HJØRNBOLE 2007

Lauda'n 20. oktober 2007.

Deinn henn vækka hi de vørti klart at vi går mot i ainna ti. Skaidda hi te ti'i liggi kjokk som graut å de hi itj verri sekt så dårle at vi oppi Furulivei'n itj hi sjett neppå stasjon, ja de e bærre så vitj at Bjørka på nersia vein hi verri synle. Mæn de hi å jidd nån fine bilda å, som Levanger jømt i skaidda me ein mangfarga himmel åver.
Høst meføre fraukjøring å at bøgda lægges svart. Hen om da'n vart de oppsærvert ein rau Valmet, på Gavel, hainn lasta tydelvis opp frau. Jo da, Gavelsbo'n ha fynni ein ny ferrætningside, no sællt 'n frau! Kjøper'n va Ner-Salbersbo'n som ha åverti ferpaktninga på Nol-Salber, å frau'n vart kjørdd utåver på leirhaugan i Salbersdal'n.
Gavelsbo'n vise sæ å ha utrule tæfft på nye produkta. Hen om da'n satsa 'n på produksjon å salg tå høggstabba. Diameter ca. 56 cm ø høggd ætti eget ønske. Spørmåle e vel om 'n no konkurrere me sæ sjøl. Nyinnkjøpt vemasji'n kainn vis sæ å bli åverflødi om kunda'n ønske å klyv ve'n sjøl.
Superbreibainne åt NTEBB fekk jænnomgå i dag å, følk hi store vanskeleheita me å få teng te å funger, både på telefon, TV å PC. Ja, te å me gatløsa hi slutta å lys ætti lægginga tå fiberkabel'n. No hi dæm ein servicetelefo'n, mæn deinn bli tydelevis betjent å representanta som hi aillt fer lit'n kunnskap. Standardsvar e tydelevis: Du må trækk ut strømkontakt'n å restart båks'n. Manglanes kunnskap åt veiledera'n jær de problematisk å få løst problema, spesilt når dæm itj hi æmen te å tænk kreativt. Som kjeinnt så hi redaktør'n hatt store problem me Rørsia å bilda ætti at hu vart fløtta te NTEBB sin server. Opplasting tå sia va heiller problematisk, stadi brudd på ferbinnelsa te særver'n, teng som ha kommi på plass koinn plussele vårrå bort ætti i oppgradering. Svare frå servicetelefon jekk i hovedsak ut på at de va feil einnels på hovedsia, de mangla ein L i betægnelsa, så va de navn på bildan som innhoill oppirom å store bokstava. Prøving me å ferainner teng som dæm fåreslo meførd inga einnring. Sia kom jo opp, ænkelte bilda kom opp uansjett kolles navne på bildan va skrevvi. Probleme vart ti opp i pærsonle møt, mæn svara va fræmdeles: Årsaka e deinn manglanes L'n, nåkkå æ te slut nækta å aksæpter. Sætt i gang ei sjykkele jænnomgang tå sia å tok fer mæ bilde fer bilde, fainn store høl i de som ha kommi opp på særver'n å bynnt å last opp bilda ænkeltvis, å dæm kom på plass. auka ætti kvart på antalle te det plussele vart brudd me særver'n, å bærre namne på fil'n vart lasta opp, mæn itj sjølve bilde. Da datt teng på plass, særver'n klare it å ta i mot stort meir einn 10 bilda i gången, finn deinn kollapse!!!
Me deinn oppdagelsa på plass, vart de greitt å last opp bilda'n som mangle, så no bli rørsia ætti kvart meir å meir komplætt, som hu va før å redaktør'n kainn kåmmå i gang me å få på plass nytt ståff.
Mang tå de problema som redaktør'n no hi hatt koinn ha verri oinngått om betjeninga tå servicetelefo'n te NTEBB ha verri gått kvalifisert fer jåbben. De e utrule at de itj finnes følk i systeme som kainn bistå me fernufti rå. Ein teng som det tile vart opplyst, å ætterlyst svar på, va nættopp årsak te at de vart budd me særver'n, å deinn klare teng at sia kom opp, me ænkelte bilda, sjøl om namne på teng va feil. NTEBB fekk go ti på sæ te å oinnersjøk å ji svar, mæn dæm mangle tydelvis kunnskap om de dæm heill på me, dæm å!
Eitt rå hi æ å ji: "Stå på, prøv å feil, konfronter servicetelefon me klare problemstillinga, å itj vårrå reidd å innrømm at du sjøl mangle kunnskap. NTEBB hi sjøl bedd ås om å bli kunda, å vi må kainn kræv at produkte funger ut'n store tækniske kunnskapa."
No bli de itj så stor aktivitet på Rørsia i fjort'n dåggå framåver. Redaktør'n ska ha ein ny periode me montering tå NTE vinnmølnå, mæn finn æ fer ska æ prøv å få på plass bilda'n på Historiske Hylla.

GO HÆLG!

 

Lauda'n 13. oktober 2007.

Einnele vart de muleheit fer å delta på laudagsmøte i jænn. Røkta om dåle oppmøt, å store u etti vaffelkakstabla vart i dag jort groindi te skamme. Ein tåll - trætt'n stykkja va innom å både vaffelfat å kaffekainn sto i jænn foilsteindi to. Jo da, redaktør'n mått ferklar sæ om i dåle Rørsi på ntebb, kor bilda'n mangle. Saka e ti opp me ntebb som sjylle på ein manglanes æll (l) i adræss'n. No e saka deinn at æ hi fersjøkt, ætti bæste æmne, å ferainner adræss'n ætti dæmmes anbefaling utan at resultate bli ber. Resultate bli vel ein egen særver å ny adræsse "www.rorsia.com" så fort utstyre kjæm i hus. Da vill både jæstebok å træfftælar kåmmå på plass i jænn. ntebb sia bli da, i ein åvergangsperiode tedelt rållen som "veivisar" te deinn nye sia.
NTEBB skraut stort da dæm va på Samfunnshuse på salgs å orirnteringsmøt. No skoill de bli tåpp TV fårhåill å Internætt tekåbling tå bæste værdnsklasse, å mang tå ås jekk på skryte å tægna avtale. Jammin sæ æ smør. TV'n hi vørti ustabil å må stadi resættas. De e heiller it deinn stor fersjæl'n å mærk på hastiheita på Internætt'n heiller, spesielt skoill opplastinga gå fort. Jo da, de går fortar å last opp Internættsia te ainna særvera einn ntebb sin, mæn der e de heiller trægt. Sælvfølgele sjylle dæm på brukar'n, mæn dæm hi itj nå svar me fernuft i når dæm konfronteres me fakta. Nei, ha æ vesta at de vart sånne problema ha æ fortsætt me Telenor, gått at telefon fræmdele e der.
Ei trøst e de at æ tydelevis itj e å lein om å vårrå messfernøgd, e de på ti me ein aksjon frå messfernøgd NTE kunda tru?
Væll, nåkk om deinn saka no, lætt ås heiller gle ås åver at Flagvei'n snart får asfailt. Tissda'n deinn 23. oktober skoill asfailtlæggera'n start opp me lægginga. Spørsmåle e no om Vægvæsne hi spara på sjellingen å lætt daler'n gå. 20 cm pokklag lægges, vanle på sånn veia skoill vårrå 30 cm, ætti uttalelsa frå vægbyggera'n. Resultate vill vis sæ te våra!
Hus te salgs på Hylla! Gult å me strainnlin. Politiker'n va lei tå å sjift vindu, bolkleing, maling å hagaarbé, no skoill'n fløtt te leiliheit på Værdal'n.
I går kveill hoill Håinnmusikken de jubileumskonsært, 80 år ha dæm hylli på. Fårmainn, som ha abdisert som trommis, ha fått medalje fer førti års kjenest, Nersalbersbo'n fer 50 å 'n Svein Løseth heile 65 år fer å næmn nån. Fårmainn mått å ærkjeinn at deinn nye trommis'a tok sæ betydel ber ut einn de hainn nån gång ha jort. Fæst'n skoill fortsætt i kveill.
Gavelsbo'n mangla i dag å, delto vel på ælgjakt.å om ein skoill ta røkta'n alvårle.
ADVARSEL!!
60 sonen på Lænsmyra hi vørti ferlænga å jeill no frå Grinnberssvengen å heilt te Stasjon.

12. oktober i går, Hårskailli'n å Fållafjella dækt tå snø! No e de bærre å sætt in graskløppar'n, bårrå inn vassslangin å bu sæ på vinter'n. At snø'n itj va langt oinna oppdaga æ når de bynnt å rinn åver takreinna, trudd det va lauv som stængt fer, mæn det vist sæ at takreinna va foillpakka tå snø, minimumstæmpen vart målld te minus 1,5 grad.

Damebesøk!!
Einnele koinn vi få låv te å spander kaffe på i dam, i jænn! Hu Margaret komm innom i håp om å træff Gavelsbo'n, va sjylli 'n nån kronå ætti å ha kjøpt tør å fin Bjørkve frå Gavel. (Skrut bærre vær tå ve 'n, som hi jidd lun å kosle stæmmning i heimen.) Mæn Gavelsbo'n glimmra me sett fråvær så de vart me kaffe å vaffelkak.
Me nystarta kjøreskoli så skoill 'n kansji tru at hu va ut fer å reklamer fer skoli'n sin, mæn hu va passiv på de område, mæn vældi gla fer å koinn sei at hu no va etablert i sentrum, å på rætt sia tå Straumen.
Når de jaill muleheita fer kandidata te 65+ så va vel heiller kundegroinnlage magert, einnå!

GOD HÆLG!

Lauda'n 22. september 2007.

Det va me stor speinning møtedeltakeran åvervåka fårmainn når'n pakka opp å montert deinn nyinnkjøpt støvsugar'n. Vetake vart jort på førri møte, når fårmainn va fråvårrånes. Økonomi å innkjøpssjæfen ha ti åver på gæli si tå Straumen å færeti innkjøpe på NTE Expert butikken på Venna. (Må støtt lokal butikka sjø.)
Ætti my funderinga å spekulasjona kom utstyre opp tu æska, montert å prøvkjørd. Fungert utmærka kjøpe vart gokjeiint.
Gokjeinnt kainn vi i millerti itj sei at i ainna produkt frå NTE é. Breibainne som skoill før Rørbyggin inn i framtia med sjumilskrætt ærfare vi fungere heiller dåle. TV båks'n må stadi vækk resættas fer å få inn TV programm å heiller itj sjer det ut te at breibainne hi så høg hastiheit heiller. De siste hi i aillfaill redaktør'n fått ærfard. Å last opp å rediger Rørsia hi vørti reine sjansefåretake å sist vækka fersvainn heile Rørsia oinner oppdatering å innsætting tå bilda på "Stasjonsia". Hoill på i fleir kveilla, snakka me Servicetelefon te NTE. "Ailtt fungere som de ska" va svare, mæn si vart bort. No ska dæm itj få sjyll på at utstyre itj e i ård'n, ny PC frå NTE, programme som ska last oppe de som NTE anbefale, oppskrefta fer bruken e som anbefalt frå Servicetelefon mæn, mæn. Deinn føst opplastinga jekk på ca. i kvarter, mæn oppdateringa som æ jol i går kveill start i hælv sækstia, da fekk æ besje om at det villa ta millom 5 menutt å heillt opp te 112 tim, du store værd'n. Klåkka hælv to va einnele Rørsia tejængele i jænn, mænn me alvårle store høl, å deinn nyoppdatert "Stasjonssia" va blank!!
No ska æ prøv å oppdater de henn referate!

GOD HÆLG!

Lauda'n 15. september 2007.

De e itj te å kåmm utom, tolvere i går ha mærkas åt de flestan, de henn bilde vart ti i kårt stoinn finn hainn Tor kom kjøranes åver Flaget, de ramla å doinnra å storsmeill kom når'n skoill i jænnom Koatunnel'n. Rægnvere fortsætt me foill styrke i dag, å de e itj snakk om rægndråppå'a, mæn heiller rægnstråla. Ja, de rægna så gæli at Gavelsbo'n itj i heletatt ha planer om trøsking, de va vanskele nåkk å få levert tør ve no om dåggån.
Oppmøte sjer ut te å ta sæ opp å Hussjæfe'n jol vetak om ferainnring på mængd'n Vaffelkak som skoill steikas. I dag va de bærre rein å sjær besjed'nheit som jol at de vart i hælv Vaffelkak i jænn når møte vart hæva.
Ei vekti sak vart groindi behainnla i dag. Frå røddera'n ha de kommi ønske om støvsugar fer å fårrå åver gølve me. Ingen ha motfårestillinga te behove, mæn skoill det sættas i gang jakt på ein brukt støvsugar, kjøpas inn på Europris eiller MEKK på Øra, me eiller utan påsså? Senteralstøvsugar vart å næmt, mæn vel åverdrevvi fer å støvsug eitt rom. No va fårmainn fråvårrånes i dag så det vart itj nå problem me deinn døbble døbbelstæmmen hains, så Økonomisjæfen fekk i oppdrag me å få tak i ein sjykkele støvsugar tå i mærk som ein va sekra å få tak i støvsugarpåsså'a åt i framtia. Føst vart de bevelga fæmmhoinner kronå, mæn ætti kvart som det komm fleir møtedeltakera så auka rama te sjuhoinner krona pluss det som va nødveindi fer å få tak i brukbar kvalitet.
Ælles fekk naturværnera'n i nytt slag mett i tryne ætti at det va fåreti analysa tå jola roinnt Kælkværke. De va itj mule å påverk nå som heilllst fale ståffa i jola, sjøl om de i mang år va brukt spillolje te fyring, å utan hale krav te rænsing tå utslæppa. Ja, da fekk vi å bekræfta vårres oppfatninga om at Kælkværke itj e nå MILJØBOMM. Kansji e heiller it bila å biltrafikk deinn store miljøbomma, nån hi fårska på ainna teng å, fer æksæmpel Elg, Maur, Tærmitta å så vidre. Ja, ein Japaner ska ha fårska på på fårhåille millom Biffkjøtt å bilkjøring. Æksæmple skoill vårrå at ein pærson skoill på butikken fer å kjøp sæ biff te meddag, å butikken låg så langt oinna at eneærsjin som vart brukt på butikktur'n tesvard Biffe'n. Så ha fårskar'n ti fer sæ alternative me å kjør bil i stan. Resultate vart sælfølgele minner behov fer mat (Biff) som koinn ærstattas med drivståff åt bil'n. Når ræknestykkje va oppgjort ha de vist sæ at de va meir miljøvænnle å kjør bil einn å gå. Når det jeill Tærmitta'n så e det sakt at dæm ferurænse meir einn jolas befålkning, så da så ------.

