SUNDSØY NÆRINGSPARK!
Deinn legg på RØRA!

Røra Mek. Verksted, ei Gasellebedreft?

Røra Mek. Verksted bli lagt mærke te. De e ei ækte Rørabedreft, som starta opp i leidd lokala ått Austad Maskin på Lænnsmyra. Da me grynder Lornts som eineste ansatt, å arbeidstid på kveill å hælg, mænns 'n va ansatt på Aker Verdal. Mænn me krativitet, tæft å kvaltetsarbe vaks Røra Mek ut tu de lokalan, å fløtta te de nedlagte sagbruke på Soinnsøya, å der væks bedrefta fræmdeles.

De e bærre å "bøy sæ i hatt'n", som i kjeinn sjiveit ein gång sa, å gratuler me att dæmm e lagt mærke te!!
(Artikkel'n sto i Inderøyningen 28. oktober 2016.

BILVASKERA'n PÅ SOINNSØYA!

Hainn Roger Austad hi skrøtti nå åverheindi my tå bilvaskera'n som befinn sæ bakom deinn henn blå port'n!

Bil'n ått "sjøla" såg itj ut ætti ein måna på sailta veia, så de va på ti å test ut anbefalinga. Utveindi vask me oinnerspyling va bestillinga, te bilvaskar'n. Gjekk så ein tur te nabo Lorntz, Røra Mek. Verksted, å satsa på å bli påspandert ein kåpp kaffe. Å de løkkas.
Når deinn va tømt jekk tur'n tebake te bilvaskar'n, som va i foill gang me å tørk roint dørkarman, ætti at bil'n va åverferri me pussesjinne. Tåpp jåbb, resultate tå oinnerspylinga legg på gølve! Ein svært nødveindi vask!!

Pris'n, utrule belli Kr. 150,-, å da me kvettering! Itjnå toill me de henn gura'n! Anbefaling hainns Roger støttes!

TAKK FERR GO JÅBB, æ kjæmm i jænn!

RØRA MEK. VERKSTED 20 ÅR!Heinta frå lokalavisa Inderøyningen 22. januar 2016. Hen e de i ber bilde tå guta'n.

KOMMUNENS ETABLEREPRIS FOR 2006 ER TILDELT:

Så er det klart: Det tar tid etablere ny bedrift og bli oppdaget av Priskomitén.

En stolt prismottaker gratuleres av huseier og bedriftsnabo Lornts Johnsen.

Gorm feiret 10 årsjubileum med mini Varme- og Energimessen og Lornts, som etter sigende har Røras lengste stue, var på besøk for å få informasjon om den beste løsning for oppvarming.
Mange "skrytebilder" fra utførte oppdrag bekreftet at Etablererprisen var kommet i riktige hender. Gorm og hans manskap hadde utført store og utfordrende ombygginger, av gamle og umoderne varmeanlegg. For Inderøy kommune har dette ført til at kommunen nå omtales som en foregangskommune, i landet, innenfor bruk av Bioenergi.
Men Gorm er også den som sitter på stor kompetanse innen Varmepumper, gass, olje-/parafin, Pellets. Tenker du på noe av dette er Gorm den rette personen å kontakte.

MOBILT VERKSTED VAR LEVERANDØR NÅR NY OPPVARMINGSTEKNOLOGI BLE INNFØRT I FURULIVEIEN !

