PUB 66 TRÆFF 10. DESEMBER 2005.

Først i krafti meilleng te ein vess avdanka sjømainn, å Gålfgrasækspært, oppi Hellemshaugan: Pubbmøtan e itj nå'n "Homoklubb"! Bærre så du hi de klart!
I dag va de tydelevis kårt ti te Jul, å Trondheim stass'n, kor ein del tå de fast møtedeltakera'n deltok på Julbol. Værdalinge'n å Politiker'n, utpå Ytterby'n, mangla. Som ferklaring vart de antyda at dæm sekkert va i gang me roinnvasking bægge to, ætti som at ingen tå dæm va oppsærvert på Pubbaft'n i går kveill.
No hi vi kommi ås ætti åpnenga te E6 anlægge å hi starta planlægginga tå nye prosjækt. Storprosjækte me Jærnbanetunnel, frå Sjemslia å te Rambersmyra, sålles at E6'n koinn læggas ætti jærnbanetasén annsjer vi no moa fer å lægg på is. Uløkka utme Koatunnel'n, som koinn ha vørti i storuløkk, kræv at planan om vægtunnel frå Sjemslia å te "Såmmårfjøse i Ko'n" no bli ti fram, å sætt på Busjætte. I føste omgan må de byggas ein tunnel fer tofeilts vei, så bygges de ein parallel tunnel, når de bli firfeilts vei innåver. Gammel E6'n må behållas som turist/lokal å sykkelvei, å opprustas sålles at turista å veifårrånes kainn ta sæ ein pause å studer kul'n på Trondheimsfjol'n. 
Mæn føst ska omkjøringsvein bort. Massan frå deinn må brukas te å rust opp Stasjonsvei'n, sålles at vaskebrætta utom Hellem kainn fjærnas, så må de byggas roinnkjøring fer skolbussan atme skolin, nåkkå som Vægvæsne kainn bruk litte grainn tå de pængan dæm spard på E6'n te. De e jo E6 omlægginga som hi te bort deinn roinnkjøringsmuleheita som va før. Busslomm vart de itj på E6'n, så de e nødveindi å få fortgang i planlægginga, å bygginga tå busshåildeplass'n atme Wibe, sålles at både "omlastinga" skolonga, å betjeninga tå Ækspræssbuss'n, kan fåregå på ein trøgg måti.
E de stein i jænn kainn de byggas ein parkeringsplass, fer tågpassasjera'n å tongbilsjåføra, på Hellemshaugsia tå spore. I deinn ferbinnelsa så må de kåmmå i gangbru åver spore, som de e naturle å bruk, sålles at de kainn bli slut på å kryss spore på ein uønska måti. De e bærre å ærkjeinn, de e bærre i fåtal som går oinner jærnbanebrua, når dæm ska på stasjon, te farikken eiller Hylla, eiller deinn ainner vei'n. Nåkkå tå kåstna'an hen kainn å Jærnbaneværke ta, dæm fekk jo ailldeles gratis fjærna ein utjiftspåst, når E6'n vart bomfri.
Jo da, planan dæm hi vi klar, de e bærre å sætt i gang!
Omtale tå Strøsinn frå Utø'n, på Rørsia! Heilt uhørd! Nå nei da, ferklaringa e klar å grei: Strøsainnprosjæktledar'n, a Berit Helgesen e Rørbygg, produksjonsutstyre e bygg tå Rørbyggi, å pakkinga jæres på Rørsia tå Straumen. Ailt e i ård'n me deinn saka!
(Da får vi bærre vårrå åverbårrånes me at vi hi ti ein bit tå Utøy'n, fer å lag strøsainn, bli prosjækte sukkse løyse jo saka sæ sjøl te slut, å Børgin å Beistafjol går i eitt.)

Bygginga tå "Hyllastrand" e no gått i gang. Hovedlåna hi no kommi så langt at det går an å få i lite inn trøkk tå kolles resultate bli te slut. De kainn no rætt heinn at husé vil gli inn i bebyggelse på Hylla på ein go måti, å at de va ein heiller "Gloråt" reklamebråsjyre som itj yta arkitækt'n foill rættfærdiheit. Ein må vel kainn sei at størrelsa itj e så dommineranes som ein først koinn få oppfatning tå. Ja, de ska bli arti å sjå resultate ætti Julferi'n.
Uønska besøk i jæsteboka hi de å vørti. De sjer ut te at de e ein Russer som ønske å markedsfør sæ. Innlægga hi vørti sletta ætti kvart, nåkkå som de no bli slut på i stoinn. Årsaka e: julferi. Redakøtr'n reise om onsda'n te Spania, å bli bort te deinn 15. januar.

Følgele takk 'n leseran fer det åre som hi gått, å Ønske GOD JUL å Gått Nytt ÅR!

P.S: No må de bruk jæsteboka aktivt, sålles at både redaktør'n, å ainna Rørbyggi, som itj bur på Rør'n bli hylli oppdatert.

PUB 66 TRÆFF 3. DESEMBER 2005.

De henn bilde får stå som i symbol på at vi går inn i i ny ti. Ny E6 e åpna, "bjelleklangen" hi de vørti slut på, å trafikken flyt så de suse oinner jærnbanebrua. Akkurat no e de bygginga på "Hyllastrand", å kårboli te a Eli, i Koa, som e de støst prosjækta på bøggd'n. 
Oppme Lundsaune e nån ivri "kailla", me 'n Kristian Austad i gang me å få "Møll'narstu" på plass atme Salbergsbekken. Der hi de kommi på plass i betongplat, som huse ska stå på.
Redaktør'n fekk spørsmål om å presangter nån plana om småbåthavn på Hylla, å va låvvå både plantægninga å litte ainna infårmasjon, fer åver i vækka sia, mæn itnå hi doka opp så langt. (Ska de læggas ut nå på "Rørsia" må di jaggu få fart på dåkk. Redaktør'n reise te Spania om ti dåggå, å da bli de itj nå oppdatering finn i slut'n tå januar, bærre så de veit de.)
Me Jul å vinter nert fåreståa'n ha vesælleran på bøgd'n goe tii. Te Gavelsbo'n innløp bestillingan så fort at 'n no næst'n itj klard å lever, travelt oppti som 'n ha vørti. Skolbuss å Taxikjøring, i telægg te fjøsarbe å jultresælling så ut te å ji 'n i travel førrijulsti. om 'n mærka nå te konkurras'n frå vesællera'n innpå Myr'n, som dreiv me store markedsføringskampanja? Nei, hainn koinn itj sei de, mæn de va gått å sjå at dæm å einnele ha kommi fram te at de va itj bærre å produser ve, deinn mått sællas å. Ætti som de nærme sæ jul, å innkjøp tå edlere vara, kom de opp tanka om i samenlegning: Kansji vesælleran innpå Myr'n satsa på å produser "Årgangsve", å sålles oppnå høger pris? Joda, muleheita koinn vårrå te stæss.
Oinner åpnenga, tå E6'n, klard Gavelsbo'n å snik sæ føst i prosesjo'n på Gråfærgus'n, å de hi jidd resultat: På deinn intærne Internættsia åt Vægvæsne e de eitt bilde frå åpninga, å de e tå Gavelsbo'n!   
E6'n ja, de må da kainn konstanteras e de må vårre eitt tå de mæst veløkka prosjækta åt Vægvæsne, du store værd'n fer ein flyt de hi vørti på trafikken. No e de bærre å håp på at "trøkke" sættes inn længer søråver. Strækninga frå "Texaco'n" å søråver te Sjemslia, må no snart vårrå deinn mæst uløkkesbelasta veibit'n i Noltrøndelag, å vise sæ næst å ha "ti ti sæ" te å del lainne i to. Sist vart de demonstrert om tissda'n, me nåkkå som koinn ha vørti i alvårle stor uløkk. Ein vaksin, å gått ærfarin, sjåfør klardd å avværg einn store katastrofe'n. I ste'n fer å kleim i hop, ein pærsonbil, tok 'n valge om å frontkolider me ein lastebil! Sælvfølgele kainn ein sei at fart'n va fer stor, når 'n itj klard å stopp, mæn Fønvinn, på nekjørd nysnø e vanskele å oppdag å e tæmmele lokal. Gått å itj minst modi jort tå hainn som avværga katastrofe'n.
Om itj Vægsjæfe'n finn pæng te heile strækninga, må 'n i aillfaill finn nåkk te å rænsk opp i sian på tunnel'n, sålles at normalt høg kjørty kainn møtas. De e fleir æksæmpel på at skapbila me normal høgd hi fått skada på skapa. (Redakttø'n vil åverbreng besjén når 'n træffe Vægsjæfen.)
Julhainnel på Lenas Landhandel om onsda'n! No sætt å a Lena i gang julfårberedelsa'n, koinn vi lesa på "Flygeblaé" som låg på kaffé bole i dag. Deinn som itj hi verri innom dørin, på Lainnhainnel'n, må ta sæ ein tur dit. Følle a Lena opp de a låvvå bli det mykkji fine produkta å få kjøpt, å så e de ækt vara å! Ja, te å me onga'n laga a te julstæmmning åt, mæn de på betangels at onga'n sjøl e me på arrangsjemange! (Kjæm de itj ainna teng i vei'n vil redaktør'n å ta sæ ein tur, å da bli de bilda på Rørsia! Vi møtes om ondagskveilln.)

GOD HÆLG!

Hei Jan!

P.g.a dein store, uforutsjette tidsferskjæl`n meillom oss å fedrelainne, kjæm naturli nok her rapport`n en del seinar ein ferveinta. (å vi føle dæffer at kritikken på at vi e træg kanskje e t en vess grad ubegruinna! :-) Men åpning hi vi hatt me sjampanje, snorkløpping å en heil gjæng me rørbygg. Å ætter ein såpass høytydli å så t di grader gått gjænnomførd særmoni kain endeli aill spanskferierende rørbygg (å d e vest ganske mang ferr tia) såvvå gått om natta utn nå plag tå dåli samvittihet! E6 på røra ærklæres hærve ferr åpna!!

Hælsing fra:

Solrunn å Roger
Terje å Turid
Inge å Eli-Mette
Cathrine å Inger-Merethe
Erik å Tonje
Å Johanne

Å eillers aill ainna rørbygg hen!

Redaktør'n trudd no itj de va meir einn ein tim, hainn da. Mæn e de feiringa som e årsak te at nån dåggå hi døtti ut, å at de e årsaka te "uforutsjette tidsferskjæl`n" så gotés ferklaringa.
Snø'n hi kommi! Vælkåmmen heim!

PUB 66 TRÆFF 26. november 2005.

Me vel jænnomførd E6 bygging å åpneng va de i tebaklænt fersamling som kom på møte i dag. A Lena sto i telefo'n fer å prøv å oppklar i stort mysterium: 5 båksa penøtter som 'n Olav Steinbilkjørar ha fynni på tur te Pubb'en. Sambo'n, som ha hatt kveillsvakta i går, vart sætt oinner férhør, mæn ha inga ferklaring. Va de histori'n me Painnkaka som gjænnto sæ? Ha båksan vørti lei tå sæ oppå disken, å ti sæein tur ut fer å sjå om de va nå liv på Hylla? Ha tur'n verri "vælløkka", ætti tradisjon på Hylla, sålles at dæm ha måtta ti sæ i kvil å såmna finn dæm kom sæ heim? Gått va de at ein nabo fainn dæm å fekk dæm heim.
"Sydenturista'n" ha itj seint i einaste meilleng om lokal feiring tå E6 åpnenga, nåkkå dæm høgt å tydele låft ut finn dæm for. Itj i einaste ol i jæsteboka heiller, no bli de oppstrammimg, når de kjæm heim guta!
Oppstramming må de bli ått fårmainn i Aksjonskomitén å. Utnaæmnelsa tå Røra's første ÆRESBÅRGER var støtta hoinneråfæmti prosænt. Mæn ein alvårle mangel va de på Kulturlesta åt fårmainn: "Hjørnbole" va itj næmt me i einaste ol!! Skandale tå værste sårt, ja, kansji stør einn skandalen i Sjøfersvare. Sælvfølgele ska ÆRESBÅRGAR'a slæpp å betal fer kaffé å Vaffelkak, når a kjæm te møt attme "Hjørnbole". Spørmåle e no: Kolles ska fadæs'n opprættas? Går de ættianmeillels eiller må E6 åpnenga kanseleras, nyvein stængas, å bomman sættas i verksomheit, å heile feiringa taas på nytt? De henne må avklaras finn Austadgutan grev bort omkjøringsvei'n.
Vinter'n lætt veint på sæ, ein SABB ægar utpå Ytterby'n ætterlyst snøkanon, hainn syntes naboa'n kom sæ fer lett på arbé om mårrånan. Me egen snøkanon koinn 'n ha sørga fer at dæm møtt ijænnsnødd ytterdør om mårrå'n. Ja, de e utrule ka bekjymmringa ænkelte hi.

I dag va a Lena sjøl på plass fer å feir anskaffelsa tå ny "Armbrytar å kvilbænk", i solid tømmer, som kom på plass utom lainnhainnlerie. Ka bænken kåsta de vest a itj, mæn de ha gått me beis fer næst'n sju hoinner kronå, så hainn vart sekkert itj belli. Mæn de skoill vårrå muleheit te å bestill sæ ein bænk, om nån ha løsst på ein.
Møte i dag avsluttas me prøvsetting, GOD HÆLG.
 

PUB 66 TRÆFF 19. november 2005.

Møte åpna me at 'n hæsblæsanes fårmainn stakk inom fer å bli ønska GO FERI, på Kanari'n, skoill reis om ein hæltim. Bilsællar'n, som skoill reis te Kanari'n, om onsda'n, va å presis på plass hainn å. Følgele vart de nødveindi å ta i hastesak: E6 åpneng om tossda'n! Ferrista'n ømta frampå om åverføring tå deinn vekti bejivenheita åver WEB-kamera, på Rørsia. Fårslag vart avsli, mæn te jænnjeill fekk dæm pålægg å feir åpnenga me stil, å seinn rappoert på Gjæsteboka. Skoill de finnas nån me avansert Mobil, vart de å krævd bilde-dokumentasjon, nåkkå som vera fer å vårrå i datatæknisk utfårdreng, mæn vi får sjå å følli me.
Vægåpneng ja, kæm ska kløpp snora? "Gromveitja" koinn ha verri i gått valg, mæn deinn lokale partihøvdingen sjer ut te å ødlægg aill muleheita fer veitja. Han prøve sæ på å ta apsolutt aill æra fer at de vart ny E6. Mæn der får'n finn sæ ti å still langt bak i kø'n. Hoveæra fer at de vart ny E6 e utan tvil foillsteindi, å de heilt utan konkurranse, AKSJONSKOMITE'n si. Dæm vist sæ å ha ein utrule go tæft, greidd å framstill vægsaka som ei regionsak, lik mykkjy som ei lokalsak. At partie åt Naturværnar'n utpå Innerøy'n tilfeldivis fekk anledning te å arrangsjer i fålkemøt, oinner valgkampen, som resultert i låvna om pæng frå ein "lettlura" Samfærdelsminister. (ja, utsagne kom frå á sjøl på i møt i vinter) At de vart pæng te krysse må teskrivas apsolutt i foillsteindi å einstæmmi storteng, aill partia va innom E6 krysse i valgkampen, såg på fårhåilla, å pængan vart bevelga .
Me de som bakgroinn trur vi no at Vægvæsne bør finn ein snorkløppar som kainn framstå som foillsteindi nøytral, å kansji å foillsteindi fråvårrånes når de jeill interæsse fer E6 krysse på Rør'n. Mæn mæst naturle ha de vel verri om fårmainn i AKSJONSKOMITE'n ha fått ære me å kløpp snora! De mein i ailfaill vi.

Lure låddsællera hi læng vesta at laudagsmøtan kainn ji go omsættneng, mæn i dag dokka de jammin opp ein boksællar å. Oinnsjylt sæ me at 'n skoill træff a Lena, mæn når hu itj va på plass slo 'n sæ ne attme bole, spord ås ut om vi kjeint t 'n kar som heitt Martin Kvænnavika, å da vi fort sælt. Sælvfølgele hainn va jo næst'n fer Hyllbygg å ræk'n. Ha sekkert hatt mang tura te å frå Hylla, å itj å ferglømm når'n ferlist me Jækta i millom Loinntunnel'n å Koabjørga. Kråppen vist sæ å vårrå hainn som ha stått fer tægningan, hainn Kurt Hanssen, opprinnele frå Bindal'n eiller deromkreng. No koinn 'n fertæl at boka om 'n Martin no kom i nyoppussa værsjon, kor hainn ha fått æra me å lag nye tægnenga, mæns hainn Rune Langfjæran, frå Måssvika ha pussa opp tækst'n. De siste koinn kansji vårrå nåkkå fer redaktør'n, som egentle mangla i høvele olbok. Boka mått kjøpas! Mæn me tom pængpong, inga muleheit te å dra korté nå sprekk, såg de mørt ut. Da kom Gavelsbo'n te hjølp, de e pæng på Gavel sjø, så bok vart de. Med ækstra bonustægning tå 'n Martin å boksignering frå tægnar vart de te slut go omsætning, mæn Steinabo'n fainn ut at de koinn vårrå lurt å veint på Julgava'n. Hainn syntes de legna på ægna Julgave ått sæ.

Me ein stor del tå medlæmman, på SYDENFERI, Steinabo'n på jakt må de te næste møt må de innkallas ferstærknenga! Ny å tilfeildi medlæmma oppfårdres te å ta tur'n innom PUBB'en frå klåkka tåll. Da står de nystækt Vaffelkak å nytrakta kaffé klar te fertæreng.
Ny å gamlevektie saka står på programme, kansji bli vi nødd te å ta opp strøsainn saka på nytt. Dæffer synes vi at i aillfaill hainn Per kælksteinsællar må møt opp å delta i debatt'n.

GOD HÆLG!
 

 

PUB 66 TRÆFF 12. november 2005.

De va me stor speinning vi kom te møte i dag. Vart de blautkak å få tru? Mæn, nei da, låddsællar'n på sto at vi ha kjøpt aillt fer lite lådd, å dæffer vart vi utan jevinst. Ka skoill vi egentle me blautkak? Vi som kom te dækka bol, nykokt kaffe å nystækt Vaffelkak, koinn no itj få de nå ber!!

