HJØRNBOLE 2010.

Hjørnbole 3. juledag.

Gått oppmøt i dag å vi tek fer sekkerheits shyll namnopprop, frå vengster: Knut Johny Norum, bussægar. Lasse Austad, kranoperatør. Karl Ivar Letnes, førstefilar. Jan Salberg, redaktør å pænsjonist. Harald Glimstad, pænsjonist. Ulf Aas, kåkk å matælskar. Petter Bragstad, pænsjonist me go hukåmmels å mang historia. Så sjer vi hårteinna på 'n Dag Austad, elæketriker. Bjarne Sjøvold, Vaktmester, me stor V å ailtmulemainn. Så i hau me litte grainne gråkvitt hår, hainn Roar Stubbe, pænsjonert Steinbilkjørar. Hainn Toralf Letnes, pænsjonert Sekuritasvakt, sjer vi så vitj nassin ti. Te slut Hussjæfen sjøl, Olav Ivar Bragstad, steinbilkjørar. Gavels-Taxibon kom itj finn ætti at bilde va ti, Presideint'n ha meilt fårfaill, kjørd vesst Pirat-Taxi te Sankt Olavs i Trondheim, om ein tålka meillinga hains rætt. Fotograf  va Grete Sylvia Austad, som å kom me i stort fat nybakt Bolla. (Som 'n Toralf aillerede hi fersjynt tå.) Oppfårdringa om å ta me smaksprøva tå Julbakst'n ha tydelevis itj nådd fram, bærre redaktøe'n stilt me ækt heimbakt. Hainn Ulf Kåkk, innehaver tå Smultringsteikmasjin, stilt me i fat me Masjinstækt Smultringa, så det vart da Julbakst på deinn som ønska.
No vart vi itj Vaffellaus heiller, Husjæfen ha vest itj torsa å ignorer Presideint'ns krav om Vaffelkak, å ha beådra Vaffelsteiking.  De nye Aaviken Vaffelpræssa ha vist sæ svært så effæktivt, å ætti to svidd Vaffla ha Vaffelsteikar'n vørti ferbainna å sakt opp jåbben me øyeblekkele verkning å hainn ha måttå åverti Vaffelsteikinga sjøl, mænn ætti som at 'n åvertok Vaffelrør tå høg kvalitet så smakt Vaffla gått i dag å, særle når de va RØRA Jul-Måiltsyltaty i telægg te RØRA Jolbersyltaty.
Julfårberedelsa'n ha tydelevis gått utan store problem, mæn eitt gammelt hainnværk såg ut te å gå åver i histori'n, næmmele sætting tå Sats å breinning tå eget Julbreinnvin, å itj minst miksing å prøvsmaking tå Juldramm. Tilear va de i heitt tema førri Jul, mænn i år va de itj i einaste ny histori, bærre gammel minna, om svartsækki som vart fløtta millom anndelsægera'n i produksjonsutstyre, å itj minst kvalitet'n på produkte. Nei, tia ferainnre sæ, no va de kvalitet'n på Polvara de dreidd sæ om.

VASSKVALITET?!

Når de va snakk om kvalitet så ha redaktør'n i spørsmål: Ka va de Vassrænsar'n sætt te vatne? Fer å håill luftfoktiheita på i rimele nivå ha redaktørkjærringa investert i ein avansert luftfoktar. Mæn deinn va itj heilautomatisk å mått regelmæssi teføras vat'n frå sprengen, ein oppgave som som ænkelt gång vart utførd tå redaktør'n. Stor va feroinnringa når Vassbehållar'n vart fjærna,"trætta" åver vassferdampareleminte va ddækkt tå i brunt ståff, koinn næst'n legn på Oxidert jarn, mæn de vist sæ at ståffe itj va magnetisk, så ka består de tå?
Apparate vart reinjort før, mæn deinn henn type'n ståff kainn itj redaktør'n kåmmå i hau å ha sjett. Heiller ingn tå møtedeltakera'n koinn ji nå svar på spørsmåle.
Kainn du kåmm på næste møt å ji ås svare Kristian Vassrænsar?


BRANNTILLØP I GASSTANK!

Dramatisk åverskreft i Nættavisa'n om Litj-julaft'n. Mænn så vist de sæ at de va i 5 kgs. gassflask, te ein Gassom'n, som de kom røyk frå. Småbruke på Hylla, vist sæ ætti kvart å vårrå Øver-Stenstad. Brainnvæsne røkka ut å bar omn ut i snø'n. Litte ækstra lufting å vasking te jul vart de vel på hu Aud, mænn ælles va huse uskadd.

TRASI JULAFT'n ÅT DRIVERAN PÅ KROA.

Julaft'n va de innbrudd på Kroa, eiller Villa Italia som e de nye namne. Kjeltringa'n ha itj fått me sæ så vældi my, mænn greidd å ødelægg både døri å kassa-apparat. E de nån som hi registrert nå uvanle, så sætt sekkert Lænnsmainn pris på å få våttå de.

Aktivitet på Røra Samfunnshus i Jula finn du ut meir op på "Det Skjer på Røra".

NÆSTE MØT: 8. januar 2011.

GODT NYTT ÅR!

 

Hjørnbole 18. desember.

Møte føstkåmmånes laudag, 1. juledag, e utsætt te 3. juledag kl. 11.00!
Ta me smaksprøva frå julbakst'n.

    

I dag åpna møte me åverbrengels tå Julhæsing frå 'n Knut Følstad oppi Vadsø. Hainn ha åverseint nån bilda tå Julstæmmning i de høge nol, me Julsnø å solnegang. Når de vart næmt solnegang, i Vadsø, kom de straks protæsta. Der hi de itj verri solnegaang på læng, å de e stappmørrt! Væll hen e i ailfaill bilde frå 'n Knut! Va vel tå deinn sist solnegangen, kansji. Julsnø'n sjer ut te å vårrå på plass, mænn hainn hi vel itj så my meir 'n Knut, einn vi på Rør'n.

I dag mått vi steill te ækt Hjørnbol, 14 + 1 vart vi te slut, å de jekk hart på Vaffelkaka. Hussjæfen må start opp Vaffelpræssa å stek opp resærverøra. Ja, te å me 'n Toralf møtt opp å va i vanle go fårm i jænn, besjen om at 'n itj villa kåmm sæ finn i mars va tydelevis åverdrevvi. Årsak te at 'n mangla førri lauda'n va ein Østersoinntur.Kommentar om at vatne i Østersoinn skoill vårrå hælsefale, ha itj bekjymmra 'n i de heiletatt. Æ va itj der fer å drekk vatt'n! va svare.


(800 meter me hovedledning ska utbyttas. Deinn gammel Eternittledningen e delvis opptæra, me store lekkasja som resultat. Gråvåinga å lægging tå rør utføres tå Farbu & Gausen frå Kjernesvågen.)

Vatt'n vart i nytt stekkol. Vi ha som kjeinnt hatt minusgrader, åver lan ti, å fårhåilla låg gått terætte fer å sprøyt skesis. No va dæm i gang både nerri Osbækken å på skolin. I Osbækken ha dæm fynni i jænn både slanga sprøyutstyr. De ha itj verri utlænt, mæn trøgt lagra nerri vasskommin. Løkkele over å ha fynni i jænn utstyr kåbla dæm sæ på hovedleningen å åpna kranin fer foillt. Ætti utsag'n frå dæm som passert sbækken oinner sprøtinga ha vassprut'n stått 20 meter te vers! My vatt'n ha dæm brukt, mæn de ha vørti dåle me is.
De enårme vassferbruke ha dærimot resultert i at Presideint'n ha vørti vasslaus, å itj ha fått dusja te hælga. Om de e fersjøke på islægging i Osbækken som e årsaken, ska vårrå usakt, mæn no lægge de ny vassledning neåver mot Osbækken i aillfaill.
Islægginga innpå skolin ha heiller it gått planmæssi. Der vist de sæ at uttake va kåbbla på ledningen te fabrikken. Når islæggar'n åpna kranin vart resutate hen å stør ferbruk å jænnomstrømming, følgele løsna jøssmyrbelægge inni rørin. Att vatne vart liit brunt ha itj nå betydning fer is'n på skolin, mæn på fabrikken vart resultete brun Jus, som vesstnåk mått kasseras.
No hi islæggeran fått stærke å klare begreinnsning: Inga islægging når Presideint'n dusje, eiller når fabikken e i produksjon.

Fër deinn som veinte på svar på om de bli Quiss kveill'n i millomjula så koinn Næstfårmainn i Hylla Vel  opplys at Plakatat'n va færdi å skoill distrubieras som Flygebla i løpe tå hælga. Redaktør'n vat låvvå eitt æksæmplar på E-post, fer å lægg ut på "Det skjer på Røra", så sjå der.

P:S: I Jula skoill Mobiltelefonan beslaglæggas oinner Quis konkurransen. De va haua, å itj Mobiltelefonan som skoill konkurrer!

Ætti grondi studering tå Ælnakki å kalænder så koinn vi fastslå at næste Hjørnbolmøt skoill ha fåregått 1. juledag. Når de e nån som fræmdels li oinner gammel sjikka, å hi ferbu mot å gå ut Julda'n mått de taas hænsynt te de. Hjørnbolmøte fløttes te:

3. juledag kl. 11.00.

Hussjæfen opplyst at de itj va oppsætt nå Vaffelsteikera i millomjula. Presideint'n villa ha nystækt Vaffel! Så kom de fårslag om at de koinn arrangsjeras ein fælles smaksprøve på Årets julbakst. Kvar ænkelt koinn ta me sæ i høvele utvalg tå Hjæmmets produkter. De må vårrå Vaffel, hoill Presideint'n på. Hussjæfen verka lonken å støtta fårslage om Julbrø. Presideint'n vart meir mejørle når det vart næmt at Julbakst'n å koinn leveras på flask. Ja, ein Akkevitt skvætt e itj å ferakt! kom de frå (Akkevittklubb) Presideint'n.

DA MØTES VI PÅ BRANNSTASJON 3. JULEAG.

GOD JUL!

 

Hjørnbole 11. desember.

Nån sætt tydelevis pris på snø'n, de henn to gutan ha måkkå senen å ha de tydelevis artti der dæm dreiv å håppa frå senekaint'n.

Inn på Brainnstasjon va de foill fart på kaffedrekkinga, mæn de ha oppstått i problem når det jaill Vaffeletinga, vaffla va go deinn, mænn de mangla RØRA Jolbersyltaty!! Presideint'n ha jo jidd Hussjæfen i oppdrag å skaff fram meir syltaty, mæn både Hussjæf å syltaty mangla. Ætti ein spørsmålsrunde tok 'n telefon å rengt åt Hussjæfen: "Vi mangle RØRA Jolbersyltaty!" va deinn kvasse meillinga. Svare va itj nå minner kvasst: "De hi di fått!! Hi di sjett i plastikkpåssån?" Dærme va samtal'n slut. Plastikkpåsså'n??? Jo da, deinn vart tifynni å der va de i bærre eitt, mænn to glas me ækt Røra Jolbersyltaty! Da'n va reidda! Mænn sak va itj avslutte, plussele sto Hussjæfen i døra, å i foill fart mot kjøkkenbænken å Plastikkpåsså'n! Jo, da vi hi fynni Jolbersytatye, no må du sætt dæ, kom de frå Presideint'n. Æ står fer de e vel gratis? Nei du, de kåste fæmåtju kronå, va de klare svare frå Presideint å Økonomisjæf. Dærme for Hussjæfen på hainnelstur me kjærringa i stan.

Me ein sånn pangåpning tå møte skoill 'n tru at stæmmningen vart dæmpa, mænn nei da, diskusjon va fort i gang me uferminska styke å volum. Ætti som at de no va dreft på "Kroa" vart de fundert på om de koinn vårrå i alternativ, mæn vi fainn fort ut at vi koinn itj finn nå ber alternativ å miljø einn de vi ha fått te på "Brainnstasjon", 27 januar villa de vårrå tri år sia vi etablert ås der. Trufast Vaffelsteikera ha vi hatt heile ti, bærre nån minner svekta ha de verri. Mænn Vaffelsteikera'n de vektiast elemeinte fer at "Hjørnbole" fungert så gått som de jol. Mæn ka om nån tå Vaffelsteikera'n, som no bynntå bli aktrative damer, å itj veitjonga længer, fainn ut at dæm ha nå ainna å ta sæ te einn å steik Vaffelkak, å rødd på Brainnstasjon om laudåggå'n, ka da? Spørsmåle kom automatisk: E de på ti å tænk på rekruttering?

Rakfesk å Lutfesk e tydelevis i aktuelt æmm'n, no førri Jul, nå ha verri på, å ha tydele ættidønninga, å ainner skoill på, åsså Julbol da. Jo, da ærfaringa å opplevesa va tydelevis mang, skoill'n døm ætti støynivåe. Så gæli va de ei stoinn at Presideint'n å Vaktmester'n tok opp behove fer LYDdæmpanes tetak. Take i Brainnstasjon va tå Hilderplatå som va pussa å maldd, itj nå lyddæmping der nei. Praktiske løysninga vart diskutert, å når Vaktmester'n å Presideint'n e eni om tetak, da bli dæm jænnomførd, mæn itj finn ppå Nyåre!
Vi får bu ås på Dogna!

GOD HÆLG!

3. desember JULEMIDDAG!

Hainn hi i gått grep om flaska, Presdeint'n. Klåkka e fæm på hælv sju, å appetittvækkar'n må vårrå klar te tøst å matin jæsta kjæm.

 Når 'n Ukf Kåkk, på vægne tå kjærringa, å tok på sæ pyntinga å dækking tå bole, så va de ingen tvil om at stil'n te Hjørnbole hi fått eitt krati løft.

Presis klåkka sju 'n Ulf å hu Sigri på plass med Rebb m/sprøstækt svol, medisterkak, Karvepøls, Rau kål å Surkål, æppel, svesker å heimlaga sus. Aillt heimlaga, å karven garantert produsert på Rørsia.

Tydele at mat'n smake å de sjer ut te at Hussjæfen heilt hi gløm tå Akkevitt'n. Som medlæm tå Hjørbole e Kåkken å i gang me medda'n, mæns hu Sigrid heill åversekt'n.

Gavelsbo'n e snåp i etainga å e klar fer næste påsjon! Hainn Toralf dærimot nyte mat'n å skryte svært tå Kåkken, nåkkå som støttes foillt ut tå ræst'n attme bole. Ein STOR TAKK te hu Sigrid som som sørge fer pynting, særvering å Kaffekoking, å 'n Ulf som sto fer i kåkkelering, å ei å ainna røvarhistoria ætti at'n Kåkkklean va bytta te sivilt antrækk.