I dag va det åpen dag, me Grilling å mat, oppi Kælkbrudde i Tromdal'n. Redaktør'n ha itj verri oppi der på i par tri år, å bestilt Hussjæfe'n te Gaid. Føst va det matsærvering i det nye administrasjonsbygge me orientering om Kælk å kælkproduksjon. I naboromme va det demonstrasjon tå læsking tå Kælk, nåkkå som vækt stor interæsse. Læskinga sjer på deinn måtin at breinnt kælkstein teføres bitte litte grainn vat'n. Da sjer de ein reaksjon som ferainnre stein frå fast fårm te ein grautlegnanes masse å tæmpen stig te cerka hoinner grader.

   

 

Når redaktør'n ba me sæ Hussjæfen va de me deinn baktanken at de koinn bli ein demonstrasjonstur i KOMATSU'n. Deinn ruve gått i terænge, mæn bli næst'n lit'n i lag me hjulastar'n.
Komatsun hi betægnelsa HD 605 e 5,5 meter brei, veg 50 tånn, så foillt lasta så veg 'n ca 120 tånn. (No må vel 'n Emil å 'n Per Anders vårrå fernøgd.) Motor'n e heiller ingen smågut 23,15 liter, nåkkå som de må 20 Puntomotora te fer å mæts. Motor'n på Komatsu'n e 740 HK (20 Puntomotora ha vørti 1.600 HK te samen) å deinn klare 43,5 km, på de mæste. Opp bakkin hen va fart'n 14 km/t.

 

 


De henne får vårrå te ære fer spesielt intrsserte. Hjulopphænge e tå såmmå type som på Punto'n, mæn hen kainn ein stå bein oinner, de e heiller it nå stålfjer å sjå fer di at fjeringa e ein kombiner støtdæmpar å hydraulsylinder. Sjilte i metta vise det mæst vektie om motor'n å deinn vart produsert i desember i 2005.
Te høger får'n i intrøkk tå størrelsa på Kælkbrudde kor "gølve" no legg jamt me Tromsdalsælva, å jupar e det vesst ingen plan om å gå fåreløbi.
Det henne vart i litte aintles møtereferat, mæn ænkelta håpe æ finn de intressangt.

GOD HÆLG!

Lauda'n 1. september 2007.

I dag skriv vi 1. september å de e tydele at såmmår'n e åver. 0 grader på Lænnsmyr'n i natt koinn fårmainn rapporter, mæn vere e lik vel likar einn de va førri lauda'n. Verspåmainn i Ttønder-Avisa låvvå såmmå sårt'n  i nærmar 2 vækka te, mæn da ska de bli både tørar å varmar.
Me storpart'n tå kåinne ståan ut fræmdeles får vi håp at verspåmainn får rætt.

På på kaia hi vællfereninga sætt opp storteilt å e klar te stornn røkk på årets siste kaifæst. I år hi dæm sekra sæ ega særveringsbevelling sålles at dæm hi kontråll på særveringa tå stærke saker. Flybænsin står itj på lesta, så øl å vin får grei sæ. Me sjykkele musikk å i musikkanlægg som dække heile bakvæggen i teilte skoill de vårra aill muleheita fer ein velløkka fæst.

Oppmøte i dag va på det vanle, både bilsællar'n å 'n Lasse, no krankjørar, va på plass, me ått betalanes så økonomisjæfe'n rækna fort ut at da'n jekk me åverskudd i dag å. Ælles så koinn vi egistrer at bøgginga tå Påsthus innpå Lænsmyr jekk fort framåver. Firmae te fårmainn ha verri styggheildi me vere oinner gølvstøypinga, mæns asfailtlæggera'n ha sletti me rægne, mæn freda'n va de kommi på plass i asfailtstrip frammom bøgge. (Sjå bilde på ainnersia.)

1. septæmber vart ein sjæbnedag fer deinn gammel Rørsia, Telenor stægnt Hotællromme, å dærme va aill gammel bilda bort på deinn nye Rørsia, som ha fått nytt Hotællrom hos NTE breibainn. Det vist sæ at aill bilda'n låg me automatisk linka te Telenor hotælle å itj ha vørti kopiert inn på deinn nye sia. Redaktør'n får no straffa fer urøddi bildearkiv å må leit i jænnom fleir tus'n bilda i håp om å finn i jænn de mæste, mæn ænkelte teng vil nåkk bli sletta. Spesilet kainn de bli problem me aill gammelbilda'n, kor mang navn va på plass. Vurder i føste omgang å sammel aill gammel bilda i eitt eget fotogalleri å håpe på jølp frå lesera'n, når de jeill å finn fram te navna.
Ainna teng vart å bort: Jæsteboka å træfftælar'n. De e egenskapa som særver'n te NTEBB itj klare å takkel. Meillinga må dæffer seinnas på E-påst jan.salberg@ntebb.no så vil æ kopier dæm inn på i ny si "Meillinga frå leseran" om det kjæm nån.
Redaktør'n be: HA TØLMO ME MÆ!!

Mett oinner kaffekokinga starta dæm lydprøve, kaffekokar'n trudd at kaffetraktar'n æksplodert, mæn de vart fort klart kor lyd'n kom i frå. Da vart de øyeblikkele veti å innviter dognadsjængen på kaffe å nystækt vaffelkak. Steinbilkjørar'n va utrule velli te å stå fer invitasjo'n, å de vist sæ ætti kvart at 'n hainn ha ein baktanke me de. Musikkera'n fekk klar besje: klåkka ti mått musikken dæmpas, fer da skoill'n hær "Dainsbainn" på radion!!!
Tru om dæm hørdd ætti 'n?

GOD HÆLG!

Lauda'n 25. august 2007.

De vart 'n brå slut på såmmår'n! I dag va ein 12-13 grader, rægn å vinn frå Væst, nåkkå som vises gått bortpå Hærnæssa. Itj e meillinga'n frammåver å oppløftanes heiller, son ska de bli i 12 dåggå frammåver. Trøsta får vårrå at vermeilleran hi ti feil før å. Fårmainn ha registrert 21 grader i stu når 'n sto opp i dag, de va 4 grader fer lite så no va Varmpompa start opp fer å jørrå tæmpen meir behagele. Varmpompå e ein uteng meint Gavelsbon, de går utåver vesalge!Mæn på tråss tå dåle ver så vart oppmøte bra, 8 stykkja vart vi ætti at Politiker'n kom, så i dag koinn Økonomisjæfe'n vis te åverskudd ætti møte. No ha 'n betald 1000 kronå i huslei så de va go plass i kassaglase.
Me høsts'n vart de å mørkar om kveilla'n, mæn gatløsa på bøgd'n va, ætti gråvvåinga fer å lægg ne Breibainn, ailldeles mørk. E-værke må no sørge fer at de bli røddå opp både me gatløs å asfaillt, finn vinter'n kjæm fer foillt.
De såmmå jeill vel å Vægvæsne som omsider hi starta opp ferbedringa på Flagvei'n, vinn dæm å få lakt asfailtt finn vinter'n meille sett inntåg.
Høståinna fekk å ein brå slut når støggvere kom å de e itj nå bra. Åkra'n som føst va grønn fekk ætti kvart deinn normale gule farge'n fer høst'n, mæn no bynne grønnfarge'n å ta åver i jænn. Om de e ugras eiller ainngenerasjon kåinn som kjæm opp varire på de fersjelli åkran.

Deinn som hi kommi fram te deinn henn Rørsia kainn me ein gång lægg a på "Favoritta", hotællromme åt E-værke vart stort nåkk å telate att sia bli ein 9-10 gång så stor som i dag, å da bli de henne adræss'n i framtia.
No redigeres sia me i program som heite "FrontPage" å de e itj nån begrinnsninga på størrelsa på de ænkelt siaån, så no e de ænkelte æmnan sammla på såmmå sia. Ovåerfløttinga tå ståff fåregår me kopiering å innliming i de nye programme, nåkkå som føre te at aillt ståffe må kontrolleras å justeras. Tå deinn groinn kainn det vårrå teng som fræmdeles itj e opprætta, mæn de bli ti ætti kvart.
Albumma me bilda sjer det ut te at det bli ein stør jåbb me, der må kvar ænkelt bilde læggas inn to gång å det bli tikrævanes, så deinn tengen kjæm på plass ætti kvart utåver høst'n.

Ei ny muleheit e de å at bildan kainn jørrås stør me å klekk på dæm, at bilda'n e klekkbar markeres me i blå ram roint bilde. Fer å kåmmå tebake te tækst'n klekk på tebakeknappen øvert te venkster.

Deinn funksjon kainn prøvas både på bilde tå møtedeltakera'n, å på åversekt'n åver Vaffelsteikera'n frammåver te deinn 22. desember.
Vaffelsteikera'n må vi bærre ROS, dæm e plektoppfyllanes, koke go kaffe å steike go Vaffelkak, å rødde opp ætti ås.
De e ingen tvil om at de e Veitja'n som jær de mule å håill laudagsmøta'n i gang!!

STOR TAKK TE DÅKK AILL I HOP!!!

GO HÆLG!

Lauda'n 18. august 2007.

I dag vart det omsider muleheit te å delta på Hjørnbolmøte i jænn. Feristæmmningen sjer fræmdeles ut te å rå blainnt aktuell møtedeltakera, mæn ein ått ni stykkja va innom i løpe tå møte. Ænkelte ha jyldi fårfaill, som fer æksæmpel Hussjæfen som va på Ørlainne på fotbaillturnering å busssjåfør'n, utpå Ytterby'n, som jifta bort sønn.
Fårmainn rapportert om god framdreft på Påsthusbøgginga innpå Lænsmyr'n, kor dæm va gått i gang me fårberedelsa te gølvstøypinga, som dæm rækna me skoill sje om tissda'n. Utomhus så håpa dæm å ha på plass asfailt'n finn Byggmester Grande kom å skoill reis huse, kor elemeinta stor færdi på Værdal'n.
No ha dæm einnele kommi i gang med oppgraderinga tå Flagvei'n, deinn skoill, ætti røktan få 6 meter brei asfailt, mæn me prekka kvitsripå på 5,5 meter. Asfailt'n skoill vårrå på plass i løpe tå oktober.

Ja, når vi føst e på Flage så må de næmnas at begrepe Flagmarka no hi gått åver i histori'n, om ein ferbinn ole "Mark" me skog, vel 2.000 kbm tømmer hi groinnægera'n hyggi å kjørd ut, på ein vei som itj akkurat e berægna på 50 tånns vågntåg. Ska ein døm ætti artikkel'n i "Innerøyningen" om freda'n så e itj aill oppsettera'n lik fernøgd, mæn, mæn.

Son vart de utsjåan frå Hellemshauga'n. Ska bli speinnanes å sjå om Furruteilla'n åt Rokset'n står ætti føst høststårmen.

De vart jidd ros te NRK som ha i innslag om god gammel husflid, å bøgdakultur, som hoill på å jekk i glømmboka. I sjykkele gått å nostalgisk programm va de, å de ha tydelevis vækkt mang minna om både velløkka å minner velløkka heinnelsa oinner utøvelsa tå kulturverksomheita. Ja, vi støtte krave om at deinn kultur'n må taas vare på, mæn e dagens ongdom klar te å før arven vidre tru?
Attme Hjørnbole sett betydele kompetanse om æmne, å e de nån som føle løst te å ta opp kulturarven så e de bærre å møt opp på Laudagsmøte.

RØRSIA BLI SNART HUSLAUS!!
No går tia aillt fer fort, 31. august bli Rørsia stænt på deii adræss'n hu hi no. Redaktør'n e i alvårle tissnø å foillsteindi i villrede om kolles sia ska brengas videre. Sia e så stor at Hotællromme te NTE e bli ailt fer lite så ei ber løysneng må finnas, egen særver, å eget Domene kainn vårrå ei tå løysnengan som bli resultate å redaktør'n håpe at teng e på plass i løpe tå vækka som kjæm.

NY E-post adræsse e aillerede på plass: jan.salberg@ntebb.no

Lauda'n 11. august 2007.

Redaktør'n må bærre beklag i dag å, må meill fårfaill te møte. Gavelsbo'n (å lein) tok me sæ kjærringa på cæmpingtur i går kveill. No hi Gavelskjærringa bebuda tur fer å sjækk ka dæm heill på me, å da må æ avslutt skrivinga no klåkka 10.51!

GOD HÆLG!

Joda, vi fainn dæm, i fårteilte på Cæmpingvågna, på Brygga i Sætervika. Det ha dæm fått opp ætti my strev å funderinga: Teillte va sjeivt!!! Mæn løsninga ha kommi når Gavelsbo'n omsider fainn ut at'n mått gå sæ ein tur fer å ro ne, ombytting tå si å frontstykkj va årsaka te sjeivheita.

Tur te Småværet vart næste påst på programme. Der va de i par Sparbyggi å ein Værdaling som ha rorbui.

Småvære rorbui.

Synnda'n vart det "Tåpptur" me utsekt åver Sætervika, kor de no skoill vårrå 70 fastbuanes.

Sæter brygge hi å fine rorbui, dem va okkuprt tå Tyske feskera. Deinn store sæggelbåt'n, som kom inn natt te synndags, ha å Tysk flagg.

Gavelsbo'n villa ha innskrevvi dato fer sett besøk på deinn henn stein!

Tur'n kainn gått anbefalas, ca 2- 21/2 times kjøring frå Rør'n.

Lauda'n 21. juli 2007.

Einnele kom redaktør'n sæ på laudagsmøt i jænn. To laudåggå jekk fyken på groinn tå "nyjåbben", montering tå ScanWind vindmøl'n, på Hoinnhåmmårfjelle. Deinn jåbben jekk aildeles uttmerket å de vart sætt værdnsrekård å monteringsti!
Væl, nåkk om deinn saka! Styggtrivele va de å møt ein gammel Hyllbygg, Kjell Bragstad, no busætt på Eidsvold å pænsjonist i foillt arbé me å trill tebake bagasjtraillå på gardermo'n. Bli ailler arbeidsledi, følk sætt i jænn traillå'n åver aillt.
Oppmøte i dag va brukbart me ein ått-ni stykkja innom, så det vart pænt te både Vaffelsteikera å huslei i dag å. Kjæmpetrivel tetak meint 'n  Kjell.
Oppsummering tå heinnelsa på bøgd'n va fort jort: Fårmainn ha verri ein ny tur te Praha å oppsumert: Styggvarmt, mæn ingen mangel på ØL. No va feri'n slut å de va bærre å start me bygging tå nytt Påstkontor om månda'n. Ja, itj rættele me ein gång da. Føst skoill Austadgutan kjør ein 4-5.000 kbm me myr te Kælkbrudde, å ha me ei næst'n lik stor mængde stein i retur.

