RØRAHALLENE!                               Te føstsia.

RØRA TAEKWONDO KLUBB HAR FLYTTET INN!

Mandag 17. januar var dagen kommet, Røra TKD klubb kunne flytte inn i den nye Røra Hallen.

I dag 19. januar var det andre treningskveld i den nye hallen, og det sjedde med kraft og fart.

Det var glade og ivrige utøvere, som her trener på høy spark.

Ildsjel og trener Geir Øyen i full aksjon!

Her henger Gratulasjons bilder av de utøvere, med unnntak av 2, i Røra TKD klubb som har erobret mestertittler.

De vart JUL i år å:

Århundrets Julegave, til Rør- og Innherredsbyggene er pakket ut. Byggmester Kvernmo og compani, fjernet tatt med seg sikringsgjerde, og tatt JUL. Nå gjennstår montering av utstyr og kjøkken, før det blir åpning i mars.

16. NOVEMBER.

I dag fekk Rørsia's utseinte adgang te innsia i Rørahallen. Hen sjer du storstua te Røra Taekwondo klubb. Utøveran, som oinner utøvelsa tå kampsport'n kainn få ublie møta med oinnerlage, får no spesialtepass mjukt gølvbelægg. Ferhåpentlevis bli det publikummsplass i einnin længst bort, sålles att ein kainn få sett på utøvelsa tå sport'n.

Vil du våtta litte meir om Røra Tekwondo klubb, kainn du søk på You-Tube.

Mænn de finns meir, 2 Squash rom korr opp te fire spællere kainn håillpå samtidi, ænn ætti som væggen å kainn vårrå "motspællar" kann ei person driv sport'n ailldeles å lein.

Vil du våttå meir om deinn enn sporten søk Squash på You-Tube.

I de henn romme vil de kåmmå træmningsutstyr sålles att Rørbyggin, ja, følk frå ainna plassa å, kainn få træn opp kråppen.

Ætti ei haløkt i ett tå tæningsromma kainn ein bli både sveitt å klar, å ka e da likar einn sin sjykkele go dusj. Hen bli det dusja fer både guta å vetja.

12. NOVEMBER.

Snekkeren elektrikkere, murere og ventalisjons montører, er nå på "oppløpssiden", om 14 dager skal det meste være gjort og Rørahallens 1, byggerinn skal være klar til overlevering.
En hyggelig representant, for hallbyggerne, inviterte redaktør'n på besøk, over helga, da blir det bilder fra innsia!

16. OKTOBER.

Utvendig kledning begynner å komme på plass.

12. JULI - 17.JULI - 2. AUGUST.

 

Moderne byggemetode, innerveggene settes opp først, og isoleringen kommer på yttersiden. Tak kom på plass, ennå mens det var oppholdsver.

22. mai.

Etter 4 dagers jåbbing er de  første veggelementen reist, og "lagerplassen" tømt.

18. mai, de første veggelementene monteres.

14. mai, snart reiser Rørahallen seg.

Betongjobben è jort, no kainn Byggmester Kvernmo, frå Verdal'n, åp'n flatpakkan, å sætti gang bygging, oinner mottoè: "Bygg reis dæ"!

Rørbyggene, G&E entreprenør, tar over.

Framdreft pr. 13. april.

6. mars, i eitt ufysle ver, bynne vi å sjå både størrels å fasång, på Rørahallen, byggetrinn 1. Betångarbeidera'n e sekker gla ferr att de é laudag å fridag, mænn de bli vel nån tima me opprødding finn dæm kainn forsætt arbé om månda'n.

24. FEBRUAR:

Nå går tingene rette veien, avløpsledninger i grunnen er på plass. Byggegropen her fylles med Leca-kuler fra Stjørdal.

1. FEBRUAR!

1. februar sættes snart "spaddin i jola". Gravemasjina hainns Odd Einar Kne, frå Steinkjer, é på plass å hi starta me snørødding! 2. februar è storspaddin sætt i jola, å leirhaugan væks.

25. JANUAR 2021.

Hen hi de ij sjedd så vældi my, si de vart varsla oppstart på bøgging. É vel bærre hainn "Frank" som hi verri på jobb.

15. DESEMBER 2020.

No bli det bygging! Galjaler'n å vehøgger'n hi stara opp, å ein kainn vel me d sei att spaddi'n e sætt i jola!

