke å såmmå type, sei du, så dæmm hi like egenskapa. Mænn desværre sålles e de itj. Redaktør'n hi sjøl opplevd sånne ærfaringga. Snakka me dækkleverandøra, på importørnivå, om ærfaringa. Da fekk æ som konklusjon: Te å me like dækk, mænn fersjelli produksjonsseria hi ulik egenskapa, å kainn ji ustabil bil. Ein gång sætt æ fir ny dækk på ein VOLVO. Deinn bynntå dra krafti te ei si. Hjulstillingskontroll vist rætte værdia. Sifta om dækka fram, bil va lik æns. Så skoill æ sjift bakhjula fram, mænn vart avbrøtti i jobben da ei si va årna, mått ut å kjør. Stoor åverraskels bil'n jekk beint, å oppførd så pærfækt, te å vårrå Volvo.
Så mi ærfaring e: Sjifte aill fir dækka, sjøl om itj aille foillsteindi utsletti, like itj oinner 4 millimeter mønster, sjøl på sæmmårhjul. Å itj toill me dimmensjon å fælga, de på originale hjul bil'n e sekkrast å bæst å kjør. Æ hi snakka me mang som hi vørti vaksin, å dæmm må innrømm at kjøregenskapan på bil'n vart dålear deinn gången dæmm fersvårrå sænking å breidækk.

Kåmmå i hau: De e dækka som i stor grad avjær om du kjæmm trøkt fram. ABS, ASR, 4 hjulstrækk kjæm te kårt om itj veigrepe e te stæss. De koinn vi sjå på TV-reportasj'n frå Venabydsfjelle førri hælga. Da va de høgtæknolågisk kjørty som låg utom vei'n!

GO Å TRAFIKKSEKKER HÆLG Å HØST.

Hjørnbole 8. oktober.

HØSTTAKKEFÆSTn bli freda'n deinn 4. novæmber.

Når Fæstkommitesjæfen skoill bestill fæstlokale, så vist de sæ at de aillerde va ppti te privat arrangsjemang, freda'n deinn 28. oktober. Følgele mått høstens største evenemang fløttas ei vakka nærmar Julbolsesången, næmmele te deinn 4. novæmber. I Jæsteboka ha de kommi fårfaillsmeilling frå 'n Knut, oppi Vadsø, mænn kansji kainn de henn e få'n på nye tanka:

FårmainnØkonomiSjæfen kainn fernøgd vis framm fæstlokale, som no bynne å bli tæmmele pærfækt. I dag hi splitter nye plissegardina kommi på plass. Dæmm sjærme ferr innsyn tå sol å nysjærri skapninga, om de føles nødveindi. Lydanlægg å blomster é på plass. I tillægg hi 'n kjøpt inn nye Akkevittglas, ætti uttalelsa'n kainn dæm å brukas som Øl eiller vinglas. Om ein konsentrert FØS e i gang me å vurder plass ått dainsestånga kainn ein bærre spekuler på. Uansjett hen bli de fæst i trivele omjivelsa.
FØS'n utnæmt spontant, å ut'n motkandidat, HusØkonomiSjæfen te Arrangsjemangsjæf fer Høsttakkefæst'n.

NYE VEI Å JÆRNBANEPLANI JÆNNOM RØRA.

Konseptvalgutredning for veg/bane Trondheim - Steinkjer. E namne på i dokumeint på 119 siå, (Link hen) som e utarbeidd fer framtidi trainnsport millom Steinkjer å Trondheim. De Dokumeinte bli ein stor å vekti oppgave ferr Hjørnbole, uttalelsesfrest'n va vel sætt te 15. novæmber, å deinn må åverhåillas.

                                                       

I eitt tå fårslag ska E 6'n læggas i tunnel frå Bjørga å oinner Hellemshaugan. På de ainnere jærnban i tunnel frå Bjøra å te Koa. Ingen tå fårslage e nå særle Innovativ, som de så fint heite. Flekke bærre på løsninga frå gammeltia på 1800 tale å tilear.

HJØRNBOLE HI PLANAN KLAR.

No e itj de henne nån ny sak, vi hi tilear hatt saka på bole å kommi me fårslag te løsning. No e deinn oppfreska, å ferbedra.

Ein tim te by'n, sei dæm på Steinkjer, de betyr at jærnbanelina må utrættas. Følgele fåresli Hjørnbole at de bygges tunnel frå Flæskhus/Bjørga å heilt te Berg. Der kjæm tåge fram i da'n å ny Røra stasjon bøgges. Så i ny tunnel oinner Brattås'n som kjæm fram attme Vollan. Da bli de i næst'n rætt Jærnbaneli'n frå Vist å te Yssedal'n.
E 6'n kainn da utvias jænnom Bjørga. Turista å ainna veifårrånes kain fræmdeles få nyt deinn fine utsekt'n te Norges lengste rette fjordstrekning frå ein ny flått rasteplass i område attme Tunnel'n. På dein gammle Jærnbanetrase'n bugges det ein trøgg, flat å fin sykkelvei kor de å e plass te fotjængera. Å bygg ein oinnergang som kåble sykkelvein te lokalvein attme Flæskhus e ænkelt å belli. Når Jærnbanin e bort bli de romm te mang fine bolitomti både langs trassen å på sentrum.
E 6'n kainn me relativt små justeringa læggas utom sentrum, kåblas i hop me vei'n frå Fosen på eitt nytt planfritt kryss, attme Svimyra, å så følli deinn gammel Jærnbanetunnel'n oinner Lunnan, passer åver jærnban attme Vollan å følli E 6'n vidre.
De e de grope fårslage frå jørnbole. No får vi ta ein intensiv "Brainstårming" å finn ut ka nykrysse te hoinner melliona kainn brukas te. De va te ti'i så stort engasjemang at ein fekk tvilt te deinn nye lyddæmpinga oinner take.

De va jo itj bærre veiplani som vart diskutert. Føstefilar å Fjolfeskar'n mangla, båt'n ha 'n ti på lainn, så hainn va i aillfaill itj ut på sjøfeske.Hainn skoill  ætti de røkta antyda at 'n ha verri på Dråsjetur, me Taxibo'n, så vi såg muleheita te å få røkta'n bekræfta når Taxibo'n osider dokka opp. Mænn deinn gång ei, hainn bærre glisa lurt å hænnvist te at hainn ha tausetsplekt. Dærme va sak lik uoppklard. Vi fekk heiller itj rede på om de va nå framdreft i Småbåthamnsaka.

UØNSKA SYLTATY I KJØLESKAPE!

I dag vart de på nytt oppdaga fræmmenprodusert syltaty i kjøleskape, eitt glas frå Nora, sto på bole. vart te å me åpna. Om de va nån som åt tå de ska vårrå usakt. Mænn de vart øyeblekkele beslaglakt, låkke påskruv å glase, i lag me plastikkbøtta me First Pris fervist te kjøleskape på Velbrygga. FØS'n vedtok at de mått opp ein plakat som ferbau ainna einn RØRA syltaty i kjøleskape.

Gått oppmøt va de å, 15 - 16 stykkja totalt, deriblaint nyægar'n tå Enganhuse, som ha fynni ut at Hjørnbole va ein fin anledning te å jørrå sæ kjeint me Hyll å Rørbyggi. Vi ha å besøk tå Plissegardinmontøra'n, som ha sætt opp Plissegardina på Velbrygga. Rætt nåkk kom dæm frå gæli sia tå Straumen, mænn vi på Hjørnbole e jæstfri å tollerang, så dæm fekk særvert både kaffe, Vaffelkak å RØRA syltaty.

GO RØRA HÆLG!

Hjørnbole 1. oktober.

I dag fekk redaktør'n irættesætels ferr manglanes referat frå møte deinn 17. septæmber. Da va 'n på plass, mænn så vart inspirasjon bort, me de te følli at det heiller itj vart nå referat. Får prøv å få me nåkkå no da.
Koffer e de bilde tå ein Skoda? Jo, ferklaringa e deinn at de vart spørsmål om kolles Skoda hainn Petter Letnes ha på bynnelsa tå 60 tale. Da slo redaktør'n te me føstehåinns kunnskap. Som elev på Bilmekanikerlina, på Yrkesskolin på Egge vinter'n 61-62. I deinn ferbinnels ha 'n Petter bil'n inn på Yrkesskolin te sørvis, nåkkå som resultert i at redaktør'n fekk ta me bil'n fram å tebake. Væll nåkk om de, SKODA'n e ein 1200 frå omkreng 1955, roinn å modærne i fassången.

NYMALT SCENE.

Vi koinn at senen te Hylla Vel ha fått sæ i nytt strøk maling. Får no håp at "kunstnera å skribeinta" sjønne at senen e my finar som einn me Tagging å kjærleheitsærklæring.

HØSTVéR.

Rægn e de som i præga vere i deinn sist tia. Gavelsbo'n vainn akkurat å bli færdi me å så høstkveita, mænn fekk itj trommla finn rægnvere sætt inn. I speinning hi 'n veinta på spiring, å korr kveita villa spir. Villa de bli på åkeræn hainns eiller ha sekåinne rynni neåver ått åkern heinnes Ida, i Østgal'n.? Mænn no sjer de ut ta at de bynne å grønast litte grainn på åker'n ått Gavelsbo'n, så de mæste tå sekåinne hi vel hylly sæ der de vart sådd. Rætt nåkk e de grønnar å meir spiring på Nolgalsåkern, bortom Østerænge, mænn så my vatt'n, att sekåinne ått Gavelsbo'n hi fløtti dit, hi de no itj verri læll.
Ælles så hi rægne avdækka ein go del kulverta å stekkreinnå som itj hi klardd å ta oinna vatne, nåkkå som hi resultert i ein del skada på både kommune å gålsveia, som hen på vei'n te Gavel.

SMÅBÅTHAMNA.

Som kjeinnt ha de vørtti jidd byggetilatels ferr bygging tå småbåthamna, nåkk andelsægera ha betaldd inn sin andela å bestilling tå utstyr koinn ha starta. Mænn ætti som at de ha kommi inn ein klage på bygginga, i jænn, va byggetillatelsa jidd me fårbehåill om at bygginga starta på egen ressiko. Følgele ha styre bestæmt sæ te å veint, te aill klagebehainnling va avslutta, å byggetillatels, utan fårbehåill, va på plass. I værste faill betydd de utlægging føst te vår'n, de va vesstnåkk problem me levering tå plastrøra som skoill brukas oinner flytebryggån. Tå aill plasss vart plastrørin produset på Gol.

HØSTTAKKEFÆSTn bli freda'n deinn 28. oktober.

I følge Fårmainn går my tå novæber å desæmber me te å delta på JULBOL. Følgele ønska 'n å få avvekla årets Høsttakkefæst i go ti førri Julbolsesången starta. Ei rask opptæling resultert i 16 sjølsakte møtedeltakera, "sløngera" som e innom ein å ainna gången, jies å muleheit te å delta, særle om dæmm noe e ivri å møte på de sist 3 møtan førri HØSTTAKKEFÆST'n. (Langveisfårrånes fårrånes, som 'n Kjell trailletrillar eiller 'n Knut oppi Vadsø bli sælvfølgele friti frå de krave.)
Ka bli de ta mat? Va eitt tå de føst spørsmåla. Øl, Akkevitt å Alkoholfritt Røflovatt'n særvveres sælvfølgele. Ka hovedrætt'n bli e meir usekkert. Hainn Ulf Kåkk levert ein frammifrå Jultællikk i fjol, mænn de e usekkert om 'n e intresserti år.

Kulturelt innslag skoill de jærn ha verri, dektlesaing, visesang, andakt å legnanes verka itj te å få nå innpass. Dainns dærimot verka te å vårrå i kukturinnslag som engasjert. No mangla de rætt nåkk dainsestång både på brainnstasjon å på brygga, mænn å få på plass i tritomms røstfrirør verka te å vårrå ein åverkåmmele jåbb. Sjøl om de i stoinn va stort engasjemang, å mang fårslg på korr ein koinn skaff aktøra, verka de itj som om Fårmainn vart særle engasjert.

Sjøl om hværken mat eiller kulturinnslag e spikra, så e de på ti å sætt tå deinn 28. oktober te fæstle lag å etegilde.

GOD HÆLG!

 

Hjørnbole 10. september.

I dag va de å kjæmpefint ver me sol å blå himmel, reine sjortarmvere kor tæmpen nærma sæ 20 tale. Fårmainnøkonomisjæfen ha, som Velfårmainn, hatt ein go start på da'n. Ein buss, frå Bandalsruta, me førti pærsona ha fått særvert Kaffe å Vaffelkak på Vebrygga, 57 Vaffli å mængdevis me kaffe ha gått me, samtidi som Velfereninga ha fått nån kronå i inntækt.
Fer bussturistan vart de ein go start på tur på "Gullvei'n". No mått vel Hylla Vel meill sæ inn i "Den gyldne omvei" va fårslage.
Nei, de vart betrakta som ein umule oppgave, krava te medlæmman va betrakta som umule både oppgavemæssi å økonomisk. Mænn kansji koinn Væll'e markedsfør sæ som kaffesællar te bussturista'n? Da koinn dæmm få sæ ein strækk på fotan, russel litte roint på Hylla, å få sæ ein matbætta.
Jo, de bli ein sak som Vællfårmainn må arbé me.

