LAUDA'N DEINN 16. desember 2006.

Styggvére i gårkveill sætt spor ætti sæ. Jultre e løfta opp me "rota" å hi lakt sæ stille å role te ro. Hainn Torstein ætterlyst bilda tå i teint Jultre, de bli vanskele å få te på Rørsia, mæn redaktør'n oppfårdre jultremontør Freddy te å lægg ut bila tå teint jultre på sia si, sålles st 'n Torstein får ønske oppfyllt.
Mørtt vart de åver heile bøgda i går kveill, å dæm som ha start opp me julsælskapa fekk problem. På Lækset arrangsjert Austagutan sett Julbol, mæn me opplyst musikera, me eget Aggregat, ha fæst'n gått fer foill musikk. De va vest bærre registrert i lita fersjænkels på Karskaffen.
Bilsællar'n arrangsjert Lutfeskkveill, sjøl om 'n itj et Lutfesk, der ha dæm vestnåkk hatt goe kontakta me linrepratøran å va tå dæm som fekk i jænn løse føst.

Dagens møt bli det sist PUBB møte me a Lena som drivar. Hu tok i mot ås me åpen arma sist vi mått fløtt. Go sørvis hi ha jidd å så de va ein fertjent blomster fårmainn sto fer åverækkelsa tå. (Ættipå var de klæmm på ås sill i hop.)
No satse vi på at de finnes nån me ferbinnelsa te Skåtthyllklubb, fotbaill eiller Vælferening som sjer intæktsmuleheita me å kok kaffe å steik Vaffelkak. Hjørnbole lætt sæ itj knækk tå mangel på Særveringsplass, mæn de bli heilt feil å reis te Straumen eiller Værdal'n fer å avvekkel møtan.
Startkapital årna a Lena med, i dryg hælv æsk me dåle sokkerbita frå Danmark, vart åverlevert te representant'n fer Hylla Vel. Sokker nåkk fer to år, å i følge Gavelsbo'n va kvalitet'n ber vess længer nerri sokkeræska 'n kom.
Reåpning tå PUBB'en står sælvfølgele høgst på ønskelesta, mæn fåreløbi sætt vi vårres lit te at 'n Asle fotbaillsjæf klare å få te ei eiller ainna løysnenga sålles at vi kjæm i gang på nyåre.
Olavs Statua ska stå på Hernæssa, de e bestæmt, å antyd plassering oppi hagan på Hyllastrainn kainn bærre avspor debatt'n å vart betægna som tøv. Å når Inderøyningen, i gåravisa, hi ti på sæ jåbben me å fermiddel fårslag te rætt innstans rækne vi no me at sak e i båks.

GOD JUL Å I GÅTT NYTT ÅR e ønska'n frå jørnbole! 

LAUDA'N DEINN 9. desember 2006.


I dag åpne møte me at a Lena kom me orientering om at Pubb'en stænges, som sælvfølgele varrt motti me ferståels. At Pubb'en stænges påverke itj bærre ås attme Hjørnbole, mæn ein samlingsplass sjer ut te å fersvinn. Hu Lena kainn gått tænk sæ at de ha verri nån som kainn åverta, å før dræfta videre, mæn de e itj nå fåretak som kaste så aillt fer my tå sæ. Egeninsats'n e stor å fertjenesta lita. Skoill de vårrå nån som hi løst så ta kontakt me mæ sei a Lena.
Vi på Hjørnbole hi sælvfølgele ingen plana om å avslutt tradisjon, gått vant me opphør hi vi ætti kvart vørtti, mæn å fløtt te Værdal'n eiller Straumen e foillsteindi utænkele.
No hi vi i fårslag te dæm som kainn ha muleheit å rom: Skåtthyllklubben, Hylla Vel me brygga å brainnstasjon, Fotbaill, Gymmnastikk, skolekårps eiller nån ainner som trøng i lite teskudd te dræfta, å kansji kainn inngå ein avtale me nån tå dæm som hi rom å still te disposisjon. Kaffé å Vaffelkak, te ein 40-50 krona, bli fort pæng de å. Vanlevis hi vi verri millom 6 å 10 stykkja på kvar møt, mæn potænsiale kainn vårrå einnå stør.
Hainn Olav Steinbilkjørar ha i dag ein travel dag me telefon, Hylla skoill skaffas Jultre. Ta aill mule plassa skoill treé heitas i Tromdal'n, gave frå Kælkværke sjø. Hainn Olav ha lånt ut motorsag te Jultreleiteran, å plussele fekk 'n Telefon: Dæsken kor slø motorsaga die é, de henne nøtte de itj å feill nå Jultre me! Kårt spørreoinnersjøkels resultert i: De e itj reværs på motorsaga, di hi sætt på kjea feil vei!! Råe verka tydelevis, de vart i ailfaill stilt, i stoinn.
(Bilde kjæm frå 'n Freddy Svenning, Jultrebas)
Så va de hainn Bjørn Breibainnabainneintbestillar: NTE ha stått på Info-møte, på Samfunnshuse, å fersjekra om at de prisan dæm tebydd va fast å villa itj bli ferainnra. Likvel kom de meilling om at pris'n på TV-del'n vart auka. Enstæmmi vart vi eni om: Ferkastele markedsføring! TV-kundan e lura. De vart å spørsmål om Fiberkabel'n på væggen fer Kr. 1.400 kronå. Ein tå møtedeltakera'n ha hænnveint sæ te ein sælla åt NTE, fer å ferhør sæ om å få Fiberkabel'n lakt te husvæggen. Hainn ha fått, frå i kvinnfølk, at fer å få de jænnomførs så mått de bestillas foill pakke. Vi konkludert me at NTEBB på nytt ga feil opplysninga. Ferr 3.900 krona skoill Fiber'n læggas te husvæggen. Grov du ne kabel'n sjøl var pris'n 1.400 kronå, de va oppøysningan som fleir ha fått, mæn TV utan Datadel'n de lætt sæ itj jørråss.

Trefeiiling borti Hyllastrainn va å på gang, så i dag for de nåkk eitt gammelt tre på Hylla.

Eiller e de nån som heill på å lage plass åt Olavstatua tru? Det bli i aillfaill nert te deinn Gyllne omvei!
 

GO HÆLG!

Næste laudag møte vi mainnstærk, fer å sei TAKK ått a Lena!
 

LAUDA'N DEINN 2. desember 2006.

Hainn Torstein borti Kalifårnia syntes tydelevis de va fer dåle at det itj ha verri nå referat sia ølløvft november, å redaktør'n fekk oppstramming. Dagens møt ha dæffer tåpp prioritet, mæn de va eitt problem, hu Lena va i dåle fårm å de ha itj løkkas fer á å skaff  Vaffelkaksteikar te i dag.
Når klåkka va passert tåll vart de bestæmt å fløtt møte te Værdal'n å Nervikkaffe'n, Punto'n var lasta foill mæns Bilsællar'n, som vi møtt i veia, krusa neåver i Cabb'en. Mæn på Nervikkaff'en va de sælfølgele foillt. Ny råslagning, å møte vart fløtta te JB 11. Der fainn vi heiller itj nå hjørnbol, mæn kaffe å Vaffelkak vart det å få. 

OLAV STATUA TE HÆRNÆSSA!

Kulturintressert som vi e ha vi sælvfølgele fått me ås at de va i stor steinstøtt færdi nerri Italia. Fisfin Oslænsera villa vestnåkk itj ha støtta så no va a ledi. Innerøya va næmt som ein mule værtskommune. Å plasser hainn Olav utti Mustrøparken framsto fer ås som i alvårle fermastels. Nei, Kången mått sælvfølgele stå me utsekt utåver sjø'n, å da vart Hærnæssa de sælvfølge valg. Der koinn 'n sjå utåver Nårges længste å reinaste fjolstrækkning å samtidi ha åveroppsyne med Hyllbyggin å trafikken ætti dein Gyldne omvei, som kansji kjæm på lesta åver veia som ska få Asfailt.
Turista å ainna følk koinn da besku å fotografer frå Hyllkaia, nåkkå som sælfølgele villa auk trafikken å muleheitan fer auka omsættning på PUBB'en.
Kreativ Rørbyggi koinn da sætt i gang produksjon tå suvernir å ainna teng som koinn ha teknøtneng ta Kångs-statua, så hen såg vi store muleheita.
Oinner møte fekk vi å meilling frå fårmainn som ha lainna på Gardermo'n, ætti å ha verri på feritur te Isla Margarita utafer Venesuela. Hainn ha ferræst'n verri vældi flenk te å rapportert, kvar laudag, mæn redaktør'n svekta me viderefirmiddlingan. Kårt oppsummering så sa'n at de va ein frøktele lang flytur, heile ølløv tim, mæn val de. Klåkka sju om mårrån ha sola verri opp ein heil tim å tæmpen va aillerede toåtrædve grader. Meir får vi vel våtte på næste møt.
Ætti som vi va på Øra mått vi, ætti møte, ha i befaring på industriområde på Ørin. Der va Kælkværke i foill gang me å bygg fundameint te ein ny Kælkom'n. Ætti røkta'n skoill omn bli tri gång så stor som deinn på Hylla. Nyom'n skoill vestnåkk brukas te gropar vara, mæns Hyllaom'n skoill stå fer finar produkta, så de va ingen fara fer arbessplassa'n på Hylla i åverskuele framti.

GO HÆLG!

 

LAUDA'N DEINN 11. novenber 2006.

Bilsællar'n åpna stært i dag: Som bilægar å sjåfør va det hainn som ha ansvare fer det som fårejekk inni bil'n, så de va hainn som ha rættiheita'n te bilde, dærme basta. Hainn ha ein gång hatt me ein passasjer som ha smuggla. Når dæm kom i lainn frå færga ha 'n sælvflgele kjørd på Grønnt, å vørti stoppa. Passasjer smuggla å sjåfør'n fekk bota. Hainn va skuffa åver at redaktør'n, som jåbba i Biltilsyne itj vesst ber. Toillbaill meint fotografe'n einn om nån steillt te ongi inni bil'n, tek du farskap da? Da vart de stillt!!
Ætii kvart vart de gått oppmøt å foill oppsummering tå vækkas bejivenheiti. Fårmainn va innom som snåpast, mått ha ein kåpp kaffe finn 'n for på ausjon på Samfunnshuse,å så meillt'n fårfaill fer heile tri møta framåver, hainn skoill te Sør-Amerika på feri. No va de slut på å ferier på Kanarihølma'n, deinn plass va ut!! Va hælsenga åt Bilsællar'n, som øyeblekkele tok hinte å la ut fer salg ei vækka på Anfi del Mar, Monte. Va Kanari'n ut så ha 'n itj nå bruk fer leiliheita. (Tongt møt åt 'n, fekk iitj ta æra fer bilda'n, bomma foillsteindi på ToTO spælle, å no va Kanari'n ut.)
Så kom de ein betutta kar. Hainn ha rødda roint Vælhuse å jort eitt  lite trivele foinn. Attme kaia ha dæm foinni fleir bloåt sprøta me både spissa å blo på. Foinne va, me tanke på at kaia å område rointt ei ein populær leikeplass fer onga'n på Hylla, lite trivele på fleir måta. Så kom de naturle spørsmåle: E de Rørbyggi som slit med sånne problem eiller e det bærre i tilfeildi foinn? Antale sprøyta som va fynni tyde på at det så absolutt itj va eitt eingangstillfeille, meint røddar'n.
I ainna uønska oppdagels va å jort: To nye fartsdompa på Hylla! Itj akkurat så høg, men egentle skoill de jo vårrå unødveindi. Mæn ska'n ha nån verkning så kansji koinn de vårrå ein ide me litte ber mærking, om at de e ein barnehage som befinn sæ rætt bakom husjørne. Ska de vårrå trøgt fer deinn som eventuelt spreng ut i gata e i aillfaill 30 km/t aillt fer høgt. Gangfart må de vårrå om ein ska ha håp om å grei å stopp.
Det e meir spørsmål om det må byggas krafti fartsdæmpera på Gangvei'n i Lia. Der e de nån tøffinga som driv å kappkjøre bil. Ein ætti vei'n å ein ætti Gangsti'n!!!! Korr e vætte åt sånne sjåføra??
Ænkelte bli heidivis ti, å meste førarkorte! Da e dæm små da, tøffinga'n, når dæm må avlægg ny førarprøve! Dæm sei no at dæm hi lerd ja, mænn -------.
Ælles så ha dråssjesjåfør'n ti bestæmmels om å skaff sæ meir intæktsbrenganes arbé. Hainn skoill bynn som sjåfør åt Austadguta'n. Røkta sa at 'n å skoill få tedelt ny SISU'n som snart komm te bøgd'n.
Austaguta'n ja dæm investere: Ny SISU, ny VOLVO trækkbil, ny CAT bulldozer å nytt kotor å hybelbygg (bilde på ainnersia) vise at de e tak ti stakkalonga'n hainns Ragnar å a Mosse. Å de vise sæ i jænn pænga'n må investeras, utstyr må skiftas ut å fernyas. Hen syltes itj pængan ne i Fond å aksea nei, dæm sættes i arbè. De e spørsmål om itj rejæringa ha eitt å ainna å ler hen. Koffer itj invester i lainne i stan fer å lætt lainne ferfeill mæns pængan sættes i aill slags aksjea.

GOD NY ARBESSVÆKKA!
Stæm fram idrættslaga vårres, link på føstsia!


 

LAUDA'N DEINN 4. novenber 2006.

Så va de plussele november! Tydelevis ein lit'n millomsesong utan plænkløpping å ainna vekti oppdrag. De va i aillfaill gått oppmøt idag å Gavelsbo'n mått sætt sæ på einnin tå langbole. Hu Lena, som no ha vørti Hyllbygg, va i jænn på plass atme Vaffelpræssa å kaffetraktar'n.
I dag vart de å bruk ainner sin bilda eitt tå hovedæmna. Føst va de bilda tå snopen hainns Kåre Conradi, dæm ha no kommi, som E-påst, te fleir på bøgd'n. Æ hi itj sjett bilda'n æ nei, mæn kjærringa hi, koinn Steinbilkjørar'n fertæl. Ælles så va no Bilsællar'n ut i jænn som fortograf. På fredan va de eitt bilte tå solnegangen åver Nyjale i "Innerøyningen", å Bilsællar'n sto som fotograf. Ailldeles feil koinn Fårmainn ferkjynn, de va hainn som ha til bilde, i jænnom bilvindue i fart, å me telefon heinnes Eli Mætte. Teng sje da på nytt, "uvedkåmmende" får tak i telefon, sinne bilde te "Innerøyninge" i sett namn! Å de e itj føst gången bilsællar'n får æra fer i bilde som ainner hi ti. Æ tænke da på Haggle i hainna heinnes Berit. Konklusjon må bli: Pass på telefon din.
BREIBAINNE E PÅ PLASS!! Fårmainn ha meilt inn 11 namn samtidi som de ha kommi nån ætternølera. NTE ha no 55 % dækning å planlægginga starta, Breibainnsællar'n ha ferlatt bøgda å fløtta te Bangsund. Ættinølera må no sjøl ta kontakt me NTE om dæm ønske å vårrå me.
Tebu om Gæmbling, på hæst, me bilsællar'n som hæstækspært ha hitte itj jidd nå uttæling. Mæn i dag prøvd'n sæ på nytt i jænn: Åttåtyve melliona i premipåtta, kupången e utfyllt å tohoinnerå fæmti kronå i andel e ledi. Redaktør'n ha mesta tillit'n te ækspært'n å trækt sæ frå Gæmblinga, Fårmainn beit på deinn henn gången å, tok heile summen å lein ein tripart på dryge ni melliona, sei æ itj ne takk te!!! Dærme reist Bilsællar'n te Leangen, villa vel vårrå på plass, når premi'n var delt ut! Seinn Hællikopter så æ får vårrå me på feiringa, va besje'n frå fårmainn! (Æ hørdd itj nå Hællikopter i gårkveill, jol nån ainn?)
 

GOD HÆLG!


LAUDA'N DEINN 28. oktober 2006.

Jo da, i dag va dørin opp, Vaffelkaka å kaffen sto på langbole da vi kom. Hu Lena ha kommi sæ på fotan i jænn, mæn ha vikar på kjøkkene. Årsaka va at hu hoill på å jol Hyllbygg tå sæ å va i gang me å fløtt inn rætt åver gata, så no ha á einnele fått ønske om å fløtt te Hylla oppfylt.
Møtedeltakels va og og å langbole vart oppfylt. Sælvfølgele vart Ulvspore oppi Tromdal'n behøri omtalt, kansji va de Leirset'n som ha skaffa sæ ny gålshoinn, eiller va det laushoinn frå Lierne som ha dokka opp. Jo, fårslaga va mang dæm, mæn einnele dokka fotgrafen, hainn Olav Steibilkjørar, frå Steinvein, opp å var sætt oinner ferhør.
Ein ferstyrra kontorist ha kommi inn på spiseromme oppi Tromdal'n, villa ha hjølp te å finn ut kolles dyr hainn såg utom kontorvindue. Fersamling vart ætti kvart eni: Dyre e ailt fer stort te å vårrå hoinn, de e Ulv. Kontorist reist ut fer å fotografer dyre, mæn ha verri ailt fer sjølvin, når Ulven va ti meter oinna, så det vart i bilde på langt håill i stan. Mæn så tebake te bilde hainns Olav, som står på føstsia å i Adressa. Det vise i fotavtrøkk som e næst'n 15 cangti langt å skrettlængda te dyre va cerka 130 cankti.
Snø'n kom åverraskanes i år å, mæn Værdalingen som kjøre firhjulstrækkar, me åkergir koinn skryt tå å ha verri framsynt, hainn ha fått på pigghjula aillerede om tossda'n. Ny pigghjul ha å Tåmti'n fått på buss'n, som jekk på Svænskhainnel om freda'n, mæn innåver Skalstufjelle ha de verri heiller lite hjølp. Der som hen va snø'n tong å blaut, veian dåle brøytt. Snø'n kom vel lik åveraskanes på brøytera'n å. Vægvæs'n å kommuna spare pæng, å ha tydelevis best¨mt at det itj skoill kåmmå snø einnå. Dæffer va de ingen normal brøyberedskap, brøytsjåfør'n ha inga foillmakt te å start opp, å mått veint te at brøytårdren kom frå ein eiller ainna kontorist.
Piggdækk eiller piggfritt? Sælvfølgele sværga dæm som ailler hakjørd ainne einn pigg te pigg. Mæn når spørsmåle om kor my e det bruk fer piggen i løpe tå vinter'n, mått dæm innrømm at det va bærre nån få menutt. Fer deinn som hi kjørdd piggfritt i aillfaill 25 år e svare tæmmele klart. Global oppvarming hi førd te at veian stort sjett æ bær heile åre, å e dæm itj de bli det strødd å sailta. E de da rætt å fortsætt me piggdakk, bærre fer nån få menutt piggdækkbehov. Ferræst'n starte vi no sesången mes sjittin frontrutå å urein viskebla. Æ fermiddle i rå som æ fekk frå a Margareth sjåførlærar. Jørrå rein frontrut å pussarbla me vanle Sitronsaft tå deinn typen du bruke i Te'n. Du kainn å tesætt litte sitronsaft i lamme spylarvæska! De kainn æ bekræft: DET VERKE!
NTE nærme sæ nåkk påmeilling te å start opp planlægging tå utbøgginga på bøgd'n. 45 % påmeillt totalt, heile 80 % i Haugan å Stasjonsområde. Hyllbyggin legg dærme litte grainne ætti, mæn når fårmainn, æks trommis i Håinnmusikken, kjæm sæ ætti "Bayersk Aft'n", (kor'n ferræst'n fer føst gången deltok som jæst) villa de bli fart i påmeillinga. Ein sæksmainnsboli å slag tå de sist fæm tomtin oppi Utgarlslia ga te sammen 11 påmeillinga. Når Hyllastrainn å fylles opp kjæm de kansji fir derifrå å.
Det e ferræst'n itj nødveindi me hværken telefon eiller datatekåbling. Med dåle TV dækning å ustabil Paraboldækkning, kainn de vårrå og groinn te å rigg ne Parrabol'n å heiller ta i bruk NTE sett TV telbu.

