HJØRNBOLE 2009.

EXTRA JULMØT Søndag 27. desæmber.

Stort behov fer kaillan å kåm sæ ut; 15 stykkja ætti ein rask tækstrunde i går! - 10 å sur vind hen. Hælse GOD JUL frå aill.

OLAV
Hussjæf.

De bli vel møt om  deinn 2. januar? E da på plass.
Redaktør'n.

JULVERE PÅ VALLE MAR.

 

Hen i Spania hi Julvere eiller verri bløtt, å vi måle no nebør'n i trillbåri, som hi vørti tømt ainnakvar dag. På strainna, som va nypussa te jul e de no foillt opp tå bambusrør å plastikk. Mæn i går va de SOOOL, å biltur i område millom Valle Mar å Granada. To gång mått ruta omlæggas på groinn ta at vein va bortgrevvi tå vat'n, i ælvi som normalt e tør.

Spørsmåle e om Vassjomfruaiomfrua hi fått ufertjent heder, i aillfai ha a grevi bort vei'n ca. hoinner meter længer ne, å vi fekk å ein omvæg på ein 5 mil.

Tilear på da'n for vi på saitsiing på nå veia oppi fjella, nert Sierra Navada, (kjeinnt kaillgufse frå snø'n) der va både vei'n brua å ælva bort.

VALLE MAR 21. Desæmber.

I dag  snu SOLA både hen i Spania å på Rør'n. Om de stæmme e itj gått å sei, kainn itj skryt ta vere hen nei, som ein dåle såmmårdag heim, 14 grader, 30 - 50 mm rægn hi de verri å itj bli de nå likar heiller. Julaft'n skoill de vasst kåmmå 50 mm. Væl nåkk om vere!

 

Ætti som itj vere innby te soling å bading må ein finn på ainna aktiviteta. Deinn stor bejivenheita i "by'n" e markede så heilles kvar tossdag. Hen kainn ein få kjøå utrule mykkjy, som ein egentle itj hi nå bruk fér. (Spør heiller om ka 'n itj får kjøp.) Lure på kor mang gång klehaugen åt deinn henn lærvsæælar'n bli snudd i løpe tå da'n, hainn fekk i aillaill go hjølp.

Nårska'n samle sæ, oinner markede, på ein tå særveringsplassa'n, å ein kainn vel samenlegn seans'n me Hjørbolmøta'n, hen kommenteres store å små bejivenheita, miljø å skatt. Oppmøte e stort å fylle oppte fleir bol.

Litte længer øst legg de ei by som heite Nerja. Hen træfft vi på ein Namdaling X Værdaling, hainn Marius Heir. Hen e 'n på plass i garasj'n som innreda fer både håbbyarbé å trivsel. Det går jetol om Garasjebar'n hainns Marius, å hainn koinn fertæl at, når bil'n va kjørdd ut så han plass te 36 stykkja. Tru hainn sa at de va Garasjebar me Kaffe, Vaffel å ainn gått, ein gång i mån.

Ætti som de e lite infårmasjon om Hjørnbolmøta'n, får de grei dåkk me det henn referate.

GOD JUL!

MØTE 5. DESEMBER.

Føst møte i desæber, 16 dåggå te SOLA snu å vi går mot ein ny vår å ferhåpentlevis, ein svært så go såmmår. De ska heiller itj glømmas at de e nett'n dåggå te JUL.
Hussjæfe'n ha sørge fer ny fersyning tå værd'ns bæste syltaty, å stilt me både Røra Boys'nber, Røra Bræmber å Røra Jolber. Taxibo'n va itj fernøgd me Bræbersyltaty å beslagla å Jolbersyltarye Jolbersyltatyé, som de kainn sjå.
Deinn heitast nyheite i dag va om Hyllastrand, som no skoill sællas, i jænn. På ræst'n tå tomta skoill de vesst byggas 2 ny enebolia, på utsjældd tomti. Kommu'n ha verri på plass fér å marker greinsa'n, nåkkå som itj va ailldeles ænkelt på Hylla. Naboa'n te tomta ha vørti innbedd te seans'n, å de vist sæ fort at karte åt kommun itj stæmt ailldeles me terrænge, nåkkå som ha fått Rors'n te å utbryt: " de hjølp itj ka som står på karte dåkkes, Æ veit kor tomtgreinsa mi é!" Å sålles vart de både fér Rors'n å de ainner Hyllbyggin. No hi greinsponkte kommi på GPS, me sjykkele fastmærka millom tomtin.
Ælles koinn Steinbilkjørar'n fertæl at Kælkdræfta oppi Tromsdal, på Øra å på Kælkværke jekk så de susa. I stan fer pærmisjona, så va de no så travelt at te å me pænsjonert sjåføra va i foillt arbé. Ein tå årsaka'n va at de samtidi som steintrainspot'n jekk fer foillt, å vart fåreti bortkjøring ta avdækkingsmasse. Deinn gammel grusgruva borteme Breding skoill fyllas opp å bli åkerlainn, samtidi som Verdal Jæger å fesk skoill bøgg støyvåll attme sjøttarban. De siste ha sælvfølgele Småbrukar'n i Tromsdal'n sjett som i ny negativ utvekling, å lura på om Verdal J & F no ha gått i kompaniskap me Værdalskælk.
Måssvikingan vil bli Innerøyninga! Deinn sist tia hi vi koinna lessi i aviså'n at Måssvikingan ønske å bli Innerøyninga ætti næste kommunevalg. Roinnt Hjørnbole vist de sæ at stæmmningen jekk i rættning tå at Røra heiller skoill ta me sæ aillt på RÆTT sia tå Strømmen, å fløtt te Værdal'n.
 

MØTE 28. NOVEMBER.

Travelt åt Hussjæfen i dag. Vikarere fær Fårmainn som nættop meilt i frå om at 'n jekk å la sæ borti Tailainn. Når økonomisjæfe'n i telægg hi fått invelga i trivækkas opphåill på Bjørnang, så hi 'n å måtta åverti ansvare fer Økonomi'n. Litte små å uklår auå hi 'n, årsaka skoill vårrå ættidønninga frå Julbolarrangsjemange på Vællbrygga i går kveill. (Itj så gæli som ætti Høsttakkefæst, påsto 'n.)

De e i stoinn si de hi verri bilde tå møtedeltakera'n. I dag va vi ti stykkja samla, å hovedæmne vart vinterføre som no bynnt å meill sæ me ishinn både på trappa å vægan. 0 grader mæn rålufta la som i tynn ishinn. Taxibo'n hainn ha verri oppåver mot Hårskaillin i natt, å koinn rapporter at snø'n va på tur neåver.
Eitt frsyningsproblem var avdækkt når Gavelsbo'n kom, de va bærre eitt Jolberglas disponibelt, å de vart beslaglakkt tværrt. No får vi sjå om Hussjæfe'n klårne opp å får på plass i nytt glas te næste møt!

Jula nærme sæ, noe e de vekti me rætt fårberedelsa!

Ska du bøgg peperkakhus kainn de vårrå lurt å håill sæ på rætt si tå fårskreftin, sjå hen.

GOD HÆLG! (Redaktør'n hi de travelt, ska te Trondhjæm på Julbol.)

MØTE 21. NOVEMBER.

Redaktør'n ha fårfaill på førri møte. Hainn va da på Westcon, i Ølensvåg, å deltok i fårberedanes arbé på båreplattfårma Leiv Eirikson, som ska inn i Svartehavet på båreoppdrag. Ætti som de går i bru millom Europa å Asia må øverst dewl'n tå båretårne plokkas ne å sættæs på dækk. Oppgaven me å fløtt tårne te sies å sænk ne, e de SARENS som hi fått. På bilde kainn du sjå eitt blått tårn (1 tå 4) som ska brukas.
Føri de va de veilting tå deinn sist moduln frå Frigg instalsjon som jænnvynni/resirkulert på Stord. Ein oppdatert video finn du hen. Ønske du å ler litte grainn om Frigg kainn du gå hit.

Oppmøte i dag va gått, mæn Fårmainn hainn manggla. Mæn sjøl om 'n va på Kata Beach i Phuket, så kom de besje te Husjæfen.  "Ska hæls frå Vælfårmainn om at de bærre e å få ti kabla te gatløsa."

SNABBTÅGTUNNEL OINNER HELLEMSHAUGAN!

Stor nyheit i T-A i dag: Lyntåg millom Steinkjer å Oslo e framtia! No bli de tydelevis slut på aill flyreiså millom Værnes å Gardrmo'n. De ska bli snåpar å ta tåge. 3 tim frå Steinkjer te Oslo. 40 min. millom Steinkjer å Trondheim!
Når'n sjer på plankarte kainn ein bynn å lur på om Tyskera'n, som hi stått fer planlægginga, kjeinne fårhåilla på Rør'n. Tunnel oinner Hellemshaugan, videre åver(?) E6'n å Jærnban å ny Loinntunnel. Jo da, hen står utfårdringan i kø. Lure på kolles de bli om planan me 24 godståg å minst lik mang pærsomtåg i 300 km i timin bli fer dæm attme Tunnelåpningen.
Om 'n sjer nærmar på fårslage så sjer de ut te at "Snabbtåge" ska i tunnel oinner E6'n attme innkjøringa frå Hellemshauga'n! Hen får nåkk jærnbanebyggera'n nåkkå å bryn sæ på. Utfårdringan som Austagutan ha bli vel små i fårhåill.
Når 'n bærre hi sjett på planbit'n om passering tå Røra, så kainn ein vel konkluder me at de henn planan ægne sæ bæst på DASS.
Nei, lægg Jærnban i tunnel dirækte frå Bjørga å te Rambergsmyra! Da kainn vi fræmdeles låvvå i fred'n å rod'n! De e no fårslage frå redaktør'n.
E de nån som hi tamka å kommentar så kåmm me dæm på Jæsteboka.

GO HÆLG!

Lyntog med to og en halv times reisetid mellom Oslo og Trondheim er et luftslott, mener fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag.

 

MØTE 7. NOVEMBER.

Gått oppmøt på ein fin Høstdag! Deinn Global oppvarming synes no vi bærre e tå de gode, vi koinn no ha hatt snø å de som vær e i tri vækka. De sure høstvere i septæmber å oktober e ærstatta tå sol å opphålsver, å son kainn  de jærn fortsætt te Jul.

HØGTÆKNOLOGISK PROBLEM.