FESKE PÅ HYLLBOKTA!

De hi verri næmmt at de e lite liv i sjøn på Hyllbokta. Mænn på dagens møt komm de henn bilde framm. Trond heite vest feskarn, som kom i lainn me deinn henn fangst'n, ti på Hyllbokta på i førrimeddagsøft.
Håbbyfeskar'n, hainn Karl Ivar, e stadi ut me sjarken på jakt ætti sill. Ennå koinn 'n itj rapporter om storfangst, ei å ainna silla ha de vørti, mænn om ein fekk på nån silli, på hækkla, så kom de jærn ein Makrell å beit på nest anglin. reinnt så my me Hækkla, at sillin vart resta tå.

KOLLES GÅR DE ME SMÅBÅTHAMNA?

De va ingen som representet nå tå de inner serklan i småbåtham'n bestyrelsa, mæn nån røkta va fanga opp. Innbetalingsfrest'n, som va 1. septæmber va no gått passert å de flestan tå dæmm som va tedelt plass ha betald inn pængan. Nån ha fylli i frå, mænn de skoill vest ha kommi inn så my at bygginga koinn sættas i gang.

GEOLOGIENS DAG.

Ein tradisjon sjer de ut te å ha vørti: Kælkværke ( Ja, fer ås heite de Kælkværke) arrangsjere åpen dag oppi Tromdal'n, på Geoligiens dag. Der e de muleheit te omvisning å sakle infårmasjon om  de som fåregår oppi Tromdal'n å de ainner verksomheian i teknyttning te utvinning å feredling tå kælkstein.
Ætti møte tok 'n Petter å redaktør'n tur oppåver. Ka vi fekk sjå å våttå kjæm de litte om seinar.

GO HÆLG!

Hjørnbole 3. september.

Redaktør'n hi hatt fårfaill på i par møta i august, på groinn tå ein studietur te Praha, ein by som imponert me sin velhylly byggninga, reine gatå, belli ØL å go å belli mat. Oinner besøke vart de å muleheit te å prøvekjør i ultramodærne framkåmstmiddel, Segway, som hen demonstreres tå kjærringa te redaktør'n. På i museumsbesøk fainn vi å ein tile utgave tå kjørtye.

På tur'n vart de å ti te å besøk 'n Willy som hen slappe tå i rullestol'n., ætti ei hal økt på træningsromme. Hainn hælse te aill kjeint å fertæle at fårmen e bra å hummøre på tåpp.
Hælseng kom de å i frå Fårmainnøkonomisjæfen. Hainn va oppi UFO.dal'n å regga ne Cæmpingvågna. Meddan ha 'n innti på Gjetbergsvollen kor dæm særvert go gammeldags mat. Ka no deinn besto tå sa 'n itjnå om.

OLA BORTEN MOE, ein politiker ætti Hjørnbole sin smak.

Deinn sist vækka hi det stårma roint deinn einast politiker'n me "Bailla"! Hainn hi fernærma miljøfundameitalista'n, me hainn Belona Hauge i spiss'n. Mænn de sjer ut te at 'n hi følke bakom sæ, å når 'n les kommentaran, frå Grasrotfølke, i avisån, så sjer de ut te at 'n hi følke sin støtte, i aillfaill så va støtta frå Hjørnbole foillsteindi å einstæmmi. Stå på OLA.

KAMPEN OM TROMSDAL'n.

Att Miljøfundameitalistan hi sætt som mål å stopp uttak å produksjon tå miljøprodukte KALK e nåkkå som de e val å mærk sæ no som de e valg. Føstekandidat'n, ått Venstre, hainn Skjelstad hi uttrøkt stor bekjymmring fer Kvekksøllferjiftninga åt Rørbyggin. De kainn sjå ut som at påverkninga frå boinkaill'n oppi Tromsdal å hainns meløpera hi jort inntrøkk, så no ska'n reidd ås. Ein skoill tru at natur'n heile Værdal'n vart rasert, å befølkninga foillsteindi ødelakt på groinn tå Kælkverksomheita. Sakle infårmasjon sjer itj ut te å verk på deinn denn jængen.
Fer å illustrer litte grainne så kainn du studer de henn bilde grå Google, de e ti frå vanle ruteflyhøggd. Itj nå stor del tå Værdalsnaturn som bli berørd nei. Som 'n Olaf Berg, vikarlærar når Redaktør'n jekk på skolin, sa: "Minner einn ein Fis i Horrisont'n!" Du får ta dæ ein tur te Innhærred å fertæl miljøfundameintalistan lokalt nån sainnheitsol du OLA.

KUNST PÅ HYLLA.

Gammels sykkel'n hi kommi te nøtt å gle.

NY PATÆNT FRÅ 'n ROALD.

Som avsluttning på møte vart de ein inspæsjonstur neppå kaia. Der va 'n Roald Austad i gang me å pæl frammom brygga si. Hainn villa ta nån fårhåillsregla førri deinn ny småbåthamna vart realisert. På groinn tå at brygga vart leggan på utsia tå bølgebrytar'n så meint 'n at de va lurt fåreta nån sekkerheittetak.
Te pæljåbben va de nødveindi me utstyr te å hainter pælan, å fer å trøkk dæmm ne i leire. Nå kombiutstyr, som klard bægge oppgavan fainns itj på markede. Følgele sætt 'n Roald i gang de små grå, fainn ein kar ått Hansen Mekk. på Øra som sjønnt ka 'n ha behov fer. Resultate sjer du hen: Ei vibrasjonsplat me gripklo! Me gripkloa heintes pælin, justere 'n på plass, vibratorn starte å pælin går ne i leire. Når pælin står stødi lægges vibrasjonsplata på tåppen, nåkkå som gi einnå ber effækt!
På i førrimeddagstoinn e pælinga jort, å brygga sekra mot ny utfårdringa, som kansji kjæm i ferbinnels me småbåthamna.

GOD HÆLG!

 Hjørnbole 13. august.

Bjørn Austad på besøk på Hylla.

På omtreint aill Hjørnbolmøtan hi 'n Petter hatt me hælseng i frå 'n Bjørn, som no va busætt i Moss. Bjørn ha stærke bainn te Hylla, å ønska heile tia å følli me på det som sjedd, å hainn å Petter ha go telefonkontakt, næst'n kvar vækka. I deinn sist tia ha hælsa te 'n Bjørn vørti heiller skral, å hainn ha itj hatt nå tru på at 'n kom sæ te Hylla i såmmår.
Freda'n deinn 12. august kom så deinn triste meillinga. Bjørn ha dødd såmmå da'n. Vi lyse fred åver Bjørns minne.

Bilde kom hainn Olav I. Bragstd me, i telægg legg de to bilda på Rørabilder 2011. frå 'n.

RØRABER È BÆST.

De va me i vess uro i kråppen ein reist på møte deinn henn gångan. På de sist møta'n ha de verri tenærma krise på syltatyfronten, plastikkbøtttø me jolbersyltaty frå Xstra å Eldorado ha verri sjett på bole, mænns Rørajolbersyltatyglase va båttnskråpt. Ka villi vi møt i dag tru?

Frøkt'n vist sæ å vårrå ubegroinna: i foillt Rørajolbersyltatyglase va på plass atme nystækt Vaffel. Mænn i dag fekk itj Vaffelkaka nån tåppkarakter, ujamn kvalitet å nån va så kompakt at Gavelsbo'n, som ein gång før ha betti tu sæ i tainn, vart advara mot at nån koinn vårrå nåkkå kompakt. Væll nåkk om de.

DØR SJARKFESKERAN UT?

Spørsmåle kom opp ætti ein åversekt de va itj registrert nå feskera i kommun længer, hværken som biærværv eiller hovedjåbb. No hi de kommi ein ny sjark på Hylla. De e spørsmål om itj Førstefilarn på Tronesbruke, hainn Karl Ivar, no heill på å sjifte yrkesbetægnes, å konverter te Sjarkfeske. Hainn ferlot i aillfaill møte tile i dag fer å ut me Sjarken. Når møte va slut konn vi oppsærver røyksjya, når Yanmar'n vart starta å kurs'n sætt ut på havet.
Hainn Petter står å studere sjø'n, som i dag va utrule rein, mænn me i brunsjær i vatne. Reint va de å roint kaia å kaipåla'n, itjnå tå deinn små mortt'n, krabbin eiller sjøstjærnån, ja, te å me Ål, som ein koinn sjå før. Koinn de sjyllas at sjøn va så aillt fer rein, å fri fer næringståffa eiller va de bærre ei naturle utvekling?
Ja, vi får vel veint å sjå ka resultate te Sjarkfeskar'n bli, e Hyllbokta fesktomm?

HYLLAS ANSEKT.

De e itj bærre på sjøsia de sje ferainnringa, jænnom stadi nybøgging hi Hylla ferainra sæ jænnom tia, me stadi nye bolia, riving hi de verri heiller lite tå. Rætt nåkk fersvainn Lundbrygga fer mang år sia, å seinar vart å bolihude revvi å ærstatta tå i bygg i modærne stil.

Eitt stort sår vil oppstå når låvin i Utgal'n bli revvi i løpe tå høst'n, bli de da i stort tomromm ætti uthuse eiller kjæm de opp nå nytt? De får vi prøv å finn ut ætti kvart, rækne me at Fårmainn veit besje, når 'n e tebake ætti Harrytur te EU-lainne i Øst.
Vi va vel 11-12 stykkja på plass i dag å.

FORTSATT GO HÆLG.

Hjørnbole 30. juli- 6. august.

Redaktør'n mesta ailldeles både inspirasjon å gnist, i govere førri vækka. Når gover hoill sæ utåver kveilla'n å, så vart itj referat frå Hjørnbolmøte deinn 30. juli akkurat prioritert. Mænn son i ætti ti så kainn de næmnas at vi va 8 stykkja samla på møte å dæme nådd vi "breik iven". Vaffelka va å i dag go å 'n Petter delt ut tærningkast 5,5.

Fårmainn ha fårfaill i jænn, va no å i UFO-dal'n å plokka Måilt, itj deinn store fangst'n, å dømm ætti bilde som 'n seinnt ås oinner møte. De sjer å ut te at 'n bevæge sæ heilt på kainnt'n te å bli ærklært som kartplokkar.

Ailldeles bardus ha vi vørti oppmærksom på i stor bejivenheit, som Dampskibsbrygga å koill ha ti del i. Næmmele de at "SDS Hansteen" va på besøk på Innhærred. Årsaka va at ei nyresturert Dampskibsbrygg, på Ytterøya, skoill åpnas. "SDS Hansteen" ha dæffer vørrti oppfyra å tok tur'n te Levanger fer å lætt Levanger Olførar'n å selebre jæsti få stainnsmæssi sjøss, te Ytterøya.
Me jækta Pauline som attraksjon på Hyllada'n i år, så skoill de vårrå naturle me næste generasjon fraktbåt på besøk te næste år. Fårslage vart einstæmmi beslutta å åverseeinnas te arrangsjemangkomite'n fer Hyllada'n 2011.

 

Når de jeill Gavelsbo'n, så satse hainn på å utvi besættningen, 1. august va de ti fer å slæpp laus Oksi'n, sålles at næste års kælving koinn fårberedas. I tillagg så hi 'n starta oppforinga tå Ælg. Deinn føst gåmgen deinn henn Ælgkua vist sæ i Kveitåker'n, ha a me sæ ein fjolkælv, mænn no e de bærre årskælven å sjå. I tillægg e de ein eiller to Ælga te som å e fram å beite. De bli nåkk itj deinn store avlinge i henn område nei.

Når vi kom te møte sist laudan, koinn vi skriv 6. august. Færmainn va på plass, ætti måilttur'n, mænn mangla Pængskrine. Hainn va heiller byrsk, nær Pængskrine itj kom samtidi me Redaktør'n, hainn ha jo vørti betrudd Pængskrine,  på groinn tå at 'n skoill på Måilttur. Mænn Pængskrine va åverlevert Husøkonomisjæfen, på sist møte, å ætti som hainn ennå itj ha kommi så va de krise i betalingsysteme. Mænn ætti tekailling pr. telefon komm både Husøkonomisjæfen å skrine på plass, å innkrævinga koinn start. Heile 12 møtedeltakera koinn 'n bokfør som betalanes.

HOVEDÆMMNE "VÆRDALEN".

På møte va de å deinn 6. august, ein båt som vart hovedæmmne. Næmmele slæpebåt'n "Værdalen" som ein gång va i bruk i tæmmerslæping fer Verdalsbruke/Trones bruk. Båt'n sto i lang ti neppå Ørin, mænn va i ein så dæle ferfattning at 'n vart oppjidd som restureringsobjækt, å skoill destrueras. I avisa'n ætterlyses no, tå ein kar som åverto båt'n privat, diværse utstyr som ratt å lainntærnå m.m. Te å me ein Rørbygg ska i følge innlægg i Værdalsavisa ha kjøpt Kompasse på ausjon.
8 melliona kronå hævde nyægar'n at 'n hi brukt på restaureringa! Ja, ein får tydelevis itj my fer pængan i deinn henn bransjen, skoill ha verri arti å sjett både resutate tå pængbruken å itj minst bilaga. Mænn me trussel'n om at båt'n itj vil bli å sjå i distrikte om itj de manglanes utstyre kjæm te rættes så e vel muleheita heiller lita.
Vi får vel heiller sats på besøk tå SDS Hansteen.