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 21. oktober 2006.

"STENGT GRUNNET SYKDOM" sto de på døra når vi kom te PUBB'en i dag. Ætti i kårt råslaging kom vi fram te at alternative vart: Tur te gæli sia tå Straumen! Fårmainn kom me fårslage: PRIX kaffe'n på Straumen trøng kunda dæm å! Dærme starta fårtråppen i væg, fer å resærver bol. Redaktør'n fekk ansvare fer å vårrå på plass det "Akademiske kvarter" samtidi som meilling om ny møteplass vart kunnjort.

Hjørnbole i eitt trikainta rom! Akkurat passele stort te dagens møtedeltakera som såg humoristisk  på de at vi no befainn ås i utkaint'n, å på gæli si tå Straumen. Møte va tråss ailt låvle sætt å saklesta foillsteindi uklar. Riktinåkk ha a Åshild, sjæfe'n åt politiker'n me Eventyrbrus, kommi me anmodneng om at Hjørnbole skoill still som Børsebærera på TV-innsamlinga i mårrå. Ætti ein kårt diskusjon kom vi fram te at deinn einastin som koinn vårrå ægna som Børsbærar va Gavelsbo'n, å hainn va aillerede i aksjon, som Ælgjæger. Ingan ainn attme bole ha bæretellatels på Børs å dærme va saken klar. Vi ha ingen Børsbærar tejængele å klar te oppdrage. Anmodninga vart avsli.
Næste sak vart sælvfølgele om Politikera, svart arbe, karskdrekking å så videre! Kansji skoill 'n bynn me Politkk. Ein par dåggå som minister, på høg lønn, koinn så apsolutt ha jort sæ. Mæn vi kom fort fram te at vi va åverkvlifisert aill i hop, bortsjett frå hainn som aillerede va politiker da, å kommi te makta førri de va krav om groinnlægganes kvalifikasjona. Ætti opplysningan som kom fram i VG å på TV'n, så vurdert vi de te, at de bærre va så vitj at dæm koinn seias å representer grasrota, dæm som va på tinge no. Ja, te å m 'n Per "Kronprins" va jo reine dydsmønstre.
Vaffelkak, kaffe me påfyll kåsta å sjuåtrædve kronå, det vart sånn BOB BOB i fårhåill te på PUBB'en, kor vi drekk så my kaffe vi bærre klare, te førti kronå. Mæn så va det ti fer sokkerbittest'n. Når Gavelsbo'n va på Ælgjakt vart det politiker'n som fekk testoppdrage. Resultat: Såmmå sårrt som på PUBB'en, smuldra bort når 'n tok litte hart tin! Sokkerbit'n va næst umule å få uttu papire. Deinn henn saka bli vi vel nødd te å ta opp me produseint'n.
Hen skoill de egentle ha verri bilde tå deinn knust sokkerbit, eiller strøsokkre som det heite. Mæn i stan bli de i bilde tå Rørsia's deltidsansatte fotograf.
Vi går åver på nye å vektie bevis på de naturværera'n kaille Global oppvarming:

"Tatta te tu" svårrå kaill'n, når kjærringa ætterlyst oinnerboksa si. Det va sekkert føst på nett'nhoinnertale. No må 'n vel seil at oinnerboksa e bæst ægna te: Tainn trå!
Mæn uansjett kainn ein vel sei at de stort sjett bærre e fårdela me at de bli varmar i vere. Ein kainn vel å ta deinn henn framstillinga som i bekræftels på at tæmpraturregistreringan start på i ti kor værd'n va inn i ein heiller kaill periode, å behove fer sjykkele oinnerklea va stort. Oinnerbokså seies å vårrå i nymot'ns oppfinnelse som kom på mot'n, ætti at deinn sist istia va slut. Førri de hi det jo verri tropisk i områda heit opp te Svalbard. Nei, værd'n å klima'e styre sæ vel sjøl! Mæn inte de Sydlainske klima kjæm te Trøndelag, hi vi bruk fer nåkkå som varme ås, så kåmm i gang me å bygg Gasskraftværk!
Når vi føst ha ti tur'n te gæli sia tå Straumen ha vi jo egentle veinta at Olførar'n tok på sæ Olførarkjée sett, å tok i mot ås, mæn nei da, hainn va fråvårrånes, kansji va'n i Trondheim å planla OL søkna i lag me a Rita. Hainn satse vel stort no på å få lakt træningsleira å fårberedels te Innerøya.
Mæn e de lurt å sats på Vinter OL så langt fram i ti. Fortsætt utveklenga som de framstilles på klesnora, kainn de jo sjå ut te at de ha verri lurest å satsa på Såmmår OL!
Væl væl, ailtt hi ein ein'ni, sålles vart de me dagens møt på PRIX'n å!
No ønske vi a LENA: GOD BEDRING å satse på at hu e på plass bakom Vaffelpræssa te næste møt!

GO HÆLG!

LAUDA'N DEINN 14. oktober 2006.

Redaktør'n meille aillerede i kveill, deinn 12., fårfaill te Laudagsmøte. Det e bestæmt, frå høger håill, at 'n ska på høtt-tur.
Mæn likvel e de nåkkå som legg mæ stærkt på hjarte, å de e deinn tetakanes kjøringa me uregistrert kjørty på bøgd'n, deinn e fale, deinn e utrivele og deinn e foillsteindi ULÅVLE! På deinn sist førerprøven i dag va ein gut som vart 18 år, å avla førerprøve på bil. I Levangsgatan kom de ein skapning på uregistrert Minikråsssykkel, kjøringa va heiller itj aildeles reglemeintert. Da kom de klart å bestæmt frå kandidat'n: "Æ sjønne itj kor fereiller'n e, de e da dæm som hi ansvare, å muleheita te å grip inn! Mæn ka jær dæm: Aksæptere at avkåmme trimme moped'n, betale bot på åver fir tus'n krona, å te å me reparasjon på moped'n. Å ættipå e dæm messfernøgd me dåkk i Biltilsyne! Kolles håillninga e de dæm teføre ongan?"
De va åverraskanes ol, å vældi kloke ol, frå ein atte'n åring.

Tankan låg i haue, når æ kom bortåver Bjørklivein å oppdaga ein uregistrert minikråssykkel i gang me fleir fersjøk på bakhjulskjøring. Hainnde'n e på tur heim, no passe de kansji å ta ein prat me nån fereiller, når 'n kjæm heim! Så æ kjørd ætti.
Mæn litte længer oppi bakkin stoppa gut'n, attme ein kompis te me Minikråssykkel å nån veitja.

No ska æ itj gå i detalj, mæn de vart tæmmele klart at de mått te bistainn frå POLITIE.
Politiet kom!
Sakan løst sæ, å når alvåre ætti kvart vart klart å tydele, kainn ein kårt summer opp:

Å kjør uregistret motorkjøretøy e foillsteindi ferbudt. Te å me på egen eiendom.
Å kjør motorkjøretøy, utan førerbevis e ferbudt.
Oinntake e på bana godkjeint tå Norges Motorsportforbund. Da e aillergreinsan leger, å da kainn kjørtya brukas uregistret, på vældi bestæmte vikår.

Det vart å klart at de e vældi domt:

Å lyg om ailler.
Å lyg om forsikring.
Å lyg om førerbevis.
Å vårrå storkjæfta, å karåt.
Å nækt å fertæl kæm ein e.
Å tru at 'n itj kainn straffs når 'n e 14 år.
Å tru at Politié må ta ein på færk jærning.
Å tru at annmeillels frå 1 person itj e nåkk bevis.
Å tru på opplysninga, som sællera tå motorkjøty gi om bruk.
Å tru at Politie itj kainn beslaglægg kjørty som e ulåvle brukt.
Å tru me å reng farin, så at hainn skoill kåm å bank opp redaktør'n.
(De siste vart tå Politidama betægna som trussel, nåkkå som Politie tok vældi alvårle. Det va bærre å lever annmeillels. Så bars de rætt åt konfliktrådet.)

Mæn guta'n ska te slut få litte ROS å: Når alvåre einnele bynt å gå opp fer dæm kom dæm bægge to me hainna, å ba redaktør'n om oinnskjyllning fer oppførsel'n, som førd te at de va nødveindi å tekaill Politie.
Følgele e å saka, me å tru redaktør'n me bank, heiller itj aktuell å annmeill.

Ætti at redaktør'n ha opplyst navn å pærsonalia, å bekræta at 'n villa still opp som vitne så vart'n pærmitert.

Når æ seinar satt å fundet på det henne, så komm æ fram te: Kansji e itj fereiller'n så vældi klar åver reglan som jeill. Kansji lætt dæm sæ lur tå avkåmme, som referere te "De står på Internættsia åt dæm som sæll."
"Ikke tillat brukt på offentlig vei." Betyr ikke at det er lov å bruke kjørtye ut'n førerbevis, eiller på kåinnåker'n.

Ætti ein runde på "GOOGLE" fainn æ ein god del tå regelværke, kor hovedponkta, som jeill fer de henn tilfeille kainn lesas. Blaint ainna opplysninga som ein seriøs sællar hi på si Internættsi.
Link te kilda'n finnes oinner kvar æmne.

GOD Å TRAFIKKSEKKER HÆLG!

 

LAUDA'N DEINN 7. oktober 2006.

 

Slut på govére! Ja, no e de bærre å bu så på ein lang å blaut høst sålles at vassmagasina fylles, å strømprisa'n bli låg. No hi rikmainnsdøtra, hu Kristin, lakt fram statsbusjætte fer'n SøtJæns. Der sjer de ut te at det styres mot import tå feruræsa kølkraft i stan fer utbygging tå Gass å vinnkraft. Jo, da de e tydele at lainne styres tå minnertale fer tia. Nårges befølkning villa ha ferainnring i styringa tå lainne, sei a Kristin, som rase neåver på meiningsmålingan. No hi dæm styra i eitt år å koinn'a sjylt på at dæm itj hi fåtta sli ut i "foill blomst" på groinn tå at dæm stort sjett hi arva statsbusjætte. Mæn no bli de ferainnring: Vinnkrafatutbøgging bli de stopp på, gasskraftværk kainn itj byggas utan kåstbar rænsing, vainnkraft ska itj utbyggas. Ja, de e gått at vi får starta opp nån gammel kølkraftværk, i utlainne, sålles at vi oinngår fårurænsning hen i lainne. Sjit i værden låvvå Nårri!
Å så satses de stort på miljøvænnle bila da! Dieselæksosspyanes bila va før i sjællsol, no bli dæm sætt i høgsæte som dæm som e mæst miljøvannele! Du stor aill værd'n fer i framskrett. At diselæksos'n innheill hælseskadele ståffa e jo de flestan kjeinnt me, mæn de e bærre det at de itj laga målemetoda som fertæle om dæm i klartækst, mæn spør ein som hi Assma, da får du hør koless de verke, fer hainn hi innbøgd målemetoda å kainn føl resultate umiddelbart.
Som ein kainn sjå på bilde glise Gavelsbon gått, hainn e ein tå vinneran, kjøre diselbil,  diseltraktor å sæll biobreinnsel i fårm tå Bjørkve å Granve. No e framtia løs. På Skogn hi dæm lakt fram nye plana fer Gasskraftværke. No bi de hælvert Gasskraftproduksjon som ska ærstattas tå Biobreinnsel. Værdin på Ødderskogen på Gavel auke dærme krafti. Hainn Lasse dærimot va messfernøgd, diselavjift på disel åt båtmotor'n de lekt 'n itj. Heilt i ård'n fer mæ meint deinn båtlaus fårmainn. De e frivelli å ha båt!
Nei, no e de nåkk politikk, mæn de bli speinnanes å lesa næste meiningsmåling!
Ælgjakt dærimot der mått vi opdateras. Fir ælga feillt på væstsia hi vi fårr orientering om. På Østsia meint 'n Andes at dæm ha skøtti foillkvote på fæm ælga. Om Koavaile va de heiller usekker meillinga, muligens va bomsjøting på ein Ælgoksi einast resultate derifrå. Næste periode starte 10. oktober. De kainn tyd på at de e utøkkt utåver Koamarka i ailfaill, men der e jo grinna låst å da--------.
Gavelsbo'n driv jo me kjøttfe, å heile flåkken lat te ut på leiting ættin nytt å ber beit, om tissdagskveill'n, eiller va de om onnda'n? De fainn dæm i hagan å a Ingeborg, i Nolgal'n. Ti åver sæks ha Gavelsbo'n fått telefon frå ei som va vækt tå bjelleklang i haga'n, mæn Gavelsbo'n ha itj registrert anrope, å starta ut på skolbusskjøring. På Mære ha 'n fått ein ny telefon frå Hellemshaugan. E de din krøtter som går på skolvei'n, oppme ratdal'n? Jo de va i trivele besje å få, i dråsjeunifårm å "lakksko", mæn heim bar de. Mæn ein jetar i dråsjeunifårm hainn sætt sæ tydelevis i respækt. Krøttera sjønnt fort at no va de slut på friheita, samla sæ på ei rækk å tussla rætt heim te Gavel.
Sjøttarlage bøggd i fjol heilt ny å miljøvænnle stainnplass, mæn bøgginga tå de nye tømmra sjøttarhuse hi stått i stampe læng. Mæn henn vækka vart de oppdag løs på område, å røkta'n sei at dognasaktivitet'n hi kommi i gang i jænn, så i løpe ta høst'n/vinter'n e de kansji kommi tak på plass.
Stor feilinvestering ha fårmainn kommi i skade fer å jørrå i vår. Gavelsbo'n kjørd da i stort lass proviaint oppåver te Volhauge'n. No mått'n teng ny sjøss. Æ må ha kjørd nå Øl te bøggds finn vinter'n kjæm, kjøre du? Va spørsmåle te Gavelsbo'n. Nei, så bætterde, de jær æ itj nei! Ølé får du drekk opp der de é!
Hasti oppbrudd klåkka kvart åver eitt, Vinet Open! Fåraminn ha sponsa "Peppes Pizza" som skoill spæll klåkka ti på hælv to! (Sjå Hylla no fer tia om i stoinn.)
 

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 30. september 2006.

jæmpever i dag! Sist da'n i septæmber me sjortarmver, utepils å ver te å mal vinnsji'i ti. Jo da det går an fer deinn som itj driv Ælgjakt, åt dæm e de aillt fer varmt, skoill itj ha hatt meir einn ein 8 grader pluss dæm sjø! Ska dæm bærg kjøtte, fer spyfluinvasjon, bli dæm vel nødd te å skaff sæ kjølerom eiller å levere å Slaterie på Innerøy'n. De va lite røkt om jakt einnå mæns vi va på møte, mæn seinar vart de sakt at jaktlage åt Gavelsbo'n ha skøtti ku å kælv. Meillinga frå østsia tå Jærnba'n va mangelfoill.
I dag koinn de einnele registreras gardinå i vindua på ei tå leileheitan på Hyllastrand, ja, de vart te å me sjett følk utpå altan! Hjørnbole ønske bebueran vælkåmmen å minne om at det e møt, på Pubb'en kvar laudag frå klåkka tåll, kor de e Vælkåmmen!
Som kjeint hi 'n Anders sælt Nolsalber, å fløtt på i låftleiliheit innpå Lænsmyr'n, nåkkå som Murmester'n, å bolifeiltutbyggar'n på Utgalslia, syntes va aildeles fer gæli! No må du kåmmå dæ neppå Hylla du å Anders, va deinn klare besje'n. Vi hi sælt tri leielheita, å starte snart opp bygging tå ein sæksmainnsboli, kor du kainn få kjøpt dæ sjølægarleileheit på dryge 70 kvm, fer fir å i hældd tus'n fer mån, å så sløngt 'n reklamen i bole. Joda, hainn Anders studere prospækte hainn, så vi får vel hør om de snart bli fløtting.
Meir husbygging va de å fårberedels te. Austadguta'n, som ha fått deinn sist storjåbbe'n på E6'n, frå Frøset te einnin påMæresmyra, såg sæ no nødd te å utvi kontorlokala. Vægvæsne krævd at papirmølna mått funger, å fælleskontore på spiseromme byinnt no å vårrå i minst lage. 2 etasja, me i groinnflat på 200 kvm, skoill vårrå oinner bygging på Husfabrikken på Steinkjer, så noe mått de byggas groinnmur i ein fart.
Hu Lena va på plass å reklamert fér kveill'n Trubadurarrangsjemang, å håpa på stort oppmøt. Fårmainn skoill representer Hjørnbole så vi får vél rapport på næste møt.
De é Vine Open næste laudag å Hjørnbole må still lag, de va oppfårdringa frå nabobole, utan at de utløst nån stor applaus. De va i aillfaill ingen som umiddelbart følt de stor kaillé, mæn det trøngs da vel tilskuera, å når arrangsjemange fåregår på slut'n tå møte, så bli de vel heillst deinn aktivitet'n Hjørnbole får delta på.
Røkta om Dainsgala på Storli'n nådd å bole. Der ha Hylla verri representert, mæn de musikalsk opplevelsa'n skoill vestnåkk, fer ænkelte, ha verri begreinsa. Føstemainn skoill ha gått te sængs aillerde i titi'n, å ein ainn påsto at Ole Ivars bærre ha stått å mima te "Playbækk" musikk. Ja, vi får vel hør ein foillsteindi rapport på næste møt, håpe vi.