De e i dag tåll dåggå te ny E6'n ska åpnas. Asfailteringa som skoill start om månda'n, vart utsætt te tossda'n, å på nytt te om månda'n som kjæm. Redaktør'n tok sæ friheita te å prøvekjør, på nyvalsa fræsasfailt, å koinn rapporter at de bli ein fin veibit vi får! Me deinn framdrefta de hi verri deinn sist mån bli de sekkert vægåpning som bestæmt, deinn firåtjua'n.
Ny rejæring hi vi fått å resultata bynne aillerede å vis sæ. Go nyheiti fer deinn som ska ferier i Eurolainn, eiller hainnel vekti nytelsesvara i nabolainna: Krona stig i værdi. Om meillingan, om stiganes reint, e lik bra, vart de delt meininga om. Hen va de vel fårhåille på bankkonto'n som va avjørrånes, fer om de va go eiller dåle nyheit. De va jo ein minister i deinn førri rejæringa som ha kårt skjørt å dåle anse'els. Det kainn sjå ut som de e teng som e avhængi tå skjørlængda ja, når de jeill ævna te å styr. Ein teng e i ailfaill sekkert, de ska bli speinnanes å sjå kolles utveklega bli. De va i aillfaill stor eniheit om at de va lita følk me sjit poinni næglan som styra lainne no.
Bilsællar'n gnei sæ i heinner'n åver låg kurs på Euro'n, å satsa storrt på å sæll Gavelsbo'n ny bil. No han jo fast å sekkert arbe, me å kjør skolonga, å store muleheita fer nyinvestering, de va bærre å bestæmm sæ fer ka 'n skoill ha, så skoill bilsællar'n skaff fram bil'n frå i Eurolainn. Mæn Gavelsbo'n e de itj bærre å sæll bil åt, hainn va fræmdeles i spekulasjonsmodus, så tia får vis der å.
Strømmprisa vart å diskutert. Valge millom fastavtale å markedspris,ha vi fått frå E-værke. No vist de sæ at de ha inga betydning kor my vat'n de vai Fåill'n, å ainna magasin, de påverka itj pris'n i heletatt. Nån ha værdd fast pris. mæns ainner satsa på markede. Ka som lønne sæ får vi itj våttå finn te næste år.
Mæn ein teng vart vi foillsteindi eni om: RØRA e værd'ns bæste plass å bu, i aillfaill når de e flo sjø. No rægne Østlæninga å Væstlæninga bort, å spesielt Østlæninga klåggå! Vi synns itj synn ti dæm i de heiletatt. No skoill vi ha hatt vinter å snø, mæn vere e aildeles som i såmmår, mænn me ein stor fårdel, grase væks itj. Dåle såmmår? Nei, de e glømmt. No gle vi ås te ein ny såmmår me badeliv på Koa. De e jo itj meir einn litte åver ein måna te de snur. Nån kainn sælvfølgele itj veint så læng, ein stor delegasjon Rørbyggi reise på Kanari'n å går glepp tå århoinneres store bejivenheit: Åpnenga tå E6'n. No ha dæm plana om å arrangsjer åpnengseremoni atme badebassænge der dæm va. Uansjett rapportering om fårhåilla, i jæsteboka, vart krævd.

GO TUR TE TURISTA'n å GO HÆLG åt lesera'n.

 

PUB 66 TRÆFF 5. november 2005.

I dag hi vi gått inn i ein bejiveheitsrik måna! Ny E6'n ska åpnas deinn firåtjuan, å bomman e bort fer gått. Me deinn framdrefta Austadgutan å mehjølpera'n heill så sjer de bra ut så de e næst'n itj nødveindi å kryss fengran heiller. De va jo sakt at beplaintning å finpuss villa sje føst te vår'n, mæn govere e vel sjyll i at de arbe går fer foillt aillerde no.
Aill honnør te vægbyggeran frå "Hjørnbole"!!
Ja, de e no itj bærre på vægfront'n teng sje. Husbygging å sælling hi å skøtti fart. Deinn sist vækka e de sælt eitt hus oppi Hellemshaugan,  eitt hus i Austadlia å ei leiliheit i rækehuse i Utgardslia te brukbar prisa. På nyfeilte oppi Utgardslia nære eitt hus sæ innfløtting, å to hus e i oppstartfas'n. Å som itj de va åkk i nytt rækehus me 6 enheita e å i oppstatfas'n. Sjølægarleileheita millom 58 å 82 m2, vil bli tejængele te fernufti prisa.
Ei antydning va at deinn dyrest leileheita skoill vårrå ca. 100.000 kronå belliar einn deinn belliesta på Hyllastrand. Der hi dæm no fått opp groinnmuran fer de føst fir einheitan. Der koinn vi i dag konstanter at det vart kjett me varmkabla i gølva, så kansji legg my tå prisfersjæl'n der.
Når de næst itj hi verri husbøgging på bøgd'n, de sist åran, så startes de no opp heile 17 enheta!
I tongt sokk kom å frå Vaktmester'n: No får æ ansvare fer einnå ein plass. Kommun kjøpe Barnehagen, frå Idrættslage, finn åre e omm. Itj de at de e nån som trur på at hainn mærke nån stor fersjæl, me deinn store dognadsinnsat'n som 'n hi lakt ne på Barnehage'n hit'te.
Om de e nån som hi spekulert på om 'n Jan Tærje hi fått ny sjåfør på minibuss'n, så stæmme de. Gavelsbo'n trappe ne som "Griskaill" å satse no på å kjør skolbuss frå Utøy'n å te Mære, pluss litte grainn aina kjøring i tellægg. Fjærkvar hælg bli 'n no TAXIkusk, bærre så de veitj de.
FARSDAG te vækka'n. De meførdd sælvfølgele plekta som låddsællar fer fårmainn å trommis Roger. Lådd de sælt 'n, mæn låddboka låg i jænn heim. I einstæmmi "Hjørnbol" kjøpt læll, næstn heile boka, å fer å spar'n fer å skriv på lådda vart de bestæmt at blautkaka, som vi sælvfølgele vinn, ska særveras på møte om lauda'n.

Så på næste møt bli de særvert ækt blautkak, i telægg te nystækt vaffelkak frå a Lena.

GO HÆLG!

PUB 66 TRÆFF 27. oktober 2005.

Næst'n foillt attme "Hjørnbole" i dag. "Sambo'n" va klar me nystækt vaffelkak å kaffe, når 'n åpna døra fer møtedeltakeran prsis klåkka 12.00. Ælgjakt vart itj næmt me i ol, heiller itj nåkkå om konflikt'n, millom bilan, åt i par ælgjægera på Væstsia tå E6'n. Mæn utifrå ivri diskusjon millom Gavelsbo'n å Bilsællar'n koinn ein ferstå at det muligens vart ny bil på Gavel. På bilde kainn de sjå ut som om Bilsællar'n hi fått nåkkå å spekuler på, mæns Gavelsbo'n tydelevis ssyg på eitt eiller ainna. Væll bilkjøp vart eitt tå hoveæmmnan i dag. Ein Byggmester, på Værdal'n, ha kommi fram te at'n ha ein ailt fer kårt Suzuki, kårtar einn Suzuki'n åt Murmester'n innpå Lænnsmyr'n, å va no nødd te å bytt te ein længer type. Bilsællar'n va infårmert: Bil'n skoill bli både deinn længst å breiast Suzuki'n som jekk i distrikte, aillt mule ækstrautstyr skoill vårrå bestilt. Murmester'n vurdert no å anskaff både spoiler å længer støtfangera på sin bil.
Heismontøra va i heitt tema på førri møte, mæn i dag va tonin åt heiskjøpar'n ein heilt ainna. Hainn ha hatt besøk tå værdn's triveleast heismontør, som te å me ha jidd'n opplering på heis'n, både bruk å sekkerhetsprosedyra. No ha 'n vørti Heisvaktmester å vurder å anskaff lagerfrakk me høkt beilte. Heisvaktmester'n koinn ferræst'n ji svar på deinn mystisk hælikopterlainnenga, natt te tossda'n. Hælikoptre ha lainn atme Texako'n fer å ta vare på i kvinnfølk som ha kjørt tå vei'n innme Røsje. De skoill itj vårrå nån stor skade på dama, mæn hu ha vesstnåkk verri litte fastklæmt, så de va vel dein raskast måtin å få tekaill Luftambulans'n i tilfelle spesialhjølp va nødveindi.
Fårmainn å fotograf Roger ha lura sæ te litte fri frå Lapskausællinga oinner ausjon på Samfunnshuse. Lite oppmøt ha de verri så hainn ha ti sjans'n på å lætt Gålfbaillplokkar'n oppi Hellemshaugan få ansvare fer Lapskausalge. No va'n litte opptrækt på groinn tå i sløngbemærkneng frå vikar'n: "Du ska vel på Homomøte neppå PUBB'en? De e da vel bærre kailla som e der!" Snakk om utsagn frå ein som hi passert fæmti å fræmdeles e kvinnfølklaus.
Bayersk aft'n ha vørti jænnomførd i fin stil. Jæsta'n frå Bayer'n ha fått fesk, så de hoill, både på Hyllbokt'n å attme Straumen, å va gått fernøgd når dæm reist heim. Høttægera'n på Volhaugen va å i færd me å avslutt fesksesången. De ha itj verri deinn store matauken, mæn trivele me muleheita te å ta sæ ein tur i båt'n. No skoill deinn fraktas ne, fer vinterlagring, i løpe tå vækka. Når de jeill saka, om nøkla åt bommen, så va de "Ingenting hørt" som va meillinga. No, ætti føste oktober, va jo bommen åpen så behove fer nøkkel vart itj aktuelt finn ætti tålåløysenga te våra. Ja, ein kainn oinner sæ: Koffer e de nødveindi å nækt høttægeran muleheita te å kjør neåt Vådalsvatne i fir måna tå åre?
Redaktør'n jol i stært fersjøk på å vær ein ny møtedeltakar: Avløpsledningslæggar'n på E6 anlægge Rorsj'n. De ha jo verri behov fer å hør litte frå dæm som verkele e me å bøgge væg, mæn nå nei, hainn avslo invitasjon, så der satt vi utan sjykkele å oppdatert infårmasjon. Da må vi baserås på røkta: Samfunnshuse, e bestilt te vægåpneng deinn firåtjuan novæmber, asfailltlæggera'n ska start opp deinn 7. novæmber, Gartnera'n sjer vi e gått i gang, aill væglinån e no på plass å påfylling tå pokk hi starta å itj minst de vektiast gover me reine såmmårtæmprature e på gang. Bli Austadguta'n arbessledi tru? Røktan fertæl at der står jåbban klar. Ein lit'n jåbb, te 6 melliona, på Værnes å så ber de muligens neåver te Otta fer å bygg i nytt kraftanlægg. Ja, vi får sjå om de e nåkkå i de ætti kvart.

NYE MØTEDELTAKER I VÆLKÅMMEN TE PUBB'en, klåkka tåll kvar laudag. Nystækt Vaffelkak å kaffe står da klar.

GOD HÆLG!

PUB 66 TRÆFF 22. oktober 2005.

Me nytrakta kaffe, muffins å aildeles nystækt vaffelkak vart de ein fin start på dagens møt! Son på steill hi vi itj hatt de nån gång, så no bør de bli stor deltakels på laudagsmøtan. A Lena, å sambo'n, hi lakt ailt te rætte fer at vi ska trivas å ha det trivele på møtan. Kaffe, me påfyll så læng du klare, å vaffelkak hi dæm prisa te 33 kronå, mæn de må vårrå litte te "Gris'n" å. Anbefalinga e å lægg 40 kronå i skåla. (Oinner møte e "PUBB døra åpen fer møtedeltakera.)
Redaktør'n hi fått skrøft å anbefaling om å kjøp sæ bærbar PC, frå Hyllbyggen i Kalifårnia, sålles at oppdatering koinn sje sjøl om redaktør'n va bortreist. De e bærre ein aber me de. Når 'n e bort frå Rør'n veit 'n jo itj ka som sje på bøgd'n, å da e de jo lite å oppdater å. Redaktør'n mein derimot at referat frå laudagsmøte må læggas ut i Jæsteboka, de gångan at 'n itj e på plass på møtan. No ærkjeint fårmainn at de kansji koinn påvisas ein lit'n svekt på de område, så kansji vil de bli likar i framtia.
Ælgjakta på bøgd'n hi gått fårhåildavis gått i år. Fir jaktlag hi verri i aktivitet. Eitt lag på Væstsia tå jærnban, me rætt på 4 ælga, to på østsia, som hi delt jaktpeiod'n, å hatt rætt på 5fæm ælga å eitt lag på Koamarka me rætt på tri Ælga. Hainn Anders på Nolsalber å jaktlage hainns ha jakta føstperiod'n på Østsia å ha i jænn ein Ælg som dæm rækna me å ta i sist period'n, som starte no. De ainnar laga skoill vest å ha ein Ælg i jænn kvar.
Storbejivenheita, i kveill, går redaktør'n glepp tå, ingen bilætta va ledi å når'n mått tebreng førri hælga i Nærøy, mest a 'n deinn muleheita å. Septimusa, hu Jænny, som opptredd i Kulturhuse på Kålvreid, vart i heiller dåle erstatneng. Flislakt gølv å blækkplata i take, ga ein ferfærdele akustikk, så de var mæsta skrål å hør. Mæn Røde Kårs vart da støtta me to hoinner kronå frå kvar tå ås vinnmøl'n montøra'n.
Ein ainna type montøra fekk så hatt'n passa. Bilsællar'n hoill på å montert heis, å skoill egentle ha hatt færdimontert heis no. Mæn så ænkelt va de itj. Sjøl om vi hi heismontøra på bøgd'n så kom montøra'n, som ha låv te å monter heis'n, frå Bærgen, å de va vest nån kresin karra. Når byggmester'n itj koinn lever tilstrækkele nøyakti mål, vart de utsætteels i fjort'n dåggå. De vesst nån teng me feil farge eiller type væggplata, å mangel på knagg te å hæng opp frakke'n på, som ha verri årsak te at heismontør'n sjøl itj ha koinna ti måla da 'n va på besøk føst gången. Spørsmåle e om de e på ti at konkurransetilsyne bynne å sjå på deinn yrkesgruppen, som lage store problem kvar gång de e lønnferhainnlenga på gang.
Bayersk aft'n e no ein teng. No hi de kommi sju håinnblåsera frå vænnskapsby'n i Tysklainn. Om de e nån som lure på koffer at båt'n hainns Vidar hi liggi fast på Hyllbokta i dag, så va årsaken at Håinnblåsera'n vill ut å fesk. Som jænnytels så ska dæm spæll i hælainna tim, frå klåkka fæm i mårrå ættemeddag. Oppfårdrenga frå fårmainn va: Møt opp å hør på gutan i Lerboksa'n!
Mangel på utsekt te E6 anlægge e itj længer så fale. Austadgutan hi bevæga sæ så langt innåver mot Trafo'n at de e lite å følli me på fer tia. Me deinn framdrefa som hi verri de sist fjort'n dåggå'n sjer de jaggu ut te at de kainn bli vægåpneng deinn firåtjua'n novæmber. Vi frå Hellemshaugan hi no fått "Bomfri" væg søråver å te Soinnsøy'n, i stort framskrett. Litte meir om de kjæm på E6 sia i løpe tå hælga.

GO HÆLG!

PUB 66 TRÆFF 8. oktober 2005.

"HJØRNBOLE" møtes attme i sjykkeli hjørnbol! Ny møteplass e på plass! A Lena, samboer'n å PUB 66, tok i mot ås på strak arm. I utgangsponkte sata vi på plass atme kaffebole, i butikken, ætti som at Pub'en itj åpne finn klåkka e tri. Mæn sjøl om sambo'n vart litte åveraska åver besøke frå ein jæng som mangla "Hjørnbol", så lætt'n itj sæ vepp tå pinnin, vei'n te hjørbole i Pubben vart kårt, å kaffen kom på bole. Einn vaffelkak? E de muleheit fer å få det? Itj i dag nei, mæn ka a Lena finn på de ska itj æ svårrå fer, mæn kjenne æ a rætt bli de ei årneng, va svare frå sambo'n. No får vi sjå ka resultate bli, mæn ein teng e klenkanes klart:

"HJØRNBOLE" avvekle henætti møtan attme hjørnbole på PUB 66, mæn møtetia e utsætt me ein tim. Møtestart kl. 12.00 kvar laudag. (E døra te PUBB'en stængt hænveinne du dæ bærre i butikken så bli du slæpp inn.)

På PUBBen e ailt lakt te rætte fer å få goe møtefårhåill, te å med fer røykera'n. Uteplass me tak åver e tejængele, å i dag, me kjett opp te 20 grader i lufta, vart store dela tå møte avvekla oinner tak ut.
Inn e de ein kjæmpego 42 tommers plassmasjærm på plass, e de nå vekti på TV'n så hi vi muleheita te å følli me på de å. 

Ætti deinn henn inledninga må redaktør'n innrøm at 'n føst va på plass atme hjørnbole i eitti'n. Skoill egentle ha verri oppå Hoinnhammerfjelle å montert veftbla, mæn stærk vinn sætt ein stoppar fer deinnverksomheita. Vart pærmittert, å heimseinn, ætti at storsjæfa'n ha diskutert vermeillenga. På groinn tå de e det mang vekti saka som hi vørti behainnla utan at referat kainn jias, te å me ælgjaktresultat vart de dåle me. I ainna sak som jærn skoilla ha verri referert e vægbommen atme Raufllovatne. Der ha naturkomitén verri på befaring, utan at de ha vørt nøkkel på høttægera'n. No ska jo bomlåsingsperiod'n snart vårrå åver fer deinn henn gången, dæm hi vinter'n te å tænk sæ om å vurder om dæm ska gå vidre me saka. Teng legg tydelevis i luft'n, så tia får vis.
Tia me leirtrainnsport jænnom Hylla går no mot slutt'n, i ailfaill stortrafikken. E 6 trasén vil vårrå utgrevvi te vækkan, å da bli det vel bærre sporadisk behov, fer å kjør massa oppi bruddet. Om de bli vægåpneng i november e de i føste omgang hovedsakele verguda'n som bestæmme. Kjæm de tile snø bli det umule å fåreta asfailtering sålles at vein kainn jørrås færdi. Hen å e de no bærre tia som får vis.

Te slut e de bærr å ønsk aill potensielle møtedeltakera:

VÆLKÅMMEN TE NÆSTE MØT PÅ PUBB'en.
LAUDA'n KLÅKKA 12.00.

GOD HÆLG!
 

"WIBETRÆFF" 1. oktober 2005.

Te stor skuffels fer redaktør'n, som hi verri på Hoinnhammerfjelle å montert vinnmølnå, å itj hi hatt muleheit te å delta på de sist møtan, så va det stængt døri på Wibe i dag. Opphørsalg sto de på døra! Fårmainn, 'n Bærnte å redaktør'n hoill dærme krisemøt, i rægnvere, utom døra. Hainn Bærnte koinn fertæl at håbbybo'n i Bærssaune ha engasjert stor-trøska fer å få tå kåinne, å rækna dærme me at aillt kåinne på bøgd'n no va i hus. Så vart de ti bestæmmels om å jænnomfør møte på Nervikkafén på Øra. Sparbu å Straumen vart eksludert utan debatt.
På Nervikkafén va de ledi hjørnbol, kaffe å nystækt vaffelkak, å møte koinn sættas i værdi fårma, rektinåkk me redusert møtedeltakels. Oinner veis ha vi greidd å få me Bilsællarn. 'N Lars Aksel låft ut å kåmmå hainn å, mæn lætt veint på sæ. Ferklaringa kom omsider, i solid kvinnfølksælskap oppsærvert vi 'n tusslanes inn på Rema'n i kjellaretasjin. Hainn Anders rækna vi va på Ælgjakt ætti som at 'n ha greiss jægerprøven, om de va sist da'n i føst period'n i går va det sekkert ættiarbe på Ælgen, å delvis jyldi fårfaill i dag.
Som ein naturle følli tå at 'n Kjell å veitja'n ha stængt dørin va vi no utan møteplass, å Kroåpning vart i hovedtema. Koffer vart de itj dræft på Kroa i jænn tru, behove va tydelevis te stæss, bærre på de kvartere vi veinta på Bilsællar'n va det følk frå fir bila å prøvd sæ på døra. Nei, ha vi bærre verri sekker på å fått tak i drivera, tå kalibre åt Levangsveitja'n, skoill vi ha starta opp eiendomsælskap å kjøpt Kroa sjøl, bøggd om sælskapslokala, i kjellar'n, te ænkle åvernattingsrom, satsa på lokal, å solid matkultur å itj minst trivsel. Trua på at kunda'n da ha kommi ha vi så apsolutt. Ja, de e utrule at Kroa kainn få stå å ferfeill, utan inntækt åt ægera'n.
I hyggele meilleng ha å nådd ås, 'n Ragnar, masjinangtreprenørpænsjonist, va på bedringens vei, årsaken te dåle pust skoil vårrå fynni å behainnlenga ha starta. No va de sælvfølgele nån biverknenga, mæn framgangen va no der, å ønske om Go bedring va samstæmmi.