Ætti over 30 år me Parafin som varmekjilde, i ein å såmmå Påttbreinnar, mått redaktør'n fer i par tri år sia bynn å tænk på utsjifting. Ætti å ha verri roint på diværse store å firma, me mykkjy reklame, utan ha fått svar på stort ainna einn at deinn hennin hi apsolutt tåpp tæknologi å kåste pæng, hamna æ på åpnengsmæss åt 'n Gorm, på Soinnsøya.
Hainn snakka da om alternativ Enærsji, Pellets, flis å Varmepomp. Joda, Parafinbreinnar skoill æ få kjøp ja, belli å!
Jau da, æ ska mé ji, æ vart aildeles usekker på ka æ skoill jørrå. Om ny påttbreinnar, som æ kom fer å kjøp, va rætt vart æ usekker på. Varmpomp, nåkkå som Fårmainn ha installert, å skraut tå, meint æ va bærre toill å ailler villa lønn sæ. Ein kopis ha å montert, rætt på husvæggen, å deinn bråka så 'n skoill tru huse vila dætt ne. Nei, varmpomp de va lite aktuelt. Det vart bærre å jørrå rein gammelbreinnar å fyr opp.
Resøsj'n fortsætt, tima på Internætt. (Bra å ha belli breibainn va d.) Ny tæknologi studert, å Varmpompå sammenlegna. Oljetanken vart tom i slut'n tå januar i fjol. Elektrisk oljeomna, på te sammen fir KW innkjøpt, me tærmostat. Mått finn ut kor stort varmebehove va. De vist sæ at ein omn på ca. 2 kw va nåkk te å håill behagele tæmpratur, når tæmpen ut hoill sæ oinner minus 15 grader. Det vart minner behov fer å luft ut åverskuddsvarmi, som ha kommi frå ein Parafinbreinnar me åverkapasitet. Tvil'n om at ny Parafinbreinnar va rætt investering meillt sæ.
Me ny å vekti ærfaringa bars de åt 'n Gorm: Æ må ha minst to KW når det e 15 minusgrader, mæn Varmepompån slutte da å produser varmi, roint sju minus, så æ må ha mæ ein ny Parafinbreinnar! Da vakna Fagmainn! E de stort huse, kor mang etasja osv. Du må ha dæ i Toshiba Varmepomp på 6,5 kw! 6,5 kw? Ailt fer stort!! Dyr é a å, tri ggång så dyr som dæm æ får kjøp på COOP'n! Nårr æ itj trøng meir einn 2 på 15 minus!! Da kom 'n dråggån me ny å vekti opplysninga å grafa, æ fersto minner, å æ fersto meir! Æ fersto årsaka te at de flestan, i reklamen snakka om kapasitet på pluss sju grader, å lite om kapasitet på minus sju grader, å absolutt ingen, om kapasitet på minus fæmt'n grader. Dæm ha itj deinn rætt løsnenga. Mæn 'n Gorm hainn kom me opplysningan, å oinnerlaga. Hainn ha næst fått mæ te å aksærter, at kjøp tå ny Parafinbreinnar itj va rætt.
Va 'n å lit på? Æ mått heim å sjækk, oinnersjøk alternativa, å tænk, å spekuler. Så de sjønne de henne tok ti. Ætii aill argumeinta som æ ha hatt, mot Varmpomp, på laudagsmøte, va de næst som om æ skoill ha konvertert te ISLAM!
Konklusjon te slut vart: Hainn Gorm ha rætt! Skoill æ ha nøtt tå Varmpomp mått æ kjøp testvinnar TOSHIBA me stor åverkapasitet på pluss sju grader. Da fekk æ nåkk varmi, når de va minus 15 å. Varmepompa kom på plass, montert på spesilabrakætta, levert frå Røra Mek. Verkstd, fastskruv på groinnmurn, på østsia tå huse, tri meter frå åpent såveromsvindu. (Tok, tå ferståele groinna, meir hænsyn te nabon i sør, einn egen nattsøvn.) I august va Varmpompa på plass.

RØRLEGGER'n PÅ SOINNSØY'n.

Så kainn vi Rørbyggin fastslå at de hi kommi rørlæggar på deinn rætte sia tå Straumen. Hainn Steinar Granlund hi ti me sæ rørlæggarutstyre, frå Ekne, å starte opp me komplætt tebu om rørlæggertjenesta.
No trøng itj Rørbyggin længer reis, åver Straumen, jænnom Koatunnel'n eiller over Røsjé fer å skaff sæ rørlæggar.

VÆLLKÅMMEN TE RØRSIA!

STRØSAINNPRODUKSJON PÅ SOINNSØY'n!

Avansert produksjonsutstyr utvekla tå Røra Mek. Verksted.

Ja, de e gått å sjå at "Hjørnbole" får respons på sine ønska. No bli de sjykkele strøsainn å få kjøp! Hainn Knut K. åt 'n Lornts på Røra Mek. Verksted hi verri reine Reodor Fælgen, å konstruert masjinå fer fylling tå strøsainn i sækki, me nøyakti vækt. Hen fåregår de testkjøring, tå 'n Lornts, mæns Yngve Skaara frå Flyndra servicesenter e teskuar te demonstrasjon.
Kvalites strøsainn, me goe sliteegenskapa leveres frå pokkværke åt 'n David Letnes. Iblainna litte grainne salt, får no kundan tegang te høgværdi strøsainn, som itj knuses å dreges inn i husa, e å få kjøpt på butikka å bænsinstasjona i område.

Fer deinn som hi behov fer stør mængda, leveres strøsainn i 600 kgs sækki. Hen hi deinn lokale konstruktør'n utvekla i ænkelt å sekkert væktsystem.

