JØRNBOLE 2015.                Te føstsia hen.

JØRNBOLMØT 26. desember.
Ainndag i Jul.

Vi får start me i åversektsbilde til frå Stenstad 28 desember, å itj frå garastake oppi Furulivei'n. Julsnø vart det te slut, deinn kon natta førri ainda'n, å va nåkk te at dåggån føles løsar. Kalt vart, de å heilt ne i minus 10.

Væll nåkk om det, no te dagens møt! Sjøl om de va raudag på kalænder'n tok redaktør'n sjans'n, stilt i sin vanle unifårm: dångriboks å flisjakken ått Austagutan, deinn e frå 2005, å e nåkkå te de bæst kleplagg som e laga. De ska itj stekkas oinner stol'n, at de e te sjøla's store fertvilels.
Speinninga va stor da dørståkken på Brainnstasjon var passert. Heile ått møtedeltakera satt attme bolé, å ingen utmærka sæ me å ha på findress'n, ræst'n ha å tydelevis behov ferr i pustrom i julstria. Heiller ingen Julnisse møtt opp ferr å bli tedelt gratis særvering.

HISTORIA FRÅ SUL!

Steinbilkjørera'n, som hi arbesskammerat frå SUL, leda an i historifertæling, å de me gått kjeinnt heinnelsa, mænn itjnå minner artti fer det. De jekk på låvmaling frå heisbar kørg, nersynt nabokailla, på traktor, å itj minst ufaglert elektikera som i aillfaill ha fått løs i utlampa! Bærre ein aber me de, de va steikombrytar'n som mått slåas på!
Te slut vart de så gæli att bussjåfår'n, me aner i distrikte, greip in: "De e itj saint aillt som heinne oppi SUL, dæm e svær te å lyg"!

SNØRØDDING ME FERVEKLINGA!

Nattas store snøfaill, heile 2-3 cm som di sjer. Mænn i kombinasjon me stærk vinn meførrd, ferr ænkelte, at snø'n samla sæ i store mængda frammom garasport'n! Deinn oppgaven va lett å fort oinnajort, om bærre redskapen ha verri på plass å i funksjonell stainn! Ein kar, ska itj næmn nå namn, mænn hainn e gått kjeint i krets som omgåes Akkevitt på litte finar måti. Væll me nyinnkjøpt snøfræs, å snøskoffel, så skoill deinn litsj snøfånga ha verre i åverkåmmele jåbb. Mænn sålles va de itj. Snøfræs'n ha 'n brukt 1-ein gång, mænn når'n ha fått ein betångklom inn i innmatingsysteme va de slut på deinn morroa. Snøfræs'n va på værksté! Der ha 'n fått besje om at de fainntes ainna værty som koinn brukas te å fræs betång!! Jo, mænn du hi da vel snøskoffel, som ås ainner? Ja da, mænn deinn ha æ kjørrd åver me bil'n, så hu va ubrukbar hu å.

MYKKJI SJØ!

De e bra at uveré, som meilles på kjyst'n, itj hi kommi sæ innåver i Trondheimsfjol'n. Ein kainn børre tænk sæ kolles de ha sjett ut om væstaveré ha stått på ferr foilt. Henn bilde vis korr høgt floa va ainnda'n i Jul 2015.

ÅRETS SISTE VINVINNAR!

Å sitti på sia tå 'n Harald meføre stadi vækk vinnarløkk! Vinnar'n sjøl sjer bærre sånn passele fernøgd ut, eiller e 'n bærre sjenert?

FORTSATT GO JUL!

JØRNBOLMØT 19. desember.
Sist lauda'n i adveint.

Møte i dag e de siste førri JUL, å kainn betægnas som årets vektigste!

Føst så må vi presangter møtedeltakera'n: Føst te vengster, å gått tebakelænt, Steinbilsjåfør Rune Weie, så Sjæfelæktikker i Hylla Vel å ælles på bøgd'n Dag Austad. Ein Hyllbygg busætt på Sparbu. Hainn Jon Holden e deinn som sprute ut sailtlaka på E6'n, om 'n itj hi nå fernufti å fårta sæ. Da kjæmm vi te'n COOP sællar Roar Holmsve, som e spesialist på treværk å reinbreinnanes omna. Bortom hainn stekk nassin hainns Kennet Gyran fram, Hyllbygg som hi fløtta på Flata å arbé som HMS "sjæf" ått Austadguta'n. På sin faste plass på boleinnin sett HØS (Husøkonomisjæf) å Steinbilsjåfør Olav Bragstad. Frammom hainn sjer vi årsaken te att de henne betægnes som årets vektigste møt: Jevinsta'n i vinlåtterie ei STOR å ei lita flask Julakkevitt. Så kjæmm vi te FØS (Fårmainnøkonomisjæf) å Betång antrerenør Roger Austad, sjæfen åver aille sjæfer! Hainn skoill egente ha hatt knaillrøtt hår! Så hainn Lasse Austad som heill på me aillt mule: Småbåthamn dogna å utbøgging, båtresturering, plasthallmontør, sekkerheitskurshåillar, å kansji invålvert i restaurering tå veteranbåt'n "Værdalen". Stol'n ått redaktør'n står tomm, hainn e ut på foto-oppdrag.
så hi vi einnå ein Steinbilsjåfør å Julakkevittvinnar, i særklasse, Lars Aksel Næss. Te slut Gavelsbo'n, veproduseint å vesællar Ivar Kalseth, no næst'n pænsjonist på heilti.

JULVERé!

De henne e i bilde tå Julsnø'n som fersvainn! Ein 6-8 varmegrader å delvis rægn auke itj akkurat ættispørsel'n på sji å snøskoffli.

Ska 'n tru vervarle på YR så sjer de ut te att JUL snø'n i år kjæmm te å håill sæ bort.

MODÆRNE REINTBREINNANES VEOMNA!

Gavelsbo'n va itj deinn einasti'n som ha gått te anskaffels tå deinn modærne å miljøvænnele omstypen, vist de sæ. Når diskusjon om oppteinning på tåppen tå ve'n, å sotått omsdøri kom i gang. Da va de gått ha ha ein som ha litte rede på fage, "Rentbrennende ovn", i lag me ås.
Ætti å ha lytta oppmærksom på diskusjon, om oppteinningsmetoda, ask å brinnanes ve. som dætt ut, når døra åpnes, sotåt dør, trækkjustering å så vidre, kom hainn me deinn klare konklusjon: Teinn opp på tåppen, dæffer ska trækkåpningen, oppom glasdøra bestaindi vårr åpen, deinn neom regulere sæ sjøl!
E trækkåpningen oppom døra stængt, så heill heiller itj glåsruta sæ rein. Å itj minst vekti, når du åpne døra så må deinn åpnas sakte å ferdjekti, sålles at oinnertrøkke inni om får utjamnsæ. Jær du itj det så "bles" aska ut tu omn. Å lesa bruksanvisninga e heiller itj så domt!
Som i siste tips, te Gavelsbon, så koinn 'n Roar opplys att COOP'en å sællt tør ve!

VEINAMN INNPÅ LÆNNSMYRA!

Hei!
Vi har diskutert saken litt internt her og det kan være en mulighet at eksisterende veg med innkjøring ved Gran/Ekran "døpes om" (Nordre Lensmyrvegen?) og nyvegen f.eks. får navnet Lensmyrvegen. Men vi mottar gjerne forslag!!!

Mvh. Jarle E. Rennan

Deinn henn E-påst'n må tålkas som att de hi verri svært så lite me fårslag te nytt namn på Nyvei'n åver Lænnsmyra.

Redaktør'n hi åverseint fårslag om at vei'n ska heit Buanvegen, eiller ailler heilst BUANVEIN. Begroinneksa e at det e vanle å gi veia nam ætti einnponkte, som Ystadvein, Floåsvein. Leksetvein. Mænn vi hi å tradisjon ferr å ji namn ætti område vein går jænnom, Loråsvein, Røravein, Flagvein å Lænsmyrvein.

FØS'n mein at når vein, sluta som kommunevei i Svimyra, så mått vein å heit Svimyrvein! Å bynn å toill me Nordre, søndre, østre eiller væstre, som namn på Lænnsmyrvein, det villa bærre ji namnferveklinga!

AKSJON FERR EINNELSA -----------VEIEN!

Heiller itj i dag va de nån som brukt einnelsa VEGEN! E de på ti me ein AKSJON ferr einnels VEIEN, som e de som brukes i dagletale? Sjøl o deinn einnelsa e veti ferr læng si, så må de da vårrå muleheit ferr å få det ferrainnra!

Ka namn støtte DU: Svimyrveien, Buanveien,
Kommun me Lensmyrvegen, å omdøping tå æksisteranes vei te Nordre Lennsmyrvegen.
Bruk Jæsteboka om du hi nå meining om deinn saka! Innlægg vil bli åverseinnt kommun, innan frest'n!!!

ÅRETS STORE BEJIVENHEIT: JULAKKVITTLÅTTERITRÆKKINGA!

De va i stor Andaktstæmmning at trio'n på einnin klarjol Vinlåtterisåddbøtta me dagens vinlåddkulå. Det va snakk om å lim fast ænkelte kulå i bått'n, "søl syltaty" på kula mi, vart å mæmt. Hainn Lars Aksel ha, på fårhåinn jidd klar besje, om at hainn bærre skoill innom fer å heint Julakkevitt'n. Når de kom fårslag om å itj lægg Larskulå'n i såddbøtte, kom de innsigels frå frå HMS-sjøfe'n, mænn ein ny regel vart innførdd: Deinn som vainn sist fekk itj låv te å trækk ut vinnr'n!

Presis klåkka tåll jekk startskudde å Såddbøtta vart seint roint: STOR julakkevittflaska skoill trækkas føst! På kul nr. 5, som hainn Lars itj fekk trækk sto det ROGER!
Ny sjangse, å aill kulån på plass i såddbøtta i jænn! Lisj Akkevittflaska sto ferr tur. På kul nr 5 sto de OLAV!
Sjøl om de no vart mommla: "Vi får vel vask kulå'n vårres gått" på boleinnin, så va jevinsta'n vel fertjent. Vi ska itj stekk oinner ein stol utan FØS å HØS, så e de lite trule att vi ha hatt vårt tradisjonelle JØRNBOL!

GO JUL TE AILL I HOP! (å dein som trur på JULNISS'n!)
 

JØRNBOLMØT 12. desember.
Treddi lauda'n i adveint.

ÅRETS ÅPNINGSREPLIKK!

Mænns vi hoill på å kommås på plass attme bolé, kom de inn ein tydele fernøgd kar, smilanes å blank i auån. Toralfen kom me henn kommentar'n: Vart de nå i gårkveill? Svar: I mårrest å! Så straks frå 'n Harald: Mænn da e da itj låv å kjørbil!! Svare frå hainn me blank auå: Å e d itj låv å kjør bil ferdi om d vart nå??
Dærme va deinn replikkvækslinga åver.

E FLAGVEI'n FÅRKJØRSVEI?

De spørsmåle villa Steinbilkjøreran ha svar på, å kolles ska vi ferstå sjiltinga? Ha åft verri utsætt fer nån som trur at trafikkainta på Flagvein hi fårkjørsrætt, når 'n kom me steinbil'n frå Kælkværke, samtidi som de kom trafikk frå Flagé.
Spørsmåle vist at Jørnboldeltakera'n ha go kunnskap å ferståels tå både trafikkregla å skilt, mænn ferr ård'n skyll så ska vi presangter både skilt å ferklaringa:

Hen står faresjilte som betyr: "Fale kryss korr trafikken, frå kryssanes, vei e pålagt vikeplikt me vikeplisjilt eiller foill stopp sjilt" Som de sjer står sjilte akkurat ætti Kælkveikryssé, å jeill fram te føste veikryss, Bålhaugvei'n. Vi kainn så vitj sjå stølpin korr vikepliksjilte i Bålhaugvei'n e plassert.

Kjæmm du kjøranes neåver Flagvei'n, så møte du de henn sjilte: Fale kryss, som jeill det føst krysse Bålhaugvei'n. Hen e de deinn sjennerelle Trafikkregel'n, om vikeplikt ferr trafikk, frå høger, som jeill, mænn krysse e så fale å uåversektle, at trafikken neåver Flagvei'n pålægges å vårrå oppmærksom å fersjekti.
Mænn umiddelbart ætti Bålhaugvei'n kjæm Kælvei'n inn, frå HØGER, å da hi trafikkanta'n som kjøre neåver Flagvei'n VIKEPLEKT, ferr trafikk frå Kækvei'n. Så hen koinn det jærn ha verri eitt oinneskilt "Gjelder 2 kryss".

Straks ætti Kælkvei'n står i nytt fareskilt, som fertæle ås at næste kryss Hyllavei'n å e så fale at trafikken frå høger e pålakt vikeplekt i fårm tå fare vikepliktskilt.

KONKLUSJON!

Flagvei'n e altås ingen vei me fårkjørsrætt, som ferr ræst'n ingen vei hi, mænn ænkelte vei hi betægnelsa forkjørsvei, mænn som trafikkant så hi du ingen rætt te te å kjør på, mænn plekt te å jørrå aillt ferr å oinngå uløkk, om nån jær feil i trafikken.
Æ tek me i æksæmpel: Ein fersjekti sjåfør kjøre sakte ut frå Bålhaugvei'n, så kjæmm de ein i hoinner, neåver Flagvei'n,  å befinn sæ i ein 50 sone, å må brems krafti ferr å oinngå å kjør på deinn fersjekti sjåfør'n?
Ja, ka e di meining hen??
 

Så te slut: Trafikken på KÆLKVEI'n, hi ikke vikeplekt ferr trafikken neåver Flagvei'n!!

ROS Å SKRYT TE BRØYTTRAKTORSJÅFØR'n!

