WIBETREFF 11. desember.

Gått oppmøt i dag å, langbol mått te. Spaniaturistan va på plass å 'n Bjarne orientert om fårhåilla på Teneriff, å 'n Roger om Puerto Rico me ivri support tå ræst'n tå deltakeran. Tæmpen ha verri opp i mot 30 grader, å det ha verri Sahara stårm, mæn itj Grashåppsværma. Kritikk ætti rapport'n om ein ein tynn ein, på førimeddan, vart avvist me at de va medisin! Så da så. Prisan va på tur opp, mæn ein fekk da ein go meddag fer oinner 10 € fræmdeles. Hainn Bjarne rapportert om vægbøggeng å mykkji trafikk roint Las Americas.
Lokal vægbøggeng å spesielt pælenga var kommentert. Det jekk utrule seint, å Norges største pælmasjin vist sæ å vårrå lunefoill, å lite effæktiv. Stor tvil om pælenga villa vårrå færdi te jul, å om de villa fåregå pæleng i millomjul'n å.
Vere ja, det vart via stor oppmærksomheit. Utsagn frå farin hainns Roger, om at vi no ha fått aill nebør'n fer vinter'n, va broleanes fer fersamlenga. Det va bærre ein aber, verspåmainn ha itj villa gitt spådommen skriftle å me garanti. Va vel reidd at 'n skoill kåmm i såmmå kleima som mobiltelefonproduseintan som ha fått krav om fæm års garanti på produkta sin. Fårbeihåilla va ferræst på sin plass, når vi avslutta møte vart vi møtt me høljrægn, å oinner inspæksjon tå pælenga var redaktør'n å lein. Omtale kjæm ætti kvart på E6 Info sia.
Fer redaktør'n sin del va de henne årets siste Wibemøt. Når møte sættes næste laudag befinn 'n sæ i i fly åver Norsjøn på vei te Malaga å julfeireng. Refrat frå møtan veintes følgele i jæsteboka.

GOD JUL, å takk te tølmodi lesera! Skriv jærn nån ol i jæsteboka!

Redaktør'n.

WIBETREFF 4. desember.

Som bebuda, i de førri referate, ha redaktør'n fårfaill i dag. At vi hi gått in i julmånan ha jidd utslag på oppmøte, mæn eitt bol ha da vørti foillt på de henn møte å. Mæn referat frå møte mangle, dæffer bli de i referat frå opplevelsan åt redaktør'n.
Årsak te at redaktør'n ha fårfaill va oppdrage me å kjør neåver Merc'n hainns Willy. I hælv tålltia om fredan vart bil'n opplaina frammom døratrappa i æppelhagan på Rykkin, venksterfotgass'n å L skilte montert, å 'n Willy tok plass bakom ratte, bror Erlig i baksete. Oppgave: Kjør 'n Erling te Hovseter, finn fram sjøl! Willy tok oppfårdrenga på strak arm, mæn føst skoil'n innom banken i Sandvika, så utom gammelflyplass'n på Fornebu, så te Hovseter! Fredagsrusj, å my trafikk, itnå hindreng de nei! Det vart ein aktiv dag, motorveikjøreng te Drammen, rota sæ inn Drammen, å kom sæ ut sjøl. Lauda'n sto Oslotrafikken fer tur, urøddi trafikk roint Majorstua, fir feilt, bussa, trikka å fotjængera, jo oppsærvasjon å vurderingsæmne vart sætt på prøve ja!! MÆN trafikklærar'n på Værdalsøra hi jidd besjed om at æ må itj skryt fer my tå sjåfør'n, så de kain æ itj jørrå nei.
Så va de hovedoppgaven: Besøk åt 'n Kjell Bragstad som bur i avsjæklan oppme Eidsvol. Der va de åver fæm å sia at 'n Willy ha verri på egne hjul. Villa 'n finn fram tru? De
vart innertier! Kjell fekk beoinnra bil'n å kom te de henn resultate: De e mang ein tater som hi dålear bil einn de henne ja! Ætti mang kåppa kaffe, å sælvfølgele mang historia om fælles opplevelse, kom 'n Kjell me i nytt hjærtesokk: De ha da verri så mytji pene ongveitjå både på Rør'n å Værdal før i tin. Kor hi dæm vørti tå? Som bagasjetrilltrillar på Gardermon møtti stadi vækk kjenninga, mæn de va da bærre gammel kjærring, å itj i einaste ongveitj længer. Ka e de som hi sjedd spord 'n. Vi mått bærre vårrå eni, opplevd stadi vækk de såmmå vi å! Redaktør'n fekk stadi ræfs fer å ha flidd te bil'n på tur'n neåver, mæn når de va ein HyTex stasjon i nabolage løktes de å rætt opp deinn saka, finn ein nyvaska bil var plassert på garasjeplass'n åt 'n Willy. Byråkratie arbe sakte mæn sekkert, så i mett'n tå januar rækne vi me at dæm som ska vurder innsia tå haue hainns Willy hi svare klart, mått dæm bærre, oinner vurderinga, ta sæ ein kjørtur me 'n får vist tå færdiheitan sin!

WIBETREFF 27. november.

Vi ha itj før kommi i gang me møte finn det kom SMS frå fårmainn: "Go dag! Sett me ein lit'n skarp ein på tættassen no. (Kl. 11.08) De e disi, men 25 gr. Hi hatt ei kjæmpefin vækka så langt! Godt møt å go hælg!!"
Ja, vi takka fårmainn fer at 'n tænkt på ås. Rapportert at de va - 5 gr. å iskaill vinn, polert å speilglatt is. Mæn drekkeng førri klåkka 12? E de i gått eiller dåle tægn?
I dag vart fårslage åt arkitækt'n, å lag langbol langs vindue, jænnomførd, å de me gått resultat. Ein kain vel sei at Wibemøtan no e tebake te go gammel "Kromøtstandard", følk rakle stadi innom fer å slå tå ein prat å fer å ta ein kåpp kaffe.
I dag va de sælfølgele E6 byggeng som sto på programme, både lokalt å regionalt. Lokalt va de pæleng å framdreft. Masjinhavari ha førd te fersjænkelsa mæn ein 6-7 pæla kon registreras nesli, næst'n ein trepart tå arbe va jort, å pælenga skoill vårrå færdi te jul. Da villa ferhåpentlevis stasjonsområde vårrå solid fasta i oinnergroinn å sekra mot å sæggel utåver på Hyllbokta. Det skoill vestnåkk ha sjedd ein gång roint 1600 tale. Da ha det verri flatt i frå Nolsalber å te Gavel.
Mæn så va det regional tænkeng da. Heilt utrule at hainnelsstain innpå Steinkjer ha klard å ferpurra i sjykkelig E6 utbøgging. Mæn ein teng ha dæm klard: Få te så mang roinnkjørenga at potensell kunda va aildeles hautoillin, når dæm kom inn på butikkan. Fleir roinnkjørenga på Steinkjer, einn de e på ræst'n tå E6 heilt søråver te Svinesoinn. Utrule planlæggeng, te å me i foillsteindi unødvendi roinnkjøring straks nolom tunnelåpningen!
 My skryt tå kor fin vein hi vørti hi de verri, mæn uansjett, hainn legg på feil plass!! Firfeilts vei sørom Steinkjer ska dæm å ha, no. Utrule ka kårtsekti å lokalt Steinkjerpolitekeran hi tænk. I så vekti sak som E6 utbøgging skoill de itj vårrå mule å åverlat te lokalpolitekera.  Nei, politekera å planlæggeran skoill ha konsultert hjørnbole fer fagle innspæll! Da ha vein vørti lakt der kor 'n Felix å 'n Austheim villa ha 'n, utom by'n. Lokalt på Rør'n soill jærnban ha verri lakt i tunnel frå Flæskhus å te Rambersmyra. Utrule kor rætt banestræknengen ha vørti, næst'n uten svenga frå Sparbu å ferbi Flæskhus. Ein opplakt sak fer dæm som vil kjør Steinkjer - Trondheim på ein tim. Da koinn dæm ha bøggd E6 ætti gammelspore, å probleman med E6 jænnom Røra ha vørt løst. Fer å sjærm ås oppi Hellemshaugen, fer støy, koinn vein ha verri lakt i tunnel oinner Hellemshaugan, å kommi fram innme Svimyra. De ha verri langsekti tænkeng å planlæggen de.
INGA BERIT på tenge? Deinn saka va bærre så vitj registrert, mått vel betægnas som foillsteindi uinterresang fer ås. Store plana, å tanka ha a presangtert, mæn på tenge villa vel ongveitja fort bli tæmt!
Bilsællar'n ha Merc'n hainns Willy på utstilleng, mæns 'n Willy va sørafer å veinta på klarsignal frå Byråkratie. No ha'n brukt bil som reklameobjækt, nåkkå som ha førd te spørsmål om at 'n Willy ha jidd opp bilkjørenga. Da kainn vi bærre fastslå: Willy ska kjør bil i jænn, mæn må veint på avjørels frå byråkratie. Ferræst'n no vill'n ha bil heim te sin egen garasje, å e itj ver å før ailldeles umule sørafer bli de muleheita te meir træneng, når redaktør'n kjøre neåver bil'n i slut'n tå vækka. (Fårfaill te næste møt meilles hærve.)

WIBETREFF 20. november.

Itj uveneint vart redaktør'n møtt me kritikk, å oppstrammeng, når'n ankomm dagens møt. Referat frå førri møte mangla, å det va heiller itj nå oppdatereng tå Rørsia. Bru ha vørti åpna førri fredan, snø'n ha kommi om tissdan, pæla ha det kommi nerri jola, mæn itnå orientereng på Rørsia! SÅNT GÅR ITJ AN, REDAKTØR! Ja, te å me frå Califårnia, ha de kommi spørsmål om redaktør'n va klei eiller på feri.
Redaktør'n ærklært at'n tok, som politekera'n sei, kritikken te ætterætneng, å ansåg sæ færdi me deinn saka. Mæn hovedårsaken låg i at a Gerd montert nytt kjøkken, å ansåg verksomheit atme PC'n som skoft tå arbe, å så va fotoapparate te sørvis, så de va dåle me muleheita fer å dokumenter heinnelsa på bøgd'n.
Mæn uansjett møte me go deltagels vart de i dag. Når redaktør'n kjørd ne frå gålsplass'n, såg 'n ein stiv å ukjeint pærson, me stava. Kæm va no de da, itj hælst'n heiller. Svare kom ætti i kårt ti: De va 'n Magnar Green, me nyopperert rygg, som va ut å trimma!! Påsto å redaktør'n va karåt, hainn ha itj værken hælst eiller bøddi på sjøss! Jænsidi messnøye, ja, mæn sken oppklard. Fårmainn Roger takka brått fer sæ: Æ reise te Kanari'n om ein tim, de kainn bærre slit me snø'n mæns æ e bort.
No må det ansættas sjornalist åt Rørsia!
Spørsmåle ha vørti høgaktuelt ætti at likestillengsombude krævd likestilleng i garderoben å Rosenborgspæleran: Kvinnele sjornalista mått da få adgang, ælles va de kjønnsdiskriminering. Når kvinneidrætt'n klåggå på dåle dækneng tå arrangsjemænge va det dæffer behov fer at Rørsia kom stærkar på banin, bærre ein teng mangla på bøgd'n: De va itj nå damefotbaillag! Ka ska vi jørrå da? Få teseinnt tærminlestin fer damefotbaillaga så får vi væl, eiller så kainn vi bynn å intresserås fer damelangreinn!! Saken engasjert tydelevis, å kandidata te jobben va de tydelevis nåkk tå.

