NY E6 GJENNOM RØRA, 2030-50?                       Te føstsia.

BYRÅKRATIÈ SVÅRRÅ:

Ja, de e vel ainna å veint, frå deinn kaint'n, vi får ingen teng jort finn byråkratiè vi Vægvæsne hi jort sett. Å der sett det vel ein å veinte på svar frå kommunebyråkrati å politikkera, frå Stjørdal te Steinkjer.
Å nå pæng på statsbusjætte ferr 2021, ferr å start opp planarbè, sjer det heiller itj ut te att de bli.

På mine Bobiltura hi æ registret stor veiprosjækt, oinner utføring, åver heile lainne, mænn veldi lite i Trøndelag. Kainn ta Nordland som æksæmpel, der hi heile E6'n, frå Majavatn te Tromsgreinsa fått oppjustert standard. Nollæninga'n dæmm hi sansynlevis greidd å ferenas, å hi jåbba i lag, nåkkå som hi resultert i att Stat'n hi åpna pængsækken.

No må politikkera'n bynn å sjønn alvåre, dæmm må slutt å krangel om små detalja, sjå heilheita å samarbè, sålles att E6, jænnom Trøndelag kainn få ein standard som e Norge viktigste hovedvei værdi. Byråkrata'n i Vægvæsne ska vel vårrå styra tå de politiske systeme, å når byråkrat'n i vægvæsne kjæmm e sjykkele dåle fårslag, som å ta fram motorveitunnel'n, attme Trafo'n, da è det Inderøy sin politkkera som må ta grep.

Å Inderøy politikkera'n hi meir fernufti, einn politkkera'n som la E6'n jænnom Steinkjer, eiller dæmm oppi Grong, som årna "Miljøgat" tå E6'n oppi Harran.
 

ANBEFALING TIL INDERØY KOMMUNE Å VÆGVÆSNE!

LÆTT DEINN NYE E6 MOTORVEI'n KÅMMÅ UT POINNI GJELLSÅS'n!

No må administrasjon og politikkere i Inderøy kåmmå sæ på "banin". Itj håill på alternative, korr tunnel'n kjæmmut attme Trafo'n, mænn gå bastant å bestæmt fer alternative kor tunnrl'n kjæmm ut attme Berg.
Kræv at det bygges motorveikryss me avkjøringsafeilt sørant, å påkjøringsfeillt, ferr dæmm som ska søråver inni tunnel'n, straks utaferr åpningen bygges det bru fer dæmm som kjæmm søran't å fer dæmm som ska nolåver. Det spar vædi my vekti matjol.
Som ein æksta bonus så bli det mykkjy trivelear å bu inni Svian, å det bli jheiller ingen konflikt me jærnban, om dæmm skoill finn på å bygg einda eitt jærnbanespor.

FIREFEILT's deinn sekraste veie'n! IKKE 3-2 feilts vei.

Å deinn vektiast groinn te de é at da slæpp vi aill trafikkfale situasjona, som oppstår når "ræsersjåføran" ska pråss sæ inn førri både trailera å annia bila, når det bli slut på 2 feitstrækningen.

Firfeilt's vei é å deinn mæst miljøvænnele, der kainn de kjøras, i deinn hastiheita, som passe både bil'n å sjåfør'n bæst, ein slæpp å fåreta unødveindi fartsendtinga, som feks. bråbremsing, ferr å slæpp inn "ræser'n" som bruke spærrefeilte, ferr å kåmmå sæ ferbi, nåkkå som i jænn betyr auka fårbruk, når ein ska opp i hastheit.

På ein firefeiltsvei kainn aill kjør i sett tæmpo, utan att trafikken bli hinnra. Ja, sælfølgele finnes de nån saktekjørera i vengsterfeilte, som itj hi sjønnt att de e høgerfeilte som e hovedfeilte.