20. juli va no passert å det skoill startas opp me innfløtting oppi nyhuse i Austalia. Bilde var ti sist på juni, så huse e nåkk meir færdi einn de sjer ut hen, får vi tru.

På sist møte redakrør'n deltok på ha vi besøk tå ein messfernøgd nabo å laksfeskar, de va itj måt på kor 'n bar sæ åver fårhåilla fer laksfeskera'n. Mæn i dag ha pipa fått ei ainna låt, hainn ha fått STORFESK, ein laks på 12,5 kilo kom 'n å vist fram! Tia te å drekk kaffe de ha 'n itj nei, no skoill Laks'n åt 'n Melvold fer å røykas!

Te slu må de næmnas: Breibainn'e frå NTE e no på plass oppi Hellemshaugan å Hylla står fer tur, å når NTE é færdi på rætt sia tå Straumen, e de Straumbyggin sin tur. De e itj bærre roblemfritt fer redakrtør'n som no må sei opp abonnemange i Telenor. Da bli Rørsia huslaus!!! Det store spørsmåle e: Ska redaktør'n væl deinn ænklest løysnenga å avslutt heile fåretake, ska'n start opp på nytt, heilt frå bått'n, eiller sak 'n prøv å få konvertert sia å fløtta te eint'n hotælle som NTE tebyr, eiller bli det ein egen SÆRVER, sålles at ein sjøl bestæmme ailt i hop? Ka meine lesera'n?
Ein teng e sekkert, ny adræsse bli det om sia ska fortsætt, mæn me åverlapping i kårt ti. Meilling om ny adræsse bli lakt ut på føstsia, når tia eventuelt kjæm.

Nytt fårfaill meilles te i aillfaill næste møt, no står feritur på tapete.
Så i siste opplysning: Målta e brukbart moa, mæn det e ingen groinn te å tråv Koamarka, om du itj veit tå nån lur plass. På de vanle myrin e de itnå å gå ætti, 2 liter var resultate, når myrin va gått åver.

FORTSATT GO FERI TE DÆM SOM HI FERI!

 

Lauda'n 30. juni 2007.

Ein tydele fernøgd hussjæf hi sekra sæ goplass'n, å e tydele fernøgd me oppmøte på ein laudag som hi konkurranse frå båttræff på Kjerknesvågen. At Gavelsbo'n prioritert d arrangsjemange førri møte i dag kvalifisert muligens te "Gult kort" mæn, på ein fin såmmårdag så lætt vi det passer utan påtale.
Glameillinga kom (Fårmainn) Murmester'n me: Påst'n fløtte no på rætt sia tå Straumen!! Ætti lang planlægging kom resultate som føre te bygging tå nytt Påstkontor på Lænsmyra å Murmester'n ha fått betångarbé, Austadgutan skoill gråvvå å klarjørrå tomta. Ja, de e gått at nån te te fernuft å sjønne kor sentrum ska liggi. No e de vel på ti at kommun ættikjæm ønskan åt Teatersjæfe'n i Nol-Trøndelag, å lægg Dains å musikkskolin i nerheita tå jærnban, skolin å Samfunnshuse på Rør'n. Teatersjæfen ha i stærtt ønske om nerheit te Jærnban sto de å lesa i Trønder-Avisa.
Kælkværksaken ja. Orienteringsmøt på Steksta kor myndiheitin ha verri te stæss å kommi me FAKTA infårmasjon. Møtedeltakera'n skoill ha applaudert myndiheitin, når dæm kom me faktaopplysninga'n som vist at Kælkværke va itj nå miljøbomm, å "Bua-pippi" når miljøværneran kom me sine inlægg. Kansji e itj naturværneran så kunnskapsrik læl, sjøl om ænkelte hi rosa dæm opp i sjya'n.
No jænnstår de å sjå kolles de går me "Miljømeillinga" åt rejæringa å om deinn klare å fløtt Kælkom'n te EU-lainne Sværri.
I dag oppsto de i stort problem. Bilsællar'n bruke fløyt i kaffen. Kaffefløytin va bort, ferræst'n kansji ha vørti sur å gammel å. Vi skoill ha hatt sånn småpakka me kaffefløyti!! Oppfårdringa va klar: Te deinn som kjøpe sæ kaffe, å itj bruke kaffefløyti sjøl, ta me fløytpakken læl. Så leveres deinn inn på næste møt!!

Som avsluttning på møte i dag koinn Hussjæfen jørrå fersjøk på å værv Gålfspællar'n, oppant Haugan, som medlæm, mæn de sjer ut te at intræss'n fræmdeles e laber. Hainn e tydelevis meir intressert i damesællskap å muleheita fer særvering, når 'n ska på båttræff på Kjærknesvågen.

No meille redaktør'n fårfaill te de næste to møta'n. Skifte jåbb, reise te Hundhammerfjelle fer å vårrå me på å monter Vinnmølnå.
 

GOD SÅMMÅR!

 

Lauda'n 23. juni 2007.

St. Hans aft'n å tægn te gover te kveilla, de va me stor optimisme vere vart diskutert i dag. Ælles va de sælvfølgel nån kommentar om Kælkværkmotstainnera'n, å spesielt ein tå dæm som no ha vørti PROFFESOR!! Utrule, Proffesor'n ha i langt innlægg i Trønder-Avisa i dag foillspækka tå akademiske ol å uttrøkk! Verke mæst som stakkar'n va ut å fåssrodd, ætti at at 'n Mork ha verri ut me si orientering. No va Proffesor'n mæst oppti tå sainn i sainnkassan åt onga'n.
Ja, de finn da mang slags Proffesora, hainn Tellefs'n e vel Proffesor i Fiolinspælling, å hainn Oluf Proffesor i artiheit. De sto itjnå om ka denn kråppen va Proffesor i, mæn ætti som 'n no va mæst oppti tå sainn i sainnkassi'a så e det vel Sainnkassiproffesor hainn e, å der e det vel at 'n passe bæst å.
Mæn no får motstainneran trule hjølp tå rejæringa som klare å løys de store sakin som Automatmonopol, røyk å gåtteri bort frå buttikkhylla'n, å ferbu mot å kjøp ainna gått i smått, no ska dæm løys værdn's miljøproblem effæktivt å, ingen ny utslæpp utan store kåstna a. Jammin gått at Tromsdal'n legg så nert Svænskgreinsa å EU lainn, det bli sekkert ber fer miljø om stein frå Tromdal'n må kjøras åver greinsa fer å bli feredla te høgværdi produkt. Sjit i værd'n låvvå Nårri! 
 

Ein kaainn vel itj akkurat påstå at de e nån store fårurænsninga frå i Kælkværk i foill dreft!

På førri møte ha vi besøk tå a Aud, som jobbe i Bryssel. Ivri britsjspællare e a. NO ha Gavelsbo'n fått besøk ta attme spællbole, på Internætt. Hu ha sitti å lurkjika på 'n i go stoinn finn de ha gått opp fer'n kæm teskuar'n va, mæn da ha a vørti invitert te å spæll i lag me 'n, å vynni mætsj'n.

Såmmårstæmmning å ver fersamlinga va de i dag, mæn oppmøte va brukbart læl. Hen dele fårmainn å Hussjæfen deinn sist Vaffla, nåkkå som fekk Hussjæfe'n te lura på om Vaffelkaksteikera'n skoill seias opp i såmmårferin.
Hainn vart umiddelbart sætt på plass tå Fårmainn som tok i bruk døbbelstæmmen, to gång, å fårslage vart trækt me øyeblekkele verkning.

Følgele bli det møt som vanle, i heile såmmår!

 

Lauda'n 16. juni 2007.

På ein dag som de henne, me opphaldsver å sol, kainn ein egentle itj ferveint de store oppmøte. Redaktør'n møtt på Gavel fer å vårrå me å kjør i gang roinnbaillpræssa, som Gavelsbon kjøpt i fjol. Ætti my plagasing, me gar'n, i fjol, skoill de brukas nætt i år. Føst prøve'n vart heiller fjasko, nætte roilla sæ på materoill'n i sta'n fer på roinnbaill'n. No va nødveindi modifiseringa utførd å ætti tri velløkka pakkinga vart redaktør'n pærmittert fer vektiar oppdrag: Hjørnbolmøt!!

Presis klåkka ølløv, ætti tydele krav frå Hussjæfe'n, va'n på plass i brainnstasjon. Å itj komm 'n å lein heiller, langveisfårrånes frå Bryssel, kom á Aud Lyngstad fér å vis sæ fram, som á sjøl sa.

 

n e a trøggt plasser millom Fårmainn å Værdalinge'n, som e på plass ætt vel åverstått jøbbursdagsfeiring i Syd'n.
Hyllada'n ha førd te fleir ppraktisk problem oinner start'n på møte. Vaffelsteikera'n fekk i nyvaska Vaffeljar'n, mæn fårmfeitte va bort, kaffetraktar'n va bort, Thermokainna'n va bort å de va jammin drekkbægra å! De vart i lang lest som Hussjæfe'n mått år'n opp ti, mæn vi rækne me at aillt e på steill te næste møt.

Jo da, Hyll- å Rørbygg leve fræmdeles gått, sjøl om de itj skoill vårrå mule ætti naturværrneran på Ør'n si meining. Mæn son e de no når ufernufta styre skaillin! Dæm hi ber vætt på fårhåilla einn både kommunelæga å fårurænsningstilsyn! Naturværnfundameintalista'n hi foillsteindi meste tillit'n te dæm som hi meir kunnskap å vætt einn dæm sjøl. Ja, te å me vel låvvånes å fungeranes Hyllbyggi e itj gått nåkk bevis fér de denn karran.

Jaggu gått at itj de denn karra'n hi kasta sæ åver Koran å sætt i gang å tålk deinn å. Kansji va de på sin plass med i lese å ferståkurs, eiller kansji vi heiller skoillanbefal dæm å fløtt te ein plass i Afrika, Asia eiller Sør-Amerika, kor utvekling legg fleir tiår tebake.

GOD HÆLG!

Lauda'n 9. juni 2007.

Hyllada'n!

Brainnstasjo'n, kaffetraktar'n å vaffeljarne va beslaglakt tå arrangsjemangskommite'n, fer Hyllada'n. Mæn Hussjæfe'n vest rå å skaffa altærnativt møtelokale.
Te dæm som ætterlyse bilda frå da'n: Ha tølmo, de bli snart!!

Lauda'n 26. mai 2007.

Får start me i bilde tå i Bæstemor inant Røskje, som snart e Hyllbygg. Jo da, vi jol i alvårle fersjøk på å invitera in på Kaffe å Vaffel utan å løkkas me de, hu va barnpi sjø!
Redaktør'n va seint ut i dag, de ska bli nytt tak oppi Furulivei'n, å egeninnsats må te, mæn når Gavelsbo'n rengt å va velli te å avbryt jalinga, fer ein kaffepause va det bærre å kåmmå sæ i væg. Møte va i foill gang å ein 8-10 stykkja va på plass, på sjølveste Pinsaft'n.

Gledele fer Hjørnboel e de å registrer at de e fleir som feroinnre sæ åver de hysterisk utspælla frå naturværnera'n, som no føre ta at Kælkværke slutte me å bruk spillolje oinner Kælkbreinninga. Ja, både Kommunalsjæfen å ein tå dåktra'n på Innerøy'n hi kommi me innlægg om deinn saka.
Får vel som resultat at Spillolje'n no bli destruert på ein minner miljøvænnele måti. Årsak te at spillolje vart ti i bruk som fyringsolje va, ætti de d ein gång i var sakt, at å ferbreinn olje i ein Kælkom'n va ein tå de mæst Miljøvænnele måta'n å destruer spilloljen på. 
No må itj nå'n tru at vi e likgla me hværken Dioksina eiller PCB å legnanes ståffa, mæn aillt me måti. Nei, vi driv itj å breinne rat å hagaavfaill, som ænkelte naturværnera jær, mæn kjøre det på "Bubbdal'n". Redaktør'n hi hivd ut oljefyr'n, som e ærstatta me varmepomp. Miljøvænnle bil kjøre'n å, snettferbuk, åver 100.000 km, legg på o,55 liter pr. mil. Aiså my minner ein "Hybridtaxi'n" som trøng 0,8 l/mil. Piggfritt hi de verri i snart 30 år, uta'n problem me framkåmmeleheita. Ein trøng itj å vårrå hysteriksk naturværnar fer å tænk å hainnel miljøvænnele nei.

Trønder-Avisa e sæ sjøl lik. No va Aker Værdal kåra te værd'ns bæste arbessplass!! T-A kjæm me ein lite'n notis nerri jørne på i si mett inni, mæns ein lit'n lokal pris som tefeill avisa sjøl, deinn bli sli stort opp!!

Lætt ås gle å s åver at såmmår'n e i gang, åkran spire, å på Gavel slæppes snart krøttera på beit. Mått de bærre bli så gått ver at Røra's fineste badeplass, attme KÆLKVÆRKE, snart kainn taas i bruk!!

GOD HÆLG!

Lauda'n 19. mai 2007.

Må åp'n dagens referat me i bilde tå deinn nye Kælkom'n som bygges på Værdal'n. Du store værd'n kor fale de må vårrå å bu på Hylla, ska'n tru ailt som naturværnera'n me 'n Per Aune i spiss'n klare å få på trøkk. Hainn hi tydelevis ler'dd sæ i nytt ol: DIOKSIN, å det ståffe ska vårrå så utrule hælsefale at de kainn itj låvvås i lag me, langt minner testeillas onga, å bli de onga så bli dæm ailldeles sekkert både vainnskapt å de som vær e. Ja, dæm hi løktes me å skrem opp kjærringå'n både på Værdal'n å på Levang jænnom aill leserinlaææga, å reportasa'n i Værdalingen å T-A.
Som vanle hæng Trønder-Avisa sæ på skrækkhistorian, mæn de e jo bærre normalt fer deinn avisa, som like sæ bæst når dæm får te store oppslag, om små saki, å klare dæm å skriv negativt om næringslive da e T-A verkele i sett æss.
Deinn henn vækka e de vægstænginga som hi hatt hovedoppmærksomheita i T-A. Mæn å omtal ulæmpa'n fér bebuera å skolonga langs Læksdalsvei'n, nei itj i ol.