I avansert system me fersjelli typa trainnsportøra sørge fer at strøsainn som e tiblainna ca. 2 % salt, fløttes frå skæppen, te doseringsbehåillar'n finn deinn tappes i småsækki.
Kapasitet'n e heile 180 småsækk i timin. Fåreløpi legg produksjonsbehove på ca. 600 småsækk om dag.

Konstruktør'n påstår sæ å vårrå reidd fer "kriminelle miljøer" å nækta å bli fotografert. Mæn ein teng kainn vi likvel fastslå: Hainn hi fint å distingvert hår.

Hei!

Navn på han som går med strøsand trillen: Roar Jørgenesen og han i bakgrunnen : Bernt Bjørsvik.
Strøsanden er å få kjøpt på Bensinstasjonen på Straumen, samt Bunnpris Røra, Ica og Coopen på straumen.
Ellers så selges det på Felleskjøpet i Nord - Trøndelag og en del bensinstasjoner rundt omkring.

Men en kan også kjøp rett fra lager ved bestilling av storsekk.
Produksjon e et samarbeid mellom Anton Letnes A/S og Flyndra Vekst as.

Med hilsen
Berit Helgesen
Anton Letnes A/S

P.S.: Redaktør'n rækne me at Flyndra Vekst AS kjøre ut storsækk på såmmå måtin som vesækkan.
Reng Flyndra AS. Tlf.  74 15 37 27.

NO E DE BÆRRE Å: "LØP Å KJØP STRØSAINN FRÅ FLYNDRA."

Sævfølgele hi aill, som bur på rætt sia tå Straumen, låv te å føl sæ som Rørbyggi! De vart veti på:

WIBETRÆFF 9. APRIL.

Deinn som hi lessi Rørsia de sist dåggå'n hi sekkert registrert at Roger'n å Redaktør'n hi verri på oppdagelsesreis, te Soinnsø'n. Gått imotti vart vi, særvert mat te å me. Å når vi satt der låg dæm næst på kne, fer å bli presangtert på Rørsia, både a Aud å 'n Lornts. Kvinnele sjarm e itj lett å motstå, så de vart nødvendi, å finn ein groinn ta å lætt dæm vårrå me, så vi mått sjå tebake i historia. Da fainn vi ut at område frå gammelt atett ha verri oinnerlakt Røra. Når redaktør'n komm åver i gammelt kart, som koinn bekræft, at Soinnsøya, å oråde roint, tehørd Røra, mæns deinn gæli sia tå Straumen fræmdelses va uoppdaga, va saken klar te behainnleg atme Wibebole.

Ætti at Fårmainn ha orienter bole om i velløkka oppdagelsesreis, te Soinnsøy'n, va aill motfårestillinga fjærna. Frå i dag e ailt på rætt sia tå Straumen anæktert å sætt oinner besjyttels tå Wibebole.

At sognegreinsa, som seinar vart kommunegrein, vart som av vart, hi si årsak i at præstan i Sakshuagkjerka tuska te sæ kjerkskatt'n som skoilla tefylli Salberg sogn.

ENERGI FRÅ STRAUMEN - INGEN NY TANKE!

Å itj nåkk med de, Straumen hi mått jidd frå sæ enersji:


Ja, Terje å Lorns, e tia kommi? Kraftækspærtis'n finns jo på Soinnsøy'n, å de e bærre å sætt i gang spekulatora'n. Ka om Wiskyproduseintan å koinn produser varan på egenprodusert straum? De mått ha vørti ein atraksjon de!
Ingen teng e umule, de utruleast kainn byggas om fagfølke på Lænsmyr'n invålveres! Hen e de muleheita te samarbe, ære å berømmels!

SJØSÆTTENG PÅ SOINNSØY'n.

I dag 20. mai va da'n! Pongtångan som læng hi leggi utom Røra Mek. Verksted skoill fløttas ut ti sett rætte elemeint. Hjølp fra Verdal Kran og Montasje AS va bestilt, å i hæl titi'n va dæm på plass, me to krani å spesialtehængar frå 'n Nils på Tømte.

Ætti 'n dryg tim låg bægge pongtångan å flaut i "Litjsoinne", å va klar te å kåblas i hop.

Oinner sjøsættenga ha Soinnsøyas ega "Havfrue" sitti på stein sin å førd me på opperasjon.

I motsættneng te hu i Kjøpenham'n va a gått påkledd, mæn ætti som de går mot varmar ti ------------.

De henne bli de vanskele fer Næringsparken på Lænsmyr'n å hammel opp me, eiller ka mein du Roger?