Oppmøte i dag va stort å varieranes, te å me damer, å arkitækt'n fer barnehage beæra ås me besøk. Arkitækt'n stilt, sekkert i ly tå diskusjonan om KRL fage, følgende spørsmål: Ka vart'n Jakob, når a Lea dødd? Svar kom itj straks nei. Jakob å a Lea? Va de de nyan som ha fløtta inn nerri Lia? Eiller va de nån oppi Haugan? Nei, ingan ha registrert nå dødsfaill de sist dåggån, så svar koinn vi itj ji. E de nån som veit så lægg svare i jæsteboka.
Me arktækt'n på plass, vart de å i løysneng på problem me bolsættenga. De va store problem me å kåbbel te det treddi bole. Lag langbol langs vindue va fårslage. Saka vart diskutert me 'n Kjell, å vill følgele bli utprøvd på næste møt.

HA I GO HÆLG!

WIBETREFF 6. november.

Møte i dag vart avslutta me befaring tå anlæggsområde, å pælmasjina. Ætti to dåggås pæleng va dein føst pælin kommi ne ått-niåtyve meter. De jekk trægt, kvart slage va trædve canti ne å sjuåtju opp. Betångangtrerenør fåreslo at spiss'n skoill ærstattas me ein kårktrækkar sålles at pælin koinn skruvas ne.
Ælles va det bra oppmøt i dag to bol foillsætt, å de sjøl om det ha verri Irsk aften i resji tå sånglage i gårkveill. De ha vørti særvert sau på Irsk vis, me de resultat at fårmainn stilt me haupin. Sjøminn oppi Hellemshaugan ha lessi dekt om sau'n, de ha konkludert me at sau'n va bæst ægna te tåpphuv å våtta å sælvfølgele Innerøysådd, som egentle e Rørasådd. Oppskrefta ha'n hainn Jonas fått tå bøgdakåkka på Røra, å produksjon starta i Utgal'n, på deinn tia at slakterie va der. De henne e vel ein sak som må taas opp te alvårle drøfteng. Ska vi kræv navneinnreng?
Når Gavelsbo'n tetrådd møte vart de Ælg som vart hovedæmne. Kor mykkji fellengsavjift vart de å betal, når lage hains ha fått tedelt oksi te 400 kronå, å ha skøtti ein kælv som det va 230 kroni i fellengsavjift på? Hainn Anders, som va rægnskapskjyndi, å ælgjæger på østsia tå jærnban, koinn itj ji svar.
Kor my ælg e de låv å sjøt på Rør'n vart spørsmåle. Fir-fæmåtju, om ein te me aill ælgvalla på Rørsia tå Straumen å Koavalle. Når kvotin va berægna te ca. 30 % ta bestainn så skoill de einnå vårrå ein fæmti sæksti ælg i jænn. Mæn de va stor bekymmreng fer næste år, storoksin, som Rørbyggin ha freda, me sekte på næste års kælvproduksjon, ha vørti skøtti tå ælgjægeran på Innerøydel'n tå Rørsia. De vera itj som de jaktlage sto høgt i kurs på Rør'n nei.
Ælles ha a Tone M. E 6 byggar, veri på Wibe me oppdatert kart tå anlægge, de vart studert å vurdert. Va det snuplass fer bussa som va plassert millom butikken å jærnban, eiller va de snuplass fer dæm i frå Hellemshaugen som skoill te Innerøya? De va foill aktivitet på Røras førte høgbru, skoill deinn vårrå klar te måndagsmårrån tru? 
Hainn Kjell biodieselsællar ha så vitj kommi i gang me diesel å bænsinsalge, på nyopprusta anlægg, når vægvæsne kom på at dæm skoill bynn å pæl. Reidd fer rystelsa i groinn ha dæm verri, så hainn Kjell mått i hui å hast årn opp me tanka oppå jola. De e jaggu itj ænkelt å driv butikk fer tia nei.
Restelsan frå pælenga vist sæ å vårrå næst'n umærkele. Målapparate som va fæsta på kjellarmur'n på Wibe ga næst itj utslag oinner pæleng, å utslage va betydele stør når tåge passert. 

Møte vart hævs i eitttin. GOD HÆLG!

WIBETREFF 30. oktober.

Redaktør'n ha fårfaill på de henn møte. Va på høttdogna i Stod. Ka som fårejekk på møte hi d itj kommi inn nå meilenga om. I stan kainn æ orienter om ein tursti på motatt si tå Kværkilbærge tursti, mæmmele Øysteins veg i Bjørga. Der hi 'n Øystein Sem lakt ne i enårm arbe, med oppmura sti å kvilbænka. Ein lit'n parkeringsplass jær det mule å parker der sti'n bynne. Redaktør'n føld stin å tømmer vein heilt te tåpps å tok sæ utåver mot høgspeintlina å deinn øverst masta. Retur'n jekk om O-stol'n, å neåver jarntrappin, frå deinn "ytterst" masta va de mærka sti neåver te tømmervein å Øysteins veg. Nån bilda frå tur'n finnes på album "Kverkilberget tursti".  

WIBETREFF 23. oktober.

Røra bli svart!

De e itj te å kåmmå ferbi, det nærme sæ vinter, bøgda bli svart, å når redaktør'n for på møte i dag va 'n Jan Anders, i Nolgaln, i gang med lægg deinn sist åker'n, på flatlainne i bøgd'n, oinner plogen. Gavelsbon hi avslutta høstpløyenga å veinte vel bærre på teskudd, fer å utsætt pløyenga te våra.
Jo da, de vart da møt i dag å, mæn arransjemangkollisjon førd te redusert oppmøt. Det va feireng, å åfentle åpneng, tå deinn nye barnehagen te 5,5 melliona. Mykkjy skryt å omtale hi de verri ti avisån på fårhåinn. Vi ønske dæm teløkke me feirenga!
Butikkægar'n ha verri i møt me Vægvæsne, å a Tone, mæn på tråss tå stor omtale på Rørsia, i TV'n å avisan han itj i heletatt itj vynni gehør fer sine små ønska. Hainn ha følt at de ha gått prinsipp i stainnponkta, Vægvæsne sto på sine avjørelsa, å va itj velli te å diskuter sjøl de minste kompromiss. Butikken skoill liggi i bakævja. På spørsmål om itj Vægvæsne sjøl koinn ha nøtt tå litte muleheita fer alternative veia, i tilfeille det skoill sje eitt eiller ainna som stængt vein i nysvengan, ha svare verri at de vill itj sje nån teng, fartsgreinnsa va jo 40 km i timin. Ja, de bli speinnanes å sjå.
Gangvein va gangvei, dærme basta, sjøl om Vægvæsne hi ti i bruk gangvein innme Trafo'n fer trafikken te å frå Haugan, der bli konflekatan millom fotjængera, syklista å bila både åftar å vanskelear einn inni røre. Nei, de sjer itj ut te at heilheitstænken legg fer Vægvæsne .
Utspælle åt fundamentalistan i rejærenga va d itj ainne einn å flir åt, no bli de ny rejæreng i frå næste høst, om itj kurs'n lægges om. Pris'n på tobakk, i Nårri, va foillsteindi uinteressant meint røykar'n. Hainn vest itj sist 'n ha kjøpt tobakk hen i lainni. Når tåskan i telægg prøve sæ på å påverk fernufti avjiftspolitikk i utlainne, da e de itj nån tvil: Dæm drit i boksa.
Sælvfølgele bli de speinnanes, når a Kristin ska prøv sæ som finansminister. Kor ska a heint pængan? Lainne hi jo snart itj produktiv bedrifti i jænn, gass d vill a jo itj ha, veia vill a itj ha. Mæn snakke om innsamleng tå plastikkpåssåa å miljøvær'n, d ska vessnåkk vårrå svært så lønnsåmt, så d bli vel derifrå hu ska skaff melliardan te goe fårmål.
Jørnbole hi jo i aille år verri foillsteindi politisk nøytralt, mæn no står vi tydelevis åverfer store utfårdrenga, lainne e jo i foillsteindi fårfaill, å de mykkji på groinn tå at produksonsbedreftin hi fått så umule arbessfårhåill, at dæm eint'n e nelakt eiller, me go hjølp tå styranes myndiheita, hi fløtta utalainns. Før i tin va de sålles at ein 3-4 produksjonsarbeidera betalt utjiftin åt 1 åffentle ansatt, no e da vel fårhåille snart 1 på 1.
Jo, jørnbole hi mang, å store, saka å ta fatt på!!

GO HÆLG!

WIBETREFF 16. oktober.

Vi får vel start me i stor Glameilling: No e høle attme tåkjørsla te Lænsmyra årna. Hainn Roar, gravemasjonkjørar, fekk årna saken om måndan deinn ølløft. Austagutan må ha hatt d utrule travelt i såmmår.

Te stor åverraskels mangla 'n Anders på møte i dag. Ferklarenga va at 'n ha verri på ælgjakt i går. Tvilsåm mæn ----. Hainn Roger fårmainn seint meilleng om at itj koinn møt, hainn skoill feir at 'n vart fæmti åt te vækkan. Ha leidd Samfunnshuse å budd sæ på storfæst i kveill. Groinn vart itj goti, så ætti i stoinn dokka'n opp. Skoill egentle te Steinkjer fer å heint mat, mæn uåversektle veiferhåill ha førd te butikken, å møt. Ætti groindi vurdereng beslutt møte å gratuler'n me dan!!