I dag kom de ein fårsmak på Julsnø'n, å strøing mått te. Redaktør'n fekk glea tå å oppsærver ein strøtrktorsjåfør som kom role å fersjekti bortåver Furulivei'n, å som bilde vise, la i jænn rikele me strøsainn!
Opplevelsa fekk mæ te å tænk tebake te sjåførtia ått 'n Arne Bruem på Steinkjer å hainns kommentar te ås sjåføra'n, når deinn føst Volvo'n me bulldog å boggi kom te Bruemgål'n: "No guta hi de fått nåkkå tå de bæste som finns på veia'n! Da ska de vårrå litt "Majestetisk" når de kjæmm, følke ska beoinner deinn flåtte doningen, å itj reager på kjøremåti'n! Da e de "Majesteta" bakom ratte, å bli beoinnra!
Kloke ol som å i hi foill jyldiheit i dag!
Å i dag va Brøytttaktorsjåfør'n Majestet'n!

DAGENS JULAKKEVITTLÅTTERI!

Ætti att Vinlåtterilåddkulsåddbøtta, ha passert 4 låddkultrækkera, vart bøtte seint oppåver te vinnar'n tå førri Julakkevittflaska, fer uttrækking tå vinnarkula. Du må lesa du va oppfårdringa, te nabo'n attme bolé, da 'n Lars A. tok opp kula: Lars A. sto det!! Å dærme koinn hainn ta me sæ Julakkevittflaska heim!

Mænn så sætt diskusjon i gang: Va de joks, ha 'n mærka kula? Nei, de jekk itj an de va jo bærre FØS'n som ha hatt tegang te Vinlåtterilåddkulsåddbøtta, så deinn mestanken vart straks kassert. Mått trækkningsreglan ferrainnras? Redatør'n, som stadi vart trækkt ut føst, ønska att føst kula skoill vinn. Ainner meint at sist vinnar'n koinn betal ferr låddkulå, mænn at låddkulå'n itj vart lakt i bøtta. Mænn de vart vest bærre me diskusjon, som tok laaang ti!

Te slut erklært FØS'n: Næste gång bli de e STOR å ei lita Julakkevittflask! Fårslage om trilitring vart foillsteindi åversjett, mænn kæmm veit? Deinn som stille på møt sist lauda'n i adveint får sjå!

ETTERANMELDTE!

Sjøl om dæmm vart tebøddi både kaffe å vaffelkak, når dæm dokka opp i hæleitt ti'n, så e anbefalinga: Kåmm så tile att de bli me på Vinlåtterie!

ROS TE LESERA'n!

Utrule mænn ei Rose i blomst, ut oppi Furulivei'n, i desember!

GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 5. desember.
Ainner lauda'n i adveint.

NY VEI Å NYTT VEINAMN PÅ Myr'n.

I håp om å få litte fart på ein aktuell sak, nytt veinamn på nyvei'n som e planlakt innpå Lænnsmyra, tok redaktør'n me sæ breve som kommun ønska lagt ut på Rørsia. De mått både 'n Toralf å 'n Harald, som mått på me brilla'n, finstuder.
FØS'n, som ha fått såmmå breve sjøl,  komm umiddelbart me krav om Austadvei'n, deinn starte no attme to Austadbedrefti, så hainn syntes det mått vårrå de mæst naturle namne. Industrivei'n, som Olførar'n ha antyda, va de ingen som støtta opp om. De e i veinamn som går i jænn på mang plassa, å lett kainn fervækslas. Svimyrvei'n å Buængvei'n vart å vart å næmmt, som brukbare namn.
De som va fælles ferr aill veinamna va att dæm ha einninga vei'n! Det va ingen som næmt fræmmenole "--vegen".

Sålles fekk redaktør'n mehåill i si antagels, som 'n nøtta anledningen te å kommenter i takke E-påst'n:

Hei!

TAKKER ferr opdrage som noe e jort, å saka legg ut på Rørsia!
Så vill æ kåmm me mett fårslag te namn på vei'n. Deinn slutte i Buan, ætti att dein hi passert Budalsælva, i Budal'n.
Namne må sælvfølgele vårrå Buanveien, å så absolutt itj Buanvegen, som e eitt fræmmenol.
I vårres groinnlægganes dialækt så sei vi ------vei'n! Både om Ystadvei'n, Furulivei'n å itj minst skoill de ha verri Røflovei'n! Mænn vi kainn aksæpter einnelsa veien, som legg nert te dialækt'n vårres.

Mænn så hi vi de denn språkråé, som stadi vækk ferkluddre namn på både veia å stassa. Dæmmes spesialista villa jo ha Raudflovegen, mænn ein svært så fernufti pærson sætt ne fot'n, ferr gæl'nskapen!
Namne vart Floåsvegen, som bortsjett frå einnelsa, ---vegen, itj e så gæli ætti som vei'n einne mot Floås'n.

Løkke te me veinamnvalgé!
Med Rørahælseng
Jan Salberg.

Svar kom umiddelbart:

Takk fer innlægge! Men beklage; -vegen endingen vart vedtatt lenge før æ bynnt hen i 1987.......må nok fortsætt med deinn....Ordførarn næmt i ein bisætning at vi kanskji hen får vårres "Industrivegen"........

Mvh. Jarle E. Rennan

Sælvfølgele e de itj hainn Jarle som e skyll i att att einnelsa ---vegen hi kommi. No kainn det lik vel vårrå på ti å gå åver te bruk deinn einnelsa som e vanle uttale. Det må da vårrå ein vekti sak ferr ferr språkråé å ta tak ti!

Eiller ka meine leseran? Uansjett så kainn du seinn di meining te kommun på E-påst hen.

FARTSNIVÅ I BOLIOMRÅDA Å PÅ FLAGVEI'n!

Ein ny sjåfør på strø å brøyttraktor'n hainns Geir Arthur ha tetrækkt så svært så my oppmerksomheit. No jekk det så fort oinner støing at de næst'n itj vainn å dætt ne nå strøsainn, te å me skreinsing, på traktor'n ha nån opplevd. Ny sjåfør'n fekk itj nå my skryt ferr kjørmåti'n hainn nei! Det fekk heiller itj dæmm som tek snåpvei'n, åver Flagé, bli vel snart i uløkk, om itj snåpveikjørera'n te fernuft'n fatt, når dæmm passere jænnom Hylla.
Ros fekk heiller itj lokale bebuera i bolifeilta, nå'n utmærke sæ svært så negativt, me fart gått åver 30 km. I henn tilfeille så kainn de sjå ut te att småbarn's mødre å bæstemødre e gått representert. De e i aillfaill tilfeille oppi Hellemshaugan.
Kansji ein idé å jørrå som de vart jort utpå Åsen, korr skolongan fekk praktisk matteopplæring i å rækk'n ut fart'n, på ei på fårhåinn oppmærka veisttrækkning. Ein oppgave ått Velferreningan å kansji kommuns trafikksekkerhetsutvalg?

Kommentar frå brøytdjåføren's venner:
stakars denj som bli omtæd angående strøinga å brøytinga. de må da bætere mæ gåan å vårrå fernøgd me at d bli brøyta å strødd på røra. e vell likar at d går radi unnja når dæm først e i gang da. e vell itj nå sæle å bli ståan i ei grøft fer at d itj e strødd eller brøytj. syns dæm jær ein vældi go jobb me det dæm hellj på me. åsså må vi annjeran tænk på kos d ha verri vess ingen ha langt innj anbu på vintervedlikehold på røra. da ha d næmmele itj gåttan å kjørd bil eller gått tur ætti veian. kjenne æ bli ferbannja når æ les nå sånt om dæm som faktisk sørge fer sekkerheita te følke som kjøre bil ætti veian på røra.

Redaktør'n, som hi fått i par tri telefona, i anledning referate, får itj my skryt frå deinn kaint'n, nei!

NY kommentar i Jæsteboka:

utdyp dæ meir om ka du mein me denj komentarn du la innj neom derre som vart skrevi du

Ja, da må æ få sei att telefon frå Brøytsjåfår'n, sjøl va deinn me mæst meining! Gut'n bli hainn sjø! Fersto at fart'n koinn oppfattas som høg.

NY STORBÅT PÅ VERDAL'n!

Kælkstein frå Tromdal'n e tydelevis svært ættetrakt, å deinn seinnes no åver heile vala. Den henn btåt'n, eiller heite de kansji skip, e i følge Steinbilkjørar å fotograf Olav Bragstad ein tå de støstan som hi verri inn på Verdal hamn.
Heile 28.219 DW tånn, 169,4 m lang å 27,2 m brei. 2 bugserbåta mått te ferr å få lakt skipe te kai.
Når deinn hi lasta høgkvalitets kælkstein, som Steinbilsjåføra'n i trainnsportert ne frå Tromsdal'n, så går tur'n te Chile.

Glømt å sei at deinn kainn last næstn 30000 tonn men laster «bærre» ca23000 tonn pga. at den stekk for dypt te å komm ut frå havna men full last. Den ska te Chile

Hælseng frå Olav Bragstad

UTVIA MØTETI?

Spørsmåle om de va behov ferr utvia møteti, kansji heile ættemedda'n, no i værst Julstria, vart framkasta. Itj uveinta e de i heimen ækstra stor aktivitet no når jula nærme sæ me stårmskrett. Det kainn før te att gostol'n kainn vårrå på vandring roint om i heimen, å de kjæmm vel ein å ainna kommentr'n om å vårrå behjølpele, me oppgava som kainn vårrå svært langt oinna både kompetanseoråde å komfårtsone.
Mænn deinn sak vart ståanes foillsteindi ubehainnla å ubesvard.

VINLÅTTERIé!

Me fæmt'n kula i såddbøtta koinn FØS'n fernøgd konstanter ått Vinlåtterié, oinnsjyll, Akkevitt låtterie så akkurat jekk i ballanse.

Dagens vinvinnar vart svært betænkt da hainn, som deinn som trækkt ut deinn føst Akkevittlåddkula, tok opp si ega kul! Mænn heildivis ferr hainn i dag ha 'n kjøpt to kulå, å da nr. fæmm skoill takas opp tu Såddbøtta tå deinn sist Akkevittvinnar'n, hainn Lasse, så sto det me tydele skreft LARS, å hen sett 'n. No ska de itj oinnerslåas att ein ner nabo va meir einn velli te å ta vare på jevinst'n, mænn samenlegninga me Bokken å hagersækken lå svemmlanes ner, så hainn tok vare på Julakkevitt'n sjøl.

GO HÆLG!
 

JØRNBOLMØT 28. november.
Føste laudag i adveint.

I dag va FØS'n sjykkele i golune når 'n hoill opp Julakkevittflaska å ærklært: "No e de føst laudan i Addveint, så no bli de Akkevittlåttri fram te JUL!"
Om de va utsekt te att de koinn bli Akkevittlåtteri, eiller i fristoinn frå hæktisk Julfårberedelsa, i heimen, ska vårrå ubesvard. Mænn vi va tile 12 stykkja attme bolé, å de jekk oinna me både Vaffelkak å kaffe.

De va heiller itj te å oinngå att møte diskusjon dreidd sæ om Julfårberedelsa, å da særle på HØS einnin. Der jekk de på LED løs, gatløs å kæm jær ka, D e va tydelevis my som skoill årnas førri Jultree utom brainnstasjon koinn teinnas føste synndag i addveint.
FØRJULSVERé vart å kommentert, att snøn som faill førri hælga, no va næst'n histori va de ingen som klåggå åver, sjøl om det va til mørt på ættemeddan, aillerde i tritin koinn en mærk at natta va på tur.

KORR SKA JULAKKEVITT'n KJØPAS!

Ænkelte ha registrert att de ha vørtti POL, på gæli sia tå Straumen, mænn e de opp da? I ailfaill om lauda'n, mænn de jølpe itj. Ferr ein rotækt Rørbygg går de itj an å kjør åver Straumbrua ferr å kjøp Akkevitt. Hen e anbefalings deinn såmmå som når de jeill kommunesammenslåing: Rørbyggin må te Verdal'n!

De va ailldeles som om Gavelsbo'n ha lokta att de i dag sto Akkevitt på jevinstlesta. Som aktiv Julveleverandør ha 'n taima Julveleveringa ått HØS'n akkurat i ti te å få me sæ muleheita te å kjøp lådd i Akkevittlåtterie. Å ferr å still nån loinde lekt me ræst'n tå låddkjøpera'n, så slo 'n te me to låddkula! De henne bli bra konstantert FØS'n da hainn ha kontålltæling nætt førri Akkevittlåtteritrækkinga: Heile 22 kula e de nerri Innerøysåddbøtta.

Deinn føst Julakkevittflaska koinn hainn Lasse ta me sæ heim! Gratuler å ber løkk næste gång, te å som må kjøp Akkevitt'n på Pol\e på Øra.

DOGNASJÆNGEN I ARBé!

De jekk itj mang menutta ætti att Julakkevittflaska va trækkt finn Dognasjængen va i foillt arbe. FØS'n hi sjifta HATT, å hi konvertert te Dognassjæf, no ska gatløsa på Hylla årnas, løsa på Julteilla e på plass, å dæme vart lift'n ledi. Bussjåfør'n på Ytterby'n skoill jær'n ha brukt lift'n ferr å få på plass LEDløsa, på Hylla Arena. Du får bruk ståggån ått nabo'n, får sekkert lån deinn! Ja, mænn hainn e itj heim! Da e de da itj nå problem, bærre heint'n, å sålle vart de.

HYLLA MARINA!

De va å stor aktivitet neppå Marina'n. Der ha de såkaillt "Ekstremvere" sletti eitt tå ankertauga ått bølgedæmpar'n, å nytt taug skoill på plass. Dæmm ha i aill faill i sjeill'n høg flo å baskas me.

GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 14. november.