Hovedæmmne i dag vist sæ å bli avansert Mobiltæknologi å automatgiring på bil. Taxibo'n opperere fleir Mobiltelefona, å hi fleir Hælgasjåføra. Følgele hi 'n å behov fer å viderekåbbel Taxitelefon sålles at deinn som renge ætti Taxi får kontakt me rætt sjåfør. I dag ha 'n problem: Fekk opp i røtt sjilt som opplyst om at kjenesta itj koinn utføras. Rækna vel me at Hjørnbole ha ækspærtise som koinn hjølp 'n me probleme. Mæn der tok 'n feil kunnskapsnivåe vist sæ å vårrå svært så låkt, å i tillægg va de ingen som som ha såmmå type telefon å slett itj såmmå telefonmeny. Ætti i utal fersjøk så vart probleme ansett som uøsbart lokalt, feil'n mått liggi åt Mobiltelefonfirmae.
Så va de Mercedes'n åt Bussægar'n. Automatgire gira så aillt fer seint å me vinter'n fer døra så va 'n it ailldeles fernøgd. Bilsællar'n vist sæ å ha groindi ærfaring me legnanes giring å villa våttå kolles programm Bussægar'n brukt. De e no automat å så å fløtt girstånga me hainn makt de, va svare. Einn S å C da?    ???? Ka fer nå? Ja, S står fer sport å C står fer Comfårt. C fer Cenior, eiller dæm åver sæksti å S fer ås sporti ongdomma. De e ein lit'n roinn knapp attme girstånga, når du trøkke på deinn kjæm de opp ein S eiller ein C atme speedometre.
Jo da, ti går fort deinn når høgtæknolågisk problem ska løisas å opplerig jias. Får vel ta ættemedda'n te å sætt mæ inn i saka, mein Mercedesægar'n.
I jæsteboka va de spørsmål om de vart Parkeringsavjift på Stasjon, mæn de spørsmåle vart ståan ubehainnla, å ubesvard.

Tilear i høst kom det i spørsmål frå 'n Bruce Austad, i Minnesota, om hainn koinn ha slækt på Hylla. (Sjå i stykkj ne på framsia.) Hainn Torstein Lund bort i Califårnia teinnt på saka å starta slæktgransking me de resultat at hainn fainn røtter'n hainns Bruce på Gjeldsås'n i 1756. (Notate hainns Torstein kainn du lesa hen.) Torstein si utfårsking slutta på slut'n tå 1930 tale så hainn anmoda om hjølp te de sist oppdateringan. Å hjølp de fekk 'n. hu Solrun Austad (søndre) ha sjett på Utgards-slækta frå mett'n tå 1800 tale å fram te slut'n på 2004. 30 sia me oppdatert slæktsfårskning vart åverseinnt åt 'n Torstein, som no hi mykkjy å spekuler på. I følge hainn Torstein koinn Hyllbyggin bu sæ tå 'n Bruce te såmmår'n.
 

MØTE 31. OKTOBER.

Ætti ei hæktisk vækka på Stord, kor europas størte opphøggings plass fer gammle oljeinstalasjona legg, me fårberedelsa å veilting tå i oljeplattfårmoinnersteill, frå FRIGG feilt,  va de plan å still på dagens møt, mæn de skar sæ. Mått te Figga å ta ein tri - fir tim me opplasting tå utstyr te SAREN's mainnskap i Ølen. (Video tå veilte.) Følgele bli de vanskele å kåmmå me i årntle møtereferat, mæn frå kommun kom det ønske om å fertæl det henne:

Nye parkeringsplasser ved Røra stasjon

11.08.2009 Pål Gauteplass
 
Jernbaneverket vil i høst sette i gang arbeid med å bygge flere parkeringsplasser ved Røra stasjon. Området vil da få en etterlengtet oppgradering.

Det blir totalt bygget 25 nye parkeringsplasser i området mellom dagens snuplass for busser og Røra fabrikkers lagerbygg. Det blir også tilrettelagt for sykkelparkering og ladestasjon for el-bil.

(Klekk på bilde å de bli stort.)

I et senere byggetrinn 2 skal stoppested med perrong også flyttes til dette området .

Når tunellen i Gevingåsen tas i bruk høsten 2011, vil Røra stasjon bli kryssningspunkt for togene. Det vil da bli av/påstigning og perrong på begge sider av jernbanelinjen. Eksisterende undergang på nordsiden (mot E-6) vil være adkomst mellom østre og vestre side av sporet.

Saka legg på Internættsia ått kommun. Om du vil les meir om planan klekke du hen.

GOD HALLOWIN HÆLG!

MØTE 24. OKTOBER.

De henn bilde tå "Poker'n", som legg næst'n heilt å lein i Østavinn passe bra i dag. Kolles går de me planan om bygging tå Småbåthamn? Va de nå framdreft, eiller sto ska på såmmå plass som hu ha jort i førti år? Nei, de bli nåkk me plana'n no å, meint sjeptikeran, såmmå snakke som de ha verri i førti år.
 Hainn Lasse koinn i millerti fertæl at de va framgang i saka, småbåthamna va me på reguleringsplan, mæn de mangla ein Fotomontasje, sålles at byråkrata'n åt Fylkesmainn koinn sjå kolles resultate villa bli.
Kåstnasåverslag vist at pris'n på ein båtplass på Hylla så apsolutt va konkurerbar. No får vi tru at dæm finn nån som kainn hjølp dæm sålles at bygging kainn bli sætt i gang.

Tri genarasjon samla roinnt Vaffelkaka! Minstemainn Næss va itj i nån tvil om ka hainn villa ha: Nystækkt Vaffelkak! Jo da, rekrutteringa sjer ut te å vårrå go deinn. Fæmt'n stor å ein rekrutt vart resultate i dag, på ein fin høstad, mænn me iskaill Østavinn.
Ælles så va de litte prat om ny avkjørsel te Hylla. Vægvæsne skoill vest start opp me groinnbåring på fersjelli alternativ. Nytt kryss attme Hita eiller neom husa åt Gammelolførar'n va næmt. I deinn ferbinnels kom vi å inn på Kroa å ombygging te boliblåkk. Ægar'n ønska vesst ein 14-15 leileheita, mæns fårslage som no va oinner behainnling, i kommun, skoill vårrå på 6 leileheiti. 


Byggmester'n såg fram te at de koinn bli litte verksomhait på Bøgd'n. Støst oppdrag no ha verri groinnmur å betångdække på husprosjækte åt 'n Dag elektriker, som no ha fått Byggetillatelsa i ård'n.No va de mangel på Vindu som fersjænka byggeprossæs'n. Hainn håpa å kåmmå i gang om månda'n, ætti som de va heiler kalt i husa, når Østavinn hærja me millertidi vinnkjetting å isolasjon. Videre så va det i gang gråvåing på i tomt oppom Steina. De skoill sekkert vårrå groinnmur der å.
Te slut må glameillinga te Steinbilkjørar'n taas me: Pærmisjonsvarsle som Kælkværkarbeideran ha fått va trækkt tebake. Te ærstatning fer salge tå pokkstein, te Finnlainn, ha dæm heinta inn ein kontrakt på salg tå breint stein som va så stor at kapasitet'n te deinn ny omn neppå Ørin vart næst'n foillt utnøtta. Bægge nyomnan ha, ætti prøveperiod'n, stått ei ti fer service å modifiksasjon. Mæn no skoill dæm vårrå foillt operativ, å klar te å breinn 190.000 tånn stein i åre. Åffentle inviels tå nyanlægge va ferræst deinn henn vækka, samtidi som Franzefoss feira 90 årsjubileum.

GOD HÆLG I JÆNN.

MØTE 10. OKTOBER.

Ei vækka ætti Høstfæst'n koinn vi registrer at aill ihop ha åverlevd, sjøl om både lauda'n å synnda'n ha verri nødveindi rekreasjonsdåggå, fer ænkelte. De ska vel heiller itj læggas sjul på at nån å ha behov fer å få korrigert å juster ein del opplysninga å tidsponkt, som fer æksæmpel at i år ha de verri TAXI'n åt Gavelsbon som ha besørga heimtrainnsport'n.
Hainn Dag, elæktriker mangla riktinåkk, mæn ha jyldi groinn. Hoill på me husbygging utan å ha Byggetillatels, koinn Byggmester'n opplys. Hainn satt me innsaid infårmasjon ætti som at 'n ha støpt groinnmur på prosjækte.

Mæn der tok Byggmester'n feil! Hainn Dag ha byggetillatels i foill ård'n hainn sjø. Hen e bevise!

Ælles koinn ein ferveint uttalelsa frå Hjørnbole om syne på tedelinga tå årets Nobelpris, mæn nei da itj næmt me i ol. Va vel ingen som brau sæ om de nei. Heiller ingen kommentar te åt Hainn som ha jidd grillpølsa eitt ansekt, hainn Bjarne Håkon, slutta i jåbben.

Mæn dærimot jolfeil'n på gatløse på Ytterby'n fekk diskusjon i gang. Fårslag om å kutt ut deinn dåle kabelbit'n å kåbbel sæ te i ainna gatløsmast fekk Fårmainn i Hylla Vel næst'n i harnisk. De e da så mang kaill utpå Ytterby'n at de kainn gråvvå opp denn ødelagt bit'n å lægg ein ny kabel. 25 meter e da it meir einn ein 3-4 meter på kvar det. No sætt du dæ i sveng å årne denne finn speiken kjæm va besje'n te hainn som satt nerast. Sjøl skoill i gang me å sætt opp de sist mastin øvert i Utgarslia, å ha nåkk å styr me i dag.

Som tilear næmt så e 'n Torstein Lund, i Kalifårnia i gang me å finn ut om slækta te hainn Bruce Austad, som bur i Minnesota. (Sjå i stytj ne på Føstsia.) No hi 'n kommi så langt at 'n hi fynni ferbindels te Utgl'n frå slut'n tå 1700 tale:

Lars Sivertsen (1756-   )          Married: Berit Larsdatter  (1766-    )             Lars bought Austad South in 1787

Fer å kvalitetsekker arbé så e 'n Anton i Utgal'n no sætt på saka. Stæmme de 'n Torstein hi fynni ut så hi 'n Dag Elektriker å "Blo" i frå hainn Lars å hu Berit.
Ætti de 'n Torstein koinn fertæl så koinn Hyllbyggi'n veint sæ i nytt Amerikabesøk te såmmår'n.

Når dagens møt nærma sæ slut'n va det innspæksjon tå lastebil'n hainns Rune, å Lars Aksel'n, som det dagle kjøre vågntåg ønska å prøvekjør. Ætti nødveindi oppøæring bars de i væg bortåver Hyllby'n. Te orientering e de itj ein lampætt som sjin blankt bakpå, mæn de e luftfiltre.

PS: De e inga tvil om at vinter'n nærme sæ. Bli de finver i mårrå så lætt dæ itj lur, sætt heiller på Vinterhjula! Piggfri sælvfølgele!

GOD HÆLG!

HØSTFÆST 2. OKTOBER.

De va så ein koinn minnas gammeltia på Folkets Hus, når ein kom inn i Velbrygga. Der satt ongdommen, akkurat på såmmå måtin, lura me ein lit'n ein, å speida ætti veitja'n. (Dæm kjæm klåkka ølløv opplyst Fårmainn)

Hainn hi go groinn te å sjå fernøgd ut Fårmainn å sjøloppnæmt fæstkommité. No e bole dækka å Vækåmmst Coctail'n smake særdeles gått. Me heile søtt'n deltaker tok Fårmainn i sjæfsavjørels å fløtta heile arrangsjemange frå Brainnstasjon å te Velbrygga.