Ætti mat'n ha 'n Roar lakt ne fotoferbu, så det bli me de henne.

Fer nån fekk fæst'n ein heiller brå slut.
(Foto: Paparassi.)

 

Ætti ein veløkka førrijulfæst koinn de sjå ut te at vermainn ha litte "Hængåver" me fråstrøyk åver Hyllkaia, kor sola kjæmpa fer å trøng i jænnom. Utrule 10 stykkja møtt opp te oppsummering atti matorgi'n. Om de va åveretaing eiller ainna fårhåill som resultert i fårhåillsvis lite pågang på Vaffelkaka ska vårrå usakt. Bærre ein meiltt fårfaill, å hainn begroinna de me at 'n ha verrin på i arransjemang i går kveill, så hainn trudd itj at 'n kom sæ finn Bjønn va på tur ut tu hi'e, i mars kansji.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 27. november.

Vere i deinn sist del'n tå novæmber hi verri uvanle fint, stabil tæmpratur millom -2 å minus 16 grader innpå Myra. 4-5 cm me snø hi dækt plågnan, me klart ver å foillmåni, i start'n på vækka, hi lætt vi fått nån lyse å fine vinterkveilla. Når sola i telægg hi verri fram om dåggån så hi de gått an å vårrå Trønder å Rørbygg.

I dag va Presideint'n på plass ætti "Solferi'n" på Lansarote, 10 dåggå åvesjya å fir dåggå sol va itj my å skryt tå. Nei, Puerto Rico e nåkk ein ber plass på vinters ti.
Me ein reisegla Presideint hi Høsttakkefæst'n i år vørti heiller sein, å de registreres at Julbolsesången e i gang. De faktum resultert i ein diskusjon om de va behov fer å ferainner meny'n. Sailtkjøtt å Kålgraut følte leksom malplssert på deinn henn tia. Ætti ein utrule kårt diskusjon vart det bestæmt at det skoill vårrå JULMAT, ØL å Akkevitt.

     


Tradisjonelt så hi de verri MENY butikken på Øra som hi levert fæstmat'n, mæn mæn no va det nån som ha fått mat i frå både Sørholt, på Sætersmyra, å ein serveringsplass på Øra. Mæn Hjørnbole hi no fått på plass egen Kåkk, så de kainn da itj vårrå nødveindi å reis utabøgdes. Da vart de spørsmål om PRIS, å ailldeles som bestilt så kom 'n Ulf Kåkk inn døra. "Ka bli pris'n på Jultællik me tilbehør, Typpersyltatye heill vi sjøl?" va spørsmåle frå Presideint'n.
Hainn Ulf Kåkk fårtok ei groindi vurdering tå kundegroinnlage, tænkt sæ tydelevis gått om finn svare kom: Det må vel bli "Pænsjonistpris" de da. Pris'n va go, så ongdommen lætt sæ itj mærk me betægnels Pænsjonitprs.
Da bli det tradisjonell JULMAT me Rebb å sprøstækt svol, medisterpøls me karve frå rætt sia tå Straumen, kjøttkak, surkål å potet. Æ sætt fram som Buffe, me rikele mat. Ska de vårrå dessær? Akkevittklubb Presideint'n tænkt sæ om: De finns itj Karamællpuddingakkevitt, så vi sløyfe dessæar'n.
Så va de tissponkt fer JULBOLFEIRING: Næste fredag kl. hælv sju, fårslo Presideint'n. Om fjort'n dåggå? Kom de frå Bilsællar'n. Nei, te vækka'n! Da bli det føst freda'n! No må du vårrå presis! De vart næst'n krangel millom dæm. Mæn te slut kom presiseringa:

JULBOLE sterte Føst freda'n, deinn 3. desæmber kl. 18:30. Mat'n særveres kl. 19.00 PRESIS.

FÆSTMAT FRÅ RØRA.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 13. november.

D e va nå hainnfast karra som møtt ås på trappa da møte starta i dag. De ha gått røkta om at de va fange både Hommer å Krabbi på Hylla tilear i såmmår, mæn nå dokumeitasjon ha itj verri mule å skaff fram. Ætti som fangst'n sto på trappa va de naturle å anta at feskar'n befainn sæ på dagen møt.

 

Å finn fram te Feskar'n va itj dirækte ænkelt, mæn ein ha meir "Feskarantækk" einn ræst'n tå møtedeltakera'n. Førstefilar'n på Trones va deinn som såg mæst Feskarakti ut. Ætti lett præss så mått 'n innrøm at hainn va feskar'n, mænn nå bilde villa 'n itj still opp på, hainn va reidd fer at Proffeskara skoill finn ut at de faintes eksotisk å ættitrakta sjødyr på Hylla. Præsse uka frå møtedeltakera'n å te slut vart de bilda tå både Feskar'n å fangst'n. Kæmm ha trudd at de faintes så STOR Hommer å Krabbi på Hylla. I aillfaill ati propagandan å miljøfanatikera'n som hæva at aillt liv va utrødda på Hyllbokta. Feskar'n ha ferræst'n ver ut  før i såmmår å. Det kainn du sjå på henn bilde frå føst på september.

Nordenga bru, åver spora på Senteralstasjon, va einnele på plass, hainn Sindre Vandbakk, næst'n Rørbygg, va deinn som styra jækkan de sist stykkje. Når hainn stoppa jækkainga vist det sæ at brua va kommi 2 mm. fer langt. (Krave va + - 5 mm-) No ska både bru å fundameint "sætt sæ" finn deinn sist finjusteringa, på høgda, ska jørrås å de pærmaneinte fundameinta sættas inn.

De nærme sæ Jul, å matprat'n va vel de vi kainn sei hovedæmne i dag. Hainn Ulf Kåkk ha bynnt å få inn bestillinga på både røkt Beiken, å ainna govara. Fer ¨få røkt Flæske mått 'n ha tak i hælvtør Ødderve, nåkkå hainn håpa å få kjøpt tak i frå nån på Hjørnbole. Hainn vest at de faintes minst ein vesællar på bøgd'n, mænn som nyinnfløtta trøngt 'n litte hjølp. Gavelsbo'n, som driv stort i Ve å Taxi, va oppsærvert me traktor, å velass, i Hyllfjæra'n. Normalt så skoill 'n kåmm innom når velasse va levert, å de vist sæ å stæmm. Ætti ein innlakt Taxitur, mett i veleveringa, va Vesællar'n på plass. Jo da, Ødderve de han einnå, ein storsækk klar te levering. Aillt fer my åt mæ, levere du itj småsækk? meint'n Ulf Kåkk. Nei, de hi æ itj, va svare frå Vesællar'n. Der vart saken avslutta, så kåkken må vel sjå sæ om ætti nån ainn leverandør.
Lure på om Gavelsbon va klar åver kor vekti de va me Ødderve frå Rør'n? Vi kainn itj resiker at 'n Ulf  røyke Beikein på Ødderve frå Gæli sia tå Straumen eill Værdal'n, kvaltet'n kainn fort bli dåle.
(No vist de sæ, ætti at møte va slut, at Gavelsbon koinn ha ein resærveløysning på gang. Deinn Pænsjonert Røsjebo'n, som no bur på Hylla, ha dreggi fram ein del Ødder som Gavelsbo'n koinn åverta. Ætti som at 'n Ulf Kåkk itj trøngt ailldeles tør ve, så kainn saka lyøs sæ.)
 

GOD HÆLG!

Hjørnbole 6. november.

De va ferveinta stort fråfaill i dag. Presideint'n feriert på Canarihølman. Gavelsbo'n, Førstefilar'n å 'n Per Hoinner ha ti me sæ kjærringan på busstur te Østersund kor de va Daingala. heilt te de sise va de usekkert om 'n Per koinn vårrå me. Hainn ha prøvd sæ på praktisk arbé, skoill vesstnåkk feill eiller besjørrå nå tre utti hagan. Kombinasjon tre, ståggå, motorsag å ufaglerdd arbesskraft ha itj fylli heildi ut, de ha derimot 'n Per. Døtti ne frå ståggån, hamna på sykhuse, heimseinnt, mæn svemmel. Ætti som at tur'n itj lætt sæ avbestill så va 'n på plass når buss'n jekk.

Mænn me innheita ferstærkniga vart de foillt roint bole i dag å. Heilt frå Skrytgata, oppme Bubbdal'n, ha 'n Einar Tiller ti tur'n fer å test ut Vaffelkak åt Hjørnbole. På Hylla va de læng sia at 'n ha verri, mæn hainn kom fort inn i miljøe å de e å håp at 'n no bli fast jæst. Hainn Ole Petter Nesset e rætt nåkk Hyllbygg, mæn ei så sjeill'n jæst at 'n fekk innvelga gratis kaffe å Vaffel hainn å, sjøl om de bærre ska jeill på føst besøke.
Ælles så koinn vi fastslå at Trøndervinter'n va på tur, snøslaps å surt ver, + - 0 grader, så de bli vel som vi e vant me Snø, rægn å snø framåver. Nei, ein skoill jørrå som Bjønn, gå i hi å itj kåmmå fram finn te vår'n!

GOD HÆLG!

Hjørnbole 23. oktober.

Vår hærre ha i løpe tå tilemærrån verri ut å måkkå bort aill snøn som 'n levert i går.

I dag va vinter'n avlyst å pløyinga i gang på Nolgalseinnan. Redaktør'n e heim frå Arendal å koinn ta tur'n neåver te Hjørnbolmøte  på bær vei. Vel innom dørin vist de æ at bøtta me Xtra COOP jolbersyltaty va bort, å ækt Røra jolber på plass. De va å Presideint'n som i jænn ha åverti Pængskrine å ha foill kontråll på økonomi'n. Husleia te Vælferinga va betalt, å de va i jænn pæng te Høstfæst'n.
Høstfæst'n ha tydelevis verri hovedsak på møtan som ha fåregått mæns redaktør'n va på reiseoppdrag. No va både tisspont å meny bestæmt. Fredag 3. desæmber! Ætti som de e i start'n på Julbolsesången skoill 'n tru at meny'n sa sæ sjøl: Julmat me rebb, medisterkak, groppøls å surkål. Mæn nei da, det skoill vårrå Saltkjøtt å kålgraut! Krafti kåst ailtså!

 
Presideint'n koinn opplys at Øl å Akkevitt va gokjeinnt tå Presideint'n i Akkevittklubben å villa bli særvert i lag me alkoholfritt Røflovatt'n fer deinn som ønska de. (Vi må vel sekker ås at vassrænsar'n jær jåbben sin.)
Hainn Harald frå Glimstabakkin færeslo at fæst'n starta kl. ølløv! Fårslage vart øyeblekkele lakkt døytt, da e vi på Arbê, mæn i sæks sju ti'n må de vel gå an å start opp, å fæst'n vil i år som i fjol fåregå på Velbrygga.

Sjer itj de henne gått ut Kjell Tralletriller, Rolf vaktmester, Knut hamnefogd å ainner Rør å Hyllbyggi!

Påmeilling seinast på Hjørnbolmøte 27. novæmber eiller te Presideint'n på E-post.

I dag va de 11 stykkja, pluss 'n Ulf Kåkk, som i dag va oinner foill kontråll tå kjærringa, fekk bærre så vitj ti sæ ein kåpp kaffe, finn hainn vart kommandert ut fer å kjør te Steinkjer på hainnel. Førri gången ha de verri 14 stykkja på møte.

No va de itj bærre Høstfæst'n som vart diskutert. Såmmår ve eiller vinterve? Ka va bæst? Gavelseon bynnt å ha leveringsproblem å mått tydelevis bynn å rasjoner, inga levering ta ve te dæm som ha ve te åver jul, no mått deinn høstkappa ve'n få ti te å tørk.

Ælles så skoill nydrivera'n på Kroa ha åpna deinn henn vækka, mænn i følge ein plakat som sto på døra ha itj Særveringsbevillinga frå kommun kommi på plass, så åpninga va utsætt. No ska de bli speinnanes å sjå om vi får ein attraktiv plass å eta på.

RØRA IKKE I INDERØY!

Ja, de står de i bla'e Inderøyningen i går. Dæm prøve å lægg sjylla på Vægvæsne, mæn dæm hi sett på det tøre. De va kommunestyre som ha bestæmt at Inderøya va deinn del'n tå kommunsom låg på gæli sia tå Straumen. Når de så skoill sættas opp sjilt, på Røra, så skoill de stå Inderøy.Følgele må konsekveins'n bli at aillt på RÆTT sia tå Straumen heite RØRA! Så da Lornts, Røra Mek. Verksted e foillsteindi rætt namn på deinn føst bedrefta på Røra, når du kjæm frå Inderøya.

GOD HÆLG!
 

Hjørnbole 16. oktober.

Ny rapport frå SARENS riggar'n:

De vart itj heimreis å Hjørnbolmøt som planlakkt. Om onsda'n bars de te Arendal, å Nymo verksted i Eydehamn, kor deinn henn Hotell-riggen e oinner færdistilling. Skråge e byggd i Indonesia, mæn vart heinta te Norge for færdistilling å utrustning. Kvalitet'n på de arbé som va utførrd ha vest dåle kvalitet.
Båt'n e 100 meter lang å 50 meter brei å hi ca. 480 singel rom. Når deinn bli færdi ska Hotælle ut på Ekofisk i fir år.

På Ekofisk ska heile båt'n jækkas opp på "stylta'n", som e ca. 130 m høg, å de bli ein 25 -30 meter klaring oinner kjøl'n. Fer å stå stødi monteres de nåkkå som kailles "spudcan", åsså kaillt sugeanker. (Gule dingsan) Dæm e 21,5 meter i diameter, å e å sammenlegn me ein åpna hærmetikkbåks som står opp ne. Båksan præsses ne i groinn å ska vest syg sæ fast.
Oppgaven tå ås i Sarens e å løft dæm opp frå i jup'n på ca. 30 meter sålles at dokkera kainn fæst dæm te læggan. I mårrå eiller tissda'n rækne vi me å løft opp dein sistin, om aillt går som planlakkt.

SVÆNSKVITS!

Når svænsken skoill lås skape så la 'n nøkkel'n i plånboken, plånboken i jakkelomma å hængt jakka i skape. Så låst 'n skape å nøkkel'n befainn sæ på sekker plass!
Når skape å skoill opp så befainn nøkkel'n sæ-----------!
Mænn Suupervaiser Sindre Vandbakk (Næst'n Rørbygg, bur på Solberg, oppom Vollanskolin) vest rå!

Hjørnbole 9. oktober.