De henn bilde, frå førri møte, må sættas in på nytt. Årsaka e at de må dokumeinteras åvaferr FØS'n, att det va foillsteindi reint å røddi i Brainnstasjon, ætti deinn store høsttakkefæst'n!
Koffer?? Jo, de to'an som va så pass, ætti "høstbløyta" om de heiller må kaillas de, att dæmm va i stainn te å møt på laudagsmøte, pluss redaktør'n, fekk sæ i krafti åverhevling. FØS'n på sto att det itj såg ut Surkål utåver, ja, de va itj måt på korr'n brodert om kreng surkål'n som ingen ainn ha sjett!
Bærre sjå på det henn bilde finn oppstabla, nyvaska dækkty, eitt fat me nystækt Vaffelkak å i par nødveindi RØRA syltatiglas på bolé! Kjæft ferr itj å ha arrangsjert Vinlåtteri fekk vi å!!
Mænn når vi slo tebaka på såmmå måtin å krævd dokumeitasjon, som koinn oinnerbygg påstainnan hains vart det omsider stilt!
No lure vi sælvfølgele på om sjylla legg ått kjærringa hainns, eiller stei'n opp på gæli fot i dag?

"VÅRBLØYT"!

Utbrudde va dærme åver, å "Gosia" kom fram. Føst mykkjy ROS te viltkåkken, som nåkk ein gång ha levert ein utrule smakfoill førjulsmeddag, Rebba ha næst smeilta på tonga. Deinn skryt'n fekk foill teslutning frå ræst'n tå Høsttakkefæstdeltakeran. Å så ha de verri ein svært så rimele pris! Ja, hainn ha så pass me pæng i jænn i skrine, at me normalt gått oppmøt utåver vinter'n, da skoill de bli "Vårbløyt" fæst utpå vår'n! De skoill vårre ein sjekk som Vådalingan ha inn førd, koinn FØS'n opplysås om.

DET BYGGES OPPME NYBORG!

På førri møte oinnras Toralf'en på om de itj sjedd nån teng oppme Nyborg, hainn ha verri innom der ferr i stoinn sia, å syntes att 'n bærre ha sjett fine veia å nån steinhauga. Ætti å ha fått antydning om tissponkt fekk 'n anbefaling om å skaff sæ brillå eiller i aillfail itj fårrå å kjør bil. De e læng sia huse te høger såg ut som de som e påbynnt te vengster. I telægg fekk 'n tips om å sjå på deinn henn sia, på Rørsia.

VINTER'n LÆTT VEINT PÅ SÆ!

Redaktør'n hælse deinn globale oppvarminga vælkåmmen, å håpe vinter'n ferrheill sæ snøfri framåver. De henn bilde vart ti kl. 12:00 15. nov. å sola årna sæ i lite høl, i sjylage, å lyst opp Loråsgåla'n.
Mænn me tæmpratura roint null e de skummelt på veian! På de tynne islage, som legg der, nærmest usynle, hjølpe de lite me piggdækk, firhjulstrækk å førerassistanse, om itj fart'n e tepassa ætti fårhåilla. De hjølpe lit at de, som de står i avisa: "Utferkjøringa sjedd i ein 80 km. sone", når deinn reelle fartsgreinsa, ætti fårhåilla, kansji e 60 km/t.
Anbefale å sjå på deinn hennin!
Beklage reklamen, mænn deinn kainn redaktør itj jørrå nå me.

MÆNN REKLAMEINNSTEKK I INDERØYNINGEN!

Jaggu skoill  de sje å! I T-A vart det meir reklame einn avisståff, i telægg massevis tå reklameinnstekk. Deinn var oppsakt! No kom de jaggu reklameinnstekk i Inderøyningen å! Takk ferr mæ, sei æ bærre, te deinn å!

HA I GO Å TRAFIKKSEKKER FØRJULSHÆLG!
Reflæks, når du går, e itj domt! Heiller itj nerløs som kjøreløs, da hi du å bakløs på bil'n å!

JØRNBOLMØT 7. november.

DAGEN DERPÅ!

De mått ha verri ein heidoinnranes fæst i går kveill! Va føst tankan ått redaktør'n, når 'n ankom Brainnstasjon 2 menutt på ølløv. Itj 'n bil, så da hi dæmm vel ti fotan fatt i dag da. Gått tægn Jørnbolgutan tek ingen resk da'n derpå!
Mænn vel innom døra: Tomt attme bole, bærre hainn Toralf å Vaffelsteikar'n som va i foiltt arbé.
Antydning te dåle fårm, ætti som 'n bærre så virj ha krøkt sæ innom døra, var kontant avvist. Ha fæst'n verri slut, som antyda klåkka ni? Hen va svare heiller fervirranes te Vaffelsteikar'n braut in: Farin kom no hein i eitt ti'n hainn!

Ætti ei stoinn kom HØS'n, å bola kom øyeblekkele på plass i rætt posisjon, mænn finjustering de fekk utstå, te vækkan, va vel itj i fårm te å stå så vældi bøydd hainn, nei. Gløm tå nøkkel'n ått Vinlagre, å ha heiller itj kontråll på korr oppmøteprotokåll å pængskrin befainn sæ. Følgele vart de itnå vinlåtteri, på ein dag me verkele store vinnarmuleheiti. Einn FØS'n da, ha 'n verri i srorfårm, ætti som att 'n itj kom? Nei, hainn ha meillt fårfaill på groinn tå att 'n skoill delta på Basar'n oppå Samfunnshuse.

GAMMEL BILDA FRA HYLLKAIA Å FLOÅSEN!

Hainn Petter Bragstad e ein kar som hi ti my bilda, no hi sønn, hainn Olav, fynn nån bilda som 'n dele me leseran: Det ene bildet av kaia er etter stormen i november i 1971. Det andre er fra en senere rep. Av kaia, ca 1985. Di to fra Floåsen er fra 1989. Kommentert 'n på E-påst'n.

Før i tin så heitt de høststårm, de va i aill faill de vere vart kaillt da sjøn reist me deinn inner del'n tå kaia i 1971. No kailles de ekstremver! Det ainner bilde e frå vedlikehåillsarbé ætti att Hylla Vel åverto hovedansvare ferr Hyllkaia. Ytterst står'n Egil Solberg, så 'n Roar Stubbe å nærmes hainn Erling stubbe.
Hainn Petter ferræst'n, hi no "langtidsferi" på gæli sia tå Straumen, aillså på omsorgsbolian på Næssjole. Hainn seinn hælsings å sei att fårmen e relativt bra.

Hen e de ein fin jæng som eint hi verri på Floås'n. Hi dæmm  hatt dogna på skolhøtte, som tydelevis hi fått ny bolkleing. Eiller hi dæm bærre verri på trimtur, ætti som dæm aill i hop e dressa opp me turklea. Namna skoill sælvfølgele ha verri på plass! Mænn no går oppfårdringa te leseran: Veit du nåkkå meir omm "opprade"  eiller namn. Seinn mæ namn å posisjon på deinn eiller dæmm du kjeinne i jænn. Om du bruke Jæsteboka så e de greitt, eiller så kainn du seinn ein E-påst!

VÆGVÆSNE HI SVÅRRÅ PÅ SPØRSMÅL OM VIKEPLEKTLINA!

Hei hei! 

Vikelinjene er plassert vel langt fra krysset her ja. De skal ligge 0,5 meter i fra den stiplete kantlinja. Selv om det er tillatt å kjøre over denne, så stopper nok mange bak den oppmerkede vikelinja. Ser ingen grunn til at det ble utført som det ble. Skal ta opp dette med entreprenøren, slik at de etablerer den der den var.

Takker for tilbakemeldingen. 

Mvh Steinar Bardal

Møt vart hæva fæmm åver tåll, utan at Vinlåtterie vart jænnomførdd.

GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 31. oktober.

Gått oppmøt i dag og te slut vart vi heile ølløv stykkja attme bole, sistemainn Kristian Holden, komm akkurat i ti te Vinlåtteritrækkinga, mænn ætti at bilde tå møtedeltakeran vart ti.

FØS'n åpna møte på ein heiller uvanle måti. HØS'n, som mått tre te som fotograf førri laudan, fekk skarp irættesættels ferr å ha glømt å åverseinn bilda'n te redaktør'n. HØS'n mått bærre lægg sæ flat, å beklag at "minnekorte" hains ha svekta, å att heile oppdrage ha gått i glømmeboka. (Æ tok saka så slapp du, va kommentar'n frå FØS'n, te redaktør'n, ætti opplæksinga.)
HØS'n ha tydelevis fått på plass minnekorte, å bildan kom på ættimeddan. No sjer du dæmm neom hen.

ENDRING TÅ FÆSTLOKALE FERR HØSTTAKKEFÆST'n!

Fæstkomite'n, dvs. FØS'n, ha fått opplysning om at Dampskibsbrygga skoill klarjørrås te arrandsjemang, om laudagskveill'n ætti høsttakkefæst'n, å fynni de fernufti å fløtt evenemange ått Jørnbole te vårres faste møtelokale:

HØSTTAKKEFÆST'n BLI PÅ BRAINNSTASJON.

Kl. 19:00 FREDAG 6. NOVÆMBER.

Mat: SPEINNANES!?

DESSÆR: EINNÅ MEIR SPEINANES!?

DREKKE: RØFLOVATT'n, ØL å Akkevitt,
å kansji ein lit'n konjakk.

Om de va erfaring frå fjolårets evenemang ska få bli ubesvart, mænn ænkelte røsti meint at sju te ni va høvle ti ferr årets store bejivenheit. De vart å nelakt fotoferbu ætti vælkåmstdrinken.
(Ka hi sjornalist'n frå Rørsia nå der å jørrå da?)

INDERØY KOMMUNES VEIPLANER.

De hi gått røkta om at planåvergangan innåver mot Lunnanatunnel'n ska fjærnas, å at Jernbaneverket hi pæng som kainn brukas te de i året 2015. De skoill mefør bygging tå ny vei frå Budal'n ferbi Svimyra åver Lænnsmyra industriområde å te Inderøyvei'n.
Ferøvri i tetak som hainn Harald hi ønska sæ i mang år, å de på groinn tå tågstutinga som heill 'n vakkin om natta.
Ferr å håill leseran oppdatert hi redaktør'n jort i søk på nættsia ått kommun utan å få nå svar.
Derimot dokka de henn opplysningan opp:
 

Høring - Omprioritering av veginvesteringer i Hovedplan veg.

De sjer itj ut te at de bli så mang tetak på RØRA, fram te 2020, bærre ny asfailt på vein ferbi 'n Harald; Svian, i 2018.

Heile veiplan te kommun kainn du lesa hen!

E du itj heit fernøgd me plan eiller hi ainna kommentar så kainn kåmmå me:

Uttalelser og andre merknader til vedlagt tiltaksplan for veginvesteringene i perioden 2016-2020, sendes innen 12.november 2015 til postmottak@inderoy.kommune.no. Merk e-posten med «Høring veginvesteringer»

LIVSFALE VEIMÆRKING!

I går freda'n 30. oktober va de på ny kollisjon i Hyllkrysse. (Stå å litte på Røra 2015) Kansji hi veimærkera'n te Veivæsne ein go del tå sjylla. Deinn nye vikeplektlina, som du sjer spiss'n tå attme speile, e plassert så langt oinna kaintlina på E6'n att, om du stoppe me fromt'n attme vikeplektlina så e de deinn henn sekt'n du får. Følli du det som står i sanfen "Først se til høyre, så til venstre" når du sætt i gang, så hi du bil'n som e jømt bakon skilte straks i rompa. Å om itj de e nåkk litte længer fram dokke i nytt skilt opp.
Redaktør'n hi rengt 175 om saka, mænn de må jærn fleir jørrå å!

DAGENS VINVINNAR!

Sjøl om stol'n hains Harald i dag sto tom, så brengt 'n vinnarløkk, å 'n Toralf koinn ta me sæ vinflaska heim. Deinn kom gått me, ferrr deinn som 'n vainn førri lauda'n va oppdrekki.
 

HA I FIN VÆKKA! No e d novæmber!

JØRNBOLMØT 24. oktober.

FØS'n kom sæ velbærga heim frå Spaniatur'n, å hi anskaffa ny å miljøvænnele Tæksfripåsså ått pængskrin å oppmøteprotokåll. Deinn henn gången va de noløstre dela tå Spania hainn ha lakkt oinner bussjula, Barcelona, Madrid, Toledo å Valencia va nå tå de plassa'n hainn ha besøkt. Mænn kniv frå Toledo de ha 'n itj fått me sæ.

STORT OPPMØTE I DAG!

I påveinte av bilde som ein lokal fotograf tok, får de grei dåkk me det henne. (Redaktør'n ha sætt i jænn minnekorte te kamerae i P.C.)  De va omtrteint lik følksåmt att me langbole ått Jørnbole, bærre ein stol ledi ætti att Gavelsbo'n ha bænka sæ.

31. okt. kom bildan frå deinn lokale fotografen. De vist sæ att hainn mangla sett eget minnekort, å ha glømt tå att 'n skoill seinn åver bildan-

ÅRETS HØSTTAKKEFÆST!

I dag,  som på førri møte vart Høsttakkefæst'n hovedæmne, å me FØS'n på plass fekk vi klarheit i nån detalja, mænn når det jaill mat'n, som Viltkåkken på Kroa ska lever, så vart deinn ætti kvart hæmmele, vilt å speinnanes, va de einast FØS'n villa fertæl.
Som naturle e, når i så vekti arrangsjemang ska planlæggas, å tissponkt bestæmmas, så va de evaluering tå fjolårets møt. Hen kom fårslags på række å ra, ein villa bynn kl. 17:00 å slutt kl. 21:00, da ænkelte ha hatt stort plassbehov oinner heimtur'n ca. tri å ein hælv tim ætti arrangsjemange starta. Nåkk om deinn saka!?

HØSTTAKKEFÆST PÅ DAMPSKIPSBRYGGA.

Kl. 19:00 FREDAG 6. NOVÆMBER.

Mat: SPEINNANES.
DREKKE: RØFLOVATT'n, ØL å Akkevitt.

