Kromøte 13. desember.

KRISE FOR HJØRNBOLE: KROA E STÆNGT!

Redaktør'n fekk i fårvarsel om at tæng itj va som normalt i dag. Sprinter'n te'n Lasse vart oppsærvert på tur oppåver dala'n, i ølløvtin. Å det på i tissponkt kor 'n normalt skoill vårr på plass attme hjørnbole. Litte seinar va redaktørn på plass utom Kroa. Unormal situasjon, heilt tomt fer bila utom Kroa, om ein sjer bort frå Sprinter'n åt'n Lasse.

Stor blå plakat på Krodøra: "Kroa er desverre STENGT intil videre". Krise, åsså i dag da, når olførar'n va invitert fer å bli orientert i strøkælksaka.

I fervirrenga, åver manglanes hjørnbol ha 'n Lasse å lagt tur'n utom Hylla: At Sjøstua va stængt va inga åverraskels, næste fersøk: Brygga åt vælfereninga. Der va det Julmæss å itjnå hjørnbol å oppdriv. Hainn Ståle, lastmasjinkjørar, ha oppdaga ein fervirra Sprintersjåfør neppå, Hyllvein å kom te oinnsætning, hainn beårdra 'n Lasse te å kjør åt Kroa, å der sto vi med det store spørsmåle. Ka no: Gapahuken nerri fjæran, Kroa på Sparbu, Kroa i Vinne? Einn om olførar'n følle oppfårdrenga å kjæm i tålltin? Kainn itj ha nå møte utom bøgd'n. Ingen va kledd eiller budd på friluftsliv nemme Gapahuken. Lastmasjinkjørar'n kom me løysenga: Bilsællar'n hainn Inge M. hi kaffeautomat, mæn roinne bol. Bol utan hjørna? Jo som i absolutt nødløsneng O.K. vi renge'n. Bilsællar'n låg i seinnen, i influænsa, å spekulert på om 'n skoill sti opp. Vi tok valge: Opp mått'n. Møtelokale å kaffe va reidda.

Plakat om at møte va fløtta te Bilsentre vart oppsætt på Krodøra, å bærre i kvarter fersænka var møte sætt. Hainn Roger, fårmainn ha kommi ijæn frå feri i Taurodal'n å koinn opplys at 1 liter Julakkevitt kåsta 119 kronå på Værnes, deinn nye motorvein va åpna,mæn fotjængeran tåglømt, hainn ha fynni det røggast å bevæg sæ på utsia tå autoværne. Hjørnbole aksæptert at polpris'n på Julakkevitt som fæmdeles va fer høg, å mått sænkas va ein sak å arbe me. Veiproblema i Taurodal'n vart ærklært som utafer vårres ansvarsområde.


Veiarbe oppme jærnbanekrysse dærimot, der ha vi interæssa. Oransj veiarbeidera me niveleringsutstyr ha vøti oppsærvert tå fleir, å deinn føst entrerisa ha vørti utsætt åt'n Rørbygg. Hainn Hjalmar skogsentreprenør ha fått oppdrage med å høgg ut ødderskogen i veilina å ha starta arbe oppme Laupsadal'n å Vibebutikken.

Vibebutikken ja, der va å dørin stængt, å opphørssalg på gang. Det ha gått stille fer sæ, bærre ein plakat me 40 % avslag de føst dåggån, å så 60 % te slut. Å slut va det vel på behållnega å. På ein vanlevis travel laudag va dørin stængt. Konkurs va det vesstnåk itj.

Mæn eillendiheita va itj slut me de. Gavelsbon ankomm møte,  hainn ha hatt opptæleng tå buskapen. Va på ættiskudd me registrerenga i dyrehælsetilsyne. Nyfødd kælva skoill registreras, å gias nommer straks dæm va fødd. Der ha rutinan på Gavel svekta. No va de rot i registre nyfødd kælva, me morå som va slakta fer læng sia. Å så mangla'n kælv nr. 0137. Det vart øyeblekkele stilt spørsmål: Ha kælven gått me i ælgjakta? Det vart benækta, aill ælga som va flådd ha langhåra pæls, å heiller itj nå ørmærk me nr. 0137 på.

No e oppfårdrenga te følk, som færdes i skog å mark. Skoill de kåmm åver i dyr me ørmærk, så må Gavelsbon varslas.

Finn møte vart hæva vart de nesætt ein kommite, me'n Lasse å fårmainn som ansvarle. Dæm fekk i oppdrag å finn i løysneng på probleme me ægna møtelokal. Redaktør'n vil itj mærk probleme me de føste, e på plass i Spania næste laudag, å e itj på plass finn te de tredi møte på nyåre. Orienteringa om opphålle i Torre del Mar vil bli lakt ut i jæsteboka.
 

Redktør'n ønske dærme leseran: GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Kromøte 6. desember.

Jula nærmer seg raskt og på Røra er det ungdommer som tenker på andre enn seg selv, denne blide gjengen hadde tatt oppstillig på Bunnprisen for å selge lodd til inntekt for RØDE KORS. Tips om at det kunne være lurt å ta en tur til hjørnebordet, for der var det kjøpevillige kafferdikkere, ble tatt til følge.

Rykten viste seg å stemme, loddsalget gikk strykende og det samme gjorde utleveringen av gevinster. Bøker, CD-plater, penner og nøtteknekker var å se blant de gevinster som umiddelbart etter trekningen ble overlevert.

Referat fra forrige Kromøte er savnet og blir nok fraværende. Formainn feriert på Kanariøya, redaktør'n va i Nittedal,  med de skriveføre fraværende, blir det ikke noe referat å få fra møtet 29. november. Ett kort innlegg, i gjesteboka, hadde vært på sin plass, så redaktør utnævne herved Anders som ansvarlig for å holde omverdenen orientert i framtia.

Da er tiden moden for å presentere dagens hovedemne:

MILLIONA TÅ BORTKASTA KRONÅ, I MILJØFERBEDRENG, PÅ HYLLA KALKVERK!