Værken Værdalinge'n eiller Trønder-Avisa hi ti sæ brye me å oinnersjøk om det levve følk på Hylla å på Røra, som hi hatt Kælkom'n som nabo i åver hoinner år, mæn ein Hyllbygg hi ti oppgaven me å fertæl litte grainn om live på Hylla i lesarinlægg i bægge aviså'n:

PÅ HYLLA HI VI D BRA I LAG MED KÆLKOVN

Æ bli så ferbainna! No e de eitt evig mas om den kælkovn. Nånn få persona
får d te å høres ut som aill på Øra ska stryk me. Ænkelte tå avisskriveran e
i mot ailt som skjer i kommunen. De bryr æ mæ itj om, men æ synes de e
direkte støgt tå dæm å skrem opp heile bøgda. Det verke å som om nånn e ut
ætti bedrifta me å spre usannheita om a.

Kan itj avisa å følke ta ein tur på Hylla? Der hi vi hatt ein kalkovn i 110
år! Så vidt æ veit e de itj meir sjukdom å elendigheit hen en ainna plassa.
Bebyggelsa hen legg da bærre 200-300 meter frå ovn! Å VI HAR DET RÆTTELE
BRA!

Enda en ting, på Hylla e de mang innfløttera frå Verdal å dæm sjer ut te å
væks å trives dæm å som ås ainneran som bur hen.

Dein finaste badeplassen på Hylla ligg 250 meter frå ovn, me fin grønn
grasplæn som vi legg å sole oss på. Fine åkra legg helt inntil fabrikken å
sjer ut te å væks heilt normalt. Et rikt føggel liv e d å rundt kælkverket.
Hi faktisk sjett hårrån sprettan rundt nåva å.

Frukthaga å grønne plæni hi vi aill, å æpla e vel lik god og fin hen som
ainner plassa. Åsså påstås d at fesken hi daua uti fjorden utom Hylla. Fer
nå tull! Nå tå det finast og bæst feskplassan legg rætt utom kalkværke. Vi
feske auri, laks, makrell, tosk, hys, sild og aill anna sorta som itj e lik
god å eta som pigghå å sånn. Det e faktisk av å te feskarbåta hen på
vintern. Familia i generasjona har etti den fesken og slekta leve enda i
beste velgående.

Kælkstøv hi vi fått på vindaugan å bilan nånn gånga, men det e da uskadelig,
å bærre å vask tå. Så fisefin e vi da itj hen. Det e sjeldent vi merke støve
no, det va kanskje meir før. Støvet vi hi fått en sjelden gang hi da itj
verri i sånn mengda at augan på ongan hi vørti ødelagt, som det hi vørti
påstått tå enkelte avisskrivera. Ongan vårres hi både hender og fota å dæm
sjer da godt ut å.

Kom på Hylla! Hen trives vi i lag me kælkovn å følke. Det e slækti hen som
hi budd å vøksi opp hen lamme kælkovn. Nånn tå dæm hi vørti rættele gammel
å. Dæm va faktisk nærmaste naboan og dæm vart my over netti fleir tå dæm og
aill va fresk både i kropp å hau.

Nei no må den skræmmeran hoill kjæft å hør på dæm som hi utdanna sæ å e
fagfølk på område. Itj skrem opp kvartainner me død å fordervels.

På Røra og Hylla hi vi det bra, vi e lik fresk som ainna plassa og ongan
vårres væks å trives. Det e grønt å fint rundt ås å vi høste av naturen
rundt oss, å mein itj vi har tatt nå skade av d.

Med vennlig hilsen

HYLLBYGG

Hjør'n bole slutte sæ te inlægge foillt å heilt!

P.S. Hainn Håkon Mork i Verdalskalk AS hi i gått inlægg, om Dioksiner, i T-A 10. mai. Når 'n da opplyse om at de fæle utslæppe frå Kælkom'n bærre utjær ein tripart tå de utslæppe Værdalinga'n sjøl står fer, på ailldeles heilt normalt vis, lure vi på ka Naturværnera'n no kjæm me som utspæll.
E dæm velli te å aksæpter at det produkta som skapes i kælkom'n å brukes i stor grad fer å lag meir miljøvænnele produkta å te å ferbeder naturn's gang.
E Værdalingen å Trønder-Avisa velli te å fertæl lesera'n sin nåkkå om de tru? Nei, sekkert itj, når det kainn vårrå nåkkå Positivt å omtal.


GOD HÆLG!

"Drånning Sånja kjørdd åver Flage i DAG!"

Det va meillinga, ein letter fervirra å sjåkkert, Fårmainn åpna me i dag. Hainn komm kjøranes langs Hyllfjæra da 'n møtt ein Politibil me tri svarte Limusina ætti. Drånninga ha tydelevis lakt tur'n ætti deinn Jyllne omvei, på tur frå Steinkjer te Nonna'n på Tautra. Ha itj vynni å tænkt på at hu skoill ha verri invitert på Nystækt Vaffel å Kaffe ein gång.

Redaktør'n e fræmdeles utan fotoapparat å følgele åffer fer tilfeildi Kanonfotografa me Mobilkamera, mæns Vaktmester'n hi gått inn i rållen som Servitør, ein jåbb hainn rune Opeldelesællar sjer ut te å vårrå fernøgd me.
I dag va sælvfølgele rase å vægstænginga inni Løsbærega ei tå sakin. Store repportasja i Trønder-Avisa om dæm som brukt Løesbergvein som omkjøring. Trafikken skoill vårrå både livsfale å de som vær va. Trønder-Avisa vist sæ som vanle får deinn sia som va i mot aill låvle verksomheit å støtta foill opp poinni dæm som klåggå. Ein barneskoli, tydelevis me onga å lærera som foillsteindi mangla trafikkultur å itj vest å bruk hverken gangvei eiller gangfeilt. Ja, egente itj de minste rart at de krævdes foillt oppbud frå både Politi å Vægvæs'n, sålles att gærningan koinn håillas oinna biltrafikken.
Nei, da va de my likar at trafikking jekk i jænnom Løksdal'n kor vei'n e både smalar å dålear, å hi bærre ein tri barneskola å ein Videregående skoli langs vei'n. Dit villa dæm ha trafikken Løesbebuera'n. Snakk om å vårrå sæ sjøl nåkk, i ein vanskele situasjon. No vist de sæ at Løesbergvei'n i likheit med de flest gatå'n på Steinkjer bærre va berægna på 8 tånns aklseltrøkk. Du store værd'n kor my pæng i væktgebyr Stat'n hi gått glepp tå, mæn no ha Væktkontråll'n tydelevis vakna å sarta opp me væktkontråll i Løesbergvei'n. 6 tånns skilt skoill de å ha kommi opp, så stakkars ukjeint sjåføra som no får ein 5-6 mil omkjørin om Værdal'n.

"Hyllbyggin e vainnskapt, oinnermålera me låg leveailler!" De skoill ha verri besje'n i kvinnfølk ha kommi me på i møt om deinn nye Kælkom'n som bygges neppå Ørin. De ha itj verri måti på kor gått ænkelte ha kjeinnskap te fårhåilla på Hylla, de skoill vesstnåkk vårrå fårhåill som itj i heltatt va levele fer følk.
Utrule kor lite ænkelte veit om nabobøgda si. Hainn Petter fertælt at 'n om Synnda'n ha hylli på nerri hagan da i par Værdalinga ha passert. Tydele feroinnra åver at det fainntes følk, som både va sprek å oppi åra, ha 'n vørti utspord om kolles de va å låvå på Hylla, me Kælkværke som nærmeste nabo.
Hainn Petter ha jo bærre svårrå ærle å opprekti, skrøtti tå fårhåilla å kor fint å greitt de va. Jo da, de heint da at det vart litte støvøt ein å ainna gången, å at  både bila å vindu mått vaskas litte ækstra, mæn de såg 'n itj som nå stort problem, te Værdalingan's store feroinnring.
Ein kainn vel gått sei at'n Petter, å aill ainner Hyllbyggi, som vaks opp på deinn tia at Kælkomnan vart fyra me Køl, å ailtt va foillsteindi urænsa e i stært bevis på at Værdalingan utsætt fer åverdrevvi skrækkpropaganda frå fundametalistisk naturværnera å hysterisk kvinnfølk gått oppbakka tå sjonalista'n i Værdalingen. Lure på kolles samfunn dæm egentle ønske sæ. Utan bila på veia'n, utan Industri, utan traktora, utan båta me motora, utan snøskutera, utan husdyr, utan vannkraft, utan vinnkraft, utan feskoppdrætt, nei no ji æ opp å tænk på meir. Va de ca ein mellion meinnesja som klard å livnær sæ ætti naturmetod'n ein gåmg i ti'n tru. Beistainn mått følgele reduseras betydele!
No kainn de no sjå ut teat de e bærre 14 Værdalinga som e i mot Kælkom'n da. Da va i aillfaill itj fleir som ha gått i mot bygginga på oinnersjøkelsa åt Værdalinge'n. (Sjå å stæm på linken på framsia.) Når'n vit kor ivri aktivista'n e så kainn ein vel ræk'n me at aill som e i mot meille sæ på me meininga si, mæns menimainn stort sjett itj bry sæ.
Te slut må de vårrå ein lit'n rapport om våråinna som e i foill gang på bøgd'n. Gavelsbo'n sådd i dag borti bakkan, mæns traktoran jekk fer foillt over feile bøgd'n. Når det i går kom nysnø oppi Hårskailli'n så sjer det ut te at ailt e i rute å såinga e færdi finn rivskafte går åv.

Sælvfølgele må vi ønsk Værdalinge'n te løkke me 70 årsda'n i mårrå!! Gratulere!! Utrule at 'n hi vørti så gammel hainn som hi vøksi opp på Hylla! Vi ønske'n go tur te Rodos i lag me ræst'n tå famili'n.
GRATULASJONA GÅR Å TE ÅRETS KONFIRMANTA!

GOD HÆLG!

Lauda'n 5. mai 2007.

Dæm e tile ut i år Hyllbyggi'n, utom brainnstasjon legg Jultree, grønnt å fint, klart te bruk. Det e jo itj meir einn sju måna te de ska teinnes.
Ælles så kjeinn vi på lokata at våråinna e i gang, det sprees frau, å harvinga e i gang, så på deinn måtin e de meir å rækn som i normalår. Rivskafte, oppi Hårskaillin, e fræmdeles intakt, så de haste itj me å bli færdi me såinga heiller.
I gammelti'n heitt det at såinga skoill vårrå færdi, når skafte på ria jekk åv, om æ itj kjæm i hau ailldeles feil.

Ja, gammeltia vart eitt tå hovedæmmnan i dag, å da vart de my grisprat. Fér de føst så vart de snakk om melkproduksjon kor de noe bærre ei Raufloa som fræmdeles hi melkkjyr. På 50 tale va de melkproduksjon på det flest småbruka å bortåver Flata va det melkproduksjon på 2 Østerænggåla, åt á Johanna Brun, Lars Molden, Olava Limyr, ått'n Sigurd Høe, kansji å oppå Ausli (Klættajale). Melka heinta vi åft i melkspainn, næst'n dirækte frå kua. Fer ås på Flata va de a Anna Molden å hu Jonna Brun som sto fer leverans'n. Gris ha de flesta'n minnst ein tå gåa'n sjøl, i ailfaill va det sålles bortåver flata. Gris'n levd brukbart gått på matræsta, småpotet å litte grainne kraftfor. Som åftast va gris'n søte liv slut te Jul, å slaktinga færejekk heim. Når gris'n ha eint sett liv va de i storarbé med videreferedling, å aillt vart brukt, Bukfeitte vart det kokt såp tå, minnes æ.
Potet, Æppel, Plomma, Bæmber, Jolber, Rips, Stekkelsber å Solber va faste hagavæksti åt de flesta'n. Fér ænkelte ga de å i vekti atåtnæring. På Trønderfrukt tok dæm i mot aill typa te videreferedling.
Grønnsakhaga me Gulrot, Salat, Redikk å itj minst Sokkerærter sørga fer at vi fekk ti ås de vektiast tå deinn typen vitamina.
Nei, de va itj bærre å fårrå på Boinnpris'n å hainnel deinn gången nei. Mæm arti å gått å væks opp va de.

Ælles koinn vi i dag ønsk 'n Petter tebake, riktinåkk jekk 'n me ei krykkj, mæn ælles følt'n sæ i bra fårm, å ha plana om å få repparert sykkel'n å ta i bruk deinn i jænn.

Murmester'n innpå Myr'n kjøpt ein gång i ti'n ny Suzuki tå Bilsællar'n. De såmmå jol å ein Byggmester neppå Værdal'n. Sia da hi de verri ein evi diskusjon om kæm de é som hi deinn længsti'n. No meint urmester'n at tia va inn fér å skaff fram de einnele bevise. Hainn ha frontbøyle på Suzuki'n sin. Deinn mått'n no ta tur'n åt Biltilsyne fér å få gokjeinnt, finn det nye EU-regla tredd i kraft. Me gokjeinnt frontbøyle, merækna i totallængda, innførd i vågnkorte rækna me at saka einnele vart avjort, å sælvfølgele da i egen favør. Vi veinte speint på resultate. 

Det jekk sjiit, dæm vart lik lang.

GOD HÆLG!

 

Lauda'n 28. april 2007.

Meir om masjina hen.

Meilling frå fårmainn kl. 10.32 i dag: "Morn! Fravær i dag på grunn av Munchenopphold.... 25 grader å myjtti ØL.... å H--vettes myjtti masjina å utstyr!"