VINVINNAR!

 

Tå såmmå groinn som tilear næmt, så mangle det bilde tå dagens Vinflaskvinnar, som vart hainn Toralf.

Å hen e bilde tå vinvinnar'n, som sælvfølgele sett på si tå 'n Harald.

Me Levanger gått jømt bakom skaidda, låg Hylla 27. oktober, å bada sæ i eitt uvant løs!

JØRNBOLMØT 17. oktober.

Me FØS'n på utalainnstur, te Barcelona i Spania, mått 'n Dag, elektriker å sillfeskar, ta ansvare ferr pængskrine. De klard'n gått å sa sæ fernøgd med innkåmst'n ætti som vi vart heile 8 stykkja te stæss.
HØS'n som e ansvarle ferr at nødveindi syltaty e på plass fekk i dag irættesættels. (Mænn glis'n e fræmdeles på plass) På Jolbersyltatyglasa va urovækkanes lite Rørasyltaty i jænn, me de resultat at de var foillsteindi tomt oinner møte. Jo da, hainn ha da på plass ein resærveløysning: Jolber å rabbarbra, mænn fekk lite skryt ferr det.
Å om itj de va nåkk! På møte ferr 14 dåggå sia låft'n ut å seinn bilda frå veteranbåt'n "D/S Værdaln", sålles at Rørbyggi på ainna plassa i val'n, koinn få sjett årntle bilda tå båt'n. No hin låft ut i jænn ------------!?

P.S: No hi bildan kommi, å du kainn sjå dæmm hen.

MATJOLAVDÆKKINGA I BÆRSSGREINNA Å PÅ KORSÆNGE.

Nei da, de e itj på groinn tå værken ny E6 eiller jærnbane. Det ska gråvvås vassledning frå Steinkjer, som kåbles på vassledningen frå Røflovattne, ferr å sekker nåkk vat'n ått Rørbyggin.

DÅLE ME NYREKKRUTTERING!

Deinn saka bynne å bekjymmer ås, bærre 4 på førri møte å 8 i dag, som de sjøl sjer så rømme bole de døbbelte. Skoill jærn ha fått in nå nytt blo, å nye tanka å meininga. Korr e di, di som hi verri inom ein å ainna gången, å irj minst di som kansji pekulere på ka som fåregår. Jørnbolmøta e itn nån "Hæmmele ård'n" me strænge opptakskrav som ska gokjeinnas finn du kainn delta, hen e de bærre å stekk innom! E du ny eiller laæng si du hi verri hen, så by Jørnbole på gratis kaffe å Vaffelkak, mænn ska du delta i Vinlåtterie må du ta me dæ ein 20 kroner.

NY SILLGARNFEKEMÅTI!

Sagblakvæssar Karl I å Elæktrikker Dag opptre som sillfeskera på fritia. No hi dæmm vesstnåkk utvekla ein ny å rvolusjeranes fangstmetode, sillgarnfeske utan bruk tå båt!
Det fåregår på Hylla Marina, kor dæm me hjølp tå taug dreg sillgarne i millom bølgedampar'n, å båtbrygga. Elæktrikkar'n hi utvekla ei vasskjett løslamp som dæm hi hængt nerri sjø'n. Deinn ska verk sålles at fesk å sill bli tetrækkt tå løse. Når luringan så sætt ut sillgarne, så går deinn nyssjærri silla rætt i garne. Resultate natt te i dag skoill vårrå svært så tiltredstillanes, å det koinn ferveintas lokta tå nystækt sill på Hylla utåver da'n.
Redaktør'n håpe på i muleheit te å koinn dokumeinter deinn nye fangstmetod'n.

HØSTTAKKEFÆST'n!

Ætti som FÆSTSJÆFEN befainn sæ i utlainne så va de ingen nye opplysninga i deinn saka.

DAGENS VINVINNAR!

Me ega vinlåddkul i lag me bærre to vinlåddkula te, i såddbøtte, når vinlåddkul nr. 5 å vinnarkula skoill trækkas ha redaktør'n gått å stort håp om dagens vinjevinst. Mænn itj i dag heiller, som musa sa, Vinvinnar'n de vart 'n DAG!
De e bærre å gratuler å ønsk både hainn, vinflaska å leseran GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 3. oktober.

Me bortimot ein måna, utan å ha verri på Jørnbolmøt, mått redaktør'n ferklar sæ om koffer. Stekk i stri me aill fernuft, i følge ænkelte, så jekk tur'n nolåver te Væsterål'n å GOVER. Bilde te vengster e frå fjol'n utom Fjordcamp, attme Kråkberget i Bø, mænns de ainnere e ti på Finnbugstanda atme Hovden, tæmpen deinn dan va utrule 20 gr. målld på bil'n oinner kjøring.
Ein ri fir dåggå på Fjolcæmpen i Bø kainn så apsolutt anbefalas, eitt gått utgangsponkt ferr besøk te Nyksund, Stø å itj minst i nerområde me Nykvåg, Hovden, Straumsjøn, Ringstad og Guvåg.
(Deinn grope hovedruta vårres kain du sjå hen.)

FINT BESØK PÅ HYLLA MARINA!

I ein lit'n notis i lokalbla'e Inderøyningen, koinn vi lesa at "D/S Værdalen" ha besøkt Marinan. No va itj lokale båtentusiasta heil ferr nøgd me omtalen. Mang fine bida ha dæm å vis tå. Ja, de kom løfte om åverseinnels tå bilda, te redaktør'n, sålles at dæm koinn visas ferr leseran tå Rørsia. (Deinn som følli me får kansji sjå.)

Mænns vi veinte på bilda'n tå veteranbåt'n, får vi heiller sjå på bilda som vise att båtan hi liggi trøkt å sekkert mæns hainn "Roar" hærja. Deinn ny sløybua e no færdi, å deinn breie lainngangen, som ji roillestolbrukeran adgang te heile jæstebrygga e på plass. No e fritt fram ferr å prøv feskløkka ferr ein å kvar.

NY ASFAILT OPPIJÆNNOM SALBERSDAL'n!

Deinn som hi verri på Bubbdal'n me rat eiiier tomflaskå, eiller hainla på Boinnpris'n, å hi kjørd nolåver hi tydele mærka korr sporåt asfailt'n hi verri. Mænn no e de bra, i stoinn, får'n tru. Vi får håp at resultate bli null utferkjøringa i vinter'n som kjæmm.

KÅINNHØST'n.

No hi itj redaktør'n verri åver aillt på bøgd'n, mænn de sjer ut te at de mæste tå kåinnavlinga no e i hus, å bonkailla me å utan jol i i foill gang me høstpløyinga. Te å me Gavelsbo'n hørddes ut te å vårrå sån nån loinde fernøgd, vækstfårhåilla ti i betraktning.

Nå ja, va bra formuleringa "mæste" vart brukt. Måndan koinn redaktør'n fasslå at det va utrøska kåinn i Gjeldsås'n, Øverberg å på Korsenget, korr det te å me va grevvi i utrøska kåinnåker. Koffer hasta de så gæli? No legna de my på at de va avdækking tå matjollage, å de både på kryss å tværs åver heile område. E de akrkeologa som ska te å oinnersjøk kansji? Ny E6 eiller ny jærnbaneføring??

Meilling i Jæsteboka 6. oktober:

olis
Kommentar:
arkeolågan hell på å grev i ferbindels me att d ska ny vann ledning mellom Vollan å Berg å en avstekkar ferby paulis'n

Takk Olis.

HØSTTAKKEFÆST'n.

FØS'n va så vitj i gang me fårberedelsa'n, ha snakka me Viltkåkk Otto, på Kroa, som koinn lever sjykkele Julmat. Å så va de drekke: Itj nåkkå vinsøvvel i år, bærre ØL å Akkevitt, å sælvfølgele nåkkå utan gosaker å. Som ækt Røflovatt'n.
Tissponkt bli i løpe tå novæmber, mænn de kjæmm vi tebake te seinar.

VINVINNAR!

I dag vart de hainn Petter!

Ætti møteslut koinn hainn Rune Steinbilsjåfør ta plass bakom styre, i Superlastebil, ferr å kjør heim vinterve'n, mænns ainne tok ein sjækk tå fårhåilla i Marinan, å spekulert vel på om de va på ti å sætt opp/inn båt'n.

HA I FIN HØSTVÆKKA!

JØRNBOLMØT 5. septæmber.

Makrell'n å Silla hi kommi!

På vei te dagens møt vart Sagblakvæssar' møtt, i foill sjøhabbit å dråggånes på i hainntraill, korr hainn ha ein kassi me Makrell. De va ein del tå fangst'n hainn å 'n Dag elæktriker hå fått på sillgarna, ræst'n tå fangst'n skoill vårrå sill, utan at deinn vart framvist. Mænn ætti de ein koinn oppfatt så villa de bli steikasill ferr nån på Hylla. Makrell'n skoill Sagblakvæssar'n ha me te Flatanger som agn.
FØS'n, som ha verri ut me båt'n ferr fjærd gången i såmmår, ha ti sæ heit ut te Vikaleire ferr å prøv hækkla. Resultate ha verri omkreg 50 silli.

TI FERR VALGFLÆSK?

Ein kainn itj bevæg så attme ein butikk eiller i kjøpesenter ut å mått gå kanossagang millom ivri å påtrønganes politikera, strategisk plassert eint'n ein skoill innom Boinnpris'n eiller Pole på Øra.
Mænn de e gått å sjå at de finns nån som hi oppdaga at Røra e deinn mæst sentrale plass på Innherred, å det ferr meir einn ein Storhall! Jænnbrukstårg ferr æksæmpel! Ja, de e rart at de e bærre SV som hi oppdaga de. (Mænn de jølpe itj dæmm te å få bifaill ferr ræst'n tå politikken, nei.)

HYLLA MARINA!

De må vårrå me i bilde tå deinn flåtte Marinan i dag å. Deinn bynne å bli oppfyllt, sløyebua e færdi å klar te bruk ferr både sillfeskera å ainna feskera.

DEINN GULE BØGDA!

Bøda e i stadi ferrainnring, i aillfaill når de jeill farge, føst så va á kvit, så svart, grønn å no i septæmber e de gulfarge'n som dominere! Trøskinga hi så vitt kommi i gang, å om du sjer nøye på bilde så e Sainn i ko'n, å dela tå "Kjerkbakkin" trøska, vi hi å sjett trøsking i Nolgal'n å ått 'n Hans Reidar på Hellber. Mæn så langt hi de itj kommi nå referat om værken vassinnhåill eiller størrels på avlinga. Sjylla fer de går te Gavelsbo'n, som itj tok sæ tia te å delta på møte i dag.

POLITIAKSJON I BUBBDAL'n!

De e itj akkurat nyheit frå Jørnbole, mænn når det vart oppdaga Politibil, nemme Bubbdal'n, mått både kjikkert å kamera fram. Det som intressert Polis'n vist sæ å vårre ein bil som sto parkert bakom nån buska. Deinn vist dæm tydelevis stor interæsse fer, å de va på me blå hanska å my fotografering. Så kom det omsider 2-to bilfraktera frå NAF. Koffer to??? Jau da, de vist sæ nødveindi, de va to bila som va parkert bakom busken, å vart lasta opp å kjørdd nolåver. Mænn korr kom dæm i frå? Itj i ol i avisån, som vanlevis e snåp ut me teng når Polis'n e i aksjon.

Nån som veit nå? Jæsteboka te i mot meillinga!!

Adressa kom me ferklaringa! Lesa hen.

PÅMINNELS TE TRAVLE BILISTA!


Steinkjer: Laserkontroll v/Lø skole kl 1130-1420. 19 Forenklede forelegg i 30 sone. Høyeste hastighet 49 km/t!

Deinn henn gången va det på Steinkjer, kansji bli næste oppi Hellemshaugan eiller neppå Hylla! Synn å sei de, mænn småbarnsmødere utmærke sæ itj, me deinn støst respækt'n ferr 30 km sone!

 

FØS'n FERNØGD!

Å de itj på groinn tå gått resultat på sillhæklinga, heiller itj på groinn tå go Måilthøst, bærre ein 6-7 liter ætti uvanle my tramping å leiting. (Måilt e ferræst'n itj nå gåyy heiller, vart de eniheit om.)
Nei da, årsken va att de va 9 stykkja på plass atme bolé, å da jekk møte så akkurat i ballanse.
Vinvinnar'n? Må vel innrømm at redaktør'n e slapp ætti som at de itj e nå bilde tå dagens vinvinnar, som vart ein nypænsjonert Vaktmester, hainn Bjarne Sjøvold.

GO HÆLG!
I mårrå e de såppdag i Eva Moestu, itj glømm de!

JØRBOLMØT???

Jaggu går tia fort, ingen teng hi sjedd på Jørnbolsia, hværken i juni eiller juli! Ja, ka sjer? Litte tå ferklaringa e vel att redaktør'n hi mesta nåkkå tå motivasjon, de hi leksom vørtti einveiskommunikasjon, lite aktivitet frå lesera'n e de å, e vel ferr de mæste på Feisboka dæmm, eiller e d såmmårvarmin som verke på følke?

Labert oppmøt va de på møte 27. juni, mænn asjelli ber i vækka ætti, da 'n Harald vart deinn heildi, når vilåddkul nommer fæmm kom opp tu såddbøtta. På ingen tå møta'n va de stort sjett bærre pludder å sjitprat, ingen store saki som koinn mål sæ me Ny E6, jænnom Røra eiller søppelplassplasseringa. Å da bli det heiller itj så my å skriv omm.

Så hi vi plussele kommi fram te augustmån, å GOVER!