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 23. september 2006.

De va itj tæmpen som jåggå ås inn i dag, mæn de duskrægna litte grainne, å når fleir ha skrækk fer å bli blaut i håre, så dærme vart møte inn. Tåmti'n å Gavelsbo'n tråssa rægné å e hen ut fer ein røykepause.
Hu Lena hi ti sæ pause frå Vaffelpræssa å e attme bole fer å reklamer fer Trubadur Erik Asp, som kjæm te PUBB'en næste laudagskveill. Vaktmester'n studere plakat'n å lure på ka slaks oinnerhåillning det bli. Ein allsidi kar som hi fått my skryt, e svare heinnes Lena. D e bærre å kåmm så får du bedømm sjøl, e oppfårdringa.
Fårmainn ha ti reprimand'n frå førri møte på alvår, avlyst planlakt Svænsktur, fer å møt i dag. Ja, de va lurt, saken vart avslutta utan ytterle påtale.
Bjønnjakt, strømkrise, varmepompå, jolvarmi, klasebomba, breibainn å vesalg bli i dag de vektiast æmna.
Bjønnjakt ha itj Gavelsbo'n nå tru på at de vart, så naturværnar'n koinn ta de me ro på det område, de va itj oppsærver bjønnbiiå i Gavelsmarka i aillfaill. Mæ de finnes da ainna teng åt naturværnar da:
Fårsvare teste klasebombå på Hjærkinn å naturværnar'n frå Straumen e ailldeles bestyrta. Bebude stor demonstrasjon oppå Hjærkinn i lag me i avdanka SV dam frå Oppdal. Jo da, demonstrasjon vart de, mæn itj stor nei! På Tv'n såg de ut te at fer de mæsta va småonga som bar plakata'n. De va vest ein skoli som ha ti fri i  anledning da,n. Demonstrasjon må vel betægnas som fjasko deinn, me bakgroinn i uttalelsa'n på fårhåinn.
Me tanke på at de e læng sia Hjørnbole veto bøgging tå Gasskraftværk, e de ailldeles utrule at dæm itj hi sætt i gang. Ja te å me 'n Jens va eni me ås i føste mai talen sin. Mæn itjnå hi sjedd. De sjer ut te at de é minnertale, nei te ailtt partie, som styre lainne på de område. Nei, drit i værd'n, Leve Norge, sjer de ut te at denn jængen står fer. No seinne vi Gass'n te utlainne, å importere kølkraft sjøl!!! Itj rart utlæningan flire tå ås nei.
Mæn så e de jo Biobreinnsel da. No va de ein som innvitert Veproduseinta'n på bøgd'n te å åffentlejørrå veprisa'n sin på Rørsia. De vart itj nå stårm me hænnveinnelsa nei! itj i ol frå nån. Te å me Gavelsbo'n hi verri foillsteindi tyst, å de va 'n når saka vart oppti på møte å, så der i frå va de itj stort å heint. No fåregåre tydelivis vesalg både frå Håmmår, Gavel å itj minst i frå Fyr å Flamme som hi fløtta meir fram i løse innpå Lænsmyr'n. No hi dæm tehåill på område te Murmester'n Br. Austad. De e spørsmål om de e nødveindi me aktiv å oinnersjøkanes sjornallistikk fer å skaff fram nå fakta hen.
Lainne væks i jænn tå skog, som kainn brukas te Biobreinnsel. Vaktmester'n ha ti tåge te Værdal'n hen ein dag, å ferveinta fin utsekt te Hylla. Mæn da ha 'n vørti skuffa, foilsteindi i jænnvøksi langs jærnban! No må vi tru at de kjæm i gang Pelletsfabrikk oppi Meråker sålles at de bli lønnsåmt å høgg ut aill U-skogen som væks opp. Hjørnbole støtte tetake!
Rejæringa bebuda stor innsats på Varmpompå, mæn itj tå deinn sårt'n som fårmainn å redaktør'n hi montert nei. Nei, det mått vårrå pompå fer vat'nberri varmi, skoill de utbetalas teskudd. Ska'n få sånnt teskudd va de bærre å sætt i gang me å riv ut gølv, lægg ne varmrøri, bårrå hoinneråtju meter neijænnom jola, å kjøp inn varmepomp fer vainn berri varmi. Kåstna kansji 200.000 kronå, teskudd på 20.000 kronå!! Du store værd'n fer i miljøtetak. Da bli de nåkk gunstiar å klar sæ utan teskudd! (Ferræst'n årsresultate fer varmepompa åt redaktør'n e klart, å legg på sia Soinnsøya Næringspark.)
Breibainn te Røra! Ja, de va temae på Samfunnshuse om tissdagskveill'n. 70 stykkja ha meilt sæ på, å vaktmester'n ha budd te stole te de antale. Hoinner stykkja møtt opp å dærme va de bærre å sætt i gang me å bårrå stola. Intressangt møt me mykkjy go Infårmasjon. Framtia kjæm te Røra, me breibainn i huse stig værdi'n, va meillinga. Lynkjappt Internætt, TV me i utrule antal kanalam muleheit te å kjøp de filman du sjøl vil sjå, å itj minst reng så my du vill innan lainne fer 140 kronå mån. Fer 1.400krona la NTE fiberkabel te tomtgrinsa. Betald du 2.500 kronå te grov dæm heilt åt husvæggen. Så bestæmt du seinar sjøl ka du skoill ha. Foill groinnpakke me Internætt, TV å telefon kjæm på ca. 10.000 kronå i åre i abonnemangkåstna. Du må ha ein styringsbåks fer TV som bli ein eingangskåstna på kape 900 kronå.
Heile 70 stykkja tægna avtale om tissdagskveill, nåkkå som NTE følke syntes va gått åver ferveinta, mæn de tyda å på at Rørbyggin ha sætt sæ inn i saka å telbua på fårhåinn.
Ein teng s de vekti å vårrå klar åver: TÅGE GÅR NO! Ska du kåbbel dæ på seinar må du sjøl gråvvå da fram te kåblingsponkte, som kainn ligge fleir hoinner meter oinna. DE BLI DYRT DE! Tænk på at huse sekkert ein gång ska sællas! Me breibainn kainn du da få ein utrule ber pris + oppte 4 %. Det bli bra reint på pængan bærre me å ha Fiberkabel'n på groinnmur'n de!

GOD HÆLG!!

LAUDA'N DEINN 16. september 2006.

De va itj slut på Såmmår'n læl!! Ein ny møtedag me sjortarmver. I dag kainn vi konstanter at de gønnes gått borti Ko'n, ja, te å me i to Grønnfarga. Atme vein kainn ein sjå ein løsar farge nåkkå som, ætti ækspærtutalesa frå Gavel, sjylles at Størebo'n hi de fer travelt. Hainn hi itj tia te å lætt trøska gå sæ rein, finn 'n snu å sætt kurs'n oppåver bakkin. Resultate bli at store mængda kåinn går åver restera'n, no spire de fer foillt, i lamme Vinterkveita. Spællt kåinn e spællt pæng de!
Som vanle hi vi fin utsekt te mang småbåta, å koinn vi oppsærever ein nykåmmar:

Ei fin å stillegåanes tresnekk kom sakte innåver mot kaia, fer å plokk opp passasjera.

Å 'n Stig som vi trudd vi ha fått være som møtedeltakar svekta i dag. I stan tok 'n sæ ein tur på Hyllbokta me "Dalla". Va de ainner tur i år tru? Jo da, båt e kjækkt å ha, å ha dæm itj liggi i ro utom Hylla, så ha det verri nå som mangla!

Bjønnjakt oinner Ælgjakta!! Væst fer E6'n va de å næmt! No e de spørsmål bli de Bjønnjakt på Gavelsbon å jaktlage? Mæn som vanle vakna Naturværnar'n utpå Innerøy'n! Telatelsa te Bjønnjakt skoill bærre jeill Hainnbjønn. Naturværnar'n jekk ailldeles som ferveinta stært i mot. No va argumeinte at jægera'n koinn kåmmå te å sjøt Bjønnbinnå, å da sto Bjønnbestainn i fare, itjnå snakk om at Sau å husdyr stadi vækk bli dreppi tå råvdyr nei! Å lægg ne tamdyrdræft sålles at husdyrhåill fersvinn de e greitt de. Mæn ka bli resultate da?
Jo, lainne væks i jænn tå Lauvskog, Breinnhuttu, kratt å legnanes. Dæm vil jærn ha Kulturlainnskap i hævd, mæn vedlikehåillsarbeidera, i fårm tå beitanes Husdyr, dæm ska bort te fårdel fer råvdyr! Snakk om toillbailla!
 

Breibainn te Rørbyggin? Ja, no sætt E-værke inn storoffansiven å arrangsjere INFO møt på Samfunnshuse om tissda'n dein nettan klåkka nett'n. De e aillerede utseinnt INFO brev ta dæm som tilear hi meillt sæ interessert, mæn de e sekkert mang som sett på jale å veinte. No legg de ein lit'n TRUSSEL bakom: Bli det fer lite binnanes påmeilling bli de inga utbygging!! E-værke ska sælvfølgele tjen pæng på prosjækte å da vill dæm vel ha 80 % påmeilling, om røktan sei rætt. (De e vest i ega avdelig som styre me Fiberkabel'n, å dæm får vesst itj låv te å lægg på Nættleia fer å dækk oinnerskudd.)
Fiberkabel'n ska vesst ji ås muleheit te å ta i mot ei mængd TV seinninga tå utrule bra Tæknisk kvalitet, (Dåle programm bli fræmdeles dåle), ber å snåpar Internætttekåbling å belliar telefon.
Ja, deinn som møte opp før sekkkert hør mykkjy skryt, SÅ MØT OPP RØRBYGGY! Kaffe me nåkkå atåt skoill de å bli.

Fårmainn meillt fårfaill me de henn bilde: Va på Typpertur, på Volhaugen. Søknan vart avsli me besje om at Typper de koinn 'n plokk imårrå!

VEKTI MEILLING: HORNMUSIKKEN HAR FÅTT:

NY INTERNETTADRESSE!

Der kainn du lesa om BAYERSK AFTEN 2006.

Anders Salberg har ett postkort av Hylla, fra ca. 1908. Fram og bakside av kortet ligger sammen med andre gamle bilder på "Førstsia".

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 9. september 2006.

I dag koinn vi slå fast at det va slut på såmmår'n. Ræg'n å surt ver jol de nødveindi å fløtt innomhus. Mæn de va ein go teng me me deinn saka, oppmøte to sæ opp betydele, heile 12 stykkja va innom hjørnbole i dag. Ja, vi koinn te å me ønsk i nytt medlæm vællkåmmen: Stig Green junior! Hainn Stig va ut å trilla, me de fårmåle at junior'n skoill såvvå, mæn de slo feil! Muleheita te Vaffelkak på Pubb'en ha gut'n oppfatta, å dærme var de møtedeltakels fer bægge to. Ætti som vi no, fer føst gången, va samla så mang vart de nødveindi me i oppsummering tå teng å tang som ha sjedd på bøgd'n å i omægm.
Hainn Bjarne vaktmester koinn rapporter at Internættsærver'n, som ska sættas opp på Samfunnshuse snart va klar te å gå på lufta. Breibainn frå NTE ha jort de mule å sætt opp ein egen særver på Samfunnshuse. Deinn villa få kapasitet te å ta i mot hjæmmesia fer lag å fereninga på Rør'n. Samfunnshuse ha fått Medialina på Egge videregående skole te å lag sia som Sanfunshuse skoill presangter sæ på. No skoill sia vårrå klar te å gå på lufta. I stargropa te å fløtt åver va både Songlage å Hånnmusikken. Sånglage skoill vestnåkk aillerede ha fått lage i nytt Internættsi, me ny adræsse. Mæn når'n trøkke på linken på Rørsia eiller søke i Google, e de fræmdeles reklamen fer Growe's garage som dokke opp. Ja, de bli speinnanes å følli me.
Einnele koinn vi å få opplysninga om kåinnhøst'n på bød'n. Hainn Bærnte koinn rapporter at Stortrøska va færdi me sesången, å me brukbart resultat: ca. 400 kg på måle å vassprosænt'n ha leggi millom 13 å 22 %. Bra, mæn itj nå tåppår nei!!
Ælles ha de verri ferfløttning tå "Jærnbanespor" nerri Hyllfjæra'n. Tåmti'n ha fløtta spore som låg neom "Hyllen" bortåver åt si ega båtstø. Me tyve oljefat fastsurra ha de, på de treddi fersjøke einnele løkkas å få utstyre te å flyt. Utåver de ha de verri i stort utslæpp tå kælk utpå værke. Ein svænske ha lasta semi'n sin aildeles fer gæli, ha fått ailt fer my lass å skoill kjør opp teppén fer å kvett sæ me åverlasse. Resultat semi'n bekka, tanken rævna å tyve tånn kælkstøv for te vers. No bli det vel vindusvask på Hyllbyggin!! (De e bekræfta at de itj va deinn såmmå svænken som bekka oppi Skrøvdal'n.)
Når vi føst e inn på Kælkværke så pæles det no fer nye Kælkomna neppå Ørin. I føste omgang ska det opp ein om'n, mæn dæm e førri vár å pær fundameint f´r tri omna.

Mæn så va det Olførar'n som mangla pæng i kommunekassa!
Hjørnbole, som ha ærfaringa med fotobåksa, fåreslo som ærstatning fer eiendomskatt, at kommun koinn sætt opp fotobåksa i bolifeilta, å kasser inn pænga'n sjøl. Fer å oinnerbygg fårslag så vart Vægvæsne engasjert te å fåreta fartsmålinga i eitt bolifeilt på bøgd'n, å hen e resultate, som e foillsteindi åffentle:

På ei dryg vækka koinn Olførar'n ha teførd kommunekassa næst'n tri hoinner tus'n kronå! De må da vårrå my meir effæktivt einn eiendomskatt de, Olførar!! Å så e de da heilt frivelli å betal!

No trøng de henn tale litte grainne meir kjøtt på beine. I måleperiod'n passer det trafikktælar'n heile 1.277 kjørty, mopeda, motorsykla å bila. Det fæm høgst hastiheita'n i døgne vart registrert me tidsponkt, å de e de registreringan som e ti inn i tabell'n åver.
På kvardåggå'n passert de i snett 175 kjørty. Laudan å synnda'n 125 kjørty.
Jænnomsnettsfart'n på kvardåggå'n låg på 29 km/t. Lauda'n å synnda'n på 27 km/t. Så jænnomsnetts sjåfør'n hainn må 'n ta tå sæ hatt'n fér!!
Mæn så e de de høgst fartan: Dæm fåregår fer storpart'n sin del i millom klåkka tri å sæks på ættemedda'n! Aillså i deinn tia ongan hi mæst bruk fer vei'n!
Mæst betænkele e de at de høgst fart'n, i stor grad, skje på såmmå ti å e nåkk så rutinemæssi. Aillså kainn ein trækk ut at de e i lite fåtal sjåføra, kainnsji bærre ein tri-fir stykkja så står fer storpart'n tå fortkjøringa.
Å hen legg kjærnen tå probleme: Ska nån få uvætti, å uansvare sjåføra få utlægg trivsel'n ti i bolifeilt me fortkjøringa si? Ska nån få uvætti, å uansvare sjåføra påfør aill de ainner ulæmpan me fartsdæmpanes tetak?

NEI å atter NEI!
Ut i frå tabbell'n kainn ein sjå at Lænsmainn koinn ha ti sæ ein tur me Laser'n, ein hælvtimes ti ætti klåkka tri, å plokka førarkort! Kansji mått 'n å bura inn ænkelte sjåføra fer i stoinn, me de fårmål at dæm skoill ler, at fortkjøring e DOMMT!

No ho Vægvæsne tala på bole, så kansji kainn Lænsmainn reager hainn å!

TIPS: Tesvaranes målinga fårete Vægvæsne ætti hænnveinnelsa frå Velforeninga, kommuna, skoli, barnhaga o.l. Det e bærre å rætt i hænveinnels te Vægsjæfe'n, så bli fårespørsel'n behainnla.

GOD Å TRAFIKKSEKKER HÆLG!

 

LAUDA'N DEINN 2. september 2006.

2. septæmber å fræmdeles sjortarmver å særvering på uteresturangen! Om de va deinn nia'n eiller deinn tia'n vækka me sjortarmver vart vi itj ailldeles sekker på, mæn de hi verri ein alvårle fin såmmår. No sjer de ut te at kåinne e skerri å i hus, åkran legg foill tå roinnbaill, å i Ko'n kainn vi sjå at Høstkveita bynne å farg bakkan grønn. Ætti som både Gavel's å Hellem's bo'n mangle va de itj muleheit te å få nå fagle uttalels om størrelsa på avlinga'n, mæn svare ha vel vørti: " Jo, son metti i laji."
Om 'n sjer gått på bilde oppafer kainn ein sjå ein stor Måsflåkk som legg å kose sæ. Ei stoinn låg då utpå Bokta, å i ainna stoinn va dæm oppi fjæra. Mæn ein teng feroinnar ås, de va så utrule still, å vi mått prøv å finn årsaka. Tri mainn på ei si tå bole reist sæ samtidi, å de va bærre på hækta at vi som sat på ainner si'a itj jekk på rattata, me bole oppå ås, mæn rask reaksjon reidda situasjon, bærre kaffekåppen åt bilsællar'n fekk sæ ein lufttur.
Når vi såg i fjæra fekk vi svare: Eitt hælvmeterbreitt beilt me Kræpsdyr låg i flomåle, så hen ha Måsin meddaggmat'n klar. Itj rart Måsi'n va still nei!
No e spørsmåle: Ka e de som legg i fjæra? E de små Reker, e de det som kailles Krill eiller e de nå ainna? Å ka e årsaka te at de hi hamna i fjæra? (Bilde finnes å i my ber oppløsning å e de nån som føle behov fer de, så seinn ein E-post.)
Redaktør'n hi hatt nån fin dåggå på Island, kjørd ca. 1.800 km i i aill slags terræng, hi ailler sjett så store slettå. Dæm hi verri foill stå lavastien, måssåbegrodd stein, sainn å grus å graslettå. Dom som ein Sau fekk vi å ferklarenga på: Fint gras neppå flata, mæn sau'n jekk fleir hoinner meter oppi stupbratt fjellsiå, kor det næst'n itj va i strå å finn! Rasfareskilte mått bety at det va fare fer ras tå sau.
Reklameplakat'n fer Bayersk aft'n på "Det skjer på Røra"

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 26. august 2006.

Itjnå PUBBmøt i dag heiller, mæn dærimot tur te Reykjavik kor vi fekk særvert "Langdrinka" mett i hainelsgata, snakk om go mottakels! Ælees hi de verri nån fine å aktiv dåggå kor vi hi sjett utrule mykkjy stein, lava å kraftlinå.