        

Knut Johny Norum å Lasse Austad varme opp i kjøkkenavdelinga. Heilt frå Vadsø hi 'n Knut Følstad kommi fer å delta på fæst'n. På metter bilde "stårme" 'n ferbi hainn Inge Magnar Johansen å Bjarne Sjøvold. Ætti å ha sekra sæ Cocteil'n finn 'n Knut plass på Langvæggen i lag me 'n Roar Stubbe, Ivar Kalseth å 'n Olav Bragstad. Når sistemainn, Hainn Svein Næss e på plass e de klart fer å sjå litte på særveringa fér kveill'n.

         

I år, som i fjol, va de MENY'n på Værdal'n som sto fer matleveringa. Variert å rikele tå mang fersjelli sårta. Spesialbutikken, på AMFI'n, levert nødveindi drekke te mat'n. Låvpålakt Alkoholfritt alternativ vart ståan urørd i kjøleskape.

 

Når de på bole i tillægg va rikele me gått drekk i frå Bryggerie i Trondheim låg aillt te rætte fer ein velløkka kveill.

       

På ein kveill som deinn hennin prøve vi, te ære fer utfløtta Rørbyggi, å få me namna på deltakera'n. På venkster sia, på føst bilde, sett føst 'n Petter Bragstad, nr. 2 e hainn Toralf Letnes. Nærmest på ainner sia sett 'n Ivar Kalseth så 'n Lars Aksel Næss. På ainner bilde e 'n Bjarne å 'n Knut i ivri diskusjon om Påststæmpel som hi verri brukt på Rør'n å Hylla. (Du må lag i oppsætt så lesere'n på Rørsia får ta del i kunnskapen din Knut.) På de treddi bilde kainn de sjå ut som at 'n Inge M. "tygg" på eitt eiller ainna, ei histori kansji, ætti som det sjer ut ta at 'n Dag Austad å 'n Lars Aksel e heiller flirfoill, å hainn e itj ailldeles fri d hinn Bjørn Weie, som sett nærmast heiller. På de sist bilde kainn ein sjå at de e ein avslappa stæmmning.

        

Prat'n går så de sus'e attme bole, mæn's 'n Knut hi fynni fram Sigar'n å e i ein sekkert jup samtale m 'n Rune Weie.

        

Varmrætt vart ættilyst oinner fårberedelsa'n, mæn deinn mått kvar ænkelt vårrå ansvarle fer sjøl!

Hen e både 'n Toralf å 'n Roar einnå i vigør. Toralf'en ska vel i væg å deta i diskusjon om gammelvei'n åver Flage. Klåkka e no hælv ølløv å de føstan hi så vitj bynnt å ti på heimvæg, mæns eilstemainn fræmdeles e i foill aktivitet.
Søtt'n deltakera, me deinn respæktable jænnomsnettsailler på 59,5 år, jænnomførd høst'ns stor bejivenheit me stil å arrangsjemange ebba ut i hælv toti'n.

Oppmøte på Laudagsmøte bar præg tå at ænkelte ha behov fer restitusjon å kvil, mæns dæm som møtt koinn fåreta oppsummering tå arrangsjemange kveii'n førri. Som særvering va de som vanle Vaffel, me telægg tå de som va i jænn på matfata. Rødding tå Fæstlokale sålles at de sto klart te Trimbingo'n om synnda'n, vat å jort.

MØTE 26. SEPTEMBER.

Att vi sia sist møte hi vi passert Høstjævndøgn va de ingen tvil om, de e itt skaidd som jær bilde grått, mæn silrægn me ørsmå dråppåa som jær aillt jænnombløytt å utrivele. Verutsekta'n frammåver e så dåle at Adressa, på si nættsi, advara følk me versjuk å itl lesa vermeillinga fer dåggån framåver.

Mæn fer møtedeltakera'n, som hi de tørt å varm e de ainna teng einn vere som e vekti i dag, Høstfæst'n om frea'n ska planlæggas. Hen studeres kateringsmeny'n frå Meny'n på Øra særdeles nøye, kor e varmrætt'n? Spørsmåle bli øyeblekkele besvårrå tp fårmainn: Deinn einast varmrætt'n som serveres e Karsk, å dærme basta. Mæn te mat'n ska det vårrå Rødvin, Øl å Akkevitt å te Kaffe'n bli de Konjakk. Ætti ein kårt Høringsrunde så vart Meny'n:

Ætti som at de på førri møte vart bevelga 2000 kronå i teskudd te nytt mikrofonsysten på Samfunnshuse, å Økonomisjæfe'n ha fåreti utbetaling (Villa vel sekker sæ) både tå de pænga'n å huslei te Hylla Vel, krompa de i Pængglase. Ætti ein rask kalkyle kom Fårmainn fram te at de koinn blli behov fer ein lit'n egenandel fer å dækk opp eventuelt oinnerskudd. Æ får vel lægg ut så læng, meint 'n, å la te: Æ veit kor de bur -----!
Hainn Knut Følstad, frå Vadsø, ha meillt sin ankåst te Hylla, å ønska å delta på Høstfæst'n nåkkå som vart motti me glé så hainn vart ønska svært vællkåmmen.

Me fæstfårberedelsa'n på plass vart de ti fer i ainna vekti sak: Fæstusrevvy'n! Der ha de kommi fer ein dag at de på Barmenny'n itj va næmt: Gin å Tonic! Ætti ænkelte sett utsagn va de tenærma kattastofe, å de ha vørti ti kontakt me Dramaturge'n, om saka. (ja, så dramatisk koinn de verk som at mangel'n va.) Dramaturge'n ha så kontakta Baransvarle som ha mått ti tur'n neppå Øra å hainnel inn nødveindi ingrediensa. Når de så kom ein telefon, te Fårmainn, som opplyst om at Barmenny'n va komplætt koinn ro å trøggheit i jænn kåmm på plass.

I dag, me 14 møtedeltakera, jekk de oinna me Vaffelkaka å de var nødveindi fer Hussjæfe'n å start opp Vaffelpræssa. Me færdi Vafelrør på flask (resærve laga tå Vaffeelsteikar'n) va de bærre å sætt i gang sålles at varm å nystækt Vaffel kom på bole. 
Hussjæfe'n, som me 'n Petter som skråpar, på førri møte vainn dein store jevinst'n på Flax, stillt i dag opp me 2 nye lådd, innkjøp fer jevinst'n. Oinner stor speinnng vart nylåda skråpt. Resutat: 0 jevinst.

GOD HÆLG!

MØTE 19. SEPTEMBER.

Ætti i fleir dåggå me rægn kom govere tebake i dag, å de va gått oppmøt. Te å me føstepremivinnar'n på kulturkunnskapskonkurransen møtt opp, fer å heint premi'n. Væl, redaktør'n ha sælvfølgele glømt å haimmel nødveindi antal FLAXlådd å mått sporensteks kjør på Boinnpris'n å hainnel. Tri Flaxlådd va utlåvvå, mæn me bærre to vinnera så tefaill eitt tå lådda låtterie (redaktør'n). Førri skråpinga starta vart de vetia at deinn som vainn 1 mellion skoill spons nytt Mikrofonsystem te Samfunnshuse å Fæstusrevvyn, me 50 tus'n kronå, å nytt tak på Brainnstasjon.

Føst ut me skråpinga va 1. premivinnar Jann Frode med resultat 0 premi. 2, premivinnar Hussjæf Olav stilt med "Stand in", Petter, som skråppt fram 2 x 25 kr. Te slut vart de å 25 kr. på "låtterie". Låddkjøpe ha dærme gått ut i 0, mæn om jevinst'n bli investert i nye Flaxlådd kainn ailt sje.

Væll utsektin te nytt tak å mikrofonsystem faill foillsteindi i grus, mæn, som i plaster på såre, kom de fårslag om å tedel Samfunnshuset vænner 2.000 kronå te de nye mikrofonanlægge. Fårmainn som e ein svært så aktiv Samfunnshusvænn vart fråti aill døbbelstæmman å ærklært innhabil å utan talerætt, nåkkå som ferræst'n va unødveindi da fårslage vart veti utan debatt.
Hussjæfen, som oinner behainnlinga ha vørti kontakta, på Telefon, tå ein arbessledi Fårmainn å orientert om deinn store jevinst'n, gokjeinnt umiddelbart tedelinga hainn å.

Næste påst på programme va mat å drekke på Høstfæst'n, å de mangla itj på krav om eksotisk rætta. De va vel bærre Heilstæk Ælg som itj va næmt. Te slut vart de eniheit om kaillbol, som i fjol, å bilsællar'n aksæptert te slut varm karbonade som varmrætt. Akkevitt, øl å rau vin som drekke. Alkoholfritt altærnativ kaillvat'n frå Rauflovattne. Fæst'n starte son roinnt i 7 tia.

I govere vart møteavsluttninga hylly på utsia tå brainnstasjon, å deinn byggningskjyndi fårmaimm fainn ut at de gammle Eternittake va moa fer utsjifting. Me ner kontakt te Fårmainn i Hylla Vel tok 'n sæ friheita te oppmåling tå take, me sekte på å skaff fram i gått tebu på nytt tak.

De va vel de vektiast på dagens møt så dærme slut å GOD HÆLG! Å itj glømm å kjøp billætt te FÆSTUSREVVYN!

 

MØTE 12. SEPTEMBER.

AMERIKABESØK!

Det var stinn "brakke" da Per Audun Letnes ankom "Brainnstasjon"  i lag med Lucia Hansen og Husbond. Lucia kom for å takke Hjørnbole for fin hjelp da hunn etterlyste slekt på Hylla - Røra. "Vertskap" under besøket var i første rekke Liv Austad Norum og Per Audun, som hadde tatt på seg oppgaven som kjentfolk og omvisere.

Liv Austad Norum, Knut Jonny Norum, Lucia Hansen, Per Audun Letnes, Lucia's Husbond, Jr. Norum, som alle har vært involvert i planlegging av Amerikabesøket er samlet i sofagruppen, når Vaffelkake og kaffe skal fortæres. På tross av dårlig vær skulle de gjennomføre en rundtur på Røra og til Oppem i Verdal, hvor opphavet til Lucia's slekt kom fra, når de flyttet til Austgarden, og senere fordelte seg utover flere gårder på Røra. (Per Audun lovet vi en oppsummering fra besøket senere.)

 

HØSTFÆST!

   

Gått salg tå kaffe, Vaffelkak me syltaty hi jort at pængglase åt Økonomisjæfe'n bynne å vårrå foillt. Hen må nåkkå jørrås å to altærnativ vart fåresli: Innkjøp tå 2 liters syltatyglas, eiller så mått de bli Høstfæst, me go mat å gått drekk. Debatt'n vart litte grainn avspora, å pænsa sæ inn på sekkerheita åt Økonomisjæfen, som trainnsortrt pængan utan de minste sekkerheitetak. Me tanke på aill de krimminell pærsonan som komm inn i lainne å dreiv me ran, tjyveri  å ainna kjeltringstreker må nåkkå jørrås. Hen må de te ferainnring! "Breinstårminga" starta umiddelbart å, sekkert ivri sjåera tå krim ha sine innlægg å te slut kom besluttninga, einstæmmi: Fårmainn vart pålakt å gå te innkjøp, på ausjon, tå ein ægna Stresskoffert me kjætting å hainnjar'n. No skoill sekkerheita hævas betydele.
Mæn så kom fersamlinga tebake te de som vart dagens Hovedsak:
 

HØSTFÆST!