Sjøl om Bakkalao sto på meny'n på dagens møt, så mått reaktør'n meill fårfaill, hainn va i Oslo å sliska bru. På sms frå Presideint'n kom de i aillfaill i orientering om at Bakkalao'n te 'n Ulf ha verri GO, mæn de ha itj verri nå Akkevitt te 'n. (Skoill vel ha verri ein ænkel sak å årna fer ein som e Presideint i ein Akkevittklubb, skoill 'n no tru.)
No bli de store spørsmåle: Ka bli særvert på Høsttakkefæst'n?

Rapport frå SARENS riggar'n:

Når de ska monteras bru åver heile sporområde te Senteralstasjon kræves de groindi planlægging. Bærre 2 spor, mot Moss, som jekk i tunnel oinner område der bua e va åpen i hælga. Ein stor mængde bussa va sætt opp fer å ærstatt Flytåg å å ræst'n tå tåga millom Senteralstasjon å Lillestrøm. Ein tå bussa'n kom heilt frå Bodø.

Sarens ha mobilisert åver 30 mainn, ferdelt på 2 sjift, som ha nåkkå å jørrå oinner sliskinga som fårejekk åver 24 tim. Da vart bru fløtta 30 meter, å de står i jænn 17 meter finn brua e på plass, nåkkå som e planlakt te sist hælga i oktober.

Oppi "teilte" på brueinnin satt ein X-Rørbygg me ein PC å styra 2 jækka som koinn dra ca 300 tånn. 235 tå dæmm mått te fer å "ta laust". No når brua e komplætt å i foill lænde hi a i vækt på ca. 240 tånn, å bli hylli opp tå te sammen 12 jækketårn me 2 jækka i kvar. Dæmm mått justeras i steg på 25 millimeter, nån opp å ainner ne, fer å håill vækta på rætt nivå, oinner sliskinga. Eitt "slag" på jækken va ca. 40 cm. de vill sei ca 75 slag. Når det skoill justera, på næst'n aill jækkan, aillså 24 stykkja gång 75 slag så hi vi fåreti ca. 1800 justeringa i låpe tå jåbben. Når de tøngst delen veg heile 65 kilo så hi de vårti løfte ein uhårvele mængde jarn.
Væll vi fekk i aillfaill Tommel'n opp frå oppdragjivar'n, når vi va færdi i mårrest i ått ti'n. Tågtraffiken koinn lik vel itj start opp finn i ølløvtin på gronn tå ein mængde sekkerheitstetak som mått sættas i "reværs".
Fer SARENS riggar'n jænnstår de no opprødding å demontering tå nåkkå tå utstyre som e færdi me jåbben.

GOD HÆLG frå redaktør'n som bur på Hotell Børsparken.

Hjørnbole 2. oktober.

Så ha de vørti oktober, nattkalt me tynn ishinn på fale plassa  som Kurrudal'n å Lyders'n svengan. Mæn hit te hi de gått bra, sjøl om ænkelte hi vørti åverrska. Heile 9 stykkja va på plass når redaktør'n kom, Presideint mangla, hainn va i UFO-lainn fer å bærg inn Cæmpingvågna finn vvinter'n slo te fer foillt. Vaktmester'n ha åverti både ansvar e å plass'n te Økonomisjæfen, så i dag va kontrål'n på pængan i ård'n. Ein langveisfårrånes X/Rejærings-, eiller va de Stortengsvaktmester, hainn Rolf Kristian va på Hyllavisitt, å da mått'n sælvfølgele innom å smak på Vafflel me RØRA syltaty.

Da vart de oppdaga: Plastikkbøtt me Xstra Jolbersyltaty frå COOP, sto på bole. Vaktmester'n som ha lang fartsti på fabrikken fastslo at de vart itj tappa syltaty på plastbøtta på Røra fabrikker. Ka farsken va di vi ha fått i hus? Produseintkontakt i Danmark!! Åt vi Dansk syltaty? Da oppdaga Bilsællar'n: Produsert i Norge. Da åt vi i aillfaill i Nårsk produkt, Lærum meint Syltatyækspært'n som ha jåbba på fabrikken.
Mæn kolles ha de denn produjte kommi i hus? Va de nån ukvalifisert som ha kjøpt inn, eiller koinn de vårrå ræsta frå nån tilfeildi jæsta i lokale som ha sætt i jænn plastikkbøtta. Svare fekk vi itjn i dag, ætti som både Presideint å Husfjæf mangla, mæn bli de itj nå svar te næste møt får vi vel jørrå som kommunestyre: Sætt ne i utvalg fer å ytred saka.

Det sjer ut te at de bli i speinnanes møt næste laudag. Desværre Redaktør'n ska på Sarens jåbb i Oslo å bli ferhinnra. No e de på ti at Presideint'n tek i bruk de nye speilreflækslamerae å skaffe nån bilda.

GOD HÆLG!

 

Hjørnbole 18. september.

Redaktør'n va, når møte, starta på Værnes i lag me Taxibo'n. Røra Taxi e deinn fåretrækt leverandør, tå Taxikjenesta, når Nederlainsk feskera ska trainsporteras te å frå Skarnsoinne Feskekæmp.

Følgele ankom vi møte føst kvart åver tåll, mæn tissnåkk te å få tak i de sist kaffekåppa'n å Vaffelkakån. Når vi va så seint ut rækna vi me at pængskrine ha ferlatt møte å at trakteringa skoill bli gratis, mæn nei da, i dag va de Presideint'n som ha sekra sæ jåbben, te Økonomisjæfen, å pængan mått på bole! Når beløpa skoill inføras i Protokåll'n oppdaga fungeranes Økonomisjæf at de va fleir betalera som itj va innførdd: Hi du betald ---? Hi du kvettering? Næst'n aggresiv koinn 'n verk, mæn hainn vart fort sætt på plass, å mått før de manglanes namna utan nå meir pæng!
Opptrinne førd te messtilitsfårslag, vi koinn itj ha ein som itj klard å før ein korrækt betalingsprotokåll, ætti som sekkerheitsjæfen ha (ujyldi)fravær vart Vaktmestern pålagt oppgaven å åvertok pængskrine. (Heile messtillitsaka kainn vel ha bakgroinn i de sist heinnelsan innan Regjæring å spesielt Senterpartistatsrådan, å ein ska itj sjå bort frå at ailt roe sæ te næste møt.

No ska no Presideint ha ROS å da, næst'n i heilsies bilde i Innerøyningen!! Der påpeke 'n at de e stor fesjæl på behainnlinga ta Velfereningan i kommun, nåkk ein gång påpekes de sjeivferdeling å fårdela te Sentrumme på gæli sia tå Straumbrua, å nåkk ein gång e kommuneledelsa ut å vrir sæ. Dæm dække da løsponkt på Røra å Hylla, dæm Vægvæsne hi pålakt kommun å betal ja, langs Fylkes å Riksvea'n, ja, mæn de e itj i bolifeilta kor skattbetalera'n bur. Nåkk ein gång FY kommuneadministrasjon å Politikera.

Ei ny tragisk ulykke, med velt av Semitrailer å tap tå liv skjedd i Langstein. Ulykka har nok skjedd på grunn av mange sammenfallende årsaker: Kjøretøykombinasjon, veiforhold, uerfaren sjåfør, som ikke har fått nok og relevant opplæring, sjøl om han i sommer fikk Fagbrev som sjåfør. Muligens har "Læremestrene" selv ikke god nok opplæring og bakgrunnskunnskap. No settes i alle fall søkelyset på opplæring, å da bør en også sette søkelyset på alt som skjer før opplæringen starter:  Kjørelærernes lærere og veiledere, "Biltilsynets" personale, ulykkesgruppene til Vegvesenet, Havarikommisjonen, Lastebileierne, Transportkjøpere og ikke minst må aktuelle Statsråder skaffes nok kunnskap. I mellomtiden kan alle se på denne Videoen fra Austalia. og NLF sin Holdningskampanje Video.

Jeg sier bare SE og TENK!!

Hjørnbole 11. september.

Må sætt inn i bilde tå deinn henn "sjærgårsjeppen" som låg i fjæra, på Sneppen, når møte starta i dag. (Fekk irættesættels tå Presideint'n som va lei tå å sjå bilde tå mæiltbøtta si.) Ingen tå møtedeltakera'n vest nå om kæm som va båtægar, så de vart veti at vi fekk veint me bærging te floa va på de høgste, å båt'n innme Osbækken. Mæn vi slapp oinna deinn jåbben, fer ætti i kårt stoinn oppdaga vi Håggåjale Rescue Tim i arbé, båt'n var hainndreggi langs fjæra, nåkkå som ha gått bra te 'n kom neom Gapahuken. der ha båt'n hækta sæ opp ti i gammel jærnbanesvill, å bærgar'n ha måtta ut på jupt vatn. Bærre så vitj at Mobil'n i bokslomma bærga.

Frå førri møte vart de itj nå referat, Redaktør'n sjylle på gått septæmberver å lite inspirasjon te å sætt sæ me PC'n. Mæn deinn som hi skrevvi de henn inlægge fekk i aillfail 100 % oppbakking! De sjer itj ut te at dæm som ferbainne verksomheita te Kælkværke hi tænkt å ferstå at de e i verksåmheit som e vekti fer miljøe på nasjonalt å Europeisk nivå. Va itj de sålles at dæm skoill fløtt om de nye Kælkom'n på Ørin kom i dræft da? No får vi sætt våres lit te at dæm lænke sæ fast nerri Hardanger, så bli vi kvett dæm fer i stoinn i aillfaill.

1. filar'n me ein nyfeska Sei, ti rætt utom Hyllkaia, vise at de fræmdeles e liv på Hyllbokta. Einda i bevis på at de hysterisk naturværneran skriv toill om Kælkværke.

De vart å næmt nåkkå om Høsttakkefæst, skoill vi benøtt anledningen te å bestæmm dato'n no når både Presideint'n å Sekkerhet-sjæfen va fråvårrånes, mæn mote svekta. Presideint'n som ha jyldi fårfaill, skoill jift bor sønn sjø, stakk innom så vitj. Skoill hent nån Plastikk strips, antagele villa 'n sekker sæ da de skoill kåmm Ogndalinga i brølløppe.

BILDA I FRÅ 'n Petter.

De henn bilde e frå sist på august i 1949. Det skoill byggas ny væg jænnom Hylla, å Melanøste sto i væglina å mått fløttas te ny plass. I dag står de attme Velbrygga. Dognasåinna på Hylla e tydelevis ein arv som fortsatt levve i go hævd. Som "trækkdyr" vart deinn Raue Reo'n hainns Aksel Næss brukt. Petter veit namne på fleir tå dæm på bilde, mænn føst får lesera'n prøv sæ. Bruk Jæsteboka fer å kåmm me fårslag.

Jan.
Den eneste jeg kjenner igjen er Petter Austad på høyre siden. Under det åpne vinduet på Følstad huset tror jeg er Åsen, som bodde i nabohuset till oss.  Jeg tror den store gutten på mitten på bildet er Henrik Ertsgård.
Mvh Torstein

 

Hainn Petter kom me einnå ein "go bit" å meint at de henn bilde va ti omkreng 1920. Hainn længst te vengster ha 'n itj namn på, nr. 2 va 'n Arne Roel, nr. 3 Hans Hammer, så ein ukjeint, å te slut farin åt 'n Petter: Olaf Bragstad. E de nån som veit namne på de toan som mangle: Bruk Jæsteboka.

Påmøte i dag vart de te slut heile trætt'n mainn, mangt å my vart diskuter, mæn itj i ol om statsråda å armbainn. Bilsællar'n prøvd sæ på å sæll ein gammel BMW, mæn de va vanskele fer'n å finn nån kjøpar.

P.S. E-postadress'n te hu Anne Flugstad legg på E-postadresser. De ha verri trivele om nån vill ha kontakt, skreiv a.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 21. august.

Presideint'n ha fått innvelga møtefritak i dag. Va oppi Hessdal'n fer å sekker måilt te Måiltkræmmen, på Høsttakkefæst'n, å de sjer de ut te at 'n hi fynni. Rappoertert at de henn va deinn fæmt bøtta, (Mæn de henne e da itj Innerøysåddbøtt de Roger?) så de skoill da bli litte grainn te både kakpålægg å Måiltkræm på Julaft'n.

Te ære fer hu Helga: Lars Aksel Næss, sementtrailerkjørar, Dag Austad, elæktriker, Rune Weie, Sabbdelsællar å Piaggio ægar, Karl Ivar Letnes, 1.filar på Trones, x Vædaling, leiliheitsæger på Hyllastrainn, Ivar Kalseth, Røra Taxi å Bjørkve, Inge M. Johansen, bruktbilsællar. I tillægg va vi 5 stykkja te på plass i dag, mæn dæ får du bilda tå seinar. Hainn Petter Bragstad for i 12 ti'n, hainn skoill på høtta attme Innsvatne å feir 84 årda'n som kjæm.

Jo da, i dag vart deinn kommunale innsats'n på Røra diskutert å vurdert. I Inderøyningen førri vækka va Varaolførar'n frå Senterpartie ut å prøvd sæ på å skryt tå innsats'n. kainn itj sjønn ainn ein at dama må vårrå heiller flau om hu les ka hu sjøl sa. Vist te i fargelagt kart åver Røra, kor de muligens va terættelagt fer bolitomti, om private villla sætt i gang. Å så va de fårslag om å bevelg heile 250.000 kronå som skoill brukas fer å utred muleheita fer å bygg ut område oppi Åsen, som kommun kjøpt te bolifårmål i de førri århoinnere. Der va vei'n påbynnt, mæn så vart de stopp  te de vart bøggd vei te Nyborg. Deinn vei'n legg der, å de e bærre å lægg fram vat'n å kloakk, så kainn følk sætt i gang å bygg, mæn de e vel itj kommunepolitikera'n utpå Innnerøy'n klar åver! Jau da, politiker svada de hi vi hørd nåkk tå, mænn hainnling NEI!
Rætt ska vårrå rætt! Hainn Willy Pettersen, Straumbyggå Høyremainn, mæn utrule klarsynt å vakkin. Hainn kom me inlægg i Inderøyningen i går, mæn de va de få som ha lessi. Innlægge som va svært så opplysanes om fårhåilla på Røra, ferklard litte om framtidi E6 planlægging, som kansji va i go såveput fer komunepolitikera som itj villa utvekel Røra. Konklusjon te 'n Willy kainn du lesa hen:

Må vel innrømm at sia 'n Kåre Sjøvold ga sæ som politiker, så e de ingen som så klart hi framstilt Røra å Hylla som ein plass å sats på. Det anbefales å lesa heile innlægge! De e nåkkå å tænk på te næste kommunevalg å.