Etti dein kraftig kritikken som vart utdelt, ætti deinn  førri vinters brøyt og strøsesång, forventa hjørnebole at bruken tå kalksingel, testrøing på isglatt veia, va historie. Mæn der tok vi groindi feil! Årets strøsesong starte på såmmå måtin, tånnvis tå kælkksingel strøes på veian å knuses umiddelbart te det finaste mjøl. Ka hjølpe det da at Kælkværke hi brukt melliona fer å reduser støvplagan, når kommun telate at kommunevægan bli strødd med kælkstøv, rektinåkk e det litte størrrels på stein nårn støes, mæn det var bærre i kårt ti. Trafikken mel stein ne te små støvpartekla, mykkji minner ein det steinknuseran åt Kælkværke klare, i løpe tå utrule kårt ti. I løpe tå vinter'n får vi ei fin blainneng som sig nerri aill sprekkan i asfalt'n, å der bli det å, når kostar'n kjæm om vårn. Mæn når govere kjæm, å ståffe tørke, da e de i ufattele stort magasin tå svævestøv som kjæm te åverflata.
Dæffer vart åverskrefta som a vart. Kælkværke hi investert store summa, i miljøtetak, fer å reduser støvplagan åt naboan. No opplevve vi at kommun sørge fer at heile bøgda får ta del i de såmmå plagan som Hyllbyggin hi levd me i alle år. 
De e vel det som kailles go sosialisme, både goda å ulæmpa ska spreas jamt utåver kommun!

Nei, kjære olførar Jørum, sørg fer at det bli brukt sjykkele strøsainn på vægan! Ælles kainn det heinn at du får hjørnbole på nakkin. Åsså politeker'n vårres, som va fråvårrånes på møte i dag, som e medlæm i naturkommitee får start opp arbe me å få strøeran te å bruk sjykkele strøsainn.

E de nån som ønske å fertæl olføran ka dæm mein, seinn kommun ein E-påst: postmottak@inderoy.kommune.no

Ferræst'n så må kommun sjå te å oppdater heimsia si. Der æ fræmdels hainn Ola Tronstad olførar. Hi kommun føst skaffa sæ heimsi, så får dæm å håilla oppdatert. Vi hørd jo kolles det jekk i radiokonkurrans'n, når det vart spørsmål om kæm som va olførar i Mossvika. Deltakar'n tapt konkurrans'n, på groinn tå at heimsia åt, Mossvika, itj va oppdatert!

Kromøte 22. november.

I dag vart møte åpna me høgtlesing tå mobilmeilling frå fårmainn. Ætti eget utsagn va'n på nåkkå hainn kailt fagtur te Praha. Fredagskveill'n (å  natta?) ha verri brukt te utfårskeng tå bara å etalissimanga, mæn gut'n opplyst at fårmen va bra, å at'n (fem på ølløv) va i ferd me å gå ombol, fer å krus, på Vitava. (Ka e no det fer nåkkå? Kvinnfølk?) Vi rækne me fyldi referat på næste møt.
Når'n Svein kom fall dagens replikk frå ein ong Hyllbygg: Koffer hi 'n fløtta på Øra? Ein fåreslo at de va fer å slæpp plænkløpping. Mæn det vart kontant avvist, tå ein ainna ein, hainn Svein ha ailler kløpt nå plæn. Nå svar tå 'n Svein det fekk itj gut'n.
Heimbreint på pole? Hainn Svein ha aillerede verri å prøvd sæ, mæn det ha vørti bomtur. Dæm ha itj låv te å sæll nå som va stærkar einn 60 %, å så dåle vara, va uaktuelt å kjøp. Bole lætt sæ overrask tå at det va ein bankmainn (økonom) som fræmma fårslage om utvekleng tå det lokale produkte. Han kjørd sæ inn i nå økonomisk problem, me finansiering tå nån småbrukar, å ha ha behov fer å finn sekker måt, fer å få tebake pængan åt banken tru?
Hjørnbole stille sæ foillt å heilt bakom bankmainn, å stille heile sin kompetanse, innan fage, te disposisjon. Det støst probleme såg vi umeddelbart: Kolles ska vi få låv te å sæll i produkt som e gått åver netti %? Neblainneng, finn det e i karskåppen, e foillsteindi uaktuelt, kaill karsk de drekk vi itj!
Vi håpe no at de bli hainnla raskt å effæktivt, ælles e vi reidd fer at my kompetanse vil fersvinn, å så e det jo KULTUR, foillt på høgd me bryggeng tå Sjørdals øl,  produksjon tå skosmorneng, skismøreng å ainna kjæraprodukt.
Ælles hi vi å registrert at surkålproduksjon, på Trøndefrukt,
 e nelakt!! Ka ska vi ha atåt rebba å julpølsa no da? De oppkarva kålbitan, me litte karve ti, som e å få kjøpt, kainn knapast kaillas surkål! Hen e de i nytt nisjeprodukt fer i drefit bonkjærring. Bærre så synn at Storstadgut'n sællt oinna produksjonsutstyre oppå fabrikken. Det skoill ha verri gått å fått tak ti no ja.
Økonom ja, jo da, bole ha da registrert at hainn sjæfsøkonomen, frå Bærgen, ha kommi i trøbbel. "Teoretiker" va einast kommentar'n. Bærre at'n itj rote det te så at vi, som trøng ækstra pæng te kaffekåppan på laudagsmøte, kjæm opp i trøbbel, med regjæreng å kontrållkomite, på heimfront'n. Da bli vinødt te å sætt lokalpolitekern i sveng, så vi får tåsætt kråppen.
Infårmasjon, frå E6 komitefårmainn vise sæ å vårrå foillsteindi fråvårrånes. De e i fårhåill vi roint boli itj kainn sei ås fernøgd me. Hainn Politekren vårres hi itjnå peileng, det va førri mi ti, e svare, mæn hainn Bjarne vaktmester e vel deinn som veit mæst, å de e jaggu itj my det heiller. Riggplass bli atme 'n Rune i Vikhusa, Hellemhaugvein å jærnbanespore ska fløttas å barnehagen må rivas. Ja, væl mæn når bynne det å sje nåkkå?
No må du på banin aksjonsgeneral!