Område innom gali'n e kjæmpestort, mænn korr mykjy te vill byggetrinn ein eslaglægg? Vi får sjå ætti kvart, å nårr storspaddin hi vørrti sætt i jola.

NO BLI DET BYGGING!

Robert Øfsti oppfordre: BYGG ISHALL NO!GI DIN STØTTE:

Så kjæmm bygginga i gang!

Røra Taekwondo klubb ble etablert, av engasjerte Ildsjeler, på Røra, en gang for ikke aly for lenge siden. For å gjennomføre sine aktiviteter krevdes ganske mye jobbing, både før og etter trening og aktiviteter. Treningsutstyr måtte ryddes bort, og treningsområdet i Samfunnshuset måtte gjøres klart for andre aktiviteter.

Ildsjelene i forsjellige lag og fora begynte å snakke sammen, med en felles tanke: Kan vi bygge en flerbrukshall på Innherred?

Røra ligger jo i sentrum av området, har gode vei og togforbindelser. Kan det være mulig å samle sportsfelleskapet om en felles satsning, uten den tradisjonelle lokalstriden mellom Steinkjer, Verdal og Levanger?

I 2013 kommer de første skisser på bordet, Røra Idrettslag og Røra Taekwondo Klubb, er de lokale pådriverne, men det snakkes om Fotballhall, Ishall for bandy og ishocky, Golf, Squash hall, i ett felles anlegg for Innherred og Nord-Trøndelag.
Fellesinteressen er stor og tanker holder på å bli til virkelighet, prosjektet begynner å få en "grunnmur", som det kan bygges på.

Per Audun Letnes er en av Ildsjelen og stiller sin kunnskap til disposisjon, og Letnes Arkitektkontor, utarbeider de første skisser, og arbeidet med å skaffe dokumentasjon for prosjektet er i gang, det skal på plass kostnad overslag som grunnlag for å søke og utrede finansieringsmuligheter.
Prosjektet er blitt så stort att lokal finansiering ikke er mulig, her må Idrettsnorge, stat og fylke engasjeres i tillegg til Inderøy kommune og nabokommuer.

Som det fremgår av illustrasjonene ovenfor, som redaktør'n har fått av Per Audun Letnes, har mye skjedd fram til 2013.

For noen år siden kom det stadig orienteringer om Rørahallen, til Rørsia, men etter att meldingen om: Til våren starter bygging av Rørahallen, om det var våren 2017 eller 2018 er redaktør'n usukker på, ble det stille. Så nå i januar 2019 stilte jeg spørsmålet: E de nån som veit nåkkå om framdrefta te Rørahall'n? Jo da, Inderøy kommune hi utbetalt ein mellion te hainn Per Audun, mænn sia hi de sjedd lite.

Dette svaret syntes redaktør'n var litt på kanten, om ikke over, så no var det på tide å få fram fakta om RØRAHALLEN. Det ble en tur til Verdal for å snakke med Per Audun.


 

Redaktør'n gjikk rett på sak, å konfrontert Per Audun med utsagnet, ett utsagn Per Audun smilende kommenterte med: Ja, ein mellion krona de hi det gått me te planlægging å utredninga, akkurat no sett vi i møt me fagfølk på veintilasjon, å e i gang med prossæss'n som føre te kontraktskriving. Så no ska du få det absolutt siste tå oppdatering!

STATUS RØRAHALLENE 1. FEBRUAR 2019.

FØRSTE BYGGETRINN:

LITT OM BYGGETRINN 1.

* Bygg i massivtre. Ett miljøvennelig bygg med godt inneklima.                                
 
* Sosiale rom med kafe og kiosk  120 m2
* Kampsport hall, lagerom og gang 370 m2
* Garderobe med dusjer 100 m2
* 2 Squash haller 130 m2
* Allbruksrom og møterom 90 m2
* Liten dusj / garderobe 30 m2
* 2 møterom, kontor, lager 50 m2
* Hall og diverse rom 110m2
* Totalt 1000 m2
Arealene som er oppgitt er veiledende, og kan bli endret.  

STATUS FINANSIERING, 1. FEBRUAR 2019.

Finnansiering avklart. I hovedsak statlig.

Indrøy kommune har bidratt med 1 million kroner til planlegging og utredninger av Rørahallen.

I disse dager innhentes anbud fra hovedentreprenør og forskjellige underleverandører.

Kontraktsavklaring, med gunstigste anbydere er i sluttfasen.

Antatt byggestart tidlig på forsommeren i 2019.

Litt mer kan du se her.