 

 

Når krangutan frå Værdal'n ha etti blautkak å va seint heim, (Løftopperasjon kainn du sjå HEN oinner Transport), koinn Mudderpram konstruktør, å ægar tå Hamnemuddring AS, Per Gunnar Aakvik start opp arbe me å kåbbel i hop pongtångan, å test utstyre.

Gutan hainns Lorns ha jort gått arbe! I hopkåbleng jekk utan problem, å hydraulikken fungert akkurat som berægna.

Ein tydele fernøgd ægar koinn konstanter at utstyre fungert som det skoill, å deinn berægna ti centimetern, tå raustripa, vistes åver vatne, nåkkå som betydd at prama flaut på 35 cm vat'n. (De va i ber resuktat einn på deinn førri prama hainn Lorns va me å bøggd. Deinn skoill gå på "Nil'n", å vist sæ å vårrå 30 cm fer jup, me i stort ærtstningskrav som resultat, om æ itj minnes feil.)
No bli mudderprama legganes på utstilling i "Litjsoinne" i ca fjort'ndåggå.

NÆRINGSUTVEKLENG PÅ SOINNSØY'n.

Jau, de va i lurt trækk å annærkjenn Soinnsøya som ein del tå Rør(si)a. Der fåregåre verkele nærengsutvekleng på høgt nivå. Som næmt på i Wibemøt va frøkta fer å bli utan sjykkele "Karsæmn" stor. Deinn frøkta kainn vi no reduser betydele! På Soinnsøy'n arbe dæm no me plana om bygg Wiskybreinneri, å de på låvle måti me gokjeinneng tå åffentleheita sjøl! Ja, telatelsa'n e aillerde i ård'n.
Rætt klimatisk fårhåill, fer produksjon, hi dæm fynni oppi Markabøgda å planlægg å bygg opp breinnerie der.

Ska de bli årntle Wisky må breinninga skje me kåppårkjela, ættipå lagres godakan på Eikfat i fæm år, finn produktkvalitet'n e på tåpp. Eikfat hi dæm verri borti Skåttlainn å ferhainnla om, å tegangen på fat ha dæm inga bekymmreng om.
Fåraminn I Lænsmyra Nærengsfereneng la, når 'n fekk kjeinnskap te prosjækte, bort aill plana om å importer Vin frå Kalifårnia, no satses det på å få delta oinner produktutveklenga tå Wisky. Senkbøtt fer å spøtt ut vatne, som moinn sjøles me millom kvar smaksprøve, e aillerede bestilt frå Nordenfjelske Bøttfabrikk, å hainn rækne me fast plass i smakspanele.
De e jidd antydnenga om at lettar vara, som "Karskæmn", kainn bli å få kjøpt tile i produktutveklengsfasin. Dæm mått bynn å kjen pæng så fort som mule va utsagne.
 

Redaktør'n vill følli utveklenga nøye.

NÆRINGSLUNSJ 4. APRIL 2005.

 

Soinnsøya Næringspark sætt inn sjarmoffangsiven åvafer almue, å øveriheitspærsona i kommun, tissdan deinn 5. april 2005. Da låkka dæm me heimlaga lunsj å muleheita te træff både Olførar å Råmainn.
Om månda'n kom Redaktør'n i knip fer ein jarbit, å ætti som at 'n ha lessi reklamen åt Røra Mek Verksted, kor de vart reklamert me salg tå jarn, va de naturle å ta tur'n te Soinnsøy'n, fer å kjøp jarn tå'n Lornts, ukurant dimmensjon sjylt 'n på, så det vart bomtur me hænsyn te jarne. I stan komm 'n me ein Grønn plakat om møt, i Soinnsøya Næringspark, som  'n ønske innti på Rørsia.
Redaktør'n ha førd me på eindel utspæll i frå Lænsmyra Næringspark å va stært i tvil, villa det bli bråk me Rørbyggi'n om plakat'n vart utlakt på Rørsia? Ætti å ha vurdert saka både vel å groindi vart plakat'n lakt ut. Resultat: Skrøft frå Lænsmyr'n, i jæsteboka!!! Mæn ein lit'n åpning koinn ein likvel sjå: Ferståels fer problema åt utkaintbedrefti'n.  Ætti lerkeng å lureng aksæptert Roger'n å bli utnæmt te "Bistainnsminister", fer å representer Lænsmyra Næringspark, på lunsj'n.
I tålltin bega vi ås på væg utåver åt utkaint'n:

Olførar å Rådmainn ha dæm reklamert me, mæn dæm ha tydelevis itj tia te å ta sæ åver Straumen, fer å besøk Næringsparken på Rørsia. Dæm va i aillfaill itj å sjå, når utseinnengan frå Lænsmyra kom.