Ska'n dømm ætti bilde så står'n John Martin frammon nå utstyr som legg langt oinna Betånbransj'n, passe kansji ber åt nabo'n innpå Lænsmyr'n. Jo da vi fekk bekræfta at de va ingen plana om å sjift bransje.
Redaktør'n va trua me at 'n mått sitti på Kjøkkenstol på dagens møt, klokele va 'n dæffer ut i go ti, å plass'n i sofa'n va sekra. Oppmøte bar nåkk præg tå at det va muleheita fér i langhælg, mæn ein 7-8 stykkja vart vi.
Bur de følk på Hylla tru? Jo da, de jære, trives å fermeresæ jær dæm tydelevis å, om ein ska dømm ætti mangel'n på kvinnele fotbaillsparkera. Hælve lage ber på nye værd'nsbårgere, å nån tå dæm é vel Hyllbyggi må ein tru. Sålles hi det verri i meir einn hoinner år, me Kælkværke som nabo å tile i ti´n utan rænsing. Æ vill itj påstå at Hyllbyggin hi fått nå alvårle skada, dæm verke da å vårrå tæmmele normal, ailldeles utrule om ein ska tru på ein tri-fir naturværnera utpå Værdal'n.
Der bygges det som kjeinnt ny Kælkomn, me modærne rænsetækknikk, å Naturværnfundameintalista'n e bekjymmra. Okkupere det mæste tå plass'n i avisa'n. Ja, i kjærring oppme steksta e så bekjymmra at a true me å fløtt!! Kaill'n arbé på Industriområde å ongi'n hi vesst fått plass i deinn nye barnehagen som bygges på Industriområde, tå aill mule plassa. No kræv kjærringa tydelevis at aill de nye Kælkværke itj får start opp, de ska vårrå nå så våillsåmt fale det som slæppes it frå Kælkom'n. Lure på om á hi tænkt på ståffan, i gass'n når á slæppe ein skråppåsjit, eiller svi meddagsmat'n? Da kainn ein vel sei at det lokale utslæppe i styggele stort å kansji hælsefale te å me, utrøkkt fer káill å onga e de trule å.
Nei, deinn støst feil'n Værdalinga hi jort må da vårrå å lægg ein Barnehage mett i eitt INDUSTRIOMRÅDE, mein no redaktør'n da.
28. april å utrule lite våråinnsaktivitet på bøgd'n. Riktinåkk vart det rapportert om våråinn inni Svimyra, mæn pløying e vel meir å ræk'n som høståinn, é de itj de da?
Riktinåkk koinn ein sjå at Ner-Salbersbon dreiv me frauspreing neppå Sainna i Ko'n i dag, å ein kainn registrer at fraulokta hæng i luft'n åver store dela tå Innhærred, mæn nå fart i våråinn kainn ein itj sei at de é.
Førri Lauda'n vart 'n Truls dråsjesjåfør 70 år, å dærme vart de å slut på dråsjekjøringa. De hi verri i langt liv som sjåfør å de e vel snart fæmti år si ein del tå ås framvakstringan greidd å sammel i hop ein 15-20 kronå te ein luksuskveill, me dråsje te Værdal'n. Om de va Plymouth eiller Ford, vi vart frakta ti e redaktør'n usekker på, mæn ein stor kveill va det i aillfaill!
De e groinn te å ønsk X-dråsjesjåfør'n løkke te me Pænsjonisttelværelsa!

Eitt vekti vetak vart jort te slut å te såmmår'ns pris. Gølvvarmin kainn slåas tå!

GOD HÆLG!

 

Lauda'n 21. april 2007.

"Me aillt fravære som redaktørn no hi på hjørnbole så mein æ at hainn må sitti på kjøkenstol på de næste møtan hainn kjæm på. Soffan e forbehollt trufaste møtedeltakera. Så vitt æ veit e de ittj søkt om fritak frå nå møt!"

Annonym.

Trivele at 'n é sakna! No e saka deinn at redaktør'n hi hatt i travel vækkasavsluttning:

Va på Vælfærdstur te Rørvik. I går va det tur me RIB jænnom Remmanstrømmen å ut på storhave! Besjed'n som redaktør'n komm 'n sist m bol å vart plassert fræmmst. Fin plass fer fotografering! Mæn utrule nåkk, ætti ein lit'n tur på "Storhave me håpp frå 2 meters bølga sjedd de utrule i det vi roinna Risværet. EITT messløkka håpp, på i uveinta bølg. Ribb'en sætt nassin inn i deinn næste. Upraktisk me stor hætt, å kamerae besjytta innom reiddningsdress'n. Hætta å reidnigsdress'n foill tå sjøvat'n, vatne rainn ut jænnom bokslåra, ætti at sko'n va foill. Redaktør'n e no uta'n kamera! Mæn ælles va de i kjæmpeopplevels som kainn anbefalas!

Lyst på en tur? Strauman marin Safari her.

Når møte vart sætt i dag va redaktørn i arbé som heisførar på Hoinnhammerfjelle! Kjørt heis opp å ne 80 meter i næst'n 2 tim sålles at arbesskollega'n skoill få sjå utsekt'n frå Balkången på de berømt NTE mølnan. Mange fine opplevelsa på deinn henn tur'n, kor både RIB kjøring å høydeopphold på Balkången va å betrakt som Ekstremsport!
De e val å sitt på kjøkkenstol fer sånne opplevelsa. Mæn ska vårrå på plass næste møt.

 

Lauda'n 14. april 2007.

Ny Moccamaster!

Feires me måltkræmm!

Besøk tå "Steinkjerbygg".

Mæns ainner e i Russlainn fer å ----------?

Eiller va der fer å sjå på ny bil eiller traktor?

Mæns redaktør'n va i Oslo, ska ferræst'n hæls i frå 'n Willy!

Lauda'n 31. mars 2007.

Steinbilkjørar'n uttaldd førri lauda'n at Måsin skoill vårrå på plass deinn niåtjua'n. Mænn i dag e frest'n passert me to dåggå, å Kjell'n rår både kaia å båt'n åt Bænsinsællar'n å lein. Påskvere hi kommi, som vanle, vækka førri Påsk, ha de itj verri fer litte dålear ver i går så ha de snart verri groinn fer å fåreslå i einnring tå tissponkte fer Påska. Når'n tænke sæ tebake så koinn de vårrå groinn te å einner regel'n fer tissponkte te: "Sist synnda'n, førri føst foillmånin, ætti vårjamdøgn." Skoill de ha verri. Ja, vi får sjå kolles teng utvekle sæ utåver vækka.
Møte i dag vart i stor grad domminert tå "Betång" i aill mule varianta. Semeintbilkjørar, X-betångbiljørar, X-betångpompægar å Betångstøypar mimra om framti å bakti. Nye å gamle btångpompå, stor å små betångbila, semeinmtmangel å æ veit itj ka. De va næst'n itj i fernufti ol å hør, finn ein kom inn på muleheita fer at det vart "karskfri" Påskhælg på Volhaugen. Fårmainn ha fått Hælvetesill å fårbu mot aill fårm fer flytanes stimuli, bærre tablætta. Ja, de va i hælvet å ha Hælvetesill, påsto'n.
Meilling frå Steibilkjørar'n: "No e vi oppi høtta. Hi fyra opp i omn å føsst kjæft'n me Pils i intatt i solæggen. Hæls jængen! Henne e vel låvle fravær?"
Hastebehainnling å fårespørsel om de va Nårsk øl i kjæft'n. Bekræftelsa: "Grønn båks i frå Trondhjæmm!" Fårfaille vart gokjeinnt.
Oppmøte ja, de va utrule gått te å vårrå laudan førri Påsk 12-13 stykkja + Gavelsbo'n. Kasserar'n bynne å få problem med plass'n i pængglase, å de må vurderes å vask opp i stør syltatiglas te næste møt. No ska'n riktinåkk betal huslei fer nye fæm vækka, så de bebuda innkjøpe tå ny å høgeffæktiv kaffetraktar må utsættas i par møta te. Mæn da bli det trule ein splitter ny Mokkamaster på "Brainnstasjon", å litjglase klare sæ i stoinn te.
Vi ska heiller itj i dag gløm tå Vaffelsteikera'n vårres, som i dag å levert nystækt Vaffelkak i store mængda. Noe e rund'n jort å på føst møte ætti Påsk e de a Helene som start på ainner rund'n.
De fletti Vaffelsteikera'n ska ha mykkjy skryt fer at dæm hi sørga fer at laudagsmøta'n kainn avveklas i kjeinnt stil. TAKK te dåkk aill i hop!!
Når Gavelsbo'n vart sætt som ein plusspærson så sjylles de at hainn hi lakt inn ein ny takktikk. Veint me å møt opp te ætti att kasserar'n hi ferri, luringe'n. Spare kaffepænga'n jær 'n, mæn kansji e de nødveindi å på groinn tå stært redusert vesalg. Som næmt tilear så hi fårmainn sætt inn ny varmpomp, tå såmmå sårt som redaktør'n. Deinn e så effæktiv at 'n no hi ein næst'n foill vepall te salgs, å Gavelsbo'n fertvile. Det kjæm stadi vækk nye varmpompå opp å vesalge reduseres, å hainn får konkurranse frå svartsalg tå ve, som 'n hi sællt tilear.
Meilling frå Steinbilkjørar'n akkurat no: " Æ må beklag d æ sa om Måsin. Hainn hi itj kommi einno. Æ hi notert i fleir år å da hi 'n kommi millom deinn 27 å 30. de e vel nå fersjænkels i Toll'n veintele."

GO HÆLG Å GO PÅSK! Næste møt bli 14. april!

Lauda'n 24. mars 2007.

I dag mangla 'n Petter! Egentle skoill vi itj ha slæpt'n ut på sykkeltur, i styggvere, førri lauda'n. Da avbraut'n møte ætti føst kaffekåppen fer å sykkel sæ ein tur, å i deinn værst snøkavi'n skoill'n kryss vein innpå Sneppen samtidi som det kom ein bil. Resultate vart tur te Sykhuse på Levang, kor dæm konstantert i lite brudd ti ein fot. No e 'n utpå Innerøya te rekreasjon å ættibehainnling. Vi ønske dæ go bedring Petter.

Nye gamle bilda dokke stadi opp. Hen e d 'n Jørgen Jule som te farvæll med gammel Fargo'n hainns Ludvik Letnes. Ætti mang år i melkrut millom Røra å meirie på Ør'n vart Fargo'n museumsjænnstainn på museume på Steinkjer, hen e 'n på tur dit.

Ny vaffelkaksteikar va på plass i dag å, mæn jåbbe'n va jort å vaffelsteikar'n bort, når fotografen kom. Dæffer får vi i dag klar å s me i bilde tå Tåmti'n ætti at 'n hi starta opp kaffetraktar'n. Gått oppmøte føre te stor avsættning på kaffe.

Ja, de e utrule kolles utveklinga hi vørti, å kor minnertale ska bestæmm å styr hen i lainni. No angre sekkert både kommunestyre, å Kælkværkbøggera'n på at dæm ba om i unødveindi omregulering, tå ein lit'n snepp som låg attme område kor deinn nye om'n ska byggas. Me de som groinnlag klare sekkert ein to-tri pærsona å fersjænk utbøgginga, å påfør samfunne store ækstra kåsstna'a. Nabo'n oppi ått steinbrudde oppi Tromsdal'n skoill jo heilst ha sjett heile brudde nelakt. De e både støkt å støyanes.
Ja, når vi føst e inn på støgt steinbrudd, så e de på sin plass å lur på kolles teng egentle bli sjett på. I steinbrudd, jømt langt inni Tromsdal'n, e ein ferfærdele teng, mæn det Steinbrudde som E6'n innme Steinkjer no lægges i jænnom, kolles bli det sjett på tru. De bli jær'n betægna som pent å flått, når nyvein ein gång åpnes. På nytt e de utrule å tænk på ka minnertale klare å få te, når egenintræssa'n bærre e stærk nåkk. No bøgges det ein solid barriere millom sjø'n å befølkninga, deinn flåtte skogbevøksi Løeshailla bli i stort Steinbrudd, å innpå Steinkjer e E6 ødelakt tå ein dongi me roinnkjøringa, som føre te store, å unødveindi fårurænsninga, støy å borthæft. Kainn itj tru at turista'n får nån stor løst te å stopp, fer å sjå på deinn by'n som dokke opp ætti steinbrudde nei. De mått no einest å stopp fer å hainner på Lidl butikken, fer Europeeran, det da.

"Guttene på broen" kainn ein kansji kaill de henn bilde. Avsluttninga på møte vart lakt te kaia kor vi koinn beoinner nyleileheitan som bygges oppme Utgal'n. "De e ei i jænn så de må vårrå snåp!" Mein utbøgger'n, som sælvfølgele benøtta anledningen te å reklamer.

Vårstæmming te gangs, ongan i fjæra, spyling å kosting e i gått bevis. Kjell'n hi kommi fer nån dåggå sia, å deinn 29. skoill Måsin å vårrå på plass, meint Steinbilkjørar'n. Itj akkurat badetæmpratur me ca. 5 grader i sjø'n, mæn det går i aillfaill rætt vei'n.

GOD HÆLG!

Lauda'n 17. mars 2007.

I dag vart de einnele fastsli, de e 'n Kristian Sjøvold å 'n Marius Roel som e me på Kalkverbilde. Ja, de e Bæstefari'n, itjnå'n tvil ærklært 'n Bjarne Vaktmester. Eiller kansji e de på tide å skift tittel te Løsmeste, ætti som hainn å hi ansvare fer løse i Garasj'n åt GROWE'n, å da tænke vi sælvfølgele på sukksefårestillinga'n åt Sånglage som e skrytt høgt oppi sjyan. Ætti to fårestillinga på Samfunnshuse tek dæm i kveill de store sprange ut i val'n. No ska Værdalinga'n presangteras høgkultur frå Røra. De va me stor speinning Sånglage bestæmt sæ fer å lægg ei fårestilling te Tindved Kulturhage på Ør'n, mæn nærvøsitet'n fer manglanes publikum va ugroinna. Smekkfoillt hus å ingen plassa i jænn te ætternøleran. Einest plassan som va ledi va på deinn føst fårestillinga, mæn beklagelevis e dæm no gått ut på dato.
Ut i frå de referata som hi kommi ska Garasjeægar'n ha problem me nabo'n. Hainn e vesst kvinnfølklaus å hi vesst vanskele fer å håill sæ te manus, nåkkå som ska jørrå deinn vanlevis så replikksekker garasjeæger'n mållaus. No e de næmt at det ska kåmmå ein CD me høgdeponkta frå fårestillinga å da kainn vi vel få vårrå me på litte tå stæmmninga vi som itj fekk somla ås i vær å.
Ælles e de utrule at de i det heletatt bur følk på Hylla, ska'n døm ætti utspælla frå naturværnar'n utpå Straumen å nabo'n te Kælkbrudde oppi Tromdal'n. No hi de budd følk i lag me Kælkværke i åver hoinner år, jau da, de e da fleir som hi daua tå dæm ja. å de ska itj stekkas oinner 'n stol at de å hi verri støvplaga te dels store å. Mæn drivera'n utpå Kælkværke hi vist stor æmne te å ta i bruk modærne tæknologi i produksjon tå fersjelli typa kælk som går me te å ferbeder miljøe på utrule mang fersjelli måta. Ta no bærre ein sånn teng som ferbeinning tå gammel spillolje. Det sjer miljøværnera'n som nåkkå som føre te store fårurænsninga å død å ferdærvels fer nabolage. Ainna, å meir opplyst, følk ferstår at ferbreinning, tå spillolje, i ferbinnels kælkprodusjon e ein miljøvænnele måt å destruer spillolje på, å gir storsammfunne store miljøfårdela.
Du stor værd'n kor mykkjy støy ein to-tri pærsona klare å få te, når dæm engasjere meniheita si. Lokalavisa'n ei snart åverti tå deinn klan me lange å eisidi lesarainnlægg. Å som vanle klare Naturværnar'n å få "redaksjonell" plass i både avisa å TV. Du værd'n dæm må ha de utrivle de denn jængen, som e i mot de mæste som fåregår.
I rættfærdiheitas namn ska de å næmnas at representanta frå Kælkværke å hi sløppi te me nån små å næst'n usynle innlægg. 
Tå ainna heinnelsa så vart de næmt nåkkå om ein kollisjon millom i par firmabila attme Grinnberg. Ein tå dæmm ha vassrænsar'n åt kommun som sjåfør, å ska'n tru på røkta'n, så va i urein frontrut, å dåle sekt, næmt som årsak te kollisjon. Ætti kollisjon skoill de vesstnåkk vårrå my plastikk å sammel i hop. Mænn eitt gått rå om rænsing tå frontrut: Citronsaft e utan tvil det mæst effæktive som redaktør'n hi prøvd. Det verke både på frontruta å på pussarbla'n.