At Islæningan hi utrule my spesialkjørty hi vi å fåtta sjett, hen representert me ein utrule lang Hummer. Blå Lagune står sælvfølgele på programme, mæn det bli itj finn om månda'n.

GO HÆLG!
 

LAUDA'N DEINN 19. august 2006.

Feriestart på redaktør'n akkurat no, ti på hælv eitt, sjøla hi pakka koffeta'n å e klar te avreis. De vart dæffer itjnå møt i dag. Reisemål e blainnt ainna dein Blå Lagune på ISLAINN!

GO HÆLG!!

LAUDA'N DEINN 12. august 2006.

De vart dåle me Pubb-møt på både Gavelsbo'n å redaktør'n i dag. Hen står Gavelsbo'n å beoinnre i nyinkjøpt roinnbaillpræss, i nerheita tå Hamar. Klåkka e akkurat passert tåll å fårmainn i i gang me å sætt møte på PUBB'en å ætterlys møtedeltakera på Mobil'n. Fårfaillsmeilling vart seint, å tydelevis goti.
Fåranledninga te deinn henn tur'n va i uheill Gavelsbo'n ha oinner deinn føst grashøstinga i år. Me nytraktor'n tekåbla gammelpræssa skoill'n start opp me roinbaillpræssing borti bakkan. Hainn ha itj meir einn såvitt sætt i gang da 'n ha hørd ein uvant lyd. Når 'n snudd sæ fer å sjækk va roinnbaillpræssa bort. Hu ha ferlatt traktor'n å ti sæ ein tur på ega hainn, rasert ein massa go ve på tur'n i jænnom skogpull'n finn a la sæ te ro i kåinnåker'n. Fer Gavelsbo'n va de bærre å konstanter: Jarnskrammle va ber ægna te spiker einn roinnbaillpræssing.
No står ainnerslått'n fer tur å ny præss mått anskaffas å hu fainn 'n sælfølgele itj nerar einn på Hamar, å me lånt lastebil å redaktør'n som resærvesjåfør vart de Hamartur i stan fer PUBB møt i dag.
På ein sånn tur bli de sælfølge gode muleheita te å ta fer sæ mang fersjelli æmna. De vårrå sæ politikerans fersømmels tå vægbygging i lainne. Hovedinnfartan te Trondheim e stort sjett på såmmå nivå som i 1950, likæns vein i store dela tå Sokndal'n å mot Bærkåk, mæn det sjer da ei å ainna klattvis utbøgginga, ein kilometer hen å i par ainner den.
Å så e de no feribilista som sætt sæ som mål å sørg fer at trafikken itj går åver det låvle nivå. Ein sånn ein låg vi ætti heile vei'n frå Bærkåk te Lundamo. Sekkert presis 60 - 70 - 50 - 80 km/t på sett spedometer, mæn gått oinner fartsgriesa. Brems ne å ga på aildeles presis på aill fartsferainnrengan. Mæn så fekk'n sainnheitas øyeblekk, i 70 sona førri Lundamo. Fartstavla vist 'n 63 km/t, hainn registrert de tydelevis, ga på litte grainn, mæn svengt så tå atme Kroa på Lundamo, der vart'n sekkert settanes å beoinner deinn lange kø'n hainn ha ætti sæ. (Kansji sjæmtes 'n litte grainn å.)
Jo da vi kom da inn på debatt'n om visse russiske damer å da. Ja, de e ailldeles utrule ka ænkelte klare å få te tå nån tankestrek. Mæn når redaktør'n væld å bruk tankestrek va de sælvfølgele fer at deinn ænkelte lesar sjøl koinn foillfør sætningen ut i frå egne tanka å forutsættnenga, fårma frå te miljø, kunnskapa å itj minst ærfaringa. Redaktør'n kainn itj sjå at deinn sætninga som va skrevi koinn gi groillag fer det tankan som tydelevis hi verri vældi framtreanes, ja ænkelte hi te å me greidd å fynni teng på framsia, som itj ein gång står der! (Ferræst'n ole som va brukt vart kåra te "ÅRETS OL" i følge ein artikel som finnes på GOOGLE, å e i ganske vanle uttrøkk i både avisa, radio å TV.)
Ein kainn å sjå at ænkelte sjer muleheita fer å kjøp sæ leileheit på Hylla, å te sånne fårmål e jo de omtalde huse pærfækt, me stor utstillingsvindu heit ut mot vei'n.
Ein fresk debatt me me ærle meina de sætt redaktør'n pris på, så vælkommen me sakle inlægg i Jæsteboka!

De e ganske utrule kor my besøk det e, jamt åver ca. 4.000 oppslag fer vækka, å no hi besøka på føstsia passert 47.000 besøk!

SÅ TE EI ÆTTERLYSNING:

Hei Jan,
Bra tiltak med Røra-sia! Flotte bilder og arti med litt uskyldig småsladder!

Kan du være så snill og etterlyse sykkelen min på Røra-sia. Den ble stjålet i påska fra garasjebygget på Koa. Sykkelen var knapt ett år gammel, en svart damesykkel av merket Classic, med kurv foran hvor det lå en rød hjelm. Kanskje ligger sykkelen gjenslengt en plass på Røra? Jeg har etterlyst sykkelen flere ganger hos politiet, men ingen sykkel er innlevert der.

En ting er at sykkelen er stjålet, det er selvfølgelig svært irriterende, men det som er enda verre er at "folk" tar seg inn i uthusene på Koa.Det har nemlig skjedd før!

Hilsen Eli Joh. Bragstad

Redaktør'n takke fer ros'n! E de nån som kainn hjølp a Eli me å få tebake sykkel'n?

LAUDA'N DEINN 5. august 2006.

Ja, da hi de vørti august å kåinnåkran på bøgd'n står gul å snart klar te trøsking. Hainn Bernte antyda at Stortrøska skoill ut på åkran mot næste hælg, om vere hoill sæ. Åker'n neppå Sainna i Ko'n (Avisåker'n) bruke å låkk Støreb'n utpå tile å da kjæmm de  som åftest  i avisa. Avlingsmæssi såg de ut te å bli i bra år, mæn de va fynni utrule my Floghager, de va næmt 60 plastsækki på 10 mål, å ein tå kåinnbonan. I år kainn itj Rørbøggin længer skryt tå å ha deinn støst trøska. På Fælleskjøpe på Steinkjer va de no levert ei som va lik stor, å 2 som va stør. Spørsmåle e vel om de e nåkk åkra å trøsk. Hainn Bernte å Gjeldsåsbon ha aillerde 2.000 mål på ordeleste, å rækna me at start'n villa sje i Nyjale.
Deinn henn vækka hi både avisa'n å TV'n hatt fleir innslag om skippera som hi kjørd båt'n på lainn, nåkkå som kainn bli problematisk, å før te skada på både båt å mainnskap.
Mæn Sunnmøringan sjer som vanle ingen problem, mæn muleheita fer Innovativ produktutvekling, å dæ hæfte itj.
No hi dæm prototype'n klar!
I samarbé me Amerikaner'n hi dæm ti i bruk avansert tæknologi å montert beilta på båt'n.
Beilta kjæm frå i hurtigåanes stridsvågn berægna fer bruk i Ørkenområda, å ska ætti opplysningan vårrå utvekla te å stå i mot støvåt å ekstrem ørkenfårhåill. Ætti de produktsjæfe'n uttale e sjøvatt'n itjnå problem. Avansert å hæmmele tæknologi e tatt i bruk, å åvergangen frå sjø te lainn, seies å vårrå samenlegnbar me i fly som lainne. Såvvånes skippera? Itjnå problem! Sattelittnavigasjon, avansert datatæknolågi å hydraulikk (Muligens levert frå Vang's Mek. på Utøy'n), kobla i håp me opplysninga fra lainn å sjøkart va løysnenga. Når båt'n nærma sæ lainn vart prossæs'n starta, å båt'n skifta automatisk åver frå sjø te lainn modus, å deinn videre færd på lainn fortsætt trøgt å sekkert. Skippersærtifikat å førarkort fer snøskuter skoill vessnåkk vårrå nåkk når båt'n jekk på  beilta.

Dæm sætt sekkert pris på at sola jømt sæ bakon sjydække dognadsjængen som drei å skifta tak borti Lia. Ainner kosa sæ me kaffe å Vaffelkak på Pubb'en, kor oppmøte bærre va sånn passele, mæn ein fæm sæks stykkja va samla. Fårmainn ha fårfaill, va oppi UFO dal'n å plokka Måilt. (Bilda på MMS sia.) Gavelsbo'n va å rapportert heimkommi frå feri i Sværri, mæn anngreppi tå akutt Måiltplokkarløst, hainn va på hæmmele plass.
"Hyllastrainn" e fint å passe gått inn på Hylla, sjett frå Hærnæssa, sto de å lesa i jæsteboka. Jau, de kjæm sekkert an på auån som sjer, legne my på ei Garasje fer store skurtrøska, meine no redaktør'n. I ainna go sammelegning kom: "Russerhorån e fin på avstainn dæm å --------!"

GO HÆLG!

LAUDA'N DEINN 29. juli 2006.

Kvart åver ti i gårkveill jekk sola ne bakom Grindbergshaugan, å de va slut på einda ein fin såmmårdag!
edaktør'n meille fårfaill te dagens møt. Ska besøk LI martnan som vesstnåkk arrangsjeres deinn henn vækka. Bomma i fjol, va ut ei vækka fer tile!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 22. juli 2006.

Stort mysterium fer ås i dag, to båta hi åvernatt på Hylla jæstehamn, mæn ingen vest de minste om kæm, ka, kor!

Ælles va de foillsteindi saklaust i dag, stort sjett bærre tomprat:
---- dæm gulne åkra'n i Ko'n.
-----de e no bærre fæm månw te jul -------.
----ja, ein vinn itj stort meir einn å leit jultre!
-----no må de sjå løst på de, de e jo bærre fæm måna te sol snu!!!

Hainn Bård Gunnar ska vel ut å prøv nymotor'n. Hi verri neppå Møre å kjøpt sæ firtakter sjø.
------  No går Myhre'n frå Gapahuken, e vel færdi me å lesa avisa.
------- ka du heill på me no da Bård Gunnar, e de toill me fertøyningan.
------ må vel sjækk dæm ætti at deinn litj ræserbåt'n såkk. Mæn dæm hi no fått start på 'n i jænn.
------ Jaggu går'n stilt firtakter'n.
------ deinn henn REO'n va vel dein føst årntle lastebil du kjørd Svein.
------ de bli finver i Lofot'n te vækka'n. Vi fer klåkka ni om måndagsmårrån. Jo, de komm fårslag om start klåkka ått, mæn da sætt æ ne fot'n!!
---------- må ve ta ein sykkeltur te Pubb'en i kveill!
------ hi det vørti ny kranbil åt Brødrene? Møtt ein stålt sjåfør i roinnkjøringa på Figga i går.
---------- ny, å ny, mæn ny fer ås i aillfaill, å 'n Rune hi te å me skrøtti tå'n!GO HÆLG!

LAUDA'N DEINN 15. juli 2006.

Fèriti, mæn gått oppmøt læl, ått kailla å ei dame! Ailldeles utrule ka tetrækkningskraft vi ætti kvart hi fått. No vart de riktinåkk nelakt fotoferbu, så bilde tå dama de kainn itj visas. I stan får det grei sæ me i oppdatering tå vækstfårhåilla på åkran. Ein koinn i stoinn vårrå reidd fer at vækst'n på leirhaugan hainns Jan Anders va totalt slut. Mæn me rægn å kalt ver i heil vækka va vækst'n i gått jænge i jænn. Ja, Gavelsbo'n glisa bærre når det vart snakk om våksterver. Hainn kom ferræst'n me i vekti opplysneng: Hainn ha itj slutta me røyken, bærre redusert litte grainne, ferdi at røyken smakt itj ------.
Ælles hi det sjedd store teng åt murmestra'n innpå Lænsmyr'n. Ny lastebil me stor å radiostyrd kran e anskaffa, ein MAN me båggi, luftfjering å Palfingerkran. Sjåfør'n hainn Rune ha te å me skrøtti tå innkjøpe å verri storfernøgd. No kræve'n vel snart å bli omtald på Rørsia å. Deinn gammel IVECO'n ha sjæfen avertert, te høgstbyanes, fått to tebu, å sælvfølgele orientert deinn føstin om at 'n va åverbøddi me to tus'n kronå. "Du e useriøs va svare, æ e itj me på nån budrunde!" Resultate vart at hainn me lågst bue fekk teslage. Lætt mæ itj bli betrakta som useriøs fer to tus'n kronå, nei, sa sjæfen på Lænsmyr'n.
Ælles koinn vi no sitti å betrakt fritdsbåta'n som låg utom Pubbe'n. Der låg dæm role, sekkert bærre fer at Hyllbyggin koinn føl at dæm tehørd i Maritimt samfunn, det ha jo itj verri deinn såmm trivsel'n utan båta'n nei.
De e tydele at feritrafikken hi starta. Bilsællar'n klåggå på at bomman va bort. No jekk trafikken i ein einaste sammenhænganes støm, å de va næst'n umule å kåmmå sæ innpå E6'n, om ein skoill nolåver frå Texaco'n (Eiller REMA 1000 som det snart heite). Før va de no nån kårte opphåill, når bomman va ne, sålles at 'n koinn smætt sæ innpå vei'n. Mæn no, ein stor tølmodiheitsprøve, de va næst'n så det lønt sæ å kjør om Hamnekrysse på Værdal'n, når 'n skoill Nolåver.
Som næmt førri vækka va vi bekymmra fer økonomi'n åt kommun, å Olførar'n va invitert te dagens møt, fer å bli orirntert om vårres fårslag te ny intækstskilda. Mæn hainn ha tydelevis ti feri, itj ha 'n svårrå på invitasjon, å itj møtt'n.
Tråll i ol e de næst'n så ein kainn sei: I Trønder-Avisa, i dag, vise Lænsmainn, på Værdal'n, fram ein ailldeles ny Minimoped som 'n ha beslaglakt! Sånt nå e effæktivt å kansji deinn einast måtin fer å få slut på deinn livfale kjøringa! Stor takk te Lænsmainn som å e oppsærverti i bolifeilta på Rør'n. De hi tydelevis hatt si verkning, de hi vørti rolear å kansji hi ongdommen ti te vætte, å gått e de!
Ætti ei vækka me dåle ver sjer de ut te at govere e i færd me å veinn tebake. Når det henne skrives, klåkka ti åver hæl ti, e de sjyfritt å 23 grader i solvæggen!

GO HÆLG! Å besøk Nissekjærringa hen!

LAUDA'N DEINN 8. juli 2006.

I går kveill va de slut på såmmår'n, eill va de heiller i bekræftels på at de e såmmår? Rægn å tolver slo te fer foillt, så de skoill vårrå go groinn te å ferveint gått oppmøt i dag ætti som muleheita fer hagaarbé va stært begreinsa. Mæn så va de no ausjon på Samfunnshuse å Storsjøkupp i Østersund, kor i aillfaill i par tå møtedeltakera'n vestnåkk deltok. Mæn ætti kvart rakla de da inn så mang at de vart foillt roint hjørnbole, mæn de va labert me saki heilt te Værdalinge'n ba me sæ Gavelsbo'n ut på røyking. Da kom sensasjon: Gavelsbon skoill itj røyk!!! Nei da, hainn ha itj slutta, mæn ha fått i snev tå longebeteinnels på "feritur'n", te Møre, så røyken smakt itj ----! Jo som de sjønn så va heile "Hjørnbole" nærmest i ferimodus, innte bilsællar'n kom me opplysninga om at 'n Olførar'n va fråti styringa tå kommun, no frå deinn 4. juli, va de Fylkesmainn som bestæmt:

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i Register om betinget godkjenning og kontroll:

INN: 04.07.2006 INDERØY kommune. (Meir opplysninga på hjæmmesia te Kommunaldepartemange.)

Ætti som Olførar'n no va i beit fer pæng, å planla å innfør Eiendomskatt, ha 'n oppfårdra te å kåmmå me fårslag te nye måta å heint inn pæng på. Deinn utfårdringa tok vi på strak arm. De står stadi vækk å lesa at Fotobåksa'n, langs veiea'n, e go intæktskilda. De vist sæ ætti kvart å at møtedeltakera'n ha betydele ærfaring me Fotobåksa, mæn syntes at di økonomiske bidraga hamna på feil plass, de va itj Stat'n som skoill ha hatt pængan, mæn kommunan!
Ætti lang å grondi diskusjona å vurderinga vart fårslage tæmmele klart:
KVAR KOMMUNE SKOILL HA EGNE FOTOBÅKS.
Ætti som at riksveian aillerede e beslaglakt, tå Stat'n, koinn kommunan få sætt opp Fotobåksa på kommunale veia, å i bolifeilta. I telægg te fart koinn å Fotobåksan utstyras me LYDMÅLAR som koinn registrer bila å mopeda på friæksos, eiller me lydanlægge på foill musikk.
Det villa vårrå i my ber alternativ einn eiendomskatt, å betalinga villa vårrå foillsteindi frivelli.
Ein villa få fleir fårdela, fartsdompa'n koinn fjærnas, å de flestan vill nåkk reduser fart'n å støynivåé. De mått sælvfølgele vårrå mang Fotobåksa, å ambuleranes fotoapparat, ailldeles lik æns som på riksvægan, sålles at dæm koinn klar å håill i jamn inntækt. Jau da, vi e klar åver at vi kainn må betal vi å, mæn da e de tråss ailt nåkkå som vi sjøl hi værdd, å itj ein skatt som e påtvenga ås.
Når vi føst e inn på trafikksekkerheit, EIN ADVARSEL: De e på Rør'n ein 8-10 motorsykla, å mopeda som brukes svært så ufernufti, å skape stor irritasjon. Nån kjøre på friæksos, mæn de væsta'n kjøre å på ulåvle å uregistrert kjørty. Dæm oppsærves på Gang å sykkelstia, veian i bolifeilta å i skog å mark. No bynne naboa'n, å ainner, å bli tæmmele lei! Å de ska våttå at dæm kjeinne dåkk, veit når de e ut å kjøre. Mæn Lænsmainn behøve itj å "Færsk dåkk". De e nåkk me ein telefon, kor namn å tidsponkt fer kjøringa opplyses, å i par vitna som kainn bekræft, så sett dåkk i "garne", me bøtlægging, idraging tå førerkort, ja kansji kjørty å, spærrefrest fer oppkjøring, å mærkna på roillebla som resultat. D e bærre fer småtteri å rækn. Vær bli de deinn da'n de skade dåkk sjøl eiller nån ainn.
EITT RÅ: Sætt dåkk ne, jærn i lag me fereiller, stift en motorklubb, som kainn arbé fer å få te ein plass kor de kainn kjør på ein sekker, å itj minst låvle måti. Vise de deinn rætte innstillinga kain kansji ein sånn plass finnas på Rør'n å.
 