På tampen tå møte komm 'n Petter me eitt nytt begrep: "Økologisk bandåp!" De mått da vårrå de som skoill fåregå oinner andakt'n på Solem om synnda'n.

GO HØST!

Hjørnbole 23. juli.

På baksia: Roger Austad, Lasse Austad, Jan Salberg, Karl I. Letnes, Lars Næss, Ivar Kalseth. Nærmest: Knut J. Norum, Toralf Letnes, Dag Austad, Inge M. Johansen, Petter Brakstad. Fotograf Olav I. Brakstad.

Færmainnøkonomisjæfen i jænn på plass, å ølonomin oinner foill kontråll. Me 12 betalanes deltakera på plass va oinnerskudde frå de førri møte dækkt inn.
I start'n på møte va de teløp te lett panikk, de ha kommi pirat-Jolbersyltaty på bole. Husøkonomisjæfen, som va åveransvarle fer Rørasyltatybehåillninga, ha einnå itj dokka opp. No va  go rå heiller dyr, på Boinnpris'n ha dæmm itj Rørasyltaty, så nårmast muleheita va COOP'en på Øra. Mænn heildivis dokka hainn me ansvare fer Rørasyltatybehåillninga opp, jo da hainn ha Rørasyltaty, i ein plastikkpåsså, heim hainn. Situasjon va reidda, å Rørasyltatye va på bole i løpe tå kårt ti.
Møte i dag bar sælvfølge præg tå heinnelsan i Oslo å omæg'n i går, mæn ætti som deinn saka ei omfattanes behainnla i ainna media einn Hjørnbole, lætt vi deinn vårrå i fre i dag.

Store heinnelsa, på Rør'n, va de ingen som ha registrert, rætt nåkk ha hainn Toralf delti i eitt Gullbrøløpp, på Samfunnshuse, å fått særvert sjykkele Sjerryfromasj. Deinn ha jort'n orin i haue, ætti ein pårsjon, koinn 'n fertæl.
Eitt stort oppslag om ein Jolbersællar, på Steinkjer, va lakt mærke te, hu va feilakti framstilt som Inderøyning, mænn va ækt Rørbygg! Å ha sællt Jolber fer 30.000 kronå om freda'n! Vestnåkk rekårdomsættning iflg. oppdragsjivar'n på Jåddår'n.
I ainn Rørveitj, som hi verri svært så aktuell i media, e hu som kjøpt småbruke ått Øvreguta'n. Opprinnele så e a  Beitstøing, mænn de e no så. Hu e ein tå finalistan i "Jakten på kjærliheiten". De va itj små krav hu sætt te friera'n. Om de e nån attme Hjørnbole som koinn oppfyll krava lætt vi stå ubesvard. Hu e i aill tilfeille fer seint ut, fer de flestan tå ås.

Bilhainnling på Internætt vart hovedæmne i dag. Bila te utrule låg prisa vart frambøddi på Finn.no, å følk beit på. Ein løkkele bilkjøpar ha verri så heildi å få nybil'n levert me ein biltrainnsport. Bil'n va levert om natta, på ein bænsinstasjon. Når bilkjøpar'n sætt sæ inn å skoill start opp, va de foillsteindi døitt. Ferklaringa fekk 'n når 'n åpna pansere: Motor'n mangla!
Ein ainn kar ha kjøpt sæ bil te go pris i Oslo. Hainn betald bil'n å skoill start opp på heimtur'n, ætti 150 meter braut motor'n foillsteindi i hop. To dåggå, me go hjølp, ha de ti å få tebake pænga'n frå sællar'n å ein masse onkla.
Som bilsællar'n kommentert e pris'n fer go te å vårrå sainn, så e 'n som regel itj de.

 

Hjørnbole 16. juli.

Så vart de Hjørnbolmøt i jænn da. Om Redaktør'n hi hatt låvle å gokjeinnt fårfaill, på de 2 sist møta'n, får så vårrå. Mænn i år jekk feritur'n te Finnmark, 4.550 km tebakelakt, å ca. 1.200 bilda hi de vørti i løpe tå 12 dåggå. No ska både bilda å intrøkk sårteras. Kansji bli de i reiseberættning ætti kvart.
Feriti præga oppmøte i dag bærre 6 stykkja møtt opp. Me fårmainnøkonomisjæfen på slæktstræff, å Husøkonomisjæfen i Østersoinn, så va de Bussægar'n utpå ytterby'n som va ansvarle fer pængan, å oppjøre me Vaffelsteikar'n.

Hovedsaka på møte i dag va ein "ny" båt som låg oppankra utpå Hyllbokta. Deinn saka fekk vi oppklard når hainn Toralf annkomm. Hainn vest foill besje: Førstefilar'n, som ha sællt oinna Sonætt'n, å ha vørtti ein såkaillt håild'n mainn, ha fynni båt'n på Ækne. Når kjøpe va i ård'n ha Toralfen verri me på heimtur'n, frå Ækne te Hylla. Båt'n ha ein Yanmar diselmotor, som vesstnåkk itj bråka meir einn at det jekk an å snakk oinner tut'n. To å ein hælv tim ha tur'n te Hylla ti, så fart'n va itj stor. De va heiller itj lugar'n. To mainn koinn kansji få plass te å liggi, meint 'n Toralf, som straks rætta de te to pærsona. Båt'n mangla einnå nam'n, mænn de skoill ha kommi fårslag om Elias passa gått.

Ælles så ha de vørti registrert at saman vill ha samisk sjelt å namn, på Steinkjer! Ein teng e i aillfaill bra sekkert, de fårslag fekk itj bifaill frå nån attme bolé. Lite trule at Varaolførar'n, på Steinkjer, sanke stæmma på kommunevalge te høst'n. Vi får håp at Steinkjerbyggin kjæmm i hau utspælle.

Oppi Hellemshaugan va de veibøgging å klarjørråing tå hustomt på gang. Det va Nersalbersbon som va i gang me fårberedelsan te husbøgging. De grå åkran, neom Salbersgålan, e itj tørt leir mænn kveitåkra som står fint å e i gang me å ferainner farge frå grønnt te gult.

Vi hi lessi om mang støgg båtuløkka å mangel på bruk tå reiddningsvæsta i de siste. Mæn når 'n Per 100 lægg ut på tur e sekkerheita på tåpp, reiddningsvæsta va de på aill da 'n la ut på tur. No rækne vi me at 'n kjæm velbærga heim å kainn møt opp på næste Hjørnbolmøt!

Vi lura fælt på om de va sabotasje på gang da vi oppdaga deinn henn kar'n i foillt arbè, på båt'n, utan att båtægar'n va å sjå. No vist de sæ at de va bestilt arbè på rore som vart utførd.

GO FERI FØLKENS!

Hjørnbole 25. juni.

I dag va både Fårmainnøkonomisjæfen å Husøkonomisjæfen på plass. Redaktør'n fekk hurv fer at 'n ha skofta Hylldan, utan groinn, feiring tå sækstiårsdag va itj i neirheita te å bli goti som begroinnels, va deinn klare besjén. Næste Hylladag e de møteplekt fastslo fårmainn, så slæpp vi de denn suttre om bilde å referat.
Ætti kvart kom Husjæfen me nån bilda frå jækta Pauline. (Dæmm legg på framsia.) Førstefilar'n ha å ferri roint me fotografiapparat, mæn verk itj umiddelbart velli te å del bildan sin, mænn vi får sjå ka som sjer.
Hylladan ha verri gått besøkt både på dan å om kveill'n. Trække må å lætt 'n Møkkerbakken alias Kalle Garli, håill Andakt klåkka ni vist sæ å ji resultat., ein go del møtt opp fer å hør på 'n. No lura dæm på om dæm skoill prøv å få ut følke einnå tilear, ha ei "Hæppy åvver" frå klåkka ått. Da skoill dæm låkk me belli sailtmat, sålles at jæstan vart tøst å fekk behov fer gått drekk utåver kveill'n.
Fårmainn i Vællfereninga, Fårmainnsøkonomisjæfen ha einnå itj foill åverseekt på økonomi'n, hainn ha mang oinnerøkonomisjæfa som skoill rapporter, mænn ein teng ha 'n klart: 290 betalanes ha verri te stæss på kveillsfæst'n. Te å håill kontråll å ård'n på dæm ha de verri 20 vakti, så fæst'n ha gått pent å role fer sæ.
Ein ainn ein som ha teng klart va Husøkonomisjæfen åt Hjørnbole. Hainn va ansvarle Tommgosspaintsjæf på Hyllada'n. Følgele ha 'n å ansvare me  lever inn Tommgosse på Boinnpris'n, der ha 'n stått i 2 tim å painta Ølbåksa m. m. Automat'n ha gått varm, blenka å ula i eitt sætt, mænns kø'n tå ainn Paingossleverandøra bærre vaks. Ætti at 'n va færdi, å tok sæ ti te å studer årsaka te blenkenga å ulenga. Deinn vist sæ fer de mæste å vårrå utaliainns Ølbåksa. Deinn sårt'n Øl ha itj vørti sællt på Hyllada'n, så 'n antok at de nån som fersøkt å lur oinna ukurant ølbåksa. Dæmm koinn i aillfaill itj ha vørti drykki innom sjænkebevillingsområde te Hyllada'n, der va de bærre Gått drekk, sælt tå gokjeinnt sjænkebestyrera som koinn fertæras.

På tampen tå møte ko 'n Roald Austad me nån gobita, hainn ha åpna i bok som kom i frå opprøddinga på Einar Austadbutikken. Der ha de henn fir bildan liggi:

Bilde frå Hyllkaia e ti føri nån hi bøggd i Austadlia. øngstemann på er født i 1928. Deinn info som stod bak på bildet finn du seinar, mænn du kainn prøv å finn ut namn på kailla'n finn kjike.

De va nåkk itj lettarbé å vårrå feskar på deinn tia bilde vart ti. Hainn Petter komm i hau at de va svært te leven når dæm trækkt nota.

Hainn Petter Bragstad komm gått i hau DS Steinkjer som hen e på tur inn te Hyllkaia. Båten anløp Hylla 2 gång i vækka. På tissdåggån kom 'n frå Trondheim på ættemeddan. Om tossdan frå Steinkjer på Førremedddan. De va vel tå deinn groinn Kjøpmainn Einar Austad ha standardsvare klart når 'n mangla nå på butikken. "Kjæm me båt'n om ----dan!"

 
Kommentar:
Dei "pålane" som var i fjæra da æ va ong og som vi kalla "dikkeda" er nok det same som "Duc-d'Albe". Eg meiner at eg har det frå sjøkart over Risøyrenna. Du finn ordet også i Wikipedia, men forklaringa var på fransk og det er ikkje mi sterkaste side. Bildane stemte godt med den "dikkedan" som va neafør Ertzgaard.

Knut Følstad

Hei Jan,

Æ sjer at du lure på ordet "dekketal". Nåja, æ e no itj sjømainn, så denne hi æ lite rede på. Men hain Tor Erik Jenstad kainn fertæl dehenne om ordet: "Dekketal er eit påleverk til å fortøye båtar i, ein midtpåle med skråpålar som er bunde i hop i toppen. Interessant opphav, frå Duc d' Albe (hertugen av Alba). Eg veit ikkje om hertugen fann opp dette. Det som har vore sagt, er at han var forhatt, og at hollandske fiskarar ønska det var han dei stramma tauet rundt når dei fortøydde båten til ein slik 'dekketal'." Å da skoill dekketal-mysterie vårrå oppklart.

Ha ein rættele fin såmmår!

Arnstein Hjelde.

TAKK te bægge to!
 

De henne e antagele eitt tå de sist bildan tå Sanct Svihtun.

Eitt søk på Google ga som resultat at Deketal e i Dialæktol frå Senja.

deketal (m.): T-forma fortøyingsbolt i berg, ofte med ein kraftig jernring tredd rundt. (1997)

Beskrivelsa passe e itj heilt på deinn tengen vi sjer i fjæra på Hylla. Arnstein Hjelde, om du les de henne, hi kansji i ferklaring. Bildan låg i ein konvolutt som va mærka Einar Hjelde.

Om øngstemainn e 'n Paul Erling så e 'n tydelevis ein stor to-åring. Nån som hi synsponkt. Bruk Jæsteboka.
På Ainnersia finn du ein artikkel om Miljøbløffinga vi utsættes fer. EL-bil'n ferurænse meir einn Punto'n te Redaktør'n.

Te slut minne redaktør'n om at 'n hi i par garasjpota å ji bort. sjå framsia fer mål.

Hjørnbole 11. juni.