At såmmårferi'n no e åver vises me stør aktivitet i lag å ferininga. Sjøttarlage i i gang me fårberedelsa te Ælgjakta å arrangsjere træning å oppsjøting te Jægerprøven om tissdagskveillan, Songlage start opp me sångøvelsan å de bli vel ein ny Revvy ætti kvart, mæns pænsjonistlage ska ha træff på Floås'n, kor 'n Jørgen Røflo ska fertæl om historia te Floåsvåill'n. De kainn du finn ut meir om på "Det skjer på Røra."

PS: Ingen hi einnå heinta sykkel'n som vart presangtert 31. juli. Du finn mange fine bilda tå bilan te Røra Transport hen. Bla neåver.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 14. august.

TROPENATT I HELLEMSHAUGAN!

21,4  grader klåkka 1/2 3 i natt, litte åver 20 i 6 tia å 19,8 klåkka kvart åver sju må vel kvalifiser te å bli benævnt TROPENATT!

I dag va både Presideint'n å Redaktør'n på plass, i motsættning te på førri møte kor Presideint'n befainn sæ på ein buss i Tyrkia. Frå buss'n seint 'n ein SMS me hælsenga te Hjørnbole, me Redaktør'n som mottakar. Mæn mottakar'n befainn så på Savallen, følgele vart SMS'n viderseint te Adm. Hussjæf, som viderfermidla hælsenga te møtedeltakeran. Om de va mangel på lesefærdiheta ska vårrå usakt, mæn konklusjon skoill ha vørti at Redaktør'n ha seint i hælseng frå ein buss i Tyrkia.

Presideint'n kom me hælseng frå hu Helga Utgal'n, som bur attme Stalheim. Hu villa ha namn på følke på bildan, så hu slapp å driv jættekonkuranse. Redaktør'n låvvå itj ut å følli opp 100 %, mæn de e låv å kåmm me fårespørsel eeint'n i deinn nye Jæsteboka eiller på ein E-påst. Mæn de hennan e, frå venkster: Roar Stubbe, Olav Ivar Bragstad, Roger Austad.

Litte buståt på håre, mæn ælles i go fårm ætti ælvebåtkrus i Svartehave, sætt Presideint'n i gang me revisjon tå kassabehåillningen. At behåillninga stæmt va ein teng, i stør sak va om behainnlinga tå i tebu frå 1, filar'n på Trones, hainn Karl Ivar. Hainn ha kommi åver i velbrukt pængskrin å meint at de va på ti å bytt ut Pængglase!! Tebue ha kommi på førri møte å realitetsbehainnlinga vart utsætt te Presideint'n va på plass.
Å bytt ut Rørasyltatyglase me i grønnt pængskrin førd te knaillhale diskusjona, mæn te slut skar Presideint i jænnom: Mærklappin på Røraglae e bort, så de e itj nå argumeint. Vi kainn få tak ti ein Røramærklappi åt skrine, å så e de ein teng te: De e itj aill pængan som tøle løs! Dæm kainn liggi på båt'n! Dærme va saka avjort å pængan vart sårtert å plassert i pængskrine.

HYLLAS DYRETST BASTARDKATT.

Katta veit æ itj namne på.

Huskatta åt Hussjæfen ha verri utsætt fer eitt eiller ainna, tri bein ti ein tå fotan vist sæ å vårrå avbrøtti. Veterinar å Dyrklinnikkbehainnlig ha te slut kommi sæ på 10.000 kronå, mæn hu e no så kosle da, sa æger'n å krævd bilde tå katta på nætt.

SVEKT I VASSFERSYNINGA!

Å ha Vassrænsar'n på Ælvebåtkrus i Svartehav vist sæ å bli katastrofalt fer Vassfersyninga.  Avansert å komplisert datastyrd rænseanlægg må passas på tå kvalifisert følk! Når 2 feil oppstår samtidi, å deinn einin e deinn automatisk feilmeilling, da bli det problem. Når systeme svekte å vasslagr vare bærre 1 1/2 tim må de bli problem, å de vart det! Myrvatt'n i kranan å foill stopp på fabrikken vart resultate.
No må kommun bestæmm sæ, å bygg reservebasænng på Rør'n!

HVEM STÅR I MIDTEN?

Fikk i dag, 15. august en E-post fra Karla Olaug Olsen, som ikke er enig i vår konklusjon om at det er Oskar Skoglund som står i midten.

Hei Jan.
Når det gjelder bildet som Ørjan Albriktsen har sendt inn, så mener jeg
at følgende personer er å finne på bildet:
Fra venstre Johannes Østereng, Iver Berg, Karl L. Karlsen, Jon Petter
Østereng og Torvald Ofstad.

Hilsen Karla Olaug Olsen.

 

GO HÆLG! Bruk deinn nye Jæsteboka!

 

Hjørnbole 31. juli.

Sist da'n i Juli, å såmmår'n e på heill. Adm. Hussjæf hi kommi tebake frå feritur i Danmark å koinn rapporter om velfyllt kjøleskap (da 'n kom) å goe frukåstrutina. Danskan starta jærn da'n me ein Øl å ein"lille", mænn bærre ein, dæm skoill da ut å kjør bil å sjø. Mæn når flaskan va mærka, me deinn tia de mått gå frå 'n ha drekki å te 'n koinn start bilkjøring, så ha Danskan foill kontråll.

Ein ainna teng: Danske Ølprisa va svært så behagele. 2 kassa me 30 flaska te 119 Danske krona va heiller uvant fer ein Hyllbygg!

 

Me Administrerende på plass va de me stor speinning vi veinta på dommen åver deinn nye Vaffelpræssa. Ætti nøye sjækk tå de nye apparate me påføllanes prøvesmaking ta nystækt Vaffel va dommen klar: Vaffelpræssa e gokjeinnt! Følgele kainn Presideint'n trøkkt returner heim frå utlainne, utan å frøkt fer represalia frå Administrerende.

Preideint'n seint å hælseng fra Svartehave: "God dag! I dag hi båten kommi te Sevastopol på Krimhælvøya. De e hælvetes varmt 32 gr. i skyggen. Kjæmpefin tur så langt. Eit problem ferr ein President i ein akevittklubb, men Vodka e ein bra ærstatter. HÆLS!!"

NÅN SOM SAKNE SYKKEL'n SIN?

Deinn henn fine DBS'n hi stått på Hylla sia Hyllada'n. E de nån som kjeinn i jænnen så ta kontakt me Adm. hussjæf eiller stekk innom Hjørnbole millom kl. 11.00 å 12 - 13 om lauda'n, da bli de både kaffe, vaffel å sykkel å få.

KARTLÆGGING TÅ KVEKKLEIR, NEOM KJERKA.

Sagn spår at i foillsætt Salbergs kjerk ska ras ut på Hyllbokta ein gång i framtia. Va de 1. Pinsedag å tru. Om de e sagne som hi fått i gang groinnbåringa eiller ainna aktiviteta som ny  E6 eiller utbøgging i Koafjæra ska vårrå usakt. Mæn i E-påst'n, kor de henn åveskt'n kom, så va de teng som tyda på at Presideint'n ha "innsaid infårmeisj'n" så vi får vel i ferklaring når hainn e på plass i jænn, ælles sjer vi jærn at 'n Otte stille opp me i orientering ått ås. Nystækt Vaffel på gokjeinnta vVaffelpræss å kaffe e belønninga.

Hainn Kjell, Tralletriller, va i oppdrag fer Hjørnbole, på Gardermoen i dag. Årsak va at hainn Torstein, som bur i Califårnia, skoill ha i kårt millomlainning, på sin tur ta Svalbard. Når 'n føst va i Gammellainne så syntes vi at 'n mått få i hælseng frå Hjørnbole. Oppdrage vart rappoertert utførdd i hælv eitt tia.
TAKK KJELL.

TAKK, Å NY ÆTTERLYSNING!

Jeg vil aller først takke alle som har bidratt med innlegg i forbindelse med etterlysningen jeg hadde her på Rørsia. Jeg tror vi snart kan konkludere med navnene til folkene på bildet av vegarbeidslaget.
Jeg lurer nå på om det er noen av de samme bidragsyterne eller evt. andre som kan ha et bilde av nevnte Karl Leonard Karlsen? I så fall skulle jeg være svært interessert..!

mvh
Ørjan K. Albriktsen
 

E de nån tå leseran som kan hjølp? Seinn ein E-påst te Ørjan.

 

Hjørnbole 24. juli.

Feriti, føre te at utfløtta Hyllbyggi kjæm på besøk. I dag dokk hainn Kjell, Tralletriller å TV-kjendis på Gardermo'n, opp. Som så mang gång før får da gammel hisroria nytt liv, å kansji ein lit'n vri å. Ja, når 'n Kjell e på plass da sett historian løst. Hainn Rune på einnin sjer litte betænkt ut, mæn de sjylles at 'n heill på å sleike Jolbersyltaty tå fengran.

Hainn Bjarne, vaktmester, va på plass ætti feritur'n som i år jekk te Væst å Sørlainne. Me innlakt besøk i Mørebya'n, langs E39, me nån små avstekkera oinner veis, te Stavanger å vidre langs Sørlainnskysten ha 'n kjørd 234 mil, aillså 24 mil længer einn tur'n åt Redaktør'n.
Ætti tur'n va konklusjon at lainne va i færd me å væks i jænn. Hainn ha kjørd my langs sjø å fjola, mænn sjett lite.

Presideint'n ha fåreti inn kjøp å testing tå ny Vaffelpræss, Aaviken Classic. Vaffelsteikeran må ha de bæste, sælvfølgele. (Sjå reaksjon frå Hussjæfen længer ne.)

Govere i dag meførd at ænkelte prøvd sæ på såkaillt miljøvænnle trainnsport. Hainn Harald ha sykkla heilt i frå Glimstadbakkin, å de på ein avansert sykkel me både støtdæmpera å åkergir. Buss-sjåfør hoill sæ te ein meir standard utgave, mænn så ha 'n no bærre i par tri hoinner meter å sykkel å hainn da.

Me Hussjæfe'n på feri i Danmark fekk Presideint'n i stort problem. Hainn skoill på Crus frå Kiev te Istanbul å ha behov fer ein solid pærson te å ta ansvare fer pænglase. Som kandidat te oppgaven utpekt hainn Toralf sæ. Me bakgroinn i sekkerhetsvaktsysteme mein aill at hainn va gått kvalifisert te oppgaven. Ætti at krav om opptæling å revisjon, førri hainn åverto, vart avvist, krævd 'n fersæggling tå plastikkpåsså'n, utan at 'n fekk de krave goti heiller, fekk 'n fermuen te Hjørnbole åverlevert.

Me sekkert grep om pængpåssån!

GOD Å VARM HÆLG!

SKARP MEILLING FRÅ HUSSJÆFEN:

"Adm. Hussjæf ferlange å våttå kolles vaffelgarn som e inkjøft! Kainn itj ha ansvar fer nå ufersvale apparat. Æ kræv at de finnes risikoanalyse å dokumeintert prøvsteiking. Presideint'n e umyndi på inventar! Æ e sjølutnæmt adm, Hussjæf no, å da hi æ i stort ansvar!
Hælsing frå Viborg."

Meillinga kom på SMS i kvart åver ni ti'a. Lure på om Hussjæfen hi drykki sæ høg på Elefantøle te Danskan. Utnæmt sæ sjøl te Adm. Hussjæf! (Tydelevis på groinn tå at fårmainn vart Presideint, hainn vill vel itj vårrå nå dålear.)

Hjørnbole 17. juli.

SÅMMÅR'n e Hen!

"Kailla'n" ha ti plass på sjyggesia tå Velbrygga mæns dæm veita på at "Hjørnbolmøte skoill bynn. Hainn Petter villa jømm oinna ståkken, mæn fotografen va fer snåp. Vermeillera'n ha låft ut SOL å gover iheile dag, me tæmpratura opp i mot 30 grader, så egentle skoill møte ha verri ut, mænn de vart inn som vanle.

Møte i dag va å præga tå feri-fårfaill. Hussjæfen va så vittj innom, fer å åverlever Pængglase åt Presideint'n, som no va på plass i jænn. Årsaka te de kårte besøke va at 'n ha fått fårbu mot å sætt sæ, hainn skoill på feritur te Danmark, å ha itj pakka nå tå utstyre sett einnå.

FERITI E SVINNELTI!

Feriti e som vanle deinn mæst aktive tia fer Internættsvindlera å katalåghaia. Presideint'n ha motti 3 hænveinnelsa tå deinn henn typen, me færdi utfyllt svarkonfelutt. Skoill nån vårrå så (u)heildi å få nå legnanes så e anbefalinga frå Hjørnbole: It skriv oinner å returner, nei riv soinn sjit'n! Signatur, å retur tå ddokumeinte, utløse umiddelbart i rægning på € 997 + ainna omkåstninga.

Vi koinn å registrer omsættning tå hus på Hylla. Fer de føste va de stor feroinnring ætti i meilling om eiendommsåverdragels oppme Utgal'n. Der va gå åverdrog ægeran tå ein tå fællesbolian gårs/bruksnommre te Presideint'n å kjærringa. På dirækte spørsmål om ka de betydd va svare kårt å konsist: "De e ænklar når de e ein ægar!??".  Ælles så skoill de bli ny ægar på Ertzgård-butikken, vestnåkk ein kar frå Værran som dreiv innan fesk å mat. Hainn skoill å ha i "lokomotiv" som 'n reist roint på Martna a å fersjelli arrangsjemang me. Bli speinnanes å sjå ka som skjer. Te slut så e hainn Karl Ivar, gammel Hyllbygg, i færd me å bli X Værdaling. Hainn e føstemainn te å kjøp sæ leiliheit på Hyllastrainn. Føste august så ska'n bårrå på plass, sa dæmm.

TRIST MEILLING!

Hainn Bjørn Strand, som i mang år hi kjæmpa mot kræft, vynni å kommi tebake, gång på gång, mått i dag ji opp kampen, å døde på sykehuset. Hjørnbole minnes ein God kamerat og venn. Vi lyser fred ov ditt gode minne, Bjørn, og sender vår kondolanser til din kone, barn og familie.

Begravelse fra Sakshaug kirke fredag 23. juli kl. 13.00.

Like kjært som blomster er en gave til Medisin H, Sykehuset Levanger. Gaven gis i kirken.

 

Hjørnbole 10. juli.