Mått de bil i fredele  Å TRAFIKKSEKKER HÆLG!

LAUDA'N DEINN 1. juli 2006.

Såmmår'n kjæm einnele! Ja, i dag va a Lena på plass ætti influænsa'n, klar te å ta i mot såmmårjæsti, me utvida åpningsti'i. (Sjå plakat'n på Ka sjer på Røra) No åpnes Pubb'en fer vanle særvering aillerede klåkka tåll, å vi på "Hjørnbole" såg muleheita te å kaper nye medlæmma, me gått resultat, i dag vart det nødveindi å sjøt på bole! Litte krånglåt va opplægge, mæn gått gammelt krankjøraraumål reidda bolfløtteran tu probleme.
Gavelvbo'n mangla, ætii i travel ti me graslått å roinnbaillkjøring, va 'n i dag på tur te Kristiansund fer å feir brølløp. Ja, hainn hi det travel i sælskapslive me feiring åver heile Mettnårri, føst på Jørv, så på Lækseth fer å feir sækstiårsdag i de ny sælskapslokale som e testeilt der. Ja, travelt hi'n de ja, så travelt at 'n itj ha fæsta roinnbaillpræssa si sjykkele te traktor'n, når 'n skoill præss gras borti bakkan. Resultat rasert veaskog å totalhavari på roinnbaillpræssa!
Travelt hi 'n hatt de fårmainn å: Prahatur, Håinnmusikkstæm'n, Hylladag å Solemsfæst på række å rad. Itj rart 'n vart fervirra når'n fekk tebu om ein kveill me "Sakarina", te 20.000 kronå, på Samfunnshuse ein fedagskveill i septæmber. Hainn sa sæ umiddelbart intressert, rækne me at de va i russerdam som kom fer å oinnerhåill, i kjeint russisk stil, å såg "BIG BISSNISS" fer Samfunnshusets vænner. Einast spørsmåle hainn ha va: "E a fin?"
Da det vart oppklare at de va i kjeint Dainnsbainn i frå Væsterål'n, som ønska sæ i fredagspælling på turne te Skaun, vart'n itj lik angtusiastisk, ja, det verka som at "piffen" heilt jekk utti'n. Så e de nån som ønske at "Sakarina" ska spæll på Rør'n i Septæmber må de nåkk læggas præss på fårmainn.
Såmmårver vart de ja, å drivanes ver hi det verri fer bønner'n, kåinnåkran e i go vækst å silkepræge bynne å visas, bøgge sjøt aks, å det kainn sjå ut som om Rapsåkran bynne å sjift farg frå Gønn te Gult. Gult hi de i aillfaill vørti i nykrysse:

Lure på om gartner'n frå Steinkjer hi fått gæli sårt frø, det henn vækstan legne da meir på ugras einn gras, mæn det e mule at de e son vægvæsne vill ha det. Dæm villa i aillfaill itj ha venkstersvengfeilt, hværkn åt Hellemshaugen eiller å Innerøyvein. Årsak te de va vest at ein toillbaill rota sæ innpå E6'n på Vest, å kollidert me ein melktankbil. Ha vast trudd at de va klart å greitt, når bil'n framom tankbil svengt tå i retardasjonsfeilte mot Sandvollan. Resultat venkstersvengfeilt på Vest vart fjærna, å vi fekk itjnå på Rør'n. Utrule, mæn de e vest saint, no slit vi me bila'n bakom ås oppi baksete, når fart'n må reduseras, i hovedfeilte så my at vi klare svengen.
Når de henne skrives, om synnda'n hi tæmpen i sjyggen kommi opp i sæksåtju grader, i sola vart det fer varmt, å da va PC'n go å finn fer i stoinn!

Ferieranes Rørbyggi: Bruke Mobilkamera'e å seinn ei MMS hælseng te ainna Rørbyggi på +47 907 87 252 så ska æ lægg hælsenga ut! Får æ mang bilda bli de eitt eget Album!

FOTSATT GO SÅMMÅR!

LAUDA'N DEINN 24. juni 2006.

Meilling frå Pubbværtinna: "Det bli itj nå Vaffelkak i dag. Æ legg i Influænsa. Beklage mæn de må grei dåkk sjøl i dag." Nødløsninga hi vi fynni før å når redaktør'n kom te Pubb'en va både fårmainn å 'n Anders på plass. Ætti i kårt rådslaging vart vetake: De e gover, vi prøve Koa Camping. Telæggsinfårmasjon vart teføydd på plakat'n, å ætti de nødveindie "Akademiske kvarter" vart de ferfløttning te Cæmpingen.

Der vart vi gått imotti tå værtinna, riktinåkk ha á itj nystækt Vaffelkak, mæn kaffe å is passa lik gått i govere. Vi bænka ås te, å koinn sjå utåver ein velsteilt å røddi plass, som værtinna tydelevis åvervåka me Ørneblikk. Hu steilt blomster å passa på at teng va der dæm skoill vårrå, at vasslangin hong på stative, å at rusk å rask va på plass i søppeldonkan.
Ja, my ha sjedd, opparbeidd å planert plassa fer både kårt å langtidsbesøkende. Rættele trivele Campingplass vi hi på Rør'n. (Som Innerøyningan itj hi)
No såg det ut te at de vart labert oppmøt i dag. Fotbaillturnering på Lænsmyr'n, sækstiårsfeiringa åt Bilsællar'n ha 'n lakt te Leangen, mørtellkjørar'n ha vel reist te EU lainn å Krokom, å nån mått vel vårrå heim å slå plæn, å kansji va de nån som itj les plakat'n. å møtt stæng dør.
Dagens hovedæm'n vart ein heiller utrivele farsått som såg ut te å utvekel sæ på Rør'n. Kjøring me små å store motorsykla, me å utan skilt, me å utan lyddæmping, i boliåmråda, på gang å sykkelveia, å i skog å utmark. No ha Lænsmainn ætti kvart fått så mang mellinga at 'n vestnåkk bebuda tetak fer å få slut på uvæsne.
Når sånt nåkkå får utvekel sæ, som de sjer ut te å jørrå må 'n spekuler på kor fereiller'n e, å e dæm klar åver ansvar å mule følga?
På Rør'n e de ein mængde fin ongdom, mæn ein hainn-foill e me på å ødlægg fer trivsel å sekkerheitsfølelsa, te følk flæst.
No hi redaktør'n hatt 'n jåbb som hi lætt'n fått innblekk i baksia tå deinn henn medalje'n, å sjett litte grainne tå bakgroinn fer statistikken. Vi les i avisa at ongdom hi fått så stor fersekrenga at det tesvare ein ny bil kvart tredi år. De e skremanes å tænk på, at hovedårsake e ein lit'n gruppe, som tydelevis levve ætti mottoe "Lev livet farlig, dø ung å bli ett vakkert lik". Det er feigt å bruke sikkerhetsbelte, veier og gater er til for at dæm skal leik som dæm vil, og selvfølgelig med full Guffe på lydanlegget.
Resultatet har vørti så høg forsikringspremia at undommen itj har råd til å tegne forsikring på seg sjøl, å dermed å må ta ansvar for egne gjerninger. Da tegnes forsikringa på foreiller eiller besteforeiller og dæm sett med ansvare. Parkeingsbøter og farstbøter er for småting å ræk'n. Men ka om deinn store ulykka skjer, på en sånn måti at forsikringselskapet kræv penga'n tebake? Da kainn både gål å groinn fårrå.
Ein tå de værst bilan æ har sjett var forsikret på ei Bestmor på triååtti år!
Men ka skjer etter ei eventuell uløkk: Meste førarkorte og eitt kort legebesøk, alt er ved det gammle ætti 'n 2-3 månder, sjukemeiling og rehabilitering i 2 - 3 år, er også til å låvå med, i rullestol for resten av livet, kan også gi ett godt liv. I rullestol, men med en hjerneskade som gjør en til fulltids pleiepasient, utan språk å jærneverksomheit, mæn i live? Da kan døden kanskji sjåas som ein kortvarig sørgperiode, med muligheit til å dørke di gode minna'n.
Alternativa er mang, men desverre viser statistikken at alt for mange som havner i deinne situasjonen kommer fra deinn gruppa som har vanskele for å akseptere di normale regla'n, for å leve i harmoni med sine medmenneska.
Foreiller: Tenk dæ om, vil du at din ungdom skal bli den neste? Klarer du itj å takle saken sjøl, kan Lensmannen vårrå til støtte. Bedre føre var!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 10. juni 2006.

Einnele kom såmmår'n tebake, de e åver 'n måna sia sist vi koinn nyt laudagskaffe'n ut, mæn i dag vart de einnele mule. Mæn på tråss tå gått ver, lite oppmøt va de. Spørsmåle e om de e plænkløpping som plussele vart vektiar einn Laudagsmøt eiller e de Straumens dag som hi låkka følke. Plænkløpping kainn i aillfaill itj "Værdalingen" sjyll på, hainn som hi gått å skrøtti tå at 'n e fri fer både snømåkkåing å plænkløpping. Fårmainn ha tvilsåmt fårfaill, hainn ha ti ein tur te Praha, å flye lainn vestnåkk itj på Værnes finn i hæl eitt-ti'n, mæn hainn koinn vel ha ti i tilear fly, meint 'n Anders. Gavelsbo'n hainn skoill vessnåkk sprøy åker, mæn vi ha 'n messtænkt fer å ha ferri på gæli si tå Straumen. Groinnlag fer ræfs. Ja, ræfs ja, no ska itj de vårrå åffentle, å taas på mårrånsoppstillinga, om ein ska tru de som står i aviså'n. Barske soldatta ska skånas fer å bli utsætt fer sånt nå. Bynne de å bli bærre tailsjla vi hi i fårsvare tru.Egentle skoill de jo ha verri Hylladag i dag, mæn på groinn ta Håinnmusikkstæmne på Levang å Praha tur'n åt fårmainn vart de utsættels te næste hælg, å bra e no de. På Hyllada'n e de jo bestaindi gover, så no kainn vi ræk'n me i ailfaill ei vækka såmmår, fer de kainn da itj vårrå meining i å seinn ås støggver i millomtia. De e jo bærre toill å døbbelt arbé de vermainn.

Redaktør'n hi ferræst'n jamn kontakt me 'n Torstein borti Califårnia, der feire dæm i dag sin "Hylladag", mæn i dåle ver + 10 grader, kaill vinn å havskaidd frå Stillehavet, nei da e de rættar på Rør'n ja:

Der blomstre Syrin fer foillt i govere.

Å på Koa Camping legg ailt te rætte fer å ta i mot både Campingturista å lokale badejæsta, mæn de e tydelevis fer kalt i vatne i dag. Mæn på Hyllbokta der legg båtan te ankers, ubrukt, å fleir ska de tydelevis bli. Ein mule stor optimist for me ein lit'n robåt å leitt ætti ankerplass, å de fainn 'n tydelevis te slut. Ein bittelit'n drægg, fæsta te i stor blås, vart kasta uti. E kråppen kjeint me bått'n fårhåilla tru, eiller satse'n på at dræggen ska fæst sæ ti nå tå de som e lakt ut før tru. Ja, time vill sjåvv!
A Ruth Randombutten vill våttå om de snart e nån leileheita færdi på Hyllastrainn.  De kainn vi itj sei nåkkå om. Mæn det sjer egentle litte døytt ut bortme husa, mæn ha dæm verri litte "på HØGG'e" ha dæm årna opp me viseng tå huse, på Hyllada'n! Ja, de e no vårres anbefaling de da.
Når klåkka va kvart åver eitt mått vi bærre insjå at de itj villa dokk op nån fleir møtrdeltakera, å møte vart hæva.

GOD HÆLG! 
 

LAUDA'N DEINN 3. juni 2006

Redaktør'n må bærre beklag,laudagsmøta hi måtta vika fer minner vekti teng, de to sist laudåggån. (Høttur te Stod, å tur te Nittedal'n, me innlakt Harrytur te Sværri, å fotosafari te "Dyrafjeld" i Lysakerælva.Bilda i Album 2006.)
Mæn i dag vart de møt. Tynt oppmøt va de. Gavelsbo'n va på prøvetur me ny Cæmpingvågn, å på Værdal'n va de Vømmølopptåg, så dæffer vart de bærre fæm stykkja i dag. Vømmøl dåggå å styggver sjer ut te å hør i hop, gråver, ræg'n å surt me tæmp oinner 10 grader, nei da e de my likar å tebreng tia me nystækt Vaffelkak på PUB 66.

Ja, så kalt hi de verri de sist dåggån at vækst'n på åkran hi stoppa heilt opp, de kainn sjå ut te at de bærre e vækst'n i såstripån, åt Gavelsbo'n, som de hi verri litte fart i. Krøttera sjer heiller itj ut te å stortrivas, mæn hi søkt ly poinni Hæggen. Neppå åker'n heinnes Aud, i Østgal'n, kjæmpe grønnfarge'n halt me å dækk åker'n. Ja, redaktør'n kainn fastslå at de e itj de store bejivenheita'n hainn hi gått glepp tå.
Riktinåkk va de storbrøllp på bøgd'n, feiring i tri dåkkå å ein Konge værdi, i førhæljen. Da jifta deinn sist melkbo'n på bøgd'n sæ. Naturlevis va sekkerheita oinner bejivenheita gått i vareti. Bondehær'n stilt me ein stor styrke. Me høygaffla å fleir lett pansra terrængkjørety vart brurpare motti på Kjerktrappa. Trainnspot'n te Samfunnshuse ha gått me stort sekkerhetsoppbu, føllibil å traktora me blenkanes løs, ha de verri både førri å ætti brurabil'n, ein gammel SAAB. Tå sekkerheitsgroinna va ruta omlakt om både Nolgal'n å Heillem, finn dæm kom sæ fram åt Samfunnshuse å koinn start feiringa. Om 'n ska tru på de som står i Innerøyningen da. Ætti som fotografe'n va oppti me i gammel jækt i Oslo hi 'n itj nån bilda frå deinn store "Brurafala".
Utom de denne så va de lite nytt å få våttå, om 'n itj da ska sei at Påst'n omsoder hi kommi te fernuft. Dæm hi vesstnåkk oppdaga at de å vårrå på gæli si tå Strømmen e de såmmå som å befinn sæ i usentrale strøk. No e dæm på husjakt på Rør'n, å vurder minst tri plassa. Vi ønske dæm sælvfølgele vælkåmmen te sentrum!
Færistillinga tå E6 anlægge nærme sæ, lure på kolles de ska gå, når Rors'n hi slutta åt Austadguta'n, å gått åver i jåbb te Aker på Værdal'n. (E de d dæm meon me førtisspænsjonering tru?) Klare dæm å få færdi busshåildeplass atme Wibe, å rust opp Stasjonsvein te asfailtering deinn 20. juni tru.
Te slut så passe de å næm'n at de e tur fer "Fotbaill------" te Lærkendal om månda'n, å at Sjøttarlage e i gang me træningskveilla fer, å oppsjøting te, JAKTPRØVE. Tærminlest på "Det sjer på Røra".
 

GO HÆLG!

(PS: Gavelsbo'n sett no, 21.30, i Osen å spælle kort, å skåle i Akkevitt! Det bles fer my på Stokkøya. På Rør'n e d 6 grader å rægn.)

LAUDA'N DEINN 13. mai 2006

Førri lauda'n satt vi på uteavdelingen i sol å gover, mæn sånn fårhåill vart de brått slut på. No ha bønner'n fårr såkåinne i jol'n å trøngt vat'n både fer å dæmp støve å få fart på groinga, å de såg ut te at dæm va bønnhørd. No kom de både ræg'n å haggel, om itj de siste va fårårsaka tå Gavelsbo'n, å måje'n frå Levang, som dreiv å skaut atti Gåsflåkkan borti bakkan.
Redaktør'n va litte seint ut i dag, fæm åver tåll, mæn likvel føsst. Så komm 'n Anders, å de vart muleheit te å disskuter om de va nå'n spesiell årsak te lit oppmøt, utan at vi koinn finn nån dirækte groinn.
Svare kom i millerti inn jænnom døra, ein unifårmert fårmainn! Trommis, på oppsigels, eiller va de heilst pærmisjon. Ætti toåtrædve eiller va det toåførti å bakom Stortromma, følt'n at tia no va inn fer å trpp ne. (Lure på om 'n va klar åver at koinn kåmmå te å skuff fæns'n som 'n ha borti Amerika.)
Ferklaringa på dåle oppmøt koinn vårrå at følk va oppti me komfirmasjon, hainn ha verri oppi Salberskjerka å spælt, koinn 'n fertæl. Komfirmasjon om lauda'n? Va itj de fårbehylla dæm som fåretrækt bårgerle komfimasjon det da, å brukt dæm kjerka? Nytt fer åre va at komfirmasjon ha vørti delt i to, sålles at de itj skoill bli kollisjona, å følke fekk muleheit te å delta i nye sælskap i mårrå, fer da va de å spælling å komfirmasjon i Salberskjerka, så no va de hæktisk fer trommis'n. Måndan å tissdan va de øvelsa te søttanes mai, når Skolemusikken å Håinnmusikkenskoill spæll i lag.
Jau da, de rakla da nå følk i dag å, så de fyltes opp roint bole. Gavelsbo'n kom sist, hainn ha hatt 'n travel førremeddag, føst va de å skaff dyrlæge te i dåle ku. Mæn de ha itj verri te nå nøtt, kua daua, å slaktar mått heintas frå Værdal'n. Storarbé me å få kua ut tu grisfjøse, som ha vørti ledi, ætti at 'n ha avslutta grisproduksjon å bynnt som dråsjesjåfør. Når deinn jåbben va jort mått ut å leit ti rømlingan neppå åker'n åt 'n Jan Anders. Itj rat at 'n fersjynt sæ døbbelt opp me Vaffelkak å syltaty.
Mæn så va de politiker'n, hainn mangla, skoill vet vårrå utseinning te Lainnsmøte i eitt lite, konsævativt, politisk parti, som kansji ha oppdag at dæm itj heilt va på bølgelængde me vælera'n sin. Ein alvårle situasjon måtte de vårrå. I dødsannons'n te ein partivænn i Fredrikstad ha det, førri valge, stått: "Like kjært som blomster, er en stemme til Høyre!"
Jau, de bli speinnanes å følli sjå om "Erna å Siw", Dagfinn å Sponheimen finn i hop, å bli i alternativ te "Jens å damene".
Det kainn gått heinn at de kainn bli ein heit såmmår, på fleir måta i år å.