N e de itj aill som hi tia te sosialt samvær på Laudåggå'n. innpå sjøttarbanin hi dæm no starta opp med prosjækt "Tømmra sjøttarhus". Prosjækte start opp som kursverksomheit fer fleir år sia, mæn hi stått i stampe læng. Nåkkå tå årsak legg nåkk i de at de e bøggd ny å modærne stainnplass, mæn no kainn vi sjå løs om kveilla'n å i dag va det på ti å løft på plass mønståkken, å det mått sje me Mobilkran. Hainn Rune, kranbilkjørar'n åt fårmainn, følt sæ tesies sætt. Hainn ha verri på plass me MAN, å storkrana, fleir gång fer å hjølp te me småløft, mæn når "Prestisjeløfte" skoill fåregå, da ha Dognasbas'n leidd inn Mobilkran!! Litte grainne fernærma, kansji? Mæn de e itj groinn te å skoft Laudagsmøta!!

Asfailt på FLAGVEI'n!
Einnele hi bebuera'n langs Flagvein vørti bønnhørd, å ein skoill tru at gles vart stor. Mæn nei da, no e ti'a inn fer å protester!!! Vei'n bli fer go, vein te litte grainne tå eiendommen min, trafikke'n vil auka, vei'n bli trafikkfalé!
Utrule kor egoistisk følk kain bli, om ein ska tru på røkta'n! Fart'n bli fer stor ferbi ås, vi kræv fartsdæmper! Nei, hen bli de itj fri groinn å få! Å de e itj hagaægar'n som hæve røsta høgst, nei!!
Krav om fartsdæmpera hi vi hørd før. Ja, te å me fartsmålinga hi det verri, å ka vist dæm. Jo, bærre ein to tri stykkja va det som ha alvårle åverskridelsa, å de va itj om natta, mæn på deinn tia ongan va mæst aktiv i område. Ska i så lite minnertal ødlægg fer aill som kjøre fernufti? Jo, no bli Flagvein kansji trivelear å fårrå på, mæn behøv fart'n å bli høger. Nei, de flest sjåføra'n hi i fernufti fårhåill te fart, å kjøre ætti fårhåilla. De vektie bli da at fart'n er rætt å fernufi, spesielt når det e ainna trafikk på vei'n, vårrå sæ onga, trimmera, hæsta å hoinna å ainna motorisert kjørty. Fartsdomp på Flage e bærre dommt! Mæn kansji ha 'n skoilla verri på Hyllavei'n i Lia, når ænkelte hi de travelt å e i stytj heimant? Spørsmåle vart bærre næmt.
Nei, følkens lætt å ta i mot "Gaven" som ein asfailtert vei e! Tænk bærre på utrivsel me støvplagen som ferurænse både haga, åker å æng! Slammer å steinsrut, knust løkrti å frontrutå, sjittin fotty, klea å bila! De må da vårrå vektiar einn nån få kvadratmeter me væggroinn, å deinn som hi mæst fårdela bli jo deinn som æg mæst langs vei'n!

 

Vere i dag fertjene å omtale, sosjænn å varmt i de eine aublekke, å foill vinter aublekke ættipå.

Sjøttarlage e snart i gang me sesången, sjå plakat på "Det skjer på Røra".

Lauda'n 10. mars 2007.

Einnele vart de laudag i jænn å muleheit te å finn ut om fasit'n te Kælkværkbilde e rætt. Hainn Torstein ha nån innveinninga, mæn hainn Knut oppi VADSØ meint at fasit'n va rætt, samtidi som 'n ha spørsmål om hainn "Petter Bragstad" på bilde. Spørsmåle ha 'n å stilllt åt 'n Petter, som opplyst at Petter'n på bilde itj va hainn, mæn ein ainnan ein.
Når det jeill 'n Kristian Sjøvold å 'n Marius Roel så e det rætt! Hainn Birger å 'n Hallbjørn va vel bærre nykomfirmert framvækstringa, når bilde vart ti. Hainn Torvald Malmo budd på Ytterby'n å va farin ått'n Oddvar Malmo i Osbækken. (Mæn itj værst læll Torstein ætti som du bærre tok feil på namne åt'n Oddvar.)

Meir frå 'n Knut i Vadsø:

Petter på bildet var bestefar til nolevande Petter Bragstad. Hallbjørn var nok berre "nykonfirmert" mens Birger var 9 år eldre.

KAIA JULI 1984.

Helge Stubbe, Einar Austad, Bjarne Heggdal, Ivar Jule, Olaf Stubbe, Birger Sjøvold e samla på kaia i juli 1984 om 'n Petter fekk frammkailt bilde såmmå må'n som 'n tok de. I dag e de bærre hainn Bjarne som vi kainn inviter på Brainnstasjon te kaffe å vaffelkak. Du får stekk innom Bjarne, føst gången spandere Hjørnbole!

Steinbilkjørar'n hi takke ja, te telbue fra Adressa om gratis avis i trivækka. (De bli mykkjy papir åt Blådonken.) Der ha 'n oppdag at naturværnar'n på gæli sia tå Straumen på nytt va aktiv. No ha 'n hatt fleir innlægg om nykælkværke som bygges neppå Øri'n. Dommedag skoill vesstnåkk vår nert fårestående. Fesken i Tronheimsfjo'n daua, føggel'n daua, å de skoill bli ein stor katastrofe fer nermiljøe! Hi de no rabbla heilt fer kar'n? Hi jåbben som apoteker påfør'n vari hjærneskade tru? Kælk som e i produkt som brukes fer å ferbeder miljøé på utrule mang områda. Nei, deinn kar'n hi nåkk itj, som vanle, sætt sæ inn i teng som befinn sæ utom sett eget snævre synsfeilt. Spørsmåle e vel meir om de e resutate tå aill uhumsheita'n apoterker'n jænnom i langt liv hi fersynt følk me. Om 'n itj sjøl hi sli nå tå produkta i kloakken, så hi dæm vel ti tur'n i jænnom systeme, gått kloakken, å te slut hamna i Tronnheimsfol'n, å dærme ti live tå fesken, om 'n ska tru på utsagna om at de e minner fesk i fjol'n.
Storfint besøk i dag, hainn Erling ha ti tur'n heilt i frå nyleieleheita på Elvebredden, på Steinkjer, bilsællar'n nybruna ætti syd'n tur te Kanarihølman, ha ti sæ fri frå Alpinkjøring oppi Gråg'n. Mått no bægge to festå at de e på Brainnstasjon de fåregår, om laudåggån. Ny rekkruttering e å på gang, så framtia sjer lys ut.
Hainn Erling skraut bærre vær tå live i ny leileheita, itnå snømåkkåing, plænkøpping, vehøgging, maling eiller snekkering (einnå), soill'n bort va det bærre å vri om nøkkel'n å fårrå! Å når 'n kom heim va det ingen teng som va ujort, aillt sto som når 'n for.
Live va hærle, på Eldrebreidd'n

Vére hi tydele ferainnra sæ, de henn bilde vart ti i hælvøløvti'n å vise resultate ætti at'n Per kasta varm stein i vatne. På da'n hains va det svinkalt å inga muleheit fer at høna koinn drekk sæ utøst, mæn i dag vart de ætti kvar meir einn nåkk, både tå ræg'n å vinn. 

I va de hu Eline som sto fer vaffelkaksteiking, kaffekoking å steiking. Interæss'n fer jåbben hi verri stor, me gått kvalifisert søkera. No hi hussjæfe'n sætt strek, å når hu Eline hi jort jåbben, næste laudag, starte hu Helene på næste runde. Ætti deinn føst rund'n hi vi aill groinn te å vårrå gått fernøgd, å sjer løst på framtia fer møta på Brainnstasjon. Gått oppmøt jær å at Hylla Vel får inn litte grainne huslei. Næste mål e investring i ny kaffetraktar som "gave" te huse.
Gava hi vi å fått, foill syltatykolleksjon frå fabrikke'n, å dærme e vi my ber stillt ein følke nerri Spania. IRANZO i Nerja e fræmdeles tomt fer syltaty fra RØRA, krise rapporteres. No må sællar'n oppå Fabrikken sjærp sæ!!

GO HÆLG!

Lauda'n 3. mars 2007.

Ætti at vi hi fått 'n Petter Bragstad i lag me ås kjæm de stadi vækk historia frå tile i ti'n. I dag koinn 'n fertæl at 'n ha verri vitne te flystyrt på Hyllbokta i krigsti'n. De va i 1943, hainn å ein kar te ha verri på Håmmår å hylli på me nå arbé på ein åker neom husa. Da ha det kommi tri Tyskfly inant, å på tur utåver Hyllbokta. Eitt tå flya ha tydele problem, å te slut ha det verri neppå sjø'n, sprøtti opp i lufta ein tur, finn de ha sætt nassin neri sjøn. Flygar'n ha kommi sæ ut, finn flye såkk. Tri Hyllbyggi ha rodd utåver å plokka opp flygar'n, rodd 'n te lainns, å ti 'n inn på Kælkom'n fer å varm opp 'n. De ha itj gått lang tia finn de ha kommi ein Tysk ambulanse å heinta 'n.
Roera'n heitt Per Følstad, (Kælkværkbestyrar), Helge Stubbe å Odd Bragstad, brorin åt 'n Petter. Fer reidningsdåd'n ha roera'n fått hedersbevisning frå Tyskera'n å deinn "Diplomen" ha reidda'n Helge Stubbe frå arrestasjon tå Tyskeran seinar.
Må vel prøv å få nåkkå meir "kjøtt på det henn beine" ætti kvart.
Hainn Petter næmt å at det koinn ha verri arti å fått lokalisert flyet, som vessnåkk låg vældi jupt, ca. 300 meter va antyda. No meint 'n at 'n skoill koinn pek ut nån loinde kor flye såkk, å deinn kunnskapen må vi vel prøv å benøtt ås tå når vere ætti kvart bli ber. Får vel ta me 'n Petter på deinn plass'n kor 'n sto, seinn ut ein båt me GPS fer å fastslå ponkte litte meir nøyakti.
Kansji, no når vi bynne å "rot i saka" e det fleir, frå fleir plassa, som minnes nåkkå om flystyrt'n, å kainn hjølp te me krysspeiling. I så tilfeille må bli dæm belønna med kaffe å nystækt Vaffelkak!

Hainn Petter ha å me bilde tå deinn henn kar'n, som vesstnåkk ha verri ein markant pærson på Hylla, roint på slut'n tå att'n hoinnertale. Hainn va fødd, som Odelsgut på Nol-Salberg, mæn farin mått gå i frå gål'n, å 'n Jørgen mesta da Odelsrætt'n. (Jørgen hi bærre namne te fælles me 'n Anders så dæm e itj i slækt.)
I "Jubileumsberetning for Staup Gartnerskole 1897-1997", som e skrevvi tå ein Rørbygg, Jon Ramstad, kainn ein lesa om Jørgen: "Han begynte i planteskolen på Følstad straks etter at den starta i 1884 og han arbeidet der også etter at skolen hadde flytta til Staup."
I Indherreds-posten, april 1906 sto det: "I Anledning af at Jørgen Salberg slutter i sin Virksomhed ved Hylla Havebrugsskole besluttedes at tilstaa ham et Gratiale stort 50 Kroner for lang og tro tjeneste."
Jørgen budd i eitt lite hus som låg attme vein, der Jorunn og Ola Austad bygd nyt hus. De skoill vårrå falé å bevæg sæ på vein attme huse i de ti'n at Jørgen sto opp. Årsaka va att 'n tømt Pesspåtta utijænnom vindue. Om de va årsaka te at huse, ætti kvart, vart fløtta litte grainne frå vei'n får "hæng i lufta."


(De flæst Rørbyggi hi hørdsnakk om "Hagebruksskolen på Hylla" å i boka te 'n Jon Ramstad hi deinn historia fått næst'n 30 sia, så no sett redaktør'n me ståff te i ny si, vi får sjå. Bilda'n e skanna frå boka.)

Ælles bar møte i dag præg tå at det va skolferi, bærre sæks sju stykkja deltok så det va akkurat at økonomisjæfen fekk rægnskape i ballanse.

Fasit'n fér kailla'n på Kælkværkbilde, længer ne, e på plass!

GOD HÆLG!
 

Lauda'n 24. februar 2007.

Einnele vart de laudag i jænn! Vaffelkaksteiking går no på sjeina, deinn værst kaillin hi jidd sæ, is'n på Hyllbokta e bort å de e bærre 10 måna te julkveiil'n. I brainnstasjon ha de manglanes bole kommi på plass, så no mangle det bærre kortståkk å grønn fløyel finn britsjspællera'n kainn sætt i gang.