GOD HÆLG!

Kromøte 15. november.

Redaktør'n deltok aktivt i feiringa tå 60 årsdan, ått ein lokal veidemainn, oppi Bølabua i Stod, fredagskveil'n. God mat å gått drekk vart særvert, å når sjåfør'n ha i ainna fårhåld te bilkjøreng ætti sånn seremonia, einn hu Hærlanda, vart redaktør'n fer sein ått møte. Kom føst fæm åver hæl to. Da va det ingen å træff! Følgele e de vanskele å kåmmå me nåkkå referat frå dagens møte. Fårmainn skoill delta i rakfesklag i gårkveill, å va vældi usekker på om hainn va kompetent te å delta på møte, hainn snakka om at det skoill særeveras akkevitt te fesjen.
Vi får sjå om det kjæm nå orientereng i jæsteboka!

Kromøte 8. november.

En sjeld'n jæst dokka opp te dagens møt, Kristian vann og kloakkrensar, va på plass når redaktør kom i hæltålltin. Møte va gått i gang, å "Værdalingen" tok ainner rund'n me kaffekainna. A Anne Lise va itj på plass sjø. Fårmainn berætta velløkka tur te Trondheim fer å arrangsjer Bayersk aft'n åt i Tronhjæmmsfirma. Roger'n ha ti på sæ jåbben bakom bardisken kor tappeng tå Bayersk øl fårejekk. Tur'n hains te UFO lainn, førri laudan, ha itj resultert i oppdagels tå ein einaste UFO, bærre snø.

Hainn Kristian ha tænkt sæ på sjøn, fer å fesk, mæn skaidda låg tjokk, så det vart kaffebesøk i stan. "Værdalingen" meint no at det va my sekrar å få tak i fesjen neppå MEGA'n på Ør'n, da fekk'n jo det 'n ha bruk fer å, lutfesk fer æksæmpel. Anbefalenga om lutfesk fekk i blainna mottakels, øl å akkevitt koin drekkas utan denn dillrin fesjen. Aksjon, me kvalitetskontråll tå ve, vart behøri kommentert å resultate ferkjynnt fer fersamlinga.

At ausjonsgeneral på bøgd'n ha fløtta ausjonan te tossdagskveillan vart sætt pris på, da koinn fårmainn få me sæ heile Kromøte. På ausjon om tossdan ha aillt ramle vørti utsælt, i haggelbørsj ha vørti sælt fer 150 kronå, å i stor gammel trekjist frå 1600 tale ha gått fer oinner 1000 kronå. Mæst messfernøgd ha verri hainn som kom me i gammel ræasjinnshuv ti i pappæsk. Hainn ha krævd ein minste utropspris på 200 kronå fer huvlærva, mæn de ha itj ausjonarius'n villa gått me på. Vart itj nå huvsalg, nei.

Stor diskusjon om prisa på vekappsagbla varrt det ætti at politiker'n, som driv som sagkvæssar utpå Tronesbruke, ha hatt i oppdrag me å sætt i stainn sagblae åt vegråssit'n utpå Håmmår. (Der gølmt vi tå å sjækk ve'n veinspætør!) Håmmårsbon ha fertæld at i nytt bla kåsta sju å i hæld tus'n kronå! Toillprat hævda vesællar'n oppå Gavl, tåppen fæmt'n hoinner!

Det va å nån som ha hørs at lægevakta på Innerøy'n skoill læggas te Steinkjer, det skoill vest bli nå interkomunalt samarbe. Ætti som politeker'n va på plass vart'n utårdra: Kolles stæmme du? Det veit æ itj nåkk om einda. De må behainnlas på fersvarle måt finn æ hi nå meineng. (Det e vel a Åshild som hi meinenga.)

Glattfør ha førd te at bonkaillan utpå Innerøy'n, som hi strøinga på kommunevægan, ha kommi i aktivitet. Mæn de sjer itj ut te at dæm hi lerd nåkkå tå fjolåre, dæm kjøre ut kælksubbus i år å!!

Tænk på deinn saka te næste møt. Ska hjørnbole reager, å få stopp spreenga tå svinerie! Møt opp på næste møt å kåmm me meinenga di!

 GO HÆLG!

Kromøte 1. november

Middels oppmøt te kromøte i dag. Fårmainn vart ætterlyst, å det vist sæ at hainn ha reist på te Hessdal'n, UFO safari fainn vi ut. Lasse va på plass oppi hjørne å ætterlyst glasplata, å bilde tå kjærringa. Ailt va bort. Når'n Svein "værdaling" kom mått redaktørn bekjenn at'n ha ti tån nå arbe, føllibilkjørar, å anhukar fer kranfirmae. Itjnå problem, bærre fortsætt, va svare.
Vefirman på bøgd'n va no igang me å lever veprodukta sin, å ætti som at hjørnbole e representert i naturkomite'n, i kommunestyre, me 'n Karl I va de ei sælvfølgeleheit at hjørnbole mått ta ansvar. Med  så aktuell tema som rasering tå rægnskog, å tør ve, vart det bestæmt at kontråll mått jænnomføras, åt vefirma e, innpå  myr'n Fyr & Flamme ANS, å åt Gavelsbon, som ha skrøtti tå at 'n ha høgfjellstørka ve.
Utstyrd me kalibrert foktiheitsmålar vart Karl I. utnæmt te veinspektør og redaktør'n te fotograf å vitne.

Med  nyvaska SAAB, å vekontrållør'n bak ratte, vart kontrållrunden starta.