Feriti te tråss, ein 8-9 stykkja møtt opp i dag. Fårmainn mangla, hainn skoill vestnåkk befinn sæ i UFO-lainn oppi Hessdal'n. Om 'n va der fer å sjå på UFO'a, eiller om hovedoppdrage va å sjækk måltanlægge får stå ubesvard te 'n meille sæ på plass. Når'n einn gång kjæm på plass e de itj længer som Fårmainn nei. Ætti at 'n næmt at hainn va Presideint i ein lokal Akkevittklubb,vart de bestæmt at Hjørbole itj længer koinn ha bærre ein Fårmainn, følgele vart stillinga oppgradert te PRESSIDEINT frå å me i dag. No går det vel itj læng finn Hussjæfen, som i Prsideint'n fråvær fungert som Økonomisjæf kræve å få justert tittel'n hainn å. Ka tittel hain ska ha fer å mætsj Presideint'n får de spekuleras ti. Aill goe fårslag vil bli vurdert. Synn at Jæsteboka itj fungere, mæn ein E-påst kainn jørrå nøtta. Aill fårslag bli da presangtert på deinn henn sia.

INDERØYNINGEN hi oppdaga Hylla.

Stor va åveraskelsa da fredagens Inderøyning vart åpna: Ei døbbelsi me bilda frå Hylla! Hainn Reidar Sundal ha verri på Fotosafari på Hylla å oppdaga "et av de mest idyliske boligområdene i Inderøy". Vel vi kainn vel sei at 'n itj tok fer stært ti!

BRAINN PÅ KÆLKVÆRKE!

Store oppslag både på Nættavisa'n, å i paperavisa'n om brainn på Kælkværke i går kveill. Avisa Verdalingen, va deinn avisa som va mæst dessorientert. Dæm skreiv om svart røyk, tårn, omn å kjellar.
De som sjedd va at kjølesysteme, som ska kjøl ne stein som kjæm frå Kælkomn å ska fraktas bort på i gommi trainnsportbainn ha svekta. Følgele va stein som lainna på trainnsportbainn så varm at gommi'n tok fyr, å svart røyk vart resultate. Brainnvæsne vart varsla å brainn sløkt. Det vart stopp mæns trainnsportbainne å nån elektrisk ledninga var skifta. Mæn så va de foill dræft. Itj nå stor dramatikk.

KOMMUNS INSATS PÅ RØRA?

Om de henn inlæge e i støtte te Hjørnbole sin uttalt meininga ska vi lætt stå ubesvard. Mæn Hjørnbole e i aillfaill foillsteindi eni i ailt som e skrevvi.
Ælles så hi vi registrert at 'n Jarle Holmsve hi jidd pærsonle svar på aill angreps som hainn hi fått atti at 'n meint Innerøynigan å mått få sei si meining om samenslåinga me Mosvika.No ska itj Redaktør'n stekk oinner ein stol at 'n hi fått nån "stekkera" frå Gavelsbon, som tydelevis itj hi fått nåkk omtale på Rørsia. Sist så va de manglanes omtale når'n slo å præssa gras føst i vækka, heiller ha 'n itj sjett nåkkå om at 'n ha ått i Trailerlass me Svænskbjørk so ska videreferedlas te prima Gavelsve.

GO HÆLG!

Hjørnbole 3. juli.

Me Båttræff på Kjernesvågen, Storsjøcupp i Østersund å Fårmainn på Cæmpingtur te Rørostrakti'n koinn ein itj rækn me nå stort oppmøt i dag. Mæn 6 stykkja va da på plass. Store heinnelsa ha de itj verri, ainna einn at 'n Toralf ha fynni ut at hainn Svein, Værdaling, ha verri å kjøpt sæ IQ. Nei, itj sånnt i haue, mæn ein bil som e lik brei som 'n e lang. No komm 'n no itj Værdalingen på besøk fer å vis fram doningen, så bilpresangtasjon får veinnt te seinar. 
Redaktør'n fekk ferøvri i spørsmål frå 'n Torstein borti Califårnia: Va Rørsia nelagt? Hainn ha itj fått opp sia ætti at bilde tå 'n Rolf Kristian va publisert. Når'n fekk bekræfta at Rørsia va opperativ lura 'n på om bilde tå 'n Rolf Kristian ha vørti fer stært åt deinn Amerikanske Nættsensur'n, sålles at sia ha vørt blåkkert.
Toralfen stilt i dag nyfrisert å ækstra pen. Hainn ha verri åt frisør'n på NerBærg å skraut tå ein flenk å trivele frisør, som hainn så apsolutt koinn anbefal.
Ælles mått redaktør'n ferklar sæ om koffer te at de itj kom nå referat frå møte fer fjort'n dåggå si, du va da der! Jo da, ferklaringa va ænkel deinn. De ha verri snakk om å ta ein tur på Væstlainne i løpe tå fridåggå'n, frå brujåbben i Oslo, no ha det gått i vækka. Redaktør'n satt å sleit me  inspirasjon å kreativitet, så 'n koinn skriv referat. Da kom spørsmåle frå redaktørkjærringa: "Kolles vart de me denn tur'n?" Svar: "De e no du som bestæmme de da!"  Ein dryg hæltim ætttipå va Redaktør'n plassert i passasjersete på Croma'n, å vi va på tur: Kjør E6? Nei, it når vi e på tur!

Løst te å våttå kor vi for?
 

Klåkka hælv ått, føst stoppen vart på Tydalsfjelle, å videre te Røros kor vi åvernatta. Å kjør om Tydal'n å Røros når 'n ska te Væstlainne hørres kansji rart ut, mæn fin natur, fine veia å lite trafikk veg opp fer ein litte længer strækkning.

   

Frå Røros bar de vidre te Tynset, Alvdal å Folldal kor vi tok vei'n mot Venabygsfjelle. Men deinn ferlot vi ganske fort å la kurs'n jænnom Grimsdal'n kor vi træft de tri sauin Bruse på ei sjåværdi bru som kailles "Utliggerbru" på groinn tå deinn spesiell konstruksjon. om de e behov så e de tebu om åvernarring både på sætri å turishøtta i Grimsdal'n. Vei'n åver Grimsdal'n kom ne på Dovre, å vi fortsætt te Sel, kor vi kainn anbefal ein tur innom Jørundgård. Frå Sel tok vi deinn nye vein åver teVågå å vidre te Lom.

   

I Lom vart de kaffe å Is finn vi jekk på besøk på Geologi museumme, som Norges ensete "Geosof" hi bøgd opp i stor samling me stein å minerala frå heile værden. ("Geosof" = Kombinasjn Geolog å Filosof sto de på utnæmnelsbreve.) Frå Lom bar det oppåver Bøverdalen å ferbi Elveseter hotell.  Der står de i stor støtt som egentle skoill ha stått i Oslo, mæn som itj va fin nåkk der deinn heiller. Du kainn lesa litte om saka hen. Det va tile på da'n så vi fortsætt åver Sognefjellet.

   

Vei'n åver Sognefjellet e Turistvæg, å hi fått annlagt ein svært så fin rasteplass me både kunst å kultur. Ne frå fjellet e de så svengåt at Dama på Navigasjon heilt mesta rættningsains'n, mæn når fårslage heinne va å sveng te høger å inn i fjellvæggen vart å åvehørd. Vel ne frå fjelle vart de åvernatting i Skjolden.

   

Frå Skjolden bars det utåver mot Sogndal, me ein avstekkar opp Jostedalen å innom Bresentre me deinn spesielle byggningen. (Take e tå Furruspon, mæn bilde vart fervrængt når størrelsa vart redusert) Vi koinn å sjå ei arm tå Jostedalsbren. Utåver Sognefjorden passert vi Høyanger å Vadheim, sist bilde finn vi tok ferja åver fjol'n frå Lavik.

   

Nån mil atti at vi kom åver Sognefjol'n tok vi ein vei som va mærka omkjøring te E16, mæn som ikke va åpen fer stør bila. Plan va å åvernatt på Mo I Modalen, mæn der va ailt stængt, så vi fortsætt, på smale vei i flått natur, videre mot Dale i Vaksdal. Kor vi åvernatta på Dale Værtshus, ut'n Beværtning. Både meddan om kveill'n å frukåst'n vart innti på deinn lokale Shellstasjon.

   

Atti å ha etti ås mætt på Shell pøls bar det i  rættning Bærgen. Mæn vi ha tænkt ås te Rosendal å tok nåkk ein Turistvei om Tysse. Frå færja, som tok ås åver fjol'n te Rosendal å baroniets Slått, koinn vi sjå Folgefonna.

   

De støst tree æ hi sjett sto i parken te Baroniet. I nabolage va de ein steinpark kor åverflata på stein va polert. Stein hen e Tulitt, Norges nasjonalstein, som å finnes i Læksvika. De va St. Hans aft'n, så de vart åvernatting i Rosendal.

   

Frå Rosendal bars det innåver fjol'n oinner Folgefonna i ein drygt 11 km lang tunnel å te Odda.

   

På vei frå Odda å mot Haukeli passert vi nåkk ein fåss, Låtefoss som hi i faill på 165 m. På turisthøtta på Haukeli vart de matpause. De sist bilde e frå Flatdal, markert som seværdiheit, utan at vi klard å finn ut ka de va fer nåkkå. Hen i frå jekk tur'n videre om Notodden, Kongsberg å te Oslo, kor redaktør'n avslutta "feri'n" me jobbg på Nordenga bru.

Heile roinntur'n vart på 2.100 km. 300 km om dag betyr 7 dåggås kjøring. De e my å sjå å opplåvå, så de e minimum.  Vi kjørd i start'n på turistdesången å ha ingen problem me åvernatting ainna ein på Mo i Modalen, kor aillt va foillt tå Nederlændera. Hainn som dreiv me overnatting va Islæning, me go kontakt Nederlændera. Om ein vil vårrå sekker så anbefales det å bestill åvernatting i go ti på da'n.

GOD FERIE!

Hjørnbole 5. juni.

NÆSTE LAUDAG E D HYLLADAG!

Å dit ska hainn Rolf Kristian, som te vanle nyte tilværelsa som pænsjonist på Jaren på Hadeland. No ha 'n ti sæ fri frå deinn aktivitet'n å ti sæ te Hylla fer å laidd opp te Hyllada'n.
Vømmølopptåg på Ør'n va sekkert årsak te litte labert oppmøt i dag, ein sæks sju stykkja møtt opp, så Fårmann/Økonomisjæfen fekk åverskudd på arangsjemange i dag å. Me Hylladag næste laudag va de stor ættispørsel ætti jevinsta som koinn utlåddas. Frå Fårmainn kom de fårslag om at Hjørbole skoill spons gavekort, å de fårslage vart kløbba å veti finn sist ole va sakt. Om årsaka te så snåp saksbehainnling låg i karåtheit på groinn tå at'n koinn tituler sæ som Presideint (i ein Akkevittklubb) får vi bærre oinner ås på.

MÅSSVIKINGAN VIL BLI INNERØYNINGA!

Sia førri møte hi de verri fålkeavstæmming i Måssvika, å fleirtale vist sæ å bli Ja te sammenslåing me Innerøya. Advarsel som Måssvikingan fekk frå 'n Jarle ha tydelevis inga verkning på Måssvikingan, mæn dærimot va de ein Radio-Kåkk utpå Sandvollan som reagert å kom me i angrep på 'n Jarle, Hjørnbole å Rørbyggi som ha de såmmå tankan som 'n Jarle framførd. I innlægge i Innerøyningen skreiv Radio-Kåkken ein masse toill om ran, våilltækt, krig å legnanes som de itj va så lett å ferstå nåkkå tå.
No va de no nå svært fernøgd Olførera i bægge kommunan som skoill e å planlægg sammenslåing. Når 'n les om planan dæmmes så skoill 'n itj tru de dreidd sæ om å slå i lag to små kommuna sålles at administrasjon kom reduseras å effæktiviseras. Nei, de sjer itj ut te å bli nå effæktivisering nei. No skoill de nesættas kommitea å utvalg åver ein låg sko. Bli vel itj te te å ta sæ tå nå administrasjon de føst 4-5 åra, om ein tænke på oltake. "Når fanden ville at ingen ting skulle skje, så nedsatte han en kommite!"

Vi får vårrå fernøgd vi som bur på Rør'n, å hi sjeilt som fertæle at de går ein vei te Inderøy! Mæn de va itj henn vein hainn Rolf Kritian var anbefalt, når hainn tænkt så te Synneshamna fer å besøk jækta Pauline. Deinn likast vein e å kjør om Vist!

På Hyllada'n e møtelokale oppti i ferbinnels me arrangsjemange, mæn de e ingen groinn te å avlys møte vi får bærre støtt Hylla Vel, å kjøp Kaffe å Vaffel (eiller nå ainna gått) tå dæm. Ætti som Fårmainn å 'n Mr. Bean hi garantert gover så bli det sekkert muleheit te ein sittiplass ut å.

Hjørnbole 29. mai.

Rykanes færsk Vaffelkak! Ja, de e stor groinn te å gi ros åt Vaffelsteikera'n, som stille opp med nytrakta kaffe å som du sjer rykanes færsk Vaffel når møte starte i ølløvtia. Sælvfølgele bli Vaffla'n særvert me  ækt RØRA syltaty. Nei, Johan Sivert du veit itj ka både du å fleir te går glepp tå. Å sjyll på Karsdrekking me sællskap frå Skråvvådal'n Sanitetslag det heill itj, både Karsken å kvinnfølka hi gått tå å veint. Når de itj vart nå referat frå førri møte så e årsaka at Redaktør'n tebrengt Pinshælga på jobb me Sarens i Oslo.

NORDENGA BRU VÆKS!

Hen kainn du sjå brua i foill længde, ca. 160 meter, på vei åver spora på Sentralstasjon. I Pinshælga vart ny 40 meter sliska åver spora. Va du tå dæm som mått kjør buss te/frå Oslo så va de henne årsaka, aill tågtrafikk stænges på de spora som vi arbe åver. No ska deinn sist bitt'n sveisas fast finn de sist 49 metran bli sliska åver.

ADVARSEL TE MÅSSVIKINGAN!

Hainn Jarle Holmsve ha i inlægg i T-A, om freda'n, kor 'n ønska fålkeavstæmming om Inderøyningan skoill ta i mot Måssvikinga'n. Innlægge va vel å meint som ein siste advarsel te Måssvikinga'n finn dæm jekk te tæmmeurnan i hælga. Hainn mintes ka som sjedd ætti at Røra vart oinnerlakt Innerøya, å næmt spesielt at de føste som sjedd va at innveintare på skolekjøkkene fersvainn te gæli sia tå Strømmen, nåkkå som øyeblekkele fekk støtte frå Vaffeletera'n attme Hjørnbole, som koinn bekræft at de stæmt. De vise sæ å at meininga te Hjørnbole, om at vi heiller skoill ha vørti i lag me Værdal, å støtte tå 'n Jarle. No imøtejekk Innerøyolførar'n kritikken från Jarle å hænnvist te ailt Inderøy ha jort fer Rørbyggin å Røra, som Utbygging tå industriområde innpå Lænsmyra å utbøgging tå bolifeilt. O.K. tedeling tå ein myrflægg som utbyggeran sjøl mått ta hainn om va itj my å skryt tå, ferræst så va de ein Rørbygg som satt som olførar på deinn tia, å arbedd litte grainn fer bøgda.