 

WIBETRÆFF 10. september 2005.

Møte i dag bar præg tå at de  e valg om månda'n. Politiker'n va tile på plass fer å låkk me "Erna dråps". Dråpsa glei ne utan tanke på partitehøriheit. Riktinåkk ærklærd fårmainn Roger, ætti å ha syggi på dråpse i go stoinn: "De smakt litte surt te å bynn me, mæn de bli liker dess minner de bli." Spørsmåle bli da om de såmmå jeill fer partie å. Redaktør'n fekk smak på dråpsa, sjøl om stæmmen aillerde va jidd, åt i ainna parti, mule at de va i fersjøk på å få 'n te å revurder stæmmejiinga si, å opphæv fårhåinnstæmmen på valgda'n.
Mæn ætti å ha testa partivalge som VG ha lakt ut på nætte, så ha 'n bærre vørti sekrar å sekrar i valge.  Såmmå partie kom opp uansjett kolles hovedsaki som vart væld ut, mætsj'n va i millom 93 å 100 % i fir tå 5 testa. De e bærre å beklag Erna. Når du sætt inn 'n Bondevik førri gången, går årets stæmme te hainn som hi som mål å få 'n bort.
Seinar i møte dokka lokalpartifårmainn opp, me bønn om å stol på partie, samtidi som små plastikkstola vart utdelt. (D vart ingen på redaktør'n, mæn spekkipøls fekk 'n neppå Boinnpris'n seinar på da'n.) Som de einast partie som ha ferstått kor vekti de e å ta vare på vælera'n roint Wibebole må dæm no få litte ros fer de, å politikera'n vart ønska gått valg å speinanes valgnatt.
Lokalt så e de jo sælvfølgele E6 anlægge som e vektiast, vil de bli færdi i høst? Vægvæsne e tydelevis optimista, å hi bestilt Samfunnshuse te deinn firåtjuan november, fer å feir åpninga. Akkurat no sjer de no litte trasi ut i leirsupa, mæn roint tri tus'n kubikk me leirsup kjøres no oppijænnom Steinsdal'n kvar dag, så da skoill vel egentle my vårrå jort om 'n fjot'n dåggå, å vægbygginga kainn sjøt fart.
Huse ætti a' Heidi Ofstad hi einnele vørti sælt. Kjøpar e 'n Kjell hainnelsmainn. Gavelsbo'n e færdi me trøskinga, å i dag va 'n i gang åt Rokset'n å på Ytter-Ystad, så de må vel ræknas som jyldi fårfaill.
"Sjampisliga'n" starte te vækkan, spørsmåle va om de vart muleheit te å følli kampa'n på storskjærm. Samfunnshusets vænner ha lætt saken liggi på is, i tilfelle at a Lena, på PUBBèn, kom me storsjærm. No vist de sæ at de va ein eiller ainna instutisjon som krævd i sjyhøg avjift, vesstnåkk firåtyvetus'n, fer at a skoill få låv te å arrangsjer åffentle vising på storsjærm. At de pænga'n e umule å skaff te veie e lett å ferstå. Spørmåle e om  Samfunnshusets vænner kjæm i såmmå situasjon, å bli nødd te å dråpp arrangsjemange. Høttægera'n på Volhaugen ha, i komite natur, fått avslag på søknan om egen nøkla åt bommen oppme Røfloa. Det sjøl om dæm ha invitert komité'n å rådmainn, (i lakksko å kvit frakk) te å gå vei'n opp på Volhaugen. No bli de vel å løft saka opp eitt nivå. Olførar'n ha å verri interessert i koles de jekk me feske i Vådalsvatne, høttægera'n ha jo skriftle tilatels te feske frå ein tå groinnægeran, å telægg rætt te å fesk ætti klausueringsbestæmmelsa'n. Oinner deinn orienteringa, som vesstnåkk va tå ufårmell art, skoill groinnægarn på deinn del'n som legg på Innerøysia ha uttald tvil om at ærværvelsa tå deinn eiendommen ha fåregått på rætt måti. (Redaktør'n som meine å ha relativt go infårmasjon om saker å teng som hi sjedd tilear, i deinn saka, skoill jærn ha vest ka 'n meint me de uttalelsa.) Ja, de ska bli speinnanes å følli me på utveklinga oppi område.
På næste møt må redaltør'n i jænn meill fårfaill, de ska bli fæm vinnmølna på Hoinnhåmmerfjelle, å dæm må ha nåkkå å stå på. Meir om deinn saka ska de bli på sia om Austadguta'n.

GOD HÆLG, Å GÅTT VALG! KÅMM DÅKK I VÆG Å STÆMM OM MÅNDAN!!
(Jær du itj de meste du rætt'n te å klåggå på politikeran de næste fir åra!)

 

"WIBETRÆFF" 3. september 2005.

Redaktør'n ha itj muleheit te å delta på dagens møt, så de bli dåle me refferat. Årsaken va at 'n va oppi Nærøy å fløtta tårnseksjona te i ny vinmøl'n. Deinn henn seksjon ska stå nest å e laga tå 35 mm stålplat. Deinn veg nærmar netti tånn!!! Mæn me dræft på fir akslinga va itj stigninga på 12/13 prosænt nå problem.

Foillt så lett jekk de itj me spesialutstyre frå Bælgia. Tå tåll akslinga va det fir som drog. Mæn me 'n Roald Austagut som drahjølp kom dæm da sæ omsider te tåpps. I de brattest stigningen bynnt fælagan å roter inni dækka, me de resultat at tri hjul pongtert. Mæn me nye slanga, frå Steinkjer, å hjølp frå dækkomlægger på Rørvik, va dæm i gang ætti fæm tim, å te tåpps kom dæm!

Lauda'n i totin va nasella, som veg 230 tånn på plass på løftinrættninga, som ska løfta ca. 80 meter opp i lufta!
Redaktør'n vill følli løftinga te nasella, å vænga e på plass.

WIBETRÆFF 27. august 2005.

De henn bilde, som vart ti frå Gavel i kveilling, illustrere gått hoveæmne fer dagens møt, høst å bærre knapt fir måne te de snu i jænn. No står åkran moa å færdi te trøsking, å som vanle é, vergudan e lunefoill. Rægne å sol skifte om å ha hærredømme. Trøskån står i beredskap åver aillt. Stortrøska, på bøgd'n, hi aillerde verri i aksjon på ca. 400 mål, hovedsakele i Sparbu'n. Der vist trøska stor effæktivitet å te slut ha det verri mangel på traktora å tilhængera fer å ta oinna. Mæn sjøl nytrøska va ubrukbar i rægnver, så i dag sto hu å still.
Om tissda'n va Samfærdelsminister på besøk på Wibe. Besøke va proklamert som ein inspæksjon tå væganlægge, hainn Roger aksjonskomite-fårmainn, å a Tone annlæggsledar møtt å opp fer å vis tå anlægge. Håinnmusikken møtt opp kvart på ått, fer å spæll åt "Gromveitja", å de jol dæm meg bravur.
Mæn natruværnarn utpå Innerøy'n dreiv vesstnåkk valgkamp, å skoill skryt tå at det va hainn som ha sørga fer pæng åt væganlægge. De jol på ein sånn måti at 'n fort vart utan det publikum som itj hørd te meniheita. No ska gromveitja ha ros fer sine uttalelsa i Innerøyningen, kor hu ga ros åt aksjons-komiten, å ail ainner parti å aktøra som va me oinner budsjættbhainnling. Hu oinnerstreka å at de va deinn einast gången at hu ha bevelga så stor pæng på ega hainn. (E de no sålles som røktan, frå nån tå dæm som va me roint i fylke på turnen fer to år sia, så va de 'n Per Sandberg, frå Framskrettspartie, som va hovedårsaka te at låvna'n om pæng kom. Hu ha vesst nåkk bestæmt sæ fer å jørrå 'n Per argumeintlaus, da låvnan vart jidd.) 
Væl omvisning frå Stasjonsveibrua vart de så vitj ti te å både a Tone å 'n Roger fekk hælst på "Gromveitja". Frå Håinnmsikken va de itj bærre musikk å få, bilætt te "Bayersk Aften" fekk a å utlevert. No e spørsmåle kæm e det som kjæm e de Samfærdelsminister'n eiller e de bærre "Gromveitja"?
Væganlægge ja, mytkji leir e bortkjørd, mæn vein frå Hellemshaugan å Floåsvei'n gi no store problem, å leirsupa flyt gått å problema står i kø fer Vægvæsne å Austadguta'n. No e arbé i de vanskele område stoppa mæns Vægvæsne oinnersjøke kolles leir de e dæm hi meå jørrå. De som sjer ut te å sje i første omgan e at vein bli færdibøggd oinner Jærbanebrua å opp mot Wibe. Så må vel Austadguta'n sætt i gang me storjåbbe'n som bli å kjør bort massan i E6 trasén nolom brua.
Om itj Støre'n vart føsst me trøskinga, så tok 'n trule heim seier'n som deinn føstin som pløgd. Freda'n va'n færdi me pløyenga tå åkern roint Koagål'n!

Møte i dag va kårt, mæn effæktivt å vart hæva fæm på hæl eitt.

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 20. august 2005.

Einnnele kom deinn ættelængta da'n, tågtrafikken skoill fløttas åver te deinn nye jærnbanebrua. De henne va situasjon straks førri vi starta møte klåkka ølløv. Hovedspore ha kommi på plass på bægge einnan, to masjina frå Austadgutan va i gang me å fårbered kryssingspore. E brua gokjeinnt va spørsmåle åt ein grønn-gul jærnbanekar? "Æ veit itj, mæn vi kjøre no tåg så læng brua legg på jola!"
Statle system, å ansvarsfråskrivels, fekk dærme jænnomgå groindi på møte i dag. Deinn avjørelsa som itj deinn lekst lønna mearbeidar'n villa ta avjørels på, mæn videreseinnt oppåver i systeme såg åft ut te å gå heilt te tåpps, svare vart sælvfølgele de ænkleste, å eitt som itj krævd nå ansvar, nei!
Mæn nåkk om de! No dokka plussele måltplokkar'n, frå UFO dal'n, å vaktmester'n opp. Dæm va vaffelkaksteikera å Lapskauskokera bortpå Auksjon. Der mangla dæm ein vekti pærson, Vaffelkaksællar'n, Golf å grasækspært'n oppant Hellemshaugan. Opplysninga ga groinn te bekymmring. I gårkveill ha Vaffelkaksællar'n vørti invitert åt nabon på ein tynn ein ut i govere. Invitasjon ha 'n avsli me begroinnelsa: "Æ ska på Ausjon i mårrå, å når vi føsst bynne så klare vi itj ås me bærre ein!" Hen va de groinn te bekymmring, no mangla'n på Ausjon! Ha 'n no einnå verri velli te å ti sæ ein eiller fleir, da koinn 'n jo hatt gyldi groinn te fårfaill. Hen e de tydelevis teng som itj tøle åffentleheitas lys!
Måiltplokking ja, der e sælvfølgele Gavelsbo'n deinn ivriastin. I gårkveill ha 'n verri åver te EU å plokka sæ fæmmkilo, ætti fjøsti!
Steinábo'n tetrådd møte ætti ei stoinn. Ætti at 'n ha verri innom møte førri lauda'n ha 'n kommi fram te deinn ærkjeinnelsa, at skoill 'n vårrå oppdater så måt 'n delta på Wibemøta, så henætti rækne vi me at vi hi fått ein ny fast deltakar. Nøtti fer hælsa koinn de å vårrå. Værdalingen ha i længer ti hatt problem me fota'n. Hainn ha verri i Tronheim å leidd sæ i magnetmasjiin, som 'n ætti opplering koinn betjen sjøl. No satt me magnetmasjina å VG'n i ein tim kvar dag. Om de verka? Jo da, de føst gångan ha verkningen verri tydele, mæn it så tydele deinn sist gången. Hainn skoill no jænnomfør programme fer å kjeinn kolles de jekk. Steinábo'n mått ferlat møte tile, ein fesklaus kjeinning ha anmoda om tur te Skarnsoinne fer å fesk Sei, å da va de bærre å innrætt sæ ætti natur'n, å te dels Tyskera å Hållændera. Der va de nån små konflekta. Lokalfeskeran villa heilst fesk me snøre rætt ne, mæns utlæningan itj heilt takla straumen, å feska me tenærma vainnrætt snør. Hækting å bainnskap va resultate, no skoill ta sæ i Tyskkurs fer å ler sæ de vektiast kraftuttrøkka. (Ferræst'n så ha 'n verri utpå Vikaleire å hækla småsill aillerde.)
Når Steinábon mått fårrå på feskeng, Lapskaussælleran på Ausjon, 'n Lasse fekk telefon frå sjæfen, å røykeran mått ut å trækk fresk luft, vart de plussele tynt roint bole å møte var hæva.

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 13. august 2005.

Måiltsesång, Steinkjermatna og Bøgdadag på Steksta sætt sett tydele præg på møte i dag. Fårmainn rest oppi UFO-dal'n, utan å meill fårfaill, mæn seint rapport om Måilt, stor som ægg, gått øl å go akkevitt, mæn on rygg, å dåle hau, fer Måiltplokkeng i dag. Politiker'n dærimot tok sæ ti te å stekk innom, utan å ha me så my som i lite dråps, frå a Erna, sånt nå bli de dåle me stæmma tå! (Ny muleheit næste laudag).
Gavelsbon va oppsærvert på tur søråver, skoill vel ha me sæ Bøgdada'n hainn. Bo'n oppi Steina kom innom å rapportert om stor høgst i de freda skogstykkje sett. Gjeldsåsbo'n ha måtta rødda krattskog finn hainn kom sæ heim me nytrøska. No va 'n litte bekymra fer om Værnemyndiheitan villa grip inn.
Nytrøska ja, hu sto no oppi Gjeldsås'n å veinta på moa å tørt kåinn. Ækspærtis'n roint bole antyda einnå fjort'ndåggå finn de vart nån fart i trøskinga. Kåinnbonan ha feræstn fått i nytt ugrasproblem: Æksingen vaks å trivdes å sprøyteng mått te. Ein mangel va de dæffer på nytrøska: Det skoill ha verri muleheit fer å sprøytt ugrase, samtidi som ein trøska, ein sprøytbom i bakkaint på sjærbole ha verri pærfækt.
På E-6 anlægge ha de i går vørti oppsærvert ein oinnele skapneng. Kledd i arbessklea, frå Austadgutan, mæn i hart manuelt arbé, me i krafs i heinnern va 'n sjett i foillt arbe me å lægg drænsrør oinner stasjonsveibrua.
Spørsmåle va om de va nå som ha dokka opp ætti at "Kavelbrua" va bortgrevvi, mæn mæst trule va de arbessmaur'n, frå Ytterby'n, som ha kommi te at hainnarbé va de einast som dugd, om drænsrørin skoill bli legganes rætt i aill framti.
Hainn Rune, E6 nabo, ha gledd sæ te å få i stor plæmn frammom huse, når nyvei'n va færdi. Deinn glea vart fort å efæktift fjærna tå Austadgutan. Fer å lett trøkke frå leirmassan hæ Vægvæsne bestæmt at vægskråningen skoill start mett i hækken åt a Anita å 'n Rune. No va aill værneskogen, å hælve hækken bort så de vart fritt utsyn te nyvein.

Ja, de e læng si at a Anita å 'n Rune hi hatt sånn utsekt.
Ætti de røkta'n koinn fertæl ha Gavelsbo'n ti sekte på å bli deinn støst Måiltplokkar'n på bøgd'n. Snåsa, Ogndal'n hi 'n aillerede ferri åver å henn vækka va de Værdal'n som sto fer tur. Mæn der ha'n, ætti å ha plokka fir kilo, måtta jidd sæ fer rægn, lyn å tol. Redningen ha vørti ein Kars'k på Værdal'n. Mæn no spørs de om 'n får stærk konkurranse frå fårmainn, som går på kne å plokke Måilt stor som ægg oppi UFO-dal'n. 
"RADAR 500 m" ha de stått på i skilt innpå Mæresmyr'n, trafikken flaut i fint tæmpo, å Polis'n va næst'n arbesslaus. På hællainna tim ha dæm bærre ti to utlæninga, som sekkert itj fersto nårsk. Da ha de kommi ein kar, frå Molbolainn, å levert plakar'n te Polis'n. Sånt nå må da vårrå reint tjyveri, så platægera'n anbefales å meill Dansken te Politie, fer å ha fjærna i skilt som tydelevis ha verka ber fer trafikksekkerheita einn aill mule slags faertsgreinnskilt, som ingen sjer. Kansji bør plakattægnera'n søk Sparebanken om teskudd frå fånde fer almennytti verksomheit.

GOD HÆLG! 
 

WIBETRÆFF 6. august 2005.

Føst laudagsmøte i må'n, å trækking tå julimånans Wibekunde! Camilla hi vørti ein fast oppsærvatør, oinner Wibemøta'n, å fekk de vektie oppdrage, mæns 'n Anders kontrollere at ailt går rætt fer sæ. Vinnera 'n? Sjå plakat på "Føstsia".
Rætt førri møte kom de meilling om fårfaill te møte frå både Fårmainn, Elæktiker'n å Politiker'n. Kaffebol på Volhaugen trudd dæm tydelevis koinn vårrå go nåkk groinn te å få søknan innvelga. Kollektivt avslag var umiddelbart jort, samtidi som de vart nelakt ferbu mot Måiltplokking. Ætti dåle respons må de ræknas me represalia på i seinar møt.
Sælvfølgele vart Måilt å Kåinn hovedsaka i dag. Nytrøska opp Gjeldsås'n vart omtald me respækt, mæn Gavelsbo'n ha ingen plana om å slæpp te trøska borti Gavelsbakkan, hainn nei. Bærre høvele fernøgd va 'n, me Måilthøst'n å, fjort'n dåggå fer tile, va utsagne. De va trule mæst fer å håill potensiell konkurreinta bort frå Måilterræng. Utsagne om umoa måilt koinn redaktør'n tebakevis. Oppi Stodfjella ha måilta verri både moa å stor heile vækka, å mang i fin Måiltbøl va neberri frå fjelli.
Hainn Olav, Kælkbilkjørar, ha arva i vedræft, på Tunneltake innme Loinnan, deinn dræfta tok tydelevis på så ætti å ha kappa opp i høvele lite tehængarlass, tok 'n sæ ti te ein kaffekåpp på Wibemøte. Fernufti!
Møte vart avslutta me befaring på E6 anlægge, kor jærnbanebrua no ha fått på plass både pokkoinnerlag å jærnbanesjeina, Austadgutan ha skifta ut masse i gammelvei'n, neom fabrikken, å fortsæt no me nyvei'n opp mot Stasjonsveibrua. Hainn Bærnte lura på om Hellemhaugvein vart så brei å høg at nytrøska kom sæ i jænnom, svare ha Vaktmester'n: "Dimmensjonert ætti traktor'n din!" Du får kjøp dæ stør traktor, som Vægvæsne kainn bruk som mal, va råe som umiddelbart kom. Oinner befarenga oppdaga Gavelsbo'n deinn utrangsjert bænsintanken frå Wibe. Tanken på frausprear'n hainns va opprøsta å no såg 'n i løysneng på probleme, 12.000 liter va i mæst lage, mæn hainn Lornts kappe da hainn, å da bli de da to tanka, i høvele strørrels fer sneibakkan på Gavel, va konklusjon.
Som i "ættidønneng" ætti besøke frå Kalifårnia dokka a Tora Grindberg opp me bilda frå Komfimasjon i 1954 å frå Realskoli'n på Værdal'n i 54 - 56.