Nåkkå som bonkaillan sekkert ønske svært så vællkåmmen. Itj så uvanle hi de verri å sjett i skurtrøsk i gang på henn tia, mænn i år hi dæmm vel knapt bynnt å rør på sæ ætti vinterdvale'n. Styggver hi det verri både sør å nol ferr Røra, me det resultat att kåinnåkran hi lakkt sæ flat, mænn hen sjer det itt så ailler vært ut. Ja, sjøl i dag 11. august slapp vi oinna me litte grainne rægn å nån krafti vinnråsså'a.

HYLLA MARINA!

Samarbé millom Hylla Vel å Båtferreninga gi, itjj bærre båtfølke goe båtplassa, Mænn heile bøgda nyte gått te aillt dognasarbé som e nelakt. I sten ferr hælvfale "stupetår'n" bøgd ta bol å bænka, å skrav te både far å speinst, ferr å kåmm sæ ut i de våte ellemeint, står det no i trøkkt å sekker stupetår'n på plass, så noe e de bærre å håpp eiller stup, ferr deinn som tørs.

Å skoill de vårrå nån som va så heildi att dæmm fekk ein fesk på kroken, så bli de snart muleheit te å fåreta det nødveindi grep me sløyekniven, å kåmm heim me fine feskfilea.

Ein fesk so låg å kosa sæ, attme deinn henn utleggar'n, på kaillt oppmærksomheite te de henn karra'n, som itj ha de minste problen me å ta sæ utåver ferr å finn ut litte meir om ka slags fesk de va, mænn tydelevis utan resultat, ferr utlegger'n endra funksjon te "leikeapparat", klare vi å trøkk 'n oinner om vi desse litte grainn, så de ut som dæmm tænkt.

NÅKKÅ ÅTÆNK PÅ!?

Vi må ikke stå i veien

I vår globale, komplekse og hurtig forandrende verden trenger vi barn med variert kunnskap. Hva som er nyttig å kunne om 10, 20 eller 50 år er umulig å forutsi. Men vi vet at vi trenger barn som har fått like muligheter til å uttrykke sine forskjeller.

Vi må derfor etablere moderne læresentre som kan støtte dem i å finne sin egen vei. De bør bli genier i ordets opprinnelige greske betydning; Geni var ånden som var til stede ved fødselen for å sikre at barnet ble unikt.

Vi må lære av jeger- og samlerkulturens hardt ervervede kunnskap: Vår viktigste jobb som voksne er å ikke stå i veien.

Samfunnsforsker og kriminolog Nils Christie skrev allerede i 1971 at skolen tar barndommen fra ungene og at den er en interneringsleir for den oppvoksende slekt.

La det ikke gå 44 år til før det skjer en endring!

De som står åver hen, e de sist avsnette i ein kronikk i Aftenposten. Deinn jekk rætt heim å redaktør'n, vill du lesa HEILE ARTIKKEL'N kainn du klekk hen!

 

Bli de slut me Rørsia? Ja, de spørsmåle stille redaktør'n sæ å. Windows 10 lanseres, vill gammelprogramme funger?I oktober går abbonnemang på nættrættiheita ut. Om dæmm bli ferlænga ja, det --------???

JØRNBOLMØT 30. mai.

De hi verri hæltravel ått redaktør'n i mai, så travelt att 'n itj fekk ti te å lægg ut referat frå sist møte 'n va på, bobiltur, familiebesøk å laudagsjåbbing får ta sjylla ferr det. Mænn i dag sjein sola åver i blækkstill Hyllbokt å det va til ferr å reis på møt.
Oppmøte va itj tå de ailler bæste bærre 7 stykkja attme bole, så FØS'n mått bærre innsjå att i dag vart det solid oinnerskudd. Nåkkå tå årsaken låg vel i de faktum at det va Vømmølopptåg å Ør'n i dag.

Mænn vi koinn i aillfaill konstanter at bøgda va i foill gang me å rest tå sæ vinterhabitt'n, de flest svart åkra'n bynnt å få grønnfarge, mænn Hægge lætt veint på sæ, å de må vel nån fleir goverdåggå te finn vi kainn sei att såmmår'n hio kommi.

Neppå Marinan va de aktivitet på fleir båta, me klarjørråing te deinn føst tur'n på "di blå bølger"! Å sætt sæggel fer føst gången e i i hasta jort. Mænn opp kom det å ut på årets føste sæggeltur var de ætti kvart.

HYLLADA'n 6. JUNI!

FØS'n, som e engasjert i de mæste som fåregår på bøgd'n, kom me i fersjekti spørsmål: "Ska vi ji nå jevinsta te Hylladaæn i år?" De spørsmåle resultert i eitt enstæmmi vedtak om å ji 2 gavekort á 250 kronå. Mænn på Ka?
Da kom de i uhyrle domt fårslag på 2 bilætta te Straumens dag. Kontant nestæmt!! Einn gavekort på Polé som ska åpnas på Straumen? Ittjnå populært, vi hi da Pol på Øra!!
Nei, vi ska støtt bedrefti på RØRA!! Gavekort på Kro e i bra fårslag, eiller Boinnpris'n! FØS'n tok friveeli på sæ jåbben me å anskaff å åverbreng Gavekota, bli speinnnes å sjå ka 'n kjæm me!!

Hyllada'n ja, der mangle Rørsia nån te å følli me på aktiviteta å itj minst å ta bilda å skriv referat. Bobiltur i rættning Finnmark står på programme. Tek nån oppgaven? Seinn i tilfeille saken på E-påst, så får vi sjå om TELE2 e så go att Rørsia kainn redigeras oinner veis.

VINVINNAR'n!

GO HÆLG Å GO HYLLADAG!

JØRNBOLMØT 18. april.

Einnele vart det Vaffelkak å kaffe attme "Jørnbole"!

Redaktør'n hi skofte møta'n i åver ein måna, å årsaka e utvida Påsktur i bobil. Deinn ska du få liir orientering om ætti kvart, mænn føst må deinn vektiast sak på møte næmnas: Utdeling tå pæng frå NTE te lag å ferreninga!!
Røra hi på lesta Røra IL å Røra TKD-klubb. å bægge trøng DI si støtt, ska dæmm grei å kårrå sæ te nå tå pængan, DÆFFER:

NO MÅ DU STÆMM PÅ RØRA IL, Å RØRA TKD.

Du kainn stæmm på bægge to, bruk PC, Nættbrætt å Mobil'n. Du får ji ein stæmme te kvart lag, frå kvar einheit, så læng IP-adræss'n e fersjelli!

Når henne læges ut, hi RØRA IL ferr lite stæmma te å få nå pæng, så stå på ferr å få dæmm åver streken!

SÅ LITTE OM BOBILTUR'n.

Sjøl om aill nødveindi fasiliteta, ferr Villcamping, e på plass så fåretrække vi å benøtt ås tå Campingplassa, å dæmmes tebu om strøm å sanitære rom, så hen får du en grop åversekt åver ruta, som te slut vart 230 mil lang.  Røros Vandrerhiem, kansji deinn plass'n med dåleast  fasiliteta, mænn i behagele gåavstainn te Røros, hi vi åvernatte mang gång, mænn no bemærka vi at pris'n Kr. 300.- va ferr høg. Ætti litte argumeintasjon om att de mått vårrå ber me fleir bila te 200 kr, einn at bobolturist'n itj kom på besøk, var pris'n Kr. 200 å om du hælse frå 'n Jan å sei du ska betal bærre 200 kr. så skoill de år'n sæ.
Eitt fast mål, korr vi bærre må åvernatt, e Toftemo turiststasjon, utrule heimkosle å trivele værtskap. Derætti ha vi heiller dåle me plana. Ein eiller ainna plass'n skoill vi træffpå slækt frå Nittedal'n, å både Sørlainne å sørsværri ha vørti næmt som mule turmål. Ætti ein længer "SKYPEkonferanse" vart de Sørlainne.

De føst bilde e frå Folldal'n, på greinsa mot Dovre, så Gjendesheim å sist bilde snøskavla på nyåpna Valdresflye, som ætti vi passert stort sjett hi verri stængt på groinn tå uver.

Ætti Valdresflye vart det åvernatting på Leira Camping, næste dag sto GOL, ÅL å Geilo på ruta finn da'n sluta på ein liten å ænkel Camping Uvdal Resort. Da'n ætti va det besøk, me åvernatting hos slækt i nerheita tå Kongsberg.
Vi ha no kommi fram te sjærtossda'n, møtt Nittedøla'n i Larvik, å ha planer om å avslutt da'n tile i område Stavern, Brunlanes, Nevlunghamn. Mænn deinn gång ei, idyll'n frå 70tale va foillsteindi bort, Campingplassa'n ikke åpen ferr tilfeildi Bobilturista, så ætti "saitsjåing" i hamna vi på Lovisenberg Familiecamping, litte utom alfarvei, i nerheita tå Kragerø.  Næste dag va de "saitsjåing" i Kragerø å Risør finn vi einn opp på Sørlandet Feriesenter.  Bægge plassa'n anbefales ferr barnefamilien, mænn sekkert foilt i fællesferi'n. Æksæmplarisk terættelakt ferr Bobilturista, me fine plassa roint om på område.

Bildet til venstre er fra Lovisenberg Familiecampingn med badeanlegget og vannsklie tilpasset naturen. Neste bilde er vi på Sørlandet Camping, på en naturplass til 2 biler, nært sanitær-rom og med fjordutsikt.

No la vi kurs'n innåver i Telemark, passert Lunde som e kjeint ferr Telemarkskanal'n, å eint opp på Seljord Camping, å ein fin plass korr Bobilturist'n føle sæ vælkommen. Frå Seljord jekk ruta om Bolkesjø, Kongsberg, Hadeland me Kistefoss Industrimusem å skulpturpark, Hadeland Glassverk finn vi kom te PONDUS familecamping i Nittedal'n.
Tur'ns siste overnatting va på Trysilelva Camping, førri siste etappe via Røros å Tydal, på ca. 43 mil, heim.
De henne tok æ me i tilffeille nå tænke sæ på tur, å kainn jørrå sæ litte orientert på fårhåinn.

STORE UTBØGGINGSPLANA, på Rør'n!?

Jo da, de sje da litte på Rør'n å, sjøl om Jørnbole sett fårslag om ny E6 å Jærnbane, einnå itj e færdi frå Vægvæs'n å Jærnbane, itj såg det ut te å vårrå me på planan ått det nye Veibøggarsælskape ått Rejæringa heiller, å de jekk veø ca 20 år fram i ti.
Nåkkå som det kansji kainn bli nåkkå tå e utvidels tå Boinnpris'n. Anntydning om riving tå vakehall'n, på "Caltex'n", ferr å ji muleheit te utvidels vart næmt, mænn foillsteindi uoffisielt. ennå.
Nå my meir åffentleheit e det heiller itj om ny vei frå Buenget å Svimyra, åver Lænnsmyra Industripark, å videre te 755, eiller Inderøyvei'n. Deinn vei'n vil før te fjærning tå aill plankryssing tå Jærnbanespore, å hainn Harald sjer fram te slut på TÅGTUTING!

SKA DU VINN VINFLASKA:

Da må du sitti på sia tå 'n Harald! De jol'n Petter som vainn flaska i dag!

NB: STÆMM PÅ BÆGGE RØRALAGA!

JØRNBOLMØT 14. mars.

Inga åverdrivels å fastslå att VÅR'n hi meillt sin ankåmst på Rør'n i dag. Bærre ein bitte bitte lit'n snøflækk å sjå øverst på ekra, inni bakkan, ått Gavelsbo'n, ælles é de kvite vi sjer roinnbailla.
Om de va govere eiller TV-sport'n som jol at d bærre va 7 stykkja på møte i dag, ska vi itj sei nå bestæmt om, mænn FØS'n va itj akkurat messfernøgd me økonomin på dagens vektigste evenemang, vart vel akkurat i ballanse.

"GUBBAN PÅ RØRA" Å PLASSERING TÅ MILJØTÅRGE!

I lokalblae "Innerøyningen" koinn vi i går lesa to artikkla som omhainnla plasserings tå Miljøtårge. Deinn einin va tydelevis ein fersjekti start på kommunevalgkampen, å skrevvi tå to lokalpolitikkera som fåreslo å utsætt saka te både kommunestruktur å kommunevalg va oinnajort. Ingen domm idé, i aifaill om fårslage te deinn meir eiller minner hæmmele "kommite'n" hi kommi fram te, bli resultate.

Mænn det ainner innlægge:

Som du kainn ferstørr me å klekk på de, jol ås i føste omgang litte opprørd, "Gubban på Røra som blainna sæ inn" mænn ætti kvart som vi les så sjønnt vi att de va positift oppfatta, å egentle så vart innlægge å oppfatt som i støtteærklæring, som vi TAKKE ferr me store bokstava.
Ein må tydelevis vårrå kommitemedlæmm fer å itj ferstå att Lænnsmyra ji deinn bæst plassering, ferr det føste deinn mæst økonomiske ferr både kommun å innbyggera, å itj minnst traffiksekkerheit, de haste me å få fløtta tåkjøringa frå E6'n. Eitt vekti momeint e de å att aill kjøring i gæli rættning, frå Straumen te Utøya, e nærmest unødveindi, å kainn itj kombineras me nødveindi kjøring te feks. te tåg på Røra eiller jåbbe eiller hainnelstura søråver, ja, te å me te Steinkjer, nåkkå som vil reduser de som kjæmm oinner betægnesa unødveindi kjøring.
Argumeint om nerheit te Værdal'n heill itj vatt'n i de heiletatt!

UTRULE KORR FORT TIA GÅR!
Jørnbole hi veri på banin, me goe fårslag tilear å, som i 2012, (æ bynnt å leit i 2014) da Vægvæsne skoill start opp me planlægging tå ny E6, da sint vi de henn fårslage te både kommun å Vægvæs'n.
Saka e fræmdeles aktuell å på groinn tå att det no ska vårrå stopp i planlægging innpå Lænsmyra, på groinn tå att Vægvæsne itj hi klarrd å bestæmm korr ny E6 ska gå!
Bærre lesa i jænn!