No må da olførar'n vårrå fernøgd! Omtale tå butikken, på TV'n, du store værd'n. Mæn hainn ha no utrule rætt: Byråkratie arbe utrule tongt. Mæn me "Innsaid infårmasjon" om både a Tone å 'n Olav Kåre, så veit redaktør'n at d finnes utrule mykji fernuft i dæm bægge. Når dæm i telægg kainn få fagle rå å støtte tå ein så ærfaring jæng som jørnbole på Wib, ja, da må d gå an å kåmmå te i fernufti løsneng.
D e jo i vanle oppfatneng at karran bærre klare å tænk på ein teng i gången. D e feil vi klare to: Kvinnfølk +?. Når vi idag, fer æksæmpel, e samla 8 stykkja roint bole, da klare vi å tænk på 9 teng SAMTIDI!!

Følgele hi vi tænkt hart på:

Sekkerheita åt de minst skolongan, sættes på tåpp!!
Sælfølgele, skolonga å ainna forjængera, ska vårrå trøgg når dæm bevæge sæ i jænnom røre. D hi jo verri blainna trafikk i bolifelte i over 30 år utan at uhell hi sjedd.
V kainn da itj rækn me at hværken bilista eiller fotjængere hi mesta ansvarsbevistheita fer di om d hi vørti ein gangvei oinner jærnban.
Når  e de muleheit fer konflekta i røre?
Ja, kor stor vill biltrafikken bli å når vill 'n fåregå. Kjøreng te å frå eiendomman betyr i hovedsak: Butikken, fabrikken og stasjon! Jænnomkjøreng te E6'n aksæpteres itj.
Skoltia om mårrån:
Arbessfølke frå Haugan ska vårrå på arbe på Fabrikken seinast klåkka ått. Skolongan ska vårrå på skolin førri ti åver hælv ni. Tåge søråver går kvart på ni. Butikken åpne klåkka ni.
I realitet'n vil d itj vårrå aktuelt med biltrafikk på d henn tissponkte.
Skoltia om ættemeddan:
No hi butikken opp å d kainn pårægnas me ein å ainna biltur i jænnom røre
Kæm e d som hi behov fer å kjør i jænnom røre? Kansji i nån i kombinasjon me å hainnel på butikken, å heinteng tå små skolonga.
Itj nå trafikk frå fabrikken, kansji te eiller frå stasjon.
Butikken kainn kansji still med "Trafikkvakt" i deinn kårte tia.
Ka e d som e fale me avkjørsel dirækte te butikken?
Svengan inneber i sæ sjøl i stor trafikfeill, fart'n må ne!! Førti kilometer, som de e skilta me i dag e i høgst lage, mæn me fernufti sjåføra, som klare å tålk føre vill d vel gå bra. Når d jeill å tænk trafikksekkerheit, e svengan ein stør fare einn i einveiskjørd avkjørsel te butikken. Einast groinn te at avkjørsla itj kainn brukas e om anlægge kræve at vein bli grevvi bort, mæn fram te da vil avkjørsla vårrå ein fårdel fer anlægge. Det ska jo bort store mængda massa bærre i ferbinnels me bygginga tå bruin, lik æns ska det transporteras inn betydele mængda me både ferskalingsmatereal, jarn å betång, å da e d ber me roinnkjøreng åver stasjon.
E fartsgreinsa sætt rætt å på rætt plass?
I dag sto førtiskilte, sørant, nætt førre svengen, på vanskele før kainn d bli fer kårt strækneng fer å vurder om fart'n må længer ne. Ka me å fløtt skilte neåver te der d går an å lag i avkjørsel åt butikken.
BÆREÆVNE ÅT VEIN.
Hen snakkes de om å telat vein brukt tå lette pærsonbila. Når groinn tåle tåge, å vein e lakt på i tjokt lag med stei, e itj d argumeinte næmnbart.
Kolles fersekker  sæ mot at ingen kjøre sæ fast i høle?
Jo da vi sjer stadi vækk at sjøl ærfarin yrkessjåføra prøve sæ på oinnergangen attme Steinkjerælva, mæn hen e d i hovedsak lokalbefølknengen som kjeinne, å veit om fårhåilla, som vil benøtt sæ tå røre.
Mæn fer å vårrå heilt sekker kainn d sættas opp ein portal byggd tå nå tå det gammel jærnbanesjeinan som legg langs spore. Om nødveindi årne nåkk hainnelsmainn deinn saka sjøl.
 

Ka e ein go BYRÅKRAT?
Tek a Tone å 'n Olav Kåre på sæ JA-hatt'n, å tænke på deinn lokale trafikken som vil gå i jænnom røre, å nå ainna trafikk finnes d jo itj, så må d vårrå mule å finn i ænkel løsneng på saka.
Å sei NEI, me å hænvis te regla å bestæmmelse e itj kjeinnetægne på en GOD byråkrat, å sei NEI, kræve ingen teng tå byråkrat'n.
Ein GO BYRÅKRAT kjeinne bestæmmelsan, å itj minst deinn små skrefta, som telate byråkrat'n å bruk soinn fernuft.
Område roint butikken e å bli anlæggsområde i eitt år framåver. Det kræve kreative løsnenga, som itj bestaindi finn si løsneng i låva å regla, mæn kræve oppegåanes byråkrata.
MULEHEITA TE Å IMØTEKÅMM BUTIKKEN SETT ØNSKE BØR VÅRRÅ STOR!!

Tone å Olav Kåre: TA PÅ DÅKK JA-HATT'n, når di sjer på saka ein gång te!!

 

WIBETREFF 9. oktober.

Olførar'n ha ti opp hanskin, som var kasta ætti d førri møte. Som ein kainn sjå tå svare, længer ne, så hi olførar'n sjønt at byråkratie itj e ægna ta å behainnels i så vekti sak.
Oppfårdrenga om å kåmmå fram me synsponkta i Innerøyningen meførd at vi mått tekaill supersjornalist Nina, heilt frå Utøya. Ætti som a kjæm frå gæli sia tå Straumen, tok a sæ te Røra aillerede i gårkveill, fer å aklimatiseras. No va a klar te innsats, notert å fotgrafert, resultate bli ferhåpentlevis å lesa i Innerøyningen om tossda'n.
Eiit vekti spørsmål stilt 'a åt ås: E aill oppi Haugan eni om at skolonga, å bila, ska del tunnel'n?
D koinn vi sælvfølgele itj vårrå sekker på, mæn no hi jo skolonga, å ainnatrafikk, delt vein i åver 30 år, i skolti'n hi trafikken fåregått på skolongan sine premissa, så når ailt hi gått greitt, da må vi no klar å bli eni ein ti - fæmt'n meter i jænnom tunnel'n, i anlæggstia å. Mopedistan hi jo aillerde ti vein i bruk, mæn vi ønske å legaliser bruken.
Å telat vein brukt, te lokaltrafikk, vil ætti vårres syn før te både ber miljø å trafikksekkerheit, vi fårusætt sælvfølgele at d itj bli ein snåpvei, te E6'n, fer bebueran oppi Haugan, så ansvarsfoill rækne vi me at følk e.


Hainn Kjell butikkmainn e i gang me å bygg opp drivståffanlægge fer salg tå Biodiesel å blyfri bænsin. Finn 'n kainn start opp e d nødveindig me renovasjon tå anlægge, mæn i slut'n tå vækka vil salge vårrå i gang.
Biodisel'n bli produsert tå feskavfaill, i Lysøysunde.
Når stasjon bli deinn føstin nolom Trondheim e de jo i nyheit som a Nina å må presangter åt Innerøynengan. (Fotograf me stil, itj saint.)
Hjørnbole støtte sælvfølgele hainn Kjell som ønske i ænkel tåkjøreng, dirækte frå E6'n. Sjøl om kundan må kjør om stasjon, fer å kåmmå sæ innpå E6'n i jænn, bli det både lettar, å sekrar, einn om aill trafikken ska gå åver stasjo'n. 
Om d va røkta om damebesøk eiller deinn vekti veisaka som va årsak e itj greitt å sei, mæn oppmøte i dag va upåklagele, ein 12 - 15 stykkja va innom bole. Kveill'ns Bayerske aften meførd å ein del trafikk med salg tå bilætta (svartebørs tru?). Vi blainne da itj a Anne inn i d henne? Va mestænkele bemærknenga, samtidi som pængan fersvainn nerri sjortlomma.
Hi di diskutert nå ainna vekti saka da, villa sjornalistn våttå. Der ha vi itj nå ainna einn at X-sjømainn oppi Haugan ha fått besøk tå Litja si, å at det ha verri sængti tile i gårkveill, mæn akkurat deinn saka va oinnati åffentleheit, vi fer d itj me sladder heill.
(Bilde tå testkjørenga tå tunnel'n, me bil, hi a Nina låft ut. D sættes inn seinar.)

 

 

 

 

GO HÆLG!
 

Hei te bole på Wibe!
Ja, dokk hi da rett, orførar'n kan utrett mytji fernuftig. Men spørs det om
det lett sæ gjer, i dokkes tefelle? Æ skjønne ka dokk skriv og meine, det
hjølp itj butikkdama på Wibe at rørbyggin fer nedpå Bunnprisen, nei.
Men, vil orføran spør, skjønne itj følke på Røra det? Vest dæm itj handle,
så vil butikken fersvinn.
Æ tru det blir fer enkelt å skyll på undergangen.
Det blir en lang og kronglåt marsj og vanskeleg arbeid å få Veivesenet te å
gjørrå om bestemmelsan. Da tru æ at dokk kan oppnå meir med å sti fram i
Inderøyningen og bårrå dokk ildt, om kor gæli det henne sler ut fer
butikken og drefta tån.
Dokk kan og sekkert ta direkte kontakt med driftsleder'n eller den
ansvarlige av anlegget. Dokk står mytji friar te å gjørrå "opprør" og ytre
dokk og krev omgjøring av skiltinga. Når kommunen og orførar'n tar tak i
det, så krevs det meir behandling og itj minst høringa. Det tar tid, og da
e anlegget ferdig eller butikken nedlagt.
Nå hi de ein oppgave å gjørrå, dokk rundt bordi. Æ ønske dokk te løkke med
arbeide, og rekne med å sjå bilde tå dokk i Inderøyningen med det første.
Ta skrittet i dag, karra, i morrå kan det vårrå ferseint!

Hælsing Svein orførar.

WIBETREFF 2. oktober.