De va ein tafatt jæng som ha bænka sæ på kaia kårt førri dagens møt skoill bynn. Dæm følt sæ ailldeles ferlatt. Fårmainnøkonomisjæfen ha reist te UFO-dal'n, å Husøkonomisjæfe'n te Østersunn. Oppi Brainnstasjon va Vaffelssteikar'n i gang me å avslutt Vaffelsteikinga, å veinta vel på lønning. Ingen ha sjett nå te pængskrine, oppjør mått sje finn vi koinn få tegang te Vaffelkaka! Ka no? Løysenga vist sæ å liggi i Kamfore åt Redaktør'n, hainn ha verri vikarsjåfør åt Taxibon, motti nån kronå i drosjepæng, nåkk te å betal Vaffelsteikar'n, å dærme koinn møte start.

I Trønder-Avisa va de i dag i stærk anbefaling: "Spis heiller på Breidablikk" I føste omgang i uvekti anbefaling, mænn når ein jekk jupar inn i tækst'n vist de sæ at Lonely Planet ha verri på besøk på deinn "Gyllne omvei". Anbefalinga dæmmes va: "Kjør ferbi!" No va itj de nå ny anbefaling, ferr Rørbyggin, som fekk anbefalinga i eitt revvy innslag på Fæstusrevvyn aillerede i 2009.

Hen e de i bilde frå Revynommre, de e vel sjornalist'n fra Lonely Planet som hen kjæmm me klare meillinga te "Turistsjæfen" på Innerøya. Representant'n fer deinn Gyllne Omvei anno 2011, må bærre konstanter at Innerøya itj ein gång e på karte, te Lonely Planet, som fersekre om at vei'n hi verri me i betraktningan, mæn att kvar plass får deinn plass'n dein fertjene.
Hjørnbole e foillsteindi eni i utsagna frå Lonely Planet, om at ferbedringspotensiale e stort, kansji kjæm vei'n me i næste bok?

Ein videosnutt frå øvelsa i 2009.

DE E ITJ BÆRRE PÅ HYLLA DOGNASVILJEN E TE STÆSS!

Onssdagskveill'n va de i Hitavika de fårejekk. Ætti at nøstægeran ha fått krav om parkeringsavjift, i telægg te nøstleia ha dæm fårteti nån oinnersjøkelsa både på kommun å Vægvæsne. Tilear ha nøstægeran hatt ein parkeringsplass resærvert fer sæ, åsjilte frå plass'n ha ein tå nøstægeran ti vare på, no skoill sjilt opp på nytt.

.

Oinnersjøkelsa'n ha avdækkt ein reguleringsplan frå 1989, å dæm ha fått fastsli at gammle riksvei 50 fræmdeles va eiendommen åt Vægvæsne. Me bakgroinn i de som ha kommi fram, i møta me etata'n, bestæmt nøstægeran sæ fer å reetabler deinn gammle Parkeringsplass'n.

Me ein stødi masjinkjørar bakom spaka'n kainn dognasjængen stort sjett stå å sjå på. Når parkeringsplass no e reetablert hi dæmm løst sett problem me parkering. Som sjilte vise, så e deinn henn plass'n fårbehylli nøstægera'n. Vi de ainnera'n må får håillås te Trafikk å parkeringsregla som jeill på vei.

Opplysningan som no hi kommi fram bør skap muleheita te å jørrå Hærnæss område tejængele fer både Rørbyggi å ainner, som ønskee å bruk bil. Reguleringsplan omfatte ca. 25 parkeringsplass, som trule legg på groinn te Koa gård. Ska dæmm byggas tå groinnægar'n berty de i betydele økonomisk utlægg, nåkkå som i jænn betyr parkeringsavjift. Kommun hi ansvare fer eitt friområde som legg utom Campingplas'n, der e de parkeingsmuleheita, mæn fer å kåmmå dit må gammle riksvei 50, jænnom Campingplass'n brukas.

No må vi Rørbyggin bynn å kræv nåkkå frå kommun, som hi sløppi belli oinna på Rør'n, ein kommunal parkeringsplass kansji? Støst interæsse tå lettvint å fri adgang te friluftsområda, langs sjø'n, må de vel vårrå stasjonsområde som hi. Kansji bør Hylla, Flata å Hellemshaugan Velfereninga sætt sæ ilag å diskuter muleheitan som finnes. Jørrå i hænnveinnels te kommun å groinnægar sålles at område kainn brukas te fælles bæste. Signal som komm frå Groinnægarsia, mænns dognan påjekk, va i aillfaill positive.

JUBILEUM PÅ KÆLKVÆRKE.

Rolf Kristin hi rødda i gammle bilda. Eitt tå dæm e antagele ti i ferbinnels med i jubileum på Kælkværke. Hen studeres bilde i eitt fersjøk på sætt namn på pærsonan. Redaktør'n, som vart tebøddi bilde, meint å kåmmå i hau at bilde aillerede va på Rørsia, å avsto frå tebue. No e itj bilde fynni, så Redaktør'n håpe tebue står ve lag, sålles at leserean kain få sjå de å bistå me pærsonjænnkjeinninga.

OPPJØRETS TIME.

Åverskudde legg trøkkt bevart i kamfore ått Redaktør'n, å ska bli åverlevert te Færmainnsøkonomisjæfen så fort hainn bli å træff.

Te slut minne vi om medlæmmsmøt/orienteringsmøt om Hylla Marina, ainn dag i Pins. Bruk knappen te Marinasia på framsia fer å få våttå meir.

FORTSATT GOD HÆLG!

 

Hjørnbole 4. juni.

Ætti som de i dag va Vømmølopptåg på Værdal'n va de itj de store ferveintningan te oppmøte. Me ti stykkja attme bole så koinn Fårmainn fernøgt konstanter at arrangjemange bar sæ i dag å. Hainn Rolf Kristian Følstad ha ti såmmårtur'n oppåver få varmin på Østlainne, mæn ha bomma på tissponkte fer Hyllada'n, som i år vart deinn 18. juni. (Les'n itj Rørsia tru?)
Hainn Jon Holden, opprinnele Hyllbygg, mænn no Sparbygg, ha omsider kommi på at 'n koinn få særvert Kaffe å Vaffel på Brainnstasjon, å me så go Vaffel som vi fekk særvert i dag så må ein tru at deinn ga meirsmak, sålles at kjæmm på besøk i jænn.
I nytt fesjøk på å få nån opplysninga om turan hainns Toralf ga i dag heiller it nå resultat, hainn e lik hæmmeleheitsfoill.

Deinn som ha ferri E6'n mot Værdal'n ha oppsærvert at de ha kommi ein svartsækk åver Parkeringsjilte i bått'n på Hærnæssbakki'n, årsaka te at deinn ha kommi dit vist sæ å vårrå inngripen frå Fårmainn i nøstægarferininga på Hærnæssa. I oinnersjøkels i papira ått Vægvæsne, ha vest avdækkt ein del teng som ha jort de nødveindi me ei plastikksækk åver ein del tå tækst'n. Vi får vel sjå kolles saka utvekle sæ ætti kvart. Nøstfårmainn fekk i aillfaill både skryt å støtte fer deinn jåbben hainn ha jort.

HYLLADA'n 2011.
Meilling frå arrangsjemangkommite'n: Telefonnommre, om bussbestilling, hi vørti feil på Plakatan, de ska vårrå 928 54 720. (De e rætta på plakatan på Rørsia.)

Jækta Pauline ska vårrå på plass på Hyllada'n. De bli anledning te å ta Jækta i nærmar ausyn, å te å vårrå me på kårte tura på Hyllbokta. Som i ækstra tebu, te deinn som e opp om mårrån, så e de muleheit te å vårrå me som "mainnskap" på tur'n frå Kjerknesvåen å te Hylla. Deinn som itj e foillt så mårrånsfresk kainn i stan vårrå me Jækta på tur'n tebake te Kjerknesvågen om ættemeddan/kveill'n. Tips om kolles du meille dæ på hen.

Dampskibsbrygga 4. juni.

Jo da, Dampskibsbrygga hi vørti længer.

Hjørnbole 28. mai.

Hylla's nye Storstu!

Møte i dag starta me inspæksjon på Dampskibsbrygga. Dognasjængen hi stått fer ein fårmidabel jåbb. Takbola hi kommi på plass, å groinna e dæm. Vindua e utfoea å lesta. No mangle de bærre gardina. Når de vart næmt reagert Fårmainn: "Kjæm de opp gardina no, no som vi hi fått utsekt, så ska æ pærsonle riv dæmm ne!" Mænn så tok 'n sæ ti de å dæmpa sæ betraktele: "Nei, de må vel bli litte grainn gardina som pynte opp." Dærme va deinn diskusjon, som 'n tyddelevis ha me sæ, sjøl avslutta.

Dognassjæfen inspisere de nye kjøkkene, åverskapan e på plass, mænn de vart i lite problem me taklesta på skråtake. De vart akkorat plass, når lesta vart borti, hen bli de litte finsnekkering finn lesta e på plass, e konklusjon. Hainn Dag elæktrikker ska ha på plass ein uhårvele mængde me ledninga å armarura, itj de minste rart at 'n sjer konsentrert ut hainn nei.
Måle om å ha Dampskibsbrygga klar te innviels, på Hyllada'n 18. juni, synes å våårå innan rækkevidd.

OPPJØRETS TIME.

Hussjæfen  e itj hussjæf længer, ha vørti oppgradert te Husøkonom, koinn 'n fertæl. Om de va åverraskanes fer Fårmainn å Økonomisjæf ska vårrå usakt, mænn glise  kainn tyd på nå tå kvart. De va i aillfaill ingen ænkel oppgave Økonomisjæfsfårmainn sto fer da dagens oppjør skoill fåretaas. Sjøl dreiv 'n i dag døbbelt bokhåilleri. Blomsterhælsinga te Bisættelsa hainns Svein Næss ha 'n lakt ut frå ega lomm, fæmtikroner'n som 'n no sett me i hainna heinta Husøkonomen i Pængskrine me olá: "Æ kjøpt kaff fer firåfæmti kronå, no sjylle du mæ 4 kronå. Dæm går tå på fæmtikroner'n te Kaffe å Vaffel! Nei, æ hi kjøpt inn Jolbersyltaty å, de å kåsta 54 kronå! ???????

Åsså hi æ kjøpt inn --------! Ja, åsså de ja,---------! Te slut jekk de tydelevis roint fer Økonomisjæfsfårmainn, å fæmtikroner'n bynnt å bli utsletti. Om pængan på de henn tissonkte va på tu inn eiller ut tu Pængskrine e usekkert. Mænn slutkommentar'n te Økonomisjæfsfårmainn va: "De henne får revisjon ta sæ tå".

Mænn hi de sjedd nå si sist da? Hainn Toralf ha verri både på Islainn å i Russlainn å på spørsmål om kolles de ha verri va svare heiller kårt: "DE VA BRA!!!!" Ja, mænn ka va bra da? "DE VA BRA!!!!"  sei æ! Om Islainn fekk vi itj våttå ainna einn at hainn ha verri der i vækka førri Vulkanutbrudde. Om Sankt Petersburg koinn 'n fertæl at de va de i alvårle stort hus å sjå der.

I Jæsteboka ha de kommi i innlægg frå hu Vigdis som va få Flage, nærmar bestæmt Skogtrøa, å Rørbygg go som bærre de. Hu fekk foillt bifaill fer sett syn på at Rasteplass'n som e så my omtaldd itj legg på Flage, mænn atme Haugan, eiller Haugum som vi sei. No hi plass'n fått asfailt, mænn legne hværken på Rasteplass eiller Utsektsplass. I dag må vi heiller kaill plass'n i Busslomm. Utsektsplass kainn ei vel ailler bli kaillt, utsektplass'n hi no bestaindi verri på Tåppen tå Rolsbakkin. I Inderøyningen kainn vi lesa at Fårmingsk-lass'n på Verdal Videregående skole hi laga utkast te utfårminga tå plass'n. Ska bli speinnanes å sjå om de bli bøggd i utkjikstår'n sålles at følk kainn få sjett på utsekta.
Hu Vidis ha i oppfårdring te Redaktør'n: Hu sakna bilda frå Flage! Redaktør'n takke, å ska nåkk få ti nå'n bilda. Flage legg jo på rætt sia tå Straumen å hørre så apsolutt te Røra, de hi vi jo fastsli før.

HYLLADA'n 18. JUNI.

Frå Fårmainn i Hylla Vel fekk Hjørnbole spørsmål om å skaff sjåfør på deinn pænsjonert Fargo'n hainns Ludvik.

 

Som ein sjølskrevvi Melkbilsjåfør nr. 1 vart hainn Toralf Letnes utpekt. Oppgaven va å heint bil'n på Steinkjer å ventuelt kjør nån runda oinner Hyllada'n. Fårslage vart einstæmmi veti å ingen motkandidat stilt.
Fer deinn somha venita å få sjå Lokomotive, hainns Ulf Kåkk, i verksomheit, så bli de itjå tå de. Hainn Ulf, å Lokomotive, ska på i arrangsjemang utti Rissa, på Hyllada'n, koinn Fårmainn fertæl.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 21. mai.

På ti me ein hyllest te Vaffelsteikera'n. I dag representert tå søstrene Gyran. Utan vårres trufaste Vaffelsteikera (Å Røra Joøbersyltaty) e de itj mule å avvekkel Hjørnbolmøta'n.