Deinn bli freda'n deinn 2. oktober.

Særvering tå GO MAT å GÅTT DREKK.
(Unni å veitjan på MENY, bynn å bu åkk.)

PÅMEIILIG MÅ JØRRÅS PÅ NÆSTE MØT.
(FÅRMAINN Å HUSJÆFE'n tek å i mot påmeilling
om du itj kjæm dæ på møte.)

Som dagens møtedeltakar nommer 20 koinn vi ønsk ein avanka politiker vækåmmen. Lite om sittiplassa va de, så hainn mått heinnt sæ stol sjøl. Så mykkji X-politiker va 'n at 'n avslo tebue om te ¨me Høgerdråps, mæn satsa aillt på Vaffelkaka, som å i dag vå tå deinn sprø type'n, som gått koinn etas utan syltaty. X- politiker'n koinn itj telæggas æra fer å høyn nivåe på debatt'n, mæn hainn vist tydele interæsse fer Høstfæst'n. Jo, vi hi da åvernattingsmuleheita i Sofagruppa, fér dinn som ønske eiller må ta tile kveill, ækskortekjenesta ha på førri fæst'n vestnåkk fungert så som så. Oltake som sei: "Ska blinn led blinn, havne som åftest bægge i grøfta." skoill vestnåkk å pass på ainna tilstainna, om ein oppfatta småprat'n på rætt måti.

Om itj foillt så fint å sjeill'n, som Amerikabesøk, så fekk vi besøk tå Påstdama å 'n Per Hoinner. Bægge va seint ut å jekk glepp tå Amerikanera'n, mæn dæm sjer ut te å vårrå lik gla, sjøl om de no va foillsteindi slut på Vaffelkak, å dæm mått nøy sæ me Kaffe å Høgerdråps. Sistemainn i dag, som nommer 23, va Gavelsbon. Merækna de fir ongan som va me i lag me Amerikanera'n så ha Brainnstasjon i dag besøk tå heile 27 persona.

FLAX lådda, som redaktør'n ha låvvå ut, va sælvfølgele tåglømmt, mæn når hovedvinnar'n heiller itj i dag va te stæss så vart skråpinga utsætt!

GO HÆLG! Å mått no SOLA kåmmå fram, så Amerikanera'n kainn få sjett bøgda frå Lækseth.

MØTE 5. SEPTEMBER.

Hussjæfe'n ha søkt å fått invelga pærmisjon, skoill på nå arrangsjemang på Østlainne. Frå Fårmainn, som i dag itj ha søkt Pærmisjon, kom de i meilling om at hainn va attme Rørsia, oppi Røyrvik, ka 'n no jol der. Jettningan jekk på at de va kjærringa som ha dreggi 'n me. Hu jåbbe i fersekringsbransj'n, å hi tegang te firmahøtt oppme Limingen.
Hussjæfe'n skoill no i dag ha vørti premiert fer rætt svat på spørsmåle ætti førri møte. Hainn vart nommer 2, bærre sli tå sønn som kom me svare minner einn ein hælvtim att at spørsmåle kom på Nætt.
MÆNN KOR VA DE:

Bilde e ti åt nånnan på Tautra. Svårrå føstemainn, som lætt 'n farfar Petter, få æra fer at 'n ha ti 'n me på ein kulturtur te Nonnan. Æ mein du hi verri å sjett på en dong tå kvinnfølk som bur ilag utpå Tautra. Nærmere bestæmt i kloster. Kom frå Hussjæf'n.
Lure på ka Nonnan synes om snekkar-arbé som e utførd på de fine å Prisbelønnt byggværke dæmmes. Det sett vel å ein Byggmester, nån plass, å irritere sæ over att 'n hi ein larv tå ein snekkar i arbesståkken, som sætt inn deinn åvbrøtti plankin.
Ætti som bægge to befainn sæ på Østlainne bli det utdeling å skråping tå Flax-lådd på næste møt.

I dag fekk vi glea tå å ha ein sjeill'n jæst attme bole hainn Bjørn Veie som å ha me sæ sønn. Å driv Røra Transport e så vesst itj nån vanle 9 - 3 jåbb. Når vi sett å gastelere ås me kaffe å Vaffel e hainn som jærnest i foill jåbb me å klarjørrå trailer som ska roinnt i lainne me Spis produkta. Mæn i dag skoill 'n itj på jåbb finn klåkka 2, så når anledningen bau sæ tok 'n tur'n te Hjørnbolmøte på Brainnstasjon fer føste gång.

Jo det va i ainna ti me trainnsport no, meint 'n Petter. Hainn mintes fjolfeskeran på Hylla som feska flynner å fesk, som vart seinn te Oslo me tåg. Fesken pakka dæm i fesk-kassa å seint te ein feskhainnlar Sørensen i Oslo. Når oppjøre kom samla dæm sæ å ferdelt oppjøre ætti nøy lesti åver kor my kvar ænkelt ha levert. De vart itj så mang kronån på kvar, mæn pængan va i vekti biinntækt. No e de itj 'n fesk å sjå længer frå kaia, itj sill heiller ferræst. Att silla va bort meint sjyltes at nån små rau Kræpsdyr heiller itj va å sjå længer.
Det kræpsdyre som 'n Petter snakke om må vårre de henn dyre som bilde vise. Bilde var ti 2. september 2006, å da va Hyllfjæran foill ta sårt'n, å Måsin ha ein god dag.

På bole frammom Gavelsbon legg E-påst'n frå 'n Bruce Austad, som ætterlyse slækt frå Hylla. Hainns Geat Grabdfather heitt Lewis Austad (i amerika) å brorin Peter emigrert frå Norge i 1865. Dæm reist føst te Crescoe, Iowa å seinar te Enderlin, i Ransom County, Nord-Dakota. Hi vi hen nå ferbinnels te Enderlin stu som vart bøgd tå ein A. Austad som 'n Petter meint ha teknøttning te Klætta.
Itj læng ætti at kopi'n tå E-påst'n va lakt, ut på Føstsia, kom de Skype telefon frå 'n Torstein borti Califårnia. Hainn va i foill gang me å leit på Digitalarkive å skoill ta kontakt me 'n Bruce.
Sist, da vi fekk spørsmål frå hu Lucia, kom jo svare ganske så fort. Vi får håp på at vi løkke deinn henn gången å.

Ji meilling deinn som veit nåkkå.

MØTE 29. AUGUST.

Om de va resuktate tå PUB kveill'n, på Velbrygga i går, som jol at de va lit følk på plass i ølløvti'n får stå åpent, mæn de rau da på ætti kvart, å Økonomisjæfe'n koinn fastslå at de itj vart oinnerskudd i dag heiller. Vaffla smakt i dag å fertræffele å de ha verri ein fernøgs Vaffelsteikar som koinn motta ferhøia gåttjørels. Når Hussjæfe'n omsider kom fekk vi ferklaringa på koffer Fårmainn mangla. Hainn ha søkt sæ sjøl å fått innvelga Pærmisjon frå møte. Ha kjøp sæ ny Cæmpingvåg'n, Bjølseth, om de va 560 eiller 590 fekk vi inga klarheit i. No skoill nyvågna testas, på tur te UFO-dal'n. Låvle seint te Måilttur kansji, mæn UFO oppsærvasjon koinn vårrå mule. Gavelsbo'n va oppsærvert i foill gang me Roinnbaillarbe, hælmbaillan va færdi præssa å no va'n i gang me grashøsting å pakking, så vi mått vel aksæpter fråfaille. Kansji koinn de vårrå ein Dråsjetur som opptok'n å.

De hi verri fine fårhåill ått Kåinnbona'n deinn sist vækka. Stortrøska jol oinna 200 mål på ein 6-7 tim å da va Utgalseinnan færdi. Skoill Gavelsbo'n ha trøska såmmå areale ha 'n, ætti eget utsagn, trøngt nærmar 40 tim. På Nolgal's åker sjer det ut te at de står i jænn i kårss.

No kainn de sjå ut te at Kårss e på motin. Gavelsbo'n avslutta trøskinga i dag, synnda'n, å de står i jænn i kårs i åker'n. Va de i håp om at sjøli'n villa sjå i nåde på at'n trøska i Kjærkti'n tru? Mæn de jørt itj, rægne kom læll.

Ja, no kainn de spekuler på ka de henne é fer nåkkå? Mæn de kom "dættane's" når æ næmt nåde. Lur på om snekkar'n som hi sætt i deinn åvbrøtti plankin hi kommi i unåde? No kainn de spekuler på kor bilde e ti. E de nån som veit svare, seinn mæ ein E-påst! Premi'n: FLAKSLÅDD te de tri føsta'n. Eventuelle vinnera, å svare kjæm i næst Hjørnbolreferat. (Nei, bilde e itj frå Rør'n, mæn e ti på ein synndagstur i distrikte.)

KOMMUNEDELPLAN FOR RØRA.


Klekk på bilde å de bli døbbelt så stort.

Litte seint å kåmmå med deinn henn plan no, mæn når høringsfrest'n e 1. september e mule heit te å kåmmå me utspæll fræmdeles der.

Karte, i original, finn du hen.

Reguleringsplan finn du hen.

Sjøl om du itj hi tænkt å kåmmå me kommentar så kainn de vårrå greitt i våttå litte grainn om saka.

P.S: Koatunnel'n vart åpna 6. oktober 1960! Meir hen.

Te slut seinne Hjørnbole ei hælseng te dæ Bjørn, i Moss.

GOD HÆLG!

MØTE 22. AUGUST.

I fårgroinn knasanes go Vaffelkak, å i bakgroinn Vaffelkaksteikar'n som hi fått tak ti i ny Vaffelkakoppskreft! Sjøl pasjonert Vaffelkakækspærta ga tærningkast 6 + å fainn ut at Vaffelkaka koinn etas utan syltaty! Så fernøgd va dæm at det kom fårslag om auking tå gåttjørelsa te Vaffelkaksteikera'n, som aill i hop jær ein go jåbb fer å skaff trivsel på Hjørnbolmøta'n.
Buss-sjåfør'n utpå Ytterby'n hi ti me sæ 'n Jørgen, barnebarn i håp om å bli omtald på Rørsia.