Hainn Lorns tok gått i mot å sørga fer go lokalprodusert mat. Sill å sjenk, Jolbersyltaty (Røra?) ost å smør, heimlaga brø frå Jostu å mykjy ainna gått.
Når Redaktør'n bynt å bli go'dæmt sætt 'n inn åtake: Hainn villa ha plass på Rørsia på lik lin me Lænsmyra Næringspark, hainn ferstærka sjytse, å sætt inn a Aud Karin! Å me kvinnele sjarm va det jort, tanka om å oppratt si fer Soinnsøya Næringspark rørd på sæ.
Når 'n Lornts i tilægg la inn rosanes ol om Lænsmyra Næringspark, som i stort fårbilde fer Soinnsøya, å a Aud Karin skraut tå fine plæni og beplaintninga på Lænsmyr'n va å "Bistainnsminister" mjukjort å følt sæ vel som "Faidder" å Soinnsøya Næringspark, hainn lekt tydelevis aksæpt å rosanes omtali.

Gått oppmøt va de å både sopin lærera å feskera va det å sjå. At 'n Roger hi litte avstainn te 'n Lornts skylles itj nå ainna einn at Redaktør'n mått ferlat stol'n fer å utfør vekti arbe, itjnå ueniheit i aillfaill.
 

Om itj Olførar'n kom, så kom i ailfaill hainn Nils telhængarbøggar frå Utøy'n på besøk. Nættopp heimkommi frå studietur i Amerika, med innlakt besøk hos hainn Jack Daniels som steille te Burbo'n. Der ha 'n tydelevis fått i nytt syn på kåppa å innhåill, som diskuters med sjæfen fer Brøbakera'n på Jostu'n. Te orientering fer lesera'n: Brøe kainn anbefalas på det varmast, å e å få kjøpt så læng Internætt kafén E-a e åpen.
 

No e rålla'n omsnudd, hainn Lornts e omvisar fer læreran som hi lerd'n både å rækn å søng, no må dæm finn sæ ti å vårrå still, å hør på 'n Lornts. Te å me "Bistainnsminister'n" lætt sæ bli orientert. Ætti kvart bli det foillsteindi klart at de e behov fer to Næringsparka på Rørsia tå Straumen, å nert å fruktbart samarbe må bli resultate tå Næringalunsj'n.
Fer æksæmpel kainn a Aud Karin årn opp med reisa jænom firmae "ReisInderøy". Eint'n de e nån som ska te Amerika, vill oppdag Innerøya, eller ta ein tur te Nolpol'n, eiller bærre ein tur te Pole på Værdal'n, så e a Aud Karin deinn rætta te å årn opp me turan.
I ainna æksæmpel va: Reparasjon tå stillasknekta. Te stor åveraskels fer "Bistainnsminister'n" kom ein ta arbesskaran hains Lornts å geip tak ti 'n. Stillasjiknektan din e færdi! Ska du ha dæm me dæ! Jau da, "Bistainnsminister'n" fekk bistainn hainn ja.

Go å mætt avsluttes besøk på Soinnsø'n. Resultate vart i anbefaleng om at samarbe me Lænsmyra Næringspark bli ferstærka å utvekla, å Røra Mek Verksted fløttes frå Lænsmyra Næringspark å hit:

Andreas Stornes reparerte alt fra Strikkepinner til Slåmaskiner sto de i anonnsen frå 1945.

RØRA MEK. Verksted reparerer og lage alt fra "Synåli te Båta" koinn de stått i anonnsen fra RØRA MEK. verksted i 2005.
Start'n på bedrefta va på Lænsmyra, mæn vart fløtta te Soinnsøya, når sagbruke der vart nelakt. Ny å ber lokala hi naturlevis førd te aukning i både produktspækter å omfang. No e dæm ått mainn, atåt 'n Lornts.

No bygges det båta, det repareres det mæst utrule teng, ja, te å me telhængarbyggar'n utpå Utøy'n hi måtta bedd om hjølp, fer å få fart på produksjon.

Spesiallækter fer muddreng tå minner hamni e produsert tå RØRA Mek Verksted

Spesialjigg fer produksjon tå rambjelka åt tehængera.

Utåver sånn produkta tek RØRA Mek. Verksted utfårdrenga me å steill te det mæste som kainn telagas i stål å jar'n.

Redaktør'n veinte på sjøsætteng tå Lækter'n! Da kjæm de meir.

Hen e det plass fer fleir bedrefti, redaktør'n kjæm om de seinnes inbydels hen.