Når de e sakt så kom de å ei trist meilling, ein fast Hjørnboldeltakar, som tå hælsemæssi groinna itj hi delti på de sist møtan, hainn Svein Næss, dødd stille på Sykehuset Levanger om tossdagskveill'n. Hjørnbole lyse fres åver hainns minne.

De vart fort oppfylt roint bole, å når Gavelsbo'n å Vaktmester'n ha gått åver jalinga på Gavel, å følt behov fer kaffe å Vaffel så va de 12 stykkja samla, ætti kvart fekk vi å besøk tå Dognasjængen på Velbrygga. Da jekk diskusjon om kolles sårt gølvbelægg som skoill brukas. De gølvbelægge som dæmm ha sjett sæ ut vist sæ å værrå berægna på såverom, å ha vørti kassert tå ein som ha rede på kvalitet å garantia. Garanti'n koinn dæm sjå langt ætti om da la såvromsbelægg på Velbrygga, va besje'n. Så va de spørsmål om belægg på kjøkkene. De ska vårrå heildækkanes, va besje'n frå fårmainn. Å sålles bli de vel.

Støst heinnelsa deinn henn vækka, på Hylla, va de vel hainn Roar som sto fer, skoill heiller ufrivelli ha starta badesesången, å døtti på sjø'n i foill mundur.,

Når de e snakk om bading så sjer de ut te at deinn vektiast badeplass'n åt Rørbyggin, Hærnæssa å Arterbærge no e tapt. Nye tetak sættes stadi i værk. Føst så vart de oppgrevvi i brei grøft på innsia tå vein, deinn umulejol parkering, på fernufti vis, å besøke vart stætkt redusert. No hi de kommi opp ein stor plakat om parkeringsavjift å trussla om bortauing. Nøstægeran ska ha fått tebu om parkeringskort te ein pris på nærmar tuss'nkronern. Jo da de e tydelevis storbybo'n som styre. No hi Inderøy kommune i friområde, på Værdalssia tå område, å ska vest ha sætt nån betengelsa i ferbinnels me Cæmpingplassdræfta. Vi får vel sjå kolles teng utvekle sæ ætti kvart.

De koinn jo ha verri greitt me nån opplysninga om pris å korr ein ska skaff sæ parkeringsbevis, når ein føst e i gang me å sætt opp plakata.

SÅ TE NÅ MY TRIVELEAR.

De testeilles sjilt på Hylla å, Olis'n e mester fer graveing å maling tå bokstava. Som ei kainn sjå på sjilte ska melkrampa sættas opp på Sneppen. Velbrygga sjer de å ut te at ska få nytt namn. Namne Dampskibsbrygga e itj nå tilfeildiheit fer på Hylla va de Damskipsanløp før i ti'n, å de seies at ein  tå Kjøpmeiner'n ha som standardsvar, når 'n itj ha de følk skoill ha: "De kjæmm me Dampen om tossda'n."

Hainn Petter hainn hi dokumeitasjon som 'n vise fram åt Dognasjængen. Petter reidda "kaiprotokåll'n frå å bli destruert, no e de Inderøy Historielag som hi'n i si besettels.Føst Generalfersamlinga vart hylli 7. februar 1873. Kaia å va i privat dræft fram te nyttår 1921 da Røra Herred overtok drefta. Litte frå proyokåll'n kainn du lesa i stytt ne på sia "Historiske Hylla".

Te slut i bilde tå de nye kjøkkenekorr de lægges platå på væggi å tak. Diskusjon om gølvbelægg vart avslutta i kaffepaus'n i lag me ås på Hjørnbole. Knapt ein måna te Hyllada'n, mænn me deinn framdræfta som Dognasjængen står fer så e nåkk brygga ferdi te da.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 14. mai.

Parkeringsplass'n va oppti tå i stort teilt i dag. Kar'n som va i gang me å sætt opp teiilte fertæld at meininga va at Hjørnboldeltakeran no skoill få åverbyggd parkeringsplass. No ska 'n itj tru på aillt som bli sakt, va vel heiller Hylla Vel som ønska å bli markedsførd å reklamert fer på Rørsia. Dømm ha itj kommi i gang me markedsføringa sjø. Hi du behov fer Teilt me bol å stola, færddi oppsætt, å neti, snakk da me:  Kontaktpærson fer teiltleie e Bård Gunnar Sjøvold, Mobil 93899874.

Ferveintningan te dagens møt va stor, på de fir vækkan redaktør'n ha verrri på feri mått de da ha sjedd nåkkå. Når lyddæmpinga tå møtelokale va jort så skoill de vårrå store muleheita te å fang opp nyheiti'n. Me ått stykkja på plass så va de stor fersjæl på lydnivåe, sådæmm ha jort ein go jåbb montøran.
Mænn nyheiti va de heiller smått me, deinn heitesta va bekræftelsa frå Gavelbo'n: Jo da de va hainn som ha kjøp husé som ha veri te sællings på Hylla. Neei, hainn skoill itj slutt me gårsdræfta, bærre sekker sæ Kårboli, om ein kainn kaill boli'n de. Vart vel å finn sæ nån solid leiebuar, de føst åra, meint 'n. Øyeblekkele va de i par tå møtedeltakeran som såg nye muleheita te seine å vakklanes kveillsbesøk. Planan vart ætti kvart så viløfta, att husægar'n bynnt å planlægg innjaling tå eiendommen.
Håpe om å hør detalja, om Hyllada'n, vart itj innfridd. Fårmainn ha reist oppi Ufodal'n, skoill vel sjækk ut Måltanlægga veintele. Får vel veint te Plakat'n kjæmm fer å få våttå Programme fer dan. Mænn både Jækta Pauline å storlygar'n frå Værdal'n, hainn Kalle Garli hi vørt antyda som hovedatraksjona på da'n.

Røykferbu i heimen! Heitt tema i masse media deinn henn vækka. Itj så domt meint 'n Petter, hainn ha slutta me røykinga,når 'n arbeidd i militære på Sainnan. I stan fer å kjøp røyk ha 'n sætt inn 200 kronå kvar måna. Når'n jekk åver i Pænsjo'n vist de sæ at 'n ha 60.000 kronå på konto'n. Itj værst de.
Domheta åt Jænsegut'n, som ha nækta Kången å del ut Krigsmedaljen for vi fort åver. Vi va eni om at de va Kånge å Fedrelainn  militærkjenesta va jort fer, å it nå tilfeildi rejæring eiller statsminister me lit'n s.

Dognasjængen på Velbrygga va som vanle i foill gang. Hjørnbole sett bidrag va å spander Kaffe å Vaffelkak. Ein katastrofe va ner da vi skoill særver. Røra Jolbersyltatyglase vart tomt, å  de vart fynny i plastikkbøtt me Jolbersyltaty i kjøleskape. Denne e itj Rørasyltaty, går itj å særver sænt nå. Fårmainn, som ha nøkkel'n ått hvælve me Røra Jolbersyltaty va bort, rålaus ei stoinn. Mænn så vist de sæ at ein tå Dognasjængen å va betrudd nøkkel te Hvælve, å situsjon va reidda, nytt glas me Røra Jolbersyltaty kom på bole. Me Dognasjængen på plass vart de fort ein 15 - 16 stykkja attme bole, å lyddæmpinstetake fekk umiddelbart ein alvårle funksjonstest! Resultate som før va betægna som 90 % rasa no fort ne mot 50 %! De va i stoinn umule å oppfatt nån teng. No jol no itj de så my da,mte nærma sæ slut'n å de va på ti å inspiser ka Dognasjængen hoill på me.

Innveindi va de sjedd syre ferainnringa, stølpa'n som støtta opp take va fjærna, å hanibjelka ha kommi på plass. Hainn Dag Elæktriker ha sett foille hyre me å håill oinna fer Panelingsjængen, som la inn ny isolasjon å spikra nytt panel.

På væggen mot kaia å sjø'n skoill de no monteras vindu i foill breidd, me de nye tebøgge så bli gølvareale næst'n ferdøbbla,

Ny bolkleing å nye vindu e på plass på Kaisia. Ja, ein kainn trøkkt sei:
 

DOGNASÅINNA LEVVE PÅ HYLLA.

De e itj fale å vårrå Redaktør i utlainne, når 'n bli oppdatert om vekti heinnelsa på Rør'n. Olis'n ha seinnt de henn bilde deinn 30. mæn som næmt tilear så må æ ått Nabo'n å lån Nætt-tegang. (Å de bli itj kvar dag. (Nætt vart de itj finn æ kom te Nittedal.))
De sjer ut te at Dognasjængen verkele hi stått på, mænn ætti som ingen e å sjå rækne æ me at dæm e på Brainnstasjon å drekk Kaffe å et Vaffelkak.

Te Hjørnbole 30. april.

Redaktør'n befinn sæ fræmdeles på Gran Canaria, Nabo'n hi itj åpna einnå, no mæns møte på Brainnstasjon pågår. Rætt nåkk, matsærveringa e avslutta fer sesången, mænn Drekkvara, å Internætt ska vårrå tejængele einnå i dag å, håpe æ. Dæm driv å rødde å vaske sjø, kåkken vill rødd å striggel kjøkken, finn 'n tek feri, i stan fer å lag mat
Ein ainnan plass som å hi stængt e Gallerie Cafe i Arguineguin. De e Cafe'n som hainn Magnar Kolstad driv. På sist møte fekk æ i oppdrag, tå Fårmainn, å finn ut kor deinn ny Cafe'n hainn Magnar hi åpna legg, så dæffer vart de tur me de lokal "Trønderbilan" te Arguineguin. La i vei neppå strainnpromenad'n å å tænkt å leit opp "RØRBUA" kor 'n ha arbeidd før. Mænn de jekk fort opp fer ås at oppfatninga tå plass'n, eitt hotæll millom vein å sjøn va feil. Strainnpromenad'n va både lang å krokåt. Mobil mått taas i bruk. (nommre ha æ fått frå Fårmainn.) Hu Gunn tok telefon å æ presantert mæ, ailler snalla me a før, mæn vart motti som gammel kjeint. Når hainn Magnar fekk telefon fekk vi våttå at hainn ha stængt fer sesånge fer åver i vækka sia. Mæn om 5 minutt træffes vi på Norbært, ein Spansk resturang. Der et vi næst'n fast på fredåggå'n, da særvere dæm Skingesteik me mykkjy gått atåt, bli di me så bli vi 10 i kveill.

Ja, langbol vart de, vi mått plag ein tå jæstan te å ta bilde. Gutan å de tri nærmestan va kjeite tå Magnar å Gunn på vei heim.

Magnar å Gunn va tydelevis steilt gått me jæsta'n sin. Det vart i aillfaill både Rosi å klæmma på bægge to.

Finn vi reist tebake te Playa'n, mått 'n Magnar vårrå me opp å vis tå lokalet. Det legg på øverste ettasje, på lainnsia tå hovedvein. Når du kjæm frå Playa'n e det busshåildeplass'n attme BP stasjon. E du på Strainnpromenad'n å Sjømainnskjerka går du opp attme deinn Norske butikken åver gangbrua. Da finn du Gallerie rætt opp på kjøpesentre.
Aill 50 serveringsplassan legg ut, inn hi vi, som namne sei, kunstgalleri, kor det stadi sjiftes utstillinga å kunstnera. Vi driv som Dagcafe, åpne klåkka 10.00 å stænge klåkka  18:00. Da e de langbol kor kjeitfølk samles, me ein 4- 5.000 normeinn i omægn så e de ailtis nån som kjæm innom. I nabolage e de i par frå Namsos som driv bar. Så hen i frå behøve du itj å fårrå matin å tøst, sei 'n Magnar.
Nei, de e ingen "Nårskgetto" normeinn å spanjola går gått i lag. Det e næst'n itj Tyskera i jænn. Når de jeill å ler sæ Spansk så e de litte vanskele å praktiser, Spanjolan e minst lik ivri ætti å ler norsk, så vi føle ås vældi gått imotti å integrert.
Arguineguin e mykkji meir einn i Hotæll millom vein å sjø'n, hen levve du i meir på Spansk vis, å itj som på de populære Turistmasjinan som Playa'n å Puerto Rico.
Vi takke hainn Magnar å hu Gunn fer ein kårt, mænn trivele å infårmativ kveill.

Rapport frå Gran Canaria.