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 6. mai 2006

I dag va de ingen tvil, såmmår'n ha kommi te Hylla! Ongan ha aillerede ti sjø'n i bruk, mæn utrule nåkk ikke te bading. Ja, te å me 'n Per hoinner ha fynni ti inn fer sjøsætting tå båt, mæns a Unn-Tove nyte sola. Gått oppmøt va det i dag å, sjøl om tæmpen i luft'n nærma sæ tju i sjyggen! Commodorkjørar'n ha aillerede verri inn å sjækka Rørsia, på sto at det va feil bilde på framsia. Opel'n va Rekård, å itj Commodor, som hainn sælvfølgele heilst skoilla hatt. Sabbkjørar'n, som ha kvit Sabb totakter, ha ingen kommentar å kåmmå me, sjøl om Sabb'en på framsia va blå. Mæn Alfakjørar'n hainn mangla, så derifrå slapp redaktør'n nå kommentar, trudd'n.
Mæn omfeladels da! Alfakjørar'n hainn meilt sæ hainn, itj å lein næi. I heilt kåbbel me AlfaRomeo bila kom ætti Hyllvein, å parkert bortme Brainnstasjon. Der vart de krise. Hainn Anders ha parkert Volvo'n sin, pent å pyntele, mæns 'n va på møt. Der sto no Volvo'n deinn, mænn Alfakjøreran påstå att Svænsk jarnskrammel sjæmt ut parkeringsplass'n! Jarnskrammle mått bort, tværtt, hen skoill det vårrå bærre Italiensk! Redaktør'n, som va ut på forooppdrag fekk i oppdrag: Bort me Volvo'n, å hit me Punto'n. Æ ska fertæl, redaktør'n va karåt, når heinta bilnøklan hainns Anders å fåretok omståkkinga. Punto'n kom på plass lamme Alfabila'n i foill fart.

Me Punto'n på plass va utstillinga tå Italiensk stil å elleganse foillkåmmen. (Fleir bilda frå Alfatræffe sia Hylla no fer tia.) Når Alfautstilliga einnele va reindørka va de ti fer Italiafæns'n fer å innta PUB 66 fer å eta: PIZZA, sælvfølgele.

Hyllas egne Alfa eiere, Rune og Margareth, såg åt te å storkos sæ i lag me likesinna, når PIZZA'n frå Pubben kom på bole.
Møtedeltakera'n ælles såg ut te å vårrå letter påverka, dårsk å lite kreativ i varmin, mæn ein teng vart de diskusjon omm: E HYLLADA'n deinn 10. eiller 17. juni? Hainn Roger trommeslager va hælli åverbevist, HYLLADA'n va deinn 17. juni, deinn 10. va de håinnmusikkstæmm'n på Levang. Der skoill håinnmusikken spæll, å utan håinnmusikk å trommå koinn de itj arrangsjeras HYLLADAG. Antydning om, at ein trimmtur på sykkel, koinn vårrå i alternativ i govere vart i millerti dåle motti. Nei, ein trimmsykkel ha itj hjul å va ubrukbar te ein sykkeltur, skoill de syklas no så va det bærre tå ein groinn: Å kåmmå sæ på Pubben fer å få sæ i glas eiller to me kalt ØL!

Dagens store spørsmål, på framsia, e fræmdeles ubesvart! Mæn det jeill itj snø, farga eiller hus! E de nån som veit svare, skriv i jæsteboka!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 29. april 2006

Ny laudag, me gover! Møte vart naturlevis fløtta ut kor vi koinn følli me på stor aktivitet roint om på åkran, å itj minst nabolage. Der va a Unn-Tove i foill gang me vårpuss på firmabil'n te Rors'n. Sjøl såg det ut te at 'n bærre va ut å tok sluttgokjeinning finn 'n sætt sæ på altan me mobiltelefon å kaffe. (Jo da, hu kom da omsider sjøla i huse å.)
Å sætt sæ te å drekk kaffe, på egen altan, å itj delta på de vekti PUBmøte, e på griensa te påtale. Vekti infårmasjon koinn jo Rors'n ha hatt ått ås å. Spesielt ætti som røktan sei at 'n sjifte jåbb, å ska bynn på Aker.
Ælles så vart sælvfølgele våråinnarbe roint omm på åkran behøri mefølli å kommentert. På Øversalber ha Størebo'n verri å harva neom gål'n, fer å fortsætt neom ått sæ sjøn. Hainn Jan-Anders i Nolgaln dokka rætt som det va opp, me traktor å harv, på kainnt'n mot Sjøhåggån. Gavelsbo'n som på tilear va oppsævert me plog på nytrktor'n dokka plussele å uveinta opp. Ka farsken, driv du itj våråinn? Mangle frauvåg'n sjø, å så ma æ ha tak tin Hjalmar, fer å årn opp me nå kjett drænsgøfti borti Bakkan.De va itj te å oinngå i dag heill, nybygge bortpå "Hyllastrand". Kæm va de som ha kommi på at huse mått stå heilt innpå vein? Å koffer va det påhængt ein kassi på baksia tu huse. Huse såg jo ut som i messfoster, spesielt fer dæm som såg huse oppant, å de jær no de flesta'n----!Itj sjedd de nåkkå borti huse heiller, å rotåt va de roint. Nei, de va itj nå rart at kjøperan itj meillt sæ nei.
Rotåt ha de verri på brainntomta åt 'n Vidar å. Utrule te hainn å vårrå, mæn i dag va det verksomheit i gang:

Ka va vel meir naturle einn at bedrefta "Fyr å Flamme ANS" ha fått oppgaven me å rødd opp! De e itj utstyre de står på i deinn bedrefta nei.
Koffer hi de ti så lang ti finn du hi kommi i gang Vidar, de e da ulekt dæ å ha de son.  Fersjekringsælskape hi hatt tri takstmeinn som itj hi vørti eni. Så hi Politie fynni ut at brainn starta i bil'n, mæn de e vel itj takstmainn heilt eni i. Å te slut e da takstmainn, som hi ansvare fer værkty å utstyr, fekk itj jørrø nå finn vi va eni. Å de e itj så lett, når æ fer æksæmpel hi i snekkarmasjin me diværse utstyr, lite brukt å me utstyr som itj va utpakka einnå. Kåste mæ åttåtju tusn å kjøpa a ny. Fekk bærre fjort'n!! Foillværdifersjekring kaillt dæm de.
Skoill da vel itj vårrå If, fer de sælskape legg på tåpp, i oinnersjøkelsa'n om kæm som e dåleast te å jørrå opp fer sæ, va spørsmåle. Jo da de stæmt.
Redaktør'n kainn itj sei at 'n vart åveraske nei, ærfaringan e de såmmå, hi sjett kor vanskele følk hi me å få oppjør frå de sælskape, frå fleir siå.

I dag bli møte tydelevis utvida me reportasje frå heimtur'n.
 

Mått innom Boinnpris'n fer å kjøp Q-melk å Dansk salamipøls. Mæn de vart itj bærr me de nei! Utom butikken ha GoGutan frå Løveklubben på Innerøy'n ti oppstilling. Dæm sællt Tulipana fer i gått fårmål, å va itj å slæpp ferbi, fer nån. Ka va de goe fårmåle: Om du er fer eiller i mot hi itjnå å sei, mæn nåkkå me narkotoka e de i aillfaill, å fårmåle de e GÅTT! Å så bli jo kjærringa så fernøgd!
Argumeintasjon koinn hværken redaktør'n eiller'n Johan stå mot, Tulipana åt kjærringån vart de!

GOD HÆLG!

 

 

LAUDA'N DEINN 22. april 2006

Påskhælga e vel åverstått, å sji'n vart i jænn på fjelle! No går det mot vår, å trivelear ti, ja så gått ver va det i dag, at heile møte vart fløtta ut. Oppsummering ætti Påska vart jort, å ingen store bejivenheita ha vørti registrert. Riktinåkk ha de verri i par kvinnfølk, neppå Hylla, som ha røkki i tåtta'n på kvart einner, mæn de va vesst i gå stoinn førri Påska, så da så---.
De ha itj verri de store "sjøslaga" opp på Volhaugen heiller, så fårmai'n ha hælsa i go behåill. Riktinåkk ha 'n verri ein tur bort på Støbbe'n. Dit ha 'n gått på fotan, på ganggbru'i åver bækka'n, ferøvri snekkert tå ein kjeint Politiker. På heimtur'n ha 'n riktinåkk kommi fram te at bru'in va i smalast lage, de va leksom itj nå slengringsmå'n teti, ætti ka vi fersto. 
Me utsekt te nye "Hyllastrand", som no bynnt å framstå som i næst'n færdi hus, kom de fesjelli kommentar. Nyhuse såg aillerde hælvgammelt å ombyggd ut. Koffer ha det aillerede no vørti nødveindi å bygg ut ein kassi på baksia? Å kolles koinn kommun, som vanlevis va stæng på at byggelinan skoill føllas, jidd tillatels te at huse sto næst'n heilt inni vei'n? Ha dæm vørti lura tå de fine bildan, me grønn plæn å bålplass'n åt Hyllbygg'in, å gløm tå at det jekk ein væg frmmom huse, når planan vart gokjeinnt? Kansji va de årsaken te at leileheita'n va tongsællt, å pris'n på vei neåver. Ein ska heiller itj sjå bort frå at kommentara i jæsteboka: Om mangel på nye hus på Hylla, eiller at de bygges nåkk på Hylla. Nån rækne tydelevis itj huse som nå altærnativ, mæns ainner synes huse representere unødveidi bygging. Ein teng e i aillfaill sekkert: Opprødding både på tomta å roint huse må te, å de fort, ska de framstå som atraktivt.
RØRADAG va de å, te stor åveraskels fer møtedeltakera'n, i par små lit'n annonsa i lokalavisa, i går, va de ænkelte som ha registrert, mæn itjnå på RØRSIA, dåle va de. Nei, hen hi arrangsjøra'n my å ler ta Sånglage å markedsjæfen der. E-påstkassin åt redaktør'n va fyllt me fargerike plakata å besje om å få teng ut på RØRSIA, å plakat'n deinn kom på nætt deinn. Ja, de e tydelevis behov fer i markedsføringskurs, å da kainn redaktør'n anbefal nabo GROWE, som fårelesar. De bli heiller itjnå bilda å omtale i år, ætti som at redaktør'n itj fainn anledning te å, på kårt varsel, besøk arrangsjemange. Muleheita e sælvfølgele te stæss, fer å bli omtald på Rørsia, om kommentar å bilda bli seint te jan.salberg@ntebb.no , da ska dæm kåmmå inn!

Som avsluttning på dagens møt va de omvisning på Øversia. Det romme ha no endra karrakter frå butikk te Biljard å Dart rom, å de såg ut te å bli gått imotti. Biljardbole ha verri i bruk frå tile på kveill'n å te stængeti. No va de søkt om særveringsbeilling i lokale å deinn saka skoill behainnlas i styrende organer te vækkan.
Mæn ein kveill i vækka, tissda'n, skoill fårbehåillas ondom oinner 18 år, å da skoill de vårrå foillsteindi alkoholfritt på bægge sia'n.
Lokale villa ætti kvar få meir møbla i "Barstil", å særvering tå ænkel mat va de å muleheit fer. Kansji kjæm de meir ongdomtepassa utstyr på plass å.

GOD HÆLG!


LAUDA'N DEINN 8. april 2006

Ja, æ hi næmte før: Fårskning føre te så my, å no står Påska tydelevis i fare. De e itj saint at 'n Jesus jekk på vat'n! Genesarætt sjøn hain va islakt å kar'n jekk på is'n. Så bli itj hainn likar einn ainna emmisæra, stort sjett bærre bløff ailt i hop. Mæn mæst alvårle, fer Påska, må de vårrå at'n Judas itj va nån Judas. No hi fårskera'n kommi fram te at 'n Jesus tenærma bejekk sjølmord. Ha skoill sjøl ha ti kontakt me Romera'n.
De henne ji mæ alvårle haubry, i snart to tus'n år hi meinnesjan lev på ein stor bølff, å vi hi feira Påsk på feil eiller kansji heilt ubegroinna groinnlag. De skoill kansji itj ha verri Påsk i de heiletatt. Å ka me aill som hi vørti kaillt Judas, de å på feil groinnlag, kolles bli stilling åt dæm no? Bli dæm remontert eiller ka de no va hainn Biskopen i Oslo sa om Homoa'n.
Ja, itj kainn ein tru på Mattilsyne heiller. I lang ti hi æ itj koinna etti nå telaga tå kjøttdei, mæn no e de Salamipølsa frå Gilde som e fale! Å æ som itj hi hatt stort ainna på kaka. E vel fare fer at æ styk me no da. Ja, deinn som levve får sjå. Nårr æ no te mæ friheita te å skriv referat frå Pubbmøte aillerede i kveill, freedda'n, så hi de ein klar årsak: Proviainteringa tå de vektiast te Påska står aillerde i barskape på høtte. Salamipølsa legg i ryggsækken, lamme my ainna proviaint, å skutertrainsport'n ska gå i mårrå førremeddag. Me så mykkjy gått tebudd kainn æ itj ta sjangs'n på at Påska bli avlyst.
Te slut vill æ bærre sein te møtedeltakera'n: Håill dåkk te møtereferate, ælles kainn de bli de såmmå toille som med referati som står i Bibel'n, å slekt går itj an fer ein så kompetent å pålitle instutisjon, som Pubbmøte.

GOD HÆLG!

PS: Skoill di kåmmå i beit fer saki kainn de ta stilling te om Streiken i SAS hi sammenhæng me om betaling fer kvinnfølkarbe ska vårrå på såmmå nivå som fer ainna arbesskraft.
PS 2: SAS e itj så værst læl. Æ får totus'n kronå fer di at i fly som æ skoill reis me vart fersjænka. Go betaling synes æ, fer å reis me Norwegian. Itjnå rart at dæm itj kainn betal Flyvætinnå'n, nei.
PS 3: I dag sjein sola på Gavel i jænn, når klåkka va sju!
 

LAUDA'N DEINN 1. april 2006

Dan i dag starta me å konstanter at de v april i lufta: Vermainn sto fer deinn støst spøken, de lava ne me snø! Shell sælt belli bænsin, i stor gle åver at dæm fekk håillå på oppi Barentshave, å hainn Olførar Per Sværre innpå Steinkjer reklamert fer trimmsykkla. Jo da de va ein go start på dan. Ein stor sensasjon va å registrert på fårskningsfront'n: Omega3 olje va bærre toill, tran jol såmmå nøtta. Så vart deinn meillenga ættiføld tå i ny fårskningsmeilling: Tran jol heiller inga nøtt når det jaill å ferbeder hælsa. De va heiller inga nyheit. Deinn oppdagelsa jol redaktør'n fer serka 55 år sia, når 'n på skoilin skoill påtvengas e STOR spisesjei tå deinn sårt'n. Det jørt itj de minste om hælsesøstra kleip i jænn nassin, svinerie vill itj ne. Konklusjon: fårsking e bærre bortkasta pæng. Mæn så va de å fårska på kantinemat å veit de ka resultate derifrå va: Vaffelkak va hælseskadele! Einnå i bekræftels: Fårsking e toill å bortkasta pæng!

Ka hi sjedd når vi kjæm te kaffebole: Nysmordd båilla, i telægg te Vaffelkaka! Hi a Lena lessi såmmå rappot'n tru? Nåkk om de oppmøte va gått, mæn ein uvant teng oppsto: Fårmainn villa itj ha faffe, mæn krævd å få Cola, fårmen va itj go sjø, å ein kommentar frå Pubbværtinna kom: Æ trudd da at stuppulsfæst'n va i kveill æ. "Stuppul du" kom de frå 'n fernærma fårmainn. Litte grainne seinar kom 'n Bærnte, JonDir ægar, å ætti kvart kom ferklarenga: 35 håinnmusikkspællera ha verri på Ytterøya å spælt, å de vesstnåkk me stor sukkse. Mæn ætti Ytterøyningan si meinig, ha Rørbyggin værdd å busætt sæ på ein lite sentral plass. Dæm va avhængi tå å ta færja klåkka hæl ølløv, å mått avslutt ein fæst som vestnåkk va i sin spde bejynnels. No vist de sæ at færja la te i nerheita tå ein plass som heite Oskar, på Levang, dit mått fårmainn sælvfølgele. Hainn Bærnte derimot ha fortsætt vidre nolåver. På Oskar ha vessnåkk de eine glase ti de ainner å fått store konsekveinsa fer hukåmmelsa å ainna lett påverkele sella. Dæffer va det Cola i dag. Mæn ein vekti teng spekulert fårmainn på: Kolles ha 'n kommi sæ heim?
Ælles fekk vi trivele besøk i dag. Hainn Bjørn, som va fast attme Hjørnbole på Kroa, tile i ti'n, ha ti på sæ sjåførjåbben fer 'n Anders, som fræmdeles plagdes me deinn hainn som 'n braut åv i jul'n. To opperasjona ha de verri, å no ætti tri måna bynnt 'n å bli tæmmele leie tå å itj koinn kåmmå sæ roint sjøl. I telægg så ha 'n å fått ein surståffbehåillar å bårrå på. De ha ætti kvart vist sæ att pustekapasitet'n va så redusert at de va behov fer ækstra teførsel tå Surståff. Det i jænn førd te at 'n ønska at a Lena sløkkt aill stærinløsa, fer som 'n sa: Hainn ha itnå behov fer å finn ut kor nert 'n koinn kåm finn utstyre æksplodert. Jau da, humøre va på plass i aillfaill.
Omsider vart de ti fer å hæv møte. I snøvere vart fårmainn bøddi sjøss heim. Avslag! Æ ska gå, de e i ledd i behainnlenga! Å de jol 'n!
No står de bærr i jænn å finn ut kolles 'n ha kommi sæ heim frå Levang i går kveill. E de nån som veit nå så står sælvfølgele jæsteboka te disposisjon!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 25. mars 2006

På fjelltur med bestemødre!

Ætti Ælnakkin å dømm nærme Påska sæ me stårmskrett, å næste Påske e bærre vel eitt år oinna. Redaktør'n hi verri fast Påskjæst på i høtt oppi Stod å hi eilla opp store mængda ve. Deinn henn hælga va de ve'n te næste år som skoill på plass, så de va bærre å leit fram sji'n. Ærfaringan, me bakglatt sji, frå deinn førri sjitur'n jol de nødveindi å ta ein tur innom 'n Sivertsen på Steinkjer fer å anskaff nødveindi smorning fer å ha poinni sjin. De ha itj sjedd så store framskrett på de sist 20 åra: Raublått te minus tri grader meint sællar'n hoill åt redaktør'n. Du e da itj ut om de bli kaillar, meint 'n. Mæn ein båks Blått var me t telægg, å te fjells bar de om fredagskveill'n.
Minus sju i snø'n, itjnå tilfeildiheita tæmpen måld me infrarraud tæmpmålar, vist at Blått va rætt. Æ trøng itj så my poinni va utsagne åt sjøla, å lite fekk a, å vi kom ås oppåver te høtta, å da fekk sjismørar'n ræfs: Sjin va bakglatt i kveill å

Når vedongin omsider va på plass va de ti fer adspredels å mat m.m. Storfint besøk ha de kommi te fjells å, Farmor Ada frå Harsta tok sæ oppåver på fernufti vis, på fotan, i govere om lauda'n. Sprek Farmor synes hainn Andreas å a Mormor. Som heiller itj koinn styr veitjongin, når dessa omsider vart ledi.