 

Føst var turn lakt innåver på myra der va Direktør Rorar, å vemasjinkjørar Vidar på plass. Målinga vart sjækka me kritiske blikk.
Målarn vist 16,5 % foktiheit å vesælleran pusta letta ut. Ven va salgbar!
Kontrollør'n va fernøgd å konkludert me at så tør ve koinn itj kåmm i frå rægnskog heiller.
Ein bortjømmt pall, med granve, vart å sjækka. Hainnden ska itj sællas finn te våra, vart de øyeblekkele opplyst, tå vesælleran. Dårle samvettiheit kansji? Kontroll vist 23 %, kainn sællas som tør ve deinn hennin å sa kontrållørn.

 

Så te Gavelsbon, som tydelevis ha hørd røkta om kontråll. Va på plass atme vepallan hainn å. Kontrållør'n fram me de høgteknolågiske instrumeinte. No ska det avsløras kæm som hi bæst ve'n. Føst målinga vist 16,8 prosænt. Gavelsbon vart sli tå myrtørka ve me 0,3 prosænt, krævd ny måling:
Resultat 15,4 prosænt! Gavelstørka ve e ber einn myrtørka! Da oppdaga kontållørn i vesji, me såpp i einna, ny måling: 18 prosænt. Det denn pall'n bekka fermæ å var legganes mot jol'n i stoinn, så der e ferklarenga.

Åsså på Gavel va det vårhyggi granve, berægna te vårsalg, foktiheita va oinner 23 prosænt der å. Deinn henn ve'n kainn sællas som tørve deinn å, meint kontrållørn.
Det vart  itj fynni spor ætti rægnskog på Gavel heiller.

Ætti kontråll'n kainn, hjørnbole å Rørsia, anbefal produkta frå bægge veproduseintan. De e fastsli at de itj fåregår joks, me salg tå rægnskog, å ve'n, som sælles, kainn garanteras tør. Sjøl ve'n som va berægne te å stå å tørk åver vinter'n, fer å sællas te våra, klard kriteria som ska te fer å betægnas som tørve, ætti utsagna frå kontrållør'n.
Rørsi må dæffer ærklær kampen om Røras tørast ve som uavjort. Mæn kolles e kvalitet'n inni vepall'n? Det bli det store ferbrukarspørsmåle å må besvaras tå vefyreran. Deinn kåringa må vi ta jænnom innlægg i jæsteboka, så kåmm me meinengan dåkkes, vefyrera.

GO HÆLG!

Kromøte 25. oktober.

Politikern vårres, hainn Karl I., vart møtt med blomster å fotografering, når einnele fainn tia inn fer å avlagg hjørnbole i besøk. Krav om framlægging tå arbessprogram vart stilt, mæn det hørdes ut te at'n fort ha vænt sæ te å vårrå politeker, det mæste tå låvna'an, som det vart skrøtti tå førri valge,va glømt. Allså allerde ein heilt normal politiker, bynt me ein gång å sjyll på administrasjon, å mangel på pæng!!

Plassert i naturkomite'n ha 'n vørti. De skoill da vårrå muleheita fer at 'n koinn start på arbe'e me å få fjærna bommen atme Røflovatne, restreksjonan på færdsel skoill jo fjærnas når rænseanlægge ha kommi på plass. Så no skoill det vårrå på ti å rot litte i gammel papir, frå tia da klausuleringa vart årna. De burd jo vårrå muleheit fer pænsjonistan å koinn kjør bil neåt Vådalsvatne, når dæm ska på høtta på Volhaugen. Vi får sjå om 'n valgfæske heill sæ.
 

Gavelsbon hi høggi ut mæstapart'n tå skojen, så no spekuleres de på om 'n hi tænkt å ha te høttfelt roint Gavelskjønna. Mæn de planan avslo politiker'n tvært, inga høttbøgging roint kjønna nei! Der ska salamandern få låvvå i fre!
Studietur va i høgaktuelt tema, ætti omtalen tå Italiaturn å avtråppanes fylkespolitikera. Sjøl vestn itj om nån ainna utfart einn te Vangshylla fer å inspiser dass'n det va søkt om driftsstøtt åt. Melling frå bole: Itjnå pæng åt Vangshylla utan at såmmå beløpe vart tedelt Hylla.

Snø'n ha sånn delvis lagt sæ å skapt glatt væga. Følgele va deinn gul JCB traktor'n, som fer å søle te vægan me kælksubbus oppsærvert. Me de ærfarengan vi fekk utåver vår'n, når sjit'n skoill oppsopas, va itj deinn oppdagelse særle gått motti. Nei, sainnstrøera få tak i sjykkele vara, fer å strø me!!

Når vi føst snakka politikk va de itj te å unngå at fersjelli omveltninga å nyvæld politekeras behov fer å marker sæ vart kommentert. Ny olførar'n i Trondheim skoill ha messløkkas me å sætt in sin egen kandidat som sektetær. Å hainn dirækte væld olførar, Per Sværre, på Steinkjer såg ut te å få krafti konkurranse, tå i tøtt i frå Senterpartie, føst villa a ha olførarlønn å kontorplass i Rådhuse på heilti. No bli det speinnanes å sjå kolles det bli jort når nyvein hainns Per Sverre ska åpnas. Kæm ska ha olførarkjee, å kæm ska kløpp? På Steinkjer klåggå AP på at senterpartie hi brøtti løftan dæm ga i valgkampen. Mæn de må da vårrå bærre dom å ta opp. Einn om følk kjæm i hau ka 'n Per Sværre gjekk te valg på sist? Da låft hainn ut å få E6'n utom Steinkjer, mæn vel plassert i olførarstol'n: glømt aill løftan, å no bygge dæm E6 me ein haug me roinnkjørenga.