Framdrefta på Høståinna var naturlevis kommentert i dag. At Størebo'n vart snøtti fer å vårrå føstemainn utpå, me Trøska, tok 'n fort i jænn me å vårrå deinn føstin som start opp pløyinga, resultate e svart å nypløyd åker borti Ko'n, Gavelsbo'n ha fått i gang trøska ætti brainn i fjol. Ei stoinn såg de mørt ut, ny hoveddel te 20 tus'n kronå ++, hoill på å kanseler reparasjon. Som ein siste utvei vart det sætt inn annonse på FINN.NO, me åverveildanes resultat. Ein bo'n utpå Sjørdal'n ha makan trøsk ståanes i ein Øldderskog å del'n fekk 'n fer 1500 kronå om 'n heinta'n sjøl. Trøska vart i stainn sætt, å Gavelsbo'n trøske å i år me ega trøsk, avlinga rapportes sånn mett på "tre", me lite vassinnhåill.
Høståinna hi å verri i gang på ainna plassa. Tossdag's kveill kom de nåkkå kvitt drivanes innåver Hyllbokta, ein kvit plastikkbåt? Mæn freda'n låg de ein roinnbaill innme Osbækken, va vel ein Dali's som ha trilla baill'n på Ælva, no kainn 'n heint i Osbækken.

På førri møte kom de fårslg om at lokalpolitikera'n itj skoill blainn sæ borti vægplanlægging o.l. Aillerede i går 24. august kom de svar frå Stortenge, å de henne koinn ein lesa i b.la. Aftenposte'n:

Lar staten avgjøre lyntogtrasé

Lokale protester mot traseene for et nytt lyntog kan bli fullstendig overhørt ettersom de fleste partiene på Stortinget vil la staten bestemme hvor linjene skal gå.

Planlegging av ny vei og jernbane er ikke noe for utålmodige sjeler. En av årsakene til at det tar så lang tid er at hver enkelt kommune må godkjenne den ene detaljerte planen etter den andre. Og deretter kommer klagerundene. Planarbeidet er så omfattende at det normalt tar nesten ti år fra en plan unnfanges til bygging faktisk kan begynne. Men så lenge vil ikke Stortinget vente på å komme i gang med en ny høyhastighetsbane. De fleste partiene på Stortinget vil i stedet sette hele denne prosessen til side, og benytte det som kalles statlig reguleringsplan. Det benyttes svært sjelden, og KS protesterer allerede mot planene.

Jau da, vi jær da nøtt fer ås å deltek i de stor diskusjona'n, me resultat å! Mæn kansji e itj lyntåg så lurt læll? Svænskan hi som vani å vårrå tilear ut ein ås, å hen e de omtale tå ein Svænsk rapport:

Høgfartstog er ulønsamt og gjev liten klimagevinst.

Det er konklusjonen til den svenske Expertgruppen för miljöstudier.

Gruppa meiner at lyntog er eit klimamessig blindspor, skriv bt.no.

Expertgruppen ligg under det svenske Finansdepartementet, og har i oppdrag å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av å bruke offentlege midlar.

Den svenske regjeringa vil på høgfartsbane mellom Stockholm og Göteborg, men får lite støtte frå ekspertane.

Rapporten seier at klimagassutsleppa frå transportsektoren i Sverige vil bli redusert med 150.000 tonn i årets dersom høgfartsbanen blir bygd, men dette utgjer mindre enn éin prosent i det totale utsleppet frå sektoren.

Mænn sånt nåkkå går vel itj inn åt dæm som hi bestæmmt sæ fer at "Deinn Globale oppvarminga ei mænneskeskapt". Løst te å få i ainna venkleng på saka så besøk deinn henn sia: KLIMAREALISTENE!

De legg å nån ny bilda på HYLLA NO.

 

MØTE 15. AUGUST.

12 mainn å ei dame deltok på dagens møt å ein skoill tru det va duka fer mykkjy nytt fer deinn som ska skriv referat. Jo da prat'n deinn jekk fer foillt, som vanle, mæn de va umule å få nån trå ti diskusjonan, som vanle det å!
Ein skoill itj tru at vi nærme ås valg på nytt Storteng nei, deinn politisk intræss'n e tenærma null. Heiller ingen som ha nå kommentar om Grisinfluænsa'n, oljesøl på Sørlainne, vasking tå føggel te feir hoinner tus'! Føggel som seinar kainn sjøtas fritt. Ein koinn så vitj oppfatt nån ol om trailerveit'n oppi Grong. Nyresaurert vei, me ny asfailt i S-svenga vart vel oppfatta som fin å trøgg vei tå sjåfør'n. Hængar'n veilta over ein pærsonbil å 2 meinnesja omkom. Så får vi hør at Vægvæsne ha pæng te opprætting å omlægging tå vei'n på 1990 tale. Mæn uheildivis så legg vein attme i ælv me Laks, å laks'n e vel lik hælli som kjyr'n i India. Kommunestyre i Grong sa nei te ny vei, det koinn kåmmå nån steina utti ælva sjø! Nåkk i æksæmpel på at lokalpolitikera må fråtaas rætt'n te å styr me utbøgging tå hovedveian i lainne, å da trur æ at vi å må ta me turløypå som å går sammenhænganes jænnom lainn å distrikt. Hen tænke æ på kommunepolitikeran på Snåsa som nækte Turistfereninga å mærk ein tursti jænnom kommun. Nei, lætt fagfølk få bestæm kor å kolles veian ska byggas, bruk pængan der dæm jær mæst nøtt fer sæ, å  itj lætt politikera'n bestæm at veia'n ska gå jænnom kjøpesenter, eiller at det bygges både brui å tunnela te øyi me nån få innbøggera, bærre fer å sekker sæ nån stæmma ti i valgår. Spør du mæ så e bru te Gjøa lågt prioritert i fårhåill te utbedring tå E6'n jænnom både Kvam å Grong, ja ta me Langstei å Koabjørga å.
Kæm Dama på bilde e? Jo, de e hu som kjøpt Austadbutikke'n, jåbbe som Lainnskapsarkitækt i Vægvæsne, i Trondheim, mæn fainn ut at Hylla va plass'n hu villa bu. Å så hi a fynni ut at Hjørbole særvere både god kaffe å Vaffelkak. Vælkåmmen ska Dama vårrå. Å de e vel i vedtak om at Damaer ska ha gratis særvering, e de itj sålles?

Når ein føst e innpå æmne laniskap å veia, så passe de me i bilde som vart ti førri lauda'n. Redaktør'n skofta møte fer å ta ein tur på nån tå lainnes finaste veia å områda. Det henne e Aursjøvei'n neåver mot Eikesdal'n. Vei'n starte på Sunndalsøra passere Aursjø'n, Eikesdal'n me Mardalsfossen å einne på Eidsvåg, ca 12 mil me fine naturopplevels kor deinn 55 km lange Bomvein tek "kaka". Annlagt føst på 1950 tale i ferbinnels me utbøgginga tå Aura kraftanlegg. Bra at vei'n var bøgd så tile at vei'n vart sjett på som eitt gode te befølkningn. I dag ha nåkk Naturværnerea'n nækta bruk tå vei'n, å dærme hindra redaktør'n å likesinnede muleheita te å opplåvvå flått å uberørt natur. Tur'n anbefales!

Les beskrivelse av veien her, kart her.

MØTE 25. JULI.

Åver to måna sia sist redaktør'n deltok på Hjørnbolmøte! Ja, de va me ei vess speinning æ tok skrette åver dørståkken å på Brainnstasjon, va æ ekskludert frå de gode lag eiller -----? Nei, de va ingen teng å frøkt, økonomisjæfen va på plass, æ vart itj betrakta som ein så sjeill'n jæst at de vart fri kaffé å Vaffel, så de va bærre å betal.
Ka hi sjedd på bøgd'n de sist to måna'n va spørsmåle te fersamlinga? Hi de sjedd nå da------? Aill såg på kvart einner, nei, itjnå spesielt, ainna einn at ein 5-6 stykkja tå bøgdas håp hi vørti fotjængere, tå fersjelli groinna. De sjer itj ut te at skrækk heinnelsa hværken lokalt eiller ælles i lainne hi nån verkning, så de e vel bærre vel fertjent lerdom.

Nån som vart betrakta som æresjæsta å dæme fekk gratis særvering va to søringa. Hainn Kjell Bragstad å 'n Rolf Kristian Følstad, va bægge heim på såmmårbesøk, å da mått sælvfølgele Hjørnbole, i håp om å få me sæ nån nyheiti.
I sånn nyheit koinn vårrå: Kolles går de me småbåthamna? E de nå framdreft? Sjøl om de no va 10 stykkja attme bole va kunnskapen dåle. Planan va vesstnåkk gokjeint i reguleringsplan fer Hylla, mæn Fylkesmainn ha vestnåkk kræv ein 3 dimmensjonal modell tå anlægge å groinnbåring i område. Sånt kåste pæng å tek ti.
Pæng ja, å spesielt pæng te å betal fermueskatt vart i aublekk i heitt tema. Fløtting te 'n Rimi Hagen vart kommentert både opp å ne. At kråppen tok me sæ pænga'n, tjent i Nårri, å fløtta te Sveits va itj nå særle populært nei, om ein ska sei de millt. Fer møtedeltakera'n va itj fermueskatt nå pærsonle problem, mæn småbedriftægera'n skoill jærn ha sjett at dæm slapp å bli beskatt fer på nytt fer pæng som de va skatta fer mnnst ein gång tilear.

Hussjæfen, hainn Olav Bragstad, ha i såmmår verri på feritur på Østlainne. På tur'n ha 'n lakt inn i besøk åt 'n Bjørn Austad i Moss å fått me sæ både bilde å hælsenga te Rørbyggi å ainner som les Rørsia.

GO HÆLG!

 

MØTE 23. MAI.

Stadi nye gamle teng frå 'n Bjørn Austad nerri Moss. Deinn henn gången ha 'n seinnt 'n Petter i "lokalavis" Bygde Nytt. Frå det åre da hu Hilde Vatn va 17 år.


Det vart ætti kvart mang artikkla å de henne ee bærre ein lit'n "smaksprøve".

De vart å omtale tå Dogna's jængen i Inderøyningen. Redaktør'n læss å ha det travelt så de henne får vårrå nåkk frå det henn møte.

MØTE 16. MAI.

Heile fersamlinga e andækti, når Sjæfe'n, åt Fårmainn, plussele står i døra. Sjøl sett 'n heiller stramm, når de nødveindi instruksa'n bli jidd. Ingen tvil om kæm som e SJÆF hen nei. No va de vel ei lita orientering om Dogna's arbè på deinn nye parkeringsplass'n oppå Vinet som vart jidd, eiller va de bærre i oinnsjyllning fer å sjækk på kor Dognasjængen va. Dæm ha ti sæ ein veferttjent pausi å va invitert te Hjørnbole på Kaffe å Vaffelkak me syltaty frå Fabrikken.
Parkeringsplass'n vart i dag hovedæmmne, ei nødveindiheit om de bli bøggd småbåthamn, mæn go å finn fer skåtthyllkastera'n å itj minnst når Hyllada'n arrangsjeres deinn 6. juni. Deinn vart sekkert oppdaga tå bobilkjørera'n å, nåkkå som koinn ji inntækt te Hylla Vel. Hjørnbole utnæmt 'n Toralf te Parkeringsvakt. Bussægar'n uttpå Ytterby'n skoill still me i go gammel Billættvæsk, svart blanksjærnhuv hørdes de å ut te at de skoill bli i rå me. Om 'n i tillægg fekk tredd på ein sekkerheitsvæst frå Betångfimae innpå Lænsmyr'n, så skoill ha nødveinfdi utstyr fer å sætt sæ i respækt. Takst hoinner kronå fer natta. Mæn sælvfølgele va de nån sjeptikera te stæss å! Dæm va reidd fer at Parkeringsvakta skoill bli bestokki me øl å stærkar saka, kansji mått'n utstyras me ryggsækk å.