Redaktør'n konkludere me: Bæstemorån no fer tia må da vårrå mykkjy ønger å sprekar einn før! Å no e dæm på NÆTT! Som leserean sekkert ferstår ha redaktør'n fårfaill te dagens møt, på Pubb'en. Mæn skoill de vårrå vekti teng som vart behainnla å trøng å refereras e de bærre å seinn de på E-påst eiller te Jæsteboka.

LAUDA'N DEINN 18. mars 2006.

I dag va de i PUBB værtinn i gått humør som tok i mot ås. Litte fersjænka va a riktinåk, mæn kaffen kom fort på bole, å når Vaffelpræssa vart varm vart de Vaffla å. Gått oppmøt i dag å, ja, te å me Gavelsbo'n ha ti sæ fri frå veproduksjon å møtt i "stasklea". Gått humør va hainn å ætti som at 'n ha fått våttå at de itj va nå storgæli me nytrktor'n, bærre i bøgd høttfæst va de som ha laga vibrasjona i traktorhøtta. Mæn luringan innpå Steinkjer ha velvelli lånt bort ein nyar modæll, så no va de spørsmål om nytraktor'n lik vel va å betrakt som gammeltraktor. De store spørsmåle på næste møt må vårrå: Hi de vørti ny traktor på Gavel?
Ja, så stort oppmøt va de at aspiraint'n mått sitte attme nabobole å betrakt 'n Bæstefar på avstainn, joda de kjæm te nye medlæmma ætti kvart.
Skogsdræft vart i dag i vekti sak. Steinabo'n ha hatt vedræft neppå "Nylainne" på Lænmyr'n, ve 'n deinn ha 'n fått oinna, mæn ha satt i jænn me ein uhårvele stor kvestdongi som 'n å skoilla hatt bort. Å teinn ti dongin det va utænkele, fer da villa myra fort ta fyr. Sælvfølgela vest Hjørbole rå! Austadgutan ha flishøggar, berægna fer trektordræft, deinn koinn 'n søk om å få lei så fekk 'n kutta opp flisa te jolferbedringsmidel.
Steinabo'n ha å verri på inspæksjon i nabokommun. Vådalsbønner'n ha leidd inn nån spesialista på plaintskogtynning frå Skåne, i Sørsværri. Dæm ha kommi me lett spesialutstyr fer tynningsdræft å ha utførd ein effæktiv tynningsjåbb. Næst'n 3.000 kbm med tynningsverke ha dæm hyggi ut.
Så va de Evamostu, kolles bli framtia fer deinn saka, stæmmningen roint Hjørnbole va sånn BOB-BOB, mæn ka me framtia? No lægg nån illsjæli ne i stort arbé, flenk å ivri snekkera å murera, vill klar å få te i fin stu, ætti kvart. Litte gammel møbla vil kåmmå på plass, å 'n Krstian murar, mure fort å radi opp i fin å Gammeldags gruv. Der kainn skolongan ætti kvart få anledning te å kok graut på gammelmåtin, mæn e de nåkk te å jørrå Evamostua atraktiv?
Museumslage utpå Innerøya hi jo ænkelte medlæmma frå Rørsia å vill så jærn ha fleir. Mykkjy histori e de i område roint Lomsaune, Kafstad, Klengerhaaugen å ælles langs deinn gammel Kongevei'n. Mykkjy e sekkert aillerede skrevvi ne, å finnes roint om, mæn itj å lett tiljængele. No e de eitt breitt å alsidi styr som hi ansvare fer Evamostu å de ska bli speinnnes å sjå kolles dæm hi tænkt å lægg opp arbé framåver.
Lik speinnes bli de å me Pubb'en. Signale frå a Lena i dag va vældi optimistisk. Hu skoill kåmmå i gang me ei Ongdommsavdeling på øversia. Nytt gølv va bestilt å skoill kåmmå på plass så fort som de lætt sæ jørrås. Å så e de jo snart såmmår!!!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 11. mars 2006.

Røkta om at de e trivele å møtas på PUB 66 hi førdd te stadi ber innrøkk. Ein kameratjæng, frå Mule, hi å fynny ut at de e trivelear å møtas i lag me ås attme Hjørnbole, einn støyanes kaffeliv på Magnet'n. Ber besøk, å meir liv, må te ska a Lena klar å håill versomheita i gang.

Gavelsbo'n meilt fårfaill te dagens møt, mått produser ve! Mæn Vaffelkak, frå a LENA. det mått'n ha, å redaktør'n fekk oppgaven som Vaffelkakbu. Oppdrage ga redaktør'n anlednig te Industrispionasje, på vægne tå Veproduseinta'n innpå Lænsmyr'n. Tilear i vækka ha dæm oppsærvert ein taktor med råtti Granståkk, på væg te Gavel. No såg dæm store muleheita te å ta Gavelsbo'n i produksjon tå råtti Granve, ja de va næst'n så ein såg Tine å Gildemærka i auån åt dæm.

Veproduksjon på Gavel e hælvautomatisert, å går effæktivt oinna. Redaktør'n oppdaga ein tvilsåm ståkk oinner produksjon, mæn me deinn hastiheita Gavelsve'n bli produsert oinner va bevise plussele bærre bort vækk, å dækkt tå færsk å fin Granvelompa, sirle lakt på plass tå måje'n frå Levang. Hainn ha åverti stablingsansvare frå utalainns arbesskraft. Nei, redaktør'n må vel bærre rapporter te oppdragsjivera'n innpå Lænsmyr'n, at sjøl Granve'n frå Gavel e tå føsteklasses kvalitet.

GO HÆLG!

LAUDA'N DEINN 4. mars 2006.

Førri møte i dag ha de kommi meilling om fårfaill frå Fårmain'n. Hain oppga som årsak at kjærringa skoill feir fæmtiårsdag, på Samfunnshuse, å at hu i deinn ferbinnels  ha jort de klart å tydele: Hainn ha itj tia te nå møt på Pubb'en i dag! Oinner hænvisnig te følgende vart søkna'n tåsli: Kjærringa'n vart normalt itj gammlar einn niåførti, å feiring tå fæmtiårsda va ein teng som itj æksistert!
Vi jekk no inn i ein måna me lyse utsekti fer varmar å ber ver, mæn no va de svinkalt, hainn Lasse mørtelbilkjørar koinn fertæl om tæmpratura oinner tju svinkaille grade, nåkkå som førd te mang fersjelli problem. Nei, de va itj lett å håill på ut nei.

Nån som itj brau sæ så my om tæmpen va husbygggar'n oppi Utgardalia, der ha det vørti støppt groinnmyr å reist hus, ætti at kjør'dda ha sætt in. Fort ha de gått å i dag va huse oinner tak. Ferræst'n så e de de henn område fårmainn no ska sætt opp i hus, me sæks boenheti, å som 'n reklamert så stærtt fer på førri møte, når a Lena va på husjakt, nåkkå a fræmdeles e.
Oppom haue på å e de ein stor flatskjærm å deinn hi ferstyrra ås ein del oinner møteferhainnlengan. De fåregår vesstnåkk ein stor fælles skitur borti Sværri. Føst i løypa ha de i længer tiliggi to nårskveitjå, å ein snøskuter. Store spekulasjona vart de: Va veitjån usosial, ætti som dæm itj villa gå i lag me de ainneran, å koffer sløngt itj skuterførar ut i taug, sålles at dæm koinn hæng på, når 'n kjørd vei'n deinn såmmå.
Gavelsbo'n ankomm, om litte seint, møte hainn å. No dreiv'n hart i skojen, oppme Klættajale. Mått ta ut nå gammelskog fer å få te nå meir ve å sæll, fer no jekk ve'n oinna i stor fart. Ja, te å me åt ve sællera'n innrå Myr'n va de registrert at velagre no krompa.
De va ailldeles som om fårmainn ha fått nyss om avslage, fer plussele så dokka'n opp. Hainn ha møtt opp på Samfunnshuse, som fæmtiårsjubilaint krævd, mæn da vart de STOPP! Growe'n va i gang me fårberedelsa'n te næste hælg's store arrangsjemang: "GROWES GARASJE" årets store bejivenheit fer Sånglage, å sekkert livets bejivenheit fer garasjeægar'n. De e jo itj dagledags at deinn kar'n får ha namne sett på plakat'n, me store bokstava. Følgele va Sanfunnshuse stængt fer aill uvæsentle verksomheit, å fårmainn koinn ta sæ ti te PUBB møt.
I stort arrangsjemang, fer lokale Cowbåia
, vart avvekla innpå Samfunnshuse førri lauda'n. Mæn de ha visst sæ, på nytt, de e dåle om Cowbåia på Rør'n, bærre fæmåtrædve ha betald fer bilætt'n, å de va aillt fer lite ætti Cowbåifæstsåemainn si meining. No ønska'n å jørrå følke på bøgd'n oppmærksom på ka dæm ha gått glepp tå, å åverlevert readtør'n ein CD me sensurerte bilda, som 'n ønska å få lakt ut på Rørsia. Ja, vi får sjå ka som kjæm i løpe tå hælga!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 25. februar 2006.

Innlægge ha sælvfølgele itj gått  Hussællar'n, innpå Myr'n, ferbi. Som kjeint e hainn aktiv i utveklinga tå bolifeilte neom Utgalshagan. No øyna 'n ein sjangs te hainnel! Geit å Kanina i borættslag, de syntes hussællar'n va i lite problem. Hainn Henrik ha stor haga. Vær vart de når a Lena oppdaga at de itj va låv å luft sænklea, frå Balkången. De vart'n fresk diskusjon, å da ankom Gavelsbo'n, reiv te sæ Salgsprspækte å sætt sæ te å studer. Nei, æ ha no heilst villa neåt fjæran æ da, å så blese de så besætt oppmme Utgal'n. Itjnå problem: Vi isolere da husa, å du hi da itjnå ut å jørra, når de bles!
Kansji hi a Lena i muleiheit te å åverta på Gavel, me bratt å gått beitlainn fer jeiter skoill jo potænsiale vårrå stort, å fekk a ti i par hainnkanina, åt hukaninan, vill jo fjøse fort fyllas opp. Ainna alternativ einn Gavel finnes å, spøsmåle e bærre kolles ein ska grip an deinn saka. Joda, store muleheit fer at a Lena, å flåkken, kainn bli ækt Rørbyggi e d.
Når de jeill storpolitkk så synes vi at vi bynne å sjå resultata. Ætti at oinnskyllniga vårre kom, på førri møte, hi vi itj registret breinning tå flagge vårres.
No kainn de sjå ut te at VårHærre i sætt i gang ænkelte reguleringsmekanisma. Føggelinfluænsa ska vesstnåkk itj ramm dæm som i hovedsak et Gris. No va Værdaling litte grainne usekker på om 'n koinn vårrå i fare. Det peip i brøste når 'n pusta, va de i tæg'n på smetti. Ækspærtis'n, roint bole, meir einn antyda at røykepausa'n koinn vårrå falear, utan at de jol nå intrøkk på'n. Å de e itj bærre føggelinfluænsa'n som hærje. No når flaggbeinneran omsider hi slutta me å breinn flagg, kainn de sjå ut te at dæm hi vørti eni om å slåss sæ i millom, å da går de halar fer sæ einn da Tvellingan oppi Brattås'n sloss sæ i millom, å va lik go kammerata når slage va åver. Nei, no tek dæm i bruk både steinkasting å våpen. Får håp at hovedproblem ætti kvart løyse sæ, tå sæ sjøl, om dæm får håillå på i fre.
Ainna heinnelsa på bøgd'n va de lite å hør om. Riktinåkk va de røkta om nye STORE Grønne traktora på bøgd'n, på Hellem å oppi Gjellsås'n, vi får sjå om det bli litte info ætti kvart. Bilsællar'n vart heinta frå møte. Mått vårrå me oppi Grong, fer å reinn på ski? Mæn va de nån som mått kjøp bil te vækka'n så va de bærre å reng på.
De va å registrert mørkar strøsainn på veianoppi Hellemshaigan, kainn vi no stol på at kommun hi ferstått probleme, tru?
Trafikksekkerheita i nykrysse.
Der hi vi i vekti sak åt Veisjæfe'n! Koffer e de itj testeillt tåsvengingsfeilt, åt Hellemshaugan sørant, å åt Lænsmyra nolant. Som de e no ed de jo TRAFIKKFALE! Hen kjæm vi kjøranes på sailta å bær vei, trafikken går i sæksti, mæn når vi svenge tå e de SPEILBLANK IS! Kjøre vi ætti vægmærkinga hi vi Trailer'n bakom næst'n oppi baksete, om fart'n reduseres så de e fersvarle å sveng. Mæn vi e itj så domm, vi lægg ås utom kvitstripa, redusere fart'n der, å Trailer'n suse ferbi å næst'n sope me sæ speile, når'n fer. TRAFIKKSEKKERHEIT E Å VÅRRÅ FRI FER USEKKERHEIT! Lætt ås få fernufti tåsvengingsfeilt, sålles at vi kainn føl ås sekker når vi svenge inn på glatt å islakt vei.
Redaktør'n må ta saka opp me Veisjæfen ve første anledning!

Te slut i oppfårdreng te potænsielle møtedeltakera: Som de sjer hi vi vektie teng å behainnel på laudagstræffa. A Lena særvere go kaffe å nystækt Vaffelkak, itjnå bråk frå støvsuger eiller vaskestaur, bærre trivsel!

LAUDA'N DEINN 18. februar 2006.

De vart itj nå laudagsmøt på redaktør'n i dag. Absolutt "høyre makter" ha bæstæmt at hælga skoill tebrengas på i høtt, me utsekt te Brainnheiklompen, å sålles vart de.
Ætti my styr: Kor e skiskon, kor e ski'n osv. va vi på parkeringsplass'n i hælvsjutia om fredagskveill'n. No storedaktør'n framfer store utfårdringa. Føst skoill ski'n fæstas fast på sko'n, nymot'ns binninga e nå hærk i bækmørtna, mæn einne satt ski'n på sko'n, å ein tåpptong ryggsækk på ryggen.
De va på ti å gji sæ i kast me ytfårdringan: ein tur på 15 - 20 min. i stårm å bækkmørke.
Modærne ski e nå hærk, veg ingen teng å peke i aill rætnenga, lætt sæ påverk tå kvest, snøklompa å ujamnheita. Smørfri, me innlakt mønster skoill vårrå så svært, mæn bakglatt, å du dæ---!. Heidivis ha sjøle verri framsynt, va innom på Zebra, å kjøpt ørlapphuv tå ubestæmme moterættning, de reidda ørån. Jo da, redaktør'n kjæmpa sæ fram i millom typpertuva, småkjærr å stein, ætti i gått kvarter va de lys å sjå, vi va i aillfaill på rætt væg, mæn einnå sto utfårdrengan i kø. Nån bærgskreinti skoill fårseras, utan å bryt å vektie kråppsdela, mæn omsider sto æ poinni deinn deinn sist utårdrenga, 20 meter i 20 % stignig, de va itj te å oinngå: De va nert å sammenlegn med historia om 'n Nansn på ski åver Grønnlainn, va de i 1888? Dæm va sekkert itj små utfårdrengan hainns heiller ------!
Mæn omsider sto vi inni høtta! Værtkape ha verri opp hællainna tim tilear å starta fyringa, heile TI grader ha de vørti, mæn de bæste Carlsbærg på båks, rætt i hainna, å når kaffe'n va varm da kom godæmtheita å ti fer å meill fårfaill te laudagsmøte. Deinn store katastrofe'n vart oppdaga: Mobil'n låg i jænn heim!! Så der satt redaktør'n: Utan PC å utan Mobil, mæn i lag me gode vænner å me ein go karsk. Jau da fjell-live kainn gå an de å. Mæn ski de e, i dagens høgtæknolågiske værd'n, i lite ægna framkåmstmiddel. Mule at de va i modærne framkåmstmiddel på deinn ti "Bølamainn" dreiv jakt oppi Stod, fer sæks tus'n år sia, mæn redaktør'n sværge så absolutt te meir avansert utstyr i dag, ja.

MØTEREFERAT?
Fåreløbi e de vældi tynt, mæn ætti de redaktør'n oppfatte e de ti fer å be om oinnskyllning, åverfer ein stor å alvårle følkemængde. No hi de jo sæ sålles at Rørsia hi leserea åver heile vala, å frå ein dansk lesar, som å tydelevis les Jyllandspåst'n he de henn inlægge kommi:

Redaktør'n kainn i aifaill i få framførd oinnskyllninga på nån ber å meir prsis måti, så de henne får å vårrå Rørsia's oinnskyllning te de rætt-truanes.
 

LAUDA'N DEINN 11. februar 2006.