Møte starta i dag inn i kaffeavdelinga, mæn som vanle, i norsk politikk, e d minnertale som styre. Røykeran fainn fort ut at d v vårrånes ut å, bærre ei ha på sæ ein jakke, så dæffer hamna vi ut.
Mæn førri d ha vi vynni å behainnla i vekti sak: Veiomlæggenga hi førd te at besøke på butikken hi rasa neåver. Hen må d sættas inn effæktiv verkemiddla ska vi bærg butikk å møteplass. D innrømmes at vein,  spesielt fer dæm oppi Åsalia å Haugan, hi vørti lang å krokåt. Om Trafo'n, ferbi butikken, neåt Bubbdal'n å åver stasjon, det går da lik fort å ænkelt å kjør neåver på Boinnpris'n. D e itj butikkdamån på Wibe tjent me!
Hen må olførar'n inn i bilde me strakstetak: Lætt gangvein få oinnerskilt kor det bli låv te å kjør bil te å frå eiendomman. Da kainn i ailfall følke oppi Åsalia å Hellemshaugan få lett tekåmst te butikken, å kansji fåretrækk deinn ænkle løsningen fer hainnel'n.
Skolonga å ainna fotjængera går jo i lamme biltrafikken ælles i område å, så det skoill da lætt sæ jørrå å enas i jænnom tunnel'n, d få gångan at d e fleir som møtes.
Ælles ha bo'n på Nersalber feira 60 årsdag. Hainn ha sekra sæ rættiheitan te Generalprøven på årets "Bayersk". Der ha Gavelsbo'n å 164 ainner jæsta delti. Fæst'n ha gått role fer sæ å ingen stor skandala ha vørti registrert. Hainn Bjarne vaktmester ha verri å rødda å vaska, å rapportert at d bærre va atme bole åt Gavelsbo'n å eitt ta at hainn ha måtta sætt inn ækstra kræfta fer å få d rein te kveill'ns fårestilleng.
Hainn Willy Mercedeskjørar deltok på  dagens møt. Ha ti sæ oppåver frå Rykin fer å driv egentræning i Merc'n, m redaktør'n som "kjørelærar", d e itj nødveindi å ler'n så my. Stort sjett så går d på å kræmt te når'n glømme blenkløse. Ætti møte va d ti fer ein tur te Levang, der mått de sælvfølgele parkeras.
Lukeparkereng vart prøvd fer føst gången i lamme "kjørelærar'n". D jekk "smokk" inn på føst fersjøke, millimeterklareng, utan å berør kaintstein.
D henn va jo egentle inga vekti møtesak mæn, når d e mang som spør kolles d går me 'n Willy å bilkjørenga, så vart d me læl.

GO HÆLG FÅLKENS!

 

WIBETREFF 25. september.

Som ferveinta var d gått oppmøte i dag, å me utsekt te både kryss, bomma å jærnbanespor vart de lite ti te å ta opp store saki. Åpnenga tå deinn nye E6 trasjen fersjænka ænkelte, som ha fåreti prøvekjøreng. Fin vei mæn det bli speinnanes dein føsst dan de bli glatt.
Mykkjy arbessfølk va i arbe, jærnbanekarran starte me demontereng me ein gång at sist tåge ha passert, Syltern karan veinta på at spore skoill fjærnas å sætt så i gang me å foillfør fotjængaroinnergangen.
Gangbrua over E6 var fersjænka. Dæm som skoill bygg a, villa itj bynne arbe finn fundameinta va på plass, å nøyakti mål va ti. No rækne dæm me at brua å gangveisysteme føst vill vårrå klart i mett'n tå november.
Tekåmst åt butikken vil no bli vanskele. I dag va i ailfaill Innerøyvein stængt, å d vill'n trule bli fram te at  heile anlægge bli ferdi. Omkjørenga vil bli om stasjon. Hainn Kjell, butikkmainn, håpa at bænsin å dieselpompån villa vårrå på plass i løpe tå fjort'ndåggå. Da skoill d bli belli miljødiesel å få kjøpt, ca. 6 kronå liter'n reklamert 'n me. Diesel ska vårr biologisk å testeilt tå feskavfaill.
De ska tydelevis sje store fæstleheita føst på oktober: Bayersk aft'n på Samfunnshuse. Fårmainn Roger, vart stadi opprengt me spørsmål om arrangsjemange, no va d foillt deinn nian, mæn nån få ledi billætta dei ainner oktober. Å så reklamert 'n fer Sjampions lig, på stort lærret, på Samfunnshuse. Møt opp følkens te fotbaill me nåkkå atåt!!
Når vi hæva møte i eit'tin koinn vi konstater at løs å rengklåkkå va bort. Hainn Rune, jærnbanenabo, va bekymra fer nattsøm'n å va å akkedert med jærnbanekarran om å få ei tå rengklållån som 'n koinn slå på ætti behov. No skoill dæm sælvfølgele brukes attme deinn millertidi planåvergangen, mæn kandji va d muleheit te næste høst!
Ælles vist d sæ at jærnbanekarran ha arbedd effæktivt, spore va aillerede sammenhænganes, om itj ailldeles klart te tågtrafikk.
Ælles hi vi fræmdeles i stor uløst sak: Kæm e sjipper'n på Jæktbilde? E d hainn Svendsen som tækst'n bakpå bilde sei, eiller e d hainn Haldor Buan, som hu dama i Amerika hævde. No vise d sæ at hainn Haldor Buan e gammelonkel'n hains Inge M, så no sætt vi a Hanna, som 'n Hldor e onkel åt på saka. 

Jo da, i dag hi vi verri me på historiske begjivenheiti!

GO HÆLG FÅLKENS.

WIBETREFF 18. september.

Me redaktør'n på høttdogna oppi Stod, vart d vanskele me foillsteindi referat frå møte om laudan. Meilleng om at d va i stor å vekti sak va oinner behainnleg, d vart sælvfølgele veinta referert i jæsteboka, mæn inga meilleng der nei. Dæffer hi redaktør'n verri på bøgd'n fer å skaff fram opplysnenga.
Storsaka vist sæ å vårrå klaga framsætt i avisån ætti at E6 trafikken vart seint i utkaintin tå kommun, frå onsdagskveill te tossdagskveil'n. Straumbyggi å Sandvollenga vist sæ å vårrå foillsteindi uvitanes om trafikkomlæggega. Hværken orientering på Rørsia eiller annonsa i avisån ha gått inn åt utkaintbefølknenga. Ska di, i utkaintan tå kommun, hoilldåkk orientert kainn d vårrå lurt få følli me litte grainne på vekti media som Rørsia å Trønder-Avisa.
No hi dæm på gæli sia tå Straumen fått ein lit'n smak på kolles d e vårrå busætt i sentrumsner områda. Me muleheita te omkjøreng både åver Løksdal'n, Børgin å åver Lorås va d itj aill trafikken som jekk i utkaintan, mæn klåggå d jær dæm ja. Stakkars følk som itj e vant te trafikk!!
No hi anlæggsledelsa sakt at d e sist gången at d bli E6 trafikk i utkaintan, å d må bety at omkjøringsvein må vårrå klar te hælga, da stoppe tågtrafikken å spore omlægges.
I dag, måndan deinn 20. e d stor aktivitet, vi oppi Hellemshaugan hi fått ny vei å kjør på, åver gammelvei'n lægges det jærnbanespor, å d hi det kommi fleir store stålrør som ska brukas som pæla åt jærnbanebrua. Byggetrinn 2 sjer ut te å start opp straks jærnban å E6'n e fløtta te millertidi trasjea.

WIBETREFF 11. september.

I dag åpne æ me å presangter møtedeltakeran, å starte me Gavelsbon, Ivar Kalseth, bilsællar Ing M. Johansen, bon å groinnægar Bernt Holtan, groinnægar Anders Salberg, betongkjørar Lasse Austad, X krankjørar Svein Næss å spon å kåinnkjørar Ståle Solberg.
Hainn Lasse ha itj delti på Wibemøt sia tile i vår, å fekk dæffer restreksjona, mått sitti heilt på boljørne, å vart nækta å vis ansekt.
Fårmainn meilt fårfaill, opplyst at'n va på byggmæss i Trondheim, litte tvilsåm groinn, mæn ber einn deinn 'n ha førri laudan, da 'n va på spælløvelse på gæli sia tå Straumen.
Bilsællar'n va nyfrælst "Ikkje røykar", å ha apsolutt inga ferståelse fer d jænnvårrånes røykera'n. D va bærre å slutt d sjø, itjnå problem!!
Me utsekt te bomman vart d sælvfølgele kommentar te rauløskjøreran, d såg itj ut te å påverk dæm, at d va i storuløkk i Sværri i går. Egentle skoill vi ha hatt rætt te å skrevvi ut gebyr åt rauløskjøreran, da ha vi lett ti inn ein 20-30.000 kr. oinner i møt. Når Gavelsbon ankom nøtta Hellemsbon anledningen te å konfronter 'n me uttalelsan om at drænsgrøftin på Hellem låg fer jupt, D E HEILT FEIL, bærre sjå borti vægskrånengen, lægg dæm itj rætt kansji. Bærre momleng te svar.
Bilsællarn ha ferræst'n fått spørsmål om bil'n åt'n Willy va innsætt fer salg, mæn d va 'n så apsolutt itj! Hainn ha bærre lånt fer å ha 'n som utstillingsbil, å koinn sælvfølgele skaff oppte fleir lengnanes bila, te ein hælv mellion, om nån ha behov.
Vektiast saka e sælvfølgele E6'n, bli dæm færdi te jærnban fløttesdeinn sæks åt tjuan? Som før næmt ha det vørt problem neom Hellemsbakkin. D vist sæ at Vægvæsne ha fått kjøp bærre leirsup, nåkkå jolsællar'n itj vill ta nå ansvar fer, hainn ha sælt utan garanti på kvalitet'n. I stan fer å bruk hælainna mellion te i spesialfirma, som koinn d me kælkstabilisering, ha det vørt beslutta å lægg om vein frå Hellemshaugan, lætt leirsupa stå å ro sæ, å kansji tørk opp litte eiller å håp på at det vart 'n kaill vinter å speik.
Ætti kvart som govere å litte vinn kom vart Hellemsbon meir å meir urole, hainn ha fleir mål utrøska åker, å ferlot møte. Det jekk itj læng finn 2 skurtrøskå passert, å la te innåver på myra, reine skurtrøskrallye va det.
Hellemsbo'n ha ferræst'n verri nerri Departemange om tossda'n. Der ha 'n lakt fram saka om å få låv te å bygg nytt grisfjøs i lamme grisbon i Gjelsåsa. Sjøl me goe anbefalenga frå både kommun å fylke følt 'n itj at'n ha fått nå ferståels fer problema me å driv me gris, innklemt millom E6, jærnbani å syltatyfabrikk.
Arkitækt'n såg innom bole i dag å, mæn ha itj tia te å sætt sæ ne. Lik æns va d me E6 General Roger, hainn ha fått dognasfølk på besøk, d va vest taklæggeng om sto på programme, mæn utan øl å spiker, itjå dognasarbe, bægge dela fekk 'n tak ti på Wibebutikken. Jo, da hainn mått da innrøm at no ha 'n tru på at d vart ny E6, å ha starta planlæggeng tå åpnengsfæst, kor a Torild, vægminister, sælfølgele villa bli innbedd.