Synn å skam å håill Hjørnbolmøt inn, i goverè, meint 'n Roar å 'n Toralf , i  de dæm ji sæ i vei frå kaikaint'n. Møte i dag samla 15 deltakera, inklusiv Dognasjængen, som ferøvri fekk løst eitt tå problema sin oinner møte. Dæm mangle ein kommreng te å ferlæng ein kommi som ha dokka opp oinner planeringa. Deinn sak årna Busssjåfør'n utpå Ytterby'n. Hainn ha ein komreng legganes i fjæra som hainn gått koinn vårrå ferut'n. Derme fersvainn hainn, mænn ætti ei stoinn kom 'n tebake å koinn opplys at komrengen va levert på plass. (Sjå bilde på Hylla no.)

GOD 17. MAI.

MØTE 2. MAI.

April slutta me fleir goverdåggå på ra, me sol frå sjyfri himmel å gått åver 20 grader. Bonkailla'n hi verri svært så aktiv me våråinnarbe å ænkelte kainn sætt slutstæk i go ti førri rivskafte oppi Hårskailli'n går åv. De at Gavelsbo'n driv resikosport, på høgt nivå, når krøtterbeite neom husa får ein runde me jødning får stå som symbole på ein fin vår. No trøngs de passele me rægn, nåkkå som ættemedda'n i dag så vidt hi kommi me.

Fårmainn som ha verri "Barsjæf" når Hylla Vel arrangsjert PUB kveill om tossdagskveill'n vå svært så fernøgd me resultate. Ca. 80 stykkja ha verri inom Brygga, nåkkå som ha jidd i omsættning på ca. 13.000 kronå. Stillinga som "Barsjæf" ha tydelevis teinnt løsta på nytt oppdrag oinner Hyllada'n 6.juni. Søkna om særveringsbevilling, fer heile område, va seinnt å no bebuda'n både aillergreins på kveillarrangsjemange å legimitasjonsplekt fer å bli særvert. (Nån momla litte grainne å lura på om særveringsbevellinga jaill heile Hylla, å oinnras på om de vart ulåvle å ta sæ ein Karsk på egen eiendom?)

Åsså i dag stillt 'n Petter me ein GOBIT! Hainn Bjørn Austad, som bur i Moss, ha seint 'n Petter i heil si me omtale tå Hylla, som T-A ha i 1975. Du kainn lesa heile artikkel'n HEN. Redaktør'n takke både 'n Bjørn å 'n Petter som me sine bidrag e me på å skaffe gått ståff te Rørsia. Mått fleir jørrå lik æns!

Som ein kainn sjå på bilde e Jolbersyltatyglase næst'n tomt, å de vart heilt tomt i løpe tå møte, så hen hi Hussjæfe'n, som i dag va fråvårrånes, ein jåbb å jørrå te næste møt.

Redaktør'n hi no ætti påsk verri oppti me fårberedelsa te utlasting tå deinn henn Jacket'n neppå Aker. 8000 tånn skoill fløttas frå byggeplass'n å ut på ein 183 m lang lækter frå SAIPEM. Lækter'n skoill flyt me ca ein hælvmeters klaring te bått'n, å skoill håillas både ivater i aill rætningan å rætt nivå me ein tolleranse på + - 1 cm. Te deinn jåbben vart de montert 40 hydrauliske lænspompa som fekk kraft frå 21 Dieseldrevvi hydraulpompa. Aillt sælvfølgele åvervåka tå Dataprogram. Hen hi Jacket'n akkurat "ti Laust" klåkka 11 om tissdags førremeddan, klåkkå 4 om onsdagsmårrån va jåbben jort, me go margin ætti tidsplan.
No bers de te Sandnes kor 1200 tonn me veibru, åver i døbbelt jærnbanespor ska sliskas på plass.

GOD HÆLG!

MØTE 25. APRIL.

Sjøl om bøgda i dag sto i våråinnas tægn vart de gått oppmøt, 13 te bors, nåkkå som sjer ut te å vårrå i løkketal fer Hjørnbole. Fårmainn hainn vart litte grainn ferssænka ætti som at 'n mått hjølå ein nybakt båtægar me sjøsætting. De duga itj me framsjulstrækk i fjæra'n sjø. Sjøsættinga jekk greitt å de vart kaffe å Vaffel på fårmainn å.
Gavelsbo'n ha ti sæ fri frå både Taxi'n å våråinna nåkkå som ænkelte tydelevis sætt pris på. De ha i gårkveill verri møt i NAV, ei ferrening som tydelevis verka ætti hænsekt'n. Da sjønne vel de flestan at NAV står itj fer det NAV som stadi omtales i media. I de henn tilfeille står N fer Nån (eiller va de Nårske) A fer Akkevitt å V fer Vænna. Dæm ha møttes te seanse oppi Langhuse på gæli sia tå Straumen, Gavelsbo'n ha kjørd dæm både dit å heim, så hainn koinn fyll inn endel manglanes detalja. No vist de sæ å at de ha verri ainna sammenkåmsta på bøgd'n, utan at de ha verri nødveindi me TAXI trainnsport, sykkel'n jol nøtta, mæn sykkelist'n ha møtt NAV Taxi'n, når møtedeltakar'n va på tur heim. Tydelevis fer å imponer om årvåkenheita kommentet'n færdiheita'n te sykkelist'n. Sykkelist'n, som va på tur bort, å meint at beskrivelsa tå sykkelfærdiheita'n va foillsteindi feil, hainn sykkl no itj så dåle ætti to øl å to karska hainn nei. Mæn hainn koinn itj ærinder å ha møtt'n. Æ kjørd da stainnsmæssi, i Maxi'n åt Gavelsbo'n, på tur heim. På tur heim så tile ----! Ja, vi starta tile vi sjø! Va svare. Da komm de kontant frå sykkelist'n: Va du itj på arbé i går du da?

I dag va de fine fårhåill åt Hjørbolet's siste røykera, dæm trøngt itj å stå ut å frys mænn, koinn sitti i røykeavdelinga å samtidi ha foill åversekt åver møtets gang.

BILFØRAR 65+

Ætti som Rørbyggi'n no på nytt hi fått egen kjøreskoli, Rose Trafikkskole, skoill de bærre mangel at de itj komm omtale på Rørsia! No kjæm hu Margaret me i tilbu te Rørbyggin å gått vaksin sjåføra. De å håill sæ oppdatert på Trafikkskilt å Trafikkregla ska redaktør'n vårrå deinn fåstin te å innrøm at de kræve litte meir einn info'n som kjæm i media.
At tilbue ska kaillas 65+ mein no æ at e messisanes, så mang ferainnringa hi de verri i de sist åra at tebue lik gått koinna heitt 25+!

13 - 14 - 15 å 22 mai arrangsjera hua Margareth kurs på Røra. Kurse starte kl. 09.00 å vare te klåkka 13.00. Pris 950 kronå å da får du næst'n 200 sia me oppdatert trafikkinfårmasjon å itj minst massevis tå anledning te å spør å gråvvå å få svar på teng som du kansji spekulere på. Bli de mang nåkk så kainn de bli på samfunnshuse, litte minner på Velbrygga. Plass'n e de kursdeltakera'n som betæmme! Hi du løsst te å vårrå me så meill dæ på eint'n du e 25 eiller 100 år! Ein kåstnadsfri tur, i din egen bil, i lag me kjørelærar kainn du å få, om du ønske.

Mobilnommre te hu Margareth: 93005529

Te SLUT VEKTI MEILLING: OM TOSSDAG's KVEILL'n deinn 30. april, da'n førri 1. mai, e det PUB-kveill, arrangsjert tå Hylla Vel, på BRYGGA

 

MØTE 18. APRIL.

Næst'n ein måna sia redaktør'n va på møt. Reising, fer Sarens, hi på deinn tia førd 'n te Stord, Egersund, Ølen å noe te slut Øri'n, kor ein Jacket te Valhallfeilte ska ska sliskas ut på ein lækter. Oppmøte i dag va opp i mot rekård, heile 15 stykkja va på plass på de mæste, å hoved æmne hørdes ur te å vårrå HYLLADA'n som arrangsjeres lauda'n deinn 6. juni! Åsså i år vart de kollisjon me Straumda'n, å årsaken va tradisjonelt besøk frå nån Håinnblåsere frå Tysklainn.
Kommitearbé kainn ein itj sei fårjekk i de stille, å ein koinn oppfatt mang fersjelli fårslag te aktiviteta: lastebilutstilling, (kansji stille ein ainn Rune opp me Magirus'n), veteranbila å motorsykkla,  Gråtass, karusæll, elektrisk hæsta å mykkjy meir. Skoill de itj bli meir einn hælpart'n tå aill ideean som bli verkele, så bli det meir einn nåkk te å slå arrangsjemange på gæli sia tå Straumen, de e i aillfaill ingen groinn fer Rørbyggin te å reis åver brua.

Som vanle dokka 'n Petter Bragstad opp me ein historisk gobit:På bynnelsa tå 70 tale auka lastebiltrafikken te Kælkværke, ætti som produktan vart brukt på plassa kor hværken tåge eiller båta'n itj kom, så lastebil'n åvert meir å meir tå trainnsport'n. Behove fer å lægg vei'n utom sjølve Hylla vart aktuelt. To alternativ skoill vestnåkk vårrå utarbedd. Eitt på fylling i sjøkaint'n, å eitt i område der vei'n går no. Protæsta vart de på bægge alternativa, eitt på groinn tå jolvær'n, å de henne frå bebuera'n på Hylla.
No skoill de ha veri arti å fått vesta litte grainne meir om dein henn veisaka, så e de nån som veit nåkkå å jærn hi nå dokumeintasjon så e Hjørnbole plass'n fer å presangter ståffe. Hjørnbole by sælvfølgele på GRATIS kaffe å Vaffel!

Ælles så koinn de konstanteras at vinter'n på nytt ha ti grep i løpe tå natta, Riva oppi Hårskaillin, som ha vørti synle, i løpe, tå vækka va i mårres bort, å vi koinn sjå snø i lufta. De såg ut te at våråinna sto litte grainn i stampe. Fraulokta koinn registreras, mæn va itj på trønganes.

Båtfølke ha så vitj bynnt å rør på sæ å ein båt vart fotografert i luftfærd åver Hylla ein kveil henn vækka.

GOD HÆLG!

MØTE 21. MARS.