Bærre så de e klart Growe: Damer attme bole sætt vi pris på!
I dag tok a Lena sæ ti, i millom kaffekokoing å Vaffelkaksteiking, te ein prat me ås attme bole. Å driv Lainnhainnleri, med kommisjonsvara frå lokale produseinta, ga itj  tilfrestillanes innkåmst, mæstpart'n tå fertjenesta jekk me åt rægnskapsførar'n, som skoill håill ård'n på mang fersjelli leverandøra å avjifti. Hu ha kommi fram te, sjøl om de ha verri både lærerilt å arti, at hu avslutta Lainnhainnlerverksomheita.
Mæn drefta tå PUBB'en ha i stan jidd a tanka om ainn måta å utnøtt lokala på. Ongdommen på bøgda mangla i møteste kor dæm koinn traffas på kveillsti te litte ufårmelle aktiviteta. De va jo så mykkjy trivele ongdom på bøgd'n, som fertjent i tebu. Mæn så va de å ænkelte elemeint som trøngt påpassing, å de villa a sørg fer va på der om tilbu kom på plass.
Uheildi elemeint ja, de va stekkole. De ha deinn henn vækka verri reine "fålkevandringa" te Lænnsmainnskontore på Straumen. Nå'n som tydelevis truidd dæm va lur, ha lætt i vindu på skolin stått opp. Når de ha vørti mørt ha dæm ti sæ inn. Ætti som Rørbyggin stort sett e vant te ærle følk, å itj hi så aillt fer go vani me å lås døri, ha dæm da uhinnra adgang te både Bibliotek, å heile Sanfunnshuse. Dela tå PC'n på Biblioteke va bort i lamme rusbrus å stærker saka som skoill brukas oinner "Lygarkveill'n".
Mæn gle ha vørti kårt, ansvasfoill å oppmærksom fereiller ana urå, ha ti me sæ "pod'n" te Lænsmainn å dærme roilla snøbaill'n i gang! Mæstpart'n te de som ha kommi bort ha kommi på plass, samtidi som ainna teng vesstnåkk å va oppklard. Når Lænsmain hi sakt sett e de vel på tide at Præst'n sætt ænkelte tå de "Ti bud" i fokus oinner fårberedelsan te vårens store begivenheit.
Itj de at redaktør'n e så spesilet relliøs, mæn de finnes fernufti leveregal i deinn rellion som vi e vant te, om tålkinga'n e fernufti. Mæn når rellionstålkingan bli ekstrem, da sjer de ut te at de går te "Hælv-t-. Spesielt når de e Ytringsfriheita som bli Rellio'n, at nån bilda ti i heiller lurvåt magasin ska sætt værd'nfreden i fare e ailldeles uferståele, mæn de kainn no sjå ut te at teng roe sæ i fårhåill te ås i de henn lainne, mæn uansjett må æ sei at oppførsel'n te "skolongan" i Oslo itj jær de ænklar fer ainner tå såmmå sårt'n. De e lett å kåmmå me i anbefaling om å reis heim, om dæm itj e fernøgd me vårres kultur. Kolles tanke e de i haue på følk, som itj tøle å sjå bilda tå i gristryn eiller Gud'n sin, mæn som breinne vårres fræmste symbol: Flagge vårres! At de finnes ein lit'n Mobb å nån idiota blaint følk de kainn å må vi gota, mæn når ledea'n åt såmmå følke itj e likar da må det vårrå groinn te å jørrå sæ ænkelte tanka om at "Innavel" kan vårr ein årsak.

NO E DE MAT! GO HÆLG!

LAUDA'N DEINN 4. februar 2006

Som ein kainn sjå på føstsia vart møte i dag ferstyrra på groinn tå sækstiårsda'n åt Gavelsbon. Møtedeltakera'n va læng målaus, å ha problem me å sammel tankan, mæn æti kvar roa situasjon sæ, Hainn 'n Anders på plass atme bole i jænn, koinn orienter om ka hainn ha verri utsætt fer. På steinhal hølk jørt itj strøsainn de minste, hainn ha gått på Rattata, me brudd i åverarma som resultat. Tur te sykhuse på Levang ha vart resultate, operasjon å lokalbedøvels mått te. Der dæm sætt lokalbedøvels, vist de sæ at de å jekk nån nærva som styra longefunksjonan, så de ha vørti meir einn arma som ha vørti bedøvd. Litte problem me pust'n ha de vesstnåkk vørti, mæn ætti som 'n ha vakna ætti operasjon, så va itj de nån sak å snakk om.
Vær va de me "MATT Å SJÅILLÅTT BILA PÅ INNERØY'n". Hovedoppslag i Innerøyningen om i går. No hi dæm vørt ramma dæm på gæli sia tå Straumen, å da bli de storsak tå di. Vi attme Hjørnbole vil bærre jørrå oppmærksom på ka som e årsaka: KÆLKSTRØSØLE fra kælkværke på Hylla. Der lage dæm produkta som e tå de bæstan i Værd'n. de føre naturlevis te at de bli ein del avfaillsprodukt å, som sælles belli. I utgangsponkte kainn produkte legn på Strøsingel, å kommun hi sjett på pris, mæn gløm at de e nå som heite KVALITET.
Fer å jørrå de kårt:
Kælksingel'n meles soinn te mikroskopis partikla, som i jænn virvles opp som støv. Når det kjæm vat'n i lamme støve sje de ein reaksjon, å de bli ei tynn Kælkhinn legganes i jænn på lakk å vindu.
Fer naboa'n te Kælkværke, som e utsætt fer støv frå produksjon, e resultate kjeinnt, å dæm veit rå. På Kælkværke får dæm, ve behov, utedelt i flask me i spesialvaskemiddel som fjærne kælkhinna. De middle leveres vesstnåkk ut gratis, som ein fårm fer "ærstatning" fer ulæmpa'n.

No hi Kommunepampa'n itj villa ti hænsyn te goe rå, å anbefalinga, frå kompetent håill atme Hjørnbole. Dæm hi fortsætt å pøs på veian belli strømiddel frå Hylla. Hjørnbole mein dæffer at ansvare legg foillt å heilt på Kommun, å anbale dæm som e berørt te å kræv ærstatning frå de håille. Å de jeill itj bærre bila, mæn ta å me ækstra utjifti te vask tå vindu å legnanes.
No e råe te Kommun: Sætt i gang kosting tå veia'n, å gå ættipå åver te strømiddel frå pokkværke på Steinkjer, støsainn frå 'n Edgar Olsen på Værdal'n, eiller nån ainn plass.
FLAGGBREINNING!
Att Muslima'n breinn Nårske flagg hi itj gått Hjørnbole ferbi heiller, å no hi det gått aillt fer langt!! Når hainn Mulla'n å krigshærren Krekar fertæle at de no e KRIG! Da e de på ti å reager, vi støtte 'n Carl Ivar, sinn dæv--skape'n dit 'n hørre heim STRAKS! Hjørnbole e itj spesielt rasistisk tå ås, ja vi aksæptere te å følk frå ainner sia tu Straumen foillt ut. Muslima kainn aksæpteras, som krydder i samfuinne. Mæn aillt me måt. Pepper i Lapskaus'n eiller sådde, e ei klar fårutsættning fer at mat'n ska smak gått. Bli de litte fer my vil de lett svi på tonga. Bli de aillt fer my e mat'n itj etan længer, så de e bærre å ha 'n bort! Mykkjy Pepper å itnå problem så læng at 'n e på Pepperglase, å e tå brukbar kvalitet. Mæn bli de fer mang dåle Pepperkåinn i lamme e de bærre å ha bort heile glase.
No kainn de sjå ut te at teng utvekle sæ feil i Muslimlainna. Kvalitetskontråll'n hi vørti aillt fer dåle, å de hi vørti muleheita fer de dåle "pepperkåinna" å klatter te tåpps, fer å styr Muslimlainna. Kainn de vårrå på groinn tå "Ækteskap millom nere slæktninga" tru, de hi dæm jo hylli på me i aill ti, så de e vel itj rart at de e ein å ainna ferskrudd Muslim. Nei, ein kainn bærre sjå ei løysneng på probleme: Lætt dæm få ber reskap oinner "Omsjæringa", sålles at meir tå utstyre fer. Da vil probleme stort sjett vårrå løst om ein sæksti søtti år.
Som i strakstetak e fårslage: Båikått vara å kjenesta frå Muslima. Kjineser'n (Vesstnåkk itj Muslim) på Texaco'n e O.K. Å vi hi heiller itj nån Muslim som Taksisjåfør, om nån skoill tru det, så de e bærre å bruk dråsja hainns Terje.
Te ræst'n returnere vi krave frå Muslima'n: REIS HEIM STRAKS!

PS: Fakkeltåge te Gavel e avlyst groinna dåle skifør å tørt gras!

GOD HÆLG!

LAUDA'N DEINN 28. januar 2006.

I dag va de a Lena sjøl som åpna døra presis klåkka tåll, da va de bærre fårmainn,  redaktør'n å 'n Lasse som va på plass. Redaktør'n, som ha hatt fårfaill på fleir møta i jul'n, plassert sæ atme venkelbole, nåkkå som øyeblekele utløst reaksjona: No hi a Lena årna storból ått ås attme bar'n, å der e de da my trivelerar å sitti! De va bærre å fløtt sæ, fer rætt ha 'n.
Som vinterver kainn 'n itj akkurat kaill verlage no om dåggån betægnas, heilsvart åkra, rægn å glatt på sideveia'n. Ska tru om de va årsaken te labert oppmøt i dag, bærre sæks stykkja va vi. Hainn Anders va fræmdeles på Bjørnang, me i hainn som va skruva i hop me jarnstænger å skruva. (Å de stæmt at 'n ha fått nån komplikasjona me luftfiltre, ja.) Politiker'n ha meillt fårfaill på groinn tå møt i partie oppi Grong. Skoill 'n døm ætti avisån om dåggån, va sækspræss å trakasering tå kvinnfølk, utbredd i parie hainns, så vi va litte usekker på om de va rætt plass'n fer 'n å vårrå. Mæn fer bægge to fainn vi å koinn vi gokjeinn fårfaille, meir tvilsåmt e fårfaille åt bilsællar'n, som vesstnåkk skoill vårrå oppi Grong fer å reinn på ski!

 

Når Gavelsbo'n omsider dokka opp ska æ fertæl at det vart styr: Sokkerbit'n hainn fekk utlevert va ubrukbar! Når 'n braut'n tu innpakkninga jekke'n foillsteindi i oppløysneng. A Lena vart øyeblekkele konfrontert me deinn alvårle saka: De henne kainn itj doppas i kaffe'n, fer å få fram gosmake'n! Jo da, hu innrømt å ha fått klaga på sokkre før, å heinta øyeblekkele ein ny sokkerbit åt Bo'n. TATE & LYLE, deinn va fast å firkainta å sug ti sæ kaffe'n ailldeles utmærka. GOKJEINT! Deinn ainner sårt'n kainn du bærre hiv! Deinn e itj brukabar te å sætt på tå ein gång, va råe frå Bo'n, som ha prøvd sæ me innpakka små jærpakka.
Mæn no jekk de politikk i saka: Ha itj hainn Carl I. verri Direktør i TATE & LYLE ein gång i tia? Da va de jo itj rart at sokkerbit'n va både firkainti å hál, de va jo ailldeles i trå me Krf. sett syn på partie åt 'n Carl I. Mæn ka me Dan Sukker da, ka legna de mæst på? Jo, sælvfølgele partie heinnes Kristin. Der va de flest valgløfta smullra bort ætti kvart, mæn de sto i jænn ein hál kjærn: Ingen må vårrå hværken flenkar eiller ber einn nån ainn. Itj må du vårrå flenk te å driv "butikk", å tjen pæng, så du hi råa te å bygg privat hus å høtt. Itj må du ha behov fer å be bolbønn, itj kainn følk oppdra ongan sjøl, itj må du kjøp dæ i Jaffa appelsin å itj må du finn olje, fer finn du nåkkå så får du itj ta'n opp.
Einn at to sokkerbita kainn ji så goe politiske svar du! Tænk på de te næste valg!

SJUK FLYGERA!
De e jaggu gått at vi itj hi nån SAS flyger roint jørnbole. Dæm står itj høgt i kurs nei. Snakk om tail'ls kailla. Bli dåle tå litte grainne omårganisering å konkurranse. Me skyhøgelønni, gratis goder å fårdela, i aill rætninga e dæm no i gang me å raser arbessplass'n sin. Der hi dæm fløtti læng på at de "dristige menn, i farlige fly" satt me i stort ansvar fer lang ti sia. Da fertjent sekkert flygeran lønna si. Mæn no! Ka ansvar sett dæm me? Næst'n ingen teng, spør du mæ! Flye passes på tå spesialista, riktinåkk må dæm "trimm" ein tur roint flyé ein gång i blaint, fer å sjå at hjul å vænga e på plass. E det glatt før, så får dæm strødd. Dæm hi flygeledere som fertæle dæm, når å kor dæm kainn flyg, metrologa som fertæle om vere, å når dæm kjæm sæ opp i lufta får dæm tedelt i alvårle stort luftrom, kor dæm e aildeles å lein. Da e de bærre å sætt sæ å hør på RADIO å lesa avisa, mæns Autopilot'n styre. Ja, hainn lainne te å me! Å dæm sei dæm hi ein slitsåm arbessdag!
Ka da me busssjåføran som kjøre flypassasjera, dæm sett me ansvar dæm: Fæmti passasjera i egen buss, å når dæm møte ainna bussa, må dæm passer me små sanktimetra i klaring, på glatt før å dåle veia: Vi bærre sei: Ætti ansvar skoill bussjåføran ha i lønn døbbelt så stor som flygera'n.
No hi vi vørti alvårle betænkt. SAS må ha flygera som e dåle utrusta sykisk, ætti som dæm itj tøle i lita omårganisering, fer å jørrå sælskape konkurransedøkti, kolles bli de da om dæm får ein verkele STRESS situasjon, når dæm sett bakom spaka'n, vill dæm da sjit ut sæ, å lever Egenmeilling? Vi e alvårle reidd fer at de kainn bli resultate!
Itj rart at dæm e reidd fer at de kainn bli dåle stæmning i Kåkkpit'n, når dæm kansji må fly i lamme ein Bråt'n pilot, som hi groinn te å tvil på om SAS flygar'n e kompetent i jåbben.
Vi ha da hatt omårganisering på bøggd'n å: Snekkarfabrikken hainns Berget mått nelæggas, butikka e nelakt, meieri e nelakt, båtbyggeri e nelakt, bækkakveinni e nelakt. Ailt bærre tå ein groinn, utveklinga!
No hi vi i stan fått ainna type verksomheiti. Ta fer æksæmpel: Kælkværke å syltatifabrikken! Koffer klare dæm sæ: Jo, dæm omårganisere å modernisere, me de resultat at følk må sjift jåbba, få ainna lønnsbetengelsa, som å kainn vårrå dålear, mæn dæm beheill jåbbe'n, ainner må slutt, å nån jåbba bli itj erstatta, når følk slutte eiller pensjonere sæ. Å ka e resultate: Jo, dæm klare å konkurrer! Å de itj minst på effæktivitet å kvalitet. Fabrikken klare å konkurrer med ut Polakka'n, når dæm koke syltaty tå Polsk Jolber! Mæn ha dæm klard de om aill gammel metoda ha verri behylli? Æ bærre spør æ: Kor mang måtte de ha verri ansætt om dæm ha drevvi ætti prinsippa fer bærre tju år sia?  Sansynlevis NULL!

VI E ITJ I TVIL SASFLYGERA: Di messbruke Egenmeillinga i ein AKSJON! TRUR DE FØLK E DOM EILLER?

Te slut åverbrenges de i hælseng te ein som é sjuk: Go bedring Anders! Vi sakne dæ atme bole!

GO HÆLG FØLKENS!

LAUDA'N DEINN 21. januar 2006.

Vaffelkaka sto, som vanle, nystækt på bole når de føsta'n ankomm litte førri tåll. De va me stor ferveintnenga, at radaktør'n tok plass atme bole. Va de heint nå vekti på deinn ti 'n ha verri i utlainne? Mæn nei da, de va ingen som bobbla tå fertælargle, ingen store heinnelsa å berætt om va de. Rektinåkk ha 'n Anders hamna på Sykhuse me åvbrøtti hainn, å vestnåkk vårti påførd nye skada oinner "reparasjo'n". Ætti de høkst usekker referata koinn redaktør'n trækk deinn henn konklusjon: Ha du sætt inn bil'n på værkste fer å repparer opphænge på i framhjul, så ha du fått tebake bil'n me høl i olje eiller luftfiltre. Ja, de e vest fale å hamn på sjukhuse, ska'n tru de som vart sakt.
Gavelsbo'n ha ti sæ fri i kårt stoinn frå veproduksjon, mæn heiller itj dråsjesjåfør'n ha nå vekti å berætt, ainna einn at de va speilglatt veia. Når'n avslutta møte skoill de tàas bilde tå 'n, mæn batteria som va kjøpt i Spania va ubrukar, i kaillvere på Rør'n, dæffer vart de bærre bilde  tå tri tå møtedeltakeran i dag.


Hainn Lasse va heimkommi frå ein Automatsørvistur på Sørvæstlainne, å koinn berætt om mykkjy snø å hjølpeslaus utalainns trailersjåføra. Ja, så gæli va de at 'n ha værdd å avbryt tur'n fer å kåmm på Pubb møt. Steinbilkjørar'n, te høger koinn fertæl, at det bles reingæli oppi Tromsdal'n, mæn heildivis så sto støvrøyken bort frå deinn P.R kåte nabo'n.
Hainn Dag elæktriker fekt fårelakt sæ i alvårle ENØK spørsmål: Va de muleheit fer å få ned løsrægninga på Vine? Koinn de sættas på tidsur i telægg te fotosella, sålles at løse va tå ætti att ongan ha lakt sæ? Itjnå problem va svare. Mæn va de nødveindi no da, ætti som skåtthyllklubben ha åverti ansvare. Dæm skoill jo arrangsjer storlygarkveill, me 'n Kalle Garli å 'n Sveinung Kveli, lauda'n deinn 4. februar å da villa dæm ferhåpentlevis få fyllt opp pængsjista.
Oinnti åffentleheita:
Hjør'nbole står ferræst'n frammom ein stor oppgave deinn fjærde ferbruar. Da e de trædve år sia, hjørnbole på Kroa arrangsjert det store fakkeltåge te Gavel. De arrangsjemange skoill så apsolutt ha verri feira me i nytt fakkeltåg på sækstiårsda'n åt Gavelsbo'n. Ætti som a Bært no e velplassert, i brei nåk sæng, på Gavel, så slæpp vi deinn henn gången å dra me ås i komplætt sæng,  kansji e de bært å, sålles at vi slæpp å gå på sji.
De henne må bli hovedsaka på næste møt, mæn vi må fårrå litte stilt me d, sålles at de bli i åveraskels fer Gavelsbon.
Redaktør'n, som ha verri me å kjørdd, vaska å montert veftblàa oppå Hoinnhåmmårfjelle mått svårrå fer sæ. Ka va d hainn ha jort gæli? I går hong de tri bla, å vefta som dårle knøtti sleps på ei tå mølnån. Ha 'n brukt fer stært vaskemiddel sålles at sjit'n ha gått i oppløisneng? Nei, redaktør'n hainn tok itjnå ansvar, va de vaskemiddle som va årsaka mått de i tilfeille vårrå bruk mjøllim, sålles at heiller va rægnvere som ha førd te at blàa jekk i oppløysneng. Stygg å kjedele sak fer produseint'n i Tysklainn / Pol'n va de uansjett.
Røkta om ein Grendakomitè, som skoill stå fer eitt eiller ainna arrangsjemang va de å. De skoill vest vårrå ein fælles aksjon fer å få Innerøya i fokus. Hen kainn de liggi store oppgava å lur, åt hjørnbole, fer de e sælvfølgele Røra som e i FOKUS! Å der hi hjørnbole i stort ansvar. Redaktør'n låvvå ut å følli opp saka!

GOD HÆLG!