Redaktør'n takker Per Audun for sitt bidrag til Rørsia.

Organisasjonsnummer:
914 577 942
Navn/foretaksnavn:
RØRAHALLENE AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Forretningsadresse:
Røra
7670 INDERØY
Kommune:
INDERØY
Postadresse:
v/ Per Audun Letnes
Postboks 37
7651 VERDAL
Registrert i Enhetsregisteret:
05.12.2014
Stiftelsesdato:
04.11.2014
Kontaktperson:
Per Audun Letnes
Vedtektfestet formål:
Bygge, eie og drifte et idrettsanlegg for allmenn bruk på Røra,  heretter kalt Rørahallene. Selskapet er uten eget økonomisk formål. 
Virksomhet/art/bransje:
Bygge og drifte hall/idrettsanlegg for allmenn bruk. 

Næringskode(r): 93.110  Drift av idrettsanlegg

Sektorkode: 2100 Private aksjeselskaper mv.
Særlige opplysninger: Registrert i Foretaksregisteret

Sist innsendte årsregnskap 2017

Styre:

Styrets leder: Per Audun Letnes

Styremedlem: Ellen Johanne Samuelsen, Ståle Andre Johnsen, Erik Salberg,

Signatur: Styrets leder alene.

Prokura: Styrets leder alene.

Regnskapsfører: KLEPP REGNSKAP AS, Vennalivegen 2, 7670   INDERØY

Ansvarlige eiere av Rørahallen er Røra Idrettslag, Røra Taekwondo Klubb og Innherred Is-idrettslag AS.

 


 

TING TAR TID!

De første tegningen er datert 2013, Rørahallene AS, ble registrert i desember 2014 som ett frittstående selskap som skal finansiere og bygge Rørahallene. Nå er vi i februar 2019, og byggetrinn 1, har fått planlagt byggestart forsommeren 2019. Att Ildsjelene fortsatt holder "koken" er utrolig, og fortjener all HONNØR!

FINNANSIERING OG FRAMTIDIG DRIFT!

Å få på plass finansiering, for bygging, er bare en liten del av den jobben som er gjort. De første skissene og de første kalkylene er også en forholdsvis liten jobb. Men det er først når det første lysglimtet i enden av tunnelen viste at det kunne være mulig å realisere drømm en om en regional flerbrukshall, på Røra, den stor jobben startet. Nå skulle detaljene på plass, fra grunnarbeid til den siste Dorullen var på plass.
Politikere og ikke minst idrettens representanter skulle bearbeides og gjøres positive til det store prosjektet på Røra.

Ildsjelene måtte også tenke på framtidige driftskostnader, og ønsket å få finansiert så mye av byggekostnader at store låneopptak ble unødvendige, og de har lykkes! Inderøy kommune har gitt ett tilskudd på 1 million kroner tildette arbeidet, og det er det eneste økonomiske bidraget kommunen må yte før Rørahallene's 1. byggetrinn er klart for bruk.

Men kommunen står i front, når det gjelder Interkommunalt, regionalt og statlig samarbeide, og politiske beslutninger, noe som har vær ett viktig bidrag til å få full finansiering av kostnadene på ca. 25 millioner, for Rørahallene byggetrinn 1, på ca. 1000 m2.

DRIFTS INNTEKTER!

Røra Taekwondo Klubb satte seg tidlig, etter eget utsagn, ett kjempestort MÅL: OL-medalje i 2022! Dette målet ser nå ikke så uoppnåelig ut, etter de flotte resultater som oppnås i Norge, på Island og ute i Europa. Med slike resultater sett Rørahallene's Taekwondo hall virkelig på kartet.

Her er det store muligheter for besøk fra inn og utland, for trening og konkurranse. Da kommer det PUBLIKUM, som selvfølgelig skal betale for å se begivenheter, ha mulighet for å legge igjen sitt bidrag til driften. Kaffe og kiosk er på plass, men er det mulig for publikum å få nødvendig plass for å se på det som skjer?

Det spørsmålet håper jeg Per Audun kan svare på.

Svaret på det spørsmålet var overaskende: "Det er det ingen som har snakket om, bare ett litt avskjermet rom borterst i hjørnet, slik att foreldrene kan se på sine, når de er i aktivitet. Men det er litt plass langs veggen, og en glassvegg mot felles/kaffe rom."

Mer vil komme etter hvert!

Du har muligheten til å komme med ditt bidrag med en E-post her.