I dag skriv vi 27. april, å hi hatt deinn finast verdan så langt. Vi  hi no verri hen i ei vækka å ska no heiller itj klåggå på vere som vi hi hatt, roint 20 grader å sol nåkk te å bli solbreint, i par dåggå me sjya jol bærre gått.
Utan mat å gått drekk du ingen, heiller itj Redaktør'n me følli. Ætti i par tri testinga på resturanga nerri gata meint vi å ha fynni både go biff å go laks. Vi bur på Playa del Sol, Playa Ingeles, i Hotæll utan Internættferbinnels, å utan betalingsautomat!!!! Telefon å TV'n verke heiller itj, bærre så di veit de.
Følgele mått vi ut på leit ætti Internætt, å de fainn vi ått Nabo'n Cafe Bar:

Låg rætt te høger, utom Hotælle. Føst prøvd vi Øl'e så kom Servitør'n, som sælfølgele snakka Nårsk, hi di tråløst Internætt? Jo da det ha dæm, gratis te å me. Særvitør'n va rættele ein ræser, anbefalt å å prøv meny'n som innhoill både Kåttlætta, i fleir varianta, heimlaaga feskkak, spikkisilll, biff å mytti ainna gått. Fersjelli varianta vart prøvd. Dommen va einstæmmi absolutt deinn bæst mat'n vi ha fått særvert. Ætti kvart dokka å ægarn opp, Nollæning meint vi, mænn vanskele å plasser dialækt'n, så vi mått spør kor'n kom i frå. Svare åverraska: æ e Spansk! Å itj nåkk me de Særvitør'n hainn  vist sæ å vårrå Islæning. Sjøl om de va fotbaill på fleir storsjærma så va 'n itj særle fotbaillinterssert,ha sparka fotbaill når'n va ong, fer 18 år sia. Kåkken va Spansk, hælveis Tysk å koinn fertæl at fereiller'n ha drevvi Bærgen bar på Strainnpromenad'n.

Ein hærle jæng som sørge fer at vi får mat å drekk! Betina, NÅRSK å bur på Lørenskog, Sjæfen sjøl Miguel, Kåkken Patrick å te slut Særvitør i Særklasse Kjartan, frå Island.

Kjartan va ein effæktiv kar som utførd fleir oppgava samtidi, Blainna drinka, flørta me Damene, snakka, me kunda'n å hoill auan me Klåkksællera, hainn lekt itj at dæm kom inn i kokale, vist dæm ut me ein gång hainn så nån. Mæn når 'n tok me sæ Barkrakken så sjønt vi at'n mått ha ber ægna værkty, følgele vart deinn henn Kølla inkjøpt ått 'n.
No ha vi oppsærvert at'n hi ti á i bruk. Ein stor svart neger, som sællt klåkkå å ainna jøggel vart effæktift sjøssa ut, me kølla i høg beredskap.

Vi anbefale NABOEN Cafe Bar på det bæste! Der får du GOD MAT å GÅTT DREKK, i ein næst'n Jøggelsællarfri atmosfære! (Tek no såmmårferi, mæn åpne i månadskifte juli/august.)

Ælles så hi itj bærre tebrakt tia på Barkrakken, tur'n te Palmitos park fer å sjå på Delfina å ainna skapninga mått vi sælvfølgele ha me.

 

Så bars de på Øytur i leiebil. Vi va innom Pto. Mogan som e byggd opp utti sjø'n, a la Venezia, vidre oppåver langs Væstkjyst'n, passert Agaete, jænnom Firgas, kjent fér sett kjildevat'n å gått utbøggde vattningsysten, som å vart utnøtta te klevask. Jænnom sjydække som legg åver Noløya å opp te Tejeda. Så neåver Fatagadal'n tebake te Playa del Ingeles å meddag me nåkkå atåt, hos Nabo'n sælvfølgele.

Hjørnbole 16. april


Støyisolatøran hi tydelevis jømmt sæ! Mænn det sjer ut te at jåbben næst'n e færdi.

12 betalende på jørnbole i dag pluss 6 dugnadsarbeidera som hoill på me pæling te tilbygge på brygga. No står plattingen te nytærrassen fer tur, ska vårrå klar te sjærtossdan i følge snekkeran.(hen e de itj nå vilehjæm,næi) Itj nok me de: de hi vørri dugna på brainnstasjon å, vi hi fåretatt støyisolering i take.(liming tå porøse himlingsplata) Vi va speinnt på kolles de verka, så vi starta i nitia ferr å bli færdi te kaffen i ølløvtia. De vart betraktele likar, kansji nån ainna gardina i litte solidar stoff ha jort de einno meir pærfækt.

Deinn henn ifårmasjon kom frå Fårmainnm på Jæsteboka.
Redaktør'n Takke, me stor T, å lure på om de e muleheit fer å få bilda både tå Støyisolatøran å Dognasjængen som hi drevvi me Pæling. Seinn i tifeille bildan på deinn henn E-påstadræss'n. Jærn i dag eiller i mårrå.


Når de e dogna på Hylla stille som vanle Austad Maskinstasjon me nødveindi masjinelt utstyr!

I dag, 17. april, rægne de på Hylla å de e 8gr., mæn myjtti følk på trimbingon å kaffen på Vælbrygga læl…

Mvh Roger

Takk te Roger fer bildan! Kansji bli de nån frå bøgginga tå plattingen å.

Å DE VART DE!

Hei !
Æ må sei at æ e stolt over å vårrå formainn i Hylla Vel … hen sjer vi dognadsjængen som hi hoilli på i dag . Henne e jort førri vi hi seint ut dognadslesti (dæm kjæm ætti påsk…).
Måle e å vårrå færdi me heile utbyggingsprosjækte te Hylladan 18.juni.

Mvh Roger.

TAKK i jænn! Ka me i bilde tå heile plattingen! (Må ha de i kveill, bli usekkert me nætt framåver.)

Hainn hi vørti utrule kjapp sjornalistæn, hen e de fleir bilda:

 

Hei ijænn !
De e travelt å vårrå sjornalist… my mas frå redaksjon… mæn hen kjæm e iværtfaill fleir bilda…

GO PÅSK !!!

Mvh Roger
Sjornalist å stuntfotograf.

GO PÅSK!

Hjørnbole 9. april.

Hi Presideint'n lura ås?


Presideint'n sa 'n skoill te København på Akkevitt ting! Å så står de henne i lokalbla'e. No hi vi ilænger ti trudd at Presideint'n hi verri Presideint i ein seriøs å respæktabel Akkevittklubb. Så om fredan kjæm lokalbla'e med i meilling om årsmøt på Synnes, vi bli litte feeroinnra, å bynne å leit ætti namne på Presideint'n blainnt aill Presideintan som næmnes. Mænn der står 'n itj næmt i de heiletatt. No e de på ti å ta fram å jænnomgå røktan som hi værsert. Ætti ein groindi analyse kjæm vi fram te resultate. Presideint'n e itj presideint i ein seriøs å respæktabel Akkevittklubb, mænn dærimot e de ein jæng me fæstera, som hi sli sæ i lag me de fårmål å reis lainn å strainn fer å fæst!! Fårmåle e jo greitt nåkk de, fersåvitt, mæn om ein kainn kaill de kulturbygganes. Å vi som ha oppnæmt 'n te Presideint fer Hjørnbole! Groinnlage fer å kaill 'n Presideint e itj længer te stæss, henætti vli tittel'n: Fårmainn. Einstæmmi veti!

Svært så gått oppmøt vart de i dag, te å me xkskælkværksjæfen, hainn Aril Merakeås, stakk innom. Kjærringa va bortrist koinn 'n fertæl, da ha 'n kommi på at Hjørnbole va dit 'n mått søk om 'n skoill få nystækt Vaffel å kaffe. No mått vi fertæl 'n at de va i foillsteindi messferståels, at kjærringa'n mått vårrå bortreist. Å delta på Hjørbolmøte va meir einn go nåkk groinn te å slæpp å vårrå me på Laudagshainnel eiller ennå vær, bistå/vårrå i veia uinner laudagsvaskinga.
Deltakels va så go at Fårmainn snart hi fått dækkt inn kåstna'n på ny Kaffetraktar'n, heile 13 betalanes + 'n Arild. Hainn fekk som føstgångsbesøkanes eta å kos sæ aildeles gratis. No va 'n notert i Protolåll'n så om de jekk ti år te næste gång så mått 'n pong ut, opplyst pængansvarle Hussjæf, på spørsmål om kor læng de jekk, finn 'n vart betrakta som østegångsbesøkanes. Fåreløbi e de bærre ein Æresmedlæmm, hainn Viktor storfeskar, som e innvelga gratis særvering. (No kom æ på ei te, hu Torild Skogsholm, E6 byggar, e jo æresbårger på Røra, så hu får å sælvfølgele gratis særvering om hu kjæm på besøk.) Stoorfeskar'n dokka heiller itj opp i dag, va vel utsletti ætti roinga i styggvere førri lauda'n.

9. april 1940.

Når 'n Petter kom så fertæld 'n at fer 71 år si sæ ha de verri ein heiller dyster dag på Hylla. Fleir Hyllbyggi va på Nøytralitetsvakt i Narvik. (Ja, hainn ha namne på dæm aill, får vel skriv dæm ne næste gång om nån ønska om de kjæmm.) De va itj så greitt me kommunikasjon, så usekkerheita va stor, mænn traffninga ha de verri, fleir ha fått skuddsår å ein omkom da Panserskipet P/S NORGE vart sænka tå Tyskeran. Det var Reidar Austad, som var dekksmann om bord. Ein minnestein vart reist i ein minnelund i Olshaugen. Der va de minne ord og neleggelse tå blomster, fra Borgertoget, hver 17. mai. Du kainn lesa litte meir hen. Minnestein står no attme kjerka.

Me fjort'n svært så aktiv møtedeltakera så e støynivå åft på eitt så høgt nivå, at de e vanskele å få nå fernufti ut tå diskusjonan. Når Fårmainn kjæm sæ, ætti Køpenhamntur'n, må vi finn ut kolles det går me planan om lyddæmpanes tetak i Brainnstasjon. Da kainn de kansji gå an å finn ut ka som vart/bli sakt om hainn Proffesoræn som stadi e ein stor motstainnar tå Kælkværkræft både på Hylla, Ørin å oppi Tromdal'n. Når deinn ska vart næmt jekk i aillfaill ørån åt redaktør'n i "Svart"!

Te slut litte reklame fer "Villa Italia": Hainn Petter å Bilsællar'n hi jænnærobra de gamle "Hjørnbole på Kroa". Atme de hi dæm starta ein ny KLØBB: "TOSSDAGSKLØBBEN" da et dæmm Kløbb å Dopp på gammelmåtin. Dæm Rose driveran på "Villa Italia" fer at dæm hi innførd "Dagens rætt" te 150 kronå, å da får dæm både dessært å kaffe. På Tossdåggån e det Kløbb å Dopp. Freda'n va de vest Kjøttkak i brun saus. Ælles om dåggån skoill de å vårrå go Nårsk mat å få. Dæm anbefalt i aillfaill tebu'e!

Mæns æ hoill på me de henne kom det E-post frå á Wenche, me bilda:

 

Hei
Jeg legger også ved et par av mine bilder fra Børgin, tatt i mai 2008, hvis det skulle være av interesse for Rørsia. Jeg synes de er flotte. Det er båten til Lornts Olav som er med på det ene.
Hilsen Wenche Haug

Takk Wenche!

Hainn va snåp te å kåmmå me ferklaring Fårmainn:
 
Ein ska itj vårrå bort frå så må som eit møt feinn ryktan byjnne å gå. Æ må vel kom me ei ferklaring på de henne. I di sist 2 åran hi æ vørri presideint i kanskji deinn mæst seriøse akkevittkluben som finnes. Klubben heite VOSAN å vart stifta i 2007. Vosan betyr : Verdalen og Omegns Selskab for Akkevittens Nydelse. Groinn te at Omegn e me i namne e at æ å sjøla e di einestan hitom tunneln som e medlæmma. Æ sjønne at redaktørn e messoinnele fer at'n itj får vårrå me i klubben, mæn de e itj go nok opptaksprøve å tømm ei flask akevitt i lamme drosjeægar'n ein fredagskveill.
Æ må tebake te VOSAN , vi e å medlæmma i Norske Akevitters Venner (NAV) å de e dæm som feire på Jæktvolden. I deinn ferreninga kainn aill akevittælskera bli medlæmma (te å me redaktør'n) , dæm stille itj så harde krav der.
Ælles må æ sei at vi ha ein vældi trivele tur te København, lite fæsting (som vi bli beskylt ferr), mæn ein go del akkevittsmaking. Men ferr å sei de ein gong ferraill: de e bærre hen i lainne vi kainn å lag akkevitt.
At æ hi mesta presidenttittel'n på Jørnbole e vælde greitt, de jol æ i København å, presidenten e på valg annakvart år på Tinget, å æ tok itj jænvalg.

Æks-presideintn

Kopiert frå Jæsteboka.


GOD HÆLG!

Hjørnbole 2. april.

Ny MOCCAMASTER! På førri møte vart det bestæmt at de skoill innkjøpas ny kaffetraktar. Presideint'n oppnæmt sæ sjøl som fagkjyndi ækspært på kaffetraktera å tok oppdrage me innkjøpe. I aill hæmmeleheit ha 'n ti turn åver Straumbrua fer å jørrå innkjøpe på ein tå de to Expertbutikkan, te NTE, som går me åverskudd. Ætti ein pluterunde va Moccamastern Hjørnbole sin te ein kåstna på 29 betalanes Vaffeletera.
Om de va røkta om nyanskaffelsa ska vårrå usakt, mænn det vart i aillfaill gått oppmøt i dag me heile 15 + storfeskar'n på plass. Storfeskar'n, vart i dag einstæmmi utnæmt te Æresmedlæmm tå Hjørnbole, nåkkå som automatisk gi gratis kaffe å Vaffel, så my som 'n klare å eta, å e då nå i jænn, ætti møte, så hi 'n føsterætt'n på de å.