Å så GASSKRAFT, hjørnbole hi jo fer længst veti foill utbøgging, så de e på tide at politekeran, me a Merete, som no hi vørti Gasskraft å NHO sjæf i Trøndelag, å hi bytta ut deinn knaillrau kjolin me ein som e mørkeblå, får fortgang i saka. Lure på om a hælse når a møte sæ sjøl i døra? Mæn det finns no fræmdeles motstainnera. Ein i frå SV vill fræmdeles sats på Bioenærsji, hainn hi fynni ut at ein 4-500 persona klare å produser lik my bio-enærsji, som det 7 gassproduseranes persona jær. Hainn meine at stat'n må betal meirkåstna'n. Det må da vårrå likar at vi da bruke Gass, å så får stat'n betal fer 493 person innan hælseetat'n! Vi sjønne ennå minner tå argumeinta åt gassmotstainneran, som tydelevis meina at det e ber at vi kjøpe fårurænsa kraft i frå utlainne einn å produser sjøl!!

Hælsevæs'n ja, ein go groinn te at de må funger satt atme bole. Hainn Kåre kjøkkenutstyrreparatør, ha fått trøbbel med vengster skullra. Det vart nødvendi med demontering å oppfliing tå skullerledde. No va 'n på plass atme boli i jæn, å vi ha fått ferklaring på manglanes oppmøt deinn sist tia.
Ætti go innsats frå hælsevæsne e det no store muleheita fer at reparatørn, å husmødrenes, beste venn e i stainn te å ta sæ tå kranglanes "fudproffesora", støvsugera å kokplatå sålles at juleferbredelsan kain gå som normalt.

Når vi føst e innpå jul å julferbredelsa. I kjølvatne tå manglanes avgiftreduksjona, på edle vare, dokke det opp stadi nye verksomheita. Førri vækka va de produseint'n på Rør'n som fekk bedrefta nelakt. No va de i omsættnengsledd på Namdalseid som lænsmainn blainna sæ borti. De bli itj sætt nå pris på privat inisjiativ nei.

Øl hi å vørti i høgaktuell vare på det svarte merkede. Sju å i hælld tus'n liter ha dæm ti beslag i i Kristiansand. Nei. politekera sætt ne avgiftin, å få omsættnenga inn i årna fårhåill. Hælvlitern me San Miguel kåste i Spania 49 cent. Det lønne sæ snart å ta tur bærre fer å kjøp øl. Avgifttape vil de sekert ta i jæn bærre me å få inn moms'n.

GOD HÆLG!

Kromøte 18. oktober.

Da vart de Kromøt på redaktør'n læl da. Fekk utsættels me fjellturn, pålægg om å møt te meddag kl 16.00, så da så. Møtt uvanle tile ti på ølløv! Da va sælvfølgele Lasse, Anders å Roger'n på plass. Stor åvverraskels, ommøblering tå innventare, hjørnbole resærvert å gidd namne "Røra-bole". Fersynt me glasplat, å oinner glasplata utskrefti frå Rørsia. TAKK TE VÆRTINNA!

På plass'n åt 'n Lasse ha bilde tå sjøla hainns kommi! Det va vel fer å gi dåle samvettiheit fer arbe som låg å veinta heim, i ailfall avslutt 'n møte alleredi i hæl eitttin.

Storheininga på bøgd'n, henn vækka va, nelaggelsa tå i nystarta ongdommbedrift. Ein lænnsmainnsbetjent ha verri i nabolage å oppdag satslokt, dærme vart de husoinnersøkels å ransaking. Hoinner å fæmti liter med originalt karskæmmn vart beslaglagt.
Når det e ein kreativ ongdom, som te signala frå statsbusjætte, som tesei at smugling å heimproduksjon vil bli i lukrativ gesjæft i framtia. Det e klart at 2,5 % reduksjon tå avjiftin (itj prosænt'n i innhålle, Svein) gi store muleheita fer deinn som vil operer på de grå markede.

Nei, no må regjæringa sjå muleheitan i å auk deinn låvle omsættnenga tå låvle vara. "Look to Denmark and Germany". Sækapakken i Tysklainn va uhårvele stor ætti de dæm vist på TV'n.

Bayersk aft'n ha det å verri, redaktør'n deltok om fredan, når ailt fårejekk i sømmele fårmi. Om laudan ha det verrimeir fart, teløp te stripping på bola, å det som vær va bakom gardinan. Urokråka tok ård'nsværne sæ tå å fekk a heim i dråsje. Ælles va det registrert at de ha verri langfengra persona på fæst'n. På Rør'n e vi vant me at eiendelan kainn stå på boli om vi tek ås ein tur i bar'n eiller ein dains. De sjer det ut te at det bli slut på no, det ha fersvinny pæng tu hainnvæska, te å me lomboka åt fårmainn, som lå på i hyll oinner bardisken va bort, sjøl om det va følk bakomdisken heile tia. No vist de sæ at ein ærle ongdom ha fynni lomboka bortme barnehagen, å at førarkort m.m. va på plass. Tape tå pængan va lett å bårrå, når ailt det ainnere va på plass. Belønneng fer ærleheit va behøri utdelt.
I par lokale heilta ha å utmærka sæ me krangling, å teløp te uprovosert våll. Det skoill vårrå unødvendi å håill på ein sånn måti at ein kjæm i klammeri me myndiheitan. Mått kåmmanes rættsaki få kråppen te å ferstå at det må bli slut på toille!!

Så i tips te lådsæller fer lag å ferenenga på Rør'n: Hjørnbole kainn vis sæ å vårra ein lur plass å prøv sæ, de lokale kjøpepræsse bli stort å  lådda lettsælt.

Ein ong å trivele låddsællar frå håinnmusikken va så lur å prøvd sæ, boka vart utsælt, å vetja va smilanes når a avslutta hainel'n!

Så litte høggele te slutt: Willy Sem hi seint melleng om at 'n hi kommi på nætt, å hi fått de henn E-påstadræssen: wi-se@online.no , hainn sei at de e go plass i innbåks'n så no må vi sørg fer at'n får påst!