Storfint besøk i dag å! Hainn Per 100, jo hainn kailles fræmdeles de, sjøl om de e mang å sia hainn avslutta butikkdræfta å jekk åver te å sæll kælk. Hen kainn de sjå ut te at de e ein hal diskusjon på gang, å de e my som tyde på at de e Gavelsbo'n som hi starta saka, ætti som 'n no hasti trække sæ ut. Om de e Samfunnshusets vænner, miljøsaki eiller krisetia som diskuteres va de itj så greitt å få tak ti. De kainn å vårrå Leirrase oppmè Namsos som omtales, å utsagne om at spætte mått læggas, om ein skoill oinngå at de fersvainn mot jolas innre.
No e no itj kvekkleir nå ukjeinnt fenomen fer ås Rørbyggi, itj ras heiller. På ein eiller ainna plass på Rørsia legg de ein omtale tå de store rase som jekk, va det på 1600 tale tru, å som 'n Jan Anders i Nolgard'n hi skrevvi. Frå møtedeltakera'n kom de fleir berættninga om at både spætt å spaddi mått læggas ne oinner tomt å grøftgråvvå ing. Vaktmester'n mintes frå Stakkalong-tia da dæm på ein plass, atme Osbækken, koinn tre slipståkka nerrijænnom leirsupa, å dæm bærre fersvainn.
Hainn Petter syntes at de va lite tå liv ti sjø'n, næst'n itjnå Tang, Dassmort å Gråflynnersom dæm, som onga feska frå kaia, va de heiller itj å sjå længer. Dåle me Sjøstjærnå va de å. Hi fårskera'n i Trondheim rætt kansji, Trondheimsfjlo'n hi vørti aildeles fer rein. Ænkelte hi hævda at kåstbar foillrænesanlægg, på kloakken, e meir te skad ein nøtt fer live i fjol'n. Sjø'n hi vørti så rein at de som ska vårrå mat åt fesken e bort. Hainn Petter mintes frå da hainn va ong, da samla fari'n tang, i bokta attme Kælkværke, å 'n Alfred å Blakken i Krokmarka kjørd slea-lass på slea-lass på jola som jødning. No e de så lite at de fylle knapt i lita trillbår meint 'n. Utpå Håmmårsøra sto Taraskogen meterlang, næst'n bort deinn å. Mænn fint badevat'n ha de vørtti, mein X-kjøpmainn, stor ferainnring sia hainn kom på bøgd'n, meint 'n. (Sjå bilde på framsia.)

MUS I BRAINNSTASJO'n?
Kaffetom rapportert fårmainn som ha ti på sæ jåbben som kaffekokar, oppgaven me å kjør på Boinnpris'n å hainnel vart redaktør'n sin. På tur ut døra oppdaga'n nån små svarte bita på gølve, e de mussjit va spørsmåle? Bilsællar'n på tur inn døra tok eitt fagle åverblekk å beårdra innkjøp tå Musfeill. På Boinnpris'n var de innkjøp tå Gul Kjellsberg, Musfeill de fainns itj, mæn Musjift de va å få. No skoill Musa få mat som smakt. Mæn når Musjifta vart presangtert så vist de sæ å vårrå i unødveindi innkjøp. Elæktrikker'n ha fåreti i groindi oinnersjøkels tå "mussjit'n" å koinn berolijørrå fersamlinga: De gommitappa frå DØRMATTA! Musjifta må innleveras å pængan må brukas te å kjøp inn ny dørmatt.

Åsså i dag vart de 13 møtedeltakera deinn fjorta'n va invitert, mæn me ein gutongi som va mæst oppti tå å hi stein i fjæra vart invitasjon høffle avsli.

GOD HÆLG!


MØTE 14. MARS.

Ætti fadæs'n me omtalin tå 50 årsda'n te ein kjeinnt sagblskvæssar å x-polittker, fainn redaktør'n de trøggast å ta i opphåill på Stord te gemytta'n roa sæ. Ferr å vårrå heilt på deinn sekre sia vart opphåille ferlæng over to møta.
Mæn Fårmainn tok ansvar fer å håill lesera'n oppdatert å i følgende meilling kom åver mobil'n:

FLAGGE TE TÅPPS: ØKONOMISJÆFEN E PÅ PLASS!

"Vi ønska kasserarn vælkommen tebake. Både pæng-glase å stol'n var åverlevert. Litt dåle oppmøt me 7 betaende, men de e vel nån som hi ainna å jøremål. Rase på Namsos vart de store temae på møte."

EIN E PÅST KOMM SOM I FØRRI VÆKKA:

Hei!
Det har vært mye diskutert og ment om utrasingene ved Inge Storstad. Jeg
tok, som selvoppnevnt, kommandør kontakt med Inderøy kommune, NVE, NTE og
vegvesenet for å få gjort noe. I tillegg utfordret jefg Eskil, maskinkjørarn
du veit, til å ta en runde med arbeid der. det var på Bayersk aften så det
vart som det vart.
Etter befaring med NVE og Inderøy kommune, har jeg sendt signal til han om å
avvente, det var mer enn jeg trodde fpr å fikse dette med ras i fjæra der.
Vedlegger korrespondansen som foreligger som siste fakta. Det har versert
rykter om av NVE har avvist saka, det forekommer meg merkelig ut fra det jeg
har hørt.
Noe for Rørsia?
Otte

Sælvfølgele e de henne nåkkå fer Rørsia, Otte. Mæn de må innrømmas at deinn denn sake hi verri ukjeint fer Redaktør'n, å heiller itj omtaldd på Hjørnbole.
 

I løpe tå vækka hi å deinn henn oppfårdringa kommi:

Hei Jan! 

Kan du lægg ut det hen skrive på heimsia.. Du kan før på litt tækst (for eksempel)

GRASROTANDEL'n.

Vil du vere med å støtte Røra hornmusikklag når du tipper. 5% av innsatsen går til hornmusikken.

Det du må gjøre er å skrive ut strekkoden og ta den med til tippekomisjoneren din og få den registrert på spillekortet.

Hilsen

Bernt Holtan

Du finn ut kolles du ska følli oppfårdringa hen!

 

 

MØTE 28. FEBRUAR.

 

 

Sist da'n i februar, sola sjin å æ e kasserar, sei fårmainn som groinn te å heis flagge i dag. Ein jåbb som tydelevis tok på ætti kvart som både jæstan å storpænga'n kom. Når 'n i tillægg skoill hainter oppjør ætti tur'n te Bjørnang, privat oppjør, i ferbinnels me ein seint avslutta 50 årsdag innpå Samfunnshuse koinn de ei stoinn sjå ut te at de va ein svært så avansert fårm fer blainna økonomi som fårejekk.

 

Ei stoinn va de så gæli at Hussjæfe'n såg de nødveindi å grip inn. Innpå huse va de hainn Kal I som vart feira me brask å bram. Ja, storpart'n tå møte, fer ænkelte, jekk me te fersjøk på å rekonstruer natt'as å tilemårråns bejivenheiti. Hovedpærson sjøl skoill ætti de som vart sakt vårrå foillsteindi uvåttånes om fæst'n som (tilsomme) vænner å ner familie arrangsjert. Hainn skoillbærre kjør veitjongin på Diskotek sjø, da 'n vart møtt tå vælkåmtkommite'n på Samfunnshuse. De (tvilsomme) vænnan ha itj glømmt at jubilaint'n ein gång va aktiv i lokalpolitikken å stilt som Olførarkandidat. Følgele syntes dæm at hainn fertjent i Oldørarkje tå Kombitype'n. Dæm ha fer sekkerheits sjyll ti me komunevåpne åt deinn nye heimkommun Værdal'n på baksia. Ælles så skoill de ha verri i innhåillsrikt gavebol me mange minna frå 50 åringens liv.

   

Hen hi jubilaint'n motti i sagbla foillt tå gammle minna om både GammelSaab'en å ainna heinnelsa. Te å me ein påsså me resærve sagteinner va me. Sekkert nøtti fer ein aillranes sagblakvæssar.
Markedsføringa tå Hjørnbole me plakat å flagg ga i dag resultat! Hu Margot å 'n Rolf va på "Trimtur" å tok innbydelsa te Kaffe å Vaffelkak på strak arm. No vist hu Margot tæg'n te Primadånna nøkka, å jømmt sett blie åsyn bakom stor solbrilla, nøtta itj å få a te å ta dæm tå, nei. No håpe vi at fleir følli æksæmple å stekk innom! På deinn føst "prøvetur'n spandere "Hjørnbole" både kaffe å Vaffel. Vækåmmen inn te aill!

Gått oppmøt va de i dag å. 13 te bors, ska itj vårrå så bra, mæn de sjer ut te å vårrå i løkketal fer ås, som i dag i jænn koinn registrer at "Svennstu'n" va på fota'n å i bra fårm. På næste møt får vi å håp at Økonomisjæfe'n e på plass å får revidert rægnskape ætt tri møta me tri fersjelli vikara.

I par bilda tå Hylla, i Vinterdrakt, legg på Hylla no fer tia.

GOD HÆLG.

 

MEILLING FRÅ FÅRMAINN:

"Hi bestilt kaffe å Vaffel på Bjørnang te om lauda'n! 21. februar."

Vi ska på besøk te Økonomisjæfe'n. Avgang frå Brainnstasjon klåkka 11.00.

(Den som ikke er kommet når "bussen" har kjørt, må regne med å bli igjenn.)

MØTE 21. FEBRUAR.

Økonomisjæfe'n møtt ås på trappa da vi ankom Bjørnang i hælvtållti'n. Langbole vart dækkt me Porselen, å fram kom Vaffelkak me smør, syltaty, rømmi, kvit å brun ost. Vi koinn registrer ein vess standardaukning, i fårhåill te plastikk-kåppa å papptælikka'n på Brainnstasjon. Hainn Petter annonsert straks at hen koinn 'n jærn vårrå i jænn. Økonomisjæfe'n som va på i  trivækkas træningsopphåill ha registrert i ainna kåsthåill ein de 'n va vant me på Lænnsmyr'n, å va tydele fernøggd.
Sælvfølgele vart hijab saka diskutert å de va bærre ei meining: Politiuniform va Politiunifårm å deinn som itj villa bli Politi i Nårri utan å bruk de denn reliøst hauplagge, åt Muslima'n, koinn umule ha de rætte håillningan fer å bli Nårsk politi. Kansji koinn førkjongin heiller ha hylli sæ heim å jort ein jåbb der, einn å kræv at vi Nårske Normeinn skoill aksæpter hijab i politie, nåkkå som absolutt itj va låv i heimlainne heinnes.
Å så va de bilproduseint'n borti nabolainne som sto på konkurs'ns rainn, SAAB. No va de itj nån SAAB ægar i blainnt ås i dag så de va ingen som ha nå bekymm  tå deinn groinn. Mæn vi får vel hør nå ainna når deinn avgått Vælfårmainn, på Hylla, me nyinnkjøpt SAAB Sonett, ferhåpentlevis snart dokke opp på i møt.
No hi de gått trivækka sia vi tok opp saka om ny Nes bru oppi Harran, krisepakka frå Rejæringa hi kommi å kjerktake på Steinkjer kjerka ska reppareras fer næst'n ein mellion kronå. Ja å så årna hu Navarsete opp me busskur å ein oppå Namdalseid. Stort oppslag i media om deinn saka, mæn itj i ol om Nes bru. Nei, no må T-A kåmmå sæ på banin å gråvvå litte i saksgangen.
No e redaktør'n tom fer deinn henn gången, kansji bli de meir "kjøtt på beine" seinar i hælga.
At de itj går så gått i VM hværken fer skisjøttera'n, langreinnera eiller håppera vart itj ein gång kommentert.