E6 Levanger - Verdal åverkvalifiser te 4-feilts vei!
Olførera'n i Værdal'n å på Levanger pekt på det som, i telægg te E6 jænnom Koabjørga, é utfårdringa på E6'n, næmmele trafikken millom Værdal å Mule/Levanger. Der e det så my trafikk att strækkningen é åverkvalifisert som 4 feilts vei! Mænn itjnå sjer!

REDAKTØR'ms våte drømm!

Einn om vi ha ein Veisjæf (Samfærdelsminister) som koinn sei: Bygg vei som e tepassa framtia, sålles att vi åverlate te ættikåmmeran ein vei som e funksjonell. Lætt fagfølk på veibøgging bestæmm kor vei'n ska gå! Ta roblema når dæmm kjæmm, lætt arkeologa'n leit ætii kvart som vei'n bygges, finn dæm nå så lætt dæm få ti te å dokumeinter. Skoill de gå me nån kvadrarmeter dørkajol, dørk opp tilsvaranes areal, som erstatning. Står de i hus i vei'n så fløtt eiller riv det! Å skoill de dokk opp i føggelreir, i pessmaurtuv så lætt natur'n sjøl årn opp i det. Vårres øverste Hærre å mester bry sæ itj om sånn bagatell hainn heiller, når sætt i gang me annlæggsarbé, som flom å ras.

Ja, når Samfærdselsminister'n føst e næmt så må verkele lur på ka hu meint da hu va oppi Namdal'n. Da uttalda at olførera'n i Namndal'n no mått bestæmm sæ ferr ka dæmm villa me E6'n.
Åver E6'n som e ei nasjonal trainnsportår! De dommast spørsmåle æ nån gång hi hørdd! E d nån som ska bestæmm sæ ferr E6'n, så må de da vårrå Samfærdselsminister'n, deinn vei'n e lik vekti ferr følke oppi Finnmark, Lofot'n, Helgeland, Rogaland, som ferr lokalbfolkningen. E6'n ska vårrå rask å sekker ferr aill veitransport, som ska gå på ein hovedvei me høg samfunnsvektiheit. Olførera'n kainn sørg ferr att lokalbefølkningen kjæmm sæ trøkt å sekkert fram, i sett nærområde.

Bærre lese nån tanka om resultate tå lokalt styrd veibygging hen. Resultate sjer vi å på Steinkjer, å no i Harran!

Ka om Veisjæf O. K. Fuglem fekk i oppdrag å start opp planlægging å veibygging korr krave va raskest å sekrast vei. Raskast mule færdi.
Veibygginga koinn utførs tå ferr æksæmpel Spanske veibyggera, som no mangle oppdrag på groinn tå deinn økonomisk krisa. Det ha verri de som kailles vinn - vinn løysning.

HJØRNBOLETS PLANFÅRSLAG!

Ætti som de itj komm fram så vældi my om planan på møte minne vi om vårres fårslag frå i fjol høst. Bøgg jærnban i tunnel å kjør tåg i opp i mot 200 km timin millom Steinkjer å Værdal'n. Bruk gammeljærnban te lokalvei, sålles at Gavelsbo'n å aill ainner taktorkailla kjæmm sæ på Øra utan å innom E6'n, flat å fin sykkelvei bli det å.
Når jærnban e bort legg det klart ferr å ji E6'n nødveindi utvidel jænnom Koabjørga. Dørkajola som går me består ferr det mæste tå dåle leirjol, så deinn kainn sekkert ærstattas me nydørking einn eiller ainna plass'n på bøgd'n eiller utåver Innerøya.
Væll, vi ska itj vårrå kravstor, eitt planfritt kryss, mot Fosenvein kainn vi nåkk klar ås me.

Te slut spør æ på nytt:

PRØVE POLITIKERA'n Å LUR ÅS?

Ska det byggas ferr framtia, me hælvgo løysninga, som politikera'n fåresle. Eiller ska vi bilistan sjøl bøgg ein foillværdi vei millom Sjørdal'n å Steinkjer. Det kainn heinn vi spare pæng på det, meir effæktiv, meir miljøvænnele å kansji minner bompæng å betal!
Så må Jærnban sjøl bevis att deinn e samfunnsøkonomisk gunsti å bøgg ut, ferr stat'n sine pæng? De vill bety 0,00 kronå frå bilistan.

Hi du kommentar å meininga bruk Jæsteboka!

Det bli speinnanes å sjå ka som bli resultate, frå Vægvæsne å Jærnbaneværke, ætti nærmar 3 års sommel! Me klare signal, frå dagens Samfærdselsminister, om at E6 itj ska gå jænnom kjettstea, som i Harran, å heiller itj ha roinnkjøringa, som på Steinkjer, så kansji kainn de bli ein brukbar ny E6, nån gång i år 2200 å nå.

DAGENS VINVINNAR!

De kainn sjå ut te at de e lurt å sætt sæ attme hainn Harald, om ein vill vinn vinflaska. I dag va de hainn Toralf som vart deinn løkkele vinvinnar!

JØRNBOLMØT 28. februar.

"Per varmstein, folkelig navn på Petersmesse om våren, 22. februar. Man trodde at St. Peter da kastet varme steiner i vannet så telen og isen løsnet. Dagen ble også kalt Peder stol, til minne om at han ble satt på biskopstolen i Antiokia og senere på pavestolen i Roma. På primstavene betegnet med en stein eller en nøkkel. Etter bondepraktikaen regnet mange Per varmstein som første vårdag."

De denne e heinta frå i nættlæksikon, å de e tydele at de stæmme ferr ås på Rør'n. høstkveita i Ko'n å på Ner-Salber vise sæ grønn å fin sist dan i februar. Mænn att vi itj hi hatt bærre finver i vinter sjer du på aill grus'n som hi samla sæ neom Velbrygga. Dagens store spørsmål e: Korr kjæmm grus'n i frå, reinvaska de e 'n, mænn itj som de hi verri, kælkpokk utant kælkværke, å itj legne de på Værdalsgrus heiller. E de nån som veit? Bruk Jæsteboka.

GULLFÆST'n I FALUN!

Jo da, Rørbyggin e representert der, om dem hi benøtta sæ tå meillingan, om Norgescamp i Rättvik, frå hu Vigdis i hi de itj kommi nån rapport om. Mænn ein Hyllbygg ha jort sæ så synle, i følkemassan, att 'n ha kommi på TV, å utjidd sæ som Innerøyning. No lure vi svært på ka gæli hainn ha jort ætti som att 'n itj villa fertæl att 'n va Hyllbygg, frå Røra, eiller Rørbygg.
Ætti de som vart næmt så ha 'n fått velfertjent ræfs, på Feisboka.

NY BLÅLYSDAG I SALBERGSDAL'n.

Akkurat når Redaktør'n kom heim, ætti møte, smaill det. De føste som vistes va i stor røyksjy, å tanka om bilbrainn å brainnsløkkingsutstyr dokka opp. Mænn heidi vis va det nåkk bærre damp frå varm kjølvæsk, å "utrøkkning" frå Hellemshaugan vist sæ unødveindi.

I stan koinn det registreras at hjølpsåmme persona kom te å fekk følke ut frå bila'n, å ætti kvart va de rikele me nødetata på plass. Utrule nåkk, bærre moderate skada på aill 5 involverte.
No kainn ein bærre spekuler på koffer det stadi vækk sjer uønska heinnelsa på E6 jænnom Røra. At veistandard'n itj e på nivå me trafikken e de ingen tvil om, får bærre håp at Veivæsne snart hi spekulert færdi planan om ny vei.

DAGENS VINVINNAR.

Hainn kom hæsblesanes inn jænnom døra, akkurat i ti te å få kjøpt sæ i Vinlåddkul! Å 2 menutt ætti satt 'n som Vinnar tå Vinflaska.

JØRNBOLMØT 14. februar.

I dag vart vi 12 stykkja attme bole, mænn noe e det på ti å kåmmå me i ætterlysning: Bilsællar'n hi itj verri på plass på lang ti, ja, my længer einn mainns minne. De e jo ein fårdel me de, fleir får muleheit te å vinn vinflaska, mænn itj nåkk te att 'n ska vårrå bort åver lang ti, vi sakne 'n!
Ælles mangla Sagblakvæssar'n, ukjeint groinn, ferr de flæsta'n, mænn ænkelte antyda att dæmm ha i vess peiling, utåver det så va de bærre i naturle rullering.

PLASSERINGA TÅ MILJØTÅRGE!

I deinn saka verka FØS'n å sitti in me nåkkå meir infårmasjon einn deinn jamne møtedaltakar. Mænn no verka de som att PIFFE'n va i færd me å ferlat'n, ha itj nå tru på att Miljøtårge vart på Lænnsmyr'n. Hainn ha å verri på inspæksjon uttpå Kvammsskogen å antyda att det vart i fin plassering der. E 'n oinner Politisk præss tru?
Væll de ska itj stekkas oinner ein stol, ænkelte koinn gått tænk sæ å lætt Innerøyningan få søppla, mænns ainner meint at de va einnå stør groinn te å slå sæ (Røra) i lag me Værdal'n, skoil vel vårre ein einn stør groinn ta at Værdal'n bynnt å sjå nolåver, ætti som Olførar'n på Levang så absolutt itj ha nå ønske om å gå i lag me Værdal'n.
Værdal'n i jo så apsolutt ein meir attraktiv plass å fårrå te, både me rate, å når ein ska på Polé, einn å ta sæ te gæli sia tå Straumen.

VEIPOLITIKK.
Att 'n befatte sæ me Politikk, på høger plan, sjein i jænnom da hainn koinn fertæl om veiplana, innpå Lænnsmyra.
De planan hi kansji kommi på groinn tå att 'n Harald plages tå tågtuting, i teknytneng te aill planåvergangan innåver, heile tri gång e de tuting, som hainn ønske å få slut på.
Ætti utsagna te FØS'n e det no plana om ny vei, frå Budal'n, jænnom Lænnsmyra industriområde å te "Bedehuse", kor de ska anlæggas roinnkjøring ferr teknytning te Innerøyvei'n.
Desværre så hi de itj løkkas å få nå bekræftels på planan i søk på heimsia ått kommun, mænn vi får håp FØS'n kain skaff te veie nå meir infårmasjon, i veikart ferr æksæmpel.

IS Å SKOG, I MARINAN!

I ferbinnels me dagens møt va de befaring på kaia ferr å sjå på Isfårhåilla i Marinan. Mænn der va det itj bærre is, eitt stort tre, me rot ha kjila sæ fast i flytebrygga nåkkå hainn Dag elæktriker årna opp me på hainnfast vis. Ælles så ga 'n opp å få sjækka feskrusa hainn ha ståanes, is'n va ferr kjokk.

HYLLA MARINA JÆSTEBRYGGE!

Årets føste besøk på Hylla Jæstebrygge, ein båtturist ha ti tur'n heilt frå Levanger.

DAGENS VINVINNAR!

Lars Aksel var deinn heildie som koinn ta me sæ Vinflaska heim, i dag som Valentinsgave te huset åverhode.

GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 7. februar.

OLE PÅ BESØK.

Hainn Ole harja itj reingæli me ås på Rør'n, mænn ætti som att 'n kom frå Nol å Nolvæst så mærkas'n bæst oppi Hellemshaugan, reiv laus småkvet tå tre'a å ha bekka bærre tri søppeldonka, oppi Furulivei'n da redaktørt kjørrd neåver te Brainnstasjon å Jørnbolmøt.
Neppå Hylla va de næst vinnstilt å role sjø, me lite bølga i Marina'n.

INDERØY KOMMUNES 3. UAVHENGIGE HOVEDUTVALG.

FØS'n ha som rætt årimele e fått hænnveinnels frå politisk håill i kommun, som ønska uttalels frå INDERØY KOMMUNES 3. UAVHENGIGE HOVEDUTVALG, henætti heite de sælfølgele Jørnbole.
Hænnveinnelsa jaill etablering tå Flagvei'n som Fårkjørsvei. Deinn saka jekk tæmme le fort å radi i jænnom, me einstæmmi JA te att Flagvei'n etableres som Fårkjørsvei!
Mænn vekti å tydele kommentar vart jidd å dæmm kainn sammenfattas son: Æ (i fleirtal) hi bestandi betrakta Flagvei'n, å Hyllavein frå Sneppen å fram te E6 som fårkjørsvei. Innerøyningan som bruke Flagvei'n, som snåpvei, mein tydelevis at dæmm å hi fri fart, å fårkjørsrætt. Mænn førri å ætti innpåkjøringa frå Bålhaugvei'n skoill de ha verri FARTSDÆMPERA, ferr  der e sekt'n så dåle bægge veia'n, att ein knapt vinn å kåmmå sæ innpå vei'n, finn du hi ein tå fortkjørera'n i sia.
Mænn når det vart snakk om Fårkjørsvei så vart de å anbefalt å etabler Bjørklivei'n, oppi Hellemshaugan, som fårkjørsvei, me 60 km greins. (Ja, de kom å fårslag om 90 km, å mettdelar, mænn de fårslage fekk itj gehør.) Me 60 km. greins villa nåkk de flesta'n, finn fart'n passele høg.

Bakgroinn fer fårslage e att me klare vikeplektsregla vil de bli både sekrar å trøggar.

INDERØY KOMMUNES HANDLINGSPLAN, FOR TRAFIKKSIKKERHET, LES DU HEN.

DAGENS VINVINNAR!

I dag tok hainn Kenneth me sæ sykkelvinflaska heim!

JØRNBOLMØTE 31. JANUAR.

De vart itj nå møt ferr redaktør'n i dag, hainn befainn sæ i en varm å go bobil, på Korsnes Camping, på Frosta. Hainn lei heiller inga nød i Vaffelvei'n, mænn fekk særvert nystækt Fløyt-vaffel å go kaffe, som koinn nytas i i ainna gått sælskap einn lage attme "Jørnbole", å de te vanle møtteti.