Så ein teng te: Innherred é lainnbruksdistrikt kor behove ferr TRAKTOR trainnsport é stort. Fårslage te vægvæs'n å politikkerea bli dæffer:

LÆTT TRAKTORA ME HASTIHEIT ÅVER 50 KM/T BRUK DEINN NYE FIRFEILT's MOTORVEI'N!

De betyr minner belastning, å ber trafikksekkerheit på lokalveia'n.

Les ka "Inderøyningen" får hør frå kommu'n å politikker'n.

Innlegg i Inderøyningen 14. september 2018.

Rene ord for "pengene" det Birger! Jeg var på det omtalte møtet, der var det lite for "pengene", og jeg satt igjenn med oppfattningen: Har panleggerne vært ut i terrenget? Har de vært ute og sett på moderne tunnelbygging?

Har Du tanker du vil dele? Gjesteboka kan brukes!

Planleggings  prossessen er i gang.

 

 

Sjukdomm hos Inderøy kommunes ansatte e ein nåkk så vanle sak. Tå deinn groinn mått Olførar Ida presanter "HOVEDPLAN" for Røra sjenerelt, å ein ferveinta att E6 planan va gått fårberdet. Mænn sålles va de itj, i følge Olførar Ida så ha Vægvæsne itj kommi me de nødveindi groinnlage.

Ein positiv teng va de att kommun ha oppdaga att Røra va eitt hoveknuteponkt, å att 'n Eskil Austad aillerede ha klarlagt omkreng 40 mål me næringsareal, som no bærre mangla vat'n, kloakk, støm å litte grainn ainna infratruktur.

Ferveintninga va stor da representant'n frå Vægvæsne sætt i gang me sine "plana", ja, de må sættas i hærmetægn.

Østre linje, som kansji va deinn bæst veiføringa, va no bort frå planlægginga. Fræmdeles va det område langs eksisteranes E6 som vart framhæva, att det vart støyplage ferr nabolage va itj nåkkå som vart næmt som vekti, heiller itj att de villa gå me ein del hus.

Heile gæl'nskapen kom når de henn bilde kom opp på lærrette. Detalplanlægging, nei, de skoill itj Vægvæsne sætt i gang me, finn det eventuelt komm pæng på statabusjætte, tileast i 2022!!

Ja, no ferstår i aillfaill redaktør'n årsaken te att Trøndelag hamne bakerst i kø'n, når vægpængan ska delas ut. Hainn ha foillsteindi rætt deinn avgått Samfærdselsminister'n: Trøndersk samfærdelspolitikk i Bu-Hu politikk.

Redakrtør'n hi seint kommun sett, å Eskil Austad sett E6 fårslag om å sætt i gang bygging, tå det føst tunnelløpe millom Bjørga å Berg, me roinnkjøring oinner Nyborg/Åsakammen, å lokalvei som moinne ut i oinnareinne på Hellemsbakkin. Det kainn i ailfaill spar my dørkajol å bolia. (Sjå liit længer ne.)

Første gang redaktør'n minnes att det va planlægging tå ny Rv 50, som hovevei'n jænnom Røra heitt, va tile på 1950 talé. Væl tia går fort, no skriv vi 2018, å E6 går stort på såmmå plass, ny jærnbanekryssing å tunnel i Koaberga, litte breiar, å asfailt e stort sjett ferainnringan!

Litte tebakeblekk på politisk behainnling, tå Jærnbanekryssé, kainn vårrå på sin plass, det kainn d lesa HEN.

TANKER FRA EN SOM BOR PÅ SVIAN!