Navnlesta kjæm frå Årboka fer 2004 fra Arne Ofstad.

GOD HÆLG!

 

WIBETRÆFF 30. juli 2005.

I dag starte referate æ referate me i bilde tå tri vinnmølnå på Hoinnhammerfjelle i Nærøy. Åsak te de e at Gavelbo'n, å Bært'n, hi verri på feritur ætti Kystriksvei'n. Støst oppdagelsa'n som vart rapportert, frå tur'n, va at de va fir vinnmølnå på Hoinnhammerfjelle, å sju færgå på Kystriksvei'n millom Namsos å Bodø. Wibebolmedlæmma, me go kjeinnskap te både vnnmølnå'n på Hoinnhammerfjelle å færgån på Kystvei'n, vest at de va tri Vinnmølnå å sæks færga som va de ræte tale, så hen måte det vårrå i aildeles fer stort inntak, tå edlere dråper, som ha fått turista'n te å ræk'n feil, mæn ætti som tur'n va tebakelakt me egen bil, så koinn det å manglanes metemetikkkunnskap som va årsaka. Mæn på møte fekk vi da oppklara mysteriumme, færja millom Smines å Lund, legg itj på Kystriksvei'n, å deinn fjærd vinnmølna vist sæ vå vårr i radiomast, utan propæll. (E de på ti me ny brillå kansji?)

Frå'n Kjell bænsinsæller, utan bænsintank, fekk vi de sist oppdateringan om "æksplosjons-brainn". Gutan frå Børstad Transport på Sjørdal'n ha omsider fått tilatels te å tømm tanken. Det føste dæm pompa opp va ca. 1.000 liter vat'n, når tanken va tømt fainn dæm i blyaintstort høl, i det på deinn del'n tå tanken som låg dirækte på "pyramid'n", tå blåleir, som vart ijænnsætt oinner masseutsjiftinga. ("Glas-stein" frå Kåpperåa heite ferræst'n "HASOPOR" å itj "Asopor" som æ hi skrevvi tilear, beklage.) No tok det litte ti finn det vart bestæmt ka som skoill sje me tanken, mæn te slut vart det bestæmt at bort det skoill'n. Mæn finn tanken vart løfta opp tu høle va det påkrævd me ny inspæksjon, å da fainn dæm nye 800 liter me vat'n! I stort mysterium, kor kom vatne i frå? Itj ha det rægna, å Hasopor'n roint "leirpyramid'n" drænert gått, i hvværtfaii ein par meter oinner lekst ponkte på tanken, hen mått sjøl ækspærta'n på de mæste, roint bole, gi tapt. E de nån tå leseran som kainn kåmmå me i ferklaring.
Trivele bøk fekk vi å i dag: A Solrun (Engan) å kaill'n va på besøk på Hylla, mæn der va det følktomt. Sælvfølgele les dæm på Rørsia, å vest at på Wibe va det  møt på gang, å kjeintfølk å træff. I trivele å nøtti stoinn vart det, me åverækkels tå i stor æsk me gammel bilda, vestnåkk eitt tå a Solrun som lita veitj å, mæn de villa á itj del me ås.
Feriti e å tia fer ulike husle syssla, hainn Lars Aksel ha brukt i vækka på maling tå hus. No ha 'n fynni ut at de ha verri my lurar, om 'n ha ti i mot tilbue om å kjør bil i vækka i feri'n, å heiller leidd fagfølk te malingsjåbben. No ha mæstpart'n tå malinga hamna på hainn sjøl, vaskesærvant,n å kranan, kaffekainna å oinnerlage. Maling de va no ein teng, mæn ættiarbé me fjærning tå maling som ha kommi på plassa a itj skoill vårrå, va minst lik stort. Nei, malar de ska æ itj bli fastslo'n bestæmt, næste gång leie æ fagfølk, va konklusjon!

WIBETRÆFF 23. juli 2005.

Ferie stæmmning va de som præga møte i dag, me følke spredd utåver heile værd'n, å 'n Bærnte på jakt ætti floghager, må de betraktas som gått oppmøt, når de bærre så vitj greidd sæ me eitt bol. Hainn Roger fårmainn ha verri ein tur i Kjøpenhavn på saitsiing. De vækt vesstnåkk nån minna åt 'n Anders, som va vældi intressert i kolles de va i Istedgade. "De kainn æ itj svårrå på, æ reist itj å lein, sjø", va svare.
Oinner møte kom de ein trval turist frå Kalifårnia innom me nån gammel bilda frå Hylla, som de e val å ta me sæ:

De henn bilde e ti førri vei'n var omlakt å Engan bakkin bortti. Mela-nøste står langs me vein, millom Ertzgaard å Lundbrygga. Oinner vægomlægginga vart nøste fløtta bortåver dit det står i dag, i breidd me komunebrygga/Velbrygga. Olga Sem, å Gavelsbon, e i dag dæm som æg nøste.

"Lundbrygga" me kai. "Mela-nøste" med Notbåt?

Torstein Lund, Egil Solberg, Svein Næss og Nils Nilsen.
Takk te a Solbjørg Lund Haug som hi ti vare på bildan.

WIBETRÆFF 16. juli 2005.

Deltakelsa på dgens møte va imøtesjett me speinning. Villa følk møt opp ætti aill viraken roint bænsintankæksplosjon om tossda'n. Å kolles va de me røykeran, villa dæm still opp? Jo, da ætti i kårt stoinn dokka dein føstin opp, hainn Willy, kom kjøranes i Mersj'n, mæn villa Værdalingen å Gavelsbon kåmmå tru.
Ein som møtt opp, Politiker å sagblakvæssar Karl I. fekk store utfårdrenga når 'n skoill fersjyn sæ me kaffe. Ny tækknikk va innførd, å de va feleir valgmuleheita, nåkkå som skapa store problem, spesielt de fårhåille at kaffen va plassert længst te venkster, mæn ætti go veiledning vart de kaff på 'n. Omsteindiheita'n roint æksplosjon syntes å vårrå rimele uklar einnå, mang teori va lainnsert tå de fersjelli media'n roint om, mæn no var arbé stoppa foillsteindi, i påveinte tå oinnersjøkelsa, kor blaint ainna ækspærta frå SINTEF va veinta om månda'n. De koinn itj vi veint på, å 'n Willy vart seint ut fer testrøyking tå område. Test'n jekk greitt å område vart åpna fer røykera'n.
Fleir ha registrert at 'n Torstein Lund va kommi te lainne, å at mottagelseskomite'n som besto tå 'n Kjell Bragstad, 'n Willy å redaktørn, ha møtt opp på Gardermon fer å ta i mot, om lauda'n deinn åtta'n. Æti lang veinting å groindi oinnersjøkelsa klard vi å spor opp gut'n på hotælle i Oslo, hainn ha kommi, te rætt ti freda'n deinn åttan!!! Da føst jekk det opp fer mottakera'n at de va bærre 30 dåggå i juni, å når itj dato'n på klåkka va justert, så vart vi i døg'n fer sein, mæn tråss ailt vi møtt opp, Torstein å Nancy!
No vart de i stan 'n Torstein som fainn ås å Wibemøte:

Hainn Torstein ha hatt 'n fin tur oppåver, ha sjett mykkjy fin natur, mæn va feskrækka åver nårske bænsinprisa, hoinnerkroneran bærre fersvainn nerri tanken. ølløv / tåll kronå liter'n, mot fæmt'n kronå fer fir liter borti Amerika! Ferskrækkele!
Store ferainnringa ha sjedd på bøgd'n si sist 'n Torstein va heim, både Hellemsbakkin å heimplass va bort. Om 'n skoill kjøp sæ leiliheit, på nye "Hyllastrainn"? Nei, itj snakk om, ingen planer om å start opp me nå Industri no nei.
"Hyllastrainn" e jo sælvfølge i resultat tå at det e snart 150 år sia "Hyllen" vart bygd, som søstre å bror å sei: Tia hi ferainnra sæ, å de stilles ainna krav. Bilde tå "Hyllastrainn" yde heiller itj foill rættfærdiheit åt arkitækt'n, så blå vindu bli det vel vanskele å få te i verkeleheita. Så de ska bli speinnanes å sjå ka resultate te slut bli.
Feriti ja, mæn utruke gått oppmøt i dag å, te å me Gavelsbo'n kom te slut, å fekk våttå at 'n va sæksmæning me 'n Torstein, aill tri bola vart samensli te langbol.
Ein siste test, tå Æksplosjonfare'n, vart fåreti, når aill tri røykera'n fyra opp samtidi sjedd de itjnå, so no e område foillsteindi sekkert.

P.S: Hainn Svein hi gått inn i dataværd'n, PC me Internætt e på plass, no e 'n foillsteindi oppdatert,  å hainn te i mot I-meil!
I-meil adræsse? Ka e de fer nå? De e da vel bærre å seinn I-meil åt mæ, meint 'n!

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 2. juli 2005.

I dag koinn vi marker at govere ha kommi te bøgdn, nåkkå som vart feira me utemøt. Egentle skoill bole ha verri fløtt te fårtauge på Stasjonsveibrua, mæn i uvanle besluttneng vart ti: "Sola e fer stærk, vi heillås i sjyggen!" Å sålles vart de.
Kom einsteindi eren ne frå fjelle, å slåsskamp me Knått'n, fer to teng å dækk træknenga tå månans Wibekunde i juni, å deinn ainner fyr opp å kjør ein Gråfærgusån på Knått, på båttræffe på Våja så de vart i heiller kårt besøk, (å kårt referat) frå dagens møt.
Ætti fleir træknenga kor itj hværken redaktør'n eiller "Husøkonomen" ha vørti uttrækt som "Månan's kunde" vart de i dag innkaillt to nye trækkera: Gunleiv Kroglund og Steinar Lorås. De e bærre ein teng å sei, jåbben vart jort me stil å sekkerheit.Varmt ja! Ja, så varmt at krøttera å Gavelsbon hi lakt ne arbe, dæm hi lagt sæ rætt ne, de va bærre eitt dyr som sto å åt, å de jol som ås hoill sæ i sjyggen. Elles bli det vel no fart på åkran som tesynelatanes hi stått ailldeles i ro, om de e nå ti oltake: "De bli ailler nåkk rægn førri Sankt Hans" så hi vel de sli te fer foillt i år. Leirhaugan hains Jan Anders hi i ailfaill itj verri så grøn som i år, i mainns minne, om de sei nå. Ælles e de registrert at Kveita, som vart sådd i fjolhøst, hi skøtti aks.
Nætt førri redaktør'n skoill fårrå kom Fårmainn å rapportert om fin stæmneng på PUBB 66 i gårkveill, der ha det verri dainseng te ækt trækkspællmusikk. PUBBe'n ha verri stappfoill tå vaksi følk, me stor stæmning. (Bilda å meir kjæm seinar.)
"Himmelbrua" fekk sælvfølgele sine kommentara. Hu så i ailfaill itj ut te å bli nå særle fotjængervænnle, å kom i tillægg gangbani'n, mot Hellemshaugan, langs spore nolåver vart det vel å fortsætt me de gammel øvelsan: Gå rætt åver spora!

Når redaktør'n skriv det henne hi'n verri på Våja å starta traktorn på Ølderknått. Det va veløkka på fleir måta: Når traktor'n jekk ferstyrra'n søngeran, å når'n vart stoppa, fer at det skoill vårrå stilt, mått luka på Generator'n åpnas fer å håill liv i varmin. Da vart de kommentara om deinn stærke røyklokta, som e gått ægna te å framkaill både haupin å kvalmi. Da pakka "Knåttfyrar'n" i hop fer å heim å skriv referat, å så te fjels fer å slåss me "Knått'n".

GOD Å VARM HÆLG FØLKENS!

WIBETRÆFF 25. juni 2005.

Deinn henn vækka hi de verri stor aktivitet på bøgd'n. Asfailt'n hi kommim på plass utom butikken, hainn Kjell hi grevi ne ein 50.000 liters tank fer Biodiesel, å satse på salg te trainsportnæringa. Bænsinpompa hi kommi tebake på sin rætte plass, så te vækkan bli det bænsin å få kjøpt i jænn. 

Stasjonsveibrua hi fått påbøggd rækkværk te rætt høgd, deinn som bestiltrækkværke va itj klar åver at de va fårtaug på deinn eine sia, sålles at leverans'n vart feil. Rækkværke vart inspisert tå'n Ragnar Austad, Gavels- å Røsjebo'n, finn de to sistan ankom møte.
Jærnbanebrua e færdistøpt, å Austadgutan hi starta me å kjør inn stein te nyvei'n oinner brua. No kainn de sjå ut te at de bli lita klaring oinner brua, mæn det lagges på ækstra tjokt lag, som brukes oinner inntrainsport'n tå stein. Ein hælv meter ska seinar kjøras bort, å ærstattas ta finar massa finn asfailt'n lægges. Vægvæsne tek itj sjangs'n på at det bli innblainna leirsup i vægkråppen, ferståele nåkk.
Høttægeran på Volhaugen vart itj tedelt nån nøkkel åt bommen oppme Røflovatné ætti møte i "Komite natur". Kommitemedlæmman kom vel te de resultat at dæm egentle vesst fer lite om saka, blaint ainna historia åt vei'n, kæm va det som bøgd vei'n, å koffer vart'n bøgd. Dæm kom vel egentle te slut fram te at de va behov fer å skaff sæ meir informasjon omkreng saka å beslutta befaring tå veibit'n å område på næste møt. De ska bli speinnanes å følli me på utveklinga.
Neppå Hylla ha dæm pussa støv tå deinn såvvånes "Båtfereninga". Styre som va vælgd fer ein hælv mainnsailler sia kasta inn korta å det vart nytt valg. Hainn Trond Bjørken vart væld te fårmainn, mæns 'n Roald Austad vart næstfårmainn. Kontakt me ein Insjinør på som kainn litte grainn om maritime fårhåill e opprætta å no ska havnefårhåilla vurderas, fer å finn ut om det e å anbefal å bygg ut småbåthamn atme kaia.
Hainn Bærnte, på Hellem, vart ferstyrra mett i møte. Ein asfailtlæggar oppi Åsalia ha verri å kjøpt sæ ein pall med belæggningstein på Værdal'n. No villa'n ha hjølp tå 'n Bærnte te å løft stein ne tå pærsonbiltehængar'n. E pallin tong da va spørsmåle. Ca. 1.400 kg fekk 'n te svar. Da bli 'n fer tong, John Dir'n klare bærre 1.000 kg. deinn sjø, så de går itj. Åå, minner einn deinn gammel Valmet'n som løfta sist da, kommentert asfailtlæggar'n. Da vart de fart på Hellemsbo'n, heim ætti John Dir'n, deinn løfta pallin, asfailt-belæggningsteilæggarn fekk jølp, å æra åt John Dir'n va bærga.
Hen sjer vi å ny asfailt roint pompå'n, mæns bænsinpompa står å veinte på strøm å bænsin. Det e jaggu på tide at veit'n på Wibe i jænn kainn sæl drivståff, fer om måndan bli nolgåanes trafikk dirrigert opp åver stasjon, å Austadgutan bynne å fræs opp asfailt'n neom fabrikken. Der bli det litte justering på væglina.
Mæn deinn støst bejivenheita e no at vi hi fått PUBB på bøgd'n! Deinn tek redaktør'n som ega sak på føstsia!

GOD HÆLG.

Ferræst'n FÆSTUS hi deinn årle SOLEMSFÆST'n i kveill, å de sættes vesstnåkk opp Minibuss på retur'n frå ca. klåkka 01. Deinn skoill gå så læng de va følk som ha behov.

WIBETRÆFF 18. juni 2005.

I dag va de sånn middels oppmøt, å eitt bol klard sæ. Hyllada'n førri hælga kræv sælvfølgele ein oppsummering, kansji litte minner besøk i år einn i fjol, mæn da'n ha vesstnåkk resultert i i brukbart teskudd i kassa te Hylla Vel. Stor eniheit om at ongdommen på Hylla jær ein stor insats fer trivsel, aktiviteti å samhåill.
Einest flækken på arangsjemange va vel litte grainne kankasseng millom ænkelte som tydelevis ha meir muskla å stør kjæft ein jærne, ja, i eitt tilfeill va jærnen tydelevis ærstatta tå tre, om ein skoill dømm ætti møtedeltaker'n som stilt utrule blåøgd, ætti å ha vørti skailla tå de 'n benævnt som "Sparbygg".
Mæn storbejivenheit, de å sælvfølgele på Hylla, va åpnenga tå PUB 66 i går kveill, stort oppmøt å go omsætneng på føst kveill'n. Åver aill ferveintneng rapportert a Lena, når a hoill på å summert opp ætt at særveringa va avslutta. Hainn Willy, på 66, å redaktør'n va inom å vart gått imotti. Det som va trivele å registrer va deinn stor aillerspredninga på jæstan, frå 18 te 66 va garantert representer, minst ein bæstefar, usekker på om de va nå bæstemor der mæn, de va fleir som snart bli, å ein fin jæng me ongdom. Ja, de va sålles at tankan jekk te ængelsk pubmiljø. Fortsætt de son kainn de bli trilvel, å fer deinn som e 60+, å ta sæ ein sykkeltur, frå Haugan, fer å besøk PUBe'n. (Vess a Lena heill de a låvå kjæm de bilda frå åpnenga, seinar.)

Me pærfækt utsekt åt væganlægge koinn vi konstanter at no hång brua i lause lufta, hainn Bjarne vaktmester ha verri å håpp på a, å koinn garanter at brua hoill. Austadgutan hi einnele starta me bortkjøring tå leirmassa, å dæm hi kommi neppå nivåe fer oppfylling på hælve breidda. Om måndan starte dæm opp me å kjør dit steinfylling, som må på plass finn dæm får ta deinn sist hælningen. Årsaken te at dæm jær det på deinn måtin e at Vægvæsne vill vårrå sekker på at butikken itj gli nerri høle. Støst problema no om dåggån e Måsi'n, å halast hi det gått utåver skopa, på ei tå gravemasjinan, som ha reist me reire åt Måsin. No messlekt 'n stært at skopa konkurrert om luftromme, så de va stadi bombe angrep å registrer.
Redaktør'n må ælles takk er mang beøk på sia, ætti Hyllada'n.

 3632: .no (Norway)
  395: .com (Commercial)
  337: .net (Network)
   14: .be (Belgium)
   15: .se (Sweden)
   14: .nl (Netherlands)
    6: .gr (Greece)
    7: .dk (Denmark)
    7: .fr (France)
    3: .de (Germany)
    4: .pl (Poland)
    3: .fi (Finland)
    2: .lu (Luxembourg)
    2: .ch (Switzerland)
    2: .hr (Croatia)
    2: .cz (Czech Republic)
    1: .es (Spain)
    1: .ph (Philippines)
    1: .sk (Slovakia)
    1: .uk (United Kingdom)
    1: .at (Austria)
    1: .tr (Turkey)
    1: .th (Thailand)
    1: .it (Italy)
 

Minst 23 lainn hi verri inom sia, 4453 oppslag fer heile vækka, å næst'n hælpart'n om synndan 2139 oppslag! Com og net representer i ailfaii USA, mæn de kainn å vårrå ainna lainn i dein "sækken".
De henne kainn noteras som REKÅRDVÆKKA!