BYSTAUS FER RØRA.
Det dokke stadi opp nye bya å, når det no bli planfritt vægkryss med både veia å jærnbane kainn d itj vårrå tvil. Oppgradereng må te, grisproduksjon på Hellemsgål'n må fløttas oppi Gjeldsåsa, syltatifabrikken må utvias, å bynn å produser fer fleir einn COOP'n, LIDL må da vårr høgaktuell. Når vi får bort grisjitlokta, å E6 fløttes længer oinna butikktrappa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIBETREFF 3. juli 2004.

Redaktør'n va seint ut te dagens møt. På plass føst i hæltålltin, å bole va tomt. Mæn når'n føst ha møtt så mått d drekkas kaffè å etas vaffelkak. D vist sæ å vårrå lurt, ætti i kårt ti dokka Sveinstu'n opp, hainn va på tur heim ætti i møt oppi Ågndal'n, så va'n Willy på trån, villa delta på møte hainn å.

D va jo i groinn itj så rart. Fæm år ætti at'n vart ramma tå jærneslag, å fekk ferbu mot å kjør bil, va 'n på nytt i gang me bilkjøring. Rapporta som redaktør'n ha fått i frå kjørelærar'n va oppløftanes. Det støst probleme va å få kandidat'n ut å inn tu dein litj Colt'n som va utstyrd me nødvendi utstyr fer å kjøras med vengsterfot å hainn, kjørenga jekk greitt, mæn sælfølgele mått d kjøras nån tim fer å behærsk d nye tæknikkan som mått innøvas.

Willy e no på jakt ætti ein ægna bil, mæn ein vanskele kunde fer ainna ein Mercedes sællera. Redaktør'n mein bestæmt at ein FIAT Punto ha verr dein bæst ægna bil'n, der fer ut å inn som bærre det, utan problem. På møte fer'n å skryte med bilda tå Merceds, sælvfølgele. Antydnenga om at'n kainn få tri Puntoa fer d 'n må betal fer ein Mersj hi inga verkneng.

E6 utbøggenga e jo vekti å følli me på, å hainn Bærnte på Hellem kom å innom bole, som på groinn tå røykelåva va fløtta ut, fer å bli orientert om utveklenga på bøgd'n i deinn tia hainn ha feriert i Danmark. Deinn sist vækka ha det sjedd ferainnrenga på jola hainns. Matjola va skuvd te sies, me bulldozer, så no kainn vi sjå kor deinn millertidi vein ska gå. Hainn villa jo mest ein go del dørkajol, mæn no vart det oinnersøk muleheita fer å fyll opp nån mål tå Hellemsjola innpå Lænsmyr'n. Ælles va jærnban i gang me å fårbered fløtteng tå bomman, å gutan hainns OddEinar hoill på me vat'n å kloakk.
Ætti som d no ska planlæggas firfeilts vei innme Steinkjer ha redaktør'n spord vægsjæfen om d no vart bøgd fer fir feilt på Rør'n å. Mæn nei da d ha dæm itj fått nå gokjeinnels fer, så både brui å veia vart som planlagt.

Vi koinn å konstanter at Barnehagen va avslutta å fårberedelsan te riveng starta. Leikeapparat å småbuska ha aillerde fløtta innåver på Lænsmyra, å gardina'n i vindua va bort. Eitt landemærk fer Stasjon vil snart vårrå bort.

Trufast møtedeltakar a Camilla, tredi generason Næss, koinn fertæl at hu ha bada fer føst gången om tossdan, attme kælkværke. Vasstæperatur'n ha verri fin å hu planla ny badeng i mårrå, om synnda'n. Opplysnengan om badetæmpratur vart ti me i stor klyp salt, å utløst ingen stor badeløst åt møtedeltakeran.

WIBETREFF 26. JUNI.

Ja, så va d møt i jænn, bra oppmøte i dag å. Te å me i Rørveitj som bur i Bodø såg bortom hjørnbole, hu va heim på Rør'n fer å delta på skoltræff fer dem som va færdi på skolin i 1974. Feirenga skoill dæm start åt a Andrea lærinn, seinar skoill dæm fortsætt feirenga på skolhøtta på Floås'n.
Storsaka på møte va sælfølgele å få oppdatert ås om E6 å barnehagebyggeng. Barnehagebyggenga i rute, no e takstein på take å klar fer læggeng. Arbe e i foill gang innvendi, mæn d va nån som ha kommentert at deinn eine einnin va så røddi, at der mått d vårrå i kvinnfølk som rejært, å d va d. Hainn Bærnte på Hellem hi i døtter som studere te arkitækt, no skoill a skaff sæ nå nødvendi praksis som snekkar, å da passa d gått å vårrå me å bøgg barnehage på Rør'n.
Hainn Bærnte meillt førri laudan fårfaill te dagens møt. Hainn, kjærringa å griskaill'n oppi Gjelsås'n skoill te Kjøpenhamn. D 'n itj sa nå om va at 'n vart 50 år!! Hjørnbole gratulere me dan!
E6 bygging bynne no å visas i terrænge, ein stor bulldozer hi ferri å skuvd bort nå matjol, å fynni deinn negrevvi høgspeintkabel'n, som itj skoill vårrå der. D ha lyst å smylli. No får dela tå bøgda straum frå Hø. Frå jørnbole koinn vi te å me oppsærver at anlæggsledar'n åt vægvæsne va ut på inspæksjon, å gutan hainns Odd Eianar, som hoill på me å kåbbel om vatne åt stasjonsområde å fabrikken.
Hainn Sylterrn ha avertert at barnehagen va klar te riveng, å søkt ætti nån te å jørrå arbèe.
Ælles e d bærre å konstater at sola hi snudd, bøggåkern på Sainna i Ko'n hi skøtti aks, Gavelsbon hi sli grase, å rægnvere hi sli te fer foillt, jo da vi nærme ås feriti.
Ænkelte tå møtedeltakeran stille no spørsmål om kvalitet'n på ægga som leveres, ein får stadi vækk særvert ægg som e foillsteindi utan verkneng. D va aintles i deinn ti'n Gavelsbon dreiv aktivt me hønå, å æggsalg. Da va d sjeill'n å få verknengslaus ægg. No e d på ti at æggproduksjon på Gavel må taas opp i jænn.
Mot slut'n på møte komm hainn Hainnelsmainn Jorulf bortom bole. Hainn ha nåkkå åt redaktør'n. D vist sæ å vårrå ei kårt histori om butikken på Wibe. Deinn kainn lesas på sia "STASJON" . Å itj nåkk me d. Hainn Jorulf ha bilda i frå i skoltræff på Kurru skole, i 1921, klassebilde fra Asphug skole i 1927 å i komfirmantbilde attme Bedehuse frå 1931. (Ta årstale me i lita klyp salt.) Der va det bilda tå mang fereiller, å bastefereiller å kansji ein å ainna tipp å. Mæn d bæste hainn Jorulf vest namne på de flestan, å skoill prøv å lag i komplætt navnlest i lag me a Andrea. Når d e jort kjæm bildan på Rørsia.
Kul'n på Trondheimsfol'n vart å diskutert, hainn Roger, the drummer, mein at kul'n hainns Olav Steinbilkjørar va ailt fer stor. Redaktør'n hi måld rættlina frå "såmmårfjøse i Ko'n" å kommi te at d e 85 kilometer te ein træffe lainn uti Lænsvika. E d nån som hi meir nøyakti mål? Kåmm me d i Jæsteboka!!
 

 WIBETREFF 19. JUNI.

Deinn verdenskjeinte stortrommeslager, "The drummer", komm sæ å i dag på Wibemøt, rektinåkk me hjølp tå bilsællar'n. Håinnmusikkårpse ha feira sesångavsluttneng i fjæra neme Høslainne. I travel avsluttneng me spælleng på Hyllada'n, å seinar, ætti bestilleng frå Slåtte, fer Kånge å Drånneng, på rætt sia tå Straumen. Ætti de sist utspælla frå Innerøynengan, e d vældi vækti å håill sæ på deinn rætte sia tå Straumen, både me spælleng å feireng.

Fer hjørnbole bli d klarar å klarar, at å slå Røra i lag me Innerøya, va i grop feiltakels. No klåggå kommun, å Innerøynengan, åver at dæm itj hi hværken Cæmpingplass eiller industriområde i kommun. Røra e foillsteindi glømt, å utelatt, nåkkå vi fekk bekræfta i reklameavisa åt kommun. Si ås følkens kor e d bedrefi å industriområde finnes? Jo på Lænsmyr'n på RØRA. Der hi flenke Rørbyggi byggd ut i stort område, som fer de mæste besto tå Jøssmyr, å d e etablert ein 8 -10 bedrefti på område, å fleir e det plass te.
Mæn ka hi dæ på Innerøy'n: Jo da Drånnenga besøkt i hus me ein vestabel ti, mæn d finnes å på Lænsmyr'n. Å så hi dæm breinneri, nåkkå som e prøvd å etabler på Rør'n å, mæn når Innerøynengan hi Lænsmainn, så sørga dæm fer å få nelakt deinn bedrefta, itj bærre ein gång, mæn to. Å så hi Innerøynengan lainnes bæste telhængerbyggar, å d e bra. Hainn får håill på i fre fer ås Rørbyggin, vi seinn itj Lænsmainn utåver på Utøy'n vi nei.

Jo da, å så koke dæm litte grainne sådd, mæn kåmmå i hau, opprinnelsa, fer sådde, e frå Rør'n. Å sælvfølgele sjænnengen bake vi på Rør'n. Bedrefti som Syltatyfabrikken å Kælkværke legg å på Rør'n. Nei, Innerøynenga no e d på tide at de oppdage Røra, ælles ska vi sørg fer å få fløtta bomman, som bli ledi, utåver på Straumbrua.

Å fløtt bole ut, å ærklær det som "Røykferbud" ferbutt område va stor suksæss. Da koinn vi sitti å følli me trafikken fer å værv nye medlæmma. D løkkas, hainn Kolbjørn Røsta me gutongin, å gutongigut ha verri på Steinkjer fer å heint ein traktor som ha verri på værkste. Å jaggu træft itj 'n Kolbjørn ein go gammel nabo, a Liv (Gundersen) Grindberg som va på butikken fer å hainnel. A Liv e gålkånnå på Grindberg, naboa va dæm mæns 'n Kolbjørn budd i Klætt'n, førri at'n fløtta te Tynes utpå Levanger. Hen freske dæm tydelevis opp gode minna.