Te  hælga e de Vømmølfæst!

Å i deinn ferbinnels så hi lokalavisa fer Vømmøldal'n kommi ut. Der får Hjørnbole støtte frå uveinta håill, Sabruksmester Gyldentainn sjer ut te å hjølp ås me å bli kvett deinn plagsåm naturværnar'n frå gæli sia tå Strømmen. Lænka i hop me hainn Møkkerbakken set 'n på is'n på Møkkervatne. Mått bærre is'n tin fort.

RØRA SKOLE BANKE INNERØYNINGA'n å fleir te!

6. klasse ved Røra skole er vinnere av Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse i Nord-Trøndelag. Ved å hoppe én time og 27 minutter hver dag i konkurransen, har de 17 elevene hoppet seg til en premie på 2000 kroner.
Premien blir delt ut av Fylkeshelselaget i Nord-Trøndelag, ved Kari Viken og Laila Hollås.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet både er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april. Deltakerne har i gjennomsnitt hoppet tau 35 minutter hver dag.

Aktiv skole
- Hoppetaukonkurransen ”Hopp for hjertet” er vårt bidrag til økt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har større risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Kjekshus som er professor i hjertemedisin, frykter at mange års positiv utvikling i kampen mot hjerte- og karsykdom nå er i ferd med å stoppe opp. Dersom utviklingen med økt overvekt og mindre mosjon fortsetter, kan dagens unge bli den første generasjonen i moderne tid som lever kortere enn sine foreldre.

- Derfor er det aldri for tidlig å begynne å forebygge. Etablering av gode vaner i barneårene har stor betydning for helsen vår langt inn i voksenlivet, sier Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som i hundre år har arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av våre hovedarbeidsområder.

6. klass'n nr. 1, 5. klass'n nr. 3 å 7. klass'n nr. 14! Hjørnbole gratulere!

Heile resultatlesta finn du hen!

 

Hjørnbole 15. mai.

EINNELE KOM RESULTATA:

PUB – QUIZ  Vel Brygga 12.Mai

Familien Glum / Bjørnar Johansson 43,5 p
Oddvar og de uintelligente/Oddvar Grove 42 p
Nabolaget å a Randi/Heidi N Austad 41 p
Bålhaugen Allstars/Turid Arnevik 40 p
Signy og gutongan/Signy Austad 37 p
Kvazz/Bjørn Modell 33,5 p
Siste sjanse/Ole M Sand 32 p
Wikipedia/Thomas Arnevik 28,5 p
7-kløvern/Morten Roel 28 p

Vi kommer tilbake med QUIZ på høsten en gang.

Takk for responsen.

Hilsen Hylla vel ….og Solfrid

Bli de kåra nån totalvinnar tru?

 

I dag vart de Hjørnbolmøt på redaktør'n som nøtta anledningen te å dokumeinter oppmøte me i nytt bilde tå jængen. Litte jømmt, bakom busskjørar'n på Ytterby'n, sett 'n Harald Glimstad som fer ainner gången komm sæ neåver på Hylla te Hjørnbolmøt. No mangle vi fræmdeles mang Stasjonbyggi, Børgin å Bergsgreinna, å itj å ferglømm hainn Sindre, som bur oppom Vollanskolin å så jærn vill hør te på Rørsia, (sjå længer ne) å itj minst X/ Røssjebon, hainn Per Leo. Hainn hi fløtta på Hylla, mæn hi einno itj dokka opp på i Hjørbolmøt.

Fer deinn som lure på kæmm 'n Sindre e, så e 'n hen i aksjon me ein tå Kamag'an te Sarens. (De e nån som ailler slutte å leik me radiostyrd bila sjø.) Hainn Sindre e frå Værran, hi jåbba på Scania, på Værdal'n, finn 'n bynnt som mekaniker å Kamagkjørar åt Sarens. Hen hi Sarensgutan kjørd på plass ein bruseksjon på 410 tånn, som no ska sveisas i hop me de seksjonan som hi kommi hælveis te måle. (No hi du fått bilde tå dæ på Rørsia, Sindre.)

POTET E ITJ Å ANBEFAL SOM MAT.

Når de jeill saksbehainnling på Hjørnbole bli de vær å vær å følli me, å i dag va de spesielt vanskele. Fårmainn ha verri på 60 årslag åt ein kjeint Vassrænsar å revvyskuespællar/motorsykkelfantom. Deinn feiringa ha tydelevis ti på, hainn kom gåanes i kvarter fer seint, å verka heiller desikomber, i aillfaill ha 'n lite styring på møte. Ha'n verri i fårm så koinn 'n ha ti tak i deinn aktuelle Potetsaka. Jo da, Stat'n tek ansvar, no ska vi tydelevis få evi liv, bærre vi slutte å eta Potet, Pizza, kjøtt å så vidre. No ska de etas bærre soinn mat, som fesk å grønnsaker. Mæn ha de verri meininga at vi skoill låvvå på gras så ha vi vel verri utstyrd me fleir maga'a, som kua.

DISIPLIN I SKOLI'N.

Hen om da'n koinn vi lesa om ein skoleelev som mett i timiæn ha reist æ opp å gått bort te vasken i klasseromme å pessa. De ha fått hainn John Arne Moen i Trønder-Avisa te skriv ein artikkel om disiplin i skolin før å no. Deinn artikkel'n kainn du lesa deinn føst del'n tå hen. Trur nåkk hainn John Arne e inn på nå vesentle me de 'n skriv.

P.S: Resultata frå deinn sist Pub Quiz'n, om onsda'n, hi itj kommi.  Lure på om de å sjylles fårmen åt Fårmainn. Hainn hi i aillfaill kommi me resultata tilear.

GO HÆLG.

Hjørnbole 8. mai.

Når de e ti ferv å bu sæ på Hjørnbolmøt sett Redaktør'n på Hotelle i Oslo, dit hi røktan, om at Gavelsbon hi kommi i gang me væråinna, å kommi. De e vel nabopræsse som hi vørti fer stært, ætti som det vesstnåkk hi fåregått både såing å trommling roint 'n. Ja, de e vekti å få mat'n åt kårtnæbbgåsa i jol'n.
Årsak te at redakrør', befinn sæ i Oslo Nordenga bru å nåkkå som kailles Midgardsormen.

.Ætti i velløkka framslisking tå deinn ainner seksjon e no å deinn treddi'n kommi på plass, å bli no seisa i hop.
Deinn fjærd å sist seksjon står no opplasta på Lækter'n. Vi veinte no på floa som kjæm i tritia. ( Flo ja, næst'n itj mærkbar ca. ein hælv meter.) Da tarte vi i lainnkjøring, krysse E18 roinnt menatt, å rækne me å vårrå parkert i tritia.

GÅTT MØT å GO HÆLG!

PUB-QUIZ

Resultater fra 30.April

1. Nabolage å hu Randi/Heidi N. Austad 43 p

2. Familien Glum/Bjørnar Johansson 43 p

3. Bålhaugen All stars/Turid Arnevik 42 p

4. Østre Hylla Samlag/Oscar Frantzèn 40 p

5. Kvazz/Bjørn Modell 40 p

6. Oddvar og de uintelligente/Wenche Solberg 34 p

7 7-kløvern/ Morten Roel 35.5 p

Neste PUB-QUIZ er onsdag 12. Mai kl 20.00 på Vel-brygga .

Her er det "først til mølla " som gjelder så møt opp i god tid.

Hei !

Hen kjæm resultata ætti 2.runde me Quiz …

Ælles va vi 10stk samla te 1.mai-træff på Hjørnbole.

Roger

Redaktør'n takke!

E i OSLO på SARENS JOBB:
 

NORDENGA BRU.


Trafikken på E18 mellom Operaen og Hotell Opera skal under sjøen i løpet av høsten. Bispelokket skal bort og lokaltrafikken flyttes til Nordenga bru, som her er kommet nesten halvveis over sporene på Senteralstasjonen.
Sliskejobben, som vi i Sarens utfører, er betegnet som den mest teknisk krevende sliskejobb som er utført i Norge.
Brua er bygget, i fire deler, i Nederland, fraktet hit på lekter fra Taubåtkompaniet i Trondheim. Nå skal seksjon tre kjøres fram og sveises fast. (Venstre side i bildet.) Fjerde sesjon skal flyttes fra lekter og på land i løpet av denne uke. (18).

Hjørnbole 24. april.

Til minne om Anders.

Møte i dag starta me minnehilsen fra mor til Anders, Margot Salberg og denn nære familie. Hilsenen, sammen med denne fine bløtkaka, vart overbringt av Gjertrud, Anders sin søster. Mens den gode bløtkaka ble spist ble det anledning til å minnes Anders som en viktig del av Hjørnbolet. Når Hjørnbolet flyttet inn på Brainnstasjon, og ble en selvstendig Instutisjon ble det også klart at vi måtte ha orden på økonomien. Heldigvis så tok Anders på seg vervet som Økonomisjef, med Dagbok og pengeglass.
Med full kontroll på  pengen var Anders den som først møtte, slik at våre trofast Vaffelstekere fikk sin lønn som fortjent, han betalte ut Husleie, kjøpte inn nødvendige ting og tang, slik at vi andre møtedeltaker bare kunne møte opp å forsyne oss. Vi kan tryggt slå fast at Anders var en av de viktigste "Hjørnesenene" i driften av "Hjørnbole", og vi lyser fred over hans minne.

NYTT INTERIØR.

Fårmainn ha oppdaga at de skoill sjiftas møblemang på Zebra kaffe'n på Steinkjer. Resulate vart nye bol å stola både på Velbrygga å Brainnstasjon. Deinn stor å plasskrævanes Hjørnsofa'n mått vik plass fer nye Kaffebol å stola. (Rættnåkk kom de nån bemærkninga om at muleheita'n fer åvernatting åt trøytte fæstdeltakera dærme fersvainn.)
Me ny innredning kainn no antal Møtedeltakera utvias te nærmer 30 pærsona, å vi kainn å ta i mot fleir både frå Stasjon å ainna dela tå Bøggda. Vi sakne no både 'n Bærnte å 'n Rune, som va trufast på Wibe, å itj minst Røsjebon som hi fløtta på Hylla. No må de ta dåkk ein tur guta.

 

Redaktør'n ha verri innom 'n Willy, å koinn åverbreng hælsinga te Hjørnbole om at hainn ha tænkt sæ te Hylla på Hyllada'n 12. juni. På ainner sia så sjer vi ein smilanes 68 åring, som vart fesjøkt ønska vællkåmmen me nåkkå som skoill legn på jebbursdagsång. Itj rart at 'n glise e stort nei. Når vi føst heill på me hælsenga så koinn 'n Retter åverbreng hælseng frå 'n Jørgen Nordberg, som stadi heill så oppdatert om live på Hylla.

Jup tållå, å kalt ver, jær at de itj e nå fart på våråinna. rætt nåkk e Størebo'n oppsærvert i gang me vårpløiing neom Gål'n. Å de såmmå e oppsærvert på Hellber, mæn ælles sjer de role ut. På Gavel e Gavelsbo'n tom fer tørve, mæn e i foill gang me fårberedelsan te næste fyringssesång.

Ailldeles rætt førri lansering så kjæm de rapport frå GROWES GARAGE si fårestilling på Tinnved. Ca. 100 billætta va sælt, mæst te rørbyggi, å dæm rækne me at fårestillinga dærme bar sæ.

QUIZ 16. APRIL.

Hei Jan !

 Kainn du lægg ut resultatlesta ætti deinn først quiz-kveilln ? De va stappfoillt på Vælhuse … næste gong (30.april) håpe vi på ber ver så vi kainn bruk telt i tillægg.

Mvh Roger

Resultater:

1. Nabolaget å hu Randi/Heidi N. Austad 44 p

2. Familien Glum/Bjørnar Johansson 39 p

3. Kvazz/Bjørn Modell 38 p

4. Klabblaget/Olav Bragstad 38 p

5. Bålhaugen All Stars/Turid Arnevik 38 p

6. Oddvar og de uintelligente/Wenche Solberg 35 p

7. Østre Hylla Samlag/Oscar Frantzen 33 p

8. Rangeran/Ola Kummernes 31 p

9. Young Guns/Rune Johansson 17 p              

Neste PUB-QUIZ er 30. April kl 20.00

 

På Vel-brygga!.

 

 Her er det ”først til mølla ” som gjelder så møt opp i god tid.

Når møte vart avvekla om lauda'n va redeaktør'n på motorvei'n att me Barselona. Ankom Kongsberg i går kveill. Takk te 'n Roger fer oppdateringa. Mæn kolles jekk de me Garasjefårestillinga på Tinnve?

Redaktør'n.

Hjørnbole 10. april.

Ein litte vemodi start på møte i dag ætti som at Økonomisjæfen, hainn Anders Salberg, så uveinta dødd om kveill'n Påskonsda'n. Salberg kirke ha verri næstn foillsætt oinner begravelsa som va i går. Hjørnbole stillt me krainns. å 10 deltakera, ætti deinn kjerkele hainnlinga va næst'n aill samla te minnestoinn som hu Grete å 'n Lasse Austad invitert te.
Mænn både Hjørnbolr å værd'n ferøvri må gå videre, nåkkå som svært så gått oppmøt, me ongdommele rekrutta gi goe løfta om. Fårmainn ha tydelevis itj fynni nån værdi ærstattar te Økonomisjæf, å ha sjøl budd sæ me pængglas å åverti plass'n. Ætti kvart oppdaga 'n store fårdela me plass'n, pængan strømma inn å så slapp 'n å stå ansvarle fer kompletteranes kaffekoking oinner møte, så no tyde aullt på at Fårmainns å Økonomisjæfsjåbben bli i hopsli.