Fer treddi hælga på ra hi 'n Viktor sli opp telte sett på kaia. Båt'n, som 'n Førstefilar'n ha lånt ut, han verri ut me, utan deinn store fangst'n, ha vel fått ein tåsk i rasgropa utom Kækværke, stångfeske frå  Kai ha heiller itj verri det store, ei lita flynner, mænn fesk e fesk, va kommentar'n hainns. Væl fesk e fesk, mæn Hommer e itj bestaindi Hommer, koinn Hommerfeskar'n fertæl. Hainn ha fått ein Oter i hommertein ein gång.

Stor nyheita i dag kom Presideint me, å da som Presideint i ein lokal Akkevittklubb. Årets største bejivenheit i deinn klubben kailt'n fer Akkevitt-ting, å samenlegna arrangsjemange me Fråsta-ting. Å en plass kor storkarran møttes. Mænn det va itj på Fråsta dæm skoill håill Akkevitt-tinge, nei dæm skoill te København!!! Du stor fermastels, håill Akkevitt-ting i i lainn kor dæm itj hi sjykkele Akkevitt. Kansji lik greitt at de itj hi kommi nå invitasjon om medlæmskap-----------!

Hjørnbole 26. mars.

De to sist hælgi'n hi Hyllkaia fungert som feske- å Cæmpingplass fer ein kar som heit Viktor. Hainn e frå Åros, på Hurumlainne, å går på Friluft å fesklina i Grong. Fer ein ivri feskar så va hybellive i Grong heiller tamt. På jakt ætti feskmuleheita så ha 'n fynni ut at 'n koinn ta tåge frå Grong te Røra, å at Hyllkaia koinn vårrå ein brukbar feskplass. Mænn deinn antagelsa ha itj ailldeles sli te, fangst resultate va heiller dåle. Når invitasjon te Kaffe å Vaffelkak, attme Hjørnbole, kom va 'n itj deinn som sa nei te det. Feskstænger løst 'n bremsa på å lætt dæm stå, ha itj opplevd så stor fangst at de skoill vårrå nån fara fer at fesken stakk av me dæm.

Du kainn besøk blogg sia te Viktor hen.

Vaffelkaka smakt tydelevis gått! Når Hommer å Krabbfeskar'n, hainn Karl Ivar, satt på ainner sia tå bole, så kom de tebu om båtlån, mænn båt'n mått føst måkkås tom fer snø. Feskr'n takka fer tilbue, mænn meint at de fekk vårrå te næste gång hainn kom. I dag ha 'n itj me sæ feskarutstyr som va ægna, meint 'n.

Fotbaill guta anno ?

Når vi ha jort å færdi me å spør ut feskar'n kom de henn bilde på bole. Namna på guta'n koinn å presangteras, mænn årstale va litt usekkert. Finn fasit'n kjæm lætt vi lesera'n prøv sæ sjøl!
Kåmm me namna, å årstale, i Jæsteboka!

Vinter'n, som vi trudd ha jort sæ færdi, slo deinn henn vækka te fer foilt, snøstårm å nolavinn frå aill kainta'n va resultate. Når de så snødd finnkjærringa atåt så va de bærre å leit fram snøskoffla å brøytutstyre. Mænn te vækkan så ska de rægn, så da så.

De henn bilde kom frå'n Lornts Olav Johnsen, så personan e kjeint.

Har vært mye snakk om Wenche Haug/Berg på Rørsia, derfor bidrar jeg med et bilde fra vi var 7 år og barndomsvenner ved Børgin.
Wenche var min nærmeste nabo, og flyttet på Røra etter bildet ble tatt.
Lornts Olav.


 

MEILLING FRÅ Redaktør'n.

Om kveill'n onsdag 16. mars står Derricken på plass. 1 døgn førri ein optimistisk plan. No, tossda'n, e vi i gang me å rigg ne.

Te Elegace Resort Hotel, Yalova kom vi, 9 mainn frå Sarens seint om fredagskveill'n. Trudd vi skoill få start oppme jåbben på Leiv Eiriksson på deinn tiHjørnbole avvekla møte om lauda'n. Mænn nei da de vart ledigang å ledigang. Hotælle legg tenærma i "ødemarka" ca. 2 mil øst fer by'n Yalova. Ein lit'n plass me 400 - 500 tus'n innbyggera.

Ledigang e rote te --------! Nå ja, de sjer itj ailldeles sålle ut hen da. Hainn Sindre (som no hi fått namne Salak) sjer ut te å vårrå gått i gang me ein båks EFES, mæns 'n Terje frå øver.Vådal'n, nytesætt i Sarens, hi ti i gått tak om EFES flaska. Ælles e de størrelsa frå Besta'n å Malm i sællskape. Hainn Salak hi fleir gång jort oppmærksom på at hainn e i frå Nerbakkin, likitj Sølberra'n namne sjø.

Leiv Eiriksson kom sæ omsider i jænnom Bosporus å e hen i gang me å lægg te kai på Besiktas Ship Yard. kor de ska fåregå diværse vedlikehåillsarbé å vi i Sarens ska løft Derricken på plass. Fårtråppen på 4 mainn hi kommi sæ om bol, mænns vi de 5 sistan håp å kåmmå om bol i køpe tå da'n i dag, 14. mars.


Foto: Salak frå Nerbakkin.

Mænns vi veinte! Bjørn Tverraas sekte sæ inn, mænns Redaktør'n veinte på tur. (ingen groinn te å sætt sæ) Resspækt'n fer Proffa'n hi steggi betydele.

Te slut hi æ i tips te hainn Roger betångentreprenør. Du kainn spar inn my på stillasj, arbessklea å værneutstyr, om du innføre Tyrkisk standard. Hen fåregår de støping å mainnskape klare de tydelevis gått utan kåstbart ækstrautstyr.

Om du hi løst så kainn du sjå på Google eart: Hotælle: 40.41.1600 N, 29.26.4000 Ø, Besiktas Ship Yard: 40.42.4430 N, 29.28.0080 Ø.

HJØRNBOLE 5. Mars.

De va rættele svinver me snø å haggelskuri både førri, oinner å ætti dagens møt. I går va de rægnver å trasi fårhåill ått mainnskape te Austadguten, som heill på mw deinn nye vassledningen bortpå Buvoll'n. Redaktør'n, som ha skofta de to sist møta'n på groinn tå SARENS jobb i Svartehave. På Leiv Eiriksson rigg vart de stort sjett særvert Tyrkisk mat, å itj i einaste Vaffelkak med Jolbersyltaty, så Vaffelkakabstinensa'n va så apsolutt følbar, så i dag smakt Vaffelkaka ækstra gått! No vart de litte krisestæmmning når Gavelsbo'n ankom litte fersjænka, Jolbersyltatyglase på einin va tomt! Hussjæfen, som hi ansvare fer at de ska vårrå tilstrækkele Jolbersyltaty på plass, ha i dag fårfaill, høttur antagele. Dæffer får'n no i klar meilling: Skaff meir Røra Jolbersyltaty te næste møt.

Redaktør'n på SARENS jobb i Svartehave.

Tyrkera'n hi bøggd to brui over Bossporus, følgele mått deinn øvert del'n tå boretårne på riggen Leiv Eiriksson skruvas laus å sættas ne på dækk. Deinn jåbben skoill jørrås tå Sarens å redaktør'n fekk låv te å vårrå me på jåbben.

På bilde står de øverst del'n tå Derricken, som veg ca. 200 tånn, stødi på 4 jekketårn 35 meter åver dække. Deinn hi no vørti sliska frå hovedtårne me hjølp tå hydrauliske sylindra.

Hen står Derricken plasert på dækk. Nejækkinga sjer me såkaillt klattrejækka, i trinn på ein hælv meter. No ska de øverst 15 metra'n tå jækketårna demonteras å sekkras finn riggen ska gå ca. 500 km te Bossporus å oinner bruin millom Europa å Asia. Når riggen hi kommi fram te Besiktas, ska Derricken på plass i jænn.

At de e sji-VM i Oslo va itj nåkkå tema på møte i dag, vart knapt næmt. Grisvere utom vægga'n fekk i millerti sine ufertjente kommentar. Sjifør ha vi itj længer bruk fer, no koinn de vårrå på sin plass me litte vårstæmmning, ætti vårres meining. Vi ha registrert at hainn Rune, frå ytterby'n, skoll feir 50 årsdag, når snø'n ha slæppt å sola sjein. No ærklært kjærringa hainns at at a va Gla ti'n å at de villa bli både i kak å ein tår om nån stakk innom i mårrå. GRATULRE ME DA'n Rune! No vist de sæ at de va ein lit'n boom med jebburdaga blaint ræst'n tå møtedeltakera'n å, ingen næmt ingen glæmt.

FÅRELØBI QUIZ RESULTAT FRÅ I GÅR:

I følge Presideint'n ha de verri fir Quiz lag på plass i Velbrygga i går kveill. Familien Glum, frå Hellemshaugan ha hala inn seierer'n, vestnåkk me åverlegne siffer. Mæst fernøgd va 'n me omsættninga tå ØL, hoinner pårsjona va sællt! Foillsteindi resultat kjæm seinar.

GOD HÆLG!

HJØRNBOLE 12. Februar.


Gavelsbo'n ha på møte 5. februar innti hedersplass'n, hovesakle fer de at 'n fyllt 65 år 4. februar. Det va nøyakti på da'n 35 år ætti det store Fakkeltåge, på sji, te Gavel. (Det va deinn gången de kom sæng me aksæptabel breidd te Gavel.)

Redaktør'n hi fått litte skrøft fer manglanes referat frå førri møte, te å me antydninga om ættiverkninga, ætti 65 årsda'n te Gavelsbo'n, hi verri næmt. Hovedårsak kainn æ vel heiller sei e at aill kreativ kapasitet vart oppbrukt te å få te nåkkå om Nyttårskonsæt'n, å når deinn itj kom tebake hværken månnda'n eiller tissda'n så --------.

I dag koinn vi gle ås åver kjæmpefint vinterver, lettsjya, sol å nån få minusgrader me nylakt is innpå Hyllbokta. På møte i dag va de gått oppmøt, mæn hainn Lasse Containerkrankjørar mangla, va vestnåkk på Containerbåtlåssing. Ulf Kåkk hi heiller itj verri my å sjå på nyåre, mæn ælles så va oppmøte så pass at Presideint koinn fastslå at de vart åverskudd på møte i dag å.

Hylla Marina såg ut te å bli realisert. Frest'n, som va sætt fer Rørbyggin sin "fårkjøpsrætt", jekk ut deinn 10'an å måle, på minst 40 båtplassa te Rørbyggi skoill vårrå nådd. No vart de vel åpna fer Værdalinga'n, som mesta småbåthamna på groinn tå hamneutvidels, å da villa vel de sist båtplassan bli belagt.
Hjørnbole konkludert me: No kjæm de småbåthamn, å at småbåthamna te eitt positivt innslag på Hylla å Røra.

 

 

Vaktmester'n ha røddi ti nå kassa me gamle teng på skoli'n. Der ha 'n fynni Politivedtækti'n frå 1934. Les ein § 6. så kainn de sjå ut te at 65 årsda'n ått Gavelsbon itj fårejekk i ailldeles låvle fårmi. Hainn går vel itj heilt fri Elæktriker'n som ska feir roinndag te hælga.


No va de itj bærre på skolin de koinn finnas "gobita". Hussjæfen ha verri på Lillehammer i fjol såmmår. Der ha de verri ein kar som sælt påstkort. Te stor åverraskels ha fynni det henn korte å kjøpt de.
Når 'n Petter fekk sjå korte så fekk vi heile historia, om namna på korte, som va seint frå Østgal'n. Lite Julsnø e tydelevis itj nå nytt fenomen. Global oppvarming va itj nå tema i 1953, sjøl om de tydelevis va lite snø da.

Fenomene "Global oppvarming" e de reelt eiller e de i krise skapt tå politikera? Hen kainn du lesa nån synsponkt på deinn saka.

DEINN MYSTISKE WENCHE!
Nysjærriheita te Presideint'n tok tydelevis åverhainn, å hainn tok i bruk Jæsteboka, i håp om å finn ut kæm deinn mystiske Wenche, som deltok på skolsjireinn oppi Hellemshaugan på 60 tale, egentle. Æ va jo me på skoilsjireinn der æ å. Hainn ha spord sæ fer både i øst å væst, nol å sør, utan å finn nå svar. Jørnbole koinn heiller itj hjølp 'n. Deinn sist utvei'n: Å spør kjærringan oppi Hellemshauga villa 'n veint me i stoinn te. (Kom vel i hau kolles de jekk da bæsinstasjonsægar'n, kom me i utalels i ferbimmels me ein Lottovinnar.) Håpe e at hu Wenche sjøl ji sæ te kjeinne.

ÆTTERLYSNING.

Hainn Arne Ofstad heill på å lage ein sak om meieriverksomheita på Røra. I deinn ferbinnels skoill 'n jærn ha hatt bilda fra gammelmeiria å spesielt meierie neppå Hylla. E de nån som kainn jølp 'n?