Bole va påskøtti to gång allerede når vi kom å det vart næst'n foillt. Eitt tips åt værtinna. De e høggstmasjin åt Gavels bon. Det e  nødveindi å rødd litte grainn i skojen atme bole, så prøv å få masjina innom. Å så bør sjøtbola snuas ainner vein, sålles at vi itj får trøbbel me fotan.

Atti som 'n Lasse mått heim å arbe i hæl eiitti'n å readktør skoill møt på høttmeddag i Stod i firtin vart møte hæve da.

De e Kåntri kveill i kveill dein atan. Det e årna å klart fer dainnseng te ækt Kåntrimusikk!!

De va i gårkveill de, Bærnte!!

Kromøte 11. oktober.

Først må æ få kåmmå me ei vekti opplysning åt'n Bærnte på Hellem. Det hi skjedd fleir oppdateringa ætti deinn 9. august. Rørsia e jo i si i stadi utvekleng, og me hensyn te leseren, som kansji itj hi løst te å sitt fer læng å veint på sia, så vart det opprætta i ny krosi: "Nye Krotræff."
Så vart de Kromøt på dan ætti "Bayersk aften" å. Fårmainn etterlyst redaktør'n ti  over ølløv, mæn overnattingsjæsta, ætti fæst'n jol at'n fekk innvelga utsættels tå oppmøte. Når 'n kom litte åver tåll va bole aillerde påskøtti ein gång, mæn utsjifting tå møtedeltakera førd redaktør rætt oppi sjæfsbænken. Deinn vektiast delt tå møte bli bærre i oppsummering tå hovedsakan å de va som veinta Statsbusjætte. Gått fernøgd med at Rørbyggin markert sæ som nån tå få som va fernøgd med busjætte ætti som det vart pæng te oppstarting. Hainn Svein Værdaling ha fått med sæ at øle skoill bli 2,5 % svakar. Messferståelsa vart oppklard, mæn to å 'n hæl prosænt prisreduksjon va itj nåkk te at sænskturan koinn opphør. Å når tobaken i tellæg vart dyrar så bli det vel gunsti å sætt opp buss te nabolainni. Ja, når det snakkes om tobak, røksjya låg som vanle kjett over bole, det såg ut som om at røykferbue va opphæva, å vi veinte me å seinn søkna om dispansason, fåreløbi.
Ælles va de Hånnmusikkfæsten som vart omtald. Ein fervilla tømmerhøggar ha fynni opp ein autimatkassi, som automatisk skoill reparer teng, å d jol'n jammin å. I gammel motorsag vart te i flonkanes ny Stilsag. Mæn når 'n Aksel putta bas'n oppi, da vært det problem, doinner å brak i kassin. Resultat: flat bas! Mæn på jørnbole va det sælvfølgele nån som koinn fertæl at det bærre va joks. Dein flat bas'n hainns Aksel ha'n årna sjøl: Kjørd åver'n me skurtrøska.
Fæst å oinnerhållneng va bra, spesielt drinken: "Osbækk" dein sle Fjellbækken me fleir påæng. Lamme mørt øl, Musberger å karaffelvin va'n me på å ferhøy stæmmningen. Rekdaktør va på plass fer å fotografer bejivenheitan, åver hoinner bilda, så no bli det i nytt album. Arbe starte umiedelbart å me nyinstallert ADSL åt redaktør så bli det i aillfaill raskar å bygg opp albummet. å å rdiger Rørsia.

Svein, Lasse å redaktør hæva møte i hæl totia. Næste hælg e redaktør kommander te fjells ijænn, så da må nån ainn sørg fer i referat i jæsteboka!!

Kromøte 4. oktober.

På groinn tå ein uheldi kombinasjon tå toåtrædve år gammel semeintrør og i stor hæmgbjørk fekk redaktør problem med kloakken, når'n komne tå fjelle førri syndan. Utsjifting var nødvendi, å vart sælvfølgele på i ti kor de e Kromøt. Søkna om fritak vart innvelga tå fårmainn, som å ga i kårt orientering om møte. Bærre fårmainn, 'n Lasse, n' Anders, å ein svænske va på plass litte åver ølløv. Svænsken som beæra bole me sett nærvær va sjølin på Solemstune, hainn Per Arne Yttermann. Søk på Internætt vist sæ å før te i si som fertæle litte om verksomheita. 
Når redaktør hi fått tak i bilættamøte te "Bayersk Aften" om fredan, e det avhængi tå utveklenga på fæst'n, om 'n kjæm sæ neppå Kroa te næste møt.
 

Kromøte 27. september.

HJØRNBOLE I KONFLIKT MED GRO, WHO Å FN!

Go dag redaktør !
Redaktørn meillt frafaill på sms på groinn av at n va komandert på fjelltur, nåkkå såm vi ainner deltageran synns va litte tynn oinnsjyllning ætti såm de e sæks ainna dåggå i vækka såm går an å bruk te sånnt!!!
Oppmøte ællers va ganske bra men de klard sæ me ei påsjøting tå bole! (Lasse, Anders, Inge, Bjarne, Karl I., Svein, Lars Aksel å æ)

Vi ha bærre så vijtt kommi igang feinn sjøla på Kroa dokka opp me gulkort åt to tå møtedeltageran; DE E ITJ LÅV Å RØYK ATME JØRNBOLE !!! Vess de skoill røykast mått vi fløtt ås te vindusrækka mot sjøn , men de vart itj aktuellt idag iværtfaill. De vart ferrtæld at vi ha hævd på bole ætti såm vi hi sitti der i fleirfåldi år. Vi fåresle å fløtt aill røykeran te sia mot E6n eiller å sætt opp ein lettvægg å eitt avsug attme jørbole vårres ! Hainn Lars Aksel mennt at denne va itj nå problem ; De e bærre å slutt å røyk!!!
De får vis sæ ka såm sjer videre me den saken !

GO HÆLG TE AILL !!!!