LÆGETJENESTA I INDERØY KOMMUNE.
Tå fersjelli groinna å sjukdomma i roint ås vart de i dag snakka om læga å lægetjenesta. "De e stor trafikk vænlegst veint!" va i tæmmele kjeint meilling, frå Lægekontore på Straumen, å son hi de verri på årsvis. De e itj¨å oinnras åver hu som trudd hu ha sli feil nommer å kommi te Vægvæsne inn på Steinkjer, når hu te stadiheit fekk deinn meillinga. Dæm va heiller itj nå fernøgd dæm som ha fått meilling om at dæm sto som nommer 5 i køn. Da koinn ein lik så gått lægg på, om itj heile da'n skoill gå me i telefon.
Ja, vi støtte hainn Arne Bredland 100 % i hainns innlægg om fårhåilla på Lægekontore på Straumen.
fer deinn som fløtta fastlæge te Steinkjer fer mang år sia va problema foillsteindi ukjeint. Riktinåkk te i Lægekontor som drives i privat resji, mæn læll da. Itj sjer de ut te at dæm e fleir følk heiller, mæn de e vel årganisering å sørvisinnstillinga som legg på i heilt ainna nivå! Kansji koinn de vårrå val å ta sæ ein studietur te Steinkjer, fer dæm som sett me ansvar fer drefta.
Ein teng må ein vel koinn slå fast, de kainn itj vårrå Lægetjenestan som Måssvikinga trakte ætti når dæm ønske sæ te Innerøya.

ELBIL Å MILJØE!

Hjørnbole hi før stillt sæ sjeptisk te at elbil'n ska vårrå så miljøvænnle som naturværneran hævde. Bakgroinn e sælvfølgele at Elbil går på Kølkraft å itj miljøvænnle vasskraft som naturværneran hævde. Deinn henn vinter'n hi vi jo te foille fått erfart at Norge e ein del tå Europa å hi måtte kjøpt inn strømm frå Kølkraftværk i Europa.
Fer å sei de ænkelt så e i investering i Varmpomp svært så miljøvænnle i å me at behove fer Kølkraft reduseres. Å anskaff sæ Elbil meføre behov fer meir strøm, som i siste omgang nødveindivis må kåmmå frå Kølkraft.

Mænn no hi vi fått stærk støtte frå ein kar som tydelevis hi sætt sæ groindi inn i ståffe, å deinn artikkel'n som kjæm, sto å lesa i Trønder-Avisa deinn henn vækka:

Klekk på artikkel'n så bli skrefta lesbar.

Når bil'n åt redaktør'n hi i fårbruk, i snett ætti 30.000 km, på 0,44 liter pr. mil betyr det at FIAT'n fårurænse bærre 63 % tå ein El-bil. Me deinn henn artikkel'n som groinnlag skoill de bety at så læng de e behov fer å ha kølkraftværk i dræft, så e aill unødveindi ferbruk, som El-bila, me å lægg groinnlage fer å håill Kølkraftværka i gang. Hainn va inn på nåkkå motorinsjinør'n te VOLVO da hainn hævda at deinn bæst utnøttelsa ta fossilt breinnståff va å bruk e dirækte te dreft tå bilmotora.

Atti møte i Brainnstasjon vart de friluftsmøt på kaia.

De e tægn som tyde på at de bli vår å såmmår i år Å.

GO HÆLG.

Hjørnbole 27. mars.

I løpe tå deinn henn vækka hi de vørti klart at vår'n e i anmarsj. Deinn nettan oppsærvert Hyllbyggin de føst Tjeldpara i fjæran, egentle ein dag fer tile, fastslo 'n Dag elektiker. På tur te møte koinn redaktør'n sjå eutt par på ein stei borti Osbækken, mæn 'n vart litte fer sein te å få me pare som antagel va på leit ætti tomt på Sneppen. Deinn einin fersvainn ne skråninga når fotoapparate kom opp.
Oppmøte va bra i dag å, 12 stykkja va innom. Fårmainn ha fårfaill, hainn hi vest fått i ainnfaill tå ferfina vana, å tebrengt hælga på luksushotælle te 'n Stordal'n, Copperhill i Åre. Der va vestnåkk vere heiller dåle, å hainn ha tydelevis verri inn på Rørsia å lessi korrektur. Dato'n på GROWEARAGE plakat'n, å tækst'n åver stæmt itj åverens. På plakat'n sto de deinn 24. mæns de i tækst'n åver sto 25, de ha 'n sælfølgele oppdaga å irættesættels kom pr. E-post. (Får håp at rættels te 24. e rætt, daton i meillinga som va me plakat'n va næmmele deinn 25.)

FAUNAN PÅ HYLLA å RØR'n!

My tå tia i dag jekk me te å snakk om de mangfoildi dyrelive på Hylla. Fleir ha møtt på store råttå roint omm på bøgd'n, så de espørsmål om de no e lurt å jørrå nå fer å desimer besteinn. Gavelsbon ha måtta jort fast råttjifta, sålles at råtta mått eta der "mat'n" vart særvert. Ælles så tok råtta me sæ "mat'n" å jømt 'n, å de vart de itj nå resultat tå.
Ælles så koinn 'n Dag Elæktriker fertæl at Hyllbokta no va foill tå krabbi. Hainn ha hat ut garn å fått dæm så foill tå krabbi at 'n ha plades me å ræns å grei opp ætti feskartur'n. Det vart å fertæld at ein kar utpå Ytterby'n ha prøv sæ me Hommerteina, å me gått resultat. Hainn koill ha fått fleir Hommera, deinn støstin på ca. i hælvkjilo, som va kokt å oppetti. (Skoill jærn ha presangtert bilde frå deinn bejivenheita å fått nån faktaopplysnings frå Hommerfeskar'n.)


I februar 2008 ha Hylla besøk tå ein Oter som låg å kosa sæ på flytebrygga. Ælles e de rapportert om både Piggsvin, Ræv, Grævling, Gaup å itj minst Hårrå attme Kælkværke. Ja, e de itj utrule at de e både følk å dyreliv på bøgd'n, når 'n tænke på aill skræmsels-propagandan frå Flatbærgen, å hainns likemeinn.

Møte æbba ut me spørsmåle: Ska det vårrå møt om Påsklauda'n? På settanes rauv såg det ut te at stæmmningen va laber, spesielt når de vart klart at Vaffelsteikera'n ha fått Påskferi. Mæn Økonomisjæfen hi nøkla å kainn åp'n om nån meille sæ, mæn ætti som 'n no hi fløtta oppi Hellemshaugen e de itj sekert at 'n e på "Nætt" einda.

TE SLUT ØNSKES RØRBYGGI; HYLLBYGGI Å AILL LESERA TÅ RØRSIA GO PÅSK!
No må di itj fårrå nålles i Påskhælja.

Hjørnbole 20. mars.

Fer hjørnboldeltakeran va de fløtting som sto på tapete i dag.

Vi vart vel 12 stk på møte, trur æ. Dæm som va me på fløttinga va dæm på bilde, Dag, Lasse, Bjarne å æ + a Gjertrud å'n Anders Strand. Du kainn sjønn at pængskape va tongt, aill pængan te jørnbole va jo inni der (200kg).

Krana på Transit'n vart ferr lita så vi mått heint ti MAN når pængskape, me
glase te jørnbole, skoill fløttas.
..


 

Hen e kaillan i frå fløttebyråe samla i lag me husværten te kaffe å nystækt vaffel attme jørnbole oppi Hellemshaugan...

Mæns 'n hjørnbolkailla'n hoill på me fløtting, va redaktør'n på fløtting i Oslo, kor by'n no ska fersjønnas. Trafikken på Bispelåkke (i bakgroinn) å E18 ska bort. Heile område ska vestnåkk bli ei Grønnlong. i deinn ferbinnels så bygges det i ny bru, fer bil å gang/sykkeltrafikk, åver 26 spor på senteralstasjon. Brua bygges i Hållainn å de e SARENS som hi fått oppdrage me å fløtt brua frå Hållainn å te deinn einnele plasseringa.

Jåbben i hælga va å fløtt deinn henn seksjon frå lækter'n, te Taubåtkompanie i Trondheim, åver E18 å te byggeplass.

2 KAMAG spesialtrailera, kvar me 12 akslinga, løfta opp bruseksjon nr. 3, på nærmar 500 tånn å snægla sæ føst på lainn, nåkkå som tok ti. Ballastvatn måt pompas både inn å ut, ætti kvart som traileran bevæga sæ mot lainn. Vi start opp i fæmtia å va på lainn i hævtitia om kveill'n.

Føst ætti klåkka ølløv vart trafikken på E 18 delvis stoppa, å vi koinn kjør åver. Seksjon va på plass i hælv totia om natta. I Påska ska deinn seksjon vi sjer hen trækkas framåver, deinn nye seksjon ska så sveisas i på, å næste fløtting e planlakt te 1. mai, om aillt går ætti plan.
 

Hjørnbole 13. mars.

De e vel få fereninga som kainn vis te så stor aillersspredning som Hjørnbole! Gutongi'n på einnin vart i dag heile 4 år gammel, mæns 'n Petter snart kainn sei at 'n e 84 år ong! De e i aillfail itjå i vein me hummør å humåmmels, å hainn ramsa opp namna på bilde oinner utan problem:

Bilde e ti utti Dal'n å vi sjer føst 'n Ola Vini, Karl Arne Hermann, Marius Hyllbærge, Jorunn Vini,Torill Hermann, Berntine Hyllbærge, Liv, døttra te 'n Ola å hu Jorunn, Sigrid Nommerstad, te slut hu Jorunn Irene å 'n Olav Ivar Bragstad (Hussjæf).

Om de henn bilde sa 'n:

De denn bilde e i frå ein Typpertur te Snekkermomarka i Værdal'n. Som vanle på deinn tia va de hainn Ludvik kjørd ås me melkbil'n. hainn Marius Hyllbærge va itj så interresert i Typperplokking å meilt sæ frivelli som kaffekokar. Når tia fer kaffepause va inn så va både kaffe'n å kaffekokar'n varm. (Namna på de henn bilde vart snakka bort da de komm vektiar saka.)

POLE MÅ PLASSERAS PÅ RØRA.

I Inderøyningen i går sto de at Rådmainn villa søk om å få Polutsalg i kommun. Deinn saka støtte Hjørnbole foillt ut! Mæn når 'n fåresle at Polutsalge ska læggas på Næssjole, på gæli sia tå straumen. Makan te toill!! Pole må læggas på Røra, de e i sælfølgele krav frå Hjørnbole, einstæmmi å me foill aklamasjon å fårmainns døbbelstæmma. Stasjon må da vårrå ein naturle plass fer ein sånn istutisjon.

SØKNA OM Å FÅ BLI RØRBYGG.

Frå ein kar som bur dal'n oppom gammelskolin på Vollan hi de kommi ønske om å bli Rørbygg. Saka vart diskutert, å sjett på me stor velvelliheit, mæn finn saka kainn realitetsbehainnlas må kar'n still på tri Hjørnbolmøta å framlægg saka si. (På de føste spandere Hjørnbole kaffe å Vaffelkak)

Hen e redaktørn's fårslag te greinseutvidels, mænn når 'n sjer kolles greinsa går i område må dæm som jekk opp greinsa verri styggfoill. E de ti ferr å jørre stør justeringa tru?

HANNE E ENI ME ÅS!

Nåkkå å mærk sæ når de bli ti fer valg!

GOD HÆLG!

RAPPORT FRÅ REDAKTØR'n 19. februar.

Mæns hjørnboldeltakeran kosa sæ me kaffe å vaffel, va redaktør'n på jobb me SARENS. I Myster krafstasjon ha dæm oppdaga høg tæmpratur å uregelmæssiheita i oljen på ein transformator. Når trafo'n vog 100 tånn, å befainn sæ innerst inni ein islakt fjol, betydd de nå enårmt store kåstnaa, om trafo'n skoill fløttas te Drammen, fer oinnersjøkels å reparasjon. SARENS fekk dæffer fårespørsel om de va mule å løft ut Trafokjærnen, inni masjinhall'n. Me egendesaina SARENS løfterigg å spesialjækka, vart 93 tånn trafokjærne løfta ut, å oppdragsjiveran va tydele fernøggd.
Att de va lite om plass kainn ein sjå på bilde. Masjinhall'n e ca. 13 meter høg, mæn de va minner einn 15 cm å gå på når Trafokare vart dreggi ut.
Kraftstasjonsæger'n BKK produsert strømmm fer 8 melliona i vækka, så hen mått teng vårrå i ård'n, te vårflåmmen starta.  Kraftværke e eitt ælvekraftvæk som bruke vatne frå tri ælvi, når det e der. Hen e de ittj nå magasin å samle opp vatne, de som itj brukes går rætt i sjøn.

Når deinn jåbben va jort bars de te Valle Mar i Spania, i jænn. Håpe va at vere ha bedra sæ sia Jula. Mææn ------?

Sælvfølgele vart de straks ein tur på straunna fer å sjå kolles de såg ut. Jo da, Spanjolan ha fåreti opprødding, mæn det va fræmdeles både rægn å vinn. I de ælveleia som vi hi verri vant te å sjå tør e de no stor vassførng å det dreg me sæ my rask som seinar hamne på strainna. I lamme aillt rat å "bambus" va de å store mængda appelsin å sitron. Sjø'n va heiller sjittin å sekkert kaill så deinn innbau itj te badeaktivitete.

I stan vart det ein spasertur i nabolage. Plass'n heite Benajarafe å legg ca. 2 mil øst fer Malaga, å må betægnas som ein lit'n lainnsby kor feske, lainnbruk, tomatdørking å resturangdreft (om såmmår'n) vel e hovednæringa. Hen e a Gerd på "byvandring" i lag me i ferfrøssi par frå Nittedal'n, som e gla fer å slæpp oinna snø å minusgrader.

Væll, i dag kom sola fram på næst'n sjyfri himmel, å tæmpen passert 18 varme grader, i sjyggen.

Spaniahælseng frå Redaktør'n.

Hjørnbole 6. februar.

Oppgavan srømme på åt Hjørnbole å leserea'n på Rørsia. Hussjæfen ha verri åt fari'n, hainn Petter Bragstad, å leitt i jænnom nå gammel bilda. Hainn ha me nån tå dæm, som lesera'n ska få sjå nærmar på, mæn føst  tek vi de henne:

Ekstremsport i Kælkbrudde!

Fårslaga va mang, både på namn å arbessoppgava, når bilde i originalstørrels 6X9 cm vart studert. Mæn når 'n Petter kom, kom svare me ein gång: De e hainn Odd, brorin som klattre. Når bilde vart ferstørra så kainn de sjå ut te at de ongdommele synndagsoinnerhåillning som e på gang. De legne i ailfaill itj på arbesskles de 'n Odd hi på.