NYTT MILJØTÅRG I INDERØY KOMMUNE.

Mænn dærimot sto det teng i lokalblae Inderøyningen, som ommhainnla deinn vektiast saka Jørnbole hi behainnla på uminnele tii, bærre lesa:

Det sjer ut te att ein må vårrå lokalpolitiker me i svært foill lombok å lite respækt ferr de pærsonan dæmm hi fått tilit i frå. Å bygg i nytt tårg i jomfruele terræng kåste pæng, å kjør avfaille gæli vei'n, ferr storpart'n tå kommuns innbøggere, meføre både kåstnaa å miljøulæmpa, mænn deinn saka hi jo Jørbole hatt meinga om før å børr vårrå gått kjeint, mænn tydelevis telakt lite vækt.
Mænn att Redaksjon i Inderøyningen ji både bebueran på Kvamskogen, å fårslage om Lænsmyra som lokaliserigsplass, go støtte sætt Jørnbole stor pris på, du kainn lesa hen:

I deinn henn Ledar'n jies de antydninga om att de e kommunevalg te høst'n, kansji e de intressangt å vått kolles følk de e som sett i deinn kommite'n som hi veti plasseringa tå Miljøtårge, du finn dæmm HEN.

Ætti som redaktør'n itj deltok på møte må deinn henn saka betraktas som ei orientering, bassert på tilaar møta. Følgele hi heiller itj redaktørn så my å teføy, mæn kani fastslå at FØS'n tydelevis komm sæ greitt i jænnom Tåll'n, da hainn returnert fra såmmårferi i Mexico, å seinn deinn henn hælsinga på Mobil'n:

"VINLÅTTERI"!

Idag va de "bygave" frå Mexico som vart lodda ut. Vinner vart n Petter som itj deltok sjøl...pga sykhustur. Hi fått sæ "jølpestartmotor" ifølge n Olav.

"Gamle" bilder frå Hylla Kalkverk kainn du sjå på deinn henn linken, som kom frå Ole Morten Larsen.
(NB: Klekk på "Åpne inholdet i et nytt vindu".)

JØRNBOLMØTE 24. JANUAR.

NYTT MILJØTORD FOR INDERØY!

Sjøl om de itj va nå Takk å få, frå Olførar'n, i gårdagens Indrøyning, så hi vi lik vel vørtti lakt mærke te i kommun.
Deinn henn E-påst'n kom inn på Jørnbolsekretærn's, å vart behøri lissi å jænnomgått, som føste påst på dagens møt:

Hei "Jørnbolet".

Vi takker for gode innspill i debatten om nytt gjenbrukstorg på Inderøy.
I forbindelse med vurdering av alternativer tidlig i 2013 gjorde vi en forenklet analyse av transportavstand både for personbiltransport og containertransport med utgangspunkt Mule.
Alternativene som ble vurdert var Lensmyra, Straumen, Tømte, Utøy og dagens situasjon med to gjenbrukstorg. Det var i analysen forutsatt at alle 5100 husstander i Inderøy besøkte gjenbrukstorget 3 ganger i året
Denne høyst forenklede analysen viste at den mest gunstige plassering var i området Straumen. En plassering i området Tømte ville gi omtrent samme transportlengde for privatbiler som dagens situasjon med to gjenbrukstorg, deretter fulgte Utøy og Lensmyra.
Ved også å ta hensyn til containertransport (vektet 10 ganger personbilkm)  er bildet omtrent det samme, men Lensmyra vil være gunstigere enn Utøy men ikke så gunstig som Straumen og Tømte.
Et annet poeng som også er vektlagt er at et nytt gjenbrukstorg på Lensmyra, vil bli liggende veldig nærme eksiterende torg på Verdal.
Vi håper at dette er oppklarende i forhold til de spørsmål dere hadde, og at dere fortsatt tar del i samfunnsdebatten fra “Jørnbolet” på Røra ! 

Hilsen
Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver

JØRNBOLET's KONKLUSJON.

Deinn va klar som foillrænsa  vatt'n frå Røflovatne:

Att.: Arnfinn Tangstad.

Jørnbolet takker for Deres svar som vi så absolutt mener er med å underbygge vår argumentasjon for å legge Inderøy kommunes nye Miljøtorg til Lensmyra.

Med bakgrunn i allerede foretatte utredninger av Inderøy Kommune's konsulenter, og Jørnbolet's grundige vurderinger, synes det klart at Inderøy kommunes nye Miljøtorg plasseres på Lensmyra.

V fremhever disse viktige argumentene:

1. Kommunen har allerede tilgjengelige arealer, hvor et godt egnet bygg et tilgjengelig.
Det har alle nødvendige fasiliteter og ett godt egnet areal for brukt-butikk.

2. En slipper all tungtransport gjennom Straumen.

3. Om forholdene legges tilrette kan avfall medbringes på tilhenger, som parkeres under trygge  forhold, på tur til jobb, på f.eks. Røra, Verdal, Levanger, Trondheim.
Som en ekstra service bør det tilbys sortering og tømming, eventuelt mot tilleggsbetaling, slik at tilhengeren kan hentes tom på heimtur.

4. Nærhet til Verdal gjenbrukstorg er ikke noe viktig argument for ikke å bruke Lensmyra. Jfr. nærhet mellom Mule og Verdal.

5. Kommunen slipper å utarbeide nye reguleringsplaner, og sparer tid og kostnader!

6. Til sist, men likevel ikke minst viktig: Det er ingen naboprotester!

Dette er argumenter som oversendes Arnfinn Tangstad, som tilsvar.

INNLÆGG I JÆSTEBOKA FRÅ RØRBYGG SOM E ENI ME ÅS:

Navn:
Ketil
Kommentar:
Jænnbrukstårge må naturlevis vårrå på Lænnsmyra. Strumbyggin, å Utøyningan, tru d e nå fale saker d denne, men rate sett vil dæm bli kvett osv. Tænk på aill traileran t å frå tårge , som må jænnom Straumen, å roinnkjøringa. Jørnbole hi den bæsst løysninga, ingen tvil om d. Æ hi itj nå problem me dagens jænnbrukstårg heller æ da, å æ hi budd lænng nemme jænnbrukstårge på Røra!

TAKK KETIL!

Mått fleir jørrå som Du! Jæsteboka bit itj deinn sjø!

HÆLSENG FRÅ MEXICO!

På førri møte vart de ættilyst meillinga frå FØS'n, som feriert i MEXICO, å te dagens møt kom einnele i meilling som fleir gång vart prøvd opplessi. Te slut mått HØS'n grip inn å ferlang stillheit!

Å hen e meillinga, som kom in på Redaktørn's mobil kl. 04:47 i natt: "Go kveill (ferr mæ) go morn (ferr dæ). Ei lita men varm hælsing frå Mexico. Hen hi vi de kjæmpebra me kvit varm sainn, å turkis varm sjø. Myjtti go mat å dått drekk (te åme tequilla'n bynne å smak). Itj så mang dåggå ijænn no. Hæls aill kjeint!

De må bærre næmnas, de va bærre oinner deinn føst hælvsættningen de va stilt, mænn så va prat'n i gang, å ænkelte lura på ka/kæmm det va hælseng i frå!

HELLEM's GÅR'n ER BORT!

De var fort slut på å plokk bort bol ferr bol, når masjinkjørar'n einnele kom i gang! No e fjøse å bort fjøskassi å fraukjeillar tygge soinn te småbilta, rænsa ferr uhumskheita, å tebakfyllt å sletta ut. No i dag sto det bærre i jænn i par Containera å litte sekkerheitsgal. Heile jåbben e jort tå ein "fengerfærdi" masjinkjører! Gått jåbba!!

KORR HI HUSA PÅ BØGDA KOMMI FRÅ?

Jænnbruk tå hus e itj nå nytt på Røra, å de vart hovedtema på dagens møt. Hellemslåna for ænkelt å greitt på semitrailer om Vist å eint opp ein plass oppom præstgål'n på Sakshaug. Dei bli i nytt bolighus. Treværrke ætti fjøse bli vel opphyggi te flis å brukt i eitt eiller ainna fyringsanlæggm mænns armeringsjarn o.l. bli te ny spiker eiller nytt armeringsjarn. Ænlelt å greitt!
Mænn sålle va de itj før i ti'n, da vart hus neplokka bit ferr bit, kjørdd me hæst eiller bil te ny byggeplass. Som fer æksæmpel huse hainn Odd Sem byggd inni Lia. De sto føst utti Nordbergsmarka. Så va det gammle Folkets Hus, som føst vart bøggd nemme Osbækken, å seinar fløtta innåver på "Stasjon". Butikken som sto på Røskje vart å fløtta te Hylla.
Hen komm vårres absolutte Nestor, Petter, me utrule mang opplysninga, som Redaktør'n itj ha nån muleheit te å få me sæ. Eitt besøk me papir å nykvæsst blyaint bør så absolutt stå på planan frammåver.
Skoill de nå vårrå nån som veit saker å teng i deinn ferbinnels, så e Redaktør'n meir einn takknæmmele ferr inspæll!

DAGENS MØTEDELTAKERA!

Fra venstre: Lars Aksel Næss, Petter Bragstad, Toralf Letnes, Harald Glimstad, Dag Austad.
Fra Høyre: Nils Løseth, Bjarne Sjøvold, Jan Salberg, Lasse Austad, Kenneth Gyran, fungerende FØS å Vinnlåtteri general. Fotograf Olav Ivar Bragstad e tå naturle grunna itj me på nån tå bildan!

DAGENS VINVINNAR!

Dagens Vinnvinnar vart hainn Lasse! EAGLEHAWK va i ukjeint navn ferr ås, mænn Wikipedia vesst svare som åversætt vart KILEHALEØRN. Mænn redaktør'n vart itj nå klokar å jol i nytt søk å fainn ut att føggel'n hoill te i Australia!

Mykkjy skryt te Dagens Vaffelsteikar ferr goe Vaffla!

HA I FIN VÆKKA!

JØRNBOLMØTE 17. JANUAR.

"No sk æ færra te Mexico!" Om de itj va akkurat de ol'a FØS'n brukt, når 'n tok adjø, på førri lauda'n, va 'n tydele klar på at no vart'n bort te slut'n tå januar. No satt vi da der, 12 mainn, å veita på hælseng frå turist'n, mænn deinn vart vi ferutan. Hainn legg vel å søv einn, va vel 6 tim seinar mårrån, ått hainn einn åt ås, så vi kainn vel itj neint nån rapport.

ORIENTERING TE FØS'n I MEXICO.

De e fint ver på Rør'n i dag, opphåillsver å 4-5 varmegrader. Kennet hi foill kontråll på både pæng å låddkula, så deinn saka kainn du te foillsteindi me RO!

På Hellem e fjøse no heilt jamna me jola, å fraukjellargølve rives no, ætti møte opp. Kubein å mainnkraft hi mått jidd tapt ferrlæng sia, å Stasjon "skyline" e itj akkurat som før. Ja, så va det nån som snakka om tåskått bilparkerng både hen å den, mænn deinn saka e sekkert itj nå ber, der du e heiller.
Saka om tospråkle kommune, på groinn tå kommunesammenslåing, vart itj næmt me i ol, så deinn sak må vel utstå te sjæfen sjøl e på plass. Kansji hi feriopphåille jidd nån ærfaring som det kainn byggas på?
Te næste møt ferveintes ein fylldi rapport, å du kainn jærn bruk Jæsteboka.

ITJNÅ SKRYT FRÅ OLFØRAR'n.

De va me speinning "Innerøyningen" var åpna i går. Sist ha vi jo i heilsi om Miljøtårge, å ferveinta naturlevis å få Olførarskryt ferr å ha kommi me fårslag te deinn bæst plassering tå Miljøtårge, mænn nei da, itj i ol!
D e te vel litte til finn sken en færdi behainnla i de rætte politiske fora. mænn da-----?

SKOLEPOLITIKK PÅ VILLE VEIA!

Jeg mener det er all mulig grunn til å spørre om en del ungdommer blir så demotiverte av den teoretiske skolen at de aldri kommer seg på tur igjen, sier Ryan i lørdagens utgave av Trønder-Avisa. (3. januar 2015)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ønsker en bred samfunnsdebatt om det er riktig at alle ungdommer skal gjennom 12 år skolegang. Han stiller dermed kritiske spørsmål til skoleverket han selv har vært med å bygge opp.

Når du ikke får være aktiv, kjenne at det er bruk for deg og oppleve mestring, kan du miste gløden, gnisten og troen på deg selv. Vi må finne arbeidsoppgaver som gjør at ungdommene kan komme inn i en god rytme og struktur i livet, sier fylkesmannen, som selv jobbet som lærer i mange år.

Det denne va åverraskanes uttalelsi frå en tilear lærar å skolepolitiker. Det kainn sjå ut te att 'n no e heilt på lin me ås attme Jørnbole, som stort sjett p kommi ås jænnom live me ått år groinnskoli, å yrkesrætta utdannning.
Vi kainn vel gått sei at vi e representanta ferr "Gropkultur'n" på fleir måta. Arbessklea'n vårres e mæst præga tå dångri å kjeldress, å vi hi vel ailler hatt dains å drama som nå fagle ønske. Itj hi vi hatt behov ferr høger utdannels hværken i mattematikkens værd'n eiller litterarurkunnskap på høgt nivå. "Learning by Doing" basert på yrkessopplæring på sjykkele praktisk Yrkesskoli, korr vi fekk ler deinn teorin som va vekti ferr de fage vi skoill ler ås.

Einn teng må vårrå foillsteindi klart, ein e itj tapar ferr di eom ein e lei tå skoli som 15-16 åring. Mænn problem ferr dagens ongdom e att ægna arbessoppgave e lit tejængele. Kansji vart muleheitan stør om itj krava va så høg, både te jåbbtype å lønn. Sjittin på fengran å klar i ryggen må tølas. Mænn hen trøng vel hainn Robert jørrå litte me "arbeidsmiljøloven", sålles att 15-16 åringen får jørrå nøtt ferr sæ, å de utan at de bli "barnearbeid" å båikått!