Vi som bor på Svian går spennende tider i møte når  de kommunevalgte og administrasjonen i Inderøy kommune skal bestemme seg for hvor ny E6 skal bygges. Om vegen blir bygd etter Statens vegvesen sine planer så kommer alle hus like nord for trafoen bort og videre nordover gjennom Svian så forsvinner vel alle hus også med alt arealet som trengs for å bygge ny E6, tilførselsveg og gang/sykkelveg samt areal for utvidelse av jernbanen. Helt horribelt når man kan komme i tunnel i fra Bjørga og helt frem til Berg, lage kryss der i området som man har tenkt med trase A og D. Så kan man bruke nåværende E6 til lokalveg og ny veg til Straumen, da blir alt intakt på Svian inkludert gang/sykkelveg som ligger der nå. Ny veg til Straumen følger gamle E6 i fra nykrysset nord for Svian og frem til nordenden på Lensmyra industriområde der krysser man over jernbanen samt Søndre Lensmyrvegen med bru og så ny veg derifra og tilkobling til eksisterende veg til Straumen. Da slipper vi som bor på Svian å flytte samt at man sparer mye jordbruksareal. Håper politikerne ikke lar Statens vegvesen bestemme alt i denne saken og raserer et helt boligstrøk når det slettes ikke er nødvendig! Eller skal det nye slagordet bli: “Best i lag men vi lar vegvesenet bestemme” Forresten hvor har det blitt av alternativ linje C som ifølge vegvesenet tidligere mente  både var kortest billigst og best? Bedre det og enn å rasere hele Svian.

Hilsen
Birger Inderberg
Svian 63


 

E6 TANKER FRÅ KÅRE AALBERG.

ORDFØRERNE KREVER FORTGANG MED E6.

Ja, Ordførere og veipolitikkere, bli enige om å spare dyrkajord og eiendommer. Her kommer Rørsia's forslag til rask og jennomførbar løsning:

Ta av fra nåværende E6 i Bjørga, bygg den første tunnelen, for ny motorvei E6, under jernbanen, og kom fram i dagen under Gjeldsås, event lenger øst. Koble til eksisterende E6 ved Berg. Lag rundkjøring under Nyborg, kom ut i Hellemsbakken og koble til FV 755 med ett forbedret kryss ved Jernbanebrua. Eksisterende E6 gjennom Bjørga blir lokalvei til Hylla/FV755, via ett kryss, tilrettelagt for framtidig planfri kryssing av E6, eventuelt bygges ny lokalvei opp til Fleskhus, hvor eksisterende bru over E6 utvides for å gi plass til fullverdig motorvei.
Tunnel nr. 2 kan bygges når ny E6 sørfra kommer fram til Fleskhus.
Ønsket om å følge eksisterende E6, i størst mulig grad, må lokale vei-politikere underbygge og kreve.

NY E6 GJENNOM INNHERRED!?

Om de nye E6 planene er det ein del debatt i lokalavisene, å i den debatten kan en få intrykk av at dabatantene ikke har forstått at det ska bygges ein ny og effæektiv hovedvei, kanskje den viktigste veien i Norge, å ikke enn ny lokalvei for bebuerne på Fleskus eller Skogn, ja, Røra for den del.

Om en går inn på You-Tube og ser på videoen, som Vegvesnet har lagt ut, så er den  forslåtte strekningen mellom Steinsdalen og Berg noen god løsning, er det plass te 4 felt motorvei på den strekningen? Å ikke bare det, mye matjord, som ett planfritt veikryss beslaglegger, går tapt. Hva gjør en da? (Link te video.)

Jo, da kan en se litt på hvordan det bli jort i Rogaland, der legges det planfritt motorveikryss i tunnel, å det til og med under vann! (Link te Video.)

Etter at redaktør'n fant denne videon, var det på tide å revidere veiplanene Jørnbole har foreslått tidligere, og da er  det er med bakgrunn i tanker som Eskil Austad lufta:

Utvid E6'n fra Rinnleiret te Bjørga, legg så ein tunnel rett frem, under jernbanesporet så å komme ut i dagen  Gjelsås, ved Berg. Bygg ett kryss A-la Rogfast slik at hovedvein til Fosen kommer fram i unnarennet på den gammle Hellemsbakken!
Tunnelen blir litte lenger, men tunnel under Norbergshaugen, sør ferr Fleskhus kan utelates.