Ælles koinn vi fastslå at bilde tå "Veiarbesslage" no va færdi utfårska. Namna va Konfirmert tå hu Asbjørg, døttra hains Oskar som ha fynni såmmå bilde i familiealbumme. Steinbrudde attme Hærnæssbakkin, eiller Hita, som 'n Petter sa, når hainn beskreiv steinbrudde som vart brukt te murstein oinner veiarbe. I brudde vart de heint ut fine å jamne steinblåkki, gått ægna te muring.
Om Fargo'n va ny koinn itj 'n Petter sei nåkkå om. Vi får sjå om 'n Arne Ofstad klare å finn ut nå meir.

Ræst'n tå bildan hainn Olav Husjæf kom me kainn de studer hen:

    

Når Hyllbyggin skoill oppi Værdal'n på Typpertur va de Fargo'n (melkbil'n) hainns Ludvik som va framkåmmstmiddle. Hen e de sekkert fleir tura å fleir Hyllbyggi som kainn i jænn kjeinnas.

    Høttbøgginga e oppme Støbbsetertjønna. Årsak te deinn stor fersamling tå følk e at de vart fer dåle før fer hæstrainnsport. Hæst'n kom sæ itj åver myrin. Da tok ongdommen saken i egen heinner å stillt me kjølki å trækkraft.

No lesera: Veit du nåkkå så sinn ein E-påst! (Klekke du på bilda'n bli dæmm stør.)

Tilear ha vi diskutert samenslåing tå Innerøya å Måssvika, aænkelt va i mot, dæm villa itj ha mei hainn Petter, sjireinnar, på kjøpe. mæns ainner syntes sjireinnar'n va O.K. sjøl om 'n koinn vårrå storkjæfta. Skoill de føst vårrå kommunesamenslåing jekk stæmmning meir i rætning tå einnå stør kommuna Innerøya, Læksvika, Værran, Steinkjer å Snåsa koinn slåas i hop. Væl de ska itj stekkas oinner ein stol: Rørasia koinn rivas laus å knyt sæ opp i mot Sørinnhærred kommune, kor å Sjørdal'n å Meråker koinn vårrå me. Kommunestyre i storkommun behøvd itj å vårrå stør einn de som e i Steinkjer kommune, å heiller itj trøngt administrasjon å vårrå stør. Da kainn resursan sættas inn der dæm trøngs mæst: på omsårgsfeilte, bøgging å vedlikehåill ta skola, aillers- å sjuke-heima i stan fer administrasjonsslått i småkommunan. Det bæst å flenkest pærsonan fekk ta sæ tå Politikk å administrasjon, mæns dæm som va åverflødi koinn gå inn i hælse å omsårgsarbe, vedlikehåill tå veia å åffentle byggninga som no ferfeill. Massevis tå resursa te praktisk oppgava, utan at de kåst nåkkå meir einn i dag.
At Hjørnbole får støtte frå ein Senterpartimainn, kainn vi Lesa i Inderøyningen fer freda'n. Sælvfølgele går både novårrånes Olførar, politikera å administrasjon i mot. Årsaka e jo klar, mang tå dæm må finn sæ nytt arbé!

  

Te slut får vi ta me i bilde tå dagens møtedeltakera,  hen e vi 10 te bors, mæn heile 13 stykkja va innom i dag.

GO HÆLG!

Hjørnbole 30. januar.

Fæmt'n minus å sur østavinn å neisa flytebrygg va de som tok i mot ås i dag, mænn inn i Brainnstasjon va de go tæmprarur. Som vanle va oppmøte bra 12 - 14 stykkja vart de ætti kvart, å fer ænkelt  vart de oppfresking tå fersjelli heinnelsa i teknøttning te Kælkværke både på Hylla å oppi tromsdal'n. Uheildi lasting tå traktortelhængera, me storlastar, sjøting tå åverhæng oppi tromdal'n å itj minst uheildi parkering tå ein gammel Scania attme bakhjule på stordomper'n. De skoill ha vørrti ein krafti smeill, når frameinnin på Scania'n kom oinner bakhjule på stordomper'n. De ha vest legna på å slå på i sjeii, når bakhjule passert åver snutin, på Scanian. Ætti uheille va Scanian delt i to å bæst ægna te spiker. Arbessfårmainn, som i ein vess fart kom ne frå kontore sett, skoill itj ha delt ut skryt te hværken hainn som ha parkert Scanian, eiller hainn som kjørd domper'n.

Ælles va de kvalitetssekring tå namna på Vægarbesslage som sto på programme. Fårmainn la fram resultata tå groindi oinnersjøkelsan som fereiller'n, hu Margot å 'n Rolf ha jort. Døttra å t hainn me riva, hu Asbjørg, ha me ein gång kjeinnt i jaænn 'n far: Oskar Skoglund. Svigerdøtra åt hainn me krøllan, hu Bergny, ha heiller itj verri i tvil: Det va 'n John Petter Østereng. (Østereng Nedre, side 196) Når de så va foill eniheit om at hainn heilt te vengster va 'n Johannes Østereng (Lang Assja) å sjåfør'n heitt Torvald Ofstad, så va de bærre ein i jænn. Om hainn koinn dæ opplys at de henn karra'n va i tenærma fast arbesslag å fæmtemainn heitt fer Iver Berg (Askvoll side 184 på røras bebyggelse 1957.)
Fårmainn blåkkert fårslage om at Hjørnbole skoill veta deinn einnele namlesta, vi va fer ong, meint. Dærme vart de eniheit om å åverlat oppgave'n te Tossdagsklubben neppå Velbrygga.
Når 'n sjer på bærge bakom karran, så legne de på i lite steinbrudd som va attme svengen førri Hærnæssbakkin. I dag e plass'n dækkt tå E 6'n, mæn deinn øver del'n tå deinn glatte steinflata e fræmdeles synle. E de nån som hi nå ainna å fåreslå? Seinn i meilling på jan.salberg@ntebb.no .

Så va de lastebil'n. Fargo va mærke hainns Torvald, bil'n sjer tæmmele ny ut, sjå på dækka, kansji e de føst lasse som no ska lastas. oinnersjøkelsa i teljængele littratur tyde på at bil'n e ein 1935-36 modell, mæn de e heiller dåle med bilda å finn på Internett. No skoill hainn Arne Ofstad ta kontakt me døttra hains Torvald, hu Brit, å hør om hu koinn ha nån opplysninga åt ås.

GOD HÆLG!

Hjørnbole 23. januar.

Hei Jan ! 

Hi drevvi litte ætterforskning ang. bilde tå ”arbeslage”.Æ kjeint ingen. Fekk jølp tå foreldran min, a Margot å’n Rolf. 

Fra venstre: Johannes Lornsen Østereng, Iver Berg, Oskar Skoglund, Jon Petter Østereng og bak me sjåførhuv Torvald Ofstad. 

10 stk på jørbolmøt i dag . Når e du tebake ? 

GO HÆLG !! 

Hilsen formainn

No e æ heim!

Redaktør'n.

HÆLSENG FRA SINOP TYRKIA 17. JANUAR.

I dag e de deinn føst "frida'n" si vi kom te Sinop, hainn Leif Tore Engan, (øverst i Åsalia) 8 mainn te frå Sarens å æ. Som de kainn sjå på bilde så e derrekken kommi på plass å Sarens utstyre regga ne. Jåbben e jort pærfækkt å feilfritt, itj så my som ein blånæggel hi de vørti på nån. No ha æ ti åver hoinner bilde tå jåbben, mæn plussele så nækta minnebrikken å ji frå sæ bilda'n, så de bli lit frå sjølve operasjon me løfting tå tårne.

Hen stårn 'n Leif Tore på dække te SIEM LOUISA som hi frakta de sist lasta frå riggen å inn te kaia i Sinop. To næst'n foille dækk, ca 260 tånn, me utstyr e frkta i lainn. No ska de lastas på 13 trailer å kjøras te Sarens Belgia, å te Steinkjer. Leif Tore reist heim i dag, mæns æ ska vårrå nån dåggå te å last opp trailera'n.

Bøggninga i bakgroinn ska vårrå ca. 4000 år gammel, å når'n fer roint i by'n kainn ein få intrøkk ta at de heiller itj e revvi i hus sia deinn ti.

Hen e de i bilde tå "Hotælle", som æ bur på, me riggen i bakgroinn. Avstainn te kaia i Sinop e 2,6 km.

I bakgroinn sjer vi deinn Øste del'n tå Sinop, som hi ca. 35.000 innbyggera på deinn henn tia. Om såmmår'n tridøbbles de te åver 100.000! Mæn hverken hainn Leif Tore eiller æ dreg hit på feri!


 

Det e lik æns hen, som i Spania, massevis tå hælvfærdi hus å boliblåkki. De e vel i resultat tå økonomikrisa de å. Spørsmåle e om Leiv Eiriksson finn olje oinner bått'n tå Svartehave. De ska bårrås tri høl på i vassjup'n åver 2000 meter. Nån hi snakka om 3000 meter oinner der i jænn.

I motsættning te dåkk heim på Rør'n, hi vi hatt tæmperatura på greinsa te de fersvarle, når de jeill å arbé utan tegang te ØL. No i dag e de heiller sur vinn litte rægn, mænn brukbarr tæmpratur. De skoill vårrå meillt SNØ, mæn deinn hi itj kommi, einnå.

BYVANDRING I SINOP 18. januar.

Jåbben på Leiv Eiriksson e jort å no ska vi seinn heim 13 trailera me utstyr. Traileran skoill ha kommi i dag, mæn de verke som om Tyrkia, på det område e vær einn Øst-Tysklainn i slut'n på 60 talle. Men teng sjer ut te å løys sæ, så om onsda'n bli de kansji lasting. Ætti å ha fåreti ein nødvendi sjækk å døbbelkontråll tå papir å utstyr vart de ti te i lita byvandring i Sinop.

Sinop  e ein gammel by bøggd inni å roint ein bymur som hi opprinnels frå ca. 2000 førri Kristus. På havna legg de ein masse små feakarbåta, å de kainn sjå ut te at de e hovednæringa. Fersjelli oplysninga sei at by'n hi ein 35 - 45000 innbyggera om vinter'n, nåkkå som tridøbbles i feritia.

Utåver feske, så e resturanga, butikka å hotell som sørge fer arbé å inntækt te befølkninga. Både innom å utom bymur'n drives det returanga å "pølsbui", tydelevis innrætta mot turistsesången.No på vinter'n e de fer det my som e stængt. Ocean Rig, som æg riggen hi leidd å fått åpna to hotæll som disponers tå dæm som itj får plass på riggen.

Typisk muslimsk, bønne tår'n me krafti høytalera, som lage ulyd fleir gång om dag. Lyd'n hørdes som krafti støy heilt ut på riggen. Ein teng vart vi eni om, hainn Leif Tore å æ: Bli de avstæmming om sånnt i Nårri så stæmme vi NEI!

Typisk feskbutikk!

Utypisk turistbutikk, kor de eård'n å åversekt. Båtmodælla e trule hovedsuvenir i Sinop, me mang spesialbutikka.

Bymur'n kainn brukas som groinnmur!

Strainna neom hotell Antik, kor Ocean Rig hi sett Tyrkiske hovedkontor så læng riggen legg i Sinop te utrustning. Hen e de nåkk fint når sola sjin å varmin kjæm.

På kaia i Sinop betyr besøke frå Leiv Eiriksson stor trafikk. To supplaibåta å eitt kransjip e nok ikke vanle hen. Me 260 tånn Sarens utstyr, 2 trøstera på 75 tånn å my ainna utstyr på kaia kom "havnesjæfen" å uttrøkkt bekymring fer kaia, å deinn bekymringa bli vel itj minner når 13 trailera ska inn å lasas. Supplaibåtan SIEM DANIS å SIEM LOUISA kjæm frå Ålesund, mæns BIGLIFT'n heite TRANSPORTER å e Nederlandsk.

FØST MØTE: 2. januar.

GODT NYTT ÅR TIL ALLE LESERA PÅ RØRSIA!

Sol jænnom fråstrøyken på Hyllbokta, va vækomst'n som møtt deinn som skoill på årets føste Hjørnbolmøte.

Oppmøte vart ætti kvart svært så gått, å heile 15 stykkja va innom. Deriblainnt to småfrøssins representanta fer Håinnmusikken, som va i gang me årets føste aksjon fer å sekker økonomi'n, innsamling tå tomflaska å tombåksa. Ætti både utsagn å ansektsuttrøkk ha aksjon verri svært så velløkka. (Fårmainn fekk skryt fer i stort bidrag.)

Te å me 'n Dag elæktrikker ha i dag ti sæ fri frå husbøgginga, som ha hatt prioritet frammom Hjørnbolmøta i tia førri JUL. På spørsmål om 'n vart færdi te Jul, kom svare: Nei, mænn de e læng te JUL! Vesællar'n frå Gavel kombinert i dag veleveranse i nabolage me kaffe å vaffelkak, å såg svært så fernøgd ut. (Velagre va vel snart tomt antagele.)

Ein som itj va foillt så fernøgd va Fårmainn. Samfunnshusets vænner å Sånglage ha arrangsjer årts fæst, me Gluntan som hovedatraksjon å dainsmusukk, 5. juledag. Der ha oppmøte verri heiller skuffanes, bærre såvitj åver hoinner stykkja ha møtt opp, de va førti ferlte te betal musikken. No mått dæm sætt sin lit ta gått barbesøk, om arrangsjemange skoill oinngå tap. Mykkjy arbè  te lita nøtt, så no ha hainn arrangsjert sin siste fæst. (Ska vi tru på 'n?)

Ferøvri ha de verri heiller role me fæsting å feiring på bøgd'n, mæn i eitt dalfør, i nabokommun, skoill det ha verri ein som ha mesta både boks å ein sko. De skoill vesstnåkk ha fåregått i parøvels som krævd såkaillt lettels i antække, å ein luring ha nøtta anledningen te å rapp me sæ boks å ein sko oinner akta. (De bli vel revvyinslag tå sånnt.)

Som om de itj va nåkk, me Fårmainns bekymmringa om økonomin te Sånglage, så va 'n å bekjymmra fer økonomi'n te Hylla Vel. Strømmrægninga på Brainnstasjon vist sæ å bli åver 2.000 kronå fer de to sist månan i 2009. Hussjæfe'n som før ha hylli låg tæmpratur te vanle å skruvd opp tærmostatan om fredagskveillan, ha oppfatta at deinn verksomheita va unødveindi, å lætt Brainnstasjon ha god tæperatur heile vækka. Når de i tillægg var heiller kalt så va de vel ein tå årsakan. Fer å dækk meirferbruke vart de rnstæmmi bevelga i ækstra teskudd i husleia på fæmhoinner kronå.

GOD HÆLG!

øtta