GOD HÆLG.

 

MØTE 31. JANUAR.

På deinn sist da'n i åres første måna va de gått ver ut å vanle go stæmmning attma bole. Ingen ha greidd å fynni ut om Låtto vinnar'n frå Innerøya va ein Rørbygg, så de sjer ut te at vi må veint å sjå om de e nån som kjæm me ny bil, sei opp jåbben, eiller som 'n Kristian oppfårdre te i "Innerøyningen" nån sørge fer at de bli gatløs oppi Hellemshaugan.
Rejæringas reiddningspakke vart i stor skuffels fer dæm som ønske sæ ny Ness bru oppi Harran, itj næmt me i ol nån stan. Einn om Trønder-Avisa koinn ha brukt litte tå kapasitet'n te å finn ut kor saka står. Mæn der hi dæm vel foillt opp me anbudssakin iHælsesektor'n.

I dag fekk vi besøk tå ein kar som itj e arbessaus, primus motor blainnt aktiv Dognaspænsjonista, hainn Kristian Austad e no i gang me i nytt prosjækt ætti at "Miljøbua" attme skolhøtta brainn ne i høst. Ny "Miljøbu" ska opp, å de ska sje på Dogna. Hen vise 'n fram skissa tå deinn ny bua, å de i go avstainn frå fotoapparate åt redaktør'n. Litte hæmmeleheit mått de vårrå te einnele utfårming va klar. "Arkitækt'n" å "Byggeledar'n" va itj ailldeles eni om plasseringa tå Murpipa å Snurredass'n. De nøtta itj å ha dass'n klin innte væggen mot opphåillsromme, jæsta'n mått sjærmas mot skråppåsjit lyda'n meint 'n Kristian. Ælles så skoill finansieringa stort sjett vårrå på plass i fårm tå fersekringspæng.

No e de itj bærre 'n oppi Hellemshauga'n de e problem me Gatløs å straum. Hylla Vel bestyre mang Gatløsstompa me mang fersjelli målera å abonnemang. no bli de jort ein innsats fer å reduser kåstna'n me å sammel fleir ponkt på kvar målar. Dognas Elektriker'n va bærre innom møte fer ein snåp kåpp kaffe å Vaffelkak, så bars de ut fer å fæst å besjytt ledning.

E de nån som lure på ka redaktør'n hi hylli på me deinn heinn vækka så kainn du sjå hen.Tips: Må vises i Windows Media Player. Om den ikke er standardprogram går du til Startknappen finner Standardprogrammer og velger Windows Media Player som standardprogram.

GOD HÆLG!

MØTE 24. JANUAR.

Årets første møte fer Redaktør'n vart itj heilt som ferveinta, Vaffelkaka mangla! Ætti sæks vækka i Spania va løsta på Vaffelkak ækstra stor, mæn i dag svekta Vaffelkaksteikeran ås. I stan mått Fårmainn ttre te me kaffekoking, å Vafffelkaka ærstatta me Sjokoladekakbita. Me fårfaill frå Hussjæfe'n fekk vi heiller inga ferklaring på årsaka, mæn hainn Knut Johnny bussjåfør koinn fertæl at 'n ha oppsærvert 2 mule Vaffelkaksteikera på trappa i titi'a, mangla dæm nøkkel tru? Væl de bli Hussjæfen som må finn ut de.

Så i rættels te referate frå førri møt: De va trætt'n deltakera da å!

LÅTTOMELLIONÆR PÅ RØR'n!??

Ætti Vikinglåtto trækking om Onsda'n vist de sæ at Vinnar'n va ei Dame frå Innerøya, 16,7 melliona ha kommi te kommun. No jekk røkta'n å ækelte ha hærrd tri namn næmt, bærre på Rør'n, å røkta'n jekk på såmmå måtin i ræst'n tå kommun, så de vart vel lite på kvar meint Fårmainn. Væll vi brukt itj my ti på sak mæn de vart stillt krav om at Rørsia mått vårrå føst te å få meillinga, i tilfeille de va ei frå Rør'n som va vinnar'n, å så mått a spander Blautkak på næste møt!! (Sælvfølgele ska vi spander kaffe på á!)

DÅLE ME TONGE SAKI PÅ MØTA'n!

Fårmainn ømta frampå om at no ha de læng verri dæle me sjykkele saki på møta'n, å no me Krisepakke frå Rejæringa, Gullkort åt Bankan, å lite p jørrå åt angtreprenøra'n på bøgd'n. Austadguta'n å Gran & Ekran som hoill på me E6'n innme Steinkjer bynnt no å sjå slut'n på prosjækte. Å mått ha nå nytt å jørrå. G & E ha fått ein kontrakt på å bygg mussufabrikk på Øri'n, mæn prosjækte ha vørti redusert te ein tripart, bønner'n i distrikte meint de va ber å bruk mussu'a te å produser kjøtt å flæsk lokalt, einn å seinn råståff åt Svænska'n. Austadguta'n ønska sæ bygging tå meir Veia å Vinnmøl'na. Firma'e te Fårmainn ha fått groinnarbè på ein skoli i Beista'n å ha jåbb fram mot såmmår'n.

NY SAK: BØGG NES BRU PÅ E6 I HARRAN NO!!

Ætti at E6 kommite'n ha fått jænnomførd nytt E6 kryss på rekårdti, å utom aill prioriteringa, e de vel spørsmål om dæm må sættas i sveng. De sjer i aillfaill itj ut te at de e nån stor aktivitet fer å få fortgang i saka. Å bygg veia å brui e teng som e mett i blenken fer både Austadguta'n å G & E, så hen må vi tre te! (Fårmainn sjer å fårdela i at ein stor konkurreint hi nåkk å jørrå.)

Kor står saka?

Strategien lyktes for fylkesråd Susanne Bratli

Vårens pengejakt ga full uttelling for fylkesråd Susanne Bratli, skriver Namdals Avisa. Det er sikret finansiering av Namdalsprosjektet, Lænn-Sørenget og Nes bru i Harran.

 

Sist oppdatert: 05.07.2004

Kor hi du jort tå pænga'n Susanne?

Transportkomiteen kikket også på Nes bru i Harran, og Sandberg sier at det var flere medlemmer av komiteen som fikk litt av en aha-opplevelse da de så den gamle E6-brua med ett kjørefelt.

– Det blir nærmest en parodi å skulle vente med å bygge ny bru til man får prioritert ny veg gjennom Harran i Nasjonal Transportplan. Ny bru over Namsen er et prosjekt som burde vært tatt umiddelbart, som et eget prosjekt.

Sandberg minner om at lokale politikere og lokalt næringsliv nå har ett år på seg til å påvirke sentrale politikere og regjering til å fatte beslutninger som gagner fylket.
23. Januar 2008

No e åre gått, Ka hi du jort Per?

De henne e de mæst konkrete som finnes på nætt, å de e jaggi itj my framdreft i saka, rætt nåkk hi Grong kommune laga ein "plan" fer E6 i Harran, mæn ælles sjer de itj ut te at hværken kommune, fylke eiller Vægvæs'n jær nån særle innsats fer å få fortgang i saka.

Nei, de henne e ein sak åt'n Roger, som Hjørnbole støtte foillt ut. Sætt i gang!

I dag va vi fjort'n møtedeltakera.

GOD HÆLG!

 

MØTE 17. JANUAR.

Hylla no kl. 13.50. 3,8 varmegrader å finver. 11 stk. på møt. Alt vel.
God Hælg.

Olav Bragstad.

MØTE 10. JANUAR.

"GOD DAG!

10 kailla samla te kaffe å go Vaffel i dag. Kuldegrader i dag, ætti to dåggå me rægn å snøsmeilting. De snødd over 30 cm frå onsdan te tossdan. de hi verri myjtti ver å vanskele kjørefårhåildnån dåggå.  Hyllbokta e foill tå is ætti flom å isgang i Værdalælva.

GOD HÆLG!"
Fårmainnsjornalist'n.

VINTER'n hi kommi te Costa del Sol.

I går kveill, 10. januar, kom vinter'n på besøk te Valle Mar å Costa del Sol. I sjykkele tolver å i Haggelskur resultert i kvit plæn. På dagens "trimtur" i nabolage koinn vi sjå ein snødækkt "Hårsskailli". Tæmpen kraup heilt ne mot 6 grader i natt, mæn i dag kom sola tebake å det vart i jænn muleheit te å kast sjorta.

Ælles så hi vi tegang te NRK i Casa'n, å hi fått me ås pøbel'n som hærje i heimlainne. Æ kainn i aifaill itj sei at sympati'n me Islamista'n bli nå stærkar tå de ein sjer. TERRORISTA framstår dæm som. Som vanle seinne dæm onga å banvågni frammom sæ, mæns terroristan sjøl sjule sæ bakom Palestinasjæff å svarte maska. Sekkert tå såmmå groinn som Terrorist "soldata'n" te Hamasjængen. Ein ækt soldat e ståilt åver å vis ansekt, i aillfaill når dæm pardere fer åffentleheita, mæn itj Terroristjængen te Hamas nei. At politikera'n på Rausia sle sæ i lag me Blitz miljøe, å støtte deinn denn jænge'n, e vel inga stor åverraskels. Itj vil Hamas ha våpenkvil å fre heiller, nei dæm vil ha foill rætt te å fortsætt Terroristjærninga'n med sjølmolsbobera å rakætta. Ein kainn å lur på koffer at de itj kjæm tydelear fra at dæm bruke skola, moskea, sykhus te både våpenlager å stainnplass fer angrepa sin.

GOD HÆLG FRÅ SPANIA, som ein gång kasta ut Muslima'n.

ÅRETS FØSTE MØTE 3. JANUAR.

"God dag å GODT NYTT ÅR!
De e ein kaill laudag -10 grader, å de hj kommica. 30 cm snø sia Nyttårsaften. Da'n hi vøti eit kvarter længersea sola snudd. Bra oppmøt i dag å 11 stk. Hus-sjæfenåverraska ås me Måltkræm i tillægg te Vaffla.
GOD HÆLG!"
Fårmainnsjornalist'n

 

Ja, de ei itj fale å vårrå bortreist redaktør, når Fårmainn vise s' som ein brukbar sjornalist, å fotograf. Noe veinte æ på i bilde som vise vinterstæmmning på Rør'n

I dag e de føst Synnda'n i åre 2009 å Fårmainnsjornalist'n hi verri på jåbb me fotoapparate sett:

Resultate vart "Vinterstæmmning på Hylla å i Austadlia."