Dnne  løsningen gir god plass til dobbelspor på jernban, å sparer beboerne i Svian for trafikkstøy, samtidig som mye matjord fremdeles kan drives. Nødvendig bruk av matjord, gjennom Røra, blir ca. 20 dekar, om Jørnbolet's reviderte E6 plan legges til grunn.

Lokalvei til Verdaløra, mellom Bjørga og Fleskhus må bygges ny, men husene på Fleskhus kan fortsatt stå.

Det er fritt frem å komme med kommentar i Jæsteboka!

OMTALE I INDERØYNINGEN.

Folkemøte på Røra Samfunnshus 2. mai 2016.

Møteleder Nina Kjeøy var møteleder og svært imponert over oppmøtet! 125 personer og den ungste var 1 måned gammel. (Levanger og Verdal hadde ca. 170 personer på 2 møtesteder.)

Gledelig er det at strekningen forbi Røra, kommer før Åsen N - Mule. Deler av strekningen bygges trolig som fullverdig 4 felts vei og 110 km/t. Hele strekningen tilrettelegges for 4 felt med 2 parallelle tunneler, og planfrie kryss, av samme type som er bygget ved Kvithammer.

Vegvesenet liker ikke å bygge tunneler, de er over 10 ganger dyrere å bygge og dyrere å vedlikeholde. På ett tidligere bilde står alt. øst, uten tunnel. Men en tunnel fra Bjørga til ca. Lundsaunet er likevel markert. Denne høydeprofilen, laget med utgangspunkt i Norgeskart, for ca. veiføring for øst alt, mellom Bjørga og Lundsaunet viser en tunnel med lengde ca. 3,5 km og en stigning på ca. 3,5 %.

Du finner Vegvesenets prosjektsider på denne adressen. Og er du hus/grunneier finner du litt om Grunnerhvervprossesen her.

No som bestaindi kainn DU lægg inn kommentar i Jæsteboka. Ælles kainn du senn teng du ønske inn på Rørsia som E-post. te redaktør'n.

TUNNELFRITT ØST FOR RØRA.

Var det dette Øst-alternativet som var tunnelfritt? Sto i T-A for 3. april 2016.

HJØRNBOLETS VEI Å JERNBANEPLAN FRA 2011.

2011 var første gang planer om ny E6 gjennom Røra ble nemnt. Hjørbolet var raskt ute med sitt forslag, som meførte nesten tunnelfri E6, gjennom Røra, og ett fremtidrettet Jerbanealternativ, tilpasset fremtidens høyhastighetstog. Dette forlaget ble sendt til det som den gang visstnok var ett samarbeidsforum mellom Vegvesenet og Jernbaneverket.
Nå  opplyste Vegvesenets representanter at: "De snakket" med Jernbaneverket, som ikke hadde planer om endringer av Jernbanetrassen, i samband med elektrifisering av Trønderbanen.

Det henne skreiv Hjørnbolet i 2011:

Etter Hjørnbolets mening er Kompetanseutvalgets utredning lite fremtidsrettet. Det brukes mye ressurser på minimale forbedringer.
Hjørnbolet har derfor kostet støvet av våre gamle forslag, som tilpasses moderne tider.

HOVEDFORSLAG JERNBANE.

Nytt jernbanespor, for høyhastighets tog, bygges fra Semslia, kommer ut ved Bergsaunet, går inn i ny tunnel ved Berg øvre og kommer fram ved Vollan og kobles sammen med eksisterende spor på Rambergsmyra.
Røra stasjon kommer følgelig bort, men god kollektiv tilbringertjeneste med Buss, alternativt Taxi, MaxiTaxi etableres fra Mosvik, via Straumen, Røra. til Verdal stasjon. Med Verdal eller Levanger som kryssings punkt for togene, kan bussen nesten umiddelbart returnere, uten vesentlig ventetid for passasjerene. Dette gi en effektiv og kraftig forbedring av kollektivtilbudet for innbyggerne i Inderøy kommune.