Leitinga ætti Horch'en bynne å ji resultat. Deinn sist opplysninga tyde på at bil'n hi hamna i Tyskland. De e bekræfta at bil'n vart seinnt søråver, å seinar te Tyskland. Kjøpar'n skoill heit Kurt Schill eiller nå legnanes.
Sist ægar'n på Innerøya va 'n Andreas Farbu, som angre styggele på at bil'n vart sællt, mæn no e vi tråss aillt på spore å hainn Andreas bli vi nødd te å spander Vaffelkak på sålles at'n får fertæl litte grainn om bil'n. Kansji hi 'n nån bilda å.
Bilde på sia e ein modellbil i scala 35:1. Mæn kæm hi laga deinn tru?
 

ISHÅKKI I OSBÆKKEN!

I Innerøyningen i går koinn vi lesa at de va labert me aktivitet på ainner sia tå Straumen. Mæn Hyllbyggi'n dæm sett itj på rauva å veinte på kommunal aktivitet nei. I Osbækken legg ishåkkibanin islakt, på skoli'n e de å i isflat fér "friløp" bægge me stor aktivitet. (Sjå ainnersia) GÅTT JORT, utan hjølp tå kommun!!!


Flyhavari hi det å verri på Hyllbokta. Bilde ha 'n Olav Steinbilkjørar me sæ. Flye ha åvernatta på Hylla å uheille sjedd når flye skoill reis ein synndags føremeddag. Hainn Lars Aksel å stått på plæna å sett på at flye jekk roint i sta'n fér å lett. Hainn ha spryngi opp på låfte åt fari'n: " De hi døtti ne fly på Hylla". "Næi, gut du må finn nåkkå ber ska du få mæ opp no!" ha svare poinni dyna verri.
Væl det jekk bra me passasjera'n, kor ein va ein lit'n beibi. Seinar vart flye snudd rætt vei'n me hjølp tå nykrana åt Svartsme'n på Værdal'n. Når fly kom på pontångan ha de vist sæ at det va i høl i deinn eine pontången som va årsak te uheille. Me to påhængsmotora ha flye vørti frakta sjøvein te Værnes fer reparasjon.

BOLÉ PÅ VOLHAUGEN.
 

Me fotografen, hainn Petter Bragstad på plass va de lett å finn namna:

Ole Austad med Trond Kolstad på fanget, Ivar Kolstad, Arnfinn Høknes, Verdal  og Ingvald Koa med Olav Bragstad på fanget.

HYLLA KALKVERK.
Eitt nytt bilde fra Hylla Kalkverk. Petter Bragstad mente bilde var tatt i 1936-37, han hadde navnene på alle personene, men nå kan du prøve deg fram. Fasiten kommer senere!!

Fasit?:
Bak: Nils? Løseth (Buan), Rudolf Stubbe, Arne Austad, Kristian Sjøvold, Johan Weie, Marius Roel, Andreas Salberg, Rasmus Hammer, Kristian Jule, Jørgen Krokan, Iver Austad, Lornts Solberg, Petter Bragstad, Karl Letnes.
 
Forran: Olav Følstad, Torvald Malmo, Gustav Bye, Kristian Engan, Kristian Følstad og Iver Følstad, me hatt å sleps.
 
Æ mått sætt in i ? i Fasit'n. Hainn Torstein, boti Kalifårnia, hi finstuder bilde å finn ut at både 'n Kristian Sjøvold å 'n Marius Roel e fer ong. Hainn mein at de e sønnin dæmmes, hainn Birger Sjøvold å 'n Hallbjørn Roel. Dærimot mein 'n Torstein at 'n Torvald Malmo e fer ong, å at de farin hainns som står som nommer to i føst rækka.
No e både æ å 'n Torstein, ja, kansji 'n Knut oppi VADSØ, speinnt på om de e fleir meininga om namna. Lægg inn kommentar i jæsteboka eiller seinn ein E-post.
(Kainn du itj fløtt da Knut, så æ får rætt adræsse på dæ!)

 

Te slut ein takk te Emma vaffelkaksteikar, som tydelevis synes at ustækt vaffelkak e BÆST!

GOD HÆLG!

Lauda'n 17. februar 2007.

Ein stor stabel nystækt Vaffelkak e klar frå flenke Vaffelsteikera. No får dæm fri så læng møte vare, mæn jåbben e itj færdi finn dæm hi ti finpuss å opprødding ein gång utpå ættemedda'n.
I dag ha vi heile 16 stykkja innom, å Vaffelhaugen vist sæ å vårrå stor nåkk, de va vest to plata i jænn da dørin vart stængt.
To ny medlæmma i dag å, hainn Egil Mæssingblåsar, va på plass frå første stoinn.  Mot slut'n på møte kom Gavelsbo'n me Måjen, frå Levang. Dæm va i arbé med vekapping, å fårberdelsa te kåmmanes vésesång.
Fårmainn meint ferøvri at 'n ha bomma på vékjøpe i år, ha kjøpt sæ ny å meir effæktiv varmpomp sjø. Itnå problem de meint vesællar'n det va bærre å fyr opp ve'n som SanktHans bål, de mått vårrå ny ve te næste fyringsesång.
Frå husægar'n, Hylla Vel, ha de kommi fårespørsel om vi va velli te å betal litte grainne huslei, hoinner kronå va deinn fersjekti antydninga. Fårespørsel'n vart, tå fårmainn, einstæmmi veti, å innvelga. Ræst'n tå fersamlinga va i ivri diskusjon om Magirus me telhængar, issituasjon attme kaia å itj minst kåmmånes eiendomskatt, så de vart itj nån protæsta.
Eiendomskatt ja, i Innerøyningen sto de at Vællhus, å legnanes, va friti fer utyske. Mæn bilsællar'n ha sjett at det skoill itj fåregår nå intækts jianes verksomheit, fer at fritake skoill jeill.
Va de sålles at produksjon å salg, tå Vaffelkak, kom oinner de bestæmmelsa'n tru? Va de no på plass å annuler inbydelsa te Olførar'n tru?
Faran va at hainn koinn sjå ein ny intæktsmuleheit åt kommun, koinn verksåmheita kåmm oinner betægnelsa svartarbé eiller sosial domping tru. To veitja i arbé på lønn som tesvare ein Polsk snekkar? Nei, de va vel likast at vi for litte stilt i døri'n, mæn skoill no Olførar'n eiller á Åshild stekk innom så fekk vi vel ønsk dæm Vælkåmmen innom, på gratis å dognassstækt Vaffelkak. Hainn Anders kasserar mått da jørrå de på såmmå måtin som 'n Oluf jol, da Lænsmainn kom på besøk, jømm gosaker'n poinni bole.

"Stinn brakk"! Ja, de e foillt oppi soffa'n, så no e de i oppfårdring te deinn som hi lånt spisebole, det må brengas på plass, sålles at aill i hop får bol å sætt kåppan på.
Om de e nån som lure på kæm de e som sett så besjedent te attme døra, så e d Måjen på Gavel. At 'n sjer litte oinnsele ut sjylles trule de at'n e frå Levang, mæn når de e sakt så hi Gavelsbo'n tru på at gut'n vil bli, ætti kvart som 'n vænne sæ te live på lainnsbøgda. Hainn ska vårr ein fuling te å stabel vé.
Værdalingen  trække fresk luft å oppsærvere reiddningsakjon attme kaia. (Sjå ainnersia)
Oppmøte i dag resultert i at de må kjøpas inn meir kaffe. Oinnertægnede antyda da at det heillst skoill ha veri "GUL COOP". Da ska æ sei at fårmainn vakne te: Kjøp kaffe utom bøgda?! Nei, de får da vårrå ei greins. Gul kaffe ska kjøpas på Boinnpris'n!!! Å sålles vart de!
Petter B. kom me opplysninga om Brislingfeske føst på 50 tale å båt'n "Gunnerus" som legg attme kaia på i bilde på sia "Hylla". Link te "Gunnerus" bekrafte opplysningan.

(Karl I. Letnes hadde med komfirmasjonsbilde av sin far Sverre Letnes. Se skolebilder.)

DE BLI KAFFE Å VAFFEL NÆSTE HÆLG Å!
 

Lauda'n 10. februar 2007.

I dag va de nye Vaffelpræsskjørera på plass. Søstrene Kolstad hadde meillt sæ på åt Pærsonalsjæfen, som tedelt dæm ansvare fer Vaffelpræssa, på  dagens å næste møt.
Lokta tå nystækt Vaffelkak møtt ås i døra, å når Vaffelkakhaugen både va stor, å smakt gått, fekk veitja'n mykkjy ros.
Gledele e de at fleir hi meillt frå om at dæm vil påta sæ jåbben, så framtia fer møte sjer ut te å vårrå deinn ailler bæste.
Steinbilkjørar'n, som e utnæmt te Hus å Pærsonalsjæf, sørge fer oversekt, å roillering milliom aktuelle Vaffelpræssoperatøra. I første omgang får dæm som meille sæ på, tedelt 2 laudåggå i gången.
Hainn Petter Bragstad va å i dag på plass, å koinn da fertæl at de i februar i år va 75 år sia det sjedd i uløkk på Hyllbokta.
Båtbyggar Hans Hammer va ut å prøvsægla ein båt hainn ha bøgd, vere ha heiller verri tå det dåle slage, å kåillsægling vart resultate. Hans Hammer ha fått skerri laus riggen, fått båt'n på  rætt kjøl å kommi sæ oppi. Mæn der va det vel slut på kræfta'n, svinkalt ha de verri, å hainn va omkommi når 'n vart fynni.
Hans Hammer ha båtbyggerie sett attme Hyllbærge, å budd i "Hans-stu". Hainn ha verri ein anærkjeint båtbyggar som ha bøgd ein tå det føst båta'n som jekk me turista te Munkholmen.
(E de nån tå lesera'n som veit nåkkå meir, så lætt hør i frå dåkk.)
Steinbilkjørar'n ha hatt i travel vækka me oinnersjøkelsa om Horch'en. Hainn ha fynni ut at det skoill ha veri tesvaranes brainnbila i Hamar - Stangeområde, å at de vesstnåkk skoill finnas ein på i museum i område. Lokalt skoill de vårrå hainn Per Skjervold, gammelbrainnsjæfen, på Straumen som vest nåkkå om sjæbnen te bil'n.
Jo da, de e mykkji vekti teng å ta tak ti.

Byggmester'n innpå Lænsmyr'n klåggå på lite omtale tå vekti aktivitet oppme Utgal'n. De e vel itj te å stekk oinner ein stol, at 'n e ut ætt reklame fer prosjækte, som 'n e stærkt egasjert i.
No hi dæm einnele kommi gang me å støyp groinnmur, å sju tå ått leileheita e sælt.
E de nån som hi løst på å bu me ein sånn utsekt, mot Hyllbokta å Værdal'n, så sjå te å få ut fenger'n, finn deinn sist muleheita e bort.
Måle e at leileheiti'n ska vårrå klar te infløtting finn skoli'n starte opp te høst'n.

Når de jeill oppmøte så må vi bærre sei ås fernøgd, ølløv /tåll stykkja i dag å. Riktinåkk hi itj Bilsællar'n å 'n Rune MAN kjørar beæra ås me sett nærvær, mæn no e de på tide at dæm møte opp, ska dæm itj bli nødd te å sitt ut, når dæm ein gång kjæm. Nye møtedeltakera dærimot dæm kjæm inn i varmi'n me ein gång. Te næste møt håpe vi at hainn Roger, masjintrailersjåfør, tek sæ ti te å kåmmå innom, fer å fertæl litte grainne om tur'n hainn ha te Murmansk, å møte me deinn Finske tåillar'n, som itj villa gota årginaldokumeint, mæn krævd å få framlakt ein kopi!!!!

GOD HÆLG!
 

Lauda'n 3. februar 2007.

             

De skoill lokt nystækt Vaffelkak når vi starta møte. Det krave årna a Helene opp me te det foille! Vaffelkaka va GOO! Når hussjæfen, å millvere, i telægg ha sørga fer at sokerbitarven va på plass va ailt på steill, å møte koinn åpnas.
Føst saka va meillinga om Asfailt på Flagvei'n, røkta nådd ås å på førri møte, mæn de va uklart om de va grøftrænsk eiller oppgradering tå vein som skoill sættas i gang. Bekræftelse kom i Innerøyningen kor 'n Arve Stenstad sto me gladmeillinga frå Vægvæsne. Ros te Olførar'n ha 'n å jidd å deinn ros'n slutt Hjørnbole se foillt å heilt te. Mæn de må å næmnas at Politiker'n vårres jekk te valg på løfte om å arbé fer å få Asfailt på Flagvei'n. No når de nærme sæ valg, på nytt, e de vekti å kåmmå i hu at i aillfaill de løfte e innfridd.
Vi roint Hjørnbole ha å einnele fått jænnomslag fer i vekti hjartsak: Sjykkele strøsainn på veia'n. Deinn saka vart å fårelakt Olførar'n, som sætt sæ i sveng fer å oinnersjøk groinnlage fer klaga'n vårres. Riktinåkk fekk "sutterkailla'n" roint bole passe påskrevvi tå kælksællar'n utpå Kælkværke, nåkkå som resultert i ein innvitasjon te å framfør argumeinta fer produkte sett ått ås, mæn hi vi sjett nå te 'n, å nei da.
Mæn no hi sak fått i go løysneng: Svart strøsingel som itj knuses te mjøl å dreges me inn.
Døbbel ros te Olførar'n fer gått arbé i bægge sakin, å du e vælkåmmen te GRATIS kaffe å Vaffelkak på laudagsmøte, når de mått pass.

Me møteplass "eget hus" fainn vi de nødveidi å sætt opp plakt fer å ønsk følk innom på nystækt Vaffelkak å kaffe. Det resultert i besøk tå ein gammel å ein relativt nyinnfløtta Hyllbygg. Deinn nyinnfløtta Hyllbyggen ha drevi feske på Hyllbokta i fæmtiåra. Hainn Petter Bragstad hi levert fleir tå de gammel bildan frå Hylla, blaint ainna bilda'n tå feskarbåtan attme kaia som legg på sia "Hylla". Hainn sætt sælvfølgele inn me my kunnskap om Hylla før i ti a. Deinn kunskapen håpe vi at 'n kjæm å dele me åss framåver. 
Me brainnstasjon som møtelokale å fleir sjåføra roint bole vart minna om deinn gammel brainnbil'n i dag hovedæmne. Steinbilkjørar'n ha aillerede sætt i gang oinnersjøkelsa å fått fram ein del fakta. Bil'n va ein krigsmodæll HORCH 901, 4X4, byggd tå AUTO-UNION (Audi i dag) Motor'n va ein 3,8 liter 90 Hk V8 bænsinmotor som skoill vårrå alvårle tøst, på lainnveiskjøring oppga fabrikken ferbruke te vel 5 liter på mila.
Ætti at Røra kommune vart oinnerlakt Inderøya vart Horch'fløtta på Straumen, som resærvebil. Når nybrainnbil'n, ein DODGE, kom ha Horke'n hammna på ongdommskolin. Der ha dæm vesstnåkk verri flenkar te å skruv soinnt einn å reparer, å te slut ha fernut'n åverti å Horch'n ha vørti sællt, sætt på i Jærnbanevågn å seinn Søråver?
Steinbilkjørar'n ha sætt sæ i sveng fer å finn ut meir om bil'n. Røkta sa at det skoill finnas bilda tå Horchen å leiting va sætt i gang.
Ansvarle fer brainnstasjon va 'n Ivar Ertzgaard, mæn va brainnvæsen frivelli eiller kommunalt, det må vi ætti kvart finn svar på. Ænkelte rekvisita veit vi finnes å dæm vill vi fersjøk i breng "fram i løse" ætti kvart.