GO HÆLG!

WIBETRÆFF 11. juni 2005.

Hylladag å ausjon på Samfunnshuse va sekkert årsaken ta dåle oppmøt i dag, mæn deinn hale kjærne va sælvfølgele på plass: Anders, Inge M. å redaktør'n. E6 anlægge va omtald i Trønder-Avisa i dag. Der koinn vi lesa om følga'n tå "Tabbestøypenga". Jo da, fræmdeles lægg dæn sjylla på sjåfør'n, som kjørd betången te feil plass! Der e vi foillsteindi ueni, ein lit'n skvætt betång i deinn store støypen va ingen katastrofe, mæn de va dærimot avjørelsin som vart ti ætti feilleverans'n. Stortabbe'n va å STOPP støypinga, utrule at høgt betalt ledera itj klare å tænk følga tå avjørelsin dæm te. Tænk kor ænkelt de ha verri, om brua ha vørti støpt færdi!!! Da ha dæm hatt muleheita te å tænk sæ om, fått ti te å analysert betången, å itj minst PLANLAKT rehabiliteringa, fått væld de rætte utstyre å løsnenga fer jåbben, om de ha vist sæ at betången me feil kvalitet mått bort. I ættiti lengne heile rehabiliteringsprosæss'n mæst på PANIKKAVJØRELSI å utrule dåle planlægging.


KREATIVE RØRBYGGER!
Redaktør'n skoill ut å reis me tåg om tossda'n, å da fekk 'n sjå resultate tå verksomheita åt deinn kreative del tå bøgd'n:


Redaktør'n hi foill ferståels fer at veinteromme hi vørti stængt, he'n e de nån som verkele fertjene honnør, å belønning, fer insjiativ å kreativitet. De finnes sekkert stålte fereiller, som verkele e gla fer å sjå ka avkåmme hi klard å prester! 

GO HÆLG!

 

WIBETRÆFF 4. juni 2005.

Sjøl om de va ti fer trækking tå "Månans kunde" va de lite oppmøt i dag, å eitt bol va nåkk. Me håinnmusikken i Tysklainn, fårmainn i Praha, å avvekleng tå Vømmøldågga va de kansji itj ainna å ferveint. Værdalingen ha vel nåkk me å fårbered Vømmølopptåg ætti som 'n itj møtt opp. De va å i lite arrangsjemang på gæli sia tå Straumen, "Straumens dag" kailtes vest arrangsjemange som te vanle e vælsegna med gått rægnver. I år koinn de sjå ut te at fårhåilla va betydele ber.
De snakkes fer ti'n mykkjy om nån rættiheiti, når de jeill vægbruk å feske, fer høttægera'n oppå Volhaugen, deinn saken får utvekels sæ på sin måti framåver. Mæn møtedeltakera'n oinnre sæ stort åver kor stor fersjæl de e på groinnægeran i bøgd'n. Æksæmpelvis næmnes Nolgalsbo'n, me Solemsvåll'n, å turstia mot Finnheimen å Læklemsvatne. Der e de ingen problem me å bevæg sæ. På groinn åt Ølmæningen e de oppbøgd i fin Gamm, på våll'n på Finnheimen. Koabo'n fervailte Hærnæssa, å lægg te rætte fer at almuen ska kåmmå sæ neåt sjø'n, fer å bad å sol sæ, når de e vér te di. Groinnægera'n roint Kværkilbærge hi lakt ne i storarbe fer å lag te tursti, å ønske befålkningen vælkåmmen! Det såmmå kainn ein sei om groinnægera'n mot Nolbersmarka, ingen problem me å kåmmå sæ dit, bærre følk te hænsyn når dæm parkere, sålles at brukeran tå vei'n itj bli hinnra, så går de bra.
På bøgd'n sjer de ut te at d e bærre oppåver mot Volhaugen, at de é problem, ja, der e de nån som prøve å bestæmm åver ainner sin eiendom å. Så vitj redaktæør'n kjeinne te (å de me nere slæktsbainn) hi småbrukera'n i Bæsjaune bestaindi jidd følk anledning te å fesk frå eiendommen oppme Vådalsvat'ne, å deinn praksis'n som  hi fåregått i åver 50 år, e bekrafta att'n fræmdeles jeill, i åre 2005 . Riktinåkk e de no nån klausuleringsbestæmmelsa som begreinse feske te dæm som hi høtt, i nedslagsfeilte, mæn deinn begreinsnenga va jort stræng på groinn tå at de einnå itj va nå rænseanlægg fer vatne, da bestæmmelsan var laga, å skoill vel egentle ha verri revidert fer læng sia.
Ja, de e aildeles utrule at de fræmdeles e sånne fårhåill på bøgd'n.
Å så e de E6 anlægge da. Der e de nån få karra som hi kommi i gang me ferskaleng, ætti feillevarans'n i april. Stor fersjænkels bli de, å store kåstna'a bli det. Hi vel passert 3 mellion, ætti de røkta'n sei, å røkta må vi bøgg på. Informasjon om ka som fåregår i de høyre sirkler e itj tejængele. Avjørelsa, som i dag e betægna som i foillsteindi feilakti avjørels, vart vel ti så høgt opp i systeme, at de e ansvaslausheita som rår. Ætti stærke fagle vurderinga ha de, frå Vægvæsne lokalt, vørti bestæmt at støypinga skoill fortsætt, mæn så ha de kommi kontraårdre frå de høyere makter, støypenga vart stoppa! 
Sælvfølgele va de ein klar juridisk feil på betången, mæn når ein feil eiller skade oppstår, ska aille muleheita fer å begreins skada'n jørrås. Å når byråkrat'n åverprøvd fagmainn, som koinn fastslå at svækkelsa tå konstruksjon va ubetydele, va de byråkrat'n som fårårsaka at de vart store skada, å kåstna'a, så da skoill rægnenga ha verri seint byråkrat'n, å itj å betångleverandør'n.
Mæn nåkkå koinn vi no gle ås åver å: Roint Wibe bynne no teng å feill på plass, hagan e tebake, gålsplass'n e klar te asfailtering, å te vækkan kainn 'N Kjell å veitjan bynn å sæll drivståff frå egne pompå i jænn!

Vi GATULERE ME DE!

 

WIBETRÆFF 28. mai 2005.

Haggel å tolvere, i går, vart behøri kommentert. Egentle i vældi gått såmmårtægn fer Rørbyggin. Når styggvere lægg te oppijænnom Værdal'n ska de bli ein go såmmår, å sålles vart det i går! Betångleverandør'n, åt Jærnbanebrua, va vesstnåkk ramm tå i Lynneslag som ha sætt Data-anlægge foillsteindi ut tu dræft og de ha gått på hainnskrevi produksjonslappa. Får håp at systeme fungere te næste Jærnbanebrustøyp, i uke 23. No hi vassmeislar'n pakka i hop utstyre, å arbe me å fårberd oinnerlage te ferskaling jekk fer foillt, lass ætti lass me pokk vart kjørd inn, fer å ærstatt det som va bortspyla.
Goe nyheita va de å: No hi 'n Willy fått de sist klarsignale, aille prøve både hælsemæssi å som sjåfør e BESTÅTT. Nytt førarkort bli utlevert så fort hainn kjæm heim i frå Spania! Midlertidi kjøretillatels, sålles at 'n kjæm sæ på "HYLLADA'n" deinn 11. juni e utskrevvi, å me gratulasjone frå dagens møtedeltakera, heile 18 oinnerskrefti, vart "Bevise" Faxa te Altea i Spania.
 

Håinnmusikklage reise te Tysklainn fer å håill konsært på i Samfunnshus nerri Bayer'n. No reise dæm neåver utan Roger trommeslager, hainn reise i stan te Praha. De e jo ein situasjon som hi bekymmra åslitte grainne. Kolles ska de bli me masjeringa, når vektiast mainn mangle? De e da itjnå problem koinn 'n Bærnte fertæl, dirigeint'n te Tyskera'n ha vist sæ som ein habil STORTROMM slåar sist Tyskera'n ha besøkt Røra, da ha 'n vist tå kolles de skoill slåas STORTROMM, te gangs. Når'n ætti i sånn opplysneng te sæ te å lægg i hop to å to, bli svare på koffer at 'n Roger reise te Praha klart: Hainn hi fått prestasjonangst, å e reidd fer å bli utpeppi, om 'n ha måtta spælt i Ompamusikkens heimlainn! Ailt fer lite saft i Stortromma koinnn de ha vørti.
De ha verri møt i Næringsparken på Lænsmyr'n i går. Som kjeint ha dæm fått i utfårdreng i frå Soinnøy'n, kor dæ koinn still me Havfru. Ætti ein jænnomgang tå arbesståkken på Lænsmyr'n vist de sæ at de va foillsteindi mangel på Havfruæm'n, spørsmåle va om Linoleumskosmetolågen (vaskekjærring), åt storbetångangtreprenør'n, som ha i deltidsstilling minner einn de minst stillingan i Hælsevæsne koinn gotaas. Mæn så va de å mangel på vat'n, å i Havfru på lainn va vanskele å fersvårrå. Nei, ein kainn ferstå at dæm kainn ha vesse problem me å svårrå på oppfårdrenga. Ei løysneng koinn vårrå å bruk skultur'n me spaddin å hainn bårmasjina åt Austaguta'n som i utgangsponkt, da koinn dæm ha fått tak i gammelkjeldress'n hains Alf, pakka foill kjeldress'n me hælm å sålles fått i slagkrafti monumeint. Roger'n va heiller rålaus, sjøl ætti at 'n ha tømt Vinflaska, som 'n vainn på møte, mått 'n bære konstantert at det va lik tomt fer idea i haue, som flaska va. De va heilt tydele at 'n trøngt hjølp frå leseran tå Rørsia, e de nån som hi nån go ide så kåmm me 'n i jæsteboka.
I ainn fertvila hænnveinnels om hjølp kom å: E de nån som veit tå nån synsk pærson? Hainn Olav i Steivein ha rota bort nøkla'n te vetranOpel'n å trøngt hjølp te å finn i jænn dæm. Ætti som a Inga Tammnes ha slutta, ha 'n itj ha fynni nån ainn å spør, så e de nån som veit om ein synsk pærson, lægg inn tipse i jæsteboka! 
Når de jeill framdræfta, i masseutsjiftinga roint Wibe, sjønne vi no at Austaguta'n arbé ailt fer seint! Ja, så seint bruke dæm masjina'n at Måsin hi fynni ein trøgg plass å bygg reir på: Mett oppå bommen, i millom hydraulrørin låg Måsin å ruga!


 

Hainn Jan Anders hi ferræst tapt kampen om årets såstripå, no lede bon i "Hallan"!

GO HÆLG!

WIBETRÆFF 21. mai 2005.

Møte i dag vart åpne me fangstrapport frå Vådalsvatne: Sju lange slanké feska, på nattstått bruk. Fesken gått ægna te steikfesk, fer go te kattmat.
I dag va de heiller dåle me parkeingsplass roint butikken. Austadguta'n hi starta opp me masseutskiftinga utafer trappa, å roint pompa'n. Fer'n Kjell å veitjan bli itj de utan problem, spesilet når de jeill drivståffsalge e de vanskele å planlægg. Masseutskifinga, som atti utsagna heinnes Tone, skoill jørrås i løpe tå i hælg i April va einno itj færdi. Millertiditankan skoill ha verri levert seinast 1. mai, mæn dæm ha fått fyllt opp både ein å fleir gång me låvna om at dæm skoill leveras, når dæm va tom. Å tom va Biodieseltanken, når de kom ein langtrainsportsjåfør å skoill ha 1000 liter! Æ bestille 1000 liter te onsda'n, å de må du klar å lever, va besje'n! Ka ska æ jørrå, sei 'n Kjell, æ veit jo itnå om framdræft, å muleheit fer å fyll opp joltankan, å itj om att æ kainn fyll opp millertiditanken i jænn.
Storfjasko'n me betångstøypen bli bære vær å vær, å at støypen va go nåkk bli klarar å klarar, itj rart at arbesskara'n te Mesta e frustrert. No, ætti at hainnhålli utstyr e ti i bruk sjer de ut te at meislinga hi skøtti fart, å te vækkan e de vel mula at ferskaleran kjæm i gang me foill styrke. I avisa les vi at Betångleverandør'n te på sæ ansvare fer fjasko'n, mæn e de rætt. Derifrå va de skaffa uttalelsi om at betången va foillgo, mæn det va vestnåkk itj gått nåk fer ein eiller ainna høgt lønna "sjæf", høger i systeme, som e betalt fer å ta ansvar, mæn nækte når de e nødveindi! Rægnenga fer fjaskon skoill ha verri plassert der, å itj åt dæm længer ne i systeme!
Fartsdompsaka nerri Austadlia e vessnåkk lakt flat. No e de bærre å håp på at de itj oppstår "beteinnels" i millom "leira'n".
Wibebole hi i oppfårdreng te aill i hop, å de jeill både Hylla, Haugan å ainna bolifeilt i bøgd'n: Tænk i jænnom kolles du opptre, både når du kjøre bil, å når du sætt'n i frå dæ. Domt parkert kainn ein bil vårre fale sjøl om kjørefart'n e vældi låg. Me følk på veian, i bolifeilta, e trædve kilometer ailt fer fort, da e bærre så vitj åver gangfart fort nåk. Lik æns e de når det e parkert bila, på uheildi plassa, dæm kainn sjul både onga å vaksin, å skoill de stekk ein leikanes ongi ut i vei'n, bakom ein sånn bil, kainn sjøl gangfart vårrå fer stor.
Sånne situasjne kainn itj ein "Fartsdomp" jørrå nån teng me, de e de bærre innstillinga te kvar ænkelt som jær! Vi må ta vare på små butikmainna, leikanes onga å ainna mjuke trafikkainta.

GO HÆLG!

WIBETRÆFF 14. mai 2005.

Referate frå de henn møte skriv æ finn de e hylli! Reise på fjelle i ættemeddag 13. mai.
Frå ein frustrert familie me små onga, nerri Austadlia, hi æ fått i lang E-påst meilleng me mang tanka, som æ hi kløppt ut litte grainne tå hen:

Hallo Jan!
E litte (my, egentle) frustrert No hi Hylla Vel prøvd å jort nå bra fer ås som hi onga oppi austadlia, men det e vesst det såmmå som katastrofe ferr dæm som itj hi (mijnner) onga sjøl. Dæffer hi æ diktert i bræv. Veit itj om æ tørs å lægg ute åffentle, følk e tydelevis gælin nok som det e frå før, men tænkt æ skoill luft tankan litte åt dæ privat først, å hør ka du synes.Kansji det koinna vørti i skøji diskusjonstema å. Sakle argument mot hi æ itj hørd einno, så. Men hen kjæm tæxtn:
Småbarnsfamilier uønsket i Austadlia?
Foreldre til barn i og under småskolenivå har lenge sett seg irritert på fartsnivået mange holder i Liaveien og Bålhaugveien, mellom Liaveien og Flagveien, og fikk Hylla Velforening til å sende ut en høring angående fartsdempere.

No ska æ me ein gång innrømm, æ e itj tehængart å fartsdompa i bolifeilt, kor det stort sjett bærre e lokal trafikk. Dærimot e æ stærk tehængar tå redusert fart, å hænsynsfoill kjøring. 30 km/t e mang gång aillt fer fort, når ongan leike sæ i gata, e mang gång deinn einast fart som kainn aksæpteras å STÅ STILL! Te ein hi go kontakt me ongan. I eitt bolifeilt e de mi meineng at ongan hi foill rætt te å leik i gata, å da må vi bilkjørea'n opptre på premissan te ongan! Ja, de mein æ bestæmt!!
Når de kjæm fartsdompa ti i bolifeilt sjer æ de som i alvårle stort tap fer, samhainnlenga i område. Ja, de e ænkelte som kjøre aillt fer fort, å æ ska vårrå eni med dæm som hi skrevvi inlægge, som åftast e de gått vaksi følk som e værst, kjææringa'n e minst lik gæli som kailla'n. Da e ærfarenga: Det nøtte itj å snakk sjenerelt å anonymt. De må ein role samtale te, dirækte me deinn som det jeill, å vedkåmmende må få låv te å tænk å vurder si ega kjøring. Æ hi oplevd: E de mæ di snakke om, mæn æ kjøre da itj fort æ! Si hi deinn pærson verri æksæmplarisk!
Æ sei de i jænn: I eitt bolifeilt løyse itj fartsdompan nåkkå ainne einn i sykisk problem, åt dæm som e ferr fartdompa. Irritasjon kainn te jænnjeill før te aggresiv, å uoppmærksom kjøring, som kansji e falear, sjøl om fart'n hi gått ne litte grainn.

Hjørnbole hi diskutert saka, om høg fart i bolifeilta på bøgd'n oppte fleir gång. Der e stæmmnenga så absolutt fer at de må gå an å kjør fernufti å me låg hastiheit utan fartsdompa. Redaktør'n hi nåkk mang gång oppled å bli oppfatta som bremsklåss, når'n bedagele hi bevæga sæ i litte oinner 30, å de heinne at de bli kø ætti mæ. Mæn da håpe æ dæm bakom bruke tia te å tænk på "Koffer kjøre'n så seint?" Jo, de e mæst fer å prøv å påverk håillnenga te fart. 30 km/t absolutt maks. å mang gång aillt fer fort.

Irritasjon, å fartsdompa, e i dåle utgangsponkt fer å løys probleme, som egentle e at nån tå de faste bebueran hi ein tændæns te å kjør fer fort. Koffer itj ta kontakt me kvar ænkelt, som saka jeill, å da tru æ itj at "Irriterte fartsdomptehængera" e de rættan te å ferhainnel. De finnes sekkert å nån "Fartsdomp motstainnera" som kainn fermiddel buskape: "Du må redusert fart'n sålles at vi slæpp å gå roint å vårrå reidd fer at de ska sje i uløkk oppi hen." At de hi gått 30 år utan at de hi sjedd i uløkk, bety vel egentle at uløkka lik vel kainn ramm i mårrå.

Eitt tips te slut: Vægkontore hi i mobilt fartsopplysningskilt. Æ sjer itj de som umule å få lånt de fer nån dåggå fer å vis fartsnivåe å bebueran.
Hjølpe jærn me å fermiddel spørsmåle, på ein ufårmel måt!

Så te Hylla Vel: Æ synes de e rætt at de itj bli Fartsdompa. Mæn no må de arbéas målrætta, fer å få dæm de jeill, te å reduser fart'n! Deinn oppgaven går de an å løys utan at bebuera'n ska bli ferbainna på kvart ainner! 

LØKKE TE Å GO HÆLG AILL I HOP! 

WIBETRÆFF 7. mai 2005.