Storaktivete'n i vægutbøggenga lætt veint på sæ. Hovedangtreprenør'n e vel travelt oppti me å jørrå færdi E6 innpå Steinkjer, mæn masjinån fløttes vel ætti kvart som dæm bli ledi. No e det omlæggeng tå vat'n, kloakk, telefon å strøm som fåregår. På Østeængehi dæm vørti utan viferbinnels dirækte åt E6'n. Deinn vein fersvainn i løpe tå ei natt fer i stoinn sia. Hainn Krestian vass-sjæf koinn fertæl at dæm ha drevi me prøvestængeng tå vatne, fer å fårbered omkåleng te fabrikken. Vat'n ja, Innerøynengan hi jo itj ein gång vat'n sjøl. D skaffe vi dæm frå Rør'n!!

Nå nei Innerøynenga, no e d på sin plass å annærkjeinn Røra, som deinn vektiast del tå Innerøya, ælles stange vi både vein å vatne fer dåkk. Å kolles bli e da me breinenga. Itj får d potet frå Fråsta, å itj vatn te kjøleng på apparate.

Jo da, i dag va d i vekti møt me mang deltakera, langbol med "Røykferbud" ferbu ha vi, å møte vara åver tri tim vart hæva kvart åver to.

 

 WIBETREFF 12. JUNI.

"WIBEMØTE" vart i dag beramma, tå fårmainn, te i hjørnbol neppå Hylla. Der fainns d jo itnå hjørnbol, bærre laaangbol. Mæn urøddi oppmøt va d. Vi vart tri stykkja mett på langbole med go utsekt åt gata. Hainn Anders, 'n Svein å æ. Svein syntes ferøvri at de va i utmærka løysneng, hainn koinn røy atåt kaffén.
Gunst plassereng te tråss, når fårmainn kom, me STORTROMMA mått æ på ainner sia gata fer å fotografer'n. Å så møtt'n itj på møte heiller.

Heilt ubemærkele, fer hjørnbole, ha de ferri ein ong "drivhusbyråkrat" frå Fylkesmainn å krævd både søkna å telatels te å lætt ongan prøv sæ som gravemasjinkjørera nerri fjæran. No ha vel kråppen itj kommi længer i utveklenga einn at 'n følt at 'n va på utrøgg groinn. Så hainn ha rengt åt ein vaksin kar innpå Fylkeshus, å vestnåkk fått opplyst at d denne de  mått itj blainn sæ borti. Når d jeill betægnelsa "drivhus-------" så e de i betagnels som brukes på både byråkrata, økonoma, insjinøra å ainna følk, som mein dæm hi høg utdannelse, som hi fått stor makt, mæn foillsteindi mangle ærfareng og praktisk vætt.

Som møt kainn ein vel sei at møte vart foillsteindi flytanes, å utan muleheit te å bli besluttnengsdøkti. Medlæmman va spreidd åver heile Hylla, vekti saka må dæffer bærre få leggi å moas fram te næste møt. Da må d bli ein årntle gjænnomgang tå situasjon fer fotbaillage åt Storgutan, som plages me baklængsmål, utvisnenga tå både spællera, ledere å va d itj næmt telskuera å. Fer å bøt på probleme me baklængsmål, så hi hainn Ragnar Austad trule fynni i løsneng. Hainn vinn i lite trainsportabelt mål, på Hylladan. D kainn målmainn åt Storgutan ta me sæ å bruk oinner kampan. Dee såg ut te at måle koinn dækkas me ein maga i størrels XL.
Å så va d spørsmåle om aillersgreins på kampan dæmmes da? Hjørnbole te jærn i mot fårslag i jæsteboka.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIBETREFF 5. JUNI.

De hoill på å bli problem me avveklenga tå dagens møt. Ein tillfeildi, å ukjent, kaffejæst ha sli sæ ne attme hjørnbole! Anders ha tydd te nødløsneng på bole attme døra. Mæn mæns redaktør'n orientert sæ jekk jæst'n å normaltestainn va opprætta.
Me stor konkurranse fra, både Straumens dag (i rægnver sælvfølgele) og Vømmølopptåg med bastardhoinnutstilleng, va de itj veinta stort oppmøt, mæn likvel va det da ein sju ått stykja innom.
I stort løft tå sjølfølelsan fekk vi da det kom inn ein kråpp som åpna me: "Her ser det ut til at allviterne sitter. Kan Dere si meg veien til Kastvolden?" Å de koinn vi sælvfølgele, vi seint mainn om Vest vi. Koinn itj ta sjangs'n på at'n rota sæ borti Straumens dag.
Bilsællar'n mærka sæ at kråppen ha åpne me ein lit'n tvil: "Her ser det ut ------". Ka meint egentle me de, at de bærre såg ut te at allviteran satt der. Ja, mainn va vel ukjeint med kunnskapsnivåe åt Rørbyggin, å vest vel itj ber.
Allviter ja, kor låg no de. Ein kjeint ein som ha studert i fleirfoildi år å vørti STATSVITER. Det va jo egentle i svært begreinsa, å smalt ommråde. ALLVITER'n mått følgele stå betydele høger plassert på rangståggån.
No må det bli plakkat på hjørnbole: "RESERVERT ALLVITERNE, kvar laudag frå klåkka ølløv." Vi kainn itj resikere frustrasjon på groinn tå oppti hjørnbol.

Hainn Olav Steinbilkjørar ha ætterlyst WEB-kamera på Wibekårs'n, no når annlæggsarbe e i gang, mæn når saksolførarn itj dokka opp fer å fræmsaken, så vart de inga behainnleng. At anlægge hi kommi i gang, så vitt, koinn vi konstanter. Store mængda me rør legg klar, så no ska vel heile Røra læggas i rør.
Storantreprenør'n frå Åfjol'n e itj så alt fer synle, de sjer ut te at de e storangtreprenøra frå Steinkjer som starte opp. Austagutan ho fått tedelt oppgaven med å håill plass fer basestasjon, navigasjonsinstrumeinta. De e itj længer bruk fer stekkera, å flisguta, når de ska byggas vei. Annlæggledarn låft ut at de villa itj bli i stekk å sjå. Det var foill satelittstyreng tå anlæggsmasjoinan.
Barnehagin, va det sakt, skoill vårre det føste som vart fløtta. No vill deinn funger fram te slut'n tå juni, å så e det bort me'n. Førri de så ska'n Bjarne vaktmester sekker sæ ventilasjonsanlægge. De ska'n monter på skolin! Å kommun spare pæng.
Idrættslage hi ti på sæ å fløtt tre, buska å leikeapparat. Dognassarbe å inntækt åt idrættslage.

Røkta om at det itj vart Hylladagsfæst vart foillsteindi avkræfta. Det sto te å me ein plakat på butikkdøra. Sjå plakat'n på "Hva skjer på Røra".

I de sist dåggån hi ein rosa VOLVO vørti omtalt i avisan. Sjåfør'n hi oppførd sæ på ein trasi måt, me både råkjøreng å ferstyrranes kjøreng, å de itj bærre på Hylla. Vi atme hjørnbole hi oppsærvert'n fleir gång vi å, så deinn som rengt politie hi vårres støtt foill ut. Når politiet dokka opp fer å snakk me'n va'n itj å finn. Mæn ha rengt dæm opp å bedyra si uskyll!
Eitt krafti rå frå hjørnbole: Bynn å oppfør dæ som følk gut. De jeill både bilkjøring å bruk tå trampolina, åt ongan oppi Austalia!! Stor kjæft, å karåtheit, vil gi dæ store problem i framtia.

I hæl eitt ti'n dokka Gavelsbon uveinta opp. Å vi som trudd at'n va på Værdal'n me gårshoinn. De va jo bastardutstilling, å når hoinn åt'n Møkkebakken va oinnerkjent, va det behov fer ærstattar. Mæn nei da, Gavelshoinn hainn va på Straumens dag hainn, å så va'n heiller itj bastard! Gavelsbon kom me nye opplysnenga om tissponkt fer Gyldentanns tale, nåkkå som førd te hasti hævels tå møte. Fårainn sokoill i vei å hør på.
 

WIBETREFF 22. MAI.

Sælvfølgel vart de møt i dag å. Vi bli meier å meir fernøgd me plasserenga. Hen kainn vi følli me trafikken på E6, å Inerøyvein. Frå Innerøy'n kom brainnbil'n, me 2 mainn, i sakte å bedagele tæmpo. Ætti å ha oppsærvert innkjørenga på E6, vart de fåresli at de mått vårr opplereng, tå ny sjåfør som fårejekk. Når bil i tilllægg la te oppijænnom Steinsdal'n va vi heilt sekker. Frå Steinsdal'n kom de i ainna røtt kjørty, ein raufærguson, me hydraulisk veklyvar, utan høtt. Sjåfør'n va gått påbailla me huv å våtta, mæn var ijænnkjeint som hainn Ragnar, i vefirmae Fyr & Flamme. No håpe æ at'n hi kløvvi opp ve'n min, utbryt 'n Roger! Æ ha lakt ne ferbu mot å fløtt traktor'n frå Volhaugen finn æ ha fått ve'n kløvvi.
Vi koinn å fastslå at melkbilan kjøre søråver aill i hop så det må da bli foillt opp med melkbila neppå Værdal'n. De va itj meir einn ein som kom tebake.

Æles va de verksomheite te 'n 3-4 ukvalifisert pærsona som vart kommentert. Føst å fræmst ha logistikksjæfen, fer vere, rota me datoan. Det vere vi fekk no skoill vi jo ha hatt føst på novæmber i fjol, det vere vi ha da skoill vi ha hatt i april å aprilvera skoill jo ha verri bynnesa på såmmårn. På groinn te de denn rota ha jo hainn Bærnte å de ainner bonan våråinna ailt fer tile, så no sto nybrødda kåinn det i ein heiller tam fargi.De ainner ukvalifisert personan driv å arrangsjere streika. Sjøl om transportstreiken i førd te at de hi dokka opp nye å speinnanes produkta i butikkhyllan, synes vi streinken e klenke toill. At sjæfen fer transportstreiken hi fynni ut at hainn hi ein kjemi som passe dåle, me ferhainnlengsledarn åt arbessgiveran, sjønne vi gått. Tå aill streikan me uferståele politisk innhåill hi nåk Østvoll'n stått fer de flestan. Kainn heinn at hainn ha passa ber borti Russlainn på 60 tale. Mæn hat hu LO ledarn stille opp å sei at streiken e gokjeint tå hu å hi foill støtte, gi jo oinnreng omkreng kvalifikasjonan åt LO ledar'n å. Hu rote jo lik my som versjæfen.
At Svein sakne avisa, når ska ta sæ ein meddagslur, på soffan va jo i problemstilling som 'n vart å lein om. Mæn solidarisk som vi e støtte vi opp om anmodnenga hainn ha gjidd te streikanes sjornalista neppå Amfi'n på Øra: Kåmdåkk heiller heim å steill te avis, einn å håill på me de henn streiktoille. Vi sle fast me foill tøngde:
Vi attme Wibebole støtte itj streikera'n!! 
Kåmm dåkk tebake på arbe!