Bilde tå Horch'en oinner e tå ein nyar type. Brainnbil'n va trule meir lik deinn henn model'n.

E de nån som veit nåkkå, eiller hi bilda, ta kontakt eiller kåm på næste møt!!

GOD HÆLG!

Lauda'n 27. januar 2007.

"Det bli kaffe å vaffel i mårrå i mårrå ja! Aillt e på plass." De va meillinga som kom frå 'n Olav Steinbilkjørar i går kveill. Allså va ailt i ård'n me både møteplass i Brainnstasjon å vaffelsteikar. Redaktør'n følt ansvar fer å skaff fram Pepperkak, å som antyda så va deinn på bellisalg på Boinnpris'n, 5 kronå båks'n.
Knut Johny, busskjørar, ha sørga fer brøyting tå parkeringsplass'n å ha i telægg me to kainn kaffe. Steinbilkjørar'n kom me Vaffelkak å syltaty frå RØRA. Å de va itj ka som heilst nei. Måilt, å i nytt produkt, Jolber å rabarbra, som einno itj va på markede. Hjørnbole va tedalt ansvare me slutttest'n ta produkte, nåkk som vart utførd me stort ansvar.

Fotograf Eirik Austad.

Einnele koinn vi sætt å ti ein ækt hjørnsofa, å oppmøte vart svært gått, på tråss tå utrivele snøver å lite fårhåinnsinfårmasjon. Anonns'n ætti vaffelkaksteikar ha førd te resultat, å fleir ha sakt sæ interessert. Møtelokale va aildeles tåpp å vart ærklært som fast å framtidi møteplass. No va det bærre å få fart på årganiseringa. Møtedeltakera'n ærklært sæ sjøl som Interimstyre, som vestnåkk ska vårrå nåkk fint å vekti. Fårmainn e fårmainn, på uoppsigele kontrakt, så deinn saka va avjort. Me i stort økonomisk potensiale mått det vælas Økonomisjæf. Enstæmmi innstilt å einstæmmi væld fekk 'n Anders værve. Fårmainn åverlevert ein diger årskalænder, å i tomt syltatiglas som pængskrin.
Økonomisjæfen fekk ansvare fer å før inn møtedeltakera'n i kaænder'n i telægg te å håill styr på pængan.
Te Husjæf vart'n Olav Steinbilkjørar enstæmmi innstilt å væld, mæn hainn følt værve så stort at'n kræv assisteint. Hussjæfassisteint var 'n Lasse Mørtelbilkjørar.
Økonomisjæfe'n meilt sæ på banin å krævd vetak om størrelsa på møtekontingeint. Deinn vart fastsætt te minimun førti kronå, fer ubegreinsa kaffe å Vaffelkak, så langt behåillningen rakk. Me ni møtedeltakera resultert de i 370 kronå, rætt i Syltatiglase.
Hussjæfe'n (å pærsonalsjæf) som ha avtale me Vaffelkaksteikar'n krævd vetak om lønn åt Vaffelkaksteikar'n. Deinn insats'n vart værdsætt te hoinner kronå, å umiddelbart utbetald.
Deinn henn gången ha vaffelkaksteikar'n fåreti vaffelsteikinga heim. Mæn lokta tå nystækt Vaffelkak e ein vekti ingrediens oinner møte, så i framti ønskes de at møte kainn sættas te lokta tå nystækt vaffelkak, stækt på Brainnstasjon.
I Brainnstasjon mangla de kaffetraktar. Ny kaffetraktar, Mokkamaster, ska innkjøpas så fort Økonomisjæfen hi fått nåkk pæng i syltatiglase. I millomtia så låne busskjørar'n ut ein næst'n ny kaffetraktar sålles at kaffe'n kainn kokas, ætti behov.
Når vi får aillt på plass trøng vi egentle ein vaffelkaksteikar som hi Vaffelkaka å kaffe færdi te møte åpne, NO TEBAKE TE GAMMEL MØTETI: FRÅ KLÅKKA ØLLØV. Så kainn vaffelkaksteikan, om 'n ønske de ta fri te møte e slut. Da må røddas, kåppa, kar, bol å gølv vaska, sålles at de itj vises at de hi verri besøk. Da auke lønna te to hoinner kronå, me muleheita fer Bonus, om omsætninga bli stor.
Eventuelt åverskudd bli i første række brukt te å betal huslei å innkjøp tå nødveindi utstyr te drefta tå hus å møta. Vetækta fer "Hjørnbole" må ætti kvart på plass.Brainnstasjon hi jo å si histori, deinn må vi no fesjøk å få på plass. Va de sålles at deinn føst brainnbil'n va ein OPEL BLITZ, som seinar vart ærstatta tå ein åpen HORCH 4X4 me to ækstra hjul, litte høgt, mett millom akslingan. Å va det sålles at BLITZ'n havna på Nolber, som gårsbil? HORCH'n va sist sjett på i jærnbanevågn, mæn kor hamna'n.
E de nån som hi bilda som hi teknøttnineng te Brainnstasjon eiller Brainnbilan? Ta kontakt.

Vektie sak va no oinnajort å deinn sosiale del sto fer tur. Gavelsbo'n va oppsærvert i gang me å lever ein vepall borti gata å da vart de behov fer sokkerbita'n som vi arva ætti a Lena. Sist dæm ha verri i bruk va oppi Grillkåta åt Fårmainn. No jekk alvåre opp fer 'n. Sokkerbitan sto i Grillkåta, langt utpå plæna. Jupsnøn jol de umule å heint dæm utan brøyting. Itjnå problem meint nån, hainn Kjetil brøytar va jo i gang me brøyting inni Lia. Jo, de e eitt problem mått Fårmainn innrøm. Hainn Kjetil ha sakt at 'n bærre brøyytt åt følk som 'n lekt, å Fårmainn ha itj verri blaint dæm som ha fått brøytt tilear så da så ------. Løysnenga vart at Hussjæfe'n mått heim å lur ut nån tå sokkerbita heinnes Siv Tone. Kamfluert i ein båks de sto Salt på løktes prosjækte, å Gavelsbo'n fekk sokker atåt kaffen.

Gavelsbo'n ha henn vækka fått lakt inn Breibainn frå Telenor, hainn ha mesta trua på NTE. Føst ha 'n fått brev om at 'n va me i planan. Så kom de brev om at de va 'n itj læl. Ivri Britsj spællar, som 'n e, ha 'n aillerede bynnt å spæll på Nætt. I gårkveill ha 'n spællt i fæm tim (trur æ 'n sa) me ein makker frå Argentina.
Jo da hainn ha da fått ti sæ tri Karska samtidi.
Dagens spørsmål komætti groindi åverveiels frå Fotograf Eirik: "Kolles drekk 'n Karsk på Internætt". Gavelsbo'n vart itj svarlaus: "Akkurat på såmmå måtin som du drekk saft!"
Ælles så va de storfeiring, Rune's fæmtiårsdag, på samfunnshuse førri hælga. Steinbilkjørar'n ærklært aillerede da, at 'n grud te da'n ætti. Om saka vart sålles e fræmdeles uklart, mæn hainn som ha bestilt dråsj te klåkka fir skoill ha fått akutt behov aillerde i eitt ti'n. Så va de nån historia om ein som blainna sæ karsk tå kaillvat'n ----. Jau da, ailt skoill ha vara, fer ænkelte heilt ut ti de små tima'n.

Så va de produkta åt fabrikken da. Frå Spania ha de kommi meilling: IRANZO i Nerja va foillsteindi tom fer RØRA syltati. Oppfårdring ta fabrikken va seinn meir, øyeblekkele, å gløm itj Hushåillningsafta!!
Utrule ka reklame på Rørsia betyr.

Mæn så va de produktgokjenninga: Nyprodukte Jordbær & Rabarbra smake gått på vaffelkak, å da smake de gott på vanle kaksjiv å. Det e bærre å start markedsføringa, å gløm fer aill del itj de store markede i SPANIA.

Ætti deinn henn omtale'n rækne vi me at Hjørnbole, fer aill framti, e sekra syltaty på Vaffelkaka, mæn Hushåillningsaft må å vårrå tiljængele te ynger møtedeltakera.

Da minne æ om at framtidi møta vil bli på Brainnstasjon, vi går tebake te god gammel møteti frå klåkka ølløv.
MØT OPP NY Å GAMMEL MØTEDELTAKERA!!

Lauda'n 20. januar 2007. 

Korr e d møt i dag tru? SMS åt fårmainn i ølløvti'n. Svar: "Itj peiling.... Kurin ætti i går kveill....." I kvarter seinar, SMS frå Olav Steinbilkjørar: "Kaffe nån plass i dag?" Da va æ på plass attme kaia:

Håpe va, som de va snakka om førri jul, laudagskaffen koinn fåregå på Vællbrygga, mæn der va de bærre i kattspor.

Brainnstasjon va å næmt som i alternativ, mæn der va de å livlaust, bærre jultreé som sto fer faill. Da vibrert de nerri lomma, SMS frå a Siv Tone: "Tek me kaiil'n te Nervikkafén. Seinn følke dit!" Steinbilkjørar'n va tydelevis itj te å ha i hus, så a Siv Tone tydd te i nødløsning.
De bar te Værdal'n, SMS meilling vart seint åt fårmainn. Attme Texaco'n sto 'n Anders, hainn vart opplokka å kurs'n sætt mot Amfi'n å Nervikkafén. I Ørgat'n møtt vi "Værdalingen" som va  tydele fervirra, å på leiting ætti Hjørnbolmøte.
Inn på Nervikkafén va det smekkfoillt, mæn Steinbilkjørar'n å Politiker'n ha reservert bol, riktinåkk itj Hjørnbol, mæn greitt nåkk te dagens møt. Me fæm stykkja attme bolé, va d å plass åt fårmainn. Da kom d SMS frå'n: "Kansji......." De låg itj my håp i deinn meillinga.
Væll, d va ti fer oppsummering. Førri møte ha vørti hylli i "Grillkåta" åt fårmainn, heile 12 stykkja ha delti.
Når a Lena slutta opp me PUBB'en arva Hjørnbole æska me hælvdåle sokkerbita, deinn fekk 'n Asle, brillmakar, fottbaillidiot, skåtthyllkastar å dråssjesjåfør ansvare fer. Hainn ha jo fått i oppdrag å oinnersjøk muleheita fer Vaffelkaksteikera blainnt oinnersåtta'n sin, å va dærme sjølskrevvi te å ha ansvare fer sokkerbita'n. Når møte i "Grillkåta" va sætt nangla både sokkerbita'n å brillmakar'n. Utan sokkerbita va d itj mule å håill møte. Brillmakar'n vart opprengt å d vist sæ at 'n no va Dråssjesjåfør å ssokkerbita kom uumidelbart i TAXI.  Mæn utåver de va dåle me referat. Bilda ha d vørt ti, mæn ingen va seint te redaktør'n, så da så.

Hu Siv Tone, som reidda dagens møt, hi ti sæ ein kårt kaffepause i hainnlinga. Politiker'n å Steinbilkjørar'n diskutere kveill'ns store bejivenheit på Samfunnshuse, me Værdalingen å 'n Anders som ivri tehørera.
Steinbilkjørar'n ærklært at 'n byinnt å gruv sæ te mårråda'n. Hainn Rune, ailltmulemain å kranbilkjørar, ha bedd inn hoinner stykkja fer å feir fæmtiårsdag på Samfunnshuse, rækna me at de vart ein sjykkele fæst me aillt som hørre me, både oinner å ætti feiringa. Politiker'n skoill å delta å ha aillerede bestilt dråsje heim klåkka fir, så hainn meint sæ gått sekra.
Mæn vi ha vektiar teng å drøft. Det mått finnas ein ny møteplass fér Hjørnbole. Steinbilkjørar'n ha oinnersjøkt muleheita'n. Vællbrygga, Brainnstasjon å fleirbukshuse åt Skåttthyllklubben va tejængele. No mangla vi bærre Vaffelkaksteikar me kompetanse på kaffekoking.
Det nærme sæ jo vår å såmmår. Da ska de vårrå skoltura, fotbaillturneringa, skåtthylltura å mykkjy ainna som trøng finansiering. I Innerøyning les vi om flskinnsamling fer å skaff pæng. Da må de da vårr i gått alternativ å meill sæ som Vaffelsteikar å kaffekokar fer Hjørnbole. Vi e velli te å betal vanle kaffepris fer Vaffelkak å kaffé, åt a Lena betydd det førti kronå fer to Vaffelhjart med brunost å så my kaffé vi ønska. E Vaffla go så kainn de bli sællt fleir, å da te foill pris. Om ein sjer på jænnomsnettsoppmøte så kainn ein jørrå ein tri-fir hoinner kronå på ein par tim millom ølløv å eitt på ein laudag, de bli pæng tå slekt!!!!
Redaktør'n fekk dærme pålægg om å annonser ætti Vaffelkaksteikar, på føstsia.
Te næste møt fekk 'n Olav Steinbilkjørar ansvare fer å skaff lokal, jærn i Brainnstasjon te klåkka tåll, sålles at vi kainn behainnel søkna a, å ansætt Vaffelkaksteikar. Særveringa rækne vi me kainn bli Pulverkaffe, å Pepperkak, som Boinnpris'n kansji sæll på bellisalg no ætti Jul. Deinn som no e i besettels tå Sokkerbitæska må breng me deinn te møte.
 

NÆSTE MØT: BRAINNSTASJON KLÅKKA TÅLL 27. januar!