Som vanle ha 'n Anders verri tile ut, å hainn ha klard å værva i nytt medlæm åt Bolé. Hainn Steinar, frå Stein, ha verri på Wibe fer å hainnel, å fekk dærme opplåve å delta på vækkas vektiast bejivenheit.
Hainn Steinar e ferøvri ægar tå monst tri gravhauga å fir mål me freda lauvskog. Deinn skogen legg på venkster sia, oppi  Steisdal'n ætti tåkjørsla fer Gjellsåsvei'n. Oppmøte i dag va så stort at 'n Kjell mått utpå lagre fer å heint fleir stola, mæn te jænnjeill va de labert oppmøt på ausjo'n på Samfunnshuse å 'n Roger lapskauskokar oppfårdra te ta tur'n bortom ausjon, fer å kjøp lapskaus om itj ainna, når 'n jekk i tållti'n. Hainn Lasse vart fer de mæste settan i telefon. Hainn ha kæmpingvåg'n, me fårteilt borti Krokom, i EU-lainne. Der ha de snødd så mykkjy at fårteilte ha brøtti i hop. Når 'n fekk meilleng om at de fortsætt å snø, å at å ainner kæmpera ha behov fer utstyr te å ferstærk fårteilta sin me, mått'n bærre avslutt møte å ta tur'n te EU-lainne.


De e utan tvil tile vår. Frå gammelt atet va det ansjett som tile om bona'n va færdi me såenga, deinn da'n "Rivskafte" oppi "Hårskailli'n" jekk åv. No brøydde åkra'n einnå finn "Riva" e klart synle. I relativt nytt vårtægn e Kårtnæbbgåsa som feite sæ opp, finn a reise vidre te Svalbard. De e itj lett å sjå de på bilde, mæn Koafjæra e foill tå Gås, i telægg ta at hu fersyne sæ gått me kåinn frå nysådd åkra. De e itj Gavelsbo'n å bønner'n så fernægd me, å jåggå bort Gåsa me de resultat at Ornitolåga'n sakne ein tripart tå Gåsa. Nå'n tå dæm ha 'n Bjørn Strand fynni i jænn på grasvåll'n oppom Gavel da 'n va på trimtur te Gapahuken på Steinstad. Jo da de stæmme de koinn Gavelsbo'n bekræft. Gåsa hi itj beitt deroppå før.
Sælvfølgele hi Bole ein vekti åppgave i å følli me på utveklenga, ætti feilstøypenga, på Jærnbanebrua, å må skaff fram opplysningan sjøl, ætti som de itj nøtte å kåmmå i kontakt me følk på anlægge. (Redaktør'n vart bortvist deinn da'n feil sjedd, å hi sia respæktert deinn bestæmmelsa.) Mæn vi hi da klerd å få fram nå'n klare fakta: Mesta hi "Kvalitetskontrollert" å gokjeint lasse, kvittert på produksjonseddel'n, pompa lasse nerri ferskalinga, å fortsætt å støyp, inte bonkaill'n på Levang ætterlyst lasse. Nøytral ækspært, på Betång, ha vørti kontakta, vurdert kvalitet'n på betången som va feillevert, å vurdert opp i mot krav å spesifikasjona: Hainn's rå va vesstnåkk klart å tydele: Kvalitet'n e go nåkk, fortsætt å støyp!
Da sjedd katastrofe'n, einn eiller ainn i systeme, som va betalt fer å ta ansvar tok, i stan fer å ta ansvare ein telefon te i høger nivå, som heiller itj villa ta ansvar, å sålles ha de fortsætt heilt opp te Departemange!! (Kainsji dæffer at de e registrert fleir besøk frå dep.no på sia.) Som kjeint e de i stat'n mule å avanser te stillinga, åver ein's inkompetansenivå, så der e de itj ainna svar å ferveint einn, NEI, om svare ska jias utan lange utrednenga, som i de henn tilfeille bærre førd te hærda betång.
Katastrofe'n va i faktum, betången hærda å de va bærre å pakk i hop. Kor stor kåstna a å fersjænkelse bli e vel itj lett å sei. Det går i aillfaaill itj som kniv i varm smør å spyl bort betången, kvalitet'n e jo så ailt fer go.
De ska bli speinnanes å følli me på saka framåver!
Litte høggele må de å vårrå å berætt: Høttægerfereninga på Volhaugen, hi fått tegang te båt å båtplass i Vådalsvatne. "Sjøsætteng", tå båt'n, skoill sje utpå ættemeddan, å redaktør'n dække bejivenheita på sia "Floås'n.

GOD HÆLG!

 

WIBETRÆFF 30. APRIL.

Om de va vårslappheit eiller ættidønninga frå Jøssminna på Barhegen som va årsake te labert oppmøt i dag får vårrå usakt, men ein 6-7 stykkja møtt opp, å vi vart kappabel te å jænnomfør trækkninga tå aprilmånan's Wibekunde. I dag va det hainn Bjarne vaktmester, riktinåkk me ustødi hainn, å Gavelsbo'n, færdi me våråinna, som sto fer trækknenga. Vinneran vart'n Lars Bolås å a Olaug Karlsen. Vi GRATULERE!
I oppsumering, tå omsteindiheitan roint deinn fatale besluttnenga om å avbryt støypenga på Jænbanebrua, konkludert me at: "Det søles bort unødveindi my ta skattpængan vårres eiller fersekringspængan. De bli uansjett vi som må betal fer avjørelsan, uansjett."
Sælvfølgele ha fleir lessi innlægge åt miljøferkjæmpar'n utpå Straumen, som kjæmpe stært fer veisystem som vil før te fleir å længer kø'a å meir fårurænsneng. Sælvfølgele må de vårrå firfeiltsvei søråver frå Steinkjer, de ji bilista'n muleheit te å kjør på deinn mæst miljøvænnle måtin ut frå Steinkjer, i sta'n fer å liggi i kø ætti traktora'n, som tradisjonelt å ferlate Steinkjer, når kontora stænge. De e aildeles utrule at itj dæm som kjæmpe fer busætteng i utkainta'n hi sjønt at de e bil'n, å itj tåge, som e distrikts- å miljøvænnle, om trafikken får låv te å flyt utan køkjøring.
Miljøvænnle ja, de e vel stekkole fer å strø veian, i bolifeilta, me kælkstein, som brytes ne te mikroskopisk støv. No kainn hagaægeran gle sæ åver gratis kælking tå plæni, vindusplainta, salångbol å itj minst vindu! Fårdela'n vistes å gått mån, i går, når kastvinnan sto på som værst!
 Ætti at redaktør'n var bortvist frå E6 anlægge hi de vørti vanskelear å kåmm me oppdaterenga, mæn resultata frå i par døgn's høgtrøkkspyleng, me ein ferfærdel støyutvekleng, e så absolutt itj imponeranes, mytji treværk å oinnerlag e bortspyla, mæn betången vise sæ vel å vårrå utrule stærk, å motstainnsdøkti. No sjer de ut te at dæm hi ti fri i hæljen, mæn te vækkan bli det vel dåle me nattsøm'n i jænn, fer naboa'n.
Røkta om at ei som heite Lena ha åpna Lainnhainnel neppå HYLLA, ein teng som trøngt nærmar oinnersjøkels å de vart bestæmt at Fårmainn å redaktør'n mått ut på befareng, så møte vart hæva litte førri eitt.
 

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 23. APRIL.

I dag koinn redaktør'n kjør åver nybrua på vei te Wibe. De breie fårttauge som ska brukas tå fotjængera å syklista e einnå itj heilt klart, å 'n Rune nabo telot sæ å sykkel ætti kjørba'n, når'n skoill te butikken, hainn nøtta anledningen te å gratuler 'n Kjell, me både ny bil å bru. No hi  tekåst'n te butikken vørti go i jænn, å veitjan håpe på at hainnel'n ætti kvart vil ta sæ opp.
Dagens møt vart præga tå tonge å alvårle saka: Jærnbaneværkets besluttning, som førd te riving tå nybrua. Ny reguleringsplan fer Stasjonsområde, å itj minst: Støvproblema ætti vintern's bruk tå Kælkstrøsainn.
Mæn føst te Brurivinga. Leverans'n tå ein feil betångkvlitet va uomtvistele, svekt ha tydelevis sjedd i aille ledd. Ein sjåfør ha fått besje om at 'n skoill kjør betång te Jærnbanebrua, les itj lappin, som fertæld at 'n skoill kjør betången te i fjøs utpå Levang, hainn som kvittert fer lasse, les itj lappin, hainn som kjørd betångpompa klard itj å registrer kolles betång som kom, me bil 'n, å de jol heiller itj dæm som la, ut å vibrert betången i ferskalinga. De va føst når hainn som skoill ha betången utpå Levang, byinnt å æterlys bil'n at feil vart oppdaga. Da va lasse gått innblainna i lamme deinn foillverdi betången.
Sælvfølgele vart de reagert, når feil 'n vart oppdaga, betångækspærta konsultert, å råe dæm ga va vestnåkk klart: Me litte længer hardingsti vil itj de bli svækkels, tå betydning, i brua, bærre fortsætt støypenga mæns det e mule å støyp bløytt i bløytt. Så vart jort.
Kvalitetsysteme tesei sælvfølgele at avviksrapport ska leveras åt berørd parta, å de va å Jærnbaneværke!
Henn gången klard dæm å svårrå uvanle fort: "Vi nækte å åverta brua, når de e brukt feil betång."
Ja, hi æ itj sakt de mang gång: Å sei NEI! Kræve ingen teng, itj behøv'n å ta i mot fagle rå, itj behøve 'n tænk på økonomi, når 'n mein at de e nån ainn som hi ansvare, NEI de e NEI!
Fer MESTA karra'n va de bærre å stopp støypenga å få tak i utstyr fer å bynn å riv.
Mæn no e de store spørsmåle kæm ska ta rægninga, på ein mellion eiller to? Vårres rå e klart: Seinn rægninga åt deinn som jol deinn støst feil'n: Pærson i Jærnbaneværke, som sekkert e enårmt gått betald, fer å ta ansvar, mæn som tydelevis itj hi deinn nødveindie praktiske ballast fer å sitte ti ein så ansvarfoill stilling. No får'n i bru me rætt type betång ti, mæn ka som hi sjedd oinner rivinga, med kraftie betångmeisla, de e de vel ingen som veit. Får bærre håp at de finnes litte smidiheit i systeme om det bli nødveindi me i lita utsættels tå fløttenga ta spore.
Vår'n står fer tur, å gått e de, mæn så va de di miljøvænnle ræstan ætti vinterns strøing på veian i bøgd'n. Strøkælken e no sletti ne, te mikroskpisk partikla, som hi brynni i hop oppå veidaække eiller i trøngt sæ nerri sprekkan, i deinn dårle asfailt'n. Gatsopar'n hi ferri deinn føst tur'n, å fekk me sæ det som va løst eiller låg oppå asfailt'n, bærre  ein brøkdel tå ailt som e ditkjørd. Når vårvin'n eiller kjørty passer sjer ein resultate: i grå sjy tå støv! Hjørnbole invitere Olførar'n på befaring i bolifeilta sålles at 'n sjøl kainn sjå på fårhåilla å kansji vurder kolles strøsainn som ska brukas te vinter'n.
Oppi Hellemshaugan fekk vi, trule ve i feiltakels, stødd me strøsainn i frå pokkværke på Steinkjer. Deinn låg der å ha verkneng i længer ti, me si halheit å kvasse kainta, ha deinn strøsainn ber verkning einn kælkstrøsainn som var påkjørd seinar utåver. Om strøera'n går åver te å bruk deinn strøsainn vil dæm koinn spar sæ fleir strøtura, åsså bli det så my lettar å sop opp, når vår'n kjæm. Ha 'n vørti lagra å kjørd i jænnom i sårteringsværk, koinn strøsinn hå vørti brukt seinar å, det veit æ tå ega ærfaring, fer før sopt æ sjøl opp om vår'n, å ha testrækkele te eget bruk næste vinter.
Reguleringsplan fer Stasjonsområde.
Som ein følge tå nyvei'n bli de å nødveindi me omregulering tå Stasjonsområde. Der hi vi sælvfølgele synsponkta: Me Trønderbani'n hi det vørt atraktivt å bruk tåg, no e de tydelevis fleir som bur så langt oinna at dæm bruke bil te stasjon, å parkeringsplass'n ei foill kvar dag. Ainner kjæm med buss, å det byttes buss i fleir rætnenga, å de e behov fer ein romsle busshåildeplass. Ailt e plasskrævanes, så vi fåresle at å område på øver sia tå jærnbanespora tekes i bruk te parkeringsplassa. Da må det byggas ein forjængeråvergang åver spora, nåkkå som å vil kåmmå bebueran oppi Hellemshaugan te go. Å tru at 'n kainn oinngå ulåvle trafikk åver spore e vel egentle ein utopi, så læng de sælles utstyr som jær at ein kjæm sæ i jænnom ein nættinggal på ein ænkel måt. Sjøl om de bli fin gangvei oinner nybrua så bli de ein længer vei.
No e de på ti å leit fram deinn plan, om gangbru åver spora, som vart borti når utbøgginga tå Hellemshaugan starta.

EITT KREATIVT, Å EFÆÆKTIVT MØT VART HÆVA I EITTI'N. GO HÆLG!

WIBETRÆFF 16. APRIL.

Røradag me Hællikopterflyging.

Rørada'n ha tydelevis inverkneng på oppmøte i dag å vi klard ås me eitt bol. Ætti å ha beoinnra rækkvarke på Stasjonsveibrua, veti at a Vigdis søke om utesærvereng tå pils,  anmod om gangvei åver jærnbanespora, sålles at Haugianera'n slæpp å kløpp soinn gal'n fer å håill snåpvei'n åpen, i ny reguleringsplan, å itj minst, ferstærk krave om sjykkele strøsainn te åri, te å me kostar'n (Strøar'n) klågg på kælksøle, ferlot redaktørn møte fer å flyg Hællikopter!
Bilda frå tur'n på "Flybilder".

GO HÆLG!

WIBETRÆFF 9. APRIL.

Deinn som hi lessi Rørsia de sist dåggå'n hi sekkert registrert at Roger'n å Redaktør'n hi verri på oppdagelsesreis, te Soinnsø'n. Gått imotti vart vi, særvert mat te å me. Å når vi satt der låg dæm næst på kne, fer å bli presangtert på Rørsia, både a Aud å 'n Lornts. Kvinnele sjarm e itj lett å motstå, så de vart nødvendi, å finn ein groinn ta å lætt dæm vårrå me, så vi mått sjå tebake i historia. Da fainn vi ut at område frå gammelt atett ha verri oinnerlakt Røra. Når redaktør'n komm åver i gammelt kart, som koinn bekræft, at Soinnsøya, å oråde roint, tehørd Røra, mæns deinn gæli sia tå Straumen fræmdelses va uoppdaga, va saken klar te behainnleg atme Wibebole.

Ætti at Fårmainn ha orienter bole om i velløkka oppdagelsesreis, te Soinnsøy'n, va aill motfårestillinga fjærna. Frå i dag e ailt på rætt sia tå Straumen anæktert å sætt oinner besjyttels tå Wibebole. Ætti at vetake va jort va de ti fer å inviter hainn Lornts frå "Soinnsøy Næringspark" te Wibebole. Innkaillenga sjedd pr. telefon å hainn va snåp te å møt opp, å me deinn støste sælvfølge åverto'n Sjæfsplass'n hains Roger. 

Hen set 'n Lornts bli å fernøgd på "Sjæfseinnin". Foillværdi medlæm tå Wibebole, å me ega si "Soinnsøya Næringspark" på Rørsia hi'n oppnådd. No e vel spørsmåle om 'n akt å åverta styrenga tå bole foillsteindi, eiller får 'n Roger i jænn sjæfeinnin på næste møt. Oinner møte kom de å fram at det va på dan ni år sia Røra Mek. Verksted va registrert som fårtak i Brønnøysund. Næste år bli det tiårsjubileum fer 'n Lornts å førtiårsjubileum fer Brødrene Austad AS. Bli de ei står fællesfeiring eiller to ækeltarrangsjemang tru?
Hainn John Nordberg hi vørti fast Wibekunde å Pizza etar, innimillom e 'n å møtedeltaker. I dag koinn 'n fertæl å at hainn i 1950 fløtta frå Nordbergsmarka å te Hylla som deinn sist busættar'n utti Marka. Det næst sist bolihus va Norbergsrønningen, som ha vørti neplokka tå 'n Odd Sem, å seinar sætt opp inni Lia. På Gammelkarté e de de to husa tåmærka oinner d'n å b'n i Nordberg.
Næste hælg e de Røradag å Wibebole fekk i vanskele valg. Hainn John meilt fårfaill, mæns ræst'n vart usekker på om det skoill etableras ein egen stainn fer Wibebole kor følk koinn få låv te å prøvesitti, å nye
 medlæmma værvas. Mæn i mangel på nødveindi uniformering å værverekvisita, vart resultate negativt. Vi starte møte på Wibe som vanle å bevæge åss botåver på Rørada'n ætti i ferkårta møt.
Helikopterflyging va bebuda, å Redaktør'n bli vel nødd te å opp me Hjulvespen, fer å ta nån bilda tå Røra E6 anlægge å omlegganes områda.
Nytt medlæm fekk vi ferræst atme Bole i dag. Trevaresællar'n på GammeSamvirkelage ha vørt i utjåggå fer å kjøp røyk åt kjærring, å me tri stærke ferættningsmeinn samla vart de diskusjona omkreng bænsin å dieselprisa. Me de låkst prisan i distrikte skoill 'n Kjell ha verri ber te å markedsfør sæ, meint dæm. Hainn Kjell, som ha hatt trøbbel me Biodieselpompa deinn sist vækka, va gla fer å itj ha markedsførd sæ fer stært. Træg reparatør jol at de ha verri nån frustreranes dåggå fer Biodieselsællar'n. På  spørsmål om kolles det jekk me dæm som kjørd på Biodiesel va svare at kundan va gått fernøgd, ingen rapporta om kjett Dieselfilter eiller ainna trøbbel. Va de muleheit fer å hælver mons'n på Biodiesel'n tru. Når Biodiesel va tahatt tå Laks, som va matvara, skoill 'n tru at Biodiesel'n å skoill behainnlas på såmmå måtin. Krave åt politiker'n atme bole va klart: Hælv moms på Biodiesel å asfailt på Flagvei'n som fræmdeles rapporteres som "Jørmhøl". Politiker'n koinn berætt at hainn ha stæmt i mot musikk i "Flynnra" i Muusparken, å heiller villa bruk pængan på Kommunevægan. Flagvei'n va Fylkesvei, å Vægvæsne sett ansvar, meint 'n.

VEL MØTT PÅ RØRADA'n 16. april! GOD HÆLG.

WIBETRÆFF 2. APRIL.