Me 'n Torgeir Austad å 'n Bærnte på Hellem, atme bole fekk redaktør'n å nå'n nøtti opplysnenga om Stasjonsområde på 1900 tale. Teng so å freska opp minne åt redaktør'n. Lilleenget va it åt 'n Laurits skomakar, mæn ein lit'n plass millom Flata å Fines. Frå barndommen kom de minna om nåkkå som koinn minn om i gammel hustomt innpå der. Gjærdet e åt'n Gregers'n å Hellemsdjærdet trudd 'n Bærnte koinn vårrå i område der klokkargål'n (barnehagen) legg.
Hellemsgål'n vart oppbyggd i 1902-03 å årsaken va at jærnban jekk åver gålsplassn. Gål'n låg da oppom Nolsalber.
 

 

WIBETREFF 15. MAI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De e go groinn te å fastslå av Wibemøte noe e ein go ærstatneng fer Kromøte. I dag koinn vi å ønsk Gavelsbon vælkåmmen, samt nån nye potensielle kandidata oppant Hellemshaugan, me hoinn Doff i spissen. No e dæm som tok røykavdeling så absolutt itj røykera. Mæn på groinn tå Røra's fremste trimmer, med flest turer til Finnheimen, Doff, vart de nye deltakeran henvist te røykeavdelenga. I tillægg kainn vi, på nabobole, å sjå at rekrutterenga e go.

Hovedangtreprenørn, på barnehagin, orienter om rask framdræft oinner gølvstøypenga. Det va bestilt fir mørtellbila, å aill va på plass klåkka ti over hælv ått. Der sto støyperan, me spesialbetång som itj tørd aillt fer læng veinteng. Utstøypenga va jort færdi te klåkka ti. Æra fer at de jekk så radi oinna teskreiv byggeledarn ein nyansætt mearbeidar, som ha verri ut i val'n å sjett på effætiv gølvstøypeng, me nye tækknekka.

Store teng e å på gang uti Lia, der ska det læggas nye kloakklednenga. Åverflatevatne ska få si ega rør, å ska gå utom rænseanlægge. Hovedangtreprenør der vart hainn Rune Bjørnes i frå Steinkjer. Hainn hi aillerde start opp me gråvåenga. Austagutan vart fer dyr deinn henn gången, så det e bærre å gratuler hainn Rune me jåbben.

Kæm som får E6 anlægge æ einnå itj bekræfta. Operahustomtbyggarn utant Åfjoln, hainn Syltern, ska vårrå belliast. Mæn hværken 'n Bjarne vaktmester, eiller hainn Roger E6 aksjonist, koinn bekræft nån teng. Vi får vel sjå kæm som kjæm om fjort'n dåggå.

Som de kansji kjæm i hau engasjer hjørnbole sæ i strøsainnsaka i fjol høst. Te å me olførarn var invålvert. No sjer vi resultate tå at hjørnbole ittj vart hørd på. Hainn Smistad hi ferri to gång me sopbiln, å hainn hi fått me sæ de som e løst, pluss ein go del tå deinn krakkelert asfailt'n. Mæn mjøle, som vi advart så stært i mot, det legg i jænn.
Dæm som e absolutt værst utsætt e nok a Birgit å 'n Tore, som bur attme deinn værst bakkin i Hellemshaugan, hen e det krakkelert asfailt, me mytji sprekkå, åt kælkmjøle. Mæn itj nåkk me de, de e å plassa kor kælkmjøle hi samla sæ i tjokke lag å må skråpas bort. Vi sjer hen at 'n Tore hi skråft te ein spaddei bærre på eitt område som itj e stør einn spaddiblae.

A Birgit hi klåggå åt 'n Farstad utpå kommun, som så apsolutt itj lekt klaga fra Rør- å Hyllbyggi, de va bærre toill, fer utpå Sandvollan va dæm svært fernøgd.
No hi 'n Tore i gått fårslag:

Ta me inn i avtalin, me strøeran, at dæm ska sop opp ættisæ om vår'n!

Væll, vi vil trule få ein vinter te med kælksøl, å grinåt vaskekjærrenga, mæn når strøeran hi sopt opp ætti sæ, da e vi sekker på at dæm årne sæ me sjykkele strøsainn næste år. No rækne vi me at olførar'n les Rørsia, hainn driv da vel itj bærre me oppdrætt tå Solsekkå må vi tru. Da e oppfårdrenga at 'n te sæ ein tur i bolifeilta både på Hylla å oppi Hellemshauga å sjer på fårhåilla.

Redaktør'n ferlot møte i hæl eitt tin. Hainn streike itj hainn nei, mæn skoill på fjelle i hæljen.

GOD HÆLG FÅLKENS!

 

WIBETREFF 8. MAI.

Det passer godt å befeste det nye navnet, på lørdagstreffet, med dette bildet fra "Wibe og Stasjon". Jorulf Wibe har bildet hengende på sitt kontor og lot meg avfotografer det, for bruk på Rørsia.
Men når er dette bildet tatt?

Forslag og synspunkter ønskes i gjesteboka!

Møte i dag vart gått besøkt. Ha det verri plass ha det vørti langbol me to påsjøtenga. Te å me to politekera va på besøk: "Ernas apostler" var på plass med værvemateriell, mæn trule te inga nøtt.

Ætii som politeker'n ha vørti ættelyst fleir gång skoill vi nøtt annlednengen te å konfronter'n med dein ålvårle saka vi ha! Mæn ka ska dreidd sæ om: De ha vi sælvfølgele glømt.

I stan vart poletekeran øyeblekkele sætt på ny oppgave: Fjærn bommen attme Røflosaga!

Høttægeran ha mærka sæ teng som fårejekk utpå Børøya på Levang. No bynt da å føl at dæm vart behainnla på nån loinde deinn såmmå måtin, når det jaill å kåmm sæ på høttån, på Volhaugen.
Det var innførd restreksjon, på færsel langs skogsbilvein, neåver åt Vådalsvatne, når Innerøynengan fainn ut at dæm skoilll ha vatn frå Rør'n. Når bommen vart oppsætt å fersynt me lås, fekk både groinnægera å hyttfølke nøkkel, å teng fungert bra.
At det va nødvendi me restreksjon va jo lett å ferstå. Når krøttera jekk å beitt, pessa å dreit roint vatne, samtidi som det fårejekk gårsdræft, de va å ferståele att ein å ainna biltur'n, langs vatne, villa jo auk ferurænsnenga te uakseptable verdi. I tellægg kom skrækken fer Campingturista! Klart at bomm mått te.

Mæn så va de låvna, om lettels frå deinn da'n at de kom rænseanlægg. Mæn ka sjedd! Høttægeran fekk inndreggi nøkkel'n, å mått hænnvenn sæ å storbo'n. Der mått dæm stå me "Hatt'n i hainna", å spør om å få lån nøkkel, fer ein tur. Uværdi spør du mæ.

No e de på tide å få klarlagt, koffer at låvnan om lettelsa i resteksjonen, frå deinn da'n at rænseanlægge vart sætt i dræft, itj e jænnomførd. Kolles kræfta e de som hi verri årsak te at de i stan fer lettelsa hi vørti sjærpelsa? Jørnbole sætt "Ernas apostler" på saken!

Jørnbole registrert å ein ny deltakar: Gunnlev Kroglund, frå Åsalia, tok sæ tia te ein rask kåpp kafe å i vaffelkak. Ælles va det i dag travelt roint bole. Dogna på deinn nye barnehagen å på Hyllkai krævd både mainnskap å besøk tå redaktør'n. Sjå E6 INFO og HYLLA sia, kor de e litte nytt.

Oppbrudd fer ålvår vart de når gutongin hain Svein rent å ferlangt å få tekjørd WaitSprit. Hainn hoill på å maldd hus, mæn ha mesta malengsbøtt me deinn følge at asfalt'n på gårn å vart maldd. Svein fekk vel oppgaven me å begreins skadan.

WIBETREFF 1. MAI.

De e på tide å døp om treffe, så frå no heite de "WIBETREFF".

Fårmainn koinn opplys at heile håinnmusikken ha delti på møte i dag. Mæn itjnå referat, å heiller ingen bilda fra begivenheita faintes. Redaktør'n beklage, sjøl starta'n 1. maifeirenga attme i jørnbol på færga "Isabella" som går millom Åbo å Stokholm. (Kaffe'n der smakt Wisky, å så va de kræm på tåppen!) Hainn ha fått oppfyllt ein snart førti år gammel drøm: Besøk på deinn finske lastebilfabrikken SISU, å de me innlagt prøvekjøreng tå SISU 8X8 militærbil på fabrikkens testbane:

Det henne ha verri kjørty fer Austagutan!
 

 FÅRMAINN HI KJØPT SÆ NY VAREBIL!

Hjørnbole e sjølhjølpin! Når fårmainn skoill ha sæ ny bil vart  det årna tå bilsællar'n. Mæn bil'n sto i Molde i mårest, å skoill leveras i kveill 28. april. Det årna 'n Svein, tok fly te Molde fer å heint bil'n, som vart levert kl. hælv ått!

GRATULERE me ny bil fårmainn.
 

 KROMØTE lørdag 17. april.

Dagens møt starta på røykeavdelinga, ei plassering som ga foill åversekt åver E6 krysse å bomman. Å jammin hoill de itj på å smell å! Ein fervirra tysker, i ein fålkevågnbuss, oppdaga plussele nåkkå rart å bråbremsa!!! Det mått hainn bakom å jørrå, mæn smeill'n vart oinngått me millimeters klaring.

Å så va de jo Røradag. Vi ha foill åversekt åver dæm som for dit å. Både hainn Bærnte å 'n Ragnar svekta hjørnbole, å 'n Roger kom da m i erkjennels: Vi skoilla ha hatt egen stainn, me hjørnbol. Der koinn vi ha lætt nye potensielle medlæmma prøvesitti mot i vedrlag på 10 kronå. Mæn no va det fer seint, næste år kansji.