 

SLUT PÅ ROINNKJØRINGA Å HOVEDVEIA JÆNNOM SENTRUM!

E6 jænnom Steinkjer, skrækkens vei!

Ja, signala komm att att Samfærdselsminister'n ha ferr E6'n i Bobil. Da ha 'n kjørd aill roinnkjøringa'n på Steinkjer, å komm oppi Harran, kjørd jænnom MILJØGATA, i 30-49 km/t, ferr fåreta åpning tå nybrua. Utalelsin ætti deinn tur hi no vørrti bekrafta i får tå brev te veidirektorate:

Nå varsler Samferdselsdepartmentet (SD) at det ved nye veiprosjekter skal stilles krav om at hovedveier i størst mulig grad skal bygges uten rundkjøringer, og legges utenom byer og tettsteder.

Disse kravene er satt fram i et brev som departementet sendte til Vegdirektoratet 19. desember. Statens vegvesen omtaler brevet på sitt nettsted og gir der følgende kommentar: "Vi har allerede en restriktiv holdning til rundkjøringer på viktige transportruter. Vi vil komme tilbake til hvordan brevet skal omsettes i praksis."

Kansji bynne teng å utvekkel sæ i rætt lei!

VINVINNAR'n!

Einnele slapp 'n Harald å sjå langt ætti Vinflaska! I dag vat á hainns, å glis'n e både brei å tydele. Å så spesialvin ferr sykkelista!

HA I FIN VÆKKA!

JØRNBOLMØTE 10. JANUAR.

I dag ha FØS'n einnele statistikken ferr fjolåre klar. Mænn vi må sjå litte nærmar på ænkelte teng. 512 besøkende betyr att jænnomsnettbesøke i 2014 hi liggi på 10,5 persona. Ætti som att aill føstegangsbesøkende itj betale ferr kaffe å vaffel, må vi trækk i frå deinn hælve pærson, sålles bli de 10 betalanes, i jænnomsnett, på kvart møt.
Huslei å Vaffelkaksteikar'n, inkl. Vaffelrør, vart dækkt tå 7 møtedeltakera, i 2014. De tri sistan hi gått me te å betal papptællikka, kåppa å sjeii, i plastikk, kaffe å itj minst syltaty frå Røra fabrikker.
Når det i tilægg e innkjøpt minst ai Vaffelpræss, så bli itj åverskudde nåkkå å snakk om.
Aintle e de me Vinlåtterie, som normalt går i ballanse me 5 sællt låddkulå. Dæffer hi vi regel'n om att det e deinn 5 låddkula som føre te jevinst. Ein gång hoill de på å itj bli nå trækking, mænn deinn vart reidda når Gavelbo'n einnele ha ankommi møte. Gavelsbo'n drekk itj rau-vin, å kjøpe dæffer itj låddkula, mænn deinn gången ha 'n, ætti præss kjøpt låddkul hainn å, heidivis utan å vinn.
Da skoill 'n tru att Vinlåtterie ha i åverskudd på 5,5 lddkulå, mænn sålle e de itj. Det heinne att FØS'n, som styre jevinsutvalge, sle te me både Akkevitt å konjakk, ja, de hi te å me heint att det hi verri 2 trækkninga ei Vin å ei nåkkå stærkar, så da går låtterie i oinnerskudd, i fårhåill te jænnomsnettsmøte.

No ska vi sjå litte nærmar på kolle jevinstan hi ferdelt sæ både i fårhåill te oppmøte å antall kjøpt låddkulå. Totalt va de sællt 703 låddkulå. Vanlevis kjøpe møtedeltakeran 1 låddkul kvar, da hi vi i åverskuu på 191 låddkulå. Inge M. bilsællar kjøpe bestaindi 2 låddkulå å hi 14 oppmøta. Da sett vi i jænn me 177 låddkulå. Så kjøpt Gavelsbo'n ei låddkul oinner præss, å bestaindi når de e stærkar saka som jevinst 4 låddkula. Da e vi ne på 172 låddkulå, i åverskudd. Så kjøpe aill minst ei ækstra kul når de i akevitt som jevinst, 10,5 x 4 bli 42 låddkulå, å da e vi ne på i åverskudd på 130 låddkulå, som ferdeles jamt utåver åre, utan att de jær store innverkning på statistikken.
Som du sjer så ni hainn Steinar Lorås verri på eitt møt, kjøpt ei låddkul å vynni: 4 båka Dals pils. Årska te st de resultate mått taas ut frå Diagramme va at de vart så uhårvele høgt, å næst'n ulesele nederst. Dals pils fekk 'n ferdi att Jevinstfervaitar'n ha glømm tå å kjøp inn vinflask te låtterie deinn dan.
Me de henn utgreinga rækne redaktør'n me att aill i hop hi aillt klart me oppmøt, låddkulå å vin/akevitt/konjakk/øl, å vi går åver te føst å støst saka på dagens møt.

INDERØY KOMMUNES 3. UAVHENGIGE HOVEDUTVALG.

Deinn tittel'n e de lokalavisa "Inderøyningen" som ji Jørbole ætte att saken om nytt Miljøtårg var åverseint kommun. Eitt innspæll som å deles tå mang lænnger ut på Innerøybøgda å, sa ein tru på utallesa te ein tå sjornalistan i avisa.
Ja, da jænnstår de å sjå om kommunepolitikeran vise hi fernuft å tænke både økonomi å miljø.
De bli å speinnanes å sjå om Jørnbole bli næmt tå Olførar'n, når hu hi inlægg i avisa. Det fekk i aillfaill hu Tove, som ga uttales om kommunesammenslåing, å vill som Jørbole: Sjå søråver!

NYTT MOMEINT I KOMMUNESAMMENSLÅINGSAKA.

I Trønder-Avis koinn i aillfaill redaktør te stor ferskrækkels lesa om ein kar som ønska ein to-språkle stor kommune!! Å me to-språkle så meint Norsk å Samisk! Ailldeles som om vi itj hi nåkk me Nårsk å Nynårsk/Ængelsk.
Utspælle kom frå ein som vist te att SNÅSA no va tospråkle, å da meint 'n at Steinkjer, Værran å Inderøy å mått bli ein to-språkle kommune.
De henn fårslage må behainnlas groindi i de 3. uahengige hovedutvalg!

HELLEMSFJØSE RIVES.

I riv hus no ferr tia e itj bærre å riv å breinn. Finn ein starte opp å riv må de utarbeas ein nøyakti plan ferr kolles teng ska behainnlas å det jeill ailt frå grisjit i fraukjeillar'n te etternittplatån på take!
Deinn jåbben tok rivningspesialist'n AF-Decom så tå, så om det i start'n koinn sjå ut som dæmm såtert takspon ferr takspon å bolkleingsbol fer bolkleingsbol sætt dæmm fart om fredags ættermeddag.
Røkta fertæle att jåbbern kåste omkreng ein hælv mellion kronå! Litte meir hen.

DAGENS VINVINNAR!

Hainn sjer itj ailldeles fernøgd ut hainn Roar, som vainn vinflaska i dag, mænns både hainn Petter å 'n Harald sjer ut som dæmm kainn vårrå velli te å åverta Vinflaska, mænn sålles vart d itj.

JØRNBOLMØTE 3. JANUAR.

KAOTISK START!

De va heiller haktisk å kaotisk i kjøkkenavdelingen når dagens møt skoill bynn. Deinn oppsætt Vaffelsteikar'n va itj på plass, ingen kaffe o de værste inga Vaffelkak!
Mænn FØS'n, HØS'n å hainn Kenneth, e itj utan ærfaring me årganisering, sjøl om teng kainn sjå uløysele ut. HØS'n seint på Boinnpris'n ferr å kjøp Vaffelrør å smør! Som erfart: Vaffelrør utan smør går itj så bra!
Ny Aaviken Vaffelpræss va aillerede på plass, mænn ferr å auk kapasitet'n i ein præssa situasjon, vart Vaffelpræssa heinta frå Vællbrygga å HØS'n fekk oppgaven som Vaffelpræss-opperatør, mænns SJÆFEN sjøl fåretok oppstart å innsmøring me deinn nye Aaviken præssa. Når deinn, ætti veløkka oppstart, vart erklært brukanes, vart hainn Kennet beårdra te å åverta Vaffelpræssinga, mæns FØS'n leitt fram PÆNG-skrine å va klar te å innkasser pængan frå vintanes jæsta. Hen bli de inga særvering finn pængan i kassa kleng!

SNØ å SNØ, fru Blom!

Deinn som les referate frå førri Jørnbolmøte såg att Jørnbole vetok att SNØ va ein foillsteindi unøtti sak. Nyttårsaft'n koinn de sjå ut te att de vetaka va registrert ått Gud'n åver aille Guder: Vergud'n, som sørga ferr såmmårtæpratur å høvele me ræg'n te å smeilt snø'n, utan att de var fløm tå de. Son såg det ut Nyttårsaft'n å govere vara utjænnom vækka så snø å is var ætti kvart heilt bort.
Mænn itj aill stola på vetake, å reist på COOP ferr å kjøp sæ snøfræs, FØS'n va ein tå dæmm. Sællar'n på COOP kjeint snøfræskjøpera'n gått å anbefalt stært AL-KO snøfræsar, som skoill vårrå det bæste!
Kjøpera'n ha tydelevis å glømt anbefalingan om å anskaff ein snøfræsar som takla kram snø, næmmele HONDA.
To AL-KO snøfræsera vart hainnla, opplasta å meti heim. No skoill snøn som kom i føst Juldåggå'n få fart!
Opptimisme'n ha vestnåkk verri stor da bægge to, på kvar sin gålsplass start opp nyivesteringan å skoill ji så i kast me kramsnø'n, som de no ha vørti! (Vergud'n va i gang me å oppfyll vettake ått Jørnbole sjø!) På foillt turtal vart  ALKOfræs'n kjørd inn i nærmeste snøfång, mænn itjnå snøsprut kom opp jænnom utkastarrøre. Mauell fjærning å nytt fersjøk, såmmå resultat!! Ætti 2-3 menutt va konklusjon: Ubrukbart! Henne ska COOP'n få i jænn, å deinn prosæss'n hi vi ennå itj sjett slut'n på!!
Ein kainn bærre spekuler, mænn satt Vergud'n i ett jør'n å hørrd ærfaringan te de nybat Snøfræsægera'n? Va de sålles att 'n planla å preinas sjykkele me karran? I aillfaill bynnt de å lav ne me KRAMSNØ, pærfækt ferr ein HONDA, mænn tydelevis katastrofl ferr ein AL-KO!

Når du no sjer kolles Bjørk-kula hainns Kalle Nabo så ut i gårkveill, 3. januar, så får deinn illustrer ka som sjer når det kjæmm ein 10 cankti me kramsnø! (Hen e ferklaring på de mysisk fotfala'n du spekulert på Kalle.)

Nyttårsfeiring på Rør'n!

Nyttårsaften 2014 kom med ekstremt fint ver, 8-9 varmegrader, vinnstilt å klårver! Kjæmpefårhåill fer å ta i mot det nye året! (Tæmpen i Nerja, Spania va bærre 10 varme)
Når fyrværkeriverksomheita avtok omkreng 10 menutt åver 12, låg krutrøyken åver både Hylla å Stasjon.

MILJØTÅRGE!

Nætt førri Jul vart saka om plassering tå Miljøtårg, ferr Inderøy kommune, groindi behainnla. Finkulturfølke på Innerøy'n levere protæstskriv å vill itj ha nå Miljøtårg i sett nabolag, mænns de meir gropkulturelle Rørbyggi'n, som i kevd me ein Søppelplass som no e oppgradert te Miljøtårg, i uminnele ti, itj hi nå imot Miljøtårge.
Derimot synes vi at de e vældi lite miljøvænnele å fløtt Miljøtårg te ein plass som meføre betydel meir tansport både inn å ut. Eitt inlægg i debatt'n om deinn saka hi no verri ut på "høring" i 14 dåggå, å vart presantert ferr mmøtedeltakera'n på dagens møt ferr oinnerskriving, å aill ti deltakeran skreiv oinner.
Dokumeinte i revidert å oinnerskrevvi fårm, e no åverseint Innerøy kommune,å du kainn lesa det hen HEN!

OPPMØTESTATISTIKK!

FØS'n presangtert, i muntle fårm, statistikken ferr aktivitet'n i åré som jekk, deinn skoill'n seinn åver te Redaktør'n ferr bearbeidel å presangtasjon, mænn - - -? Hainn hi vel hatt det travelt me snøfræsing, så Redaktør'n sætt tå plass ferr å lægg de ut seinar.

DAGENS VINVINNAR!

Redaktør'n vart deinn føst Vinvinnar'n i 2015, å håpa på storjrvinst i kveill'ns Låttå trækking, mænn ingen jevinst på 2+1 deinn henn gången heiller. Bortest sett hainn Egil Solberg, som kom me fleir bilda frå ein bejivenheitsrik busstur i 1947. Deinn tur'n, som ga ein go del utfårdring å trim, på groinn tå ein førkrigs OPEL Blitz buss, som hainn Aksel Næss kjørd, mænns 'n Egil å hainn Svein Næss, som da va gutonga, va "ekstrapassasjera" å satt på ein koffert framm i mot frontruta. Deinn fertælinga hi verkele historisk sus åver sæ, å håpe te redaktør'n e att 'n Egil sætt sæ ne å skriv om tur'n!

GÅTT NYTT ÅR!

HI DU KOMMENTAR: Bruk Jæsteboka!
Itj lætt dæ skrem tå att du må lægg inn kode, deinn e der får å slæpp SPAM-reklame.
Du kainn å seinn ein E-påst!