Fortsatt GOD HÆLG i gått ver!

HJØRNBOLE 29. Januar.

Kongetribun, i Jutuln, i Steinkjer NM 1949.

Me NM i ski på Steinkjer å massevis tå sport på TV'n skoill'n næstn tru at de vart magert oppmøt i dag, mænn de slo itj te, de va 13 stykkja samøa roint bole da Presideint'n ferkjynnt: Gavelsbon sjer itj ut te å kåmmå mæns Pængskrine e åpent, så no stænge æ de! Heiller itj de ha nån verkning, Gavelsbon va vel Taxibon i dag å ut på oppdrag. Roinnt om ås i val'n ha de deinn henn vækka sjedd my, hu Maria ha rist te Moskva, de va opprør i både Tunis å Egypt, å dæm villa itj ha værken kraftmasti eiller sjøkabel i Hardanger, så ein skoill tru at de va mang Værd'ns problem å løys i telægg te å ta fer sæ NM på Steinkjer. Mænn nei da, foillsteindi stilt om aill saki'n. NM  på Steinkjer vart itj kommentert me i ol, følgele fekk itj Redaktør'n fertæl at 'n ein gång ha verri sportsintressert hainn å. Va næmmele tilskuar båd te langreinn på Gimle å håppreinne i Jutul'n, da NM va på Steinkjer i 1949.
De vektiast heinnelsa, deinn henn vækka, va vel møte i Båtfereninga, kor dæm no einnele koinn kåmmå i gang me realiseringa tå Småbåtham'n på Hylla. de va aillerede tægna 35 andela, måle va 50, mæn ha dæm 40 te 10. februar villa bestilling tå utstyr sje å dæm koinn da teby småbåtplass i løpe tå såmmår'n. Småbåthamna skoill årganiseras som i innskuddslag kor kvar andel villa kåmmå på millom 45 å 75 tus'n kronå, avhængi tå størrelsa tå båtplass'n. Andela'n villa itj vårrå omsættele på de frie marked, innskudde villa i millerti bli tebakebetald, når ein eventuelt avslutta. Du finn meir om prosjækte hen.
Hainn Toralf kom me i vekti rættels te om bilde frå hu Solveig Austad. (Nei, de va itj at 'n ha fått praksis i Karskdrekking.) Hainn ha kommi fram te at bilde va ti i 1960.
Røyking vart, ætti stor oppslag om redusert tobakksalg i media, ælles hovedtema i dag, 13 stykkja på plass, å ingen Røykera! Gavelsbon va snart å lein som røykar å de kom fårsla om at askbægra som no va åverflødi koinn doneras te Gavel! Mæn om Hjørnbole va hovedårsaka te redusert tobakkshainnel, stilt vi ås ætti kvart tvilanes te. Me bærre 12 mil te Åre kor de va go tegang te både belli tobakk, å teng som koinn hainnlas på Systembolage, så va de registrert aukanes trafikk te EU-lainne. De koinn å vårrå ein fårdel me ein Svænsktur fer deinn som itj røyke å. Redaktør'n som va på Harrytur førri lauda'n ha fått sæ ti  kvaliteta-sko te ått hoinner, å "finjakke" te tri hoinner svænsk-kronå.
Te slut e de på sin plass å kåmmå me skryt tå dagens Vaffelsteikar: Vaffla va kjæmpego! Konstantert 'n Petter me foill teslutning frå ræst'n tå fersamlinga.

GOD HÆLG!

HJØRNBOLE 15. Januar.

Gammelolførar'n kom itj, de jol heiller itj X-sjømainn oppi Hellemshauga'n, mænn ælles va de svært så gått oppmøt. Heile 15 stykkja møtt opp i dag, så de vart ækt Hjørnbol. Presideintøkonomisjæfen koinn nåkk ein gång fastslå at de va pæng te å betal både Vaffelsteikar å huslei, ålitte grainn te Akkevitt'n på Høsttakkefæst'n.
Bilsællar'n va i storfårm, hainn ha nåkk ein gång sælt ein Suzuki, i område roint Kilheim. No va område døpt Suzukigreinna, ætti som de flestan kjørd Suzuki, mænn ein oppgave vist sæ å vårrå ækstra utfårdranes. Mett i Suzukigreinna budd de ein innbarka Toyota kjørar! Oppfårdringa frå Hjørnbole va klar å tydele: Toyot'n mått ærstattas tå ein Suzuki!
Småbåthamna vart hæfti diskutert på ein del tå Bole å ein koinn få intrøkk ta at de va på gang ein konflikt millom småbåtfølke å Kilnotfeskera. Ja, ein koinn næst'n få intrøkk ta at Hyllbokta va foill tå Kilnøter. No skoill de vårrå INFO-møt på Velbrygga om tossda'n deinn 20. januar, sjå "Annonse" længer ne eiller gå inn på nættsia www.hylla.no. Der finn du ståff om både Båtfereningen å Hylla.vel.
Mæn ut i frå de ein koinn oppfatt, så skoill båtplassan sællas i metervis. Flytebrygga va konstuert fer å vårrå heilt flæksibel når de jaill båtbreidd å koinn følgele tepassas ein eventulll "Luksusbåt" frå Værdal'n eiller Periskope te Ubåt'n som Presideint ha tanka om. Ja, de ska bli speinnanes å sjå om båtfereninga einnele løkkes me å få te i Småbåthamn på Hylla.
Me så my følk å livle diskusjona, ærfaringsutvæksling å ein å ainna historin frå gode gamle dager, så kjæm de klart fram at Brainnstasjon opprinnele va bygd fer ainna fårmål einn Hjørnbolverksomheit, sjøl me 15 mainnfølk på plass koinn de vårrå vanskele å fang opp teng frå ainner sia bole. Å så de jo bærre hælpart som snakke samtidi! Einn om de ha verri kvinnfølk da ha aill snakka samtidi! kom de frå nabo'n. Vi får håp at Byggkonsuleit'n kjæm te ein konklusjon, sålles at vi får jort nå støydæmpanes tetak.
Ætti som at Gammelolførar'n itj ha respondert på oppmoinga om å møt opp fer å planlægg i Ulvangsåkkbål, så kom itj deinn sak opp te behainnling i dag. Te slut kainn vi beroøi dæmm som e reidd at at skireinnar'n frå Mosvika ska bli innerøyning så kainn vi bærre fastslå: Hainn bli itj automatisk Rørbygg!!
Jo da, vi ha da registrert at myndiheita'n vist hainnelkraft, Ått Polisa ha de måtta te fer å arrester veitjongin som va utnæmt te "Årets normainn". Hen va de ein Normainn som ha jort sæ bemærka både som frivelli arbeianes, bokskrivar å fårelesar me høg utdannels, rætt å slætt ein person som Norge verkele hi bruk fer, å som villa få låv te å bli låvel å betal skatt! Hu ska ut!! Mænn hainn Krekar, å ainna individ, som stort sjett levd tå kjeltringskap å trygd, dæm fekk vårrå hen, å fekk i tillægg beskyttels. No hi 'n Jæns på nytt fått følke på nakki'n å framstår som foillsteindi hainnlingslamma, de bli speinnanes å sjå ka som sje i saka framåver.

GOD SPORTS HÆLG!

De henne sto i avisan i dag 17. januar:

«Fullt på Trandum»

Politiet i Arendal ble av Politiets utlendingsavsnitt bedt om å få mannen fengslet, slik at de kunne sende ham ut av landet. Sist tirsdag ble det berammet rettsmøte. Siktelsen lød på narkotikalovbrudd, unndragelsesfare og ulovlig opphold i landet. Da kom beskjeden fra høyere myndighet. «Det er fullt på Trandum, så han må løslates».

Samme dag ble afghaneren løslatt mot meldeplikt. Dagen etter pågripes Maria Amelie for ulovlig opphold i Norge. Hun ble sendt til Trandum etter en kjennelse i Oslo tingrett. Nå er den 24 år gamle afghaneren forsvunnet og ingen vet hvor han er.

HJØRNBOLE 8. Januar.

GODT NYTT ÅR!

Da e vi i gang med eitt nytt år, me nye utfårdringa å muleheita, fer ås aill, å spesielt vi som samles attme Hjørnbole. I 2010 hi vi mang gång verri Tætt'n te "bors" utan at de sjer ut te å ha fått katasrofale utslag. Mænn ækt Hjørnbol bli de itj finn vi sætt på Hjørbbole på deinn måtin som vi jol på sist møte førri Jul. Vi kainn gått utvi fersamlinga te i aillfaii tju stykkja. Å de e itj som deinn Pønsjonert sjømainn oppi Hellemshaugan hævde, at de e ein "Homoklubb"! Jo da, hainn hi gått stært ut, mænn vi e itj hårsår, vi nei, så du e lik Vælkåmmen te å besøk ås, du som aill ainnera'n. Å som tradisjon e så by vi på de føst besøke på GRATIS Kaffe å Vaffel, å de så my du bærre klare.

No næmt æ nye utfårdring, å hen e deinn føsta:

De henn bilde kom frå ein tå leseran på Rørsia, no ska æ itj røp nå meir om de, fåreløbi. Mæn sætt leseran på prøve: Kæm e de vi sjer, kolles ferbinnels å når e bilde ti?

Jo da, bilde de engasjert de sjø, svar på namna kom i Jæsteboka: Ludvik Letnes, Toralf Letnes og Ole Austad. Hainn Toralf vest  at bilde va ti i Brølløpe te Anna Letnes og Odd Austad, i heimen dæmmes høst'n 1959. (Toralf rætta årstale te 1960) Fotografen va sekkert hu Solveig Austad, som va me å særvert oinner brøllpe. Hu ha å ferri roint å ti bilda koinn 'n fertæl. Messtanken vist sæ å slå te: De vart drykki Karsk, mænn 'n Toralf va bærre 17 år, å fekk itj nå. Mått vel nøy sæ me demonstrasjon å inføring i færdiheitan te "Gammelguta'n". (Jo, gut'n vist sæ å vårrå lettlerd hainn.) Rart å tænk på, mænn dæm va ønger da, einn æ e no, meint 'n Toralf.
Redaktør'n koinn bekræft at bilde komm i frå hu Solveig Austad gift Andersen å busætt i Væstrålen. Takk te Jan-Helge som åverseint bilde! Solveig kjæmm frå Utgal'n, å e søstrer te 'n Anton. Om de e sålles at hu va ein ivri fotograf, så kainn de vårrå at hu hi fleir bilda frå Hylla å Røra. Kansji e de muleheita fer å få sjå nån tå dæm.

De va go plass attme bole i dag totalt bærre ått stykkja. Hainn Dag Elæktriker å hainn Ulf Kåkk va oppsærvert kjøranes gæli vein i Hyllfjæran, va vel på hainnelstur i lag me kjærringa'n, va antakelsan. Presideint'n sjer litte bekjymmra ut. Hainn hi akkurat sjifte hatt te økonom, i Hylla Vel, å e bekjymmra fer strømmrægning te Brainnstasjon. Ska vi lægg på Husleia litte grainn åt dæm va spørsmåle? Auk me 50 krona te 150? Ingen motfårestilling mot fårslage, husleia ha jo itj verri regulert på de 4 åra vi ha hylli på. Ha vi fått me X-sjømainn oppi Hellemshaugan fast, så va jo finansieringa grei, ælles så vart de minner Akkevitt på Høstfæst'n. Jo, vi klare deinn ukings vart resultate.

MOBB ITJ KAMERAT'n VÅRRES!

De henn inlægge som Gammelolførar'n ha i Inderøyningen, i går, vist sæ å ha gått heim ått møtedeltakera'n. Ænkelte hævda å ha hatt vanskeleheita me spåke, å ha ønska sæ i åversættels. Mæn fer lesera'n tå Rørsia så skoill no de vårrå ænkelt, å få tek i inhåille.
Buskape te Gammelolførar'n fekk foill støtte å de vist sæ ætti kvart at de va fleir som ha Ulvangsåkka, å som va velli te å åffer dæm på symbolets ailter. No hi jo Gammelolførar'n verri invitert te Hjørnbolmøt før, ut'n å ha kommi. (Mænn da va 'n jo Olførar så da så ------) Når deinn henn saka hi kommi på Bole, så e de absolutt groinn te å jænnta invitasjon! No hi vi ei stor fælle sak som vi kainn løys me Bravur, eitt STORT bål me Ulvangsåkka! Plass'n, fer Båle, skoill sælvfølgele vårrå Bålhaugen!
Du e hæve invitert te planlæggingsmøt, å Konstituering tå ein Ulvangsåkkbålkomite, i lag me Hjørnbole, Gammelolførar! Te orientering starte møta kl. ølløv, kvar laudag.

Deinn anonsert Jubileumsfæst'n fer Samfunnshuse ha fått dåle påmeilling når påmeillingsfæst'n jekk ut. Bærre ein 7-8 påmeillinga va vest registrert. Følgele sto fæst'n i fare fer å bli avlyst! Rørbggin e tydelevis mætt på fæst!

Te slut kom de oppfårding om å opplys om følgende:

Sjå meir på hylla.no

GOD HÆLG!

 

,