Upåklagele oppmøt i dag å, sjøl om Gavelsbo'n ha hatt nån problem me å ta sæ neåver ein Flagvei i foill oppløysneng. Det va ferfærdele fårhåill, å næst uframkåmmele, ja, så gæli at det ha verri innslag på TV'n. Vi oppi Hellemshaugan koinn dærimot kos ås me nyhevla gruavei, ailldeles utan høl. Ros te deinn som ha fått ut ein væghevel.
Ælles va de ein velløkka Aprisnar innan sjåføran te Værdalskælk som vart omtald. Ein sjøfør neant Hylla, no pænsjonist, ha vørti groindi lura i fjol, å ha sverri på at i år skoill i ailfaill itj hainn lætt sæ lur. Mæn ka sjedd. Tebu om å åverta plass'n, åt ein SCANIA patriot, på ein tur te VOLVO fabrikken i Gøtebårg, ha førd te at pænsjonist'n ha hivd sæ ti pærsonbil å ferri oppi Tromsdal'n fer å meill sæ på. De skoill ha vørti særvert mang unævnele ol, når 'n ha vørti jort oppmærksom på dato'n. Ja, ja son kainn de gå, mæn saken e vel glømt te næste år, å da så-----.
Mang bejivenheita ha de vesstnåk verri i Påskhæja, blaint ainna ha de gått opp fer Roger'n at det ha vørti danna høttferening på Volhaugen aillerde i fjol. Da ha høttægera'n hatt konstitueranes møt, å væld deinn som sist kom te møte te fårmainn, de va Roger'n! Mæn uvest tå groinn, ingen ha fertæld'n at 'n ha vørti væld te fårmainn, å høttfereninga ha verri uverksåm i heilt år!
Påska ha å førd te skremanes oppdagelsa, mangel på sjykkele "Karskæmn"! Utan teførsel frå lokal husflidsvara, nåkkå Lænsmainn hi sætt ein stoppar fer, å når fertæring tå importert  vara hi vørti ein ressikosport, står vi snart ti i alvårle knip. Produkta frå Statsmonopole e totalt uægna, produkte e jo så tynt at gosakan bli eint'n fer kaill, eiller fer tynn! Produkte kainn muligens ægn sæ te kaffevat'n, i i knip, mæn når gosakan ferdampe finn kaffen koke, ja da ei ein jo lik opprådd.
Vi lainnsere ein ny Valgkampsak: Stærkar vara på Statsmonopole, heilst kvalitetssekra 96%, mæn Stro-romen på 80 % kainn te nød aksæpteras. Det henne må da vårrå ein stærk sak fer hainn Sandberg, å i aillfaill "Gromveitja", som slit me Gassmotstainnera i sine rækkå.

Mett oinner møte trudd vi at 'n Eskil Austagut villa slutt sæ te Wibebole, fer å infårmer om framdræfta på E-6 anlægge, å få skryt, tå dæm som bur atme Hyllvei'n, fer at dæm ha spara dæm fer stor lastebiltrafikk me leir utåver såmmår'n. Mæn nei da, hainn skoill vest bærre finn ut kor fundameinte åt bænsinpompa på Wibe sto, å så fersveinn 'n i jænnom høle oinner jærnbanespore.
I kveill skoill det vårrå "Stupulfæst" på Samfunnshuse, nån tå fæstdeltakera'n gruvd sæ litte grainn. Årsaken va ailt fer høg musikk, fer følk som ha hørsel'n i ård'n. No va vel dagens musikera vant te å spæll fer tenærma døv ongdom, gått vant me våkmainna å bilanlægg som hørdes på fleir hoinner meters avstainn. Np va spørsmåle: Kolles koinn ein få dressert musukeran te å spæl me normakt nivå?
Wibebole ha raskt løsnengen klar: Avansert Dataprogram som ha lydmålar å i løstavel. Musikkeran starta me avtald honorar fer kveil'n på tavla. Når dæm spælt åver avtald lydnivå vart honorare redusert me fer æksæmpel fæmm hoinner kronå kvar gång nivå vart åverskreddi! Rikti avanser  koinn utstyre bli om ein la inn honorareduksjon ætti både størrelsa å længda på åverskridelsan!
Ide'n e hæme lansert å te fri benøttels fer "Gryndera" me de rætte kunnskapan.

RØYKAVVÆNNINGSAVDELENG på sykhuse på Levang bli åpna. De hi  Wibebole registret å diskutert my omkreng. No kainn vi fåreslå tri gode kandidata: Gavelsbo'n, Svennstu'n å kjærrenga åt Redaktør'n. Der e de kandidata som villa sætt Røkavvænnengsspesialista'n på ein hal prøve, mæn tørs dæm prøv sæ på dæm tru?
(De sist innlægge mått æ lægg inn ætti klage frå Gavelsbo'n. I så vekti sak kainn itj utelatas, meint 'n.)

Gått fernøgd me i kreativt møt avslutta vi me i ønske om nån gruslass på Flagvei'n å GOD HÆLG!

Einnå fleir korræksa åt redaktør'n:
D hi vesst vørti ei lit messferståels i referate frå wibemøte deinn 2.april om hainn som vart lura føsste april. Han vart nævnt på fornavn å redaktørn hi truidd d ve pangsjonistn me såmmå fårnamn som ein tå dæm som kjøre i dag. Ska ittj næmn namne men hainn Kjetil følt sæ lura.

Va itj de sålles at'n ha vørti pangsjonist da? De va no de nabo'n åt redaktør'n koinn fertæl ja. Dæffer meint æ mæ på trøgg groinn, når æ kamfluert hainn som vart lura på deinn måtin. Det vart vel feil å kaill'n sjøfør, fer han slutta vel som masjinkjørar, ja.

Redaktør'n hi inspisert, 3. april, Flagvei'n å der hi det kommi på plass utrule mang gruslass. Flagvei'n e Fylkessvei nr. 221, å skryte må dærme Vægsjæf Olav Kåre å mainnskape hainns få, de e dæm som hi skaffa pængan sålles at Gausingan koinn kjør på grus'n.

WIBETRÆFF 19. MARS.

Sist laudan førri påsk å det va ferveinta lite oppmøt, mæn ætti kvart vart det langbol å foillt langbol te å me. I dag koinn vi registrer at de va påskferi på E6 anlægge, mæn sjøl om de koinn sjå ut te at det vart fersjænkels me åpneng tå Stasjonsveibrua, koinn vi registrer go framdreft på Jærnbanebrua. Der ha jo Jærnbaneværke plussele bestæmt sæ fer å fløtt fram omlæggenga tå spor trivækka, å når det ha verri fersjænkels me pælenga i telægg så ha de vørti etti tå bøggeperiod'n i bægge einnan. Hartt præss va dæm oinner Mestakarran, mæn når dæm ha redusert trivækkas fersjænkels te ei vækka på fjort'ndågga såg det  bra ut.
Austadguta'n ha einnele skrevvi oinner kontrakt'n me Vægvæsne om deinn støst masseferfløttningsjåbbben, som å omfatta både beplaintneng å steinlæggeng. Deinn saka må vel Hyllbyggi'n vårrå gått fernøgd me. No ska mæstpart'n tå massan oppijænnom Steinsdal'n, vein bli i ein periode omklassifisert te Annlæggsvei. Ein må ræk'n me at vei'n bli både sjitåt å sporåt, mæn ska sættas i stainn te ferhåpentlevis bes standard, når tongtainnsport'n avsluttes. Mæn bærre slapp av høttægera på Volhaugen, å ainna bebuera atme vei'n. Vei'n bli åpen fer nødveindi trafikk, sjøl om det må ræknas me at de kainn bli litte leirsup å kjør ti. Når oppdragsmængdan auke må de sælfølgele te nyinvesterenga. Ny firaksla domperbil kom innpå myr'n i natt. Mæn føst oppdrag åt deinn bli å kjør ut steinmassa frå ein tunnel i ferbinnels me gassutbøggeng neppå Aukra. Fer å skuv ut leirmassan oppå Pistolbanin må det te bulldozer, ein brukt 24 tånner, Cat sælvfølgele, veintes å ankåmmå Lænsmyra utåver ættimeddan.
Mæn fleir stor investerenga e jort på bøgd'n. De e tydelevis lønnsåmt å vårrå gålbrukar å bilværkstedrivar nerri Børgi, hainn Ivar ha rest neåver te Bremen, i Tysklainn, fer å heint sæ ny båt. Sist meillenga kom i totin, da va dæm på tur inn te Esbjerg i Danmark, ætti ein ruski tur langs de Nord-Frisiske øyin, fer å fyll diesel, å bonker førri åverfart'n tå Skagerak. Te "Skipper" ha 'n vesstnåkk leidd inn ein kar frå Levang, å dæm rækna me å ankåmm Børgin om tissda'n. Go Tur ønske vi dåkk!
Møte om kommunedelplan, tissdagskveill'n, ha verri gått besøkt å vart betægna som velløkka. Redaktør'n å fleir roint bole va ferrhinra frå å vårrå te stæss, mæn fekk da i orienterin om møte. Gruppe arbe ha de verri. To tå oppgava'n dæm ha dæm fått va å uttal sæ om positiv å negativ sia me kommun. Der ha de verri mæst positive teng å kåmmå me, mæn de ha vørt reist spørsmål om de itj va på ti å sjå litte på muleheitan fer å terættelægg fer at almuen lettar koinn bruk natur'n i kommun. Innerøy kommune e vel deinn kommun som hi ei tå de længst strainnlina i distrikte, mæn bærre ein lit'n bit e tiljængele fer vanle følk å turista. Ein kårt bit e terættelakt fer turista, å de e på Koa, ælles e de næst'n inga muleheit fer å lætt turista'n slå sæ ne i lita stoinn, som de e no bli deinn "Gyllne omvei" stort sjett bærre ein omvei. Ja, å itj bærre turista'n hi vi å ta vare på. Koffer kain'n itj de naturle feskvatna som e tejængele fer Rørbyggi'n vårrå tejængele. No hi vi fått i flått rænseanlægg som sekkert e lik bra som de Steinkjerbyggi å Værdalenga hi. Der får dæm vatne frå områda kor de itj finnes restriksjona fer færsel å de e låv å fesk å bad sæ i vatna, te å me telteng å kampereng e låv.
Kor stor ska jær ongdomman, om dæm fekk låv te å kjør moped neåt Vådalsvat'ne fer å fesk å kos sæ ein fin såmmårkveill? De kainn i ailfaill itj vårrå groinn te å tru at feskbestainn vart åverbeskatta nei, å itj villa dæm ta nærengsgroinnlaga oinna nån heiller. Det va vel ein 17-18 kilo fesk, som va deinn støst årsfangst'n, fer deinn som ha støst uttak ein gång i ti'n, å de kainn vel itj kaillas næring i nå tilfeill. Redaktør'n bærre tænke å spør sjøl!
Vi får tru at dæm som arbé me kommunedelplan, sjer alvårle på de tenga som kjæm fram oinner arbé framåver.

Ja da, Påska nærme sæ å de e itj bærre angtreprenøra å gålbruker/bilværksteægera som innvester: Redaktør'n hi investert i ny skisko me modærne binnenga å ski te PÅSK! Mått no vår Hærre håill hainna åver'n sålles at'n kainn ta opp jåbben, når PÅSKA e åver!

GO PÅSK!

P.S: STOR TAKK te 'n Einar Wibe, på Namskogan, fer innlægge i Jæsteboka, sånnt jær at redaktør'n får tåra i auan, å føle atarbé me Rørsi e fer fleir. (Besøk frå åver førti lainn e registrert)

WIBETRÆFF 12. MARS.

Ætti at a Marit ha sekra goille i Hålmenkåill'n, va det go stæmmning roint bole, gått oppmøt va de å. Me Politiker'n, å Gavelsbo'n på plass va de muleheita ta å behainnel vekti saka. I medlæm tå Lænsmyra Næringsferening ha mærka sæ at medlæmme på Soinnsøy'n dreiv å mænga sæ me følk frå gæli sia tå Straumen, å jaggu ha dæm itj innførd fast møt, føst tissdan i må'n. Hen koinn de vårrå muleheita fer Industrispionaasje. Sist freda'n i mån var møta på Lænsmyr'n kylli, vældi påfaillanes at Inneøynenga da la møte sett te påføllanes tissdag. Saka vil bli jænnstainn fer granskeng i tilfeille vekti infårmasjon skoill lek ut.

Spærrbokka å bomma vart å i tema. Fleir tå møtedeltakera'n ha interæssa i å kåmmå sæ på høtta på Volhaugen, å når vein neåt Vådalsvatne te normalt va åpen fer vanle bruk vart de sælvfølgele kjørd me bil neåt vatne. Mæn så va saka deinn at ein småkånge, å groinnægar, satt me nøkkel åt bommen. Der i gåla ha de ailler verri å stor begeistreng fer at Rørbyggin brukt område, å slett itj kjørd bil neåt Vådalsvatne. Minner episoda ha de verri tilear å mæn de koinn sjå ut som at de ailler dåleast egenskapan ha lettast fer å gå i arv. Stadi provoseranes oppførsel va registrert. Bommen koinn vårrå opp når følk kjørd neåt vatne, mæn da va småkången snåp te å lås bommen, å stæng følk inn. No på vinters ti va bommen ulåst, mæn småkången vest rå, brøytt in bila, eiller stænk dæm inn me å lægg tømmer roint. Ja, te å me de å dra bort bila me traktor'n sågen rå fer. Hainn ha te å me ti sæ inn ti 'n bil å fløtta på 'n! Spørmåle va om de snart vanka juling.
Irritasjon åt høttægeran va aukanes. Da restriksjonan kom, på groinn tå klausulerenga roint drekkvat'n kjeldan åt Rørbyggin, ha aill i hop nøkkel åt bommen å koinn kjør te å frå Vådalsvatne. Mæn ætti at Innerøynenga kåbla sæ te vart dæm tåti nøkklan, mæn skoill få låv te å lån nøkkel ta småkången, de lures vært på kæm som sto bakom deinn ferainnrenga. Deinn som kjæm i hau litte tå diskusjonan roint klausulerengan, mein at det klart å tydele vart utald at det villa bli lettelsa, når rænseanlægge vart bøggd, mæn sålles hi de så aildeles itj gått, desværre. Wibebole støtte høttægeran å mein at heile deinn henn saka bør vel taas opp te breiar behainnleng, på høgt nivå. I aillfaill vil bole vurder småkången som kandidat ve næste blomsterutdeleng.
Nåkk om deinn saka, no va de nån som aillerede ha verri på kabare'n åt Sånglage å koinn anbelal følk te å ta tur'n. De va rektinåkk fer sein å meill sæ på te i kveill. mæn i mårråkveill e de familiefårestilling å følk kjæm inn så læng de e plass.
Te slut va det stærke oppfårdrenga te deinn som hi ansvare fer vein åt Hellemshaugan: Få jort nåkkå me aill høla, å de lik fort som de jekk å stæng høle oinner jærnbanespore!

GO HÆLG!

WIBETRÆFF 5. MARS.

Spærrebokka i gangveitunnel'n møtt redaktør'n på vei te møte i dag. I stan fer å "lur sæ" i jænnom ein tunnel som va kjemisk fri fer både fotjængera å sykkeliste, vart de roinntur ætti gangvein innme trafon inn på E6, veint på tåg mæns køn vaks bakom. Når bomman jekk opp bars de neåver E6'n me kø'n på bakluka. Fer å sveng tå E6'n vart de stopp på både redaktør'n å køn bakom, på groinn tå møtanes trafikk. Deinn tur'n meførd meir ferurænsneng å stør trafikkfare einn om tur'n ha gått i jænnom gangveitunnel'n. Fer sein te møte vart redaktør'n å.
Ætti at årsaka te både fersænkelsa, å te at spærrebokkan ha vørti oppsætt, vart de øyeblekkele veti å innfør "WIBEBOLETS BLOMSTER".
No ha vi itj nån bestæmt å del ut blomster'n te, fer hænveinnelsa åt Lænsmainn vest vi itj kæm som ha jort, dæffer går blomster'n åt ein pærson som sekkert i oppsærvert mang trafikkfale situasjona på gangvein, stor å hænsynslaus biltrafikk i lamme skolongan!
Wibebolets synsponkt på kombinert bruk tå gangvein står fræmdeles fast. Å bruk vein, når'n e foillsteindi fri fer primærtrafikken, e itj i stør synn ein at de kainn tejias.
Værdn's største Kaktus åverækkes hærved! 

Mæn de va vektiar teng som sto på Agenda'n i dag: Trækkneng tå "Måndn's Wibekunde", eitt tonkt å stort ansvar va delegert åt "Wibebole". Fårmainn skoill sælvfølgele vårrå deinn som sto ansvarle fer trækkenga. Mæn no vist de sæ at hainn ha oinnerkjeint trækknenga tå vinflaska, som Lænsmyra Nærengsfereneng lådda ut på sist møte. Trækknenga vart itj gokjein finn 'n sjøl vainn flaska. Mæn ætti at vi ha fersekra ås om at trækknenga vart å fåreta tå'n John å åvervåka tå a Birgit å a Ella fekk 'n gokjeinneng te å utfør de vektie oppdrage, åværdi vinner vart uttrækkt: Gålkjærringa på Hellem, som hainnle aposolutt ailt på Wibe, å butikkdama på RIMI på Levang, som å hainnle på WIBE!
Gratulasjon vart de å 'n WILLY te del! Stor respækt fer ståpåvilje å tølmo!

GO HÆLG å bruke Wibebutikken sjøl om tur'n må læggas om E6'n.

WIBETRÆFF 26. FEBRUAR.

Strålanes solsjænn å bærre 2 minus i dag. Langbol mått te når Værdalingen kom litte åver ølløv. Oppsumereng tå aktiviteta i deinn fergangne vækka: Hainn Lasse ha veri på automatturne på Hælgeland, 95 mil på to dåggå, Værdalengen ha redusert på røykenga, ha bærre ein pakke i jænn, te ny fersyneng kom frå Eu om tossdan. Heiller røyklaus einn å kjøp nårsk tobak. Ve-firma inn på myr'n, som fræmdeles ha my ve på lager, markesførd sæ stært. Roger murmester va litte deppa ætti at Gran & Ekran ha snekki sæ te reklameplass oinner omtalin ta firmae i Næringsavisa te Innerøyningen. Hainn ha te å me klåggå åt redaktør'n hainn Stig Leinan, som ha ti på sæ ansvare fer fadæs'n. Mæn va de nån fadæse å klågg på? Nei, reprimande vart det frå Wibebole! Br. Austad ha itj ein einaste annonse i avisa, kolles koinn dæm da ferveint å få reklameplass i lame omtale. Nei, Roger slutt å klågg, ta æksæmpel tå naboan, annonser sjøl i stan.
Me eitt bynne dramatikken: Vaktmester Bjarne oinnres på om dæm fyre me Tine melkkartånga borti Roelhuse, det velte tjokk røy oppijænnom pipa. Pipækspært'n som sett me ryggen te snu sæ: E de pipbrainn? E de pæng å tjen?  Ska brainnvæsne varslas?


 

Usekkerheita bre sæ, mæn når flamman vise bli besluttnenga ti, vi må reng! Pipæksåært'n vægre sæ, æ hi økonomisk intræssa, æ kainn itj reng. Telefon åt redaktør'n e strømlaus, mæn te slut bli det rengt åt brainnvæsne.  Dæm får 15 menutt på på sæ. Å når tia e inn, dokke brainnbil'n opp i E6 krysse!
Det e stor speinning roint bole. Røyken va næstn bort, ha vi jidd faalsk brainnmeilleng? Pipækspært'n, som ha rengt, va urole, villa vi vårrå me å del på ærstatnengskrave?
Speinnenga steig, mæn omsider dokka det opp to brainnmeinn på take, Ka villa dæm finn? Dæm seint feiarkost'n nerri pipa å dærme kom bekræftelse vi veita på. Røyken velta opp på nytt, å lettelsa åt pipækspærten va tydele, no bli det itj nå ærstatnengskrav!