 

Joda, vi ha da registrert at de ha verri messbruk tå svarte kjeldressa å svarte bægga nerri Stavanger. Da e det klart at samfunne må beskyttas. Låvmakeran e jo snåp te å kåmmå me ny låva, som straffe deinn vanle mainn, å itj ferbrytar'n, så no må vi vel rækn me at Dørumen innføre ferbu mot svarte kjeldressa å bægga. Ja, koffer itj ta me kvite kjeldressa me det såmmå. Ranar'n i Soknedal'n ha jo kvit kjeldress. De e no pussi å da: Å bruk våpen, fer å sjøt, e jo oinnerlakt strænge restreksjona. De e jo bærre så vitj at Politie får telatels te det, så koffer ha raneran låv? De va synn at itj politekern vårres va på plass, hen hi 'n ein storoppgave!!

Å så va de einnå ein teng vi itj sjønt nåkkå tå: Avisa å sladderbla klare både å finn å snakk med kjeltrengan. Koffer i aill værd'n hi itj politie ansætt sjornalista som ætterfårskera? Ja, vi bærre oinnres. 

Redaktør'n ha fått kritekk, tå ein annonym pærson, fer å itj ha omtald at det va Røradag!! No va det jo omtale tå informasjon frå idrættslage både på føst sia o på sia "Ka sjer på Røra".  Mæn de e jo mule at hainn anonymus eiller va det -musa, itj e vant te å ta sæ fram på i så avansert medium som Rørsia. Når det jeill i omtald turnstæmn så  e de einast redaktør'n veit, at stæmne ska fåre gå på deinn gæli sia tå Straumen!! Dæffer må det ganske krafti groinna te fer å få omtale på Rørsia! Te orientering: Hværken jørnbole eiller redaktør'n aksæptere anonyme innlagg tå deinn sårt'n.

Te å me Gavelsbon tok sæ ti te å stekk innom, hainn, å hoinn, ha verri på Steinkjer fer å heint meir vesækki. Veproduksjon jekk fer foilt, no va det belli Granslip som dainna groinnlage fer produksjon. De e spørmål om Gavelsbon å bu sæ på konkurrans'n frå LIDL, på såmmå måtin som COOP å ainna varehainnlera. Dæm satse, ætti det konkurrentain sei, på belli å dåle øl. Gavelsbon satse vel fer sekkerhets sjyll på belli ve. Konkurrans'n på bøgd'n e som kjent stor, inpå myr'n driv FYR & FLAMME i stor stil, å når deinn gul bil åt konkurrent'n utpå Hylla passert, me velass vart'n tydele nysjærri, kor for'n me ve no da tru?

Væl, me Rørada'n som nabo vart møte hæva aillerede  kvart på eitt. Vi mått jo i væg å støtt opp. Hainn Roger ha tydelevis itj ferstått at gevinstan på åresalge skoill ferdelas utåver. Hainn vart oppsærvert bakom ein storhaug me gevinsta oppi storsal'n. Nån bilda frå Rørada'n bli det på "Ukens bilder".
 

  KROMØTE lørdag 10. april.

Det vart treff på hjørnebordet på Wibe i dag også.P.g.a,a påska ikke det store oppmøte, men vi var der deks stykker, æ Bernt, Carl Ivar,Lasse,Dag og Dag junior. Fortsatt god påske fra hjørnbole.


               Anders.
 

KROMØTE lørdag 3. april.

Hei!
Det vart kaffetræff i dag å, sjøl om det vara bærre ein tim. Følk hi e travelt no nætt førri påsk. Nån hi e så travelt at dæm itj møtt opp i heile tatt (redaktørn bl.a.)
Vi va totalt 8stk me smått å stort.
Hainn Bjarne tok sæ tia te ein kaffepause læl om hainn ha det travelt me å fløtt gal inn me barnehagen på Lænsmyra (det kjæm gravemaskina om tirsda'n)Ny barnehage ska stå færdi te oppstartn i august.
Deinn størst nyheita idag va at sme'n utpå Sundsøya fer å kjøre bil ijænn, ætti at'n ha fått ijænn "lappen" 1.april (ikke aprilsnar).Hainn ha vørri på langtur te Trondheim , heillt å lein, om fredan.
Veit itj om de bli nå træff om påskaften??

GO PÅSK !!!

Roger.

Redaktør'n beklage at'n itj møtt. (Det va nån som meint at det va vektiar å fårbered påska, einn å delta på Kromøte.) Mæn me i gått referat frå'n Roger, så e følke orientert.
 

KROMØTE lørdag 27. mars.

Hjørnbole stilt me blomster åt butikksjef Vigdis! Redaktør'n, som ha fårfaill på føst møte, fekk æra tå å åverlever. 
Takk te båden 'n Kjell å a Vigdis fer at dæm tok utfårdrenga me å få i gang butikkdræft på Wibe igjænn. At det vart lokalt hjørnbol, fær "Kromøte", e gått imotti. Pærfækt utsekt te anlæggsområde, fer ny E6 , e så absolutt ingen bakdel.
Når 'n sjer bort frå samfærdselsminister Torild, hainn Per naturværnar, aksjonskommiteen, kommunestyr å storteng, så e de jo "Kromøte" som hi æra fer at det kjæm i gang arbe me krysse. Følgele påkvile det "Kromøte" i stort ansvar fer å følli opp, oinner utbøgginga. Dæffer: plasseringa tå hjørnbole e pærfækt.
Eitt lite problem oppsto, de e røykferbu i butikken!! Mæn ætti som hjørbole e plassert heilt attme i fotsitt vindu vart løysnenga fort fynni. På utsia  e det muleheita te å plasser i bol, å så e jo påsthuse nelakt. Der va det i lita roinn luk kor det sto: Tal her. Deinn luka kainn sættas inn i
vindaue sålles at røykeran kainn følli me på de vekti debattan på innsia.
Å så va det nybutikken: Hen vil de ætti kvart bli ein sjykkele go lainnhainnel med smør, spiker, kakbrø, øksi, bænsin, klea, sokker, jær å ailt mule som ein hi bruk fer, å få kjøpt. E de nå som mangle så bli det som når 'n Einar, kjøpmainn på Hylla, mangla nåkkå: "Det kjæm me båt'n om onsdan!" (Ailt kainn skaffas! Mæn ailt kainn itj liggi på lager.) Butikken bli jo reine varehuse, på lin med OSLO CITY å CITY SYD på Heimdal.
 På Steikjer bygge dæm gammeldags vei, med roinnkjørenga, mæns vi på Rør'n bygge planfritt kryss, i fleir etasja, me jærnbanespor. Husnommer å gatløs hi vi, bænsinstasjon å miljøtårg lik æns. No mangle bærre Pol. Fer å få det må vi ha bystatus. Når no deinn støst bakdel me å vårrå by, eiendomskatten, sjer ut te å einnras, etti de nye skattferslag, e det ingen groinn te å håill i jænn på ambisjonan. Joda, det å gi Røra bystatus, må bli ein hovedoppgave.
Nye potensielle
møtedeltaker dokka å opp. Både hainn Kristian vainnrænsar å 'n Bernte Hellemsbon, hi jo sporadisk vist sæ neppå Kroa, mæn nå pålitle møtedeltakera hi dæm itj verri. No e de håp om at de ferainnre sæ. Lik æns så såg vi hainn Bjørn krankjørar, i butikken, utan at'n kom bortom bole. Advarsel utdeles: Næste laudag må du still!! 
Te å me "Gammelkjøpmainn", 'n  Jorulf, va på besøk i butikken. Heiller itj hainn våga sæ bortom bole. Mæn vi rækne me at på næste laudagsmøt så delteken, kansji hi'n nån bilda, å historia, frå gammelbutikken å.
Oppmøte sjer ut te å stig: 5 deltakera + sjornalist førri laudan. I dag mått bole påsjøtas me ein gång å det va vel ein fæmt'n møtedeltakera innom bole, i løpe tå de tri timan møte vara. Fårdel'n me lokalt bol e at de e muleheita te å roiller deltakera oinner heile møte, så sjøl om ein hi ein Mercedes som stoppe på Flæskhus, så røkk'n å bli me på møte. Når'n i tillægg hi rota bort mobil'n (i jænn) e det gått å kåmmå te ein plass kor kommunikasjon e i ård'n.
Rosanes omtale i Inderøyningen vart behøri kommentert. Einn om aviså som VG å Trønder-Avisa koinn ha hatt sjornalista som klard å framstill vekti sak på såmmå måtin som a Nina jol. Fårslag om å utnæmn a te æresmedlæm, tå hjørnbole, vart totalt åverhørd. Sjøl om a skreiv gått om ås, så e de itj te å bortferklar: Hu e frå gæli si tå Straumen. Mæn skoilla a fløtt på Rørsia, tå Straumen, vil fårslag bli vurdert på nytt.
Ælles så va det i hjærtele opplevels fer ås som bynt å eta gåtta, i førti- fæmtiåra, i de førri århoinnere: Gåttaskape som sto på disken på gammelbutikken ha kommi te heder å værdiheit i jænn! Minna om "hausjokolade", Nero å 2 1/2 øres karamælla dokka opp.
Finnes spøttbakkin, frå gammelbutikken, einno å kansji? Hjørnbole hi jo nån deltakera som sværge te snus da sjø, så deinn koinn ha verri go å hatt.
 

KROMØTE lørdag 20. mars.

Sjornalist Nina, frå Inderøyningen å Utøya, hi vikarert i redaktørn's fravær,  å de me stort bilde å referat på tesammen i heil si i Inderøyningen! Følgele oppfårdres dein som itj abbonera på avisa, te å tægn abonnemang å samtidi kræv å få teseint avisa fer torsdag 25. mars.

Te å vårrå frå gæli si tå Straumen synes æ at a Nina hi skjønt at "Hjørnbole" e ein vekti instutisjon, å at Røra e værdens navle. Æ telot  mæ å kløpp ut ein bit tå omtalen heinnes:

Enig og tro

At Røra er stedet på jord er det i alle fall ingen tvil om. Enig og tro til bommen faller - noe den jo gjør riktig ofte! Det debatteres ei stund om hvordan det hadde blitt om bommen ble senket for evig, tunnelen i Bjørga ble stengt og Straumbrua sprengt. De kunne til og med ha stengt av vannet… En i forumet er frampå om at det er hele 130 bedrifter fra Røra registrert i Brønnøysundregisteret, og i og med at flere av dem er gårdbrukere så hadde de vel vært selvhjulpen ei stund. Verre blir det da med han som har lyst til å valfarte til Spania. Humoren sitter løst, og det er vanskelig å rokke ved rotfaste livsfilosofier.