Teng skjer sælvfølgele når redaktør te sæ i velferkjent frihælg, å ska det vårrå frihælg så må det læggas te i hælg.
D e jo foillstendi klart at d e itj nysjøla som hi kommi på røyklåven, så no e vi i konflekt med sjølveste lainnsmoder'n, hu Gro å FN. D e i allvårle sak!! Hen må de hainnlas, å ferhainnlas, ska vi klar å behåill hjørnbole, å deinn totale åversekt åver trafikken te Boinnpris'n å på E6'n.
Ferslag åt'n Lars Aksel e vel totalt umule å få jænnomførd. Koinn jo ha prøvd me røykplaster, mæn det e trule itj tiljængele i så stor mæmgda som det trøngs åt røykeran. Å tænk fer i arbe å pakk ut dæm, når møte e slut.
Redaktørn å fårmainn hi diskutert om det e nødvendi me i ækstrårdinart kveillsmøt (m gått å låvle drekk), fer finn ut ka muleheita vi no hi, å å lægg opp slagplan.
Går det an å søk a Gro om dispangsasjon fer d tia møtan vare? Eiller må det te store byggnengsmæssi ferainnrenga? Æksosavtrækk på røykeran fer æksæmpel?
Om det e behov fer ækstra møt må det gias besje i jæsteboka, ælles bli røksaken hovedæmne på næste laudagsmøt. Gode ferslag kainn å må presangteras i jæsteboka. N.B. må vårrå oinnerskrevi me foillt namn, så at vi itj resikere nå moillvarp verksomhet frå antirøykeran.

Redaktør'n e ikkerøykar, mæn motstainnar mot åverfermynderi!

Vel møtt te lauda'n.

Kromøte 20. september.

GRETHE GRATULERES MED 40 ÅRS DAGEN!!

Grethe sto i fare for å bli første kjærring på ega si fer "maskjærringa". Ætti at møte vart hæva ha immillerti fårmainn Roger fynni ut at det va 40 årdag på gang, utpå Vine. Hainn trækt, me øyeblekkele verkning,  tebake vetake  om å etbler ega si fer "maskjærringa", nåkkå som å kom "maskjærringa" frå Gavel te go, ælles ha a vørti kåra te ei go nommer to!

Hovedæmne på dagens møte va valgresultate i kommun. Hjørnboles akjon fer fleir Rørbyggi i kommunestyre ha førd te at 6 tå 27 representanta kjæm frå Rør'n. Vårre egen politiker kom inn som ainnmainn på Høgerleste. Det vart å olførarbytt, ny "Tåstmaster" vart hainn Jørum frå AP, mæns Røra fekk resærve olførarn, hu Margaret frå SV, å kommun bli no sosialistisk styrd, utan at det hi nå stor betydning fer i relativt parti politisk nøytralt hjørnbol.

Hainn Per Sverre på Steinkjer hi vørti sjæf fer i kommunestyr me bårgerle fleirtal. Å a Janne styre vel fræmdeles på Værdl'nDet bli speinnanes å følli me i nabokommunan.

 

Ætti som at redaktørn hi hatt feri i Spania, me innlagt tur te Portugal va det behov fer å orienter om ferhålla nerri de "fattige Spania". Ætti i par hoinner mil på Spansk å Portugisisk veia, va det lett å fastslå at der nerri va veibygging ein prioritert sak. Å så te nå alvårle mærkele, som ailler slutte å feroinner: Sænka bila me doinnranes musikk faintes itj. Det va itj å sjå såmmå bil kjør fram å takers i gata nån stass! Å så sælt dæm øl, vin å breinnvin i butikkan!! Det sto te å me utstilt i lamme vanle vara!! Ein skoill jo tru, om ein ska tru på å Vagærd, å det skan jo, at Spania å Potugal va foill tå alkoholvrak. Mæn det va itj ein einaste foillkaill å sjå! Pris på ein hævliter San Miguel 4 kronå. 1 liter Vådka te ein 50 kronå, å go vin te ein 20 kronå flaska.

Ælles e det kommi busjætt lekasje som fertæle at pængan åt E6 krysse e på plass, vægsjæfen hi sætt ne i prosjætgrupp, liakæns hi kommun jort så, når busjætte kjæm føst på oktober håpe vi at aksjongeneral kainn bli litte optimist hainn å! Ferræst'n hainn vart oppsærvert på tur på Boinnpris'n oinner dagens møt, mæn å beær ås me eitt besøk det jol itj nei!! FY!!

Stort oppmøt va det å, på sjøting på bole var nødveindi, hainn Lasse ha verri på plass finn dørin vart åpna, fer å sekker sæ sjæfsplass'n, mæn hainn Ainners svekta, passert åver parkeringsplass'n klåkka 13 menutt på 12, mæn kom itj innom. Hainn Svein Værdaling møtt å, sjøl om at,n ha hatt besøkt tå ein utfløtta Rørbygg, 'n Erling  m/kjærring, frå Steinkjer. Dæm ha ferlangt konjakk bægge to å tok tåget hein klåkka ølløv!

Fårmainn Råger tok opp bestillinga te "Bayersk aften" som arrangsjeras 10 å 11 oktober, mæn hai træffes å på mobiltelefon +4790097405, å det går an å reng heile døgnet! Plakat fer å sætt inn på sia "Det skjer på Røra" hi'n å låft ut.

Møte vart hæva ætti tri tim!

Kromøte 30. august.

På dagen Kromøte var storpolitikk på agendaen. Feigingen fra Drøbak ble behørig kommentert, uten andre kommentar enn at Martin det e no 'n Martin, å sekkert e (har verri) ein ber rallymartin einn politiker.
Vår egen politiker Karl I. var travelt opptatt med å selge valgflesk, utenfor Bunnprisen. Hainn tok sæ likvel ein tur bortom bole fer å lætt ås smak på valgflæske, mæn det va stor eniheit om at det smakt litt surt.