Mæns de vi ha førd me på pipbrainnutveklinga ha Gavelsbon kommi på plass. Hainn oinras på om 'n Anders dreiv i skoja, nåkkå hainn koinn bekræft at 'n jol. Hi du nå ve å sæll? Vart spørsmåle. Nei, det va så lite ve at det va itj meir einn 'n mått ha sjøl. Da kom anbefalenga: Du får kjøp ve åt Fyr å Flamme ANS innpå Lænsmyr'n. Fårslage vart blankt avvist, myrtørka ve frå Gavel, foillsteindi uaktuelt!
Kansji va de uaktuelt fer vesællaran innpå myr'n å sæll åt Gavelsbon å. Det koinn sjå ut som at aktiv markedsføring, i Trønder-Avisa, ha verka. I ailfaill koinn vi oppsærver vetraktor'n kjøranes fleit tura me vepalla både fram å bak.
Dæsken de va små palla, meint Gavelsbon, me fagle tøngd, når 'n oppdaga vekjørar'n på deinn "Gyldne slynge".  

Me pipbrainn oinner kontrål va det på ti å avslutt møte me i oppfårdreng åt Rørbyggin: Måndan e sist muleheite te å hainnel på Wibe, både vara å bænsin, fer å vårrå me i tæknenga tå måntn's hainnelskørg! Træknenga bli fåreti tå Wibebole på næste møt!

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 19. FEBRUAR.

Veian oppi Hellemshaugan va præga tå slapsfør å dåle brøyteng, da vaktmester'n å redaktørn JEKK te møte i dag. Årsaken vart fort klarlagt. Brøytar'n ha ti sæ feri, år rest neåver te Kanari'n. Væll hainn må ræk'n me påtale når'n kjæm tebake.
Oppmøte i dag vart gått, te å me fårmainn, som ha proklamert at 'n skoill ha håinnmusikk øvels, møtt opp. No ha dæm kommi fram te at dæm va så flenk at hælgaøvels va unødveindi. I lita hæmmeleheit komm 'n å me: Håinnmusikken heill på å spælle inn CD-plat, så te søttan mai vart de muleheita fer å hør håinnmusikk nerri Børgin å. Me bilda tå håinnmusikeran å ein "Gettoblåster" bakpå ein traktortehængar burd søttanes maistæmnengen vårrå sekra.
Bejivenheitan står i kø framåver: Åpneng tå stasjonsveibru 15. april? (Arbesskarran brau sæ katta i om a Tone ha låft "Gromvetja" å åp'n bru deinn 15. april. Åpnengsdato'n e de no vi som bestæmme da, sæ dæm), fløtteng tå jærnbanespor. De såmmå karran sa at de skoill sje hælga 11/12 juni, å klard dæm itj det vart de 9 måna te næste muleheit.
Å så kjæm 'n Torstein i Juli. ( 
Vi vill leie en bil i Oslo, kjøre til Larvik for å besøke slekt, så over Jotunheimen ti Otta, til Åndalsnes og Trollstigen, og så hjem.) e sist meillenga frå hainn. Når de vart referert fer møtedeltakeran vart de spørsmål om ka 'n meint me "HJEM", mæn det vart einstæmmi veti at det sælvfølgele va Hylla. Fer ein Hylbygg e aill ainner plassa bærre millertidi opphållsplass. No e de å håp at de kjæm i gang verksomheit på "Sjøstua" så at de kainn arrangsjeras i sjykkele "mimretræff". Mimretræffkomite må nesættas. At 'n WILLY må still me Merc'n, å vårrå håffsjåfør e ein sælvfølge. Ætti deinn sist rund'n, som "baifarer", lamme 'n Willy i Oslo-område e itj redaktør'n i tvil. Willy bli sjåfør bak eget ratt.
I ainna stor bejivenheit vil å kåmmå om næst'n eitt år. Da e de trædve år sia de store fakkeltåge, te 30 årsda'n åt Gavelsbon! De jubileume kræve groindi fårberedelsa, å da må de sælfølgele nesættas ein "Hovedkomite" som må start planlæggenga aillerede no, de e jo oinner eitt år te bejivenheita, å mang oinnerkomite ska oppnævnas å få sett mandat.
På tur både te å frå butikken koinn forjængeran konstater at "natursvine" trule bor oppi Haugan, fer kæm koinn de ælles vårrå som ha sløngt sjokoladepapirå ainna søppel, ja te å me i knust flask va de å sjå.
At de e skolonga på tur heim, som hi verri på butikken å kjøpt sæ snop, de e ailldeles umule å ferstå. Fer når vi "gamlingan" jekk på skolin va de klar besje frå 'n Odd Lorås å de ainner læreran: Søppel det ska kastas itj kastas i natur'n, mæn taas me heim eiller læggas i ein søppelkassi om de finnes. Jo da vi ha da respækt fer de læraeran sa i deinn tin. Litte grainn om naturværn å ansvar fer å håill natur'n fri fer søppel e vel tema på skolin fræmdeles. Eiller i de itj sålles Otte?

HA I GO HÆLG!
 

WIBETRÆFF 12. FEBRUAR.

Det var ikke det helt store oppmøte i dag. Det var auksjon på samfunnhuset,så en del var nok der. Men æ ,Roger, Svein og Asle var og drakk kaffe. Bare vanlige saker ble gjennomgått. Roger måtte dra tidlig, skulle på auksjonen for å servere lapskaus fra kl 12.
               Anders.

WIBETRÆFF 5. FEBRUAR.

STOROPPMØT I DAG!

Sjeil'n å sjå møtedeltakeran så ivri oppti me lesing å studering, å de tå historisk dokumeint. Hainn Bjarne vaktmester ha me sæ lagsble fer Idrettslage, frå 1945, der står de mykkji interessant å lesa, blaint ainna om forbaillpublikum å fotbaillspællere, skoill næst itj tru at de ha verri de minste utvekleng sia 1945, på nå ta siån tå krittstræken. Bilda frå blae e skanna å æ ska prøv å lægg dæm ut.
Spørsmåle om kæm som e avbilda på "Jæktbilde" e fræmdeles uoppklard. Hainn Anders studere ferstørrels tå "Skipper'n" å 'n Haldor Buan (bægge i briedd på bilde), mæn kainn itj bestæm sæ, e de to fersjelli pærsona. No sætt vi 'n Anton i Utgala på saken, hainn hi i utrule hukåmmels mein 'n Roger, svigersønn, mæn kainnein 70+ åreng kåmmi i hau næst'n hoinner år tebaka da tru? Ja, vi veinte speint på reultate.

Utrule kor det samla sæ te me besøk i dag. Hainn Jon Nordberg, frå Hylla, hi vørti fast kunde å Piazza etar kvar laudag. I dag svekta tydelevis 'n Kjell butikksjåfør, så hainn hi måtta skaffa sæ sjøss sjøl, å da må de spanders kaffe!
Attme langbole hi både politeker'n å vassrænsarn ti plass, no må dæm ta i mot klaga frå hainn Roger, som mangle trøkk på vatne, hainn e leit tå å fårrå å speng ætti vassdråppå'n, når 'n dusje. Du får hænnveinn dæ åt tæknisk etat åtpå Innerøy'n e svare åt vassrænsar'n som itj vill ta ansvar fer vatn ætti at 'n hi slæpte tu anlææge sett.
I problem hi å dokka opp fer E6 byggeran. A Anna hi vørti væglaus, hi bærre gang å sykkelveia å benøtt sæ tå. No e fårslage: Gangvein, langs Innerøyvein, utvies te 4 meter bortåver åt 'n Knut å a Åse, går åver "Kaffedal'n" å inn på Flatavein. Hjørnbole mein no at det mått ha verri ber å utvia å ferlænga gangvein frå Østerænge. Kårtar ænklar å sekkrar mein no vi da.
Det vart itj nå bolibøggeng på KROA! I Kro skoill vi så apsolutt ha hatt. Kor finnes det følk som vil sats tru, muleheitan bør vårrå der, mæn da må det te ein stør parkeringsplass. Koffer itj ta i bruk område neom Kroa te Trailerparkering, jærn me muleheita te strømtekåbling på Kjøleaggregata, mot gåttjørels sælvfølgele. Ominnred oinneretasjin te ænkle åvenattingsrom me dusjmuleheita. Ænkelrom a lá båtlugar, me muleheit te å slå opp i øverkøy. Langrainsportsjåføran må ta døgnkvil ein eiller ainna plass, å Røra legg gunsti te i så tilfeille eint'n dæm e på tur nol- eiller søråver. Go terættelægging å rætt pris vil gi inntækti. Sælskapslokale, tå my ber standard, e jo tejængele på Samfunnshuse.
Dræft på "Sjøstua"? Ja, røktan går om de å. Butikk i "Butikken" å servering i brygga! Oppstart 1.mars?
Ja, vi får sjå!

GOD HÆLG!

WIBETRÆFF 29. JANUAR.

Redaktør vart møtt me irættesættels fer at 'n itj ha verri på Nyttårskonsært'n i gårkveill, å de når 'n Roger te å me ha tebøddi gratis ingang, som gåttjørels fer anonnseringa på Rørsia. Mæn redaktør'n ha ferklaringa grei: Va nærmest kommandert te Steinkjer fer å drekk kafè å eta blautkak, hamna i Brølløp sju, mæn me begreinsa utbytte, mått kjør heim sjø, å når de hi vørti ferbøddi fer te å me Politie å kjør ætti å ha ti sæ ein lit'n ein så----! No ha det verri foillt Samfunnshus, me gratis inngang fer aill, mæn salg tå mat å gått drekk ha innbrengt ca 18.000 kronå, mæn spørsmåle va om de vart heiller lite pæng å seinn te katastrofelainna. Ein tå rødderan tå senen ha bekka ne Saksofon å a Tove Zebrasekretær, me totalskade å stor utjift som følli. No ha dæm håp om at "Superreparasjonsmasjina" som va brukt på Bayersk aften fer i par år sia, koinn reparer Saksofon.
I nytt innlægg i debatt'n, om "jæktbilde", kom 'n Anders NolSalber me. Hainn ha me sæ negativan tå bilde, i glas te å me, å bilde framkaillt frå negative. På groinn tå opplysningan frå ferfatter'n tå boka om "Dyrafjeld" mått vi no mått vi sjå nøye på bilde. Da syntes de vældi klart at båt'n itj koinn vårrå nå jækt nei. Fer å få plass åt tri mainn i breidd me masta, mått ein stå, å ein ha rauva utom rækka. Lik æns så ha ferfattarn rætt i at de va i tynn mast å tynnt å lite tauværk i riggen. 
Hainn hi nåkk rætt, ferfattar'n, som antyde at vi itj e te vægs einni med deinn henn saka.
No vise de sæ at WEB-hotællromme åt "Rørsia" snsynlevis e foillt, å det sjer ut te at teng bynne å dætt utijænnom vindue. I ailfaill hi det på sia "Hylla" fersvinny ein del tå ståffe nest på sia, deriblaint de henn bilde. I opprøddeng, å omredigering, må dæffer jørrås i løpe tå hælga, å bilde inn på nytt.
Gass åt Kælkværke sjer ut te vårrå i skrætt nerar, te å me hainn SV Ryan støtte røre, å e messfernøgd me gassmotstainnar fundamentalistan i partie sett. Mæn sjøl om SV e på gli e det vel fer my å ferveint at partie åt "Gromveitja" å naturværnar'n på Straumen ferainnre syn, sålles at dæm kainn seker sæ nån stæmma frø hjørnbole.
I dag va de Fastelavensbolla, med bræmbersyltati, å få kjøp atåt kaffekåppen, dæm smakt fertræffele, å kainn anbefalas på det varmest. Eitt lite tips åt kjærrengå'n, som slæpp å ha kaillan roint sæ oinner hælgareinjørenga: Seinn me kaill'n hainnelslappi, så årne 'n Kjell å veitjan opp me hainnelsvaran, å kaill'n jær nå nøtti oinner kaffedrekkenga.
Å så E6 bøggenga da. På Nyttårskonsært'n ha det verri ein ferkommi Måssviking, som vestnåkk ha verri på sykkeltur te Pole på Ør'n. Hainn ha sælvfølge sykla på deinn "Gylne omvei", mæn når 'n skoill in på E6 ha 'n fynni ut at de mått vårrå deinn "Gylne slynge" hainn sykla på. Nåkk om de, brubøggeran e i gang me jærnbanebrua, mæns Stasjonsveibrua som ska vårrå færdi te 15. april einno itj e påbynnt, bli speinnanes å sjå om låvnan a Tone ga åt "Gromveitja" heill. Ætti møte va de inspæksjon tå anlægge å framdrefta, de bli i par bilda på "E6 INFO 2005."

HA I GO HÆLG!
 

 

WIBETRÆFF 22. JANUAR.

Foillt bol, når redaktør'n kom litte åver ølløv, så de va bærre å sætt i gang me ommøblering, te langbol, fer å gi plass åt fleir møtedeltakera. I dag va de stort snøfaill å sekkert fersjænkelsa fer ænkelt tå møtedeltakeran. Mæn ætti kvart kom dæm på plass, Værdalingen, Gavelsbo'n, vaktmester'n å eleæktriker, så langbole vart foillt de å.
Dagsaktuelt va besøke tå ein Statsråd som va i mangel på stæmma te valge i høst, hu rækna me mang stæmma frå Rørbyggin, på groinn tå E6 utbøggenga, mæn der tek a trule feil. Hjørnbole hi fer læng sia veti at de ska bøggas gassledning, åt Kælkværke, nåkkå som vil gjørrå de mule å bøgg gasskraftværk på Fiborgtangin. Mæn hen e partie, åt "Gromveita", på kollisjonskurs, dæm hi i kommunestyr, å storteng gått i mot bruk tå gass, så hjørnbole kainn så apsolutt itj abefal å stæm på i parti som går i mot vetake vårres. No, når E6 anlægge ei gang, e de vektiar teng å sats på.
E6 anlægge ja, der koinn vi registrer verksomheit i dag å, to mainn, me to bila, hi kjørd fram å tebake millom anlæggsbrakka å ferskalenga på Noleinnin, mæn om dæm hi måkkå snø eiller hylli på me ferskaleng klard vi itj å finn ut.
Hænnveinnelsa frå'n Arnold Rønning, som ønska sæ skolbilda frå Asphaugen å Røra på fæmtitale vart åverlevert, mæn når det bærre va Gavelsbon, Værdalengen å redaktør'n som ha ærfareng der i frå, vart utbytte heiller magert.
Stor kriminalitet i nabokommun hi jort behove fer alarma stort. Ein tå møtedeltakeran, som ønska å vårrå anonym, ha i lag me ein elæktriker, å anonym, montert alarmanlægg på kontorbygge. Der ha de ætti i stoinn opppsti ein piplyd, elæktriker'n vart tekaillt, mæn fainn ingen feil. Piplyd'n vart bærre vær å vær, å feilsøkenga groindiar å groindiar, ækspærta innkåbla fer å hør på lyd'n åver telefon: Besje'n va klar den lyd'n e itj i frå vårres anlægg! Fer å få slut på lyd'n bestæmt dæm sæ fer å kåbbel bort siren som sto oppoinni take, åver i skap. Da vart feil fynni: Ein bærbar røykvarslar med næst'n utgått batteri!!
Itj rart dem villa vårrå anonym nei.
I dag vart de i langvari møt, næst'n tri tim. Årsak te de va at ein ny aspriaint meilt sæ på. Hainn Harald Roel, ishåkkispællar, sme å sveisar utpå Rinnleire. Hainn kom å slo sæ ne i de vasi vi skoill hæv møte. Hainn ønska sæ kaillar ver. Ishåkkibanin nerri Osbækken skoill så absolutt ha verri sprøytt, å klar te bruk. Når de va ijænn nån medlæmma, frå Hylla vart de diskusjona om nivelering, planereng, planlægging å meir te. Bruk tå utstyr, ailt i frå Væghevel'n åt Austdgutan å te ein Subaru som dreg lang Aluminiumståggå, frå Murmester'n innpå myr'n, hødes de ut fer at 'n koinn bruk.
Kansji e de lik bra at snøn ærstattes tå rægn i jænn. Gammel kailla, på ishåkkisjeisa, kainn jo vårrå ein fale kombinasjon.
Oppsærvasjon, åt redaktør'n, om at de va ti i bruk sjykkele strøsainn vart dregg i tvil. Traktoran, med strøsinn i frå Kælkværke, va oppsærvert i foill aktivitet seinast i dag, å jaggu kom de itj ein ferbi Wibe å. Nei, de vart itj nå blomster åt Olførar'n i dag nei. de vart heiller itj oppklard kolles de ha kommi sjykkele strøsainn oppi Hellemshaugan. Trule va de ein Vægvæs'n bil som ha kjørd feil.

Møte hæva kvart på to, vi mått heim å måkkå snø!

WIBETRÆFF 15. JANUAR

Møte i dag va årets første for redaktør'n, å va imøtesjett me stor speinning. Manglanes referat frå julmøte skoill egentle bety at mykkjy å mangt skoill behainnlas på dagens møt. Mæn nei da, ein skoill næstn tru at aill i hop ha sitte i kvar si stu å kosa sæ me karskåppen. Å ætti som de no hi vørti ferbøddi, te å me fer politie, å kjør bil ætti sånne seansa så hi de tydelevis verri lite sammenkåmsta i jul'n.
Sveng på saken vart de itj finn 'n Harald Glimstad kom stavranes inn på butikken. Hainn koinn fertæl at årsaken te at 'n jekk me stava va ein sttør opprasjon i jultin. Hainn ha gått åt dåkter'n me litte ont i brøste, så vart de tur te sykhuse på Levang, vidre te Trondheim. Der ha dæm fynni i påttkjett bloår. Storreparasjon me å heint resærvedela neant fot'n. Heile ramværke i brøsti va demontert, så hainn ønska itj nån vitsa som det mått fliras tå. Storøykar'n neant Værdal'n va kjeint me at'n Harald itj røkt å oinnra sæ stort på kolles de no skoill gå videre. Vanlevis så skoill det vårrå my ber prognosa når'n slutta å røyk, mæn deinn muleheita ha jo itj 'n Harald. Ætti orienteringa vat'n Harald utnæmt te lergut å jidd plass atme bole, å  møtplekt te næste møt.
Fer i ti si va de store diskusjona me nån amrikanera om i gammelt bilde som 'n Anders på Nolsalber ha. Hainn Anders koinn itj heilt ferstå at de opplysningan hainn ha va feil, å sjønt itj heilt kor bilde i Amerika kom i frå. Hainn ha negative te bilde å va sekker på opprinnelsa. No ha 'n Anders fått støtte frå ein kar som ha skrevi bok om "Dyrafjeld", å som ha verri inn på Rørsia å studert bilde å historian. Bokskrivar meint at vi ha itj kommi te båtn's i deinn saka einno. (Inlægge frå bokskrivar kjæm ætti kvart på sia "HYLLA".)
Det va itj bærre redaktør'n som ha mangla på julmøtan, fårmainn ha å verri fråvårrånes, å de va'n i dag å. Mæn hainn dokka opp akkurat i det vi skoill te å hæv møte. Hainn va på øvels me Håinnmusikken. Dæm skoill ha Nyttårskonsært deinn 28. januar å trøng øvels. No ha hainn å deinn streikanes heismontør'n fått nån menutt fri fer å fårrå på butikken å kjøp sæ Pizza. Ætti som a Torild å 'n Roger, aksjonskomitefårmainn, (jada, dæm e på fårnamn no) ha vørti eni om i stor kulturbejivenheit i november, oppfårdra vi Roger, håinnblåsar, om å infårmer hånnblåseran om at dæm skoill oinnerhåill på de arrangsjemange.
Møte i dag va vanle gått besøkt å vart hæva i eittin.