ALTERNATIVT FORSLAG JERNBANE.
Røra stasjon flyttes.

Jernbanen legges i tunnel fra Semslia og kommer ut under Gjellsås. Her anlegges den omtalte RØRA KNUTEPUNKT stasjon, for Fosen, Inderøy, Sparbu og Røra. Videre inn i tunnel, under eksisterende E6 ved Berg, som kommer fram ved Vollan og kobles sammen med eksisterende spor.

Begge løsninger kan bygges ferdig uten noen form for endring/omlegging av verken Jernbane eller E6.

FRAMTIDIG E6 FRA SEMSLIA TIL VOLLAN.

Når ny Jernbanetrase er tatt i bruk er en av Norges fineste veistrekninger, med utsikt til Norges lengste rette fjordstrekning, klar for å moderniseres.
Men først er overskuddsmasser fra Jernbanebyggingen brukt til å bygge ny og moderne firefelts vei fra Lorås til Salbergsdalen. På denne strekningen etableres to terrengtilpassa planfrie kryss. Ett ved Lorås, hvor veien (755) fra Fosen kommer. Her kobles også gamle E6, som blir lokalvei for Røra til. Denne går til det nye terrengtilpassede planfrie krysset, i Salbergsdalen (eller i Hita) hvor også den ”Gyldne omvei” og lokalveien til Hylla kobles til den nye E6.
Vei trassen mellom Lorås å Vollan kan legges i tunnel under Lunnan, eller i dagen, over Loråshøgda, med akseptable stigningsforhold og kobles sammen med eksisterende E6 ved Røskje, hvor den går over den nye jernbanen.
Denne trassen kan bygges uten å forstyrre trafikk på verken Jernbane eller E6, under forutsettning av at en kryssningsfri anleggsvei bygges.
Nå jernbanen ikke lenger legger begrensninger på veibygging, i Koabjørga, kan eksisterende E6 utbygges til 4 felts vei.

GAMMELT JERNBANESPOR FRA RAMBERGSMYRA TIL SEMSLIA.

Fra Rambergsmyra kan sporet bli en aksklusiv gang og sykkelvei, fram den nye jernbanebrua på Røra. Fra Jernbanebrua må eksisterende jernbanespor brukes som kombinert lokal vei til Verdal. (Traktorer kan ikke bruke E6, så Gavelsbo'n må he i muleheit te å kjør på Øra me ve.)
Veien må derfor bygges slik at både kjørende, syklende og gående kan ferdes trygt sammen.

NYE BOLIG OG NÆRINGS OMRÅDER.

Langs det gamle jernbanesporet åpner det seg nye muligheter for sårt tiltrengte boliger. Området i Koahalla peker seg ut som en Perle i så henseende. Med godt utbygget kollektiv tilbringertjeneste vil beboere på Røra ligge i ”gangavstand” fra attraktive jobber, være seg Verdal, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim. Å så Værnes flyplass.

I sentrum på Røra frigis det store områder som bør bli attraktive for næringsutvikling.
Det har vert lansert planer om oppfylling av Koafjæra. Her er de vel grunnforholdene som vil avgjøre om eventuell overskuddsmasse kan brukes. Om så er tilfelle må muligheten for å legge ny E6 her vurderes.

 RASTEPLASS.

Veifarende, ikke minst de som arbeider i transportsektoren, som har lovpålagte pauser og hviletider, trenger ett sted hvor hvil og pauser kan tas. En rasteplass, med utvidede servicetilbud, bør etableres på denne strekningen. Gjerne da i tilknytning til planfri krysning, slik at begge retninger kan betjenes. Men må ligge ett stykke unna boligområder.
Ett slik døgnåpent servicetilbud vil kunne legges ved Hernæssa, i tilfelle Koafjæra kan oppfylles og planfritt kryss sør kan legges i området.

No som bestaindi kainn DU lægg inn kommentar i Jæsteboka. Ælles kainn du senn teng du ønske inn på Rørsia som E-post. te redaktør'n.