Nå store valgløfte va det vanskele å få. Mæn øtti som det satt ein høttægar frå Volhaugen atme bole låft'n ut at hainn villa arbe fer å fjærn deinn ainner bommen på bøgd'n. Bommen atme Røflovatne. Om det løfte va nåk te at 'n samle stæmmæ frå fleir einn høttægeran gjænnstår no å sjå.
Mæn hjørnbole oppfårdre før opp 'n Karl I å det ainner Rørbyggin som sløngera uansjett kolles parti de stæmme på.

I ainna storheinnels på bød'n va at Austagutan ha kjøpt inn 110 tånn me nye Caterpillera. I deinn ferbinnels ha det verri storopprødding inni storhall'n på myr'n. Naboan ha verri plaga tå støvrøyk i fleir dågg koinn hainn Råger fertæl.

Nån bilda fra begivenheita e å sjå på "Ka sjer på Røra".

Redaktørn te sæ i par vækkas feri nerri Spania å om det bli nå møtereferat de næste to møtan, så e det i tilfelle om nån tå møtedeltakeran e skrivefør å skriv i jæsteboka. Sjøl vil redaktør å orienter om fårhålla i EU i jæstebok.

 

Kromøte 23. august.

Hain Bjarne vaktmester å'n Anders S. ha verri på plass allerede i hælv ølløvtin. Lik vel va sjæfsplass'n oppi hjørne ledi når redaktør'n komi ølløvtin. Umiddelbart ætti kom fårmainn, som bilpassasjer, iførd mørke solbrilla, eitt dåle tægn. Jo da, hainn ha verri på fæst ja. Hånnmussikken ha jørt te på revy'n ått søngeran. Mæn når dæm skoill ha mat vist det sæ at mat'n va oppetti. Dæffer ha dæm vørt innbedd te ein ny kveill fer å rætt opp fadæs'n. Ættiverknengan va dæffer foillsteindi naturle, å passasjerplass'n rætt.

Når pålitleheita sjøl bilsællarn å politikern va på plass va det på tide med ei orientering om deinn vælløkka E-6 aksjon. Fårmainn i aksjonskommiteen ha fått mytji ros frå både Rørbyggi å vægsjæfen.

Mæn kolles bli no det nye krysse  å kolles bli anlæggsperioden?

Hainn Bjarne som e vaktmester på barnehagen, å skolin, vest å fertæl om det:
Føst ska Innerøyvein omlæggas, nytt kryss neom Hellem. Barnehagin må bort, samtidi som det fer i hjørn tå grasbanin åt skolin. Innerøyvein vil bli lagt i ein sveng å kåbles i hop med gammelvein atme grasbanin. Mæn derifrå vil det bli bøggd ein millertidi E-6, åver åkern åt'n Bærnte, som vil kryss jærnban i plan å komm innpå E-6 atme trafon.
Vein åt Hellemshaugan vil bli fløtta oppåver åkern å kåbles på E-6 længer innåver. Jærnbanespore ska fløttas 40 meter oppåver åkern. Når ailt det denne e jort starte arbe med bru åt jærnban å vein åt stasjonsområde.

Vein ska gå cerka 5,3 meter oinner jærnbanespore, så frihøgda oinner bru bli sånn serka 4,7 meter. da bli det vel i problem med høge transporta, hen kainn Fereninga Te Bommans Bevaring ha ein oppgave: Sørg fer at dein millertidi vein å bomman bli bevard fer attitia. Hainn Bærnte bli nødd te å donner litt tå åkern te museumsfermål. E det ein oppgave fer hainn nerri Zambia, å Fereninga Te Bommans Bevaring, som hi ønske om å bevar bomman?

Ferræst'n så kjæm det ein ny minister fer å sjå på krysse: Barneminister Laila Dåvøy ska kåmmå 12. september. Da må aksjonskomiteen lætt ongan slæpp te se sine meininga om krysse å trafikken. Kansji hi dæm nå å fertæl dæm å.

Att Røra hi fostra ein VG-sjornalist, med håffreortasja som hovedioogave, hi vørti klart å tydele deinn henn vækka. Redaktør ha utvæksla nån E-påst me sjornalist'n, å mangel på humor va påtakele. Det å få kritikk fer tabben me prinsæssa va surt, koffer va det ingen som ha rgitt'n ros fer i heilsi om E-6 krysse. Ætti at gut'n ha fått bekræfta at redaktør så absolutt ha gjort sæ skyll i en mængde tabba, som seinar var betægna som vekti å go erfaring, verka det som at hummøre va på tur oppåver igjenn.

Hjørbole syntes at saka bærre va fer småtteri å betægn. Egentle skoill det ha verri ein håffsjornalist på Rør'n å. Ætti som Gavelsbon ha komm te møte, så vart'n utnæmt te konge me håff på Gavel. Tænk dåkk det henn åverskrefta på føstsia om måndan: "Gavelsbon  på klassefest på Samfunnshuset. Husfrua deltok aktivt i invielsen av bassenget til høvdingen på Lekset" Se skandale bildene på side sex. Jo, det e ståff fer ein håffsjonalist på Rør'n å.

Ætti som det snart e valg, å partilestin var presangtert i Trønder-Avisa ha møtedeltakeran fynni ut at det va lite Rørbyggi på sekker plass. Det e dæffer nødvendi med stor aktivitet med rættels tå valglestin. Rørbyggin må kommuler å før opp Rørbyggin som sløngera. Å når hjørnbole hi egen politiker må hainn sælvfølgele prioriteras. Å det e uansjett ka parti det stæmmes på. Karl I må få aill de ækstra stæmman vi makte å gi.

Det e å tægn som tyde på at hainn hi kommi oinner kontråll på heimebane å. Dama sjer både kosele å myndi ut.

Mæn så va det valgflæske da:
Asfalt på Flagvein.
Fjærn bommen atme Røfloa.
Trafikksekker avkjørsel åt Hylla.
Osv. osv.

No e det på tide du presentere valgflæske Karl I. Bu dæ te næste Kromøt